Goudsche Courant, zondag 21 juni 1874

Woensdag 24 Janl 1874 NM533 f ten behoeve der R K Kerk te ipudenbosch groot 125 000 Gilden goedgekeurd door Zijne Doorluchtige Hoogwiirdlgheld Hfgr J VA GEM Bisschop van I verdeeld In 25000 Aandcelènl Eerste Trekking 3 Augustus 1874 al wanneer er zuij Aandeelen tot een igezafflentlijk bedrag vpn 000 bestaan 1 van 00 110 A 100 22 an f 9 32 van 2S van 5 5èj Bjj e ké trekking Circvflaires en Profpectj ssen verkrijgbaar bij Wed WOX m COURANT Nieuws en idverteotieblad voor Gouda en Omstreken worden uitgeloot 1000 it 1 pr s vanTlOOOO 254 vaul lQ en Beijersch BIBR van af heden avond ZATERDAG 20 JUNITerkrijgbaar BIEB Uit Ie Hclnckcns Bierbrouwerij MAATSCHAPPIJ ROTTERDAM P P KWANT Lange Tiendeweg VAN PI van Wijngaarden Korte Tiendeweg wijk A n 93 KONINKLIJK BEIJERSCH 18 Ct pe flesch BOSCH en MAASTRICHTS 12 PRINCESSEN 10 Ct p flesch 12 Ct p kraik GERSTEN SCtp kruik Echte ENGELSCHE BIEREN 1 van BAS C PALE ALB BURTON ALE EXTRA STOUT 20 Ct per Vj flesch GEMBER BIER 15 Ct per fleschje Met minstens 6 flesschen franco aan hnis Deflesschen worden a 6 Ct berekend of temg genomen Bepdt van BIEREBi VAN I GOUWE Wijk O N 34 35 1 HA ANTJES BI E r 10 en 12 Cent per flesch Heineken s Bier 20 Cent per flesch Echte ENGELSCHE BIEREN 22Vj Cent per j flesch Met mistens 12 Flesschen franco aan hnis tegen CONTANTE betaling zoowel van Bier als Flesschen De Flesschen worden a 8 Cent per stuk berekend en alleen eigene S lesschen in betaling terug genomen Tegen 1 Augustus wordt verlangt eene Knappe DIE STBODK Toor Meid alleen van goede getuigen voorzien Loon naar bekwaamheid Adres Lett r L Bureau dezer Courant Teekenlessen Een SCHILDER wekelijks eenige uren alhier doorbrengende wenscht daarin eenige LESSEN te geven in het TEBKENEN Brieven franco lett T aan het Bureau dezer Courant s Wekelps PUIK VERSCH in Potten of Vaatjes te bekomen bjj J van GBOOS Jz Boteren Kaashandelaar te Boskoop Op framx aauvifage wordt Pr s Courant gozonden 285 Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 29 JUNIJ e k No 779 der beroemde Wekeiijksche Zamensprakeo Uitgave J J H KEMMER te Utrecht H heden voorhanden bg den Boekhandelaar Lange Tiendeweg te Gouda M A K jK T A 148 1 DEAbx 70 a 75 ct MED0 80 ct IMIUON 83 ct PAUILLAC MEDOO 90 ct Ik JÜLIjEiNf 1 10 St ESTÈPHE l 2Sj CHATEAU LA ROSE 1 30 TRÓNQUOI St ESTÈPHB 1 50 BATHAILLY PAUILLAC y 1 75 per flesch RÜDESHEIMER 1 20 HOCHHEIMER fl iO per flesch Openbare VerUooping te GOUDA op MAANDAG den 29 JUNIJ 1874 des voormiddags ten elf ure iu het Koflijhuis uE Haumonib aan de Markt aldaar van de navolgende goederen behoorende tot de Nalatenschap van den Welfcdelen Heer W WERNINK te weten N 1 Een kapitaal KOOPMANSHUIS met KANTOOR met vrijen uitgang daarneven ERVEN OPEN PLAA 1 en een groot PAKHUIS daarachter uitkomende aan het water der Peperstraat met een brug over hetzelve waarin de GROOTHANDEL in KAAS wordt uitgeoefend staande en liggende aan de Westhaven te Gouda wijk B N 204 en 205 Zijnde in het Huis een marnieren Gang negen Kamera eene grootc Keuken twee verwulfde Kelders ruime Zolders enz N 2 Een KOETSHUIS en PAARDEMSTAL met BOVENHUIS aan de Peperstraat te Gouda wijk K N 5 N 3 Een in werking zijnde WINDPAPIER MOLËN genaamd de Goede Huop met WERKPLAATS HANGSCHUUR LOM PENPAKHÜIS KELDER enverdere BETIMMERING en ERVEN met de GEREEDSCHAPPEN daarbij behoorende staande en liggende aan de Qondkade te Waddinxveen kadaster Sectie F N 255 gedk NO 4 Bene in werking zijnde STOOMKAAS FABRIEK met eene MACHINE van vier paardenkracht vijf MELKÜAKKEN WEIBAKKEN KAASPERSEN en verdere BETIMMERING en ERVEN met de vaste GEREEDSCHAPPEN daarbjj behoorende staande en ligg nde als voren N 5 Bene SCHUUR get D N 73 ERF en perceel WEILAND staande eu liggende als voren groot 4 Aren 50 Cen N 6 En een HUIS get D N 81 ERF en TUIN staande en liggeiide als voren groot 3 Aren 78 Centiaren zijnde in het Huis 4 Kamera eene Keuken een Achterhuis ruime Zolder en hetgeen meer tot een gemakkel k Woonhuis behoor Het perceel N 1 is te aanvaarden den 17 Augustus en de overige perceelen den 1 July 1874 Nadere inlichtingen znn te bekomen ten kantore van de Notarissen PORTUIJN DROÜÖLEEVBB en KIST te Gouda vnoril I j rtiPj3 a de Markt en ovei dei NJiari ilbNTIJN aldaar vJ lende ftuè ü lR GOEDEREN staande in 2feven Bedden Dekens Stoelen ïkïeia Speeltafils Spiegels Schilde rjjeU Mahonijhouten Kastjes Canape s Eikenhouten Mangel Kagchels enz enz Daags ta voren te zien van 9 12 en van 2 4 ure Openbare Vcrkoopingf op MAANDAG 29 JUNU 1874 voorm Elf uur in het Koflijhuis Haemoxib te Gouda van 1 een op het drukste gedeelte van de OostHaven in 1872 geheel nieuw gebouwd WINKEU en WOONHUIS wiJk B n 16 te Gouda met zeer ruimen geheel verwulfden Keider daaronder Zijnde hei geheel zeer geschikt voor allerlei aSaire eu het Bovenhuis om evenals de Kelder ook afzonderlek te worden verhnurd Te aanvaarden 1 Jnlij 1874 2 3 Twee HUIZEN en ERVEN met GROND daarachter aan de Zak wgk L t 221 en 222 te Gouda 4 Ben HUIS en ERF aan het Regulierswatertje bij den Raam wjjk O n 204 te Gouda Breeder bjj Biljetten en inlichtingen ten Kantore van Notaris Mr KIST te Gouda KAAS BOTER Engeland Bene firma reeds met Engeland handel drgvende n in t bezit van eene uitgebreide en belangrijke clientele in bovengenoemde artikelen wenscht in connectie te treden met iemand ia Gouda of omstreken ten einde na lamenwerking en wederzjjdsch goedvinden eene overeenkomst aan te gaan om den uitvoerhandel uit te oefen n Alleen degenen die van genoemde artikelen degeljjke kennis hebben en thans reed daarin werkzaam zjjn alsmede genegen de zaak flink op te nemen gelieven zich te adresseren met franco brieven onder het motto Kaas en BoTBa bij den Kantoor Boekhandelaar J P BLADERGBOEN Gapersteeg Rotterdam Van stipte geheimhouding kan mea verzekerd zyn C ORRESFONDfiNTIE Het iogezoodea itok vbd X mI in oat volgeod nr borden geplutit zoo ook ttzondcrlingo floancien dat cent hfldei middag ten ééa ore Vrerd ootvangeB de BeDACjlt Gouda Druk van A BriokmiO BUITENLAND BuKenlanilscli Overzicht Er begint iu de FraDSche nationale rergaderiag een eeniicazius andere geest te hefrwkeii AltiiBiii zoo reactiauiiair is zij niet dat z j et sl euieen stemrecbt hetwelk reeds meer dan üOjare beaiiint iu de geigjiI beid der oargen waa aën dfc l4au i en tbozeer hechten durn aantaatenj Dat bfeelc l oiidet iax bij de kehandeling fan de geifleeiitiwet dn coitoaiissie had T largeeteld om aan dei gekten gemeeuteraadaledeo xoor een aantal zaleen toe te r egen een gelijli aantal btsu de hoogsi aang eslageiien IWdnut Helde hierop Is aneildement voor om de e bepalitiK Ie laten Vervellen eii die van d wet ran i 37 Ie euien waarbij dfe totroejÉng alleeo wonlt to eiaten voor de kleine fCÉnceuteii In alleen bij de heling r in buitengewone yla ten Met 373 tegen 325 stemmen ward dit aoenlitjaiment aa enam u De commisaie waa daarorer jZOO ontdaan dat ly verzacht de berandslaging orer itdé wel telsoiiorsen Vrijdag d eldn zij mede dat zg de wet introk Vaarop namens de minderheid der cüinmiaaie het ontwerp opnieuw oerd ingediend n de beraadslaging heropend In de zitting run Zaterdag is er een schikking gevonden door een amendeoient vau den heer Clapier dat da rde regerring die eiudelijk icli in het bcbat nengde werd aau reprezen Uit fuontel behelsde de bepaiiiig dat de oi dcr bet miiii trrie Broglit nit evatirdigde maire Het nog vutir 2 jnreu vun krucbt xou blijven De conservatieve leileii achtten daardoor de belanden van orde en rust vulduende gewaurborgd loodat het amendement uei 338 tq in 32Ï doorging Dé cocktitutioiicele oommisiiie breft besloten hare beraadslngingeu over het voot tel van het liukercentrum voortaan geheim te huudru Naar men van eene goed onderrichte tijde verneemt zgo de Pruisische katholieke bisschoppen voornemens op 23 dezer ta Vulda eeue conferentie te honden Het Posensche domkapiltel heeft verklaard de vaCitttire van den aartsbt8 choppe ijkcn sLuel niet te kunueu erkennen zander zgn geweten te bezwaren tn meinecdig te Korden Het kapittel kan uoch wil damrom tut de verkiezing vau een vicirls generaal overgaan De Wurteiuburgacbe landdag is gcaloteD De Oosleiirijksche bladen houden rich druk bezig et de verandering van minister vair oorlog de igenlijice reden van het aftreden van den heer Kuhn achgi t iit het duister Ie liggm wellicht hecht men aan zijn aftreden meer gewicht dan noudig is reeds geruiiain tgd moet Kuho op zijn onts ag beboen aangeilrotigeti politiek if b de Verandering niet in t pel daar ook zgu opvolger Koller tot de Duitsohliberale piirtij kelioort Uit oÜicieele kerrehteu omtrent den stand van den landbouw blijkt ilat hrt weder in de eerste helft der maand gunstig heeft gewerkt op de ontwikkeling der zadrn lOodat de vooruitzichten voor den oogst in de bride helften van Uustiiirijk gued zgu De DeeuHihe koning heeft liet uutslag door den iniater vun fiuanciën Kriegrr uangcbodeu aangenomeu en den president vau drn ministerraad lloT tein vuil Holsteiuborg met het interimair beheer vau bet departement van fiuniiciën belust De beeieu Palmer liberaal en Ëlliut cousertatief zgu te North UurLam tot Irden vau het Ëogeisohe parlement verkozen Ue weikataking der 7000 mijnwerkers te Cleveland is geëiudigd daar de mguwcrkei a in de vera iaüeriog vau bet luou met 12 a pCt berust hebbeu DÜITSCHLAND De Nttiional Zeituiijf deelt de resoluticn mede welks op de dezer dagen te Maiuts gehoudeu algemeene vergadering der leden van de vereenigingdrr Uuitsche Katholieken op 17 dezet zgn aangenoOeu Zg hebben kortel k saamgevut de volgende trekking 1 De moderne beschaviug is onvereeoigbaar met it kerk De gevolgen van deu stiyd door haar tegen de krrk aange angen is de ondergang der tegeu woordige maatsciiappelijke eu tiuitkuudige orde vau zaken Een verbetering vau dieu toe tuud is slechts mogelijk door het herstel van de wertldlijko mucht van Ueii Pauselijken StoeL 20 Kei j resolutie betreffende deo toestand vau Daitschlai d strekkende tot verwerping van de rijkscoustitutie dnarbij wordtAcvena de sterkste afkeuring geuit over de uatioualu lieer tle parlij het verontchristelijken der ope bare school de verdrgviug uer Jeznietoo de buiteuiaudsche staatkunde vaa Duitschland voor zooverre den Pauaelgken Stoel aangaat 30 Een resolutie betreflapde deo toestand der arbeidersklassen waarin wotdsn aaogewezeu de oorzaken van den bedroevendra toestand vau dat gedeelte der bevolkiug Na opgaaf dirr zaken volgt de aanwijzing der redmiddelen d resolutie eischt daartoe de uitvaardiging van wetteo berusteude op christelijkeu grondslag de wederinvoerigg der woekerwetteu beperking van den arbeid der vrouwen eu kiuUereu enz 4 Met kerkelgk staatkundig stelsel hetwelk ihaus wonlt gehuldigd en toegepast is in strgd met de Katholieke leer in gevolge welke de Staat niet het recht heelt bet herderlijk ambt van Paus of bisschop te beperken of vervallen te verklaren ó Eeu resolutie aangaande de geweteusvrgbeid s rekkende tot huldiging der Katiioiieko priesters en bisschoppen wier houding bewjitderiug iubuej uit fi Ten slotte een resolutie woarby de vergadering verklaart dal zij mauuiuedig zal blyven slr deu voor de rechten der Kerk en vui het Uuitsche volk Uat ia bet doel der Vereenigiitg en daurtoc behoort ieder door aausluitiug bij de Yereeuigiig mede te werkeu Het ia schier uiei iau tyk xAgt d Nalional Zeilimf ie oorcncaigbuarbnd vau de strekking der vereeiiigiug met onze staatsinstellingen ja zeUa met de zeden der moderne brscbuufdi maatschappij op krasser wyzc iu het licht te slei en als hier geschiedt iu de resolntièn der bekende Maiutzcr Vereeuigiug Hel spreekt vanzelf dat ile bestaande klove nog wordt verwijd dal de strijd lusscheu de Uuod schKatholieke kerk en het stuuts czag door zulke middeien nog wordt verscherpt Wie op die wijze zichzelve buiten deu kring stellen vau het weiken eu streven van hel volk en den tgd waartoe zg behooren zooals hier geschiedt door de leden der Maiutzer Vereeniging die mag het ni t bevreemden indien de rrgeeriugeu krachtiger uiaatiegeleu tegen tieu iiemeu Is het waar dat de eerste en hoogste piichl van eiken Blaat is ziju ouafhankelgk bestaan te verdedigen dan volgt daaruit ouvermydelgk d t hg verplicht is hen te bestrijden wier doel nii streven uitaluttcud gcricl t is tegen de beslaande oriie van zaken De Fm Cortetf beval in een harer janj st verschenen nummers een zeer uilruerig artikel u er de tenuitvoerlegging der wet op het verplic t burgtrigk huwelgk waurvan hel slot vooral Zeer opmerkelijk mag worden genoemd dewijl het deu stand van lakeu duidrigk schildert Ue voorbercideude wirkzuaubi deu zegt het blad vereischt om de ivet iu toe B sillj te kunnen brengen zgu thans reeds zouver ge uidird dat reeds lang vöór 1 Oci e k deu dag waaioj de wet Van kracht zal zgu alles lul de Op het platteland zullm iu den regel de gemeentelijke greuzeu tevens de grenzen zgn biuuen welke de ambteuaar van den buriterlgken stand teveus huofd der gemeente zgn bevoegdbrid uitoefent Wat betreft het benoemen van plaatsvcriangers daarbg ondervindt de regeering geen bezwaren Nllerwegc is de bereidwilligheid even groot om die betrekking op zich te oemen Met het volste recht mag worden gezegd dat de aauvaarding vau dezen errepust iu de oude en in de uieuwe proviuciüu uveral mei de uee te beteidwilligheid is gesohied Ue bezorgdheid lo dcieii aau zien van vele zijden aanvaokelijk gekoesterd bigkt thans ongegrond te ziju Van regeeringswege wordt tevens de vereischte zorg gedragen dal ue lot avblenaren van den burgerlijken stand benoemde personen zoodra zg iu functis treden zullen blijken toegerust te zijn met de krnuit gevorderd oiu huuue betrekking in elk opzicht naar eisch waar te nemen Met het oog op dit gewichtig puot beeft zij hare keuze op bekwame mannen gevestigd SPANJE Men herinnert zich een telegram uit het Carlistisch hoofdbureel waarbij met groeten ophef werd aangekondigd dat don Alfonso over de £ bra was gestoken en eene krachtige olfensieve houding ging aanneinen De bijvoegiug dat bij dit doeo zou met 58 miters maakte de zaak belachelijker dan zij iu werkelijkheid was Wat de Carlisiiscbe berichtgever niet wist of althans scheen uiet te welen bleek uit een tale grata aan de Time Het plan van Alfonsus was zich aan hrt hoofd te stellen der benden in de provincia Valencia en pen dertigtal edellieden vergezelde zij l Btjf nadat Saballs een escorte bad geweigerd Hoe dit zij de tocht van don Alfonsus is reeds ten einde Te Alcora bij Castellon de la Plana op de oostkust van Spanje is zgn leger door de repablikeineu aangevallen en leed hg ren nederlaag De zoon van den infant Hendrik die bij deze gelegenheid sneuvelde was aanvoerder dtrCarlistische Zouveu Alfonsus en zijne vrouw trokken terug naar Luceua toeu zij zagen dat de slag verloren was Meu had deze uitkomst kunnen voorspellen want iader dia geen vreaoMUUng ia iu de Spaaosohe krqgsgeacbiedenis weel dat bet bgna onmogelijk is aau deze zgde van Spanje door te dringen in de rich ting van Madrid rn iranneer gemeld wordt dat de republikeinen slechts gering verlies hadden in vergelijking met dat der Carlistrn dan laat zich dit zeer goed hooren Ouder gewoonte echter schijnen de r gecringslroepen weder de overwinning voldoende gerekend te hebben voor hel werk van een dag Lncena althans licht te dicht bg A Icora om te onderstellen dat de geslagen Carlisten krachtig zgn vervolgd ludien een correspondent lan de Tine goed ia iiigrlicht dao zou de oorlog in de Baskische provinciën nug bezwaarlijker kunnen wordei dan die tol diisver is geweest Hij schrijft aan de Spaaiisohe regeering het roornemeo toe om na de onderwerping der Baskische provinciën de aloude privileges der inwoners te doen vervallen Is dit zoo dan zullen ook de weinige liberale Baskiërs tegen de Regeering de wapenen opvatten ter verdediging doier zoogenaamde Fueros Iu de nabijheid van Durango moet onder deze leus zich reeds eene bende hebben ge vormd De aanhangers dezer partij willen niets weten van don Carlos maar evenmin van de tegenwoordige regecriug BINNENLAND Gouda 23 Juni Gisterenavond hield de oommissie die de feestviering in Mei alhier voorbereidde en tut den goeileo afloop daarvan zooveel bijbnchl bare laatste vergüderiog In de eerste plaats ncrd voorlezing gediiaii van eene Missive van Burgemeester en Wethouders dezer gemecute inhoudende e ne daukbeluigiug voor de vele moeiten die de commissie gehad heeft bg bet orgauisecren en het leiden van het feest