Goudsche Courant, zondag 21 juni 1874

deeld Target Ze f met les anderen is tot de repuWikcuMu teroggekeerd terwgl vyf leden tegen de OTgentie hebben gestemd twee zich hebben onthon4ea en één afwezig was met verlof De minderheid bestond uit df geheele rechterzijde het recbtermidden en 24 Boiiapartistcn Al de iVlilusters bebuen met de miuderlieid gestemd behalve Cissey die evenveel m de Volgende zitting verzucht eveneens ouder de tegeusiemraers te worden opgenomen Eindelijk hebben van bet rechtermiddeu zeven leden zich onthouden waaronder Audiffret Pasquier Hausionviile en Lambert Sauite Croix In de zitting van Dinsdag eehter werd de metrdeiheid weder in twijfel geiteld De Minister Cisie verzekerde dat hij tegengestemd had Lebourgeois verklaarde dat hij afwezig was geiveest maar tegen de urgentie zou hebbeu gestemd eveneens Vitalis de meerderheid vier stemmen bedragende was dua teruggebracht tot een Maur nog twijfelachtiger werd de zaak toen Clapier veizekerde dat er zeven stemmen van onwaarde moesten worden verklaard omdat die leden met verlof afwezig waren Beedg lachte de rechterzijde lo het vooruitzicht dat er over gestemd zuu worden Franclieu deed werkelijk dit voorstel maar de voor lUer Buifet die tegenwoordig de vroegere meerderheid niets meer bevalt verklaarde dat de stemming eerlijk was toegegaan en de zaak das blijven zun zuoals die was De vraag waarop i lles a inkomt is of de meerderheid van Maandag consequent zal blgven Alleen door de outhuude s v in bet rechtermiddeu en de aaugrcnrende weifeiaars kan d meerderheid van Maandag neer minderheid wordin gemaakt Kr Valt dus Aiet op te rekenen DUITSCHLAND Men meldt it Mamts dat de algemesne vergadering van de vereeniging der Daitsche Katholieken op 16 dezer geopend door ram 500 leden i b Jlocbt Vele steden en staten van Duitscbland zijn vertegenwoordigd en zelfs uit Oustennjk zijn eenige Jcden opgekomen Boven alle ondersoheidea zich VVeatfalen onder dé Pruisische provinciën en Beieren ader de Duitscbe Staten door de tairgke menigte leden ter vergadering tegenwoordig In de bgeenkumitan wordt zeer veel gesproken van den druk waaronder de Kerk verkeert zoo aehrijft de Maintzer berichtgever aan de Koh Zeitiing en worden zoo tallooa vele tclegraninen unt ngen ait steden en lor en waar de kerk reeds is verdrukt en uit Staten waar de kerk spoedigïerdnkt staat te worden b V uit Oosteurgk enz dat men zich inderdaad Terbaaat indien men bij zoovele ongunstige berichten de gemoedelijke opgewektheid gadeslaat welke de gezellige bijeenkomsten der leden dier vereeniging kenmerkt Betreffende de besluiten ter vergadering genomen verneemt men o a dat Maiutz is verklaard tot zetel van de algemeeiie vergaderingen door de Vereeniging te houden dat de zoogenaamde WanderVeisammluugen de volksvergaderingen die nu bier elders op onbcp ialde tgden warden gehouden zullen worden gestaakt Hetgeen de leiders der Vereeniging bierbg op het oog hebben laat zich gemakkelgk ontwaren het is een poging om ds wetieigke bepalingen in Pruisen uitgevaardigd tegeu de bedoelde volksvergaderingen doelloos te maken en tevens te verhoeden indien het kan dat de leden der Vereeniging in Pruisen aangeworven daaraan ontvallen Men zie verder ons overzicht Maar men verneemt heelt de heer von Krtteler bisschop van Mainlz op den feestelijkeu maaltijd beden Dinsdag gehouden een feestdrouk ingesteld op den i auB het onwrikbare middelpunt der Kerk tervgl het schip dei wereld aan alle kanten barst en schenrt daarop volgde een toast op den groothertog dan een op de Dnitsche bisschoppen het beetnar der Vereeniging enz BINNENLAND GODDA iO JdKI Maar wij vernemen heeft de Burgemeester bedea aan de Raadsliiden kmnis gegeven dat er geene vergadering zal gehondeu worden om over het lot te doen beslisaeo van het Maandag II behandelde voorstel waarover de stemmen badden gestaakt aangezien de heer Oadijk zgn aanbod heeft ingetrokken Tot lid van de maatschappy van Nederlandiche letterkunde te Leiden is o a benoemd de heer O B Latteman hoofdonderwgzer te Moordrecht Ia de zitting der rrond rechtbanjc te Botterdam TiB Donderdag stond o a te recht B K oud 7 jaar wanende te Waddinxveen zoontje van H K welke reeds meermalen veroordeeld i en Dog onlangs voor de rechtbank te dier itede terecht stond betokAkltligd van £ en paar achoenen en een gieren gewii t on vr md te hebben Nog meer diefstallen van dit kind waren de justitie ter oore gekomen De offlc van justitie vond het wensehelgk dat dit küid voor den tgd ran 6 jaar in een varbeterhnis werd opgeuDmen lu deze zaak zal over 8 dagen uilapraak gedaan worden Te Berg Ambicht had op Donderdag 18 Jlini de verpachting plaats der hooilanden van den Hedigen Geestarme aldaar deze bracht 1215 op tegen 1183 in het vorige jaar Het grasgewas behooreilde aan den polder werd mede verpacht vour 569 zgnde iets minder dan in 1873 Stftten Oeneraaf TWeedb Kamer Zittingen van 18 en 19 Juni In de zitting van Donderdag zijn de algemeene beraadslagingen over het ontwerp tot herzie iing der kiesiiet gesloten üelih van Kok van Naainen vtn Loon en vnn Kuyk waren er op verschillenile gronden tegen De heer van Houten o sehoon veel verder wiMuiidegaan wilde de wetalseene traitsaotie eo overgangs et aannemen De minister hecit daarna de voordracht breedvoerig verdedigd en ook de houding der regeering zoowel bij de indiening als bg de latere wgzigiug In de zitting van giiteren zijn na verwerping van eeiie mi tie van den heer Begram tot het uitatellen van het censusoutwerp de amendementen van de hh Bredius en van den Berch van Heemstede om het nuraiaalcijfer te bepalen op ƒ 28 en 24 verworpen en ilaarna ia het regeeringsariikel eveneens verworpen met 39 tegen 32 stemmen Door de afwezigheid des konings verklaarde de minister van binnenlandsche zaken niet gemachtigd te ziJD tot de intrekking der voordracht maar verzocht hg de schorsing Heden is de behandeling van de begruoting voor het dep van marine aan de orde Vóór de wgzigii g der kieawct standen de heereni Moeus de Bruyu Kops an Kerkwgk Mees de Jong Oratama Bredius Bombach Brouwer Leoting Dam Idserda Gevers Deynoot Miramlolle van Akerlaken Zgiker Schepel VVybenga Slorm Oodefroi Cremers van Houten Blussé Uutgers de Lange Teding an Berkhout Smidi Mackay Kappeyiie Stieltji Tak en de voorzitter Tegen stemden de heerem van Zinnicq Bergtnaun Schimelpenninck de Biebersiein vaa Loon Heydeurijek Schlmmelpenninck nn der O e Insinger Sandberg Kerens van Kuyk van den Berch van Heemstede van der Heuvel Haffmans HiugsI Bergiina Bichon van Ysselmonde van Baer Ijiyben C van Nispen van Hannxma Lambrechts van Naamen van Zuyien Wintgens Jonckbloel Begram van Kek de Koo Nierstrasz Kuyper Kien Smils Ariioldts Saaymans Vader Fabius van Reenen Verheyen s Jacob en Vtroly Afwezig waren de heeren Blom Messchert tan Nispen van Sevenaer van Lijnden van Foreest van Wasseoaer Borrel en van der Does Ons is toegezonden het tweede jaarverslag uitgebracht op 30 April 1874 in de algemeene vergadering van aandeelhouders in de Maatschappij voor Landoiitginning Daaruit blgkt dat die Maatschappij vooral in den aanvang met groote bezwaren te worstelen bad j u oteral werd hel optreden der maaischappij anjBSmpathie begroet Vooral de jaarlijksche verlotingen waren Oorzaak dat velen hunne medewerking onthielden Het bestuur gelooft eohter dat die tegenwerking overwonnen zal worden door verloop van tijd Landontginnen gaat omermijdelgk gepaard met verlies vau rc nte voor tal van jaren Hoe uu aanzienlijke rentelooze voorechotU n te bekomenP Wie zou te bewegen zijn daartoe zijn kapitaal af te staan P Het eenige middel daartoe is den liiipitaltsten bet niizicht aan te bieden op oogeiiblikkelgke niei onbe duidende voordeelen Daartoe jaarli kscbe premieleeniugen Gaf de S g leeniiig dd I April 1873 weinig reden tot tevredenheid de oeraie jnorlijksohe loterij negDtiatie van I Augustus jl gaf beter ttiautieel resultaat Aan den goeden uitilag daarvan benevens aan de winateo der speeuintièn in vast gbed en de opbreh t der rentegevende bezittingen der Maatsohappg was het te danken dat reeds in bek rerloopen jaar een vrij isot aantal btinders woeste gronden in cultuur konden worden gebracht n dsareuboven aan de aandeelhoadera 10 kon worden mt gekeerd De maatsctappg koeht reeds een kleine 2U00 bunders heidegrond ter ontginning aan en naakte een aanvang met hare werkzaamheden onder de geageenlen Aruham Otterloo Kanspeet Heerde CD Apeldoorn Het kestnnr is ran oordeel dat de Maatsehapp roor de aandeelhoaders met Voordeel voer de algemeene welvaart met groot uut werkzaam kan zgn Zij heaft daartoe echter noodig medewerking en sympathie Zg roept die in van allen wien Nederlands e r en Toorspoed op landbouwgebied terliuttgut Het hoofdbestaur der Maatsohappg tot N t van t algemeen heeft ten behoeve zijner olksMMiotheken aangekocht 350 exemplaren van Hijgieia weekblad voor de gezondheidsleer in Nederland ouder redactie van Dr A H Israels Wg ontvingen het programma voor het elfde zendingsfeeet op 1 Juli a st te Middachten te houden Daaraan ontleeneo wij De Peesttreinen brengen de reizigers vlak voor bet Feestterrein Die met een gewonen trein gaat heeft van b t slation de Steeg nog een praéhtige wandeling te maken van een klein half uur De regeling der verschillende treinen de plaateen van waar zij vertrekken en ophouden enz worden achter het programma opgegeven Dit Gouda vertrekt de feesttrein 6 35 s morgens die des avonds op de terugreis 8 40 alhier wed r anikumt De prtjzeo der retourbilletten voor Goada zijn onder welken prg s begrepen IS de 40 cents voor een programma Ie kl 4 40 2e kl 3 40 3e kl ƒ 2 40 Kr zijn drie ingangen tot het feestlerrein de ééa van het station komende langs den Krnisboom de andere rijt minuten gaans verder in rechte Ign tot feestterrein voerende en de derde naar de zijde van Kllekom nabij den tol aldaar Andere toegangen zijn verboden Niemand wordt toegelaten dan bp vertoon van dit programma Die er nog niet van voorzien is kan het bij een der drie ingangen voor 0 40 koopen Indien er op den feestdag programma s te kort komen zal men zieh moeten vergenoegen voor hetzelfde bedrag niet anders dan den toegang te verkrijgen Er zijn vier spreekplaatsen Op elke spreekplaats zal tweediaal worden feootleoleerd De collecte is uitsluitend voor de zending bestemd Bovendien kan men zgne gitten storten in bnsschen die op verschillende plaatsen opgesteld zijn terwgl s avonds bij het verlaten van het teestterreia voor hetzelfde doel gecollecteerd zal worden Bijzondere collecten zgn verboden zoo ook t verkoopen of verspreiden van boeken en geschriften tenzij met bepaalde vergnning van het moderamen der Hoofdcommissie Van 12 tot 1 sur is er eene pauze wharin onder begeleiding ran de muziek eene korte wandeling naar een schoon punt in het bosch zal genaakt worden ranwaar men een prachtig vergezicht heeft Dea wandeling zal niet gelgk vroeger het dorp doorgaan Zij begint om 12 nur Het IS verboden in de feetttreinen te zingen wanneer deze aan de stations stilhouden en te roeken gedurende het houden der toespraken brandende sigaren weg Ie werpen en sterke i anken te gebruiken Voor de mondbehoeften mag in geen geval geld in betaling worden aangenomen Men betaalt ze mtt kaartjes voor mondbehoeften a 5 cents per stuk verkrijgbaar is eene afzonderlijke tent nabij de cantines Men wordt te spoediger geholpen wanneer men met afgepast geld een pakje van vgf kaartjes te gelgk neemt De 97e algemeene vergadering en het congres der Nederlandsche maatschappij ter bevordering van ngrerheid zullen op 14 15 en 16 Juli e k te Alkmaar in het kerkgebouw der Doopsgezinde gemeente gehouden worden Door de Maatschappij ran Landbouw in Limbnrg iif dit jaar haar rgf en twintigjarig bestaan viert zal 16 September a te Maastricht een groote tentoonstelling rdn ree en landbouwwerktuigen gehouden worden Te Utrecht is Woensdag de algemeene rergadering gehouden ran het school verbond onder leiding Van den heer ran Milligen Tot leden ran het hoofdbestuur werden gekozen de hh dr F G B ran Bleeck ran Rijsewgk te Harderwijk en tnr A M de Cock te Botterdam De vergadering verklaarde zioh bg de behandeling van bet bekende rapport over de wenscbelijk en mogelgkheid eener invoering van leerplicht hier te lande met 35 tegen 13 stemmen róór het beginsel der inroeHng Het hoofdbestuat Werd rerder gemachtigd tich tot de regeering te wedden om aan te dringen op het nifbreiden der gelegenheden tot opleiding en tot rerhooging dér bezoldigingeh ran het onderwgzerspersoneel en om ereiieena der r eering te rerzoeken het voorbereidend laget onderwijs te regelen Op voorstel der afd Kieuw Leltkerland is beslaten tot de regeering het verzoek t richten om in het belang van beter schooltoezicht in elke gemeente jaarlgks minstens ééa ibijeenkomst td doen houden van gemeentebestuur schoolopziener schoolcommi ssie en hoofdonderwgzera Als eene bgzonderheid vernemen wg zegt de Dord Ct dat II Maandag morgen aan hel Kralingsehe Veer 2140 zalmen ter markt waren gebraoht een getal dat de ondste visschers zich niet heritane ren op éia dag daar ooit getien te hebben I U il jtta aehrijft alt Vlatrdingen td VI ittet Tr tijn berichten uit Lerwick Schotland gedag itai 5 Juni waaruit blijkt dat de eerste haringi er A J was aangekomen maar de vangat nogliet noemenswaardig was De rooraitzicfaten waren Khter gunstig Donderdag overleed te Voorbnrg de heer O H J Elliot Boswel die ïich als dichter van verscheidene hamoristischegetliehttneengoedennaam verwierf De feestviering op Woensdag avond te a Hage werd door schoon weder begunstigd Had zich op den dag de groote meiiigte stotlt enouten eu vreemdelingen door de wandeldrevtn der staden het naburige Scheveningen verspreid tegen den avond toog alles naar bet Boscbi waar In de societeitstent een schoon programma door het muziekcorps van het reg grenailieri en jagers onder de leiding van den verdienstelijken Dunkler werd ten uitvoer gebracht De fraai verlichte tent het talrijk en uitgele eii publn k de scbuoiie niolodieen van de uitgevoerde stukken eu de opgewekte stemming van het talrijk publiek maakten dit gedeelte der feestviering tot een waar feestgeiiot terwgl het Volkslied ten slotte daarin het eclit vaderlahdsche karakier gaf Wat verder bosehwaarla in naar het buitenverblgf vau H M de koningin het huis ten Bosch trok tegen acht ure een itoet von 20 zangvereenigingen op uit verschillende deelen des lands in g regelde orde en begeleid door cavalerie De stoet schaarde zich aan den hoofdingang tan Harer Majesteits paleis H M bevond nch bij ds aa ikoinst reeds in de vestibule en werd daverend toegejuicht waarna II H en prins Alexander zioh in de antichambre begaven om de kunstovatie aan te hoeren die onder de leiding ran de hh Butgorschek Nicolai Heinze en Hol uitnemend slaagde H M heeft daarop de directeurs en de presidenten der Liedertafels rainznai bedankt voor het bewijs ran balde waarover zg hare bgzundere tevredeuheid betuigde terwgl bun eeiiige ververscbingeu werden aangeboden Het eSect van deze ovatie in een der schoonsie parken van het Bosch was treffend het Werd nogverhoogd door elecriscb licht dat de zangersgroep gedurende de aitvoeriug besoheen Aan de uitvoering namen o a deel Apollo uit deze gemeente Moordreoht s Maiinenkuor eu Woerden sMannenkoor Na afloop kwam de volksstroom naar de Maliebaan om het afsteken van het vuurwerk bij te wonen Het vuurwerk is rolkomcn gelukt en buod reel afwisseling aan De sibtdecoratie stelJe voor eene toepas selgke hulde aan de koningin wier naamcijfer in een Biramydale naald prijkte gedinkeerd door lichtkoiommen hetgeen een sobitierend effect maakte Met de spoortreine i waren op dien dag 10 a 11000 personen naar de residentie gevoerd Men meldt uit Uarderwgk dat het werfdepdt aliier ziju drukste dagen gehad heeft blgkt hierait dat hg het jongste transport per stoomschip Prinsei Amalia slechts 120 man konden warden bgeengebracht eu men zelfs manschappen die een paar dagen Ie voren zich hadden geeugaijeerd onmiddellgk moest wegzenden zoodat er op dit ougenblik geen kolonialen over zijn en het kader zeil dienst moet doen De oudste praktiseerende geneesheer in ona land is waarschijnlijk de heer J BIreker geneesheer te Noordbroek De 84jarige nog steeds wakkere en i erktame grijsaard herdacht voor eenige dagen zgn 8jarigen promotiedag Men schrijft aan de Arnietiaeke Cturant bet volgende uit Batavia dd 6 Mei zoodat ik iu weerwil van de koorts bl j ben vooreerst het oorlogsveld niet meer te zien De dagbUden zullen wel de noodige mededeeliagen bevattrn der feesten De ontvangst van generaal van dwieten was koel er ging een llauw hoera op toen hij aan wal stapte Maar generaal Verspyck werd met des te meer enthauaiaame begroet het eene hoera volgde op het andere en hield niet op vóór dttt hy was liéggereden Ik was getuige van de seène tuaacben den goarernenr generaal en kapitein van Daalen De eerste wilde de hand geven ouuu de kapitein bleef in eerbiedige houding staan en haakte het saluut Ik bied mgn haitd ain mijner tan Daalen sprak toen de landroogd De kapitein op dat rriendschapsbewga niet gesteld bleef lijns Hilitaire bonding bewaren Ziet gij het welj ganeraal ze da de goaveroeur generaal tot den kem andant ran het leger en daarop werden tusscben tie twee hooge heeren woorden gewisseld die ik niet teh rerstaan De sensatie was groot Moo bcgriep de kapitein ran Daalen die zijn antipathie niet W kunnen rerbergen er slecht van kon afkomen laor uren later koorde ik dat een aantal aoo mlgken reeds waren overeengdkomen om r D éan f goed bestaan te belpen hartelgke ontvangst door de bnrgerij deed den Oktaten goed Zij hebben bet ook wel rerdiend Toch heeft het weinig gescheeld of de feesten waren af besteld toen het bekend werd dat het echec ran den 16den April niet gewroken was door generaal ran Swieten Generaal Whitton heeft der commisiie eren el weten te beduiden dat dezen keer bet échec geen échec was en dat het wreken van een échec bg een geëindigde expeditie niet te p is kwam De burgerij leende een gewillig oor aan die explicatie omdat de soldaten het toch niet belpen kouden In hoever dat échec nu échec of geen échec was kunt gg lelven beoordeelen Keoe pa rouille van 100 man stuitte op eene vijandelijke versterking eo trok terug Kolonel Pel zond daarop dca majoor Bomswinckel met 200 man uit om te zien uat er gaande was Boouwinckel een vuureter een dapper officier gelastte de palroudle rechtsomkeert te maken en ging op de versterking af Toen het vuur toeunm zond kolonel J el nog 3 kompagnien uM eene sectie artUierie t ondersteuning Driemaler viel majoor U de versterking aan maiir telkens werd liij afgeslagen en ten laatste moest bij terug met verlies vnn 1 1 dooden en 87 gewonden waaronder 14 ulEcieren Wal is na de zaak Had de generaal van Swieten gelatt de beuling aan te vallen dan zou bet temgtrekken een échec geweest zgn maar m goor B was buiten zijn boekje gegaan en dóarois was het geen échec en behoefde het ook met gewruken te worden I Het is te hopen dat de Atchineezen de fijne nuanoe zullen begrgpen en ons échec niet als een éeheo znllen beichouweu JHOEZONPEN Mijnheer de Bedacleur Kr geschieden toch samt gds rare diogen die men a priori geheel onmogelijk zou hebben geacht Dit docht ik bg het lezen van uw erslog van de zitting van den gemeenteraad op Maandag 15 Juni jl waaruit mij bleek dat de stemmen hadden gestaakt omtrent het voorstel ran Burgemeester en Wethouders geappuyeerd door een rapport van de Commissie van libricage om aan den beer i A Oudgk onder daarbij opgegevene bezwarende voorwaarden te verkuopen bet iKiuwterrein langs de Crabethstraat voor eene om van lO OUU te beialeu 1 Augustus aanslaande Die uiisiag der stemming heeft mij en zeker ook ele anderen verbaasd wien met mg het welzgn en de toekomstige bloei on er gemeente ter baite gaat en de gronden door de tegeasteoinefs aangevoerd wie zal ze ais steekhoudend DesChouwen Of is bet arguoient van het raadslid LUljten eigentlgk wel iets anders dan eeue oratio pro oM 1 en moet men deu hh Kranenburg en Mni aKker met toeroef Cn het gezegde van Apelles n Jkfbr ultra creptdam 2 Wat mg aangaat ik hecli meer aan de raming van onzen kundigen architect dan aan de redeneeringen van eenen advocaat en sigter lu sterkeu dr iuk die op bet gebied der nalleibauwkunde slechts dilettanten zgn Haar hier over heen stappende iraar IS bet dat de gemeente neb de belangrijke uitga e vau 28 000 moet getroosten vuor demping kaai muren eni Maar was daarop dan niet gerekend bg den aankoop van den grond van den beer deBugter en van de Ned Bijn spoorwegmnatsclmppg en zullen die kasten zelfs niet nog een aanzienlijke om minder bedragen dan uaarop bij vorige planneu was gerekend Nu men den grond eenmaal heeti en zich in achttien maanden tgds niemand heeft opgedaan om bet overblgvende terrein te koopen nu men Ik heb de eer my mtt hoogncMing te leekenen IPw dieiistw Dienaar X Hoeteel ilyHm de liMdeehng in ditielfde Nr ditrtune over iet taniodi vA den heer O voorthand geen retnllaat lal hebben htbben tce toch gemeend bbventlaand tóhryten te moeten opnemen dat grootendeelt ooi siu gemelen uitdruhtt Uio Kene redevoering io cigca belang Schoeamaker höDtl a bg utv lei t Wij vestigen de aandacht onzer lezers op de ia ons blad voorkomende advertentie betreffende de PRE MIELEËNIN6 der E K KERK te Oudeaboich welke wij als zeer voordcelig en uiterst solie Itj I gerustelgk aanbevelen De eerste groote rremioIrcLking heeft reeds plaals op 3 Burgerlijke Stand GEBOasN 17 Juni Sosanna Coruelia ouders A Bliek en A F Kiberd 18 Jobaaaa ondArs F van den Berg en L A vsB Oosten Aatonla Anna Cornelia oaders J HuDkoop en B blonk OveaLFDEN 17 Juni A C Groenendal 3 m A de Ruiter huuvr tan C Forrer ii j 18 A S H K geer 2 ra 19 L Maajen wed M Znndam 63 j R Mulder 2 j G van Vliet 9 m ADVERTENTIËN 25 JARIGE VA ALEXANÜEE USSELSTIJN KM GEEETEUDA THEODOEA PÜIJK Gouda 21 Juni 1874 Huane dankbare Kinderen Oudertrouwd C J G SHEETS van Ooiterhout EN 8 ZÜÜBHOUT Weduwe J C Piükse Govida 18 Jnni 1874 Receptie 21 Jnni 1874 ♦ Bevallen van een Zoon A A DE BIDDER DuxHooKN Katwijk a R 17 Jung 1874 flevallen van twee kinderen Zoon enDochter J VERBÜRG Blonk Reeuwijk 18 Jnni 1874 Voor Gouda eenige kentiUgeving Voor de vele en hartelijke bewijzeu van deelneming ontvangen bij het overlyden van onze geliefide Moeder Behawd en Grootmoeder Mejufvrouw JOANNA CATHARINA WESSELS geb Kabel betuigt de familie haren innigen dank Vit aller naam B J WESSEI Gouda 20 Juni 1874 Bij dezen breng ik mgn hartelgken dank aan den VVeIBd Gestr Heer Mr S J HARTOG Advocaat te Rotterdam toot zgne mij bewezen diensten wien ik aan myne medeburgers en Stadgenooten als een oprecht en gemoedelijk Advocaat durf aanbevelen Het zal mg aangenaam zyn wies zulks mocht bege ren nadere informatiën te geveü Gouda P F KWANT 20 Juni 1874 Lange Tiendeweg D 22 CHTË Eiü DES FEES a f 1 50 by Ch v N VIVE Ju Coiffeur et Premier Posticheur Turfmarkt Gouda HAAR en BAARD VERW EN in blond brnin zwart onder huid of liitn te vlekken als men de flacon half veibruikt heeft en t bevalt niet alsdan geel ik met liUe genoegen de bttadlde 1 50 terug