Goudsche Courant, zondag 14 juni 1874

dacU faionea te h lea Ten gcrolge der inBhoadeniU intKif ileiw Tfracbrikkelijke gasten eo ten einde nog grootcr rtrwoestiugen te roorjtomen die ona dreigen wanneer de jongen uit de eieren te toorscfayii komen tt eike orer vmxe oiitmetteiide oppervlakte gelegd zgu ktbben rijka i u stfdelüke besturen iicb de Enak aangetri kkeu De maiiea ueoien krachtigv maatregelen ii doeti een beroep op alten om iedereen te bu p te bekomen D prelect ran Algien beeft aan aÜe gemeenten in r u departement eeu acbrijven grneht waarbij den lanilbeW ner8 berolen wordt eeu geregelden Witchtdieust te organiaeerra en de mid Jeleu wurileu aaugeweaen om de sprinkhanen il Teruieti eu eii te bt riren en eindelijk walko ro E rgeu er moeten worden genomen opdat de putten drenkplaatsen eii footeiuen uiet door de opeeubooping Tan lijken drter insecten warden Tergifligd De di riaiegeneraal heeft tegelijkertijd de noodiga bereleu aitgeraiirdigd om ilitalnr detachtmeoten terstond op aaurraag der niairea ter beacbikking te stellen wannter het met gelukt i den taufil der aprinkhanen af te alaau KÏTts c h l a n d Uet de Duitscbe oorlogarloot dal trocldkiad der natie zoolang de Duitselie eeubeid uug tut de rro ne wenschen behoorde scliyiit bet ook uu lag ntel naar waosck te gaan Met groote kosten heelt men in dca Jdbde jiueüüm aan de Noordkaat ag Oldeaburg eeu aanaiejilijk iDartue i tabliaaement VVUhelmshafeD gesticltt dooh lirt blykt na dat de haren groot gasaar loopt te runanden Het gepantserde liniesebip Koiiig Wilhelm zit zoo diep in de modder d tt men eerst rriesde het te uoeten aloopen eo in elk getral groote moeite zal hebben om het lot te brengen Het Bokip eeu der grootste ooilogsaonstera die in den laatsten tijd gebouwd iyn sal daarna ran eene kleine bemanuing roorzien warden om te beproerrn of het al dan niet zee kan bouwen welke quaeetie n g sltgd onopgelost blyft BINNENLAND GODDA 13 JONt Bjj Kun btaluit is by het wapen der genie au Ket leger in Ned ludie benoemd tot 3den Init de adat G Uoogenboom hrrkomstig van de Kon Mil Aoadenie Men rerzoekt ons medetedeelcn dat roor den bektadeu C Vermeere die by de werken ran den Roek ran Hollaud beide armen rn een been verloor door den beer an Minden alhier de aom van ƒ 171 50 is byeengebracht Deze som is niet beg re j pen onder de som ran 1900 die volgens de dag bladen roor genormden ongelukkige is sameogebrnokt Ons wordt verzocht te willen mededeelea dat de otgelooncerien in de Groute Kerk alhier weder geregeld iederen Dinsdag vwordeo gegeven en vel vanï tot 3 nur VERGADEBliJO vah dï 0EMBENTBRA D Maandag den IBo Jani 1874 des namiddags ten 1 Bre waarin zal worden behandeld De sfaat van begrooting der kosten van het iMn van oadbedeii over 1874 Het verzoek van het beslonr over dat nuseom on t worden gemaehligd de in helreUe aanwezige voorwerp Ifkopisiig van gemceotelIJke instellingen voort4wend in bewaring Ie mogin houden Het vtreóek om de besturen van gezegde gemeen td ke instellingen uit te noodigen om ter bewaring in het Museum af te geven de oog onder here beiMting zqnde voorwerpen welke daarin eene plaata bchooren Ie hebben Adr van de beeren A Jonker Az betrekkelyk d in gebraikgeving van aan atakje grond gelegen i B de Vest naby de Overvuraohoiiw Adres vac C Nederkoff daarbij een gel k vertoek doende Adreann G H veaaar iietrekkelyk het ingeWaik boadan van een takje grond gelegen naast l n kais in de Itatarassteeg Adre vag den keer G A Ouépdaarby verzeeteHda san hett te vtt koopen kat boawterrcin langa de OraMbatraat itaer iagalandta van deo poMar Beeuw l tyn kwkuaa ua vooraitter da he r F H Balaeas Bnek aa als bealanrelid de keer J van Leeuwen Jin éarttganoeaade met algemtvne 1058 laatstgenoemde at ii sttmaen I e hear J F Be oa ta Bodegnvea verkreag 234 stemmoa Btatmi Oenei al Twnoa Ki iis ZHtin gan van 11 en 12 Jani Ia de zitting vao Donderdag ia het ontwerp koaeinde regeling van het verartseojgkandig onder ya a da roorwaafdia 4er aitoafi aini aan ge aaa e D met 48 atemmen tegfa 1 De bebandeling vaifhet ander ontwerp op de ttitoefèntng dar verartsenijkinde was in deze zittin nog niet afgeloopcn ma nr het hoofdbeginsel geene toelating van empirici bij uek vre is bekrachtigd door de verwerping van ii tr enorergesteld amendement van den bear Begraoi met 43 tegen 12 stemmen Men vorderde tot de overgangsbepalingen Jn de zittiiit van gisteren is het oni erp tot uitoefeninf van a vaeartsenijkunst aangenomen met 51 tegen 10 stemmen nadat op art 16 was aangenoBen een amendement vnu den heer Arnolds bepalende dat de ongeéxitmineerde veeartsen die vóór 1 Mei 1874 gepatenteerd zijn tot uitoefening van de vtearttengkuust bevoegd binven nog twee jaren na de ia werking treding der i uwr wet Het stelsel der overgangsbepalingen is iiu ie e gediplomeerde reeartwn blijven berae id Ongediplomeerde maar gedurende 10 jaren gepatenteerde erenzeer be Oigd co wyders de bepaling van het amendement Arnolds waarover de minister de beljissing nin de kamer had overgelaten Deze moeten echter voor de latere nitoefening der kunst een eiamen aH jggen hooltl uikelijk betreffende besmettrlyke veeziekten Daarna ia de discussie aangevangen over het ontwerp tot wijziging vau de geneeskmidige wet van I Jani I8fi6 omtrent de voorwnaMen tot verkrijging van de bevoegdheid van geneeskundige apotheker lecrling apatbeker en vroedvrouw De Miniatar vaa Bilinenlaudsche zaken baeft by tyii antwoord op het ceususverslag der kamer gevoegd een gewy igd ontwerp waarby rour normaaloijfer 26 eo voor Amsterdam en Rotterdam 70 wutdt aangenomen eu zulks ter tegemoetkoming ads ile bezwaren in de afdeelingen geopperd Hy dringt nu op eene spoedige inilbeslissing aan Door de Slaatioourant wordt mrdrgedeeld een extract uit het verslag van den raad van toezicht op de spoorwegdiensten over 1873 ingediend aan deu minister van biuneiilaudsohe zaken Het denkbeeld vau deu heel Rolgorschek te a Hage om aan H M de koningin op h iar 25n verjaardag als Gemalin van den regeerenden vorst te vieren een kunstovatie te brengen en Haar daarbij a a Beschermvrouwe der Kunst weteuscliip eu lettereu te huldigen en zulks van wege verscliil eiide Maunen zaugvereenigiiigen of iKdertafels i i Nederland breft allerwcge gelyk zicKI ook wnchtrn liet eep luiden eu geweuscblen weêrklan g voi den Reeds hebben zich 19 reieenigingen opgegeven waaronder de Manneu zangverrenigiug alhier In de graote vergadering der Remonsirantache Broederschap op 2 eu 3 Juni II te Amsterdam gehouden is tot lid der Commissie tot de £ der B in plaats van den aftredeuden en niet herkirsbarcn voorzitter prof dr J Tideman benoemd de heer J Hermau de Ridder pred ie s Gntvenboge Tut voorzitter dier Commissie werd benoemd prof dr C P Tiele te Lejilen terwyl als baar secretaris werd gecoiitinneerd dr J W Bok te Amsterdam Den 26 Mei 11 had te Rotterdam de 20e algemeene verglTdering plaats der Vereenijting van Protest godsdienstondecwyzers in NederlaA l De vijf dcparte meuten waarin de vereeniging is verdeeld en die zamen 76 leden tellen waren er ertrgenwoardigd Uit het verslag bleek dat de rergiulenngen die in de Verschillende departeineuten van 2 tot 4 maal s jaars gehouden werden trouw waren bezocht dat er vele belangrijke onderwerpen waaroudrr menig vraagstuk des tyds walen behandeld eu dat daarbij ook by groot verschil van richting een welwillende en broederlyke geest was bewaard gebleven Op deze algemeeiie vergadering die aan hnishoadelyxe belangen was gewyd werd beslaten tot de herziening van het reglement vpor het Liefdefonds der Vereeniging welk fonds ten doel heeft het lot der weduwen van de leden der Vereeniging te verzachten en dat door bydragen van donatmra en door leden der Vereeniging wordt in stand gehouden Als een verblydend verSbhynael mocht men het op deze ergaderiug opmerken dat de bovengenoemde Vereeniging zich by al het onrustbarende in de Kerk in bloei mag blijveff verheugen 1b eene vergadering vaji ledeil der gezanlenlyke lindboBwen nijverheids vereenigingen in dè pfo vinoie Groningen werd o a gezegd De Groninger veenkoloniën maken dt pMI oit vaa Neêrlands kroon Op de ganscbï Wttbhl zlCt men geen bodem zoo vruehtbatr als div Welke men daar aanschouwt De grond op ziöh ia mets en alles wordt er vei ce en dOor knnst ijver en vtyt der bevolkijig De aardappelbouw is voor de kolonicn dè meest wi stgevende en zal nimmer nadeetig worden als er maar voldoend toevoer van mest plaats heeft Men gebruikt goaqo en onderwerpt die zeer rerataildig aan onderzoek maar waarom ook de straat railnis niet gekeurd De landbouwers weten na soms niet wat zij koopso Mest door het tonnenstelsel zooals dat te Groningen 18 ingericht verzameld is de beste in qualiteit Mest door het Liernur stelsel verkregen is voor landbouwer niet te gebruiken De Overyselscbe Vereeniging tol bevordering van provinciale welvaart heeft ongeveer 30 000 vrucbtboomen ouder de laiidelyke bevolking doan aitdeelen en die boomen zyn gepoot onder behoorlyk toezicht en volgens voorschrirten Ojk in Groningen wil men pogingen aanwenden om den ooftboofbtetlt te bevorderen Te Katwijk gaan een 14 tal schuiten reeds niet meer uit op zeevisscherij en men verwacht dat er langramerhand meer zullen volgen waardoor die visBcherij ver iindert tot er toevoer ran visch van elders plaats heelt De schuiten worden gcread gtmaakt om weldra ter stenrharingvisscherij zeewaarts te gaan Het ontslaan der longziekte ook in Drenthe verontrust dan landbottweoden stand aldaar in booge mate eu terecht Opmerkelijk is het dat in een der Drenthsche dorpen de veehonders zich vertenigden om op een besmetten stnl de nog niet aangataste innderen te koopen en te doen afmaken Dat de aandacht nu weder gevestigd wordt op de inenting als voorbehoe lmiddel spreekt van zelve Dr idtcrda die vroeger een zeer belangrijk ovrrzioht van de geschiedenis en de bestr ding dier ziektr gaf verklaart dat zij door inenting het best kestieden wordt Toen men daarmede in 1860 in Friesland ophield vermeerderde het aantal aangetaste ruLderen met de helf Hoeveel schade die ziekte in Friesland aanrichtte bliijkt uit eene vrij nauwkeurige berekening dieuaan gaande gemaakt Sedert haar ontstaan in 1819 mag de schade door haar aan den veestapel toegebracht elk rund gemiddeld 100 stellende op ongeveer vier millioen gulden begroot worden Na 1366 tot 1867 heeft de runderpcat in ons land 116 000 stuks vee doen verloren gaan rn alzoo Nederland een verlies doen lijilun an ruim dertiea millioen gulden Vtr Vagbl Voor de paardenslachterij te Utrecht wordi n d ige yka paarden aangevoerd die in de provincie a iin ekocht warden en uiet meer geschikt zijn om te werken De handel in oude en niet meer bruikbare paanlen is hierdoor in die provincie nooit zoo druk geweest daar de landlieden thans nog eene redelijke som voor zulke paarden maken die zy anders voor een zeer geringen prijs aan vilders atoeten verkoopen In de laatste aflevering van het Maandblad voor den Ned landbouwer onder Red van dr W C H Staring lezen wy het volgende Hoeveel gaat er wel aan meststoffen in onze steden veilorinP Ëisn sokaap gee t zooveel mest als een mensoh en 10 schapen zyn er ooodig om een hectare bouwland behoorlijk van mest te voorzien De bevolking van Nederland telt 1 400 000 stedeliiigru Laat daarvan esn 200 000 werkelijk de secreetmest aan den landbouw leveren dan gaat de bemesting van 120 000 hectaren in secreeipuiten eu gr iohteii verloren dezelfde oppervlakte die door onze aardappelvelden wordt ingenomen en daarmede eene mestwaarde van omstreeks 1011 000 000 gulden Wanneer het verzamelen van de lecreetaiest eveuvee Ikostte en evenveel opbracht als te Groningen dan gaat voor de steden hierdoor afik ZBivere winst van 43 000 000 galden verloren Dat niet alle drama s tot het ryk def verdichting bebooreu naar zich uu en dan in het dagelijkseh leten ook voordoen bewyst althans scbynt het voor hands een geval waarvan de behandelingplaats bail in de eergisteren gehouden vergadering van den raad van state afdeeliug voor de geschillen van bestaur In hoofdzaak komt bot daarop ne£r dat i kera vermeende gerechtigden op eene nalateiitchap voor het geheel of een gMeette welke wks beheerd door deu exeouteurtestameutair van den erflater van het genot daarvan verstoken zullen blyxu door da volgende duistere geeohiedenis Degeeo die diaa executeur tijdens zijne langste levensdagen bad opgepast had tot laat van hem gekregen zijn lyk te doen begraven met zekere papieren eo nan dien Jaat mo t zyn uitvoering gegexn De vermeende h a gt hebbanden tt r rechten op d nalatenschap van dangeen wiens boedel door den bedoelden exeqatear was behetrti uit die stukken zouden voortvloeien werden wajtkér gemaakt en trachten dia reokten alf a te doen gelden Die belanghabbanden L van totsom eU I O Spanjerberg beiden te Aicstardam die hnOne zaak nader voor den raad van stata toelichten en waarover door den heer staatsraad Meeaasen het verslag was nitgebiFaaht badden zioh l j dan oDjoiet van jattitie te AnateidMii ontboden iqnda i over het ge l uitgebttan a lta idcn in lian de rand VOO dien ao ttbaltr zoo inidde haar anlcUiig diarvan vermits zij geene wettige erfgenamen waren van den testator met vecro d tot de d ie gestichten die eigenaren zijn van hel graf van den execotesr maar tot den burgemeester van Oosterbont waar het graf licht en verzochten van deze vergunning on dat graf te openen ten einde in het bezit te koiAen der stukken welke met en benevens de kist daarin waren neergelegd Weigeriug van burgemeester op grond van gemis aan bewijs dat zij gerechtigden waren op de nalatenschap meergemeld noch eigenaren van het gtaf van den executeur Van die weigering beroep op den koning en tijdens de behan leling dezer zaak legden de belanghebbenden ouder mededeoliug van verschillende büzoiiderheden een testament en eeuige andere basoheideu over die aan hnnne aanspraken in verband tot de op te elven stukken kracht zonden moeten bijzetten Wat h t gebeij zinnige der zaak nog vergroot is de omstandigheid dat aan de belanghebbenden tnsscheotixds of voor het overlijden van den executeur door of iiamens hem uitkeeringen zonden gedaan zijn op afrekening met de toezeggiug dat alles wel terecht zon komen en i dat er zelfs pogingen zituden gedaan zijn om hen naar NoordrApeiika te doen vertrekken Wat er van dit atlea zy zal wellicht later blijken uit de koninklijke beslissing waartoe de laad van state krachtens de wet geroepea is eens roardraoht te doen Uit verUaringeo door een der va9rnaamata theekandelaars den heer Whithwortb Jackson ten overstaan van de commissie van onderzoek naar het vervaischen van levensmiddelen afgelegd is o a gebleken dat jaarlyks in Engeland 2 500 000 poi d uitgetrokken theebladeren wordt ingevoerd By die augetrokkeu theebladeren waarvan brave Chineezeii t goede genoten hebben wordt nadat ta behoorlijk gedroogd en verpakt zijn door niet minder br ive Bagslschen een knoftlg mengsel vau gips eu Pruisisch blauw gevoegd Op die w verkrijgt men do zoo gearige eu geliefkooade groene thee Voor genoiie thee mengt men onder de aitgetrokkeu bladeren den bloesem van zeker Engelsch struikgewas Cnpparis spinosa Laatstbedoeld proo ë laxri den Uritachen importeur een extra winst op van 10 stuivers per pond Te Meppel tal in t belang van den minderen stand eerlang een roime uitdeeliuf vim kalk teer en bedslroo plaats hebben nitgsande van het burgerlijk armbestuur aldaar Se leit eeiilge jaren wo dt deze gazondbeidsmaatregel op roime soliaat toi past eu voldoet algemeen uitmnniend Curatorea van het Gymnasium te Amsterdam hebben zich tot de Tweede Kamer gewend met een adres over de inrichting san het gymnasiaal on derwija bij het wetsontwerp op het hooger onderwijs Na opgemerkt te hebben dat het ontwerp dat enkel wetenschappelijke opleiding en vorming bedoelt te idealistisch is ooidat het denkbeeld van beoefening dar wetenschap om haar seifswille te verheven is voor de meeste ouders die hun zonen voor de studie btstemmeu betoogt het adres dat door de bepalingen van het ontwerp het beoogde doel niet wordt bereikt en dat terwyl men het gymnasiaal onderwga wenscht te regelen dit in zijn geheel met graote gevaren wordt bedreigd Vooral hebben curatoren bezwaren tegen den zevenjarigen cursus en den geheel onbepaalden duar der volgende studie Zij vreezen dat velen daardoor van de wetenscfaappelyke opleiding zullen worden afgeschrikt eu liever het middelbaar onderwijs dat vroegere vruchten oplevert zullen gebtniken Het leerplan wordt verder aan dat Gymnasiom aldaar thans geldende getoetst en aiiugetoodd dat de vakken niet tot de studie demslassieke oudheid bchooren te veel op den achtergrond worden ger plaatst vooral de geschiedenis er de lelferkunde nietiwe talen Ook bestaat betwaar legen een roor alle gymnasiëa verplicht leerplan tegen de installing ran inapecteora enz Do curatoren verzoeken doanm do Kamer het ontwerp wat da regeliftpi der gyanaaiëo batrcft niet aan to nemen Ongeveer 8 dagen geleden werd des naokta ait de lade der toonbank van de kantine der klooaterkanrne te Breda circa ƒ 90 ontvreemd De soldaat V werd Donderdagmorgen ala rermoe4elyk dader vau dien diefstal op transport gesteld i aar aBoge om aldaar voor den krijgiraad terecht te staan Tïr nrgadering van de Maatschappij der Toonkunst te Utrecht gejioudeu is h len door loting bepaaid dat het muziekfeeat in 187 6 te Haarlem zal gebonden ihttèa Iu e ugihurgtcie JU Ztg ifordt een nieuwe nMVodft roorgesti d obi voor het stoifelljk oveIrsliSoll onzer dooder te zocgen D sobqjrut wil de lijken ja cementen kisten gelegd zien die dan met vloeibaar eemeat dat iiqo goêd ala wwildallyk bard wordt zovdan worden aangevuld en met en deksteen gesloten Het outbiudingapncesun zoï do de voorkooien of gestuit worden en de Igken zouden binnen eea betrekkelijk kort tydsverloop als het ware versteend zyn De bezwaren welke het begraven toor de gezondheid der levenden Volgena een berekening van de in Nederland gsnegotieerde diverio AmerikaanscheSpoorwegwaarden zon het bedrag der aandecen voor ons Vaderland een som van 126 676 000 dollars beloopen ü D Ook van Nederlandsche zyde zal een expeditie worden uitgerust ter waarneming tan den overgang van Venus voorby de i a den 9dro Dec 1874 Tot leden de er expeditie zyn gekozen dr J A C Oudeoians hoofdIngeuiear van den geographischen 4ienst in Indic di P J Kuiser vrri6c4taur der zeeinstrumenten van dè NederJ Marine de beer Ë F V d Zande Bakhuijteu obiervnter aan de sterrenwacht te Leiden en de heer Met ger ingeuiear van deu geographischen dienst in Nederl ludic beuevens als adaiatenten de bh Bost v Tuuuingeo on BlaukcH Mi M M M ii r I I I Laatgte Berichten FarIjS 12 Jnui Naar men verzekert heeft de heer Batuie voorzitter der Commissie vau erti eo fanbaar voorgesteld bet kiesrecht in de staatkundige kieswet op 21 jaren te stellen De policie heeft gistereu eenige personen gearresteerd die de van Versailles tcrujjkeerendc a evaardigden met kreten begroetten London 12 Jum B j de verkiezing te Durham zyu twee lileralea gekonn da hceten Herschel en Manck Parijs 12 Juni Heden Sreft weer een tiental arrestattéo plaats gehad om oproerijfe manifestaties bij bet stalion Saint Lazarr Bij dat station zijn troepen opgesteld om ongeregeldheden te voorkomen De Minis arraad heeft besloten de Pay de Rappel en de XIX Siècle gedurende 14 dagen te schorsen Hst liuker centrum zalheden eene interpe i itie huuden naar aanleiding vun de gcbeurtenisaeu van gistereu en h t antwoord van dea Minister Fortoa V INOEZONDBir Do B JL Kerk in don eemeepteraad Nu het B K Kerkbestuur aan den Baad zijn baafaiit heeft gemeld aangaande den grond buiten de Tiendewegsbrug weoschte ik gaarne hiètover nog een enkel woordje in het midden te brengen lu eeu vorig Nr dezer oonrant gaf ik d hoop ta kennen dat de Gondlcha gemeenteraad het ontegenzeggelijk royale aanbod van ƒ 18 Q00 vooreen stukje gruud dit met groot waa zon aannemen Nu deze dlt niet beeft gedaan wil ik myn spyt daarover te kennen geven ÏToch vooral wil ik aautoouen dat de wiJie waarop de raad in de zaak gehandeld heefk uiet zeer te prezen is Had den toch eenvoudig vfge stemd bet rerzoek van liet kerkb tttur ttien zou dit kunnen betreuren maar de opinie der raadsleden die iien moest veronderalellen op deugdelijke gruu den te steunen had men in dat geval moeien eerbiedigen Zooals de raad echter uu handelde dwingt by geen eerbied af maar geeft tot verwondering om een toer looht woord te gebruiken aanleiding Da raad kad het ge ne aanbod van het fi K Kerkbestnnr eenvoudig moeten aanqemen of verwerpen Dit deed by met Hy ging marchandeereo ging overvragen ging rsn het idee uit om r vaa te kalen wat er z i by eeoige mogdlijkhe d van gèhmld kon worden Hij roeg ten laatste of men er nog niet wat op zou wijlen leggen en het ware een verdiend antwoord geweest w oneer het R K Kerkbestnar had voorgeslagen het verschil te deelen De handèlwyze vtn deo gemeenteraad was niet lir niet waardig Zy 20a dit nimmer in geengeval zyn maar zeker t minst van eeu gemeentSraad vis ii vis ingezetenen In ééa geval aan dte handfiwgze er nog door kcbben kannen gaan indien men in pliwits an de wandeling die door den grond toetes aan aan de kuierende Gonwenaars outiyime n werd éen andere had vif ljen koopèn en in ofde breiigen waarvóór d grootb sonr Van f SO OO6 noodig wai ld d af geval wal die eiach al was zy zelf otig hooger gir weesb kiltük naar ongelukkigerwyze is juist doai rek raalslldeo Mitdrakkelijk gezegd dst ingeval vaa verkoop van de grond het geld daardoor in da gemeentekas gekomen niet zou besteed worden voor eene nieuwe wandeling Na dit zoo ia beslaat er geen reden waarom men juist f 30 000 gesteld heel waarom niet 32 35 40 of 60 mille Men heeft nu slechts een greep gedaan een willekeurige greep men had er even gord om kunnen raden Is het ooit door mij betreurd dat er in Gouda ge n vmorMijk verslag van de Raadsvergaderingen uitkomt dan zeker nu de Raadsvergadering van l Mei uit het gewone korte verslag waarvoor ik dankbaar ben zoolang er geen betar is moeit gekend worden door de Goudsche burgery Voor zoover men naar dat verslag kan oordeelen waren er 6 raadsleden die ten minste consequent handelden Vuurearat da 4 ilie vóór den verkoop van den grond voor ƒ 18 000 stemden en din de 2 die y 30 000 begeerden maar dan ook alleen met het plan om daarvoor een nieuw plantsoen te koopen en eed nieuwe wandelplaats te verschaffen aan de burgers Geen der raads edeu wilde den grond behoudeu voor 30 000 wilden allen ze verkoopen Die eisch was te groot Daarin kon niet wordeh toegestemd Ofschoon het waar is dat de vertegenwoordiging onzer gemeente diegenen die door haar gerepresenteerd worden met verwend heeft en ofschoon l et niet de eerste maal was ook niet de laatste maal denkt slecbta aan de laatste vergadering dat de Goudsche raad een af keurcriewaardijr besluit neemt zoo had men weinig kunnen denken dat onze achtbare raadsleden in zike eena nieuwe B K Kerk zoo vreemd zouden handelen Het besluit IS gevallen Gelukkig dif men in den tegenwousdigen tyd zijn ste o mag verheS en en protest mag aaoteekeuen tegen besluiten va gemeenteraden die geen weerklank vinden in de boezem der burgerij Dat is tien ojiiiite êéa troos jACqtlES Altabez Aaa het Bur aa vao Politie aibler z d in bewaring de navolgende in deze ameente gevonden roorwerpen als een PAAL een SLEUTEL d zevea KALKj ËS Burgerlijke tand OtBOKEKi tlO Juni Hnkdrika Qertrdiu ouders G vaa den JBng e A vaa 4cr KwsC IL S tja MtrgaMtfaa oudera C Komog eo M m Vbt OVKBLEf i£N lO laai J f Kroider wed C Peereboom 4 j H ran DauxeD 33 j H Htijgen fauuvr van M VAD Beurekom 3 j 13 S vaa dea Uroek 4 ia ADVERTBNTI ü 4 OT ZEEUW 0 AKSIJN Gouda 18 Juni 1874 25 JARIQE t Voor de Tole bew eiiTaa deelnemingf ondervonden by het overigden onzer geliefd Moeder B huwd en Grootmoeder zjj baiteligk dank gebracbt door de famiüe GQOEISSE Gouda 13 Juni 1874 Mevrouw de Wed ROEST van WMBÜRG Hareo verlwgt EDiï DAGHEISJE 1 niet beneden de veertien jaar ten laate van de COMMISSIE voor de FEESTVIERING in Uv U Pf van hare SubCom niksiën kijnn ix nog tot 20 dezer b j de on dergètee kendeu wolfden ingeleverd later inkomende Nota kuQneA niét worden aangenomen De enningmeesters Goud if GOEDKWAAGEN 13 Juni ISi i RÜIJTEB