Goudsche Courant, woensdag 24 juni 1874

Davop f rd Bdcwlng en Terantwooidibg gedaan va niit Mc Aat de Rekening sloot met een batig saldo Tin ƒ liS0 74 Vervolgens knamen twee voorstellen in betreffende de bestemaiing aan dat batig ildo te geven waarvan een strekte om die som aan t Musenni van Oudheden te geien ten eiude daartoor aan te koopen een voorwerp Ier gedachtenis aau het feest en het ander om die som aan de gemeente terng e geven daar de kinderfeestcommisiie eene subsidie uit de gemeentekas onviugen had van 200 Ue voorsteller van het eerste pli n trok hierop dadelijk £ yn voorstel in en het tweede uerti met algemceoe strmmen aan genomen Nadat de voorz tter ile vergndering gesloten had bleven de amiuei igeu ut g ceu uurtje gezellig bijeen meni e tuiist werd uilgebracht op verschillende personen die iets bijge lra rn hadden tot eeue waardige feeatvicring Ouder anderen werd er een hartelyüe drouk j ewijd aan den Burgemeester van Gouda De hei ien die de ferstcoiamissie uitmaakten nogen overtuigd 7ijn dat le inwoners van Gouda hen teer erkentelijk zijii voor altes wat zij godaan hebben tot den goeden nfluop der Meifeesten en dat zij het voornamelijk ain hen danken dat steeds ieder een aangename herinueriiig ui bijblgven ran den ISden Mei 1871 in Gouda gevierd Zondag morgen herdacht de heer H C N van Anerom in de vuormiddag godsijieustoefeaiog het fiwst zyner 25 jarige e aflgelie beilieuing waarvan wjj icwla in een vurig iir gewag maakten De leeraar sprak eene rede uit naar aanleiding van Hand der Apost IV vers 12 a Aan bet einde daarvan stond de heer dr M A G Vorilman emeritus predikaat alhier op en tprak den jnbilarii hartelyk toe £ en groot gedeelte der gemeente was opgekomen ter bijwoning dezer gedachtenisviering Gisteren had alhier de eollecte phuta tot itijving van het fonds ter ondersteuning eu aanmoediging van 4le gewapende dienst in Nederland Deze colleotebncht op de aansienlijke torn vao 125 80 Inderdaad wij durfden haast die aom giet noe es voor de eer onzer atadgenootes hadden wij haar gaarne willen venwügeo om naar niet kenbaar te aaken hoeveel de inwoners van Gouda over hebben Toor hen die hun leven waagden voor hnuue mede bargers Burgemeester e i Wethouders hadden nog at gewezen bij hunne kennisgeving van de collecte op bet feit dat het fonds krachtigen tp a beboeile vooral met bet oog op de verminkten in den oorlog IKgea Atuhin de opbrengst was slechu ruim 3 guldü kooger dan die in h t vorige jiar Men moge al eens met gevoel spreken over die arme soldaten die verre van vaderland en bloedvvrwanten stirden tegen dep v jand men moge al eens oMt sympathie denken a n die brave helden die aan kunne wonden lijden behaald op het porlogsveli daar schijnt het bij te bl jvsn Het waie vrij wat beter eens dat gevoel te tuonen bligkan te vsu van die sympathie Men is in Gouda gewoon by gelegeoheid van tevieren feesten nog al eens diep in n zak te tastenen zioh roljaal te boiuleU dat is p jienswaard engoed maar dat die lelfdie gemeente als ntn t tlaar komt om een bgdrage toor beo die noeiten en levensgevaar trotseerden voor h t geoieenscbappelük Vaderlmid niet meer heelt dan ecu geringe aalmoes want meur is bet niet dat is zfler af te keuren leer lakenswaord Wg badden een betere ver ackting gekoesterd vao onia atadgeaooten en zgudaarin teer teleurge steld Zondagmiddag liepen eenige kiudereq op den Fluweelen singel alhier te spelen toen een van hen te dicht bij het water kwam en daarin viel Gelukkig schoot aanstonds iemand ter bulrn toe die de verschrikte kleine spoedig o i het drooge bracht Bat de bezorging der brieven op het plfitteland nog wel ieta te wensohen overlaat is bekend Het volgende staaltje mag daarvan no vermeld worden in de hoop daarin verandering zal gebracht worden De oCBciaele posllgst aan het postkantoor albier vtrk lbaar wijst aan dat brieven en couranten naar Beeuwgk vertrekken twee maal i s morgens 7 45 uur CD s middags 2 nr Hg die daarop vertrouwt vindt zich echter deerlyk bölrogen daar de brieven co couranten 4ie vóór 2 uur alkier faeTargd worden Mu k t kantoor te Baeowfk blqvco leggaa tot den rolgeuden dag toq tt niet geadresseerd tgn aan pc oea io da onmiddelg e nabijheid van het kaoi tóor wonende Poet men dus b t om 9 s morons een brief te Gouda op de post naar BeeU wij k die bereikt eerst den volgenden dag om 11 a 12 nur de plaats igner bestemming dat één mu gaans van Gouda ligt Dese uren tijg volnuu ds gisteres aitgekfMun nietws pMtl it tliaai 7 30 a It ai Bg gedaan onderzo Jcreeg jn n tot aiUwoord Er was gean doen aan m den besteller d ef brieven 2 maal per dag het dorp rond te staren Wij vestigen hierop de aandacht en geven in bedenking óf die aanwijzing der tweede verzeiiding op de poatlijst Ie doen wegvaMeu óf wit natuurlgk nog de voorkeiir verdient die 2de verzending uiet allern in naam ipiilir ook inderduad ie doen plaats hebben Staten Generaal Tweede Kamee Zittingen van 20 en 22 Juni In de ziitiug van Zaterdag deelde de voorzitter mede dut was ingekomen eeue mi siv van den tijdelgkeo voorzitter vao den raad van ministers den minister van binnenlandicbe zaken deu heer Geertsema waarbij de kamer beleefd werd ver ocht de behandeling van het wetsontwerp tot definitieve vaststelling van hooidatuk VI der staatsbegrooting voor 1874 dep van marine die tegen dien dag aau de orde was gesteld te verdageu tot gisteren Op voorstel van den voorzitter werd overeenkomstig dat verzoek besloten De oorzilter stelde voor om de ouderweipen die volgens het besluit van de centrale afdeeling gisteren in de seotien zouden worden behandeld in deze zitting in overweging te nemen des middags ten 1 ure Dienovereenkomstig werd mede besloten In de zitting van gisteren vroeg na het lezen der notulen de hetr Bergsma bel woord on er op te wgzen dat in het bgblad alleen da namen waren vermeld der leden dile bij de behandeling der ceiisaswet vóór bet amendmnent Bredius hadden gestemd er niet die er tegen hadden gestemd Tevens weea de heer van Zuyien van Nyevelt er op dat volgens de StttattcouroHt art 1 der wet zon igo verworpen met 32 tegen 29 stemmen dit moest zgn 39 tegen 32 stemmen Nadat mededeeling wai gedaan vao de oonelutie van het verslag der commissie ad hoc omtrent de kofGeoultunr op Java gaf de voorzitter het woord aan den minisier van binnenl zaken De minister van bifineul zaken zeide bet volgende Mijnheer de voorzitter Als duaitoc door Z M den koning gemachtigd heb ik de eer te verklaren dat het wetsontwerp tot wgziging der kieswet van Juni 1860 door de regeeriug wordt ingetrokken Ik heb tevens de eer daaraan toe te voegen de mededeeling dat de gezamenlijke ministera begrepen hebben in de gegeven omstandigbeden aan den koning hun ontslag te moeten vragen Het a lrrs daartoe strekkende is recda Zaterdag aat Z M verzonden naar de ministers mochten aan hun besluit geen openbaarheid geven zoolang zg niet berekenen konden dat bet ter keunis vau Z M zou zgn gekomen Vandaar het verzoek aan de kamer om de beraadslagingen over de begrouting van marine tot lieden te verdagen Wanneer de kamer meent nog andere wetsontwerpen waarvan de afdoening haar noodzakelijk of weuschelijk voorkomt te moeteu behandelen dan verklaart de regeeriug zich bereid daartoe me le te werken De voomiter dankte den minister voor de gedane mededeeliug Vervolgens kwam in behandeling bet wetsontwerp houdende definitieve vaststelling van hoofa stuk VI der staatsbegrooting v 1874 dep van marine Slechts enkele leden voerden daarover het woord De voordracht werd met algemeene stemmen aangenomen Tegeu heden zgn onderscheidene wetsontwerpen aau de orde gesteld Voor de aanslaande zomcrverjtadering van de provinciale staten in Zuid Holland zijn door geil staten wedfirom een aantal onderwerpen ter behandeling aan deze vergadering aangeboden Qp de agenda komen o a de volgende onderwerpen voort Verzoek van de hrereu F A vap Hall te Utrecht en F M Moutgn te Gouda om subsidie mt de provinciale geldmiddelen ten behoeve der dnor hen voorgenomen droogmakmg van de plassen onder de gemeente Ueeuwgk gunstig praeadvies van g d staten op een adres van het bestuur van h t departement Alphen Aarlauderveen der maatsrhappg tut nut van het algemeen omeenjaarlgksobe sulwidie vuorgedra geo tot een bedrag van 100 ait de provinciale fondsen ter instandhouding van de door genoemd departement opgerichte Amhachtschool te Alphen Verder zgn ter behandeling voorgedragen de adviezen van Ged Staten op de adressen van de Gemeentebestnren te Capelle a d IJsel Krimpen a d Lek Charlois Nieuuerkerk a d IJsel Dubbeldam Naaldwijk Bleitwijk Nootdorp Hei n Bpeieop en Lan gvak alle subsidie verzoekende ter tegjemoetkoming io d keaten van vergrooliog bouw en of verbouwing deropenbacs lagere seholeo Op bqna al deze verzoeken adviseeren ged staten der rargaderiug aan Z M den koning de inwilliging daarvan voor te dragen Tea aaniieu vao Nieuwerkerk aan den IJsel meenea gad staten dat geen voldoende termen aanwezig zijn om aan die gemeente tcgemoetkoniag te verleenen in de gawooe kosten van het lager onderwgsj voor de inwiUigiag van bat verzoek van Dubbeldam acht dat college eveneeni geen voldoende termen aanwerig hetzelfde Zaterdag U werd te Rotterdam gebonden de algemeene vergadering van het aardrjikskandig genootschap die bggewoonJ werd door Z K H prins Hendrik lu dlê vergadering werd o a bespraken het zenden eener wetenschappelijke expeditie naar Sumatra De heer Versteeg wees qp de vallei van Korin i aan den Boven Djambi hoogstwaatscbijnlijk een zeer rijk en vruchtbaar land gelegen tusschea Neilerlandsche bezittingen met een kalme bevolking en toch nimmer door een Europeaan betreden Na eene levendige discussie waaraan ook Z K H deelnam over bet wenichelijke van het onderzoek der Korintji vallei boven dat der Batta landen over het aantal der uit te zenden personen de te ramen kosten en het wensohelgke om enkel Nederlanders de expeditie te doen ondernemen werd bij acclamatia aaogenomen bet voorstel van den riMrzitter om eens expeditie naar de Koriutji vallei en omliggende landen op touw te zetten Aan het bestuur werd opgedragea nadera inlichtingen te verzsmeleq en 4t voorbereidende atappeu te doen Blgkeus den gettlstaat van de leden van het Neil Onderwijs genootschap op 1 Juni 1874 bedroeg het getal afdeelingen 159 der gewone leden 2192 der stemhebbende 1773 der algemeene 134 leden vao verdienste 4 honoraire leden volgens art 10 der wet 174 boporaire leden 30 voorstanders 164 In het groote badhuis te Scheveningen is Zaterdag eene Russische familie aangekomen die tot Scheveningen de gcheele reis beeft afgelegd met bare particuliere stoomboot een elegant vaartuig met versobilleude oompartimeuten dut thans in het kanaal ter plaatse waar de gondels aanleggen liggende ia Het kapitaal brnoodigd voor de voortzetting d uitgaven van de Standaard is volgens bericht van den administrateur bgeengebracht Naar wg vernemen zal met 1 Juli a s e HaaateAe Nuuwtiode iu anti liberale banden overgaan yad De beroemde sclia iksprler Blackbume gaf Vrijdag avond in het Yacbtolubbnis te Rotterdam een aésiioe Door bet Comité uit de scbaaklief hebbers namena wie de heer B was geëngageerd om tien partgen blind te spelen Waren tien beeren als spelers uitganoodigd uaarouder onze stadgenoot de heer € Metsemaker De strgd ving aan des namiddags ten 2 ure Ten 5 ure werd gedineerd met den beer B die alioo geeu oogenblik aan zichzelf was overgelaten Toen mm omstreeks zeven ure het gevecht ging voortzeiten begon de heer B met tot voorkoming van mogehjke verwarring te verifieeren of al de stukken op al da borden nog op hunne plaats stonden Gelgk altgd met den rug naar de borden gewend en zonder derhalve zelfs den vlucbtigiten blik op den stand der partijen te hebben geworpen gaf hg met groote snelbeid aan boe al de stukken op de tien borden waren geplaatst een tour de force die met algemeene en aairhoudeude toejuichingen werd begroet En geen wouder Het s reekt wel vanzelf dat hij de tien partgen in het hoofd moest hebben bij zou anders niet blind kunnen spelen en het allerminst midden iu de partgen deel aan een diner kunnen nemen maar dat belet niet dat zulk een meer dan zsldsaam geheugen de grootste bewondering afperste Ten zeven ure hervat duurde de strgd tot S r na middernacht De einduitslag was dat de heer Blackburne van da tien partijen zea won Twee spelers en daarvan was de heer Messemaker wisten eena remise te bewerken Twee anderen wonnen het van den heer Blackburne de laatste partij kwam eerst omstreeks half vier na middernacht tot een einde Het Was van weersrijden een geweldige inspanning die voor de spelers en de talrglrë tociohuuwers rgkeIgk beloond werd door de geniale wijze waarop de heer Blackburne zgne partijen wist te leiden en zioh van zwakkere oogenblikken wist te releveeren Te middernacht annonceerde hij een nat in vijf zetteo ten nadeete van bord n 10 denzelfden speler die b j de eerste aésnee in den Haag een mst in vijf zetten bad moeten verduren Ue beer Blickburne is Ziterdsgmiddag ten vgf ure naar Londen teruggekeerd hiar te laade bg all a die hen leerden kennen een gurutjgen en btgreudepin drak achf flateode Boven Zaandam hebben zioh in de vorjge week achtereenvolgens drie hoozen vertoond ivaarvan do eene een lange witte iegelvormige Iguur veel geUtk op een kronkelende ilanp Veel achtde is niet Uffrioht een kuil tverd in den grond gtaaskt IJwater opgejaagd eu het gefflaaiile gras over schuur I molen geslingerd Het ree in de weiden was fa ongerust Uit Texel wordt aau de Jmit Ct gemeld Schrijver dezes is ooggetuige geWeest vlin den vol iden strijd die opnieuw bewgst dat het zwakste 3ier moedig wordt eu uiet tegen een grooten vijand ipziet als zijn nest bedreigd wordt Een jong m ditmaal gewis dood oonoozel lam was grazende loader het minst booze opzet voorzeker het nest vau een kievit genaderd De vogel vloog op en schoot bij herhaling pijlsnel op het lan af telkens vinnig toepikkende Hel Isui verschrikte derwgze van die onverwachte pijnlijke aanvallen dat het geheel door angst vermeesterd zioh plat ter aarde wi r i Daardoor echter bltef het in de uabgbeid van het nest van waar de kievit het juist verjagen wilde De vqgel hield diu niet op eu herbaalde zoo dikwijls n berig zgna aanvallen totdat het Um opaprong De kievit jo het dier voor zich uit totdat het eindelgk van vermoeidheid uitgepnt en radeloos in een sloot kroop Nu blies de kient den aftocht en het vau angst blatende lam werd door iemand uit de nabgbeid gered Op een der kleine Belgiache badplaatsen had dezer dagen een gezellije bgeeiikomst plaats van eenige jongelieden in een bdtel van den tweeden df derden rang De feestvierenden waren verrukt over de vele heerlgke soorten van wgn die de hotelhouder tot bnn groute verbazing in zgn kelder had Welk merk lij ook vroegen zij kregen bet Eindelijk begon men Wn de champagne en ook daarin was de botelhonder zoo wel gesorteerd dat men van de fijnste soorten kon krggan Een der gasten echter die wat zwaar in t hoofd was geworden gevoelde behoefte om een luehtje te scheppen en verzeilde toevallu io den wijnkelder waar by aau den ingang een bakje met allerlei gegomde eti uetten vond die de hotelhouder op 4a flesscheu plakte naar gelang van het gevraagde Inerk De persoon die bet gevonden had bracht ket binnen en oehudde het ouder groote ierbazing tgiier vrienden ledig Een zich daaronder bevindende deurwaarder maakte een komiek procesverbaal op en e hotelhouder was zeer tevreden toen hij er af kwam et voor lederen flesch champagne slechts y2 50 te iitvanxen Men zg dus op zgne hoede wanneer de wgukeldcr van een klein hAiel oo gord toorkien ia Belangrijk voor veieo In alle braiiehen in het by onder echtfr met betrekking tot de algemeen veel gezochte origineelelolen rachtvaardigt ztch het vertrouwen eenerzgls door de bekende soliditeit iler firma amlerzgdi door den kieruit van zelfs voortspruitenlen enormen verkoop dor loten Het do6r zgne nauwkeurigheid bekende fenukiershnis Adolpb Haas in Hamburk lian dsswegen iedereen sterk aanbevolen worden en doen wg op bet heden in onze courant voorkomende advertentie der voormelde firma algemeen de aandacht vestigen W i H I Iiaatste Berichten yersailles 22 Juni De bureaux de linkerzijde hebben besloten zieh niet te verzetten tegen dederde lezing van de gemeentewet 1 Rome 21 Jnni Na het U Deum ii de St Pieterskerk ter gelegenheid van den vcijaardag van a pausen troonabeklimning hebben eenige honderden lieden den paus nan ecu der vensters van het vabaoan ziende hem met de zakdoeken toegewuifd terwgl de kreet vau leve de paus koning vernomen crd Ze persbneu zijn te dier zake in hechtooi genomen LÜs menigte ging rustig uiteen Versailles 22 Junl Bij de voortzetting der beraadslagingen over de geneenlelgke organisatie is Mn aoiendement van een der afgevaardigden volgene hetwelk de gemeenteraden bg bealuit van len preaident kunnen ontbpnden worden maar dat uiterlgk drie maanden na de ontbinding van een genwenleraad nieuwe verkiezingen moeten worden ui gesobreven verworpen met liGG stemmen tegeu 341 Da kamer heeft besloten nader tot de derde lezing der wet over te gaan I LN a E Z O N D EN Zonderlinge financiers In den jare 1872 begreep de groote meerderheid Tan den gemeenteraad dat ter outwikkeling van Gouda H om te voldoen aan de aanvróge lot hiiaf van huizen vsu familien vlin bliiten het noodig was om gemeente oit te breiden en diar alle steden zoo Mijnheer ie Redacteur In uw vorig uommer komt een ingezonden stukje voor onderteekend door X waarin de schrijver de zaak van de Crabethstroat besprekende en het verhandelde daaromtrent in den Gemeenleraad vraagt of men ny niet moet toeroepen Schoenmaker houd u bij nrc lee t Ijiertegeu heb ik de volgende bedenking Raadsleden kunnen onmogelijk in alle zaken dia hun ter beoordeeling worden gegeven specialiteiten zijn zg laten zich dus voorlichten door mannen van hel vak en eerst daarna vellen liJ een oordeel Het is waar dit laatste klinkt eenigzlnts zonderling men heelt geen verstand tan de zaak men laat zich voorlichten en volgt per slot van rekening toch zijn eigen weg Maar goede mgnheer X dat kan niet anders een voorlichting moet een voprlichting blijven mag niet zijn een vonuis in het hoogste ressort Onze architict is ontegenzeggelgk een bekwaam man doch de gave der onfeilbaarheid hij zal zelf wel de eerste zgn om het te erkennen bezit hij niet zijne begrootingeii komen ons nu eens iria dan eens hoof en dau weder laai voor eu op dieu indruk welke die begrootiugen op ons maken gaan wg af en dit ia wel niet andera m gelgk tenzij wij blinde volgelingen worden hetwelk toch niemand redelgkerwijze v in ons kan verlangen De Raad is nu eenmaal uit niet specialitelten zamengcsteld de schold daarvan berust slechts voor een zeer klein gedeelte bij de raadsleden het zgn de kiezers die ons van onzen driestal hebben geroepen het is niet fair om er ons ontijdig weer naur te verwijzen Dit tot slot Mgnheer X zegt i men moet bigde zijn dat zioh eindelgk een energiek man heeft opgedaan die den braak liggenden grond productief wil maken met groote risico voor hem zelven ma ir met iteUige winst voor de gemeentekas Welun laat mgnheer X dat bewgzen dan zal hij de gemeeute een dienst doen want ik beloof als een eerlgk man er alsdan bij voorkoming niet meer tegen maar voor te zullen stennen U Mgnheer de Redacteur dank zeggende voor de plaolaing bigve met hoogachting UËd Dienaar C MESSEMAKEB Mynheer ie Heiaetenr I Hoewel ik met U en vele Ingezetenen het onlangs genomen besluit van den Gemeenteraad omtrent het gezuiverd ijaelwater en het daarop gevolgd ontslag der gezondheidscommissie ten hoogste betreur zoo zal ik mg toch wd oathouden om de redenen te beoordeelen die hiertoe kunnen geleid hebben maar wend mg liever tot U Mgnheer de Bedacteurl met beleefd venoek velen met mg over dit belangrgk onderwerp eenige inlichting te verschallen Ik eloof dat nagenoeg alle inwoners van Gouda overtuigd zgn dat indien ergens in ons land behoefte aan zoiver drinkwater is dat wel bij gemis aan de noodige regenbakken of wel pompen zeker hier zal zijn en dus een afdoende maatregel om daartoe te geraken zeer wenschelgk zoude zijn Wat zoude daartoe al beter kunnen leiden dan een fiinke op goede schaal ingerichte waterleiding waardoor elk inwoner in de gelegenheid wordt g ateld voor eene kleine uitgave op makkelgke wijze zioh van gezond drinkwater te kunnen voorzien Naar ik meen is reeds in de maand April jl eene aanvrage gedaau door de heeren Nievergeld Scheikundige te Rotterdam ea Kaptgn Kassier te Woerden om coneeasie tot het aanleggen van een waterleiding van chemisch gezuiverd ijselw ater alhier zonder eenige subsidie daartoe van bet gemeente bestuur te iragen en is dat stuk toen in handen gesteld van de commissie van fabrieoge waarom ook niet aan de gezondbeulscummissie en tut heden toa wordt vla deze zoo notxlige zaak niets vernomen De inwoners verlangen zeer daarover eenige inlichting te bekomen eu ik eet geen anderen weg dan U Mgnheer de Bedactenr beleefd uit te noodigen wel hier alt in het buitenland zich ontwikkelen naar jj de stations der spoorwegen besloot men ook in dii richting hier werkzaam te zijn Men kocht de noodige terreinen en wist toen men dat deed dat voor aankoop van gronden ophangen van het terrein leggen van bruggen en straten maken van kaaimaren rioleeren etc benoodigd wa 116 a 117 000 Niet dadelgk was men verplicht die som uit te geven Voor het oogeublik kon men volslaan met betaling der terreinen en het maken van één straat en twee bruggen Een eu ander kostte aan de gemeente ruim Gl UOO Weldra verkocht men aan eena bouwvereeniging een gedeelte van den grond en nu reeds staan er tien beereuhuizen die aanleiding gaven dat zeven vreemde litmilieu zich in de stad vestigden Met de verdere verkoop van den grond ging bet niet zeer vlot De zaak vond bij aannemers en bazen in plaats aan medfwerkiug tegenwerking en nieuwe koopers deden zidi niet op Maar op eens staat een energiek en ondernemend man op doet aan de gemeente een bod van 10 000 voor bet overschietend terrein verlangt slechts ééiie nieuwe straat met kaaimuur uamelgk die welke evenwijdig met den toegangsweg naar het spooratation loopt weoscht geen straat en kaaimuur langs de Janverzwollen wetering ea verbindt zich om binnen 15 jaren op het terrein te bouwen 40 huizen villas fabrieken etc met uitzoA lering van arbeiderswoningen De kasten die zgn eisch voor de gemeente na zich sleept bedragen 28 000 De gemeeute kan atzoo baar doel bereiken met eene totale uitgaaf van p m 89 000 of p m 27 000 miiukr dan het cgler dat zg wist dat het kasten zou toen zij in 1872 tot de zaak besloot Nu zou denk ik een ieder juichen over deze Toordeellge uitkomst 40 huizen toch werpen aan belastingen aan de stad af p m ƒ 8800 de 10 bestaande 1700 te zamen 8500 Neemt men van deze opbrengst 2000 af voor onderhondskoaten in de eerste jaren later wordt dit natuurlgk veel minder dan legt het voor de hand dat de stad eene goede speculatie keeft gedaan Maar gesteld nog dat de gemeente de zaak iu 1872 niet bad moeien ondernemen dan ligt er de zaak nu toe in het plan zijn gestoken ƒ 61 000 en de vraag ia nu m iar wilt gg die gelden ala grootendeela weggeworpen iKsclioui en of door er ƒ 28 00 U bg te voegen reutageveod maken Moeielgk was de beslissing voor den gemeenteraad niet en seker het denkend publiek dacht dat hg met beide banden het voorstel ziu aannemen en niemand er tegen kon zijn Die dat dachten rekenden buiten den waard 8 wgze raaUsletlen maakten oppositie daardoor staakten de stemmen en waaruit bestonden de argumenten hunner bestrijding 1 £ eu renteberekening die zeer goed zou te pas gekomen zijn toen in 1872 bet eerste plan ter sprake kwam maar thans hare actualiteit verloor daar het slechts eene uitgaaf betrof van 28 000 minus de ƒ 10 000 voor den geboden grond dus slechts over ƒ 18 000 liep 2 Ëeu betoog dat aanbouw van huizen niet uoodig as en dit de waarde der panden inde stad deprecieeren zoo geheel i strgd met den aaiibonw io andere plaatsen waar jnist bet tegendeel plaats had 3 Eert schrome Igke overdrijving der koaten ilie wel tot 2 ton zonden atggen terwgl de architect die sleclits op 89 in raamde Voor zgne raming pleitte dus dut die vau hetgeen nu reeds gemaakt is aanmerkelijk beneden zgn aanvaukelyke begrootiog gebleven ia Desniettegenstaande werd hy met geloglU 40 Men moeat eerst deuken aan waterleiding en verzameling von fnrcile sioffeii etc alsof juist dit voorstel tot die nuttige zaken niet leidde Men koa die groote woorden van hygiëne wel in het debat werpen maar daardoor komen de zaken die zij eisckt niet tot stand Zij moe en be taald worden en daartoe moet men eich iukomsien verschaffen Ware het plan aangenomen dan zouden Tiwfa uit P i ous daarvan iets te willen melden of door Uwe 5000 verkregen hebben genoeg om daarop eeno j j j Uieritede zult ge zeer verpligten UBi Dm Ditnaar X In nr 1448 ü ioor ont aa het drinhcater een artikel j eKiji Het plan ier hh Nieeergeld en Ki tijn hopen wij Keidra in ont blad te hunnen opnemen Red leening van 80 a 9ü m te sluiten Ziedaar dni een middel om onze stad gezonder en aangenamer te maken En eindelgk eene massa kleingeestige beschouwingen en aanmerkiugeii niet de moeite waard om die te refnseereu POSTËUIJEi Staat vau Brieven geadresseerd aan onbekenden verzonden uit Qonda die op sohrifielijke atavrage aan het poatkantoor alhier terug gevorderd kunnen Worden 2e helft der nanad Mei 1874 Mq N de Bram te Alkmaar D Vos Swarts G Leuning alleu te Amsterdam W Kol te Dor De tegenstanders vergaten geheel de indirecte voordeden Zg zagen over het hoofd die welke door slager bakker winkelier timmerman metselaar enz vau een BOtal nieuwe huizeu zouden genoten worden Zij geloofden uiet dat Gouda eene goede toekomst had zg miakenden zijne schoone ligging aan spoor en waterwegen en een aohttul raadsleoen zal waarschgo lgk Donxsk zgn dat onïa goede stad uict vooruitgaan en zich niet ontwikkelen kan Dit noem ik eene kleine politiek niet waardig eene gédieente wmrin zooveel goede elementen nn Tooiuitgaoi aanwezig zgu £