Goudsche Courant, woensdag 17 juni 1874

Laatste Berichten Versailles 1 6 Juni De heer Lambert de Sainte Oroix diende in de kamer een voorslel in waarbij de volmacht van Mac Mahon bevestigd en het stelsel van twee kamers aangenomen wordt terwijl aan deu president der republiek het recht wordt verleend om in gemeenschap met de eerste kamer de natiouale vergadering te ontbinden De heer Caaimir Périer wees op den langzamen gang van werken by de commissie van dertigen Wij willen zei le hij aan die commissie den weg afba kenen Hij drong vervolgens aan op het vestigen der republiek onder bet bestuur Tan Mac Mahon De heer Labonlaye vroeg de urgentie voor het voorstel van het linker centrnm Hij toonde aan dat de republiek het eenig mogelijke gouvernement is De heer Raoul Duval gaf te kennen dat men uit het Provisorium moest komen Het voorstel van het linker ceutram zal er geen einde aan maken de verdeeldheid zal nidat het aangenomen zal zijn evenzeer blijven voortduren Alleen bet land kan over den atnatsvorm beslissen De kamer heeft hierna de urgentie van het voorstel van het linker centrum aangeuomen met 3tö stemmen tegfn 341 Het voorstel de Sainte Croiz is naar de commissie van dertij cn gezonden De beer de LaruciiefDucauld diende het volgende voo stel in De Monarchie is het Gooverneoient van Fiaiikryk De troon behoort aan het Hoofd van het Fransohe Huis Mac Mahon zal den titel aannemenvan luitenantgeneraal van het koningrgk In de ataatkuiidi ie instellingen zal voorzien worden doorgeineenschappilyk overleg tussohen den Koning en de vertegenwoordigers der natie De verzending van dit voorstel aan de Commissie van Dertigen is door dsKamer verworpen Het Gouvernement heeft zich buiten de discussie gehouden ten einde van de uaestie nopens de urgentverklaring geen Kabinets quaestie te maken Er bestaat alzoo geen aanleiding vo or eene ministrieele cns s Vergadering van den Gemeenteraad Maandag 15 Jani Tegenwoordig al de leden behalve den heer van Bergen Uzeodouni Ub aotuleo der vorige vergadering ordea gelesen en gearrosteerd lu eköinen lijn ecu rcpport vao de eommisaie ia wier handen was gesteld het Toorloü jig éüderioek der rekening van de d d achutterij over 1873 Deze is in orde bevonden doch de eommissie geeft den weuKb te keoneq dat op eene volgende rekening wat minder aas raaziekiostramenten ca kleediogstnkken der muzikaDtea zal worden nitgetrokkea omdat daarin kon worden voorzien door eeo gedeelte aflexonderen van de som v rkregro door do vele engagemeDtea in de oautrekea eu lelfii voargeuomen baitealaodsebe reisni Uiervan kan aen fondi worden opgariebt om in die beboefteo gadMltelyk t voor iKt visie eeoe miuite Ttn den Uor Koenua dal b da betfekkihg van lid dar eMuniasie roor bet auaBOi Ttn oudheden uwuemt notif eae missive ran de gezoadheids cooi missie waarby al de leden bnn ontslag nenen om de daarbij opgegeven redenen de voor zitter deelt mede dat dit ontslag een trenrigen iüd ak bij Ub en W heeA gemaakt waarom zij voorstellen aan genoemde co nmlssie het leedwezen der vergfldeiiag daarover te betuigen en baar uit te noodigeo dit ontslag in te trekken Oe heer Luijteo verdedigt den brief vande gezondhcïds commisaieen is voor bet voorstel van B en W De beer Kist vindt om verschillende redenen het niet caadzaam zoo iets te doen de voorzitter beaqtwoordt dien spreker de heer Messemaker licbtdeze zaak n g nader toe eu bad verlangd dat de commissie eerst in kennis was gesteld voor dat met de uitdeeiing vjin gezaiverd water was opgehoaden de voorz zegt dal de commissie zoa spoedig mogelük met het besluit iu kennis was gesteld de hctr Luijten herhaalt nogmaals zijue opinie de beer Kist Üe staat van begrooting der kosten van bet museum ran oudheden oier 1874 algemeen goedgekeurd Het verzoek Tan het bestuur over dat miuefim om te warden geaacbtïgd de daarin aanwezige voorwerpen afkomitig van gemeentelgke iustellingtn vooctdurend m bewaring te mogen honden fi en W stellen voor wat an de gemeente toebehoort aldaar te laten on nog een paar andere instellingen vriendetigk uit te nowygen om buune voorwerpen eveneens in het miisGum te laten en zoo er nog anderen zyn die mede af te staan algemeen goedgekeurd Adiea van de bb A Joukcr Zu betrekkelijk de in gebruik gering van een stukje grond gelegen aan de Veat naby de Overvaarscbouw het rapport van de commissie van fabricage lul tot afwijzing du beer Kranenborg ïa tegen bet rapport omdat het na voor bleekreld gebruikt wordt en men meermalen aan de Kaarsenfabriek grouden heeft afgestaan die miuder gctoidst konden worden de heer Westerbaau wederlegt deu vorigen spreker en vt yst p de reden die tol afwijzing van het verzoek hebben geleid en ze dut dit veer dut drukker wordt later verpacht nordende die grond geschikt is tot bet bouwen van HSchtcrstVoning de beer L oij ten is tegen deu afstand van grond de ieer Kist viudt bezwaar mnnr zal do iuüchtiugeu jmj u voorzitter afwach C Wanneer eene rnicU rgp is Talt ze raa zelf en dit i hetgeen men nl r ieu gebenreu VVg hopen an harte dat de oude staatsman gelgk beeft Gene ontbinding der Vertegenwoordiging die bet rolk niet rert egenwuürdigt is bet eenige middel om de crisis op te lossen op eene tamelyk ordelijk BINNENLAND Gouda 16 Juni Door d leden der Gezondbeids Oommiisie alhier in bM onderstaand sohr jTrn tot den Raad gericht UouDA 12 Juni 1874 Da Ondeigeteekenden hebbeu de eer ter Jwer keunis te brengen dat zy ban ontslag nemen alt Leden der GetondheidiCammissie Ter roorkoming rsu BisTctatand wentcben ly U ede te deeleu wat bun tol dien atap beeft geleid Gednrende de jaren dat zjj de een korter de ander langer leden der Üezonübeids Ooamissie waren beeft bet bun niet aan de geirgeuheid ontbroken om te leeren ooiler ii den met hoe weinig ernst de openbare gezoodheulsbelangeii alhier worden behartigd Meermalen is daarover door de Commissie geklaagd o a in het Verslag o er 1872 dat door B en W in het Verslag Tan den toestand der gemeente in werd opgenomen en bestreden en naar aanleiding waarvan de Coaumissie by scbrgren van 3 Juli NO 109 zich tot U wendde Meermalen is er dan ook onder de leden der Comnissie sprake an geweeat om ontslag te nemen op grond Tan de geringe resultaten Tan huiineu arbeid doch steeds werd tut nn toe daaraan geen gevolg gegeven omdat de hoop bleef bestaan dat door lolherding de belangstelling in de hjrgiène zou ontwaken en hun arbeid rgker Trachten zou gaan dragen Die hoop bestaat by ben thans niet meer Niet omdat door U is besloten bet gezuiverd lJsel water niet meer Terkrggbeuir te stellen want dat is in zekere zin Uw recht maar omdat bet verzoek om gehoord te worden soordat door U Tan dat recht gebruik werd gemaakt afgewezen is Die behandeling eene door U benoemde Commissie aangedaan eene CoDMaissie door U zelf aangewezen als Uw adTiseur in gezondheidsbelangen die behandeling is het in de eerste plaats die de üudergeteekenden tot het nemen Tan bun ontslag noopt want iq wordt niet gerechtvaardigd door het geldelyk voordeel aan eene dadelijke aanneming van het voorstel verbonden Indien toch Vwe vergadering op den 6n I Jfani bad kannen goedvinden te bepalen dat in deulfde vergadering waarin het adres van den heer Oadqk zal worden behandeld en welke Tergadering teen reeds op den ISn dezer wat bepaald ook deze 2 Daeatie aan de orde zon worden gesteld dan zon it eene uitga e ran ongeveer SO hebben eroorzaakt De besparing dier luttele som fing U under aan bet harte dan de handhaving tencrdaor U benoemde C immissie die belangelooa traobtte mede te L werken tot de welvaart der Gemeente Haar er is nog eene andere reden die ona dwingt ontalag te nemen zy is gelegen in de wgze wjaropUw besluit is ten uitvoer geleed Terwgl toch aanhet acheikundig lid der Oommissie het toezicht by d zuiTering was opge lragen zyn de rate reeds op t Vnni bnitrn zijn Toorkeunis weggenomen en noest hg Tan zyn amanuensis die t wederom van den hemdoor de fabricage toegevoegden helper het eerat ver nam het bericht krijgen dat t niet meer hoefde Gevoelt dat lid der Commiatie zich daardoor gekrenkt ook de overige leden vinden daarin een twee le moiief alt leden eeuer gemeente oommissie hunne krach t tan niet meer aan de geiondbeidabelaagen hunner wcoaplatts te wyden In ffffieia wttkhUi voor de jftionHtuUleer m tftitrlaiid lezen wg bet Tolgende H t Ooudsche Oemeente beatuur en bet Ooudsche drinkwater Onder de gemeenten die in bet afgeloopen jaar door cholera werden geteisterd moet in de eerste plaats Gouda worden g noemd Van H October tot 7 Deoember werden ala aan dia riekte lijdende aa sysiwi 93 pertopen waarvan 6S atierrw Een foomame bron voor deic ziekte is ook bier het drink atar Grootendeelt wordt daarvoor en voor bereiding nn spijten en dranken bet gracbtwater geno en in de grachten nu ioapeh alle riolen nit daarin wordt alle aFral geworpen ook Tan de talloote vaartuigen die hnn weg door de gemrauta of althans door een der baitenwyken moeten nemen VMbetering van het drinkwater was dan ook een dar iderwerpeo die bg Toorkeur door de Gezondheids Commissie in 186R ingesteld werden behandeld Door het rapport dec Drinkwater Commissie san den Koning gersakte zy bekend met bet scheikundig Uaarmiddrl dat sedert dien tgd oreral en ook bier rt zulke niinemende resultaien werd gebruikt In 1S7Indrong ig ar bg bet dagelgkich Bestuur ran Gouda reeda op aan on aldus gezuirerd water rerkrygbaar te stellen £ r werden proeren genomen conferenties gehouden zeer Teel gepraat maar het kwam niet tot eene uitroering want de cholera nas in dat jaar hier spoedig rerdwe ien en ook hier is t GemeenteBestuur van de leer dat deze vyund eerst binnengedrongen moet zyn voor hg bestreden mng worden Doch wat 71 ona niet had gegeven zou 73 ons schenken In weerwil van de duidelijke bewijzen hield het dagelgksch Bestuur vol dat de zuivering door ijzerohloride en koolzure soda niet in bet groot kon geschieden Een bezoek aan de inrichting tot scheikundige zuivering van water van l r Th T Doesburgh te Rottrrdam orertuigde de Commissie daarrau ten cerrioede Eindelijk besloot zij zich tot den Baad te wenden met voorbygang van het dagelgksch Bestuur De Baad besloot acheikundig gezuiverd water kosteloos verkrijgbaar te atelleu en verzocht den Voorzitter der Gezondheidscommissie als scheikundige daarop toe te zien Kreeg dus de Coraraissle in beginsel gelijk de toepassing liet alwéér Teel te wenschen over Om Tan kleinigheden te zwijgen rermelden we alteen dut er slechts Tier stations in dé g he e genseenie werden opgericht waar t water verkil baar wiis terwijl bet aantal vaten op ieder statioi veel te gering was Zeer spoedig bleek dit Wiinneer om 7 uur s morgens de kraan der gezuiverde vaten werd los gemaakt was de inhoud 500 Liter per vat gewoonlijk om 10 a 11 uur reeds geledigd Het is echter nimmer mogen gelukken dat getal te doen vermeerderen Zoo bleef het tot de Vergadering van den Baad van 11 Zaterdag 6 Juni Op de agenda voor die Vergadering versoheen onverwacht Voorstel van B en W om het gciuiverde IJselwater niet meer verkrggbaar te stellen Het dagelijksch Bestuur had omtrent dat voorstel niet het advies der Gezondheidscommissie ingewonnen doch deze baislte zich aan den Baad het verzoek te richten om de behandeling van het Toorstel te rerdagen en haar eerst te hooren Doch met 9 tegen 6 stemmen werd besloten dit niet te doen na korte discussie waarby het raadslid Messemaker met talent het Toorstel van B en W bestreed werd dit ten slotte aangenomen en op denzelfden dag werd den persoon die onder toedicht van den Voorzitter der Gezondbeiils Commissie het water zuiverde toen hij aan zyn werk wilde gaun gezegd dat i niet behoefde Zoo behandelde de Qoudsche Gemeenteraad personen die brlanglooa luinne zorgen hebben gewgd aan dat stiefkind der meeste Gemeente Besturen zorg roor den grzondbeidstoestand m ar wat meer zegt zoo werd juist in den tijd dat voorzorgen dubJial Doodig z n en de beTolkiog door de warmte meer behoefte aan ouachadelgk water heeft aen groot deel Tan Oouda s inwoners weer rerweien naar dat heerIgk gracbtwater zoo wordt wat nog meer zegt orer aokale weken wellicht de tgding vernomen er ia irttr cholera te Gouda I Door de Commissie belast met bet afnemen der examens voijr het Middelbaar Onderwyt ie s Hage is aan den heer A Tan der Voort alhier het diploma Toor aatdrijkiikuade uitgereikt Door de Aardbeziën compagnie te Boskoop zgn gisteren de eerste aardbeziën naar s Hage verzouden De pluk belooft overvloedig te ryn Wel zyn de eerste bloemen door da nachtvorst in Mei bevroren doch de pollen zgn sterk ontwikkeld en beloven Teel In bet Beijersche gemeente Stolwijk heerschen de mazelen in zoo herige mate dat men de school beeft moeten sluiten Uit de Krimpenerwaard schrijft men dd 13 Jnni De toestand der landerijen is orer het algemeen berred igend De oogst van het voorhooi is zeer voldoende en de weiden zijn goed met gras bezet Zoowel de late als de vroege aardappelen beloven zeer veel terwgl van ziekte in de aftrdsppelen niets wordt bespeurd De opbrengst van den hennep zal daarentegen luttel t jn daar de wortels bgkans alle door de emcrts o tngerliogen worden a geirralen of batcbadigd Appelen en feren zntl n in overvload aanwezig zgn de jang ate naobtTorstan en konde dagen tchgnen bun weinig ta babben gedeerd Staten OeneraAl Tweede Kamer Zitting Tan 18 Juni In de zitting Tan Zaterdag is na rerwerping ran het amendement Tan de hb s Jacob en Oodefroi om een nieuw art 5 a in de wet in ta roegen het wets oiitwsrp tot wijiiging der wet Tan 1 Juni 1866 met algemeene stemmen aangenomen erenals kleinere wetsontwerpen Op Toorstel van den Toorzitter is met 29 tegen 19 stemmen besloten aanstaanden Woensdag het wets Er wsreo 5 aterstitions een met 6 twee met 4 een met 5 eo eeo met 2 vaten De helft der vaten was gewoonlgk goed loodat in den lioten opgegeven tyd ongeveer SOOO liter werden gehaald ontwerp tot wijziging der kieswet aan de orde te te stellen en later te bepalen wanneer het wetsvontwerp tot afschalfiug van den accijns op de zeep zal worden behandeld dut blijkens mededeelingen van denToorzitter door de regeering is gewijzigd en waarbij de regeeriiig hoogst gewichtige mededeelingen heeft gedaan omtrent de financiën van India en Nederland Da St Cl behelst de koninklgke bewilliging op het bg h t Teriocksohrift orergelegd ontwerp der acte houdende wijzigjngen in de statuten ran da naamlooze reunootschap Steariae Kaarsenbbriek Gouda geratligd te Gouda Zondag ochtend is te s Hagb gerankelijk binnengebracht en in het huis ran arrest opgenomen de schipper Z die rerdacht wordt ran moedwilligen manalag op een oolltga met wicn bg te Orerachle in twist was geraakt en die door zijn toedoen dan dood in bat watar heeft geronden Gedurende de Toorjaarseumens voor hulponderwgzcrs werden in de rerschillende provinciën geëzami neerd 2093 candiduten biervan slaagden er 1334 de overige 769 werden afgewezen Onder dit geialzgn niet begrepen die veike zich onder het examen hebben teruggetro kken Door mr A Verhuel te Arnhem is tot voltooiing Tan bet Zeemans as l te Brielle vgftigduizeod gulden beschikbaar gesteld V D De Algemeene Synodale Commissie der Nederlandsohe Hervormde Kerk heeft uitgevaardigd de veranderingen in artt 4 en 66 van het Algemeen Beglement om ze in werking te doen treden den 16den Juni e k Zg luiden als volgt Verandering eii in het Algemeen Reglement betreffende de Teihuudiug der Indische Kerken tot da Sjnode en de opheffing tan de zitting ter Synode van een lid der Commissie voor de zaken der Protestantsche Kerken in Neêrla nds India Art 4 laatste alinea voor het tweede lid Da betrekking enz worut in plaats gesteld De betrekking dezer Kerken tot de Synode wordt nader geregeld Iiitusschen wordt zg onderhouden door tusschenkomst van den Secretaris der Synode als ld der Cbmmissie voor de zaken der Protestantsche Keiken in Neêrlands Indic Art 66 Ie alinea de laatste woorden gelgk ook slot van art 4 vallen weg In een aan den Vdotzitter van het Rooie Kruii generaal de Stuers als oud legerkommundant toegezonden exemplaar van het verslag der verrichtingen van de geneeskundige dienst bij de eerste expeditie tegen het Rgk van Atchin opgemaakt door den heer B Becking thans kolonelchef van de geneeskundige dienst die toen als chef van die dienst was opgetreden worden vele bijzonderheden aangetroffen die zeker met belangstelling zullen worden vernamen In de eerste plaats treft men daarin aan andere mededeelingen omtrent de tandoe hrancard brancardhangmat die zeer goed beeft voldaan De Toeding zoo rerrolgt de schrgrer heeft niets te wenschen orrrgclaten Zooveel mogelijk werd vleesch verstrekt en door den grooten voorraad Terverschingen was men in staat de zieken ruim te roorzien Op dagen waarop geen Tieescb roorhanden wés werden kippen Terstrekt Het ziekenschip de Kosmopoliet was zeer goed injericbt aan de welwillendheid van den gezaghebber was het te danken dat aan de zieken die daaraan werkelgk behoefte hadden Tersche melk kou verstrekt worden bij baA eene Hollandsche koe sanboord die eenige flesschen melk dagelijks gaf w arTan hij de grootste hoeveelheid aan de zieken uitreikte Dank zij den ruimen Toor aad genees en Terbandmiddelen waarmee de expeditie was uitgerukt waren wg ruim roorzien Ton alle benoodigdheden Toor de behandeling van zieken en gewonden Dt gips is het eenige artikel geweest dat m g in den steek beeft gelaten Herhaalde pogingrn zoowel in bet bivouac aan strand als aan boord van hel ziekenschip om gipsverbar den aan te leggen mislukten De gips werd niet hard Dit moet verrooedelpk worden geweten aan de voehtigbeid ran den dampkring op Atchin Op Bataria toch na onze tarugkomst werden met diezelfde giparerbanden gela die in een oogenblik hard werden Wanneer het oog gerestigd wordt op het groots aantal en de rreeselgke wonden die te Atchiu geslagen zgn dan geroelt men zelf wat een precieus geschenk bet ijs was Man kan in het algemeen niet genoeg roemen en danken de taak die bet comité van het Rood Krui bij de expeditiën van den laatsleu tgd en vooral bij die tegen het rgk van Atchin vervult De Bohrgver zegt vooris dat wanneer men wenschte Tooit te g MD eenige Tersnaperingen oali te relde Mkende troepen te geven men zioh uitsluitend bepalen moet tot tabak sigaren pijpen eenige gezelschapsspellen eu lectuur Deze artikelen eindigt de heer B die de soldaat zich in garuizoea uit eigeu middelen rerschaft kon hij te relde niet krijgen eerstens omdat ze daar niet verkrijgbaar zijn en ten andere omdat hij ze niet kan medebrengen Daar een pijp tabak of een aigaar voor hen die er aan gewoou zyn een lafenis is en na een vermoeienden tocht een wezenIgk opwe kkiagsmiddel zon het overbodig zyn hun dankbaarheid te schetsen wanneer hnn die artikelen door een weldadige instelling verschaft worden Sinds eenigen tyd worden te t Hage door toedoen der rereeoiging tot bescherming van dieren proeven genomen met een verbeterde slachtwijze voor het randraa uitgadaobt diMr den baar F Bruneau directeur Tan de groote abattoirs te Parys en daar ook ingevoerd zie o a Illustration Februari 1871 Zy geschieden in de s Gravenhaagscbe Vieeschhouwery waar welwillend daartoe de gelegenheid is verstrekt Zg hebben ten doel het vee sneller en minder pijnIgk te dooden De proeven ook in bet bijzgn tan doctoren nietleden der Vereeniging tot bescherming van dieren genomen hebben het meest gewenschte De invoering der nieuwe slachtwijze p andere plaatsen o a Ie Amsterdam bg 6 slachters bewgst voldoende dat zij ook geen nadeel igen invload op ds waarde van hel dier nitjefent In het Politieblad wordt de aandacht geveatigd op Fredecik Molengraaf ond 46 jaren en Jacob den Buizer oud 36 jaren rondventers in kaas en viacb Zy verknopen slechte en bedorven kaas die vooraf is geboord en welke gaten zijn geruid met stukjes beste Goudsche kaas die zy bij den verkoop laten proeven om zoo de goede lieden in den waan te brengen dat de geheele ka is van die uitstekende kwaliteit ia £ en ieder wachte zich voor schade Koloniën OOST INDIÉ BATAVIA 6 Mei Da Indiër deelt een verslag mede van i faaatelijkheden te Bdtavia bij de terugkomst van generaal van Swieteu en een gedeelte da traepea ait Alohia waaraan wg het volgende ontleenen In den vroegen ochtend zou hetrechterbalf I2dabataljon untscheept worden het linkerhalf wat tot aller spy t en teleurstelling noch niet ter reede gekomen om in dezelfde ovatie te kunnen deelen Aan den Kleiuaa Boom zou de optocht beginnen waar zich dan ook eau groot aiiutal personen verzameld hadden en waar de orde evenali elders uitstekend gehandhaafd werd Kwart na zevenen kondijjt het gefluit van de locomotief de komst van den extra irein aan die weldra aijn kostbaren last bg de oiitschepmgsplaats aftet bet damesen heeren comitc tut ontvangst en onthaal der troepen alsmede een zestigtal jeugdige schoonen steeds bereid om bloemen te strooien op den gevaartoUen levensweg van den krijger om lauweren te bieden aan de dapperen die pal stonden in bet ri ur en die het moordend lood en zwaard Tan den vijand ontkwamen Beschenen door de liefeIgke stralen van de morgeiuon met een opgeruimd gelaat eenvoudig eu smaakvol in het wit gekleed de lievallige vormen getooid met de vaderlandsche en oranjekleuren stonden zij daar als uit het rijk der faaën te voorschgn getreden geschikt om op den meest konden vrouwenhater een iietoovereuden in vloed te oefenen met klimmend ongeduld bet oogenbUk a la wachten waarop de dapperen voet aan wal zullen zetten Ruim acht uur wordt bet teeken gegeven dat de militairen de Tjiliwaog verlaten hebben en langs de kade opgesteld worden De opperen tweede bevelhebber generaal de Nare da korpt oheb en obab ran staren plaatsen zich aan bet boofd van het bataljon d stafmuziek speelt da raderlandsohe liederea en den Atchin kraton marsch De beer Klegn Toorzitter ran het Comité biedt merrouw Van Bees presidente ran het Dtmet oaaiié den arm zij begeren zich roor bet front der troepen fanfares worden aangeheven en na hecht de presidente een krans ran fraaie bloemen aan het vaandel dat eerbied afdwingt ran burger en aoldaat want het draagt de zichtbare en duidelgke teekenen hoerele kogels het doek getoffen hebben aan hoeli e gevaren zy waren blootgesteld die rondom dat tinnebeeld van overwinnen of sterten op l et aliiguld geschaard waren Nu treden eenige dames te foonohgn die door het lot aangewezen atn elk der generaals en andere offlcierea met schnchtere bevalligheid en innemeuden lach een bloemruiker aanbie den welke uit zulke handen voor de geharde krggers zeker dubbel welkom moest zijn eu met een woord eu blik van dankbaarheid ontvaugen werden Terwijl het comité weder den trein bestijgt om zich Lsar de sociëteit de Harmonie te spoeden marcheert de troep door de met vlagden en groen vertierde straten de aloude poort aan deu in jaiig der stad wss met tropeeën en guirlandes getooid en droeg in baar front een welkom aan de strijders Bg de Harmonie aangekoinen waar de ofScieren der schotterg en bijna alles wat Batavia aan uitgele zen schoonen bezit waar ambtenaren en bui ers verzameld waren waar de overige troepen hier in garnizoen geschaard stondeu waar eeu ecreboog was opgericht met eeu Hulde aan bet legeren de marine bielden de troepen eenigen tijd rast Ën toen zij zich voor hnn rerderan tocht langs Ryswyk weder in beweging stelden werden zy bestrooid met bloemen door dezelfde handen die zich aan de plaats der outscheping reeds zoo kostelijk ran hare taak gekweten hadden In de vestibule van het Gonverne meutsbotel op Rijswijk werden de manschappen opgewacht door mevr Loudon Zijne Exc deu G G en eenige Baden van Iiidle er wordt halt gecommandeerd de Geuera ils met hun staf begeven zich naar binnen hrt bataljon met bet vaandel wordt binnen de enceinte lan het voorplein opgesteld mevr Loudon en de landvoogd verlaten de voorgalerij Z Exc spreekt den batu janscommandant toe en mevr London voegt daarop onder het laid gejuich dér talryke menigte een tweeden krans bij dien welke bet vaander reeds siert Meu trekt verder naar bet einddoel van den tocht naar de esplanade van bet fort Prins Predink Waartoe een kolossale eereboog met de woorden Eere deu stryders toegang verleent De flessclieu werden ontkurkt de dorstigen gelaafd de bougerigen gespijsd Het deed hun goed men kon bet ze ain ieu de ondanks den rermoeienden marsch toch nog opge ruimde troep daar zulk een onthaal te viiideii van de burgerij lauga hun gebeelen weg en ook daar de bewgzeu ran wtardeering te ondervinden nuurop zij zoozeer recht hadden Daarop hield de heer Klegn president ran het comité staande op een kanon een rede tot de strijders en de men gte waarop generaal tiiu Swieteu in een toespraak zijn erkentelijkheid betuigde voor da rala blijken van drelueiwhig en belangstelling Samarttni 29 April Da ontvangst der van Atchiu teruggekeerde troepen is hier waardig geweest Te acht nnr aaarcbeejrde de per BramaU aangekoaiea 4e oompagoie veldartiUerie voorafgegaan door ty jaug secars tchotterg en burgers en gevolgd door da reeds vroeger hier ran de 2e expeditie teruggekeerde krggeis o a den sergedul aajoor Baob door hel 7 e bataljon djajaug seeart au een zeer laaga rg belangstellenden van de landingsplaats bg het haienkonaal naar het spparweg slatiou Aan den laideringang daarvan werden de krggers door eenige in X wit gekleeda en met driekleurige sjerpen of strikten versierde jonge dames met bloemen bestrooid terwijl den detichements cominaiidant een monster bouquet werd aangeboden Inmiddels was in een der wugenluodsen van de spoorweg i adtschappy een uitstekend collation geheel gereed gemaakt waarvan de krygers na de kanonnen eu de paarden met vaardigheid in de da irvoor bestemde spoorwegwagens geladen te hebben gaarne gebruik maakten Zeer vele malen liet bet Wien Neerlauds bloed afgewisseld door donderende hoera s uit honderde kelen zich ti aren nllen verkeerden in een recht fe estelyke stemming Te tien ure was het déjeuné ufgeloopen Toen begaven de krggers zich opnieuw naar het stationsgebouw waar hun andermaal van de gruute saamge stroomde menigte ondubbelzinnig bulilebetoon teu deel viel Samaranga resident was de tolk van Samarangs burgers In een langdurige moar steeds de hoorders boeiende toespraak wees hij met geestdrift op dt heldendaden door het leger verneht eu op de waardeering die den militairen werd betoond met warmte drukte by den gedecoreerden sergeantMajoor Bach de haniï waarop dadelyk herhaalde toquiehingen volgden De sergesni majoor zoowel alt de delachementt oommandant werd een oogenblik daarna onder bet uitbunding gejuich der vele toeschouwers door ooderolScieren en soldaten in de wagen gedragen waarin zg de reit zonden aanvaarden Kwart roor elven vertrok aatrein een driewerf boerah werd nog aangeven Z de Commiesif voor de ontvangst kon huiswaarts g met de overtuiging dat zg voor haar vele moeite hot meesie succes had onderronden ïgenwer Billgkheids en volledigheidshaljve stippen wg hiernog aan dat oók de detachemeuts commandant de plaatselijke miliiairc commandant en den heer de Segif toeapraken hielden welke met genóegei den aangehoord Jl v