Goudsche Courant, zondag 21 juni 1874

It Jt Zondag Z Juni W 15324 1874 ten behoeve der R K Kerk te Oudcnbosch groot 125 000 Gulden verdeeld in 25000 Aande elen a S Eerste Trekking 3 Augustus 1874 als wanneer er zullen worden niti el t mon Aandeelen tot een gezamentlijk bedrag van 20000 bestaande nit 1 prijs van innno 1 lOOO 10 van flOO 22 van BO 32 van 25 2x JTxilTm van o oO By elke trekking bedraagt de mi nste premie waa rmede een Aandeel wordt afgelost 6 50 Circulaires en Prospectussen betreffende bovengenoemde Leening alsmede Aandeelenverkrijgbaar bij Wed KNOX DORTLAND Aandeelen GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken BOEKE HDIDEKOPER LANDBOUW EN WERKTUIGKUNDIGEN Grroningen HH Landbouwers worden aandachtig gemaakt dat bestellingen op HOOISCHUDDERS HOOIPERSENen GRASMAAIMACHINES KAASEERSEN en WRONGELMOLENS zoo vroeg mogelijk moeten geschieden opdat de aflevering m tijds kan plaats hebben Inlichtingen voor Gouda en Omstreken te bekomeft bj den Heer J VERBURG Landbouwer Asturie Heeuwijk Den HeerW H ZICKENHEIMERteü otwi Sedert 18 maanden leed ik aan eene verharding der maag aamborstigheid sterken hoest gepaard nu en dan met opgeven van bloed waartegen mij het gebruik der Rijnlandsche DRUIVEi BORST HOi li G spoedig groote verlichting aanbracht en mg in korten tgd van deze hardnekkige kwalen tegen welke mjj alle andere aangewende midüf delen niet de minste verlichting konden aanbrengen volkomen bevrydde Momel kreis Wittïich reg Trier 30 Mrt 1873 PETER GORGEN Landbouwer Dit heerljjke extract dat voor gesionden eene kostelijke lekkernjj en voorbehoedmiildel voor hoest borst en hamoiThordallijders een onbetaalbaar verkwikkend gemftsmiddel is is steeds echt te bekomen a 1 de flesch met gebruiksaanwyzing te Gouda bjj P H A WOLVP Drogist Alphm hg L VAR0S8IEAU Zoon Apothf Gravenhage bij J L F 0 SN A BILIÉ Apoth Leiden bij E NOORUIJK Rotterdam bjj C J W SNABILIE Apoth Schoonhocen bij J WOLFF Zoon Drogist Bodearaven bij P VERSLOOT Volgens getuigenis van Professor OPPOLZER Rector tnagnif en Professor van de K K Kli nischeSchool te Weenen is het A natherin H oud water van Dr POPP K K Hoftandmeester te Weenen Bognergasse n 2 een der beste middelen tot bewaring der Tanden en wordt hetzelve ook door hem en vele andere Doctoren tegen tand en mondziekten ten zeerste aanbelen Prgs 1 75 per flesch Dr J G POPP s Plantaardig TAXDPOËDER Het reinigt de Tanden onmiddellijk Soo t door het dagelijksch gebruik niet alleen de zoo lastige tandpijn voorkomen wordt maar ook het glazuur der Tanden in witheid en zachtheid toeneemt Prijs per doos 80 cent Te verkrijgen te üauda bg L Schenk winkelier op de Hoogstraat wjjk A 123 Ie Hutlerdam b j F E van Santen Kolff apotb en A Slliippeieijn C blaauwe porceleinwinkel te s H ige by 1 L F C Suabilié apotb te Leyden bij E Noordijjt te Utjeclit bij F Alleua apoth te Amsterdam by F van Vleeschliouwer Lange Groenendaal heeft de eer te berichten dat bij hem gedurende de zomermaanden te beh men is PUIK BKST Kalfsvleesch tegen 50 Cents per Kilo eiken dag VERSCH Anisterdanische Winkel MARKT A 148 POMMERANS SPIRITUS H Ketjen Zn 17 Ct groen POMMERANS BITTER 20 Ct SAKSISCH POMMERANS SPIRITUS 16 Ct BOÜNEKAMP MAAGBITTER 30 Ct BOONEK AMP ESSENCE 20 Ct ENGELSCHE STüUUHTÜN 30 Ct HAMBURGER TRüPFEN20 Ct ORANJE BITTER 25 Ct per flacon Een ONGEHUWD HEER vraagt binnmi deze stad EEN E CemeubiltciMlc Kamer te Huur Franco opgaven met prjjs onder de letters K L bij de Boekhandelaan J van BENTUM KN ZOON te Gmtda Mevronw LAMBRECHT Korte Tiendeweg verlangt met 1 Augustus EENE Bekendmaking ingevolge Artikel 38 van het Wetboek van Koopbandel Bij Akte op den 24 April 1874 voor den te Rotterdam resMjerenden Notaris HENDRIK PIETER MARONIER verieden aiju de statuten van de naamlooze Vennootschap tvh STEABINE KAARbENFABRlËK GOUDA gevestigd te Gouda gewjjzigd De Akte is in haar geheel geplaatst in de StaatsCouratit van den 13 Juni 1874 n 138 H F MARÖNIER Notaris KAAS BOTKR Engeland Eene firma reeds met Engeland handel drijvende en in t bezit van eene uitgebreide en be langrijke clientele in bovengenoemde artikelen vvcnscht in connectie te Wleu met iemand in Gouda of omstreken ten einde na samenwerking en wederzijdsch goedvinden eene overeenkomst aan te gaan om den uitvoerbandel uit te oefenen Alleen degenen die van genoemde artikelen d elgke kennis hebben en thans reeds daarin werkzaam zijn alsmede genegen de zaak flink op te nemen gelieven zich te adresseren met franco brieven onder het motto Kaas en Botkr bjj den Kantoor Boekhandelaar J P BLADERGROEN Gapersteeg RoiUrdam Van stipte geheimhonding kan men verzekerd zijp OoBondbeid Kracht en Lovenslust getea ét algcmAD in gebruik zijnde Engelsclié Gczondtieids Pillen ook bekend onder den naam van lial SHjm enllIaag pillen De roem aan deze pillen gedurende 50 jaren in Enropa en Amerika ten deel gevallen is groot Zy werken aangenaam en zaeht voor hoest gevatte konde kortademigheid gal slechte spysvertering onaangenamen sma in den inond bg het ontwaken hoofdpijn misselijkheid Zjj versterken het gestel verdrijven huiduitslagen verwekken eetlust terwijl zij bovendien gunstig werken op den algemeenen gezondheidstoestand Verkrvigbttar in doosjes a 25 en 40 cent te Gouda bij den Heer J C ZELDEN RIJK Droogist op de Markt Alsmede te Waddinxvtenh C T HazeiAebo C Namsaksela z ü hier niet ran bekend De Ithumalische Lijders w orden attent gemaaküJKJat fct warme weder uiterst voordeelig medewerkt om hen door de aanwending der ABSHAÜBBIN S of ANTI RHÜMATISOHE WATTEN van hunne kwaal te ontdoen De warmere weersgesteldheid w rkt zeer gunstig mede met deze bereide Watten en het is nu zeer gemakkelijk om de oorzaak en grond der kwaal voor goed weg te nemA en de vatbaarheid voor het vervolg inerkeljjk te verminderen By ligtere aandoeningen en vati Rhumatischen aard waaraan velen thans ligt blootstaan door na zeer warm te zgn geweest plotseling stil te staan op eene koele of tochtige plaats verzuime niemand om de pijnljjke plaats verzuime niemand om de pijnlijke plaats aanstonds met deze Watten te beleggen en binnen weinige ure zal men voorzeker van pijn zijn bevryd De prijs per pakje is slechts 30 cents te bekomen of te ontbieden aan het Hoofd dépót te Del t bij A BREETVELT Az die elk biljet waarin deze pakjes watten zjjn gewikkelci heeft onderteekend tot waarborg der echtheid v Verder ook bg Mei de Wed BOSMAN Gourfa J H KELLER Zoon RotterdamWeaiewtatmtr A REIJNARDT Oostpoort A PRINS Zevenhuizen W BARES Gorinehem J J GROENHÜIZEN en Co Utrecht N A STEMPELS Dordrecht En meer bekende depots in ons Rgk Heden verschgnt de NIEUWE UITGAVE VAN DB ZELFBEWARING Geneeskundig Volkshandboek OVÏE DK GEKEZINO DER ZENUWVERSLAPPINO VAN HET LIOCHAAM als een gevolg van geheime woonten of buitensporigheden door Dr LA MERT 5 87 Bedfort Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hg i dagelijks ten ijnen huize te consnlteeren Wie niet bjj hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling in de Hollandsche of Pransche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wjjze naar alle deelen der wereld veraiWden De ZELFBEWARING LA PRESERVATION PERSONELLE onder zgn onmidd Iijk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe afbeeldingen is door hfm verkrggbaar gesteld bü den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over de Molsteeg te Amsterdam doch alleen op fraiieo aanvraag n et vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave vbor 70 ets en Jranco per post 85 Ct de Pransche Uitgave voor 50 Ct en ratico per post 60 Ct8 Door het toezenden van 1 postzegels kan men de zelf bewaring direct door geheel Nederland van den Schrgver ontvangen Gouda ruk iran A Brinkaisn o LOTING voor de Schiittery Afkondiging BüfiGEMEESTEB en WETHOUDEBS ran Gouda Kezien art 10 der Wet van U April 1827 Staatsblad a 17 boadende bepalinir van den tijd op welke de LOTING voor de 8CH ÖTTEEU zal b booren te geaehieuen brengen oij deze ter kennis van de belanghebbcuden tint de LOTING zat plaats hebben in het RAADHUIS dezer Gemeente op Maandag den 29u Junij aanstaande des rooriniddags ten tien ure voor de ingeschrevenen van deien jare of geboren in 1849 eu ten half twdalf ure voor de ingeschrevenen van vorige jaren of grboren in 1840 tot eu met 1843 ingesloten j wor4leude zy in hun belang aaniieoiaaad om op de hierboven gemelde plaats en op den bepaalden tijd in persoon tegenwoordig te zijn of ingeval zij door ziekte of eeulg ander wett g beletsel hiuriii verhinderd worden een ander met hunne belauneu of omstandigheden bekend in hunne plaats te doe verschijnen Voorts wirden de ingeschrevenen verivittigd dat de Alphabetisehe Naamlijst voor hen ter inzage ligt op de Plaatselijke Secretarie van UINGSDAG den 239ten tot en met Z U UUUAG den 37stf n Junij 1874 des roorpiiddn s vaji tien tul twaalf ure ten einde ren ieder in Gouda den 20 Junn 1874 Burgemeester eu Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DaOOGLEBVEll FOKTCIJN rttlSMÏ L B BUITEiSrLAND Bnitcjilandsch Overzicht Volgens nadere berichte nit Frankrijk heeft bet linkercentrum zyn aanvankelijk succes met het voorstel Ca iwir Périer niet te danken aan de hulp van overloopers uit het recbter centruin Slecht ééa schijnt van die zijde voor de urgentie gestemd te hebben Maar liet is neder de groep Target de weifelaars en iddenma iieu die den doorslag gegeven heeft Thiers is door hun toedoen gevallen en sedert stemden zij luet de rechterzijde Th ns zijn zij weder ten voordeele der lepubliek bekeerd althans liet meetendeel met Ts grt zelf aan bet hoofd In het tijdsverloop lussebeji deze stemming eu die voor bet voorstel zelf zal tasscheu de beide hoofdgroepen der nationale zeker el een wedstrijd plaats hebben om zich van de stemmen dier balfheden te verzekeren De regeeriiig blijft zich tegen bet voorstel van hel linkermiddtu partjj stellen cu men veizekert zelfs dat zg mei meer uudruk haar ge toe en zal doen uitkomen Het liokercïntrum heeft door tusschenkomst van het Jotimal de üébat hel rechterceutrom uitgeuoodigd tol een uieitw verbond ten einde de republiek den eenigeii thans mugelijkeu regeeriugsvorm te grSndvetten Indien het rrcklerceutrum weigert zou bet zich verantwoordelijk stelle vooreen mogelijken terugkeer van het keizerrijk Dinsdag hebben de afdeeliiigeu der nationale haar bureeleu bcioemd 7 voorzitters bebouren tot de lin ker 8 tot de redhterzijde Ia de provinoièn is het rustig gebleven alleen te Nimes heefi een ueiuig leteekeuende repnblikeiusche demonstratie plsiits gehad Bochefoucauld de voorsteller van de herstelling 4cr oude monarchie en gezant der republiek Ie Louden beeft ten gevotlge van zijn gi leden uedeiLag zijn ontslag als ombassadeur gevraagd eu gekregen Van Boohefurt neemt men al dadelijk veel notitie De leren hebbeu hem slecht outvnugeu eu uitgejouwd de Fransche regeeriug straft tnee monurcbale bladen die een gedeelte van zijn Amerikaautche dagbladartikela hebben orefgeuomeu De hoogeisnood in Britich Indie heeft op het oogeublik zijn crisis bereikt Acht maanden lang heelt de ludische regeering onvermoeid gearbeid om alles gCv reed te maken tut bestrijding van deu tijaud met wien zij thans drie maauden worstelt tn nog drie maanden moeten rerloopen eer de bevolking vnu Bengalen en Bebar bevrijd kan wordeu genoemd van de bedreiging tag hongerdood De Begeering vertrouwt dat de voorraad levensmiddelen voldoende zal blyken en dat zij het ergste gevaar ïu1 kunnen alwenden van de noodlijdende districten Bij de vier millioen personen moeten echter dag aan dog worden bijgeslaau ea zooveel hangt af van bet weder dat men kiet weten kan welke gedeelten vao het land uug hulp zullen kunnen behoeveu Bet telegram de ei dagen door de Tuiut ontvangen is bovendien beangstigend om dat er in bericht wordt dat volgens verslag van zendelingen vele lieden ten zuiden rau Calcutta op het past zijn om van honger té bezwijken Ds voorraad levensmiddelen door de Begeeriug verzameld is echter zoo grool dat zoo zij slechts tijdig gewaarschuwd wordt hulp onmiddellijk gez jiideu kun worden Treurig is echter dat de choler i tevens in Indie woedt want ouder de verzwakte halfgevuede bevol king zou zij verschrikkelijk kuunen wordeu Te Calcutta zgn in een week 93 personen aau de ziekte overleden en nit Bombay Madras enz komen gelijke berichten De Duitscbe bondsraad heeft Woenslag zijne laatste zitting besloten Om de welsuntwerpen op de rechterlijke oritanisalie u die belrelfende bei wetboek van burgerlijke rechtavurderiiig en van strafvordering iu de aaiistajuik u jwuszittiug vau dea ryksdag in te dieuen èmis aiet eeu voorstel tot beuuemiiig van eene vaste buitengewone rijksd igcommissie ten einde die ontwerpen voor de zitting van 1875 te oodcrzoekeu In de Woensdag te Mainz gehouden algeroeene vergadering vau de Duitscbe kuiboliekau vereeiiiging zijn zes resolutien aangenomen De vergadering wklaari aau te dringen op het herstel van de politieke zelfstandigheid vau den pauSilijker üel zij verklaart zich verder tegen de constitutie van het Duitsche rijk ook wat betreft de politiek tegenover bet buitenland voornamelijk met het oog op deu pauselijken stoel ZIJ dringt aaij op het ueuen vau uitjiehreide maatregelen van staatswef e tot verbetering van deu tueaiand der arbeidende klassen i zij verklaart erder dat bet herderlijk ambt en de voorschriften door deu paus aan bisschoppen ep geestelijken gegeveu met bij staatswet kunnen opgeheven of in buune uerking beperkt worden zij betwistdieuivolgeus aiin de vvereldlijke gerechtshoven hel recht om bis chuppeu uit hun ambt te ontzetten of regelen te stelten voor het beheer der bisdommen zij schenkt hare goedkeuring aan de huadmg der bisschoppen en geestelijken en uuodigt alle katholieken uit om zich bg de katho liekeurereeniging aan te sluiten De poging fan deu Ueenso cu oud minister Estfup om eeu nieuw kabinet tarnen te stellen is mislukt De grondeigenaar Estrup Frys Erysenjiorg eu Moltle Cregeuloed hebbeu geweigerd zich met de vorming au een kabinet te belasten De koning heeft o een feestmaal een ioast van deu voorzitter des miuisterraads beaoiwoordeuile zoowel deze als eeuige andere der aanwezige ministers verzocht op huupost te blijven De Zwittersche nationale raad heeft besloten de bondsvergadering tegen 1 October tot eeu buitengewone zitting bijeen te roepen De standenraad hechtte zijn g edkearing aait dit besluit mêt verandering van 1 op October Verder werd door dezen raad goedgekeuid de concessie tot aanleg van een spoorweg vau het Zurichermeer naar den C utthardspoorweg De acht en twintigste verjaardag der troonsbeklimming van Vva IX heeft op het Valicaan aanleiding gehevei tot de rece an verschillende autoritei ten een aantal deputatien heeft zij ie opwachting gemaakt In den besten g zoadaheiüstoestand heeft de heilige yaderi dl geschenken kunnen aanraarden die 150 jeugdige artisteii hem ter opluistering van de pauselgke gevt f nis kwamen aaubie den waarin in Ie laatste dagen kanzieulgke schatten ijn aangekomen De paus kicft met een lange lede op de gekk wecschen geantwoord en de gevers uitgenoodigd te volharden in hunne toewijding aan de kerk en den heiligen stoel De paus heeft bij het ontvangen van het college van kardinalen eene gewichtige toespraak gehouden Hij betreurd de vervolging waarvan de kerk het voorwerp is en zeide doelende op nieuwe voor stellen van tocuadertug door hooggeplaatste staatkundige pertoneu aan den H Stoel gedaan dat bij geen enkele concessie zou doen llij voegde er bij dat iedere concessie schadelijk zou zijn zoowel voor de maatschappij als voor de kerk Veel nieuws is er overigens uiet ten gevolge van de sluiting der meeste vertegenwoordigende lichamen De vorsten zijn op reis en brengen elkander drukke bezoeken Onze kuning heeft de keizers te Ems en keizerin Augusta Ie Coblentz bezocht Voorts hoort men van uiets dan van visites die deze vorsten elkander eu hun gemaliunen mnken eu vooruemens zgn te maken Ook de Italiaansche senaat heeft zijn werkzaamheden ten einde gebracht en de beide kamers zijn daarop bij koninklijk besluit voor oubepaalden tijd ver daugd Men verwacht dat het besluit tot ontbinding van de kamer van afgevaardigden spoedig zal volgQfl Volgeus eeo telegram uit Madrid zijn de C rlis ten ouder Alfonsus broeder van don Carlos gealogso In dit gevecht sneuvelde de zoon van deu iuEsntiprins Hendrik Van wege de Bussische regeering zal in dezeai zomer eene commissie vau ingeuieurs gezonden wor den naar den Amoer om te ondeizoeken of de vrbegere commuuicaiie te water met de Caspisohe zee uiet kan worden hersteld De Amerikaausche senaat heeft het wetsontwerp goedgekeurd strekkende tot benoemin eener internationale commissie aan welke de taak zal worden opgedragen om de middelen waardoor de veiligheid der zeereizen kan bevorderd worden Het huis der veitegenwoordigeis heeft eene resolutie aangenomen strekkuuife om iiiternationale ge schillen met door de wapenen maar door eene scheidsgerecbt te doen beslechten FR ANE B IJK De zitting van de Rationale Vergadering van Maandag ds overwinning door de republikeinsohe partij behaald is nog het hoofdonderwerp van bespreking in de Frausche bladen Wg hebbeu boven reedrons oordeel gezegd over de beleekeuis die wg aan die ovci winning kunnen hechten Enkele uitdere bijzonderheden zijn niet vau belang ontbloot De doorslag is gegeven door de algevaardigde die behooren tot de oude fractie van Cnsimir Pcrier conservatieve republikeinen die sinds den 24u Mei met de rechterzijde hebben gestemd maar steeds beweerd dat zij geen ander doel hadden dau de ojiArvatisve republiek te vestigen Een hoogen duuk van deu prak tiscben blik van deze heeren behoeveu wij du niet te koesteren De Temps die zooals al de ifj blikeiusche bladen zeer optimistisch is ten opzichte van den loop der zaken in de zitting van Maandag wil nu nog ibniteudieu bij de meerderheid 34 i opiellon de leden van de uiterste linkerzijde eu van het littkermiddeu die zich buiten stemming hebben gehouden of met verlof afwezig waren zijnde Louia Blaiic Feyat Edgar Quinet generaal Chsnzy eb Michel en verkrijgt daardoor een meerderheid vau 351 stemmen Het aantal conservatieve republikeinen de Fieristen of hoe men het ook noemen moge die den doorslag hebbeu gegeveu aku de stemming bedraagt 24 daaronder is echter ook opgenomen Goulard schoon hij een der vice presidenten is van het rechtermidden maar deze oud Minister van Thiers heelt vroeger tot het linkermidden behoord eu lu den laataten tijd weder bewijzen van toenadering gegeveu tot deze laatste fractie Het eenige lid van Let recbterisiddeu dat met de nieuwe meerderheid heeft gestemd is Ségur Eeu deel van de tasschen het linker en reobturmidden zuevende conservatieve republikeinen heeftop UMJUW met de lechieizijde gestemd ü tellen er zeven terwijl vijf ludeu zich lebben onthouden De groep Targiii zooals meii weet de roote overlooper op den 21u Mei wus etencens vet