Goudsche Courant, vrijdag 19 juni 1874

T i Onder bea di retds vroeg op bet terrein waren Terscbiara merkte men vooral de Birmaneesohe afgezanten op die t ians te Far js vertoeven Zy badden III de tribune van den president plaats genomen en trukken door hun lAnge satjjneu slcepkleeuereRi bouten boorttooi naar voor tl üuor bun zonderlinge gelaatstrekken veler aandncut en nekten bovemlieu veler spotlust op De ecfalgeuoüt van deu maaischalk verscheen omringd door tal van dame vyaaronder men de princes Hobenlobe opmerkte De oiaaiscbalk zelf veischcen kort daarop in politieke kleeding gebeten in een open rytuig Hg nam in de keizerlijke tribune plaat docb bield ziob vfaortdurend op den aolilergroad daarvan Geen enkele maal vertoonde bij zich op bet balkon Toen by kwam werd geen enkele kr et vernomen De toiletten waren zella voor Longchamps rgk en elegant Het meereiideel der dames droeg bare sortie los over de schottdera geslagen Het was vf men iar bij de terugkomst van eene aristocralische bruiloft zag De dames kleederaakers badden gelijk vanzelf spreekt de laatste band gelegd aan sommige toilletten docb over het geheel droegen eenvoudige toilletteu den palm weg De demi monde werd niet op de tribunes toegelaten wanneer zy niet onder geleide van leden der juckey club verscheen Eu men moet zeggen eenigen buiiuer badden die taak op zich genomen Soinmigt dames der demi monde werden uitgejouwd toen zij bet renperk verlieten en de Avenue des Acacias passeerden waar van Longchamps tol de Parte Maillot gansebe ryen eigeo equipages en huurrijtuigen stonden geschaard om den bouten stoet vau ilrn wedren te zien teragkeeren De kamp om d a grand prix de Paris wekte de grootste belangstelling Aan dien strijd namen 14 paarden naaroflder twee Engelsebe deel De uitslag was dat de beide van over het kanaal verschenen kampioenen ais N 1 en N 3 nit den kamp terugkeerden Trent was het Engelsebe paard dat eene gemakkelyke overwinning over zyn Franecben aededinger Saltarelle wegdroeg De gelukkige eigenaar van dit snelvoetige dier stak niet alleen den prqs van 100 000 fr maar ook ruim ƒ 36 000 aan gewonnen weddingschappen in zijn zak Toen het overwinnend paard naar de weegschaal terugkeer Ie werd bet ijakoud dbor de daar verzamelde Franseben ontvangen maar de Engelschen hieven een luid hoerjl aan Zy leidden uit het feit diit Trent by de Derby wedrennen ü 4 wae gebleven weinig vleiende gevolgtrekkingen af voor de voortreffelijkheid vau het ras der Fransche renpaarden Volgeus Figaro werd er s avonds of wil men des nachts op het bal Mabille door de winners van dien morgen zoo entbousiastiscb feest getierd dat de politie ten slotte tót de sluiting van bet lokaal overging en sommigen der meest opgewondeuen onder hare veilige hoede nam BDTNENLÜJÏDr GoDDA 18 Juni Gistenn waren alhier ter eere van den verjaardag van H H ouze geëerbiedigde Koningin de openbare gebouwen en vele particuliere woningen versierd met de Nedeilandsche vlag Gisteren was het 25 jaar geleden dat de heer H C N au Amerom predikant by de Ned Herv gemeente alhier in zgne eerste gemeente bevestigd werd Na eeret drie jaren als hulpprediker te Amersfoort dienst gedaan te hebben weed hg te Herwynen beroepen van waar bij eenige jaren later naar Bolsward ging om in 1867 in dezs gemeente z jn dienstwerk te aanvaarden Deze feestdag ging niet onopgera rkt voorbjj Tairgke bewijzen van belangstelling en deelneming mocht de jubilaris ondervinden De kerkeiaad overhahdlgde hem o a namens de gemeente een prachtige pendule met coupes eu tevens een portefeuille met gooden slot waarin het restant was van de som die door de leden der gemeente waa bygedragen Dfe collega s Mn den jubilaris vereerden hem een keurige cassette De vele bewyzen van belangs4ellmg ondervonden xnllen den heer ran Anerom eeu teeken zyn dat bet veler wensch is dat hg nog lang in attat moge z n zgn taak te blyven verviileii Getlnrende de maand Hei cgn in deze gemeente overleden 26 mannen en 14 vrouwen t w ia het Ie levensjaar IS m u 4 vr totaal 17 IB ïe fe O i Ê 7e 14e 1 O 1 16e 20e O O O ïle SOe O t 5 t 6 r 6 r 40 ff f 61e 66e g 66e 80e bwen t 80e 4 Sle 60e 1 1 sa 14 Hiervan zondel geueesk bolp fi m en I vr in t Ie levensj totaal 7 Daarenboven levenl aangegeven 2 vr De StaatiCMrimt bevat het verslag vau de ryksadviseurs voor de monumenten van geschiedenis en kanst aan den minister van binnenlandscbe zaken Het spreekt van zelve zeggen bh adviseurs dat eene instelling die uauwelgks twee maanden geleden in hot leven werd geroepen niet kan wijzen optalrljlte werkzaambeden veel min op resultaten welke van baren arbeid reeds verkregen zouden zijn Bereids hebben adviseurs gelegenheid gebnd ziob aan bnnne veel ydige eu veel omvattende taak te wijden Deze betreft o het geven van advies omlient de ma itregden vereischt tot het behoud van gebouwen of voorwerpen welke voor de vaderlandsche geschiedenis of kunst belangrgk zijn 6 hel opsporen v a voorwerpen belangrijk tour gescliiedeuis of kuAsi c bet opmaken en bijhouden van een èlgemeen inventaris d bet doen van voorstellen omtrent de historische en kunstverzamelingen van het rijk e het geven van advies over de plannen en hunne uitvoering betref Omtrent die gla en is reeds aan den minister verslag gedaan en advies gegeven Aangaande die beroemde glazen is uit een opzet t Igk io loep ingeatelè onderzoek gebleken dat zoo de yver van het kerkbestuur allen lof verdient en de tot nog toe verrichte werken den ondergang der glazen voorkomen hebbeu de restauratie op zich zelve eobter nit gebrek aan een goed systeem en vooral aan de hoog noodige penningen met die resultaten heeft opgeleverd waarop het uitmuntend wirk der Gebroeders Crabeth en van andere beroemde kunstenaars aanspraak mocht maken Omtrent de andere restauratiën kan geen advies gegeven worden vóórdat de verslagen betreffende vroegere werkzaambeden en de plannen van begrootingen voor toekomstige werken ontvangen en onderzocht zijn Gisteren promoveerde aan de LeidSche Hoogeschool de heer J van der Vliet geboren te Heeawijk in de letteren na j penbare verdediging van zijn ej cimen stndia critioa in U onysü Halicaroasaensis opera rhetorics De Commissaris des Koninga eet beden zijne inspectiereis door deze provincie voort en brengt een bezoek aan de gemeenten Seeuwgk Boskoop en Waddinxveen Van de 66 sollicitanlen naar de te Nienverkerk a d IJsel VBceerende hoofdonderwijzersbetrekking zijn 41 op het vergelijkend examen verschenen Het volgende zestal zal den Baad worden aangeboden ten einde dnaruit eene keuze te doen K Missel van Schiedam W Westbroek van Zevenhuizen W den Hollander van Hellevoetsluis Chr Schepp van apbiedam J L van der Have van Alblaeserdam n IJ Boers van Polsbroek Het examen werd afgenomen door den schoolopziener den heer J Broedeaet de hh M H Kluitman en H W Kramers hobfdondcrwijzers te Gouda en D van Pek buofdon erwg er te Nieuwerkerk De verjaardag van H M de Koningin is te Woerden op eene eigenaardige wijze gevierd namelijk door een optocht van kinderen Niet minder dan ongeveer 80 kinderen uamen daaraau deel allen geheel of gedeeltelgk gecottumeerd terwgL de muziek van Cres cendo den stoe begeleidde Een regeeriugstelegram van den gouverneur generaal ontleend aan eeu teleigram van kolonel Pel aangeboden te Penaog 14 Juni bevat het volgende De vgand steeds talrijk in de omstreek deed gisteren vermoedelgk 10 Af II dezer een aanval op alle etablissementen vooral Blangoe trok af met verlies na een hevig gevecht geen onzer gewond Gezondheid ongunstig ook onder de bevolking veel koorts Simpang Olim bedreigt Edi Oorlog van Edi met Perlak dat onderwerping aanbiedt gestaakt Staten Qeneraal Tweede Kaueb Zitting van 17 Juni In deze zitting is ingekomen een ontwerp tot het rerleenen van subsidie voor den aanleg van spoorwegen De beraadslagingen tgo aangevangen over het ontwerp dcr census herziening De hb Gratama Smidt eu de Jong verklaarden er zich voor De beer Wintgens acht bet voorstel ontijdig en ongemotiveerd De heer Viraly had bezwaar vooral op grond van de verlaging van den census voor de kiezers voor den I gemeenteraad De heer Schimmelpenniuck van den lOye deelde dat bezwaar De hb van dea B tc i van Heemstede en Teding van Berkhout hadden bedeukingen maar reserveerden zich hunne stem De eerste kamer der stdten generaal is tot hervatting van bare werkzaamheden byeengeroepen tegen aanstsaiidon Dinsdag den 23n dezer des avonds ten 8 ure Te Amersfoort zijn tot candidafen voor het lid maatschap der tweede kamer gekozen i door de Ube ralen de heer mr U M van der Linden door ds conservatieven de heer mr W baron van GoiUlein thans lid der eerste kamer door de anti revolutionairen de heer mr M M van Asoh van Wiick te Utrecht Naar wij vernemen zal de gedenkpenning die op 13 Mei door de feestcommissie te Amsterdam aan Z M den Koning is aangeboden met goedkeuring des Konings worden veranderd om de fout te herstellen welke in het opschrift hel vergeten van Willem I s 2B jarige regeering is gemaakt HU Ten eintle in bet gebrek aan zeelieden voor de Marine te voordien is men genoodzaakt weder even als vroeger personen vsn vreem le natiën te eogageeren Keeds sedert eenige jaren heeft dat gebrek bestaan wijl Hol andsch eelieden liever ter koopvaardij varen onidut zij dan hooger loon krygen Ook zul daartoe wel bgdrngeii dat bet vernederend sligrii toedienen ofsehoon veel verminderd nog niet bij de Marine is afgeecbiit De Landi Ct meldt Wij hebben vernomen dat de sterfte van in het onderling Arnbemsche veefonds ingeschreven vee buitengewoon is en d4t verscheidene stuks rundvee den dood gevonden hebben door met het afval uit de Arnhemi che keukens ook spelden naalden spijkers enz genuttigd te hebben Voor een paar dagen beeft men ons eene geheele collectie van die voorwerpen laten zien waaronder ook nog een halve cent was allen dien dag gevonden in de maag en bet hart van eene gestorven koe Het algemeene tendingfeeet te Middacbten zal nietden 15 Juli woideii gehouden maar wel Woensdag 1 Juli In het Weekblad mor Isr leest men het volgende i Men weet dat vele Israëlieten te Jeruzalem teU ken Vrijdag zich naar den Westelijken Tempelmuur begeven om daar te bidden Vreemd zag men derhalve op toen men onlangs op zekeren Dinsdag een aantal personen voor dien gewijdeu muur zig st iau vurige gebeden opwnarts zendende Er moest wel iets buitengewoons zgn voorgevallen dat tot deze uitzondering aanleiding gaf En bet was ouk zoo Die Dinsdag was de 12de Mei en de biddende Israëlieten aan den Tempelmuur waren geboren Nederlanders die met den geleerden rabbi Nathan Coronel en den heer J M Goldsmit aan het hoofd dsar hunne smeekgebeden aan den Koning aller Koningen richtten voor bet heil van Z M Koning Willem lil en van ziji Doorlachtig stambuis Zaterdag is te Amsterdam de algemeene vergadering gehouden van de Nederlaiidache vereeniging gvolksonderwgs De voorzitter J T van Humalda van Ëysinga hield een rede lot opwekking van gver tegenover de reactiepartij deed een wekstem hooren tot krachtige handhaving der beginselen van de vereeniging opdat zelfa geen tijdelijke sectarische over rscbing der school mogelgk wor le die het zedelgk heil onzer natie zon veringen Meu blijve flink op het coustituliuuiel standpunt om tegen bet ongrondwettige streven der tegenpartij te waken Zwijgen is tegenover dat streven misdaad Moed geduld en votbar llll g geen onberaden ijver ziedaar de leus Een voorstel van bet bestuur betrekkelijk de richting waarin de vereeniging zich bg har Herkzaam beid dient te bewegen kwam o a aan de orde Dit voorstel strekt om in het reglement te bepalen dat ii de vereeniging ook politieke jaaestiën voorzooverre die met het onderwijs in verband staan of met bet aanbevelen van oandidaten voor de Tweede Kamer de Provinciale Staten en den Qem gpteraad zullen kunnen worden besproken eu dat ilMkt begin van 1876 eene meeting zal worden gehouden met betoog op de in dat joar te houden verkiezing van leden van de Kamer Door heeren W Vi van Lonnep J A Levy en A van Otterloo is hierop eeu amendement ingediend strekkende om te bepalen dat politieke quaestièn voor zooverre dia met het onderwga in verband staan zullen kunnen worden besproken eu waarin verder op uitvoerige wgze de middelen aan de hand werden gedaan tot onderzoek van den toestand van het schaolbezoek bet al oi niet voldoende van het aantal odilerwijzers en daa Vede in verband het al of niet onvoldoAe der bezoldigingen de opleiding der onderwijzers eu tevens het resultaiyt van die onderzoekingen Ie maken tot een onderweVpMan bespreking Het amendement wenspht verder dat de resultaten in een rapport zullen worden samengevat welk ra p wl worden behandeld io een vergadering voor I Mei 1876 te houden Dan zal tevens kunnen grden besloten omtrent het meetingsplan van het j fdbestuur De voorzitter beschouwde dit amendement voor een Mot deel als een nieuw voorstel als amendement Mfft het een te wijde strekking De heer van Leonep toogde namens de voorstellers bet tegendeel en rerdedigde verder de onderdeden van het amendeaent met bestrijding van bet denkbeeld van het hoofdbestuur dat de vereeniging candidaten zou gaan stellen voor bet lidmaatschap der kamer Het voorstel van bet hoofdbestuur dus ook het stellen van candidaten werd krachtig verdedigd en de meeoiug van den voorzitter gedeeld door den beer Bloembergen weke spreker vooral deed uitkomen dat tegenover de werking van het anti solioolwetve rbo nd krachtige middelen moeten worden gesteld De beer mr J Levy hn ld eene rede in overeenstemming met hel gevoelen der heeren van Lennep ook tot bestrijding van bet vervormen der afdeelingen in kiezersvcieenigingen ea oai te beti gen dat het inconstitutioneel ou zijn persuuen naar de Kamer af te vaardigen alleen met lirt oug op het volksonderwijs Wat de uerkmg betreft deze kanalleen goed gevolg hebben wanneer dj tó op de grondslagen in bet amendeiuent mocht woiJ ii voorbereid De Voorzitter deed uitkotneii dat liei boufduestuur eene politieke het Amendement eeou pse la ugisclie meeting wenscht en tiad verder lu uitvoerige bespreking van bet onderwerp De heer Levy stelde als motie van orde de vergadering besohouwt de voorstellen van Amsterdam als een amendement op de voorstellen van bet bestuur Dit geldt alleen de meetingvoorstelleii Wat betreft het stellen van candidaten in de meeniug van Amsterdam als amendement beschouwd De motie werd met 12 tegen 4 stemmen verworpen De Amsterdamsche voorstellen zullen nu afzonderTgk worden behandeld en wel zooaU de vergadering bij stemming uitmaakte in eene volgende vergadering De Vergadering besloot dat politieke fuaestiën uiten warden besproken voor zouverre die met het onderwga in verband staan en ingevolge een amendement van den heer Bloembergen dat bet Hoofdbestuur overnam en waarmede Amsterdam zich vereenigde dienvolgens bet oefenen van invloed op de verkieiingen van leden voor de Tweede Kamer de Provinciale Staten en den Gemeenteraad De toepassing blijft aan de afdcelingen overgelaten Verder ir nl baaloUa dat tol bet houden van een meeting ïn 1876 met betrekking tot de verkiezing van leden vaU de Tweede Kamer een post op de begrooting Tan 1876 zal worden gebracht Üit de toeliohiing bleok dat die post is een oredietpost zander verplichting tot bet houden eener meeting Twee voorstellen op den bescbrijvingsbrlef vermeld werden niet in behandeling gebracht als zgnde bun alrekking door de aangenomen voorstellen reeds genoeg in hel licht gesteld Een voorstel tot nadere regeling van de verdeeling der opbrengst van de contributiebeBing werd verworpen Het hoofdbestuur verkreeg tot het einde dezes jaars uitstel met de indiening van een door een commitsie uit zijn midden uit te brengen rapport omtrent de vraag welke bepalingen bij eene eventneele herziening der wet op het lager onderwijs wijziging zouden behoeven Er werd besloten instemming te betuigen met de beginselen waarvan de bestuiten genomen in eene vergadering van belangstellenden in het volksonderwijs op 8 Maart jl te Amsterdam gehouden hel uitvloeisel zijn Het voorstel van het bestuur betreffende de prijsvraag omtrent de leerpUohtigheid werd aangehouden Laatste Berichten Versailles 17 Juni De constitutioneele Commissie heeft met algemeene stemmen bestoten in de eerste plaats het voorstel Casimir Périer in behandeling te nemen Het rapport daarover zal met spoed worden uitgebracht Vervolgens zal zij de ToorstelleuLambert Saiiite Croix en Vallon onderzoeken en over deze voorstellen die aan drie lezingsn onderworpen zijn schriftelijk rapport uitbrengen INQEZONDEN Mttheer de Redacteur Wanneej in awe courant het uittreksel nit het Verslag van den toestand der gemeente Gouda voorkomt neem ik haar gewoonlijk gretiger ter band dan in andwe gevallen omdat ik steeds nieuw sgierig ben te wetin in welke gevallen van GoflWigezegd kan worden dat het vqoj of achteruitgaat Bgzonüer trekt dan vooral mgne aandacht dat gedeelte betwelk over den toestand van bet onderwijs hier ter stede handelt Het laatste verslag weder lezende kvam ik tot de gevolgtrekking dat het met het onderwgs in Gouda in Tergelgking van andere plaatKit nog al vry wel gaat ofaohoou er altgd in vele opeioUen te verbeteren overig blijft Eenft bijzonderheid echter verwonderde mij en maakte tegelijk op mij een onaangeiiamen indruk en het is deze bgzonderheid waarop ik ook de aandacht uwer lezers wilde bepalen Als het verslag spreekt over de Burgerschool voor jongens dan zegt het De Burger clkool voor jongens MEENT DE SCHOOLCOMMiasIE leoatwoordt nog niet aan hetgeen men er met grond van verwachten mocht Misschien zou vermeerdering van het hulpperaoneel met éenen onderwijzer verbetering aanbrengen Veronderstellen e dat bet aangehaalde letterlijk de woorden van de schoolcommissie is zou ik wel willen vragerf drukken de woorden meent de achoolcommissie eene beleefdheidsformule uit of muet ik ze letterlijk opiatlen In het eerste geval wordt de Burgerschool voor jongens in beleefde termen voor esn prul gehouden dat trouwens in vorige verslagen wel meer is geschied en in bet laatste geval is bet slechts eene meening eti wet eene meeiiing van zeten personen die voorzeker met veel zou e gtn ais de meening van de overige inwoners vau Gouda daar tegenover stoi d Maar mug hetgeen de schoolcommissie van hel onderwijs ol van eene enkele school zegt louter eene meening gn Moet hetgeen zij zegt niet eer positief zijn berustende op hetgeen zij gedurende een geheel jaar heeft kunnen zien en hooien eu dus op ondervinding Of is de uitdrukking meeiit de schoolcommissie eene stilzwijgende bekentenis dat zg z ch met bevoegd acht een positief verslag uit te brengen Ofschoon de schoolcommissie op deze laatste vraag wel geen toestemmend antwoord zal willen geven zou ik het wel gaarne voor haar uillendoen Neen eene schoolcommissie zoonls de Gondache is niet in staat om met kennis van zaken een juist oordeel over bet onderwgs uit te spreken Waarom niet 1 Omdat de scboolcommlssie uit mannen bestaat die al zgn het ook ontwikkelde menscHeo tot bel onderwgs nooit in eenige betrekking gist laii hbben en dus niet weten wat onderwijzen is 2 Omdat de schoolcommissie de scholen veel te weinig bezoekt om ooit eenige kennis daarian te verkrijgen en 3 omdat zij met vooroordeel te werk gaal Zal ik deze stellingen gaan bewijzen Maar ilit is immers voor de lezers van de Goudsche Courant niit noodig Men kent immers de leden der sclioolcüinmissie sn w et dat de meesieu hunner in geetic andere betrekking tot het onderwijs stonden dan dat zij iD bun jeugd op de schoolbanken zaten Ëene deskundige schoolcommissie is trouwens ia ons geheele land een rara avis Dat de scboolaommiasie de schalen te weiuig beloekl en als zy komt te kort vertocrt weet natuurlgk ook ieder die kinderen op een der scholen beift Justus zal immers wel eens gezegd hebben Pa de soboolcommiisie is op school geweest waarop Pa Jan al licht vraagl wel wal heeft zij gedaan btkt zij u ondervraagd of nw schi ift nagc ien of uwe les laten lezen en Justus antwutlrdt ucen de bieren kwamen door de deur van de laagste klasse binnen liepen toen door de middelste klasse naar de hoogste bleven daar eenige oogenbtikken met eikander ui met den boofdonderwgzer praten en gingen toen gauw weer weg want de meester zei dat de heeren nog 3 scholen moesten bezoeken en het was ai half elf Maar moet ik ook de derde stelling niet bewijzen Als ik dat veronderstelde zon ik do Gonwenaars meeuen te beleedigen Wie toch is er zoodanig vreemdeling in Jeruzalem dat hij niet wete wat er in de laatste tijden vooral van dizijile der schoolcommissie gedaan 18 Men wil imi t bet onderwgs op de school van den heer lluber ar orce uitbreiden Er moet nog Engelsch en Duitsch ondernemen worden en dan is men klaar Of dun de vakken van bet lager onderwgs zullen Igden daarom bekreunt men zich minder want men beeft dan een schoon doel den ondergang van de Hoogere Burgerschool voorbereid en dat is votdoeiide Wat toch zou de schoolcommissie wel met grond van de burgerschool voor jongens veraachten 1 Is bet niet voldoende dat telken jure de teeilingen die zich voor de Hoogere Burgerschool aanmelden met glans bpt toetatings exameu afleggen Of worden ze als ongeschikt weder teroggezonden Hoe koddig klinkt de laatste alinea van bet verslag misschien zon vermeerdering van hel hulppersoneel met cónen onderwijzer verbetering aaiibrenged Dus wordt het onderwijs niet tteliig beter boe meei men aan de eischen des tgds voldoet Maar kleven dan aan de burgerschool voor jongens geen gebreken Wel zeker Wie zal beweren dat bet eene volmaakte school is Menschenwerk is immers niet volmaakt Hoe die gebreken zooveel mogelgk kunnen verholpen worden Men moet in de eerste plaats zorgen dat er zoo spoedig mogelgk nog een hulponderwijzer werkzaam is want die is daar dringend noodig Ten andere most het personeel beter bezoldigd worden opdat er niet telkens eene vacature zg Vervolgens moeten de vacatures geen maauden open r blijven zooals geregeld geschied want daardoor moet de beste schoot bedorven worden en eindelijk moeter eene schoolcommissie zijn die met de noodige kennis is toegerust om Kerkelijke gebreken te kunnen aanwijzen en de middelen weet om ze te verbeteren Daartoe behoeft men mannen die tot bet onderwijsin betrekking staan of gestaan hebben zooals er enkele reeds in de schoolcommissie zitting gehad hebben Hoe eer dus de tegenwoordige sobootcamnissie een eervol ontslag ontvangt om voor degelijke flinke der zake kundige mannen plaats te maken boe eer zullen èn de burgerschool voor jongens èn de andereopenbare scholen in de gemeente die waarlijk in geeu enkel opzicht beter zijn en waarover de schoolcommissie toch niet klaagt tot modelscholen voorandere gemeeuten kunnen verstrekken Een vooaaTAND ER van degelijk onderwijs Mijnheer de Redacteur Wonderlijker stukje als het ingezondene in uw laatste nr heb ik nooit gelezen Bmol zegt daarin de otgrlconcerteii zoo mooi te vinden en meent tevens dat de oorzaak van het weinige bezoeken dier cuiicerteii te vinden is in de weinige muziekale ontwikkeling der meeste intvoners Het moge van belang zijn te weten dat degroote musicus wieiis autoriteit iii muziekale aangelegenhe den erkend is Bmol genaamd de orgelconcerten prachtig vindt het feit dat weinigen die concerten bezoeken is een bewijs dut de meeste stadgenooten die niet prachtig vinden Waarom toch zouden zij die gratis concerten anders niet vereereii met bunns tegenwoordigheid Of nu een zekere Bmol die concerten al overwaard vindt om gehoord te worden beteekenl niets en is van nul eu gecner waarde Woiiderlgk dat Bmol dat niet schijnt te begrijpen tgeen geen hoog idee geeft van s mans algemeene bij moge zichzelf dan muziekaal ontwikkeld vinden oot vikkeling Wat voorts de ambitie betrell van den organist die door Bmol too beuonderd wordt bet bespelen van het orgel op de Dinsdag concerten is niet eene vrijwillige liefhcbtierij doch is verbonden aan de betrekking vanorganist Z MARKTBERICHTEN Gouda 18 Juni Tarwe p ike 12 60 i 13 60 Mindere ƒ 10 60 ü ƒ 12 60 Bogge puike ƒ 8 75 a 9 76 Mindere 8 ü ƒ 8 60 Voer ƒ 7 50 a ƒ 7 80 Gerst poike ƒ 9 a 9 70 Mindere 8 f 8 75 Uaver zware ƒ 6 25 a ƒ 6 Ligte 4 50 a 5 Hennipzaad 8 75 a 9 De veemarkt met gewone aanvoer Tot hoogere prijzen was de handel echter traag sohapen lammeren en varkens traag te verkoopen Kaas Aangevoerd 195 partijen prgzeu ƒ 26 a 31 Goeboter 1 20 a 1 80 l Weiboter 1 02 è 1 10 Burgerlijke Stand GsBOBtN 16 Juai Martiaa ouders M Dortland en O W A Riddcrbof Cathsnua onders C Ërberveld eu £ Kooijmaa 17 Theodora Carolina ouders J i Heurichen J vau den Berg OvkBLsnsN 17 Juni L Kaboat 3 w Geuuwo 17 4uai M Dekker en A M Priosenberg J TSQ den Boom eu H A Balfoort APVERTENTIÈN Bevallen van een Zoon A A DE BIDDER DuxHOOEit Katwijk a R 17 Juna 1874 V De Heer en Mevrouw EIETHAGEN van Emde betuigen hunnen dank voor de velebewjjz en van deelneming bg het overlgden van hnn vader en behavrdvader ondervonden ♦ Bjj deze betuigen wij onze welmeenende dank voor de belangstelling ondervonden bij het overladen van ons jongste Meisje van de vele vrienden en bekenden zoo binnen als buiten deze 8ta4 C KROOK L KROOK VAN DBR Vaaet Gouda 17 Juni 1874 V Mejufvr ALIDA van NOCTEN heeftde eer bij deze haren dank te betuigen voorde belaugatelhng en deelneming betoond by dp ziekte eu afsterven van haar Broeder den HeerSEBASTIAAN CQRNELIS van NOOTEN Gouda 16 Jurïi 1874 285 Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE b gint MAANDAG 29 JÜNU e k N