Goudsche Courant, woensdag 17 juni 1874

Woensdag 17 Juni BAHLMANN Co GOUDA Op Nieuw Ontvangen eene groote COLLECTIE Japonstoffen gekleurde en zwarte Barèges en Grenadines tevens worden OPGERUIMD de nog voorhanden tot veel VERMINDERDE PRIJZEN W 1Ö30 1874 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken f s ten behoeve der R K Kerk te Oudenbosch root 125 000 Gulden verdeeld in 25000 Aandeelen a fb Eerste Trekking 3 Augustus 1874 als wanneer er zullen worden uitgeloot 1000 Aandeelen tot een gezamentlijk bedrag van 20000 bestaande uit 1 prgs van 10000 1 van lOOO 10 van 100 22 van f50 32 van 25 214 van f 10 en 720 van yS SO Bg elke trekking bedraagt de minste premie waarmede een Aandeel wordt afgelost ƒ 5 50 Circulaires en Prospectussen betreffende bovengenoemde Leeuing alsmede Aandeelen verkragbaar bg Wed KNOX DORTLAND Sociëteit ONS GENOEGEN Boelekade te Gouda ZONDAG 14 JUNI 1874 GROOT VOCAAL en INSTRUMENTAAL Ifla ing s Concert m l 5trfitfn SmIsctojr Met medewerking ran Miis Lottie Walton Groote Komieke Operette in 1 Act t Suppe Aanvang ten 7 ure Entree Toor HH LEDEN met hun Gezin per persoon 50 Cents NIET LEDEN 75 Cents CARL PFLftQINO ROOD WIT en ZWART Franibozensap Frambozen AzOn en FRAMBOZEN LIMONADE nog Toorhanden bg Cs THIM Apotheker en Drogist Mag azijn van THEEËN STEEDS VOORHANDEN Geurige en Waterhoudende Theeën tot zeer biUjjke prgzen bg F HERMAN Tz op de Gouwe C 157 Tevens puik smakende STOF THEE 70 Cent per 5 Ons H H Winkeliers genieten Rabat G BELON JE Czn Terhaisd van de Groenmarkt naarde GOUWE C 3 bericht bij deze aan zijnen geëerdên Begunstigers de ontvangst van eene ruime sortering BEHANGSELPAPIER en beveelt zich Teider minzaam aan tot het leveren van alle artikelen betreffende het BEHANGERS en STOFFEERDERSVAK Het KANTOOR Tia den Notaris MONTUN is ijVfeiyVt verplaatst rtfax de Gouwe wgk C nummer 241 boven Mevrouw de Weduwe KOPPENOL Tegen 1 Augustus wordt verlangd eene knappe Toor MEID ALLEEN van goede getuigen Toonien Loon naar bekwaamheid Adres latt Y Bureau dezer Courant MevroQw db JONG Evekink Bosgres vraagt tegen Augustus EENE FLINKE die goed lean streken en met wasch omgaan Wordt ter overname aangeboden Eefae Nette Zaak in GAREN BAND WOLLEN SAIJETTEN enx welke door eene vrouw kan worden waargenomen Het Huis op eene fatsoenlijke stand staande tegen een billeken nrijs daarbij in huur Brieven franco onder letters X X aan het Bureau dezer Courant No 7 78 der beroemde Wekeiyksche Zamenspraken Uitgave J J H KEMMER te utrecht is heden voorhanden bg den Boekhandelaar jage Tiendeweg te Gouda AMSTËKDAMSCUE Wli REL MARKT A 148 MADERA DRY 50 Ct MADERA DRY vierkante flacons 1 PORT JiPOKT l en 1 20 MALAGA 90 Ct BERGERAC 50 Ct MUSKAAT LÜNEL 1 alles de flesch CHAMPAGNE SELLERY MOUSSEUX LANSON PÈRE FILS 3 de flesch 0 enbare Verkoopingf op DINGSDAG 23 JÜNIJ 1874 s morgens 9 ure te Gouda achWr het voormalig Logement HKT Hjerthuis aan de Markt ten overstaan van den Notaris MONTUN aldaar van verschillende MEUBILAIRE GOEDEREN bestaande in Zeven Bedden Dekens Beddegoed Stoelen Tafels Speeltafels Spiegels Schilderijen Muhonghouten Kastjes Canape s Eikenhouten Mangel Kagchels enz enz Daags te voren te zien van 9 12 en van 2 4 ure 285 Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 29 JUNIJ e k Openbare Verkoopingf op VRLIDAG 19 JUNIJ 1874 des voormiddags ten 9 ure ten sterf huize van den Heer T DK BONDT aan den Kattensingel w k Q N 115 te Gouda van eenen inboedel bestaande in staande MEUBELEN en HUISRAAD BEDDEN en BEDDEGOED LINNENGOED KLEEDEBEN enz Daags te voren te zien Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DR006LEEVER te Gouda Vrywllligejpenbare Verkooplng VA HET ingericht als SMEDERU aan de Goejanverwelleslois te Hekendorp uitkomende aan denUsseLTe aapvaarden 1 Augustus e k i Op VRUDAG 19 JUNI 1874 s morgens elfnor in het gemeentehuis te Hekendorp tenoverstaan van de Notarissen S LAGEg WEYte Woerdm en J G BROUWER NUHOFFte naattndU Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG den 29 JUNIJ 1874 des voormiddags ten elf ure in het Koffijhuis db Habvonie aan de Markt aldaar van de navolgende goederen behoorende tot de Nalatenschap van den WelEdelen Heer W WERNINK te weten N 2 N 3 N 1 Een kapitaal KOOPMANSHUIS met KANTOOR met vrjjen uitgang daarneven ERVEN OPEN PLAATS en een groot PAKIlUiS daarachter uitkomende aan het water der Peperstraat met eon brug over hetzelve waarin de GROOTHANDEL in KAAS wordt uitgeoefend staande en liggende aap de Westhaven te Gouda wflk B N 204 en 205 Zgnde in het Huis een marmeren Gang negen Kamers eene groote Keuken twee verwulfde Kelders ruime Zolders enz Een KOETSHUIS en PAARDEXSTAL met BOVENHUIS aan de Peperstraat te Gouda wijk K N 5 Een in werking zijnde WINDPAPIER MOLEN genaamd db Gobob Hoop met WERKPLAATS HANGSCHUUR LOMPENPAKHUIS KELBËRenverdereBE PENPAKHUIS KELBËRenverdereBETIMMEBING en ERVEN met de GEREEDSCHAPPEN daarbij behoorende staande en liggende aan de Goudkade te Waddinieveen kadaster Sectie F N 255 gedk N 4 Eene in werking zjjnde STOOMKAAS FABRIEK met eene MACHINE van vier paardenkracht vjjf MELKBAKKEN WEIBAKKEN KAASPBRSEN en verdere BETIMMERING en ERVEN met de vaste GEREEDSCHAPPEN daarbij behoorende staande en liggende als voren N 5 E SCHUUR get D N 73 ERF en pfceel WEILAND staande en liggende als voren groot 4 Aren 50 Cen N 6 En een HUIS get D N 81 ERF en TUIN staande en liggende als vorenf groot 3 Aren 78 Centiaren zijnde in het Huis 4 Kamers eene Keuken een Achterhuis ruime Zolder en hetgeen meer tot een gemakkelyk Woonhuis behoort Het pprceel N 1 is te aanvaarden den 17 Augustus en de overige perceelen den 1 Jnlü 1874 Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore van de Noiarissen FORTÜIJN DROOGLEEVER en KlS lf te Gouda i GoadA Drak tui A BriokmM BUITENLAND BnltcDlandsch Ovei lcht De verwarring in Frankryk ia grooCer dan ooit Aan het hoofd alaat een pmident wiena benoeming de verlenging moest zgn tan den wapeostilatand der partijen en wiena 7jaiig gezag dour geen eulieiader partyen ala ernatig gemeend wordt opxerat of verdedigd maar alleen roorloopig geduld Een miniaterie zonder programma zonder beginselen dat over geen enkele hooldquaeatie zich uitlaat met de minderheid atemt en het toch niet noodig keart heen te gaau Een nationale vergadering die de republiek heeft gemaakt Baar telkena terugdeinat voor de regeling dier inatelling en met toejuiching de republikeinen ziet bonen en beleedigen die weet dat nieuwe verklaringen een groote meerderheid voor de republiek zouden geven aaar juial daarom weigert haar eigen doodvounia uit te aprekcn ten einde middelen te beramen of men nog aan de republiek zou kunnen ontkoiaen In de tegenwoordige omatandighedrn ia et volgcna onze meening geen andere uitkomst mogelijk dnn de ontbinding der nationale vergadering De legitimisten hebben hun zaak verspeeld eren ala de Orleaniaten Besten de Bonapartiaien en de Republikeinen De eersten hebben in den laataten tijd door bunne oubesohaaadheid veel terrein vprioren modst het niet lang duren kan of het gezag zal als een rijpe vrucht den republikeinen in den schoot vallen Zg bebooren daartoe alleen zoo kalm en vereenigd om kun hoofden te blijven ala in deu laalsten tgd het geval geweest is Aan de auget tgeSHreden aso het station St Lazare is een eind gekomen Wel is de ofkenreade motie in de kamer te dezer zake voorxratel l niet aangenomen wfint dergelgke valdoeiiiiig gunde men drn republikeinen nirt maar de politie heefi waarachijnIgk op een wenk dA rejieering hanr partgdige houding laten varen militairen zgn aan bet aiation geposteerd gewefat de aanvaller van Rnmbetta ia met 6 maanden geriDgrnia gestraft en de orde sedert gehandhaafd De parlemeiitaire trein kan weer rustii af en aaiirgden Het Bonapartiatisohe dagblad Ie Pai i zal wegens aanhitsing lot den burgeroorlog door de regeering worden vervolgd In de Donilerdag gehouden zitting van de nationale werd de behandeling van ile gemeente kieawet VDorigezet en weer bleek dal de meerderheid niet geneigd is het algemeen stemrecht aiin te tasten de amendementen door de rechterzijde voorgesteld om een hing verplicht domicilie te bepalen voor de kie zers die buiten de gemeente gebaren zgn werden verworpen en een amendemeni van Ferry Om aan de miliciens lU de gemeenten waar zg geloot hebben hetzelfde privilege toe te kennen ala aan de kieiera die in de gemeente zijn geboren werd verzonden naar de commiasie De commissie an dertigen heeft besloten in de door haar ontworpen staatkundige kieswet geen verandering te brengen naar aanleiding van het votum der kamer ten aanzien van het kiesrecht voor de gemeentelijke vertegenwoordiging Dat wil zeggen dat ofschoon de kamer het kiearecht voor de gemeenteraden gesteld heeft op 21 jnren dit voor de commissie geen reden is om het staatkundig kiesrecht hetwelk zy op 25 jaren beeft bepaald insgelgks op 21 jaren terug Ie brengen Zij zal haar ontwerp handhaven gelgk het thans luidt Het linkercentrtm heeft besloten dat de heer Csaimir Ferier gisteren het voorstel zou indienen waarbg 10 de regeering der Frauache republiek verklaard wordt sahiengesteld te tgn nit twee kamers en ééa president als hoofd van bet uitvoerend gezag 2 de wet van 20 Nov 1873 welke het bestuur tot 20 Nqv 1880 opdraagt aan maarschalk Mac Mahon nader bekrachtigd wordt en 3 de uitoefening van het recht tot geheele of gedeeltelgke herziening der constitutie erkend wordt De Duitsohe bondsraad heeft Donderdag zijn gijedkenring gehecht aan het voorstel der oommissie betreffende de verhooging van het spoorwegtarief de verhooging zal evenwel uiterlgk tot 1 Jan 76 plaats kebbeo Veider verwierp de bondiraad de door den rijksdag aangenomen wet op het verplirbt burgerlijk hawelijk eo besloot den ryks aiiaelier uit te noodigen in overleg met de bondsregeeringeo een nieuw wetiontwerp in gereedheid te brengen De bondsraadcommissie voor rechts angelegenhedeii heeft voorgesteld een commissie te benoemen van elf leden lot bet ontwerpen vaneea Duitsch burgcrlgk wetboek De door den rijksdag verlangde herziening van de wet betreffende de uaamlooze vennootschappen zal worden uitgesteld tot de algemeene herziening van het handelswetboek en gelijktgdi hiermee plaats hebben Het besluit van den bondsraad om het spoorwegtarief Ie verhoogen zonder een nader onderzoek in te stellen beeft in vele baadelskringen groote ontevredenheid verwekt en niet zonder reden De Ie Diisseldorf vergaderde afgevaardigden van den Duit acheo handetadag hebben ziih tot tolk gemankt van die ontevredenheid Keizer Wilhelm ia giateren roormidilag te Ems aangekomen en door den keizer all r Bussen aan het station ontvangen Er waa en groote menigte op de bi o welke keizer Wilhelm met gerstdrift begroette Da stad waa feesteigk veriierd Men bericht van daar dal onze koning den 18en den keizer van Rusland zon komen bezoeken In Engeland beeft zich weder een belangrijk ver achgnsel voorgedaan nl de verkiezing te Uurham van twee liberale afgevaardigden voor het parlement Nu een conservatief kabinet aan de regeering is be ginnen de kiezers weder liberale afgevaardigden naar hel lagerhuis te zenden Te Wigton is de heer Stewart een conservatief verkozen Volgens berldilen nit B me is da paus zoover hersteld dat de geneesheereu hoop hebben dat Z U den zomer weder lal doorkomeu Volgeus de Italiminsofae Opinioiie kan het decruet tot soboraing van de zitting der kamer lu de volgende week worden tegemoet gezien doch zat dit lot out binding eerst later volgen lu Spanje bereidt men zich nanr het scUgnt voor tot een bulissend treQ en tot een veldslag gewichtiger dan die waardoor Bilbao ontzet werd ducb in dit geval zullen de Carlisten een stad verdedigen iii plaats van haar aan te tallen Om Ëstella is bet te doen Deze stad en Duraugo in Biscaye zgn de tiaditiuneele hoofdsterkten van bet Carlisrae iii Spanje en de val lan een van beiden zou een diepen indruk maken op de bggeloo ige boeren die don Girloa ondersteunen De Carlisten hebben van de zeezijdu echter veel geaohut gekregen naar de Pafl Malt Gazette mededeelt Maarschalk Coucha trekt zijn troepen samen rond de stad en van Madrid worden hem zooveel mogetyk troepen toegezonden Te Montitta worden o a 36 000 recruten daartoe georgauiseerd De Carlisten zullen al het mogrlgke doen om zich te verdedigen want gelgk nit Santander atu de Ëngelsche dagbladen geschreven wordt vei spreiden hun aanvoerdera en de priealera bet bencbt dut de Spaanacbe regeering voornemens is hen met groote wreedheid ala een overwonnen volk te behandelen Nu heeft generaal Zabalia juist de volmacht gegeven aan de geneialen amnestie te geièn aan allo Carlisleo die zich willen onderwerpen FRANKRIJK Iedereen in Prankrgk wensdht een gevestigde regeering en het Septennium dat mets beslist is ongeveereven vermogend als een vredebond zou rgii wanneer twee strijdvaardige volken elkander den oorlog hadden verklaard De crisis die men sinds lang voorrien hreft is thans uitgebroken De gebeurtenissen volgen elkander snel op en het volk zal een ernsti besluit moeten nemen wü het een burgeroorlog voorkomen De meerderheid is op het oogenblik mitbonden en de ontbinding der Kamer moet daarop volgen zoo men een einde wil maken aan den twist om de hcersehnppij tusaohen republikeinen en Bonapartisten want deze partgen alleen staan tegenover elkander Legitimisten en Orleanisten zgn door hun onbeduidend uiiital geheel buiten den strgd zoodra het volk totV enealgemeene verkiezing wordt opgeroepen De Timet heeft een hoogst gematigden correspondent te Parijs die zijn blad van alles op de hoogte houdt door een dagelijkichen brief van drie coaprea gedrukte kolommen uit zijn kamer te telegrapheeren naar het redactiebureau der Ttmei langs een door de Tmeê gelegden teletrtafkahel tusschen Frnnkrgk en Engeland Dce kalme Orleanistischgezinde correspondent veroordeelt de houding der politie bij de laatste ongeregeldheden en zegt dat de sergenta de ville het hoogs loon en de gratiGcatie enz eaz van het tweede keizerrijk betreuren Verwonderlgk in de hoogste mate is wat men thans in Frankrijk ziet gebeuren Een groot volk wordt geregeerd door een Kamer van Vertegenwoordigers wflke het zoo weinig vertegenwoordigt dal zeifs de meest conservatieve legitimist erkent dat de repnblikeiosche partg in een nieuwe Kamer era overweldigende meerderheid hebben zou De republikeinen die de werkelgke macht dns bezitten honden zich wel beschouwd kalm en de Bonaparliatiscbe partij neemt tot wild geweld haar toevlucht Onbesehaamuer dan de Bonapartisten te werk gaan kan hrt niet In 1870 verklaarde de nieuw verkozen Nationale Verjcadering te Bordeaux zitting hebbende met algemeene etemmen op zeven na Napoleon 111 zija djnastie en aanhangers verantwoordelgk voor den ondergAig de erbroltkelingen vernedering van Frankrijk Tevens verklaarden zg deze noodlottige d nas tie voor altijd vervallen van den troon En wat ziet men dna jaren en drie maanden later Eeu nieuw verkozen afgevaardigde de Bourgoing gaat openlgk naar Chisleliurst om zgn bevelen te aatvangep u wordt bij tgn terugkeer beleefd door Mac Makon ontvangen Een Franseh generaal ver chgnt in Engeland in vol uniform aan de zijde van een knaap die van den naam der Napoleon s de errgenaain is Een afgevaardigde Levert dreigt in de Kamer de repablikeinen met spoedige wraak eu gilt wij zullen u weldra het zwijgen q leggenl Ue Bonapartisten nemen tot geweld hun toevlucht en slaan afgevaardigden die op hun weg zgn naar de Kamer Ue Bonapartistieche dagbladen bevatten artikelen die gelyk de Tiaei ze te recht brandmerkt in woeaten partijhaat en h rtstochtelgke hoigheid allea overtreffen wat ooit te voren geachreveo ia Eu iutusschen heet het dat er wapenstilstand is onder de partijen en dat Mae Mahon het hoofd is v in een zevenjarige regeering van vrede en verzoening De correspondent van de Timei acht het een belangójk bewgs van Je tucht welke thans in de repnblikeinsche partij gehandhaafd wordt dal ofschoon het aantal republikeinen ontzaglijk groot was bij de schandalen aan het spoorwegatation geen Bonapartist aan eenige beleediging heeft bloot gestaan en dat het diepste stilzwggen is gehaiidliaaid bg de vooruit beraamdSv aanvallen van de haodlangera van bet Keiterigk Het ia te hopen dat de Boappartistische si menzweerders hun plauiten te vroe eopeubaard hebben Het jaar 1372 en de coup d et t an 1862 zijn nog niet vergeten en indien de republikeinsche partij en gehoorzaam blijft aan hare leiders zal Fraokrgk ugtgds geuaarschuwd zich wel tegen de Bouaparlisteu iveteii te try waren En wal zoo de eerwaardige staatsman Thiers wel van de tydaomstandighcden deuken vraagt men zich onwillekeurig af Volgens een correspondent an de Indépendance is hy van vreugde vervuld over de ai nyankelgke verwerping van het f oortiel om het algemeen siemrecht te liepeiken Het nationale instinct vindt men in de menigte beeft hg gezegd en het Is het levendigst vooral hg die jeugd aan welke men het stemrecht ontnemen wililc Men sti it u g vujr als een samenzweerder terwgl er niemand besiaai die minder dan ik samen zwetrt maar ik zie welicen loop de rivier neemt en volg dien Men kan er niet aan denken eene natie een recht te untnrmeu lu welks be il zg ainda 2 $ jaren is Ik Weel dat men gedwongen zou worden dat onzinnig plan op te geven en wat de ontbinding betreft ik zie haar dagelyk meei eo meer naderen 4 g gggjj gjj