Goudsche Courant, vrijdag 19 juni 1874

ADVERTENTIEN Voor de vele en hartelijke bewgzen van deelneming ontvangen bg het overlijden van onze geliefde Moeder en Behnwdraoeder Mevrouw de Weduwe C PEEREBOOM geboren J J KucuER betuigt de familie haren dank Uit aller naam P PEEREBOOM Gep Majoor O I leger 285 Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 29 JUNIJ e k Allen die iets te vorderen hebben van of I verschuldigd zjjn aao wglen Mevrouw de Wed C PEEREBOOM geb J J Kkuidkb alhier den 10 dezer overleden worden verzocht daar van aangifte te doen vóór den 20 dezer aan I den Heer A KOOREVAAR op de Tiendeweg alhier Gouda 14 Juni 1874 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstrelien i BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter algemeene kennis dat tot het doen van herstellingen aan de Haastrechtsche Brug over de rivier de IJssel nabg Goifda die brug den 19 en 20 JUNIJ aanstaande door Rg en Voertuigen niet zal kunnen worden bereden en dat de passage zal kunnen plaats hebben langs den Goejanverwelschen en Moordrechtschendjjk en met de Veerponten over de Ussel tussclien de gemeenten Haaatrecht Reeuwijh en Gouderak Moordrecht Gouda den 10 Juni 1874 Burgemeester en Wethbuders voornoemd De Secretaris De Burgemeester Deooolekveb FoBTüWN RÉMY t B De insending van adrertentiöa kan geschieden tot één aur des namiddags van den dag der uitgave Er biedt zich aan eene fatsoenlijke Weduwe om uit STRIJKENte gaan zij is goed ervaren in alles wat totdit vak behoort Adres franco ouder lett C C aan het B ureau dezer Couran t 8 J INDENMAüR Hoedenfebrikant isVERPLAATST van de Goawe naar de OostHaven N 44 Mevrouw FORTÜIJN DROOGLEEVER GoQwe vraagt tegen 1 Augustus EENE KEUKENMEID VAN H van Wijngaarden Korte Tiendeweg wijk A n 93 KONINKLIJK BEIJERSCH 18 Ct per fleschBOSCH en MAASTRICHTS 12 PRINCESSEN 10 Ct p flesch 12 Ct p kruik GERSTEN 8 Ct p kruik Echte ENGELSCflK BII Rëi van B A S C PALE ALE BURTON ALE EXTRA STOUT 20 Ct pr Yj flesch GEMBER BIER 15 Ct per fleschje Met minstens 6 flesschen franco aan huis De flesschen worden a 6 Ct berekend of terug gen omen KAAS BOTER Engeland Eene firma reeds met Engeland handel dravende en in t bezit van eene uitgebreide en belangrijke clientele in bovengenoemde artikelffli wenscht in connectie te treden met iemand in Gouda of omstreken ten einde na samenwerking en wederzijdsch goedvinden eene overeenkomst aan te gaan om den nitvoerhandel uit te oefenen Alleen degenen die van genoemde artikelen degelijke kennis hebben en thans reeds daarin werkzaam zgn alsmede genegen de zaak flink op te nemen gelieven zich te adresseren met franco brieven onder het motto Kaas en Botke bg den Kantoor fioekhandelaar J P BLADERGROEN Gapersteeg Rotterdam Van tipte geheimhouding kan men veraekeid zyn ten dr hcfr MfMfmalcer ipmVt Id gtl ken kid aU de Kecr Kmornbarg dc hecr Drouglefvrr is genegen tot efstaod d heer Krinc en van Strutro verdedigen bet rapport na korte di i ia ie in tteuuiing gebracht wordt tot afwgiiag bealotea met 13 tegeo stciomeD eea lid onthield sicb vau d stetuming drw iBu C Nfderhoff daarhy een gelyk ferioek dornde iMgrlgk ar ewcteii met gdgkt stemmen adres ao C Huuenaar betrekkvlijk bet in gebraik houden n ecu etokje groiid gelegtn iiiuut ign hui lu de iMaraa t fg bet mppurt Inidt om hét voor 10 jaren m grbniik Ie geven tegeu dtiuilfdeu prgs met eeae ofi vggiug vao 3 maanden waartoe algtmeen wordt besloten adrc9 van deu b tr G K Uudijk daHrby vfli toekende aan hem te vrrkoopcn bet bouwterrein laiiga de Crabet hst raat Me ra tpnrt van de loiumiasu van fabricage o het rfladateralag 0 t IÜ Juui de voors dt rtt mede dat de daarmede in verband staande tocdkcuniig vau bet bestuur van den wlder Bloimeudbal u VLikrcgen hetwelk oor noliticatie wordt aaugeuomen l e heer Lnijtcn xeide vroeger gemeend te hebben dat de 1 0 MI in de gemeentekas lorden komen maar het riip ort nu iiizitrudc en d vele verphcbtingeo daaraan verbonden lou als dumpen kuaimureo xinkbereu en ondei houden blijkt htm htt itgtudt el liy metut ook dnt de aaorraag van den heer Oudijk eerst loo met geweebt is de voorzitter antwoordt dat uit bet Mrrs au den hetr O tulks uiet duidelijk was vaaium iij roet dien heer verscheidene conferentieu grhad hebbtn eu de eiudbeahssiug tot veiwezeulijking van het pi au Ml is gemaakt Na machtiging om aan de gcDomen besluiten aitvoefing tegeven zonder resuinptie eindigt de vergnderii INGEZONDEN Uijnheer de Sedadturl Uet groot gehotgeii beb ik de orgeleoacerteo welke du Muoen ittüt egevea uju byiiewaoud en de unbiiie benonderU va irmcde de heer Brous Middel telkens geitureiide eeii gelieel uur het orgel Uispteide D de welluidriiilsl tooneu daaniiu wist te uiitlokki ii Toeu ik Mg da deze c ocerten sleclil door eer enkele personen bezocht werden kwam on illekeurig de Traag b iu j Sf a in wie de schuld Ann den heer organist of wel aan de weinige muzikale 6ot mikkeliug lan een gioutdeel dei bewoners van Gouda Het cer te k u het niet zijd ilaar ieder die ooit de mueiie heeft genomen genoemde concerten bi te wonen niet ai ders dkn een zrer gunstig oordeel itoarover velien kun teniy hij noch muzikale kennis beiit noch oubefooroordeeld is Ik knam derhalve tot de conclusie dat de schuld ligt bg het Goudsche publiek Het doel tan ago schrijven is een ieder am te poren deze concerien zoo eerwaard om gehoord te worden bg te wonen Met het opueaen dezer regelen Mgnheer de Bedteteur zult ge zeer verp ichten Uw Uienstw Pienaair Bmol B u r ge r lljTi e Stand 6IIOIU M Ju i Wgiund eodir W Muller ee L Besaj 18 Gtr rd oudim F G T l lil tn G i Soel t Aatemat Joliui Aciarliol saden P V Caitl ia ea C W LakKk Johanna Wilhcimiu Ckruliu oaden H Tia Egk M Bcoakkuuien OvKiaLDiN 12 Jaoi H G van der Eng 8 d ISG dea Ondaten 1 J HM ia Uagn 40 j U A Beerkea 76 j C T dl WmI S m W J tan KersWtfiB Si j S a U P de Jsng 17 m IS A aaIa U ai G dft Dihk faa A Brialuuu KUIPER gevraagd Adres aan het Kantoor der ZEEPZIEDEBIJ te Gouda Amsterdamsche Winkel MARKT A 148 Dubb Fijne ANISETTE CURACAO PERSICO FRAMBOZENLIKEUR 1 20 Dubb ANISETTE CURASAO PERSICO PEPERMUNT ANIJS PERSICO Roode en Witte Schülen 80 Ct ANUS 60 a de Flesoh Openbare Verkooping op MAANDAG 29 JUNU 1874 voorm Elf uur in het Koffijhuis Hakuonik te Gouda van 1 een op het drukste gedeelte van de OostHaven in 1872 gencel nieuw gebouwd WINKEL en WOONHUIS wgk B n 16 te Gouda met zeer ruimen geheel verwulfden Kelder daaronder Zgnde het geheel zeer geschikt voor allerlei afiaire en het Bovenhuis om evenals de Kelder ook afitonderlgk te worden verhuurd Te aanvaarden 1 July 1874 2 3 Twee HUIZEN en£RVENmet GROND daarachter aan de Zak wgk L n 221 en 522 te Gouda 4 Een HUIS en ERF aan het Regulierswatertje by den Raam w k 0 u 204 te Gouda Breeder bij Biljetten en inlichtingen ten Kantore van Notaris Mr KIST te Gouda Door den ondergeteekende is ten behoeve vaa den ongelukkige CORNELIS VERMEERE in T P V Gouda f 10 W J F D Gouda 10 M A G V Gouda 5 A A G V I Gouda 5 D C ö J J B G J de J W P D H J Gebrs B allen te Gouda ieder 2 50 N N Ouderkerk 2 50 N N Alphen f 2 50 N N Gouderak f 2 50 A v L Gondorak 2 G V Randenburg 2 P V A C C en N N Gouda ieder 1 50 L S P M J J D J G J J H K W K N N N N P G F H L M H D V d D A C K de J S P v d K L F H Gebr de R B F G v W G v d L C V D J M V M M lï i P v C J F P J N S A B V L J P V d P M B V L T B C H J G B N P R S D S J W de R F v Z G D ® T N F 8 T D M H W G K S Z H deS J d l P G F V d V G A O A B J V B V d L N N N N J v d Z J M allen te Gouda ieder 1 J J v L en J S Gouderak ieder 1 J P M Bergambacht 1 B B Reeuw k 1 M v d M Polsbroek 1 Boskoop l A L G A C van A A van A en v I S Oudewater ieder 1 A H Bolsward 1 C B H J C de V A v y v K A deL D de B P V Wed G N v d G OC V V J J 6 D H F H B J IJ P G G A S J M H C J LI N N N N N N B A C 8 van D H N N N N N N J C G W L Wed S J H H P H W H B L J P v d O H Co H P Z H J K van E J P A B N N W S H J W C t V Wed W M V Joh U J B G S H J de 6 L S W B S C V E B M W Si J G B S N N P J M M P G O P M S A J V C T P B B S t nC ü R S V P V d L A V B allente Gouda 50 Cents P K Oudewater 50 Ct P T V Willeskop 50 Ct N N en N N Alphen ieder 50 Ct N N Waddiniveen 50 Ct P de J Ammerstol 50 Ct H B Baam 50 Ct J V H Gouderak 50 Ct P V Waddiniveen 50 Ct J P Zevenhuizen 50 Ct H Amsterdam 50 Ct A P Gouda 25 Ct N N Bloemendaal 25 Ct Totaal f 171 Nog ontvangen van 8 te Qonda 2 50 en W H P te Gouda 50 Ct Tot het schenken van giften voor bovengenoemden V Veemebbe is steeds gelegenheid bj J M VA MINDEN De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAQ De pr s per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Kennisgeving BUBGEMEESTEE en WETH0ÜDEE8 van Ooada doen ie weten dat op Maandag den 23n Juni aan aandr aanvangende dea voormiddage ten 10 ure eene ALGEMËKNË COLLECTE met opene schalen aan de hui en 7bI geichieden tot styving van het fonda ter ondersteuning en aanmoediging van de gewapende dienat in het koniiikryk der Nederlanden Uit het verslag van bet Hoofdbestuur ran genoemd fends gebleken igiide dat hetzel e een krachtigen finanoieeten steun beboefi noodig vooral om de verminkten in den Oorlog ten Atobin onder de deelgerecbtigden op te nemen zoo doen Burgemeester en Wethouders een beroep op de liefdndigheidszin der ingezetenen in het rertrontren itst dit niet zander invloed zal blijven op bedrag der Collecte Gouda den 15 Jaoü 1874 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester Dboooleevee Foetuij REMY L B BUITENLAND Bnitenlands ch Overziclit In de ziiting van Maandag ia bet roorstrl van bet liiikerceutrum ingekomen bij de nat ergadering Versailles Het voorstel gedaan door den heer Casiair Périer daE voorgelezen werd door den itpresident luidde aldut vDe nat vergadering een einde illenilemaken a de oi zekerhs d van het land besluit dat de commissie voor de constiiutiujierlc wetten tot grondslag z l aannemen 1 de regeeriiig van de Fraltsche republiejc bestaat uit t ee kamers en een president hoofd van het uitroerend gezag 2 maarschalk Mso Mahon bigft president tot 20 Nov 1880 Met 345 tegen 341 itemmen is de urgentie voor dit wetsvoorstel aangenomen hetgeen bewijst dat een deel van het rechterceotrum zich geschaard heeft aan de zijde van het linkercenlrum Ue Bonapartiaten hebben tegengestemd zoowel als de legitimisten De eersten willen een j lebisoiet de laatsten stellen ridderlijk en met open vizier de uitroeping der monarchie voor De daartoe strekkende voorstellen werden niet in overweging genomen Een beslissing kan nu uiet lang meer uitblijven De partijen zijn den wapenttilstaud moede ze zien dat geduld iiie t baat ten gunste van de orde en vooral van deik voorspoed van Frankryk en uitroeping der repuf liek of ontbinding der kamer is thans het wachtwoord van de meerderheid in het laud en van een onzienlijke minderheid in de nat vergadering I De toesijind is in zooverre gevaarlijk dat decentrale regeering teer zwak is en de partijhaat hevig is ontvlamd Mac Mahon heeft beloofd te regeeren in overeenstemming met en met behulp van de conservatieve meerderheid en nu deze meerderheid uiet langer bestaat is het onmogelyk te gissen wat hy doen zal De hoop van alle vrienden van vryheid en orde moet gevestigd zyn op de samenwerking van rechteren linïercenirnm In de volgeAde zitting is er door sommige leden tegen de geldigheid der bovenstaande stemming beEwasr gemaakt doch voorloopig is zij gehaodhaafd Be commissie van dertigen is reeds opgerpepen om Ter het rooittd CMilnir Férier te bgraadtlagen Te Parijs is het raitig lebleven aan het apoorwegstalion naar Versailles ea men gelooft ook niet dat de vorige standjes zich nillen herhalen Zondag is Mac Mahon mat zyn vrouw verschenen op den groeten wedren in kct Boulognerbosch om den prijs van 100 000 fres t e menigte ontving hem koel geen enkele kreet weed aangeheven Om de Frvnsofaeo nog meer te ontstemmen ging een Ëngelsch paard met den prijs weg Bochefort is in Engelaqd aangekomen Het Ëngelsebe lagerhuis haeft het wetsontwerp op den arbeid van vrouwen en kinderen in fabrieken in tweede lezing behandeld Wij herinneren dat het doel van dit ontwerp i om den toestand van vrunwen en kinderen die in fabrieken arbeiden te verbeteren vooral met het oog op de gezondheid en het onderwijs Ds minister houdt vast aan de beperking v n de werkoryi tot 56 g iu de week nl 10 uren op de eerste vijf dagen en vrai p den laattteo dag drr week met toevoeging van een half uur offl op te ruimen Er mag niet langer dan 4 achtereen worden gewerkt de werkdag yaf van 6 tot 6 of van 7 tot 7 uren duren met tivee uren pauze om te rusten Gedurende die pauzen zullen de machines geheel moeten stilslaan Kindereu mogen slechts om den anderen dag of dagelijks een halven dag werken Ue minister stelt zich een geheele reorganisatie en uitbreiding van de wet op den arbeid in fabrieken ten doel De heer MundelU de oorspronkelijke ontwerper van dit voorstel heeft het in tweede lezing krachtig verdedigd trrwgl ile heer Fawoett er tegen sprak Nadat de heer Ashlej vooral steunende op de argumenten van Stuart Mill omtrent de wettelijke regeling van den fabrieksarheid bad betoogd hoe gunstig de beperking van den arbeid van vrouwen op de gezondheid der kinderen werkte werd het etiontwerp in tweede ler ii g aangenomen De Pruisische minister van koophandel heeft dn spoorwegadministraties kennis gegeven dat de vrrhooging der spoorwegtarieven met 20 percent den 1 Augustus aanvangt Tengevolge van gebrek aan personeel op het pist teland voor het houden van de registers van den birgerlykeo stand heeft de minister van Eeredienst last gegevcii om ingeval van nood de onderwijzer daarmee te belasten Tot deOiiitief beheerder van het vermogen der aarts bisdqmmen Gnesen en Posen rs door de Pruisisisohe regeering de heer Sieinman benoemd onder loevoe ging van den heer Neukrant voor de landhuisboudkundige aangelegenheden vHet vermogen bedraagt een half millioen thaler waamn 123 000 in specie en geldswaardig papier 100 000 op hypotheek eh bet overige in vaste goederen De o69cieela Wiener Zeitung bevat het bericht van het ontslag verleend aan dën Oostenrijkschen ryksminister van oorlog baron ICohn en ittn de benoeming van baron Koller tol zgn opvolger Baron Kuhn is benoemd tot bevelhebber van Or tz en tot grootkruis der Stefannsorde Voorts zijn benoemd tot chef van den generalen staf generaal John tot stedèhonder in Bohemen generaal Weber en tot bevelhebber van Praag generaal Fhilippovic Het ontslag van het Dccnsche ministerie wordt bevestigd van de reden is echter niets opgegeven wellicht was reeds vroeger tot het nftred en bpsloten maar werd het uitgesteld om den schijn te vermijden dat de lieeren heengingen door de pressie van de linkerzgdc de vroegere minister Ëstrup is door den ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlöke Nommers VUF CENTEN koning ontboden om over de vorming van een nieuw kabinet te spreken In het Zweedicbe ministerie tijn weder nieuw wijzigingen voorgevallen De minister zonder port feudie de heer Bradberg is uit het kabinet getreden om president te warden van het ksmergerecht £ nieuwe mini ter met portefeuille is benoemd nl de heer JjOvcu In de troonrede door den koning uitgesproken by sluiting van den Nóorweegscben landdag wordt met hooge ingenomenheid gewaagd van de jongste Sitting van dat lichaam Vele eU nuttige verbiétaringen zgn op wetgevend eu ander gebied tot stand gebracht o a bchobrf hiertoe en wel iu de eerste hel tot stand brengen dei zoogenaamde Mellemrigslor d i de wet op het handels en scheepvaartverkeer tusschen Zweden en Noorwegen die met l Juli e k in werking treedt en waarvan buitengewoon gunsttgfl lesaltaten wofdea te geracet gezien wgdera da intrekking der wet op de gijzeling het toestaan der gelden vereischt tot uitbreiding van het spoorweg nel vele wijzigingen in het strafwetboek waardoor verouderde bepalingen zijn vervangen door de zoodanige als door den vooruitgang en de algemeene ontwikkeling worden gevorderd Slechts ééne klapht wordt in de troonrede geuit en wel deze dat de vertegenwoordiging des lands te zeer de spaarzaamheid in het beheer van s lands penningen in het oog heeft gehouden bij het vaststellen der aangevraagde verhooging der bezoldiging van s lands ambtenaren VVeder is in de Vereenigde Staten bet voorstel gedaan en zelfi door den sen ut jl Vrijdag aangegenomen om het niet inwisselbaar papierengeld belangrijk te vermeerderen Gelukkig begrypt de heer Grant de zaken beter dan die leden der vertegenwoordiging die het geheele crediet des lands willen op het spel zetten Hy dreigde met zgn veto en de kamer der volksvertegenwoordigers verwierp de wet FRANKRIJK Z ndag was het weder dreigend maar de faahionable wereld te IMrija stoorde zich niet daaraan Het wis de dag dat om Ie grand prix de Paris zon gerend worden Men vertrouwde bovendien dat de felle noordenwind maakte hij ook de temperatuur minder aangenaam den regen wel an de lucht zou houden En in dat vertrouwen zag dt fashionablo wereid te Pary s zich niet beschaamd Reeds vroeg waren alle toegangen naar Longchamps bezaaifl met allerlei rytuigen en met omnibussen zonder tal By vergclyking met de dagen van het keizerrijk werd men etenivel tot de opmerking gedwongen dat er veel minder trotsche vierspannen werden gezien dan vroeger £ en uiterst talrijk publiek waaronder slecht weinigen die tot den werkenden stand behooren was op de groene vlakte verzameld Men zag er menigte vau politici en velen dezer waren p ii entouré yan vrienden n bWondereu Baron Haussmann Fmard graaf S rrniiei d pfinces von Metternich ilie niet zoo in het oog f eiid toillet droeg als ai dere jaren maar er niettemin zeer opmerkelijk uitzag Zij werd byna door een achteruitschbppend paard getroffen Natuurlgk ontbrak het niet aan leden van de Jockey club ann af eveardii deii van de rechterzijJe en het reohterctutruin aan d barounen der financicwereld En ook waren de cAinsen door e Nemours en d Alen a n vertegenwoordigd y