Goudsche Courant, vrijdag 12 juni 1874

Zondag 14 Jiijii 1874 W 1Ö29 GOUDSCHE COURANT Biieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken MARKTBBRICHTEN Gouda II Juni Tarwe poike 12 60 a 13 60 Mindere 10 T6 n ƒ 12 Bogge puike ƒ 9 76 a 10 23 Mindere 8 75 a i 50 Voer ƒ 7 50 i 8 3 Gerst pi ike ƒ 8 75 a ƒ 9 25 Mindere 7 50 u 8 50 Hdver zware ƒ 5 20 a ƒ 6 25 Ligte 1 25 a 5 Hennipzaad 9 De veemarkt met gewone aanroer de handelin alle soorten irta vlugger vette scbapen vlug lammeren traag magere varkens en biggen traag te verkoopen Kaas Aangevoerd S06 partgen prijzen 264 30 Ooeboter 1 25 a 1 45 Weibofer 1 10 a 1 20 Burgerlijlte Stand Geboren 7 Juni Jacobns Adriaans ouders J BrenkmaD CD i van HuHten 9 Pieter oaders P deo Ouden en A SliDgerland 10 l ietcr ouders C van der Klis e H Uoadam OvfcBLfcDKM 8 Jon J C Krook 4 j € sui WD 10 luni J T Bertels en C J Sandmano C van der kl u en M S Koolmees J A Kictveld en Jk Schouten A Verzijl en J Bnnrman ADVERTENTIËN 40 JABIOS ECHTTERSENIGING VAN AART HOOGENDUK EN JACOBA DE BRÜIJN Zwammerdam 12 Juni 1874 Hunne dankbare Kinderen Behuwden Kleinkinderen Heden overleed in den onderdom van 74 jaren onze geliefde Moeder en Behawdmoeder Mevrouw de Weduwe C PBEREBOOM geboren J J Kboioek Gouda Uit aller naam 10 Juni 1874 P PBEKEBOOM 6ep Majoor O I Leger Eenige Icennitgmmg Voor de belangstelling dezer dagen ons betoond zeggen wg hartelgk dank T J KOÜBS Gouda D W KOOBS 11 Juni 1874 Wh lems Openbare Scholen De gewone inschrgving van leerlingen zal plaats hebben op DINGSDAG den 16 JÜNIJ 1874 des namiddags ten 5 ure in de respectieve SchooUokalen Wgders wordt dienaangaande verwezen naar de aauplakbilletten De Secretaria der Plaatselgke Bch oolcommissie te Gouda RO I J AARDS Openbare Vrijwilüi c Vcrkooping op dag tan betaling 1 September 1874 VAN HET C3 E V7 A S groeijende en wassende op de kavels 18 17 16 en 15 binnen de gemeente Nieuwerkerk a d IJ f iel en op kavel 6 binnen de gemeente KraImgen in den nieuw drooggemaakten Alexander Polder op WOENSDAG 24 JUNU 1874 des Toormiddags ten 10 ure in het Logement de Zwaan op het dorp van Nieuwei kerk a d IJssel hewoond door G van Rkeuwuk Breeder bg biljetten en inlichtingen ten kantor van Notaris MOLENAAR te Waddüueveen Sociëteit ONS GEIVOEGEN Boelekade te Gouda ZO NDAG 14 JUNI 1874 GROOT VOCAAL en INSTRUMENTAAL Met medewerking van Miss Lottie Walton Groote Komieke Operette in 1 Act v Suppe Aanvang ten 7 ure Entree voor HH LEDEN met hun Gezin per persoon 50 Cents NIET LEDEN 75 Cents CARL PFLftGINO Vleeschbouwer Lange Oroenendaal heeft de eer te berichten dat bg hem gedurende de zomermaanden te bekomen is PUIK BEST Kalfsvleeschy tegen 50 Cents per Kilo eiken dag VER8CH AANBIEDINa Adsistentie flutshoiidingp Voor een MEISJE 17 j £ oédP G wordt plaatsing gevraagd tot hulp zoowel in het huishouden als tot het opdoen der wasch enz enz Salaris is geen vereisefate Franco aanvrage onder lett V C uitgever van dit blad GBMiRAAGD Flinke BODEN voor GOUDA en Omstreken Brieven franco onder Letter A Z bfl den Uitgever van dit Blad 285 Staats IiOteriJ de TREKKING der flERSTB KLASSE begint MAANDAG 29 JUNU e Je HEILZAAM MIDDEL voor Kinderen De haarversterkende en haaroiitwikkel nde OudCartba ena B Bergplanten Olie is een zeer heilzaam middel om te gebruiken hg kinderen het bevordert dan groei van ihet haar bij uitnemendheid en hoodt het tevens in stand Wat ziet men ook niet vele menschen die ten gevolge van in hunne jengd hoofdklieren te hebben gehad kale plekken op het hoofd hebben door hét gebruik dezer Haarolie doet men weer nieuwe wortelen ontkiemen en inen krggt een fermen haarbol Wie zich soms op een jeugdigen leefljjd schaamt voor een kaal hoofd hoewel buiten z jn schuld kan het voorkomen door het gebruik dezer Haarolie die a 60 cent het fleschje verkrijgbaar is gesteld bg A BREETVELT Az te Delft aan het HoofdDépót en verder bjj T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen T W DEN UIL Schoonhoven A KAÜLING Alphen J GOUDKADE Boskoop J H KELLER ts Zoos Weste Wagenstraat en A REIJNARDT Oostpoort Rotterdam OTTO HOOGENDLIK Capelle a d IJssel Gouda Druk m A Brinkau HARKT A 148 JU A n tt X A 140 BORDEAUX 70 75 et MEDOC 80 et St EMILION 85 et PAUILLAC MEDOd 90 et St JULIEN 1 10 St ESTÈPHE l 25 CHATEAU LA ROSE 1 80 TRONQÜüi St BSTÈPHE 1 50 BATHAILLY PAUILLAC 1 75 per flesch RUDESHEIMER 1 20 HOCHHEIMER 1 40 per flesch Men vraagt te koop een solied KONIJNENHOK voor 8 a 4 paar Kongnen Opgave van grootte en prys werden ingewacht franco aan het Bureau der Gondscbe Conrant onder letters P Q URBANUS PILLEN Zü die geene nagemaakte verlangen maar de ECHTE die bereid zgn volgens het anthentieke voorschrift van Paus URBANUS VIII hale dezelve te Gouda alleen by den Heer J C ZELDüiNRIJK Drogist op de Markt Alsmede te Waddinxveen bjj C T Hazenbeso Heele doosjes yi 50 halve ƒ 0 75 en kwart doosjes 0 37Vj fiïf Beproeft de heilzame werking hun door eene ondervinding van vele eeuwen toegekend H A jfk Tt Mijnheer Dankbaar voor het gewenschte gevolg met hetwelk ik het aanwenden van uwenAmericanBalsem bekroond heb mogen zien daarmgn hoofdhaar dat aanmerkelgk begon uit iavallen in betrekkeluk weinig tgds weer flinkis aangegroeid en de baarroos of schilvers Ii6mjj hinderde geheel verdwenen is zoo veroorloof ik U dit ieit wereldkundig te maken teneinde aan ieder het middel dat bg U te bekomen is aan te prgzen was get A C C NIEU WENHUIJSEN Amsterdam 31 Maart 1874 DE AMERICAN BiLSEM geeft binnen eenige weken hergroei van haar verdrijft roos of schilvers belet het uitvallen en vroegtgdig grys worden Franco aanvraag i ƒ 2 de flacon gemakshalva 42 blauwe postzegels bü THEOPHILE haarkundige kerkstraat bg de Vgzelstraat514 Avstebdam NB Men ontvangt de bestellingsbrief weder Getuigschriften worden niet geplaatst allop geteeke nde toestemming Heden verschgnt de NIEUWE UITGAVE VAN DE ZELFBEWARING EEK Geneeskundig Volkshandboek OVEE OE OENEZIMO OEE ZENUWVEKSLAPFINO VAN HET LIOCBAAM als een gevolg van geheime gewoonten of bni tensporigheden door Dr LA MERT N 37 Bedfort Square te Londen Lid van hel Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hg is dagelgks ten zgnen huize te consulteeren Wie niet bg hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling in de Hollandsche of Fransche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wijze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARING LA PRESERVATION PERSONELLE onder zgn onmiddellnk tpezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe afbeeldingen is door hem verkrijgbaar gesteld bü den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over de Molsteeg te Amsterdam doch alleen op franco aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 ets en franco per post 85 Ct da Fransche Uitgave voor 50 Ct en franco per post 60 ets Door het toezenden van ƒ 1 postzegelsj kan men de zelf bewaring direct door geheel Nederland van den Schrgver ontvangen BUITENLAND Bnlleolaodsch Ovcnlclil De eerste poging la de Franscbe nat rergadering om het algemeen temreobt Ie besnoeien is mislukt Met 11 stemmen meerderbeid 34S tegen 337 i besloten de leeftijd tvnerop meu kiezer wordt te latea op 31 jaren De comniissie bad 26 jarrmvoorgesteld De bepaljjig dat men alleen kieper is waar men tijn wettig domicilie beeft is aangenomen Wg hebben nog melding te maken van de onstui ige zitting op Dinsdag jl toen midden tn de discassie orer de gemeentewet een deijsl ontstond over de houding der regeering tegenorer de llounpartisten Vooral Oafflbelta on ierscheidde 7ich door brftige sehoon niet ao erdiende rerwyten aan de keizerlgke partij Rouher eu zijn medestaiidfrs werden door hem betiteld a s de ellendelin eii dit Frankrijk van den 2n Dec naar Sedan gevoerd hebben Hy werd natuurlijk tot de orde geroepen Uit gezegde heelt Jambetta op eens weer populair gemaakt doch ook m hevige mate den toorn der Bonaparlisten opgewfkt Wanordi lijkheden bebbeu een paar malen plaats gehad aan lu t station St La zare bij de aankomst en liet vertrek van deu parie mentairen trein Men ocht tuist met Gambetla sloeg naar hem jouwde de afgevnciligden mt en nam er zelfs een bij rergtssiiig in arrest De politie die voor een groot ïi i uit oa Ie dieunars des keizers beetant schijnt nu t onpartijdii gewLCSt Ie zijn maar oogluikend de demonstratien tegen de republikeiuen te kebben toegi lateii AI de e zakeif dmgen er loc Inj om de groote opwinding welke in Frankrijk scliijiit te heersolen begrijpelijk te maken De re hter ijde schynt de les die Qambelta den BonapniiiBli i gaf zeer verdiend te hebben gevonden en met blylschap gezien te hebben dat uitgesproken werd wiit ie lenen gevoelde doch niettemin is niemand gmisi dat als ket er op aankomt do monarehalen een derde keizerrijk niet boven de Repibliek verkiezen zouden als bet blykt dat de monaichie onmogelgk is Onruit berrscht da irom overal Ër ii oneenighoid tusichen rechter gde en recbteroeiitrum de vereenigin der beide centrum blykt onmogelijk hevige oorlog is uitgebarsten tusschen republikeinen en bonapartlsten de pa tijhnat leilt tut vuietgeiecbten en stokslagen en iedereen vr asit zegt de correspondent vtn de Timtt wa irvaD dit iel voorspel ia Hg geioofl van een ontbinding der kamer hetgeen een optimistische verwachting ia Voorstellen zijn nog niet ingekomen van wege bet linkercentrnm Hen bericht evenwel dat het plau blijft bestaan In Pruisen heeft ook de bisschop van Paderborn thans aanscbrgung ontvangen om zich binnen acht dagen aan de gevjDgenis aan te melden ten einde zgn wettige straf te ondergaan De balfofllcieele Prm Corr bespreekt opnieuw den voorldurer den tegenstand van de Roomscbe geeitelgkheid liaar weigering om zelfs die bepalingen der wet na te komen die elders geen bezwaar opleveren Het blad vraagt of de geMtelgkheid den tegenstand zoover zal drijven dat tij in het hopeloos stre cn naar niterlgke macht de kerk inwendig geheel zal laten dcsorgaoiseeren Toor het oogenblik schgnt de curie echter nog aan geen wijken te denken zij stelt tegmover Pruisen alles op het spel het is tusicben Rome en Berlijn een stryd op leven en dood By den Beierschen landdag is ingediend de nieuwe kieswet die hoofdzakelgk op de verandering van de kiesdistricten betrekking heeft Volgens het ingediende ontwerp waarvan de kans van aanneming niet groot is warden distneten gevormd voor ééa afgevaardigde met uit ooderiog van Muuchen Augsburg Nuremberg en Wur bnrg De afgevaardigden genieten 1000 mark schadeloosstelling Volgens den Berlijnsohen correspondent van de Times is de bedoeling van het anstaande internatio nale congres te Brussel eene codiiicaiie vnn het erkmde oorlogsrecht Dit zal geschieden in den vorm v in een JDlernationaol tractaat Het ontoerp dat aan het ooagres isl worden voorgelegd bevat 76 artike len verdeeld iu vier hoofdslukkeo De rechten en verplichtingen der oorlogroerenden warden daarin in alle bijzonderheden omschreven Een ander Berlynsch correspondent meldt dat ook de Dttitscbe regeering aan het ongres voor tellen zal doen Te dien einde ia een cimmissie benoemd belast met het strilen van een ontwerp De Jugtb AUg Zeil heeft dezer dagen bericht dat Oostenrgk en Rusland wareu overeem ekamen den groothertog van Toikanc voor te stellen als regent van Bosnië Daar deze vorst een Oostenrijksoh aartshertog is heeft deze tijding te Weenen eeuige sensatie gewekt maar naar het sohijnl hecht nen daaraan toch slechts weinig geloof Omtrent de Belgische verkiezingen blijkt nog bet volgende In zes kiesdistricten moesten herkiezinprrn plaats hebben In vijf dier dlstrioten Verviers Sorgiiips Tbuiii Charleroi ea Ath hebben de ctericnlen de partij verloren en te Gent haiden de lliernle candidaten de meerderheid In de stad maar wannen de clericalen hel door de stemmen vaii liel pintleland Voor deo senaat zijn de bh Robianu Thnin Sjivain Pirmez en Houtart Cassce Chnrerui vervangen door de liberalen BrouAet Dewan lre en PiretGoblet De partijverhomimg in den s oaitwis 35 clericalen en 27 liberalen en wordt nu 32 c en calen en 30 liberalen zoodat het ministère in Uil lichaam slechts 2 stemmen meerderheid liec ft Id de kamer verloor de elericale pcrtg de hh Dorlodet en Kerm tut Cliarleroi vervangen doji Ijuinbert en lan Dam Iu dit distr ct werden ler Ier gekozen de liberalen Permez en Sabdti r en de cleri caal Drion I Bt tg moeilii è iiaar het schgnt wegens persoonlgke redenen Te Verners verloren zij Cor nesse oudminister kabinet van 1870 en Simonis Te Soignie werd niet gekuzen Je minister van openb werken Beernaert De cleric ile ojeerderheid lu de kamer u van 22 stemmen tot 14 stemmen gedoiild Deze meerderheul is voor het ministerie nog jiroot genoeg en m zoorer heefi rlus de liberale pa tij in België zich van den uitslag dezer verkiezingen meer voorgespiegeld dan verwezrnigkt werd Colorado is als een nieuwe sto j t opgenomen in de repobliek der Vereenigde Staten van Noord Amerika De kamer van afgevaardigden heeft het daartoe strekkende etsoutwerp aangenomen FBANERUE Het grootste gediselte van de Dinsdag gehouden zitting van de Fransche Nationale Vergadrnug wns gewgd aan de BonSpartisliscbe intri e Naiint le beraadslaging over art 2 van de gemeente kieswei was afgeloopen en dit artikel goedgekeurd werd bet woord gegeven aan Girard die de regeering wilde interpelleereii naar aanleiding van een circulaire door bel coffltië tan het beroep op het vulk of Bi na parlisten gericht aan de kiezeis in het departement Niétre Hg zeide dat hg het woord had gevraagd om een woord te richten tot het Ministerie eeui e dagen geleden rood men in edn spoorwagen Ie kKisse een zeer bel ngrgk stuk waarop hg meende de uan dacht te moeten vestigen vau den Minister vau b ii nenlandsche zaken eu van justitie daar hy evenwel verlangde dat de vergadering zelf over het stuk een oordeel zon vellen wilde hg het in zgn geheel mredeelen het luidde aldus Nota voor L B 17 Beveel al onze vriebden aan en inzonderheid aan hen die gemeentelgke of adinisiratieve betrekkingen vervullen toch al het mogelgke aan te wenden opdat wg de medewerking Vau gepensioneerde of auüere oIBciereu ia Niévre verkrygen Gy kunt bun ver zekeren dat wy lu de gelegenheid zijn hen bij hel vormen van de kadeis voor het territoriale leger ol bg het begeven vai andere beirekkingeii of gunsten ruim te beloouen indien zg door bun invloed de candidaiuur van den beer de Bourgoiug willeu bevorderen Meu lette vooral op hun wenscben op hun eischen en grieven velen hunner hebben met de beloouiug ontvangen die zij onder hel keizer gk voor faun diensten badden kunnen verwachten Beloof alle heislel te diea opzichte Teeken ook zorgvuldig de namen op van allen die ons vijandig of ook mair onverschillig jegens ons zijn Hierbij gnat eene door het ministerie van Baanqien verstrekte lijst van Ie namen en adressen der officieren die hun pensioen of traktement in Niè re ontvangen Het stuk voorzien van den keizerlijken adelaar omgeven door een kroon draagt lot opschrift Centraal Comité voor een beroep op het volk Parijs n 142 Beg D Htt gewicht van dit stuk ging Girard voort zal door niemand worden ontkend want het constateert het bestian te Parijs van een politieke vereeniging die over geheel Frankrgk is verspreid Ik vraag dea minister van binnenlandsche raken of hij verlof heeft gegeven tot het oprichten van deze vereeniging Ik vraAg deii minister van justitie of hij ket oog hondt op de kuiperijen van deze vereeni ing die zoo al niet mis ladig toch in strijd ryn met de wet Bicbt de vraag tot het ministerie klinkt een stem van de linkerzijde De minister van justitie Tailhtud zeide dat hij van het bestaan van deze vereeniging geen kennis droeg en terstond een nader onderzoek bad gelast hij kon alleen zeggen dat hij zulke kuiperijen niet dulden zou Kouher verlangt bet woord waarop de president evenwel opmerkt dat hij hem bet woord niet kanverleeiien omdat er geen discu ie over het onderwerp plnais heelt Ik wil slechts eenige woorden tot de vergadering riobteu zegt Roaher Ik kou tt alieen het woord geven wanneer de vergadering zulks veroorloofi berneeint Buffel De vergadering stemt toe en Rouber zegl dat hij tan het stuk eerst keniiis heeft gekregen bij zijn komsi te VersjiUes en hg onmogelgk kan uitm kea of het stuk vervalscbt is of echt het bestaan van zu k een vereeniging is hem in elk geval onbekend bg zou ddt bestaan moeten betreuren en moet de Uegeering gelijk geven dat zij zulk een vereeniging vervolgt Hij voor zich houdt het stuk voor onecht moet op een rechterlijk onderzoek aandringen en op zgn eer verklaren dat het genoemde comité niet bestaat De Minis er van Binnenlandsche Zaken Fonrtou ze it dat bg niet weet of het comité bestaat maar w iiineer het bestaat moet het worden ontbonden Gambetta vraagt het woord en merkt op dat men een belangrijk punt heeft voorbijgezien en wel dat de Minister lao Financien en die van Oorlog mede in ileze zaak betrokken zijn want beide bevorderen de aanbangera van het Bonapartisme en geven aan ben de gewichtigste belrekkingen Niet het karakter van de circulaire is bedenkelgk maar dopiedeplichiigheid van de Regeering met een factie Ër moet lioht verspreid worden over deze zaak Houher verlangt dat het oordeel zal worden opgeschort totdat een onderzoek beeft plaats gehad Uambetta zegt dat hg mets tegen dat onderzoekc heeft raaar dat er een soort van lieden is dal het rrcht niet heeft te spreiden dal zijn de ellendelingen die Frankrgk vau den 2n December naar Sedan gevoerd hebbeu Ue president verlangt dat Gambetta zgn woord terugtrekt d ze antwoordt echter dat de uitdrukking door hem gebezigd geen beleediging is maar een die dienen moet om die lieden te brandmerken De president roept nu Gambetta tot de orde waarop eenige leden der linkerzijde opstaan en zeggen Roep ons allen tut de orde Rouher spreekt nog eenige woorden die evenwel in hel rumoer verloren gaan waarop de disonssie over de gemeentekieawet wordt voortgezet deze liep over nrt 3 dat evenwel niet werd afgehandeld De laatste nieuwigheid in sommige manufiu tunrwmkels te Pargs is de openstelling van eenbiljartzaAJ voor echtgenoolrn ea broeders om daarden tgd te dooden terwijl hunne gezellinnen hnnaaukoopen doen Een goede lunch en reu glus wgnworden gratis verschaft Uit Algerie wordt het volgende bericht Desprinkhanen zetien hunne vernoeaiende toobteu voortover uuze ktlden oarvou ineo deu oogst weldra