Goudsche Courant, vrijdag 26 juni 1874

Vrljdas 26 Juni W 1534 1874 AMSTERDAMSCHE Wïi REL MARKT A 148 MADERA DRY 50 Ct MADERA DBY vierkante flacons 1 PORT iPORT 1 en 1 20 MALAGA 90 Ct BERGERAC 50 Ct MUSKAAT LUNEL 1 alles de V flesch CHAMPAGNE SELLEBY MOUSSEÜX LANSON PÈBE FILS 3 de flesch GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Goiida en Omstreken Eene Dienstbode gevraagd tegen 1 Augustus ba den Hoofdonderwuzer op den Groeneweg L 24 alhier 285 Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE b gint MAANDAG 29 JUNU e k HAABLEMSCHE f FAARDENLOTEBIJ l S Deie zoo gerenommeerde Loten waarop BLITUIGEN met 2 Paarden en 1 Paard g bespannen RIJTpiGE N PAARDENeni 2 3 kunnen gewonnen worden zijn wederom 3 S dit jaar verkrijgbaar gesteld bij den Heer Ö I lï JL BOEOK S te SCHOONHOVEN De inzending van ad vertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Fromentine Versterkend GezondtaeldsmeeL VAN B ADEMA te Arnhem Niet alleen dat de FROMENTINE als Ge ondheidsmeel meer en meer op den voorgrond treedt wordt hetzelve thans boven alle andere voedingsmiddelen van dien aard voor Borst en Teringlijders mensehen met zwakke apysrerteringsorganen Zuigelingen en Kinderen door Heeren Geneeskundige aanbevolen waarvan onderstaand Attest een bewijs is Den Heer B ADEMA Frabnkant te Arnhem WelEdele Heer Het door U onder den naam van FBO MËNTINE m den handel gebragle Voedingsmiddel voor personen met zwakke spijsverteringsorganen zuige lingen en kinderen blnkensScheikun dige analyse van De R S TJADEN MODDERMAN Hoogleeraar in deaScheiknnde een zuiver preparaat met eene groote hoeveelheid eiwitstoffen en daardoor booge voedingswaarde isadüor verschillende leden onzer Afd ook uit een geneeskundig oogpunt onderizocht met een allezms bevredigend resultaat Zoodat het aiingeuaaui is dit product eener Vaderlandsche in dustrie gerust san het publiek te kunanen aanbevelen Arnhem Mei 1873 Namens de Afd Arnhem derNederlandaehe Maatschappij derbevordering der Geneeskunst De Secretaris get J A L VAN SANTEN De FROMENTINE verpakt in bussenvan l en O 60 is verkrggb te Gouda bi P J MELKERT en verder in de b ekende D epots ADVEKTËI ITlli t voor dit Blad worden voor Rotterdam aangenomen door het ALGEMEEN ADVERTENTIEBUREAU VAN NIJGH en VAM DITNAR ROTTERDAM Gouli Druk van A Bnuknuui wicM de zorg voorde kunats =hatten van het land as M itscliappg e npypennet lu opgedragen dan een yeroon e l ng tot l ƒ t L n te n n en lessen en een aantal jaren ge dreclt ALijer te s Heitogen osehi ran Gierst e H aideu Mrj M C tau Egn Ie Oudshoorn Hulpkautoor Beeutcijk J Kollmiin te Utrecht De Directeur van het J oatkantoor D J A VAN KRUIJNB 1 = O L Z T Z E Aan het Bureau an Politie l hier iijn roorhonden de tavujgi iiile in df e gpmfente jjevondeo Foonverpen bui bLtLllL een KLSsENSLOOPJK een Blucdkuralcn KlTl ll NdJt mf t auden SLOOTJE Kantongcreclit te Gouda Op de tcrccht ittiag vnn den lüu Juni 1S74 Z1JU de navolgende vonOktavn gewezen MR eruord elil i t eene geMboete van ƒ 1 50 f sub gevangen sstr f ran t ee dagen wegens het ïinilui ip den openbaren we te Joaihi laii lela dal aarde bent lonAir hot binnen 24 aien blj bet onbikend gB aii len eigeuaar aan den Oonimiss 419 van Politie Ie hiliben ter hand gesteld B S veroirileud tut twee geldboeten elk an 3 of sub gctangenisstrnf van drie dHgeu voor Ike boeie wegius het t Gouda in een openbaar ilant ain etjren in een vogelnesl M V d M veruor leeld tut twee geldboeten elk van y 3 of sub ger ing nisstrar vaa een dag voor elke bode oitt iLrbeurdveiklaring van het rischtutg de 40 stekken en bevel tot derzelver uitlevering of hetaliag eeiier som vad 68 Cts en met be ialiag dat by gebreke van b er aan te voldoen binnen twee Kaanden na aanmaning zulks ml warden vervangen tioor ge angeiii8strdf van en dag wegens het vis chen in eeis adders visoh ater 1 in gesloten visehtfld ï zonder voorzien te zijn van een schriftelijk kimifi van verguHiiiug van de eigenaar ol reehlhebbendui op dat visoiiwater Il B veroordeeld tot dne geldboeten elk van ƒ I of sub gevangenisstiaf ran een dag voor elke boete wegens het te üooda 1 hangen van eeu vloerkleed over de leuning eener brug zonder schriftelijke toeatemiuiug van Burciemeester en Walhouders 2 uit laan van een vloerkleed niet voor ie waning of bet wf van hem uien het toebehoort en 3 uitalaaa van een vloerkleed ka des morgens ten 11 uien C V d H veroorjeeld ot eene geldboata vao ƒ 3 of sub gevant enisstraf van een dag boven dien tot gevangenisstraf van eeu dag wegens het lu de gemceute Keeuwijk als geleider van eeu met houden bespannen en over den openbaren weg rgdend roertuigeu nat gaan voor of iiaast de koudeu en zulks bg herhaling A G V O veroordeeld tot eeoe geldboete van 3 of sub gcan enisstraf van een dag wegeu het te Guuda als gelci i r van een met eeu hüud b panmiu voertuig met gaan na at de houd W V d F veroordeeld tot eene geldboete vau 1 of sub gev ingenisstraf van een dag wegens het spelen met geld op den openbaren eg te Gouda J V d W veroordeeld tot eeue gïlJboete van 10 of sub gevangenisatrdf vau drie dagen we gens het zich in kennelijkeo etu t van dronkenschap ich vertoouen op den openbaren weg in de gemeente Waddingtrecu eu ruJks b heibalmg H fi en VV F veroordeeld ieder tot eeoe geldboete van ƒ 6 of sub ge au enisstraf vau tuee dagen wegeua het in vereeniging en gelykiydig verwekken Van nnchtelyke butengeiucht tot reratoriu j tan de rust der luwouera A M veroordeeld tot eene geldboete van I of sub gevangenisstrafvanern dag wegens het anders d danistapvoets rijden overeen beweegbare brug te Gouda Eu bovendien allen ia de kosten des noods invorderbaar bg Igfadwang Burgerlijke Stand Giwaui t Jam Pieter ouders H UanaeliiiteB ca k Groeneneg Jtn oadert L W Anoaars en M H vsn Palvesdgk 20 Jaoije ouders tK C van Mulsen rn M van V f n Jaoijr oudtri C Verkerk ra M ao der 51e t tleodnk Aoton ouder J de Gragi en k de Koog 81 Pletu JobtniiH oadert P van balen ea M Steeu nwer Adrisn ouders H Overman en M la Force Johuna Wühelaiins ooderi A Boer en M Zidemaa icrardat Coruelii ouden G C de Bruyu en W de Jong Ovciuova il Jam W L A van Mastland 6 m 23 J A Kelder m ADVERTENTIËN Bevallen van een welgeschapen Zoon M M KLINKHAMER geb Knatsn Gouda 22 Jooi 1874 gji Ondertrouwd ffi il PIETER GALENUS TEEKENS M IJl van Beeuwijk mj p JOHANNA BUIJS 11 Sj Oudewater 19 Juni 1874 la Aan allen die van hunne deelneming met onze 40 JARIGE HÜWELIJKSVEREE NIGING hebben doen blijken betuigen wi ook namens onze kinderen behuwd en kleinkinderen onzen weigemeenden dank AART HOOGENDIJKJ HOOGENDIJK DE Bbüi n Zwammerdam 18 Jum 1874 4 4 mmm FIRMA Bocck Kooiman van Zessen BlERBBOUWEIUtl de ZALM te SCHOONHOVEN vragen te Gouda een SOLIED AGENT ter verkoop van GERSTEN ZALM OUD en BEIJEBSCH BIER Briev en franco Tegen 1 Augustus wordt gevraagd een Broodbakkersknecht of een JONtJEN eenigsints met het vak bekend Adres met franco brieven tter G aan het Bureau dezer Cpurant Uitnóodiging ter deelneming aan e door den Staat Hamburg goedgekeliirde en gewaarborgde groote 1 Geldverlolingf t e hoogste priji lu het gelukkigste ernl bedraagt 300000 Mark Of f 210000 De Hoofdprijzen zgn Mark 200 000 100 000 75 000 50 000 40 000 2 a 30 000 1 a 25 000 3 a 20 000 3 a 15 000 5 a 12 000 12 a 10 000 eaz enz Door nog res verlotingen worden 35 800 prijzen uitgetroKkeD nelk kructitei s het plan biniitu eemgc miaudeu door bet lut luucten ziju aau gewezcu Te ea inzen ling an hd beJrjig er post wtssct of aaDgelfekeinteii brief dntr ouk gniij bare coupous en postzegeis duur inij ui betdiiig ordca suigenomen verztiiidt de oiihrftiec kende originele loten vrfor d tweede ver iüting welkt officieel vastgesteld reetiaop den Vó en 16 Juli a s plaat vindt tegen de volgen Ie vas e prij en Een geheel Orgmeel lot Thlr 4 of fl 7 half 2 3 50 tierde 1 175 onder verzekering der prompate bediening leder deelnemer ontvangi van miJ de Van het ofQciele wapen voorziene originele loten Het origmeele trekkingiplan altmede dr Hollandscbe vertaling diarvau ordt bg iedere bestelling gtatlS bygevoegd eu worden de getrukkene pryren benevens eene ambtelijke trekkingslijet aan de belaughebbenden nauwkeurig torgezondrii Men gelieve tick ten tpoedigs e en regtstreeks te venden tot ADOLPH HAAS STA A TSEFFECTENffANDELAAR in Hamburg § 0 Voor het mg tot dusverre g 8chonkene vertrouwen zeg ik m ne geëerde deelncnien mgneo besten dai k De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave m den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per dne maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Biiltcnlandscli Overzicht De nat vergailering te Versailles geeft door haar verachillende besluiten telkens blijken van een zeer wispe turigen anrd Dit kan el mets anders in een lichaam waar ds partijen nagenoeg tegen elkander opnegen en de beslissing iifhan t vaneen twintigtal zwervers lieden die bang zijn zich te branden aan koud waier Den eciieii dag ijn iij bevreesd voor de Rooapartisteu eu rotken hun toevlucht bij de linkercijde den volgenden da worden zij schichtig door de een of andere uiting der ra licaleii en stem men met de monarclialen te eu hun bomlgenoolen van den origeii dag Zuo is er ten slotte op mets te rekenen met de heeren van Vers illes Men doet wel sich over niLis te verwondireu en alles te bo aobouweu als eeu kausspel dal eer interesaaut ts voor de toeschouuccs maar aarvan hel elMJn iin Frankrijk de inzit is Zoo IS bet genomen dat eerst het voorstel Casimir Purier lan de linker ijde is urgent verklaard daarna haft de regeering met de rechterzgde da overwinning belianld in de quaeslie van het benoemen der aairee thans is weder aan de regeering de bevoegdheid geweigerd en et met 366 tegen 341 stemmen om de gemeenteraden Ie ontbinden bg decreet van den pretulent De gemeentenet u ten slotte ten derden male gelezen Politiek nieuws is er overigens niet Men is m afwacliting an het brslnit ddt de commissie voor de coiietitolionneele etten nemen zal betretfeude het voorstel asunir Pcrier dat haar 8 dagen geleden is tuegevoiidcn VVaniieer hit rapport uitgebracht zal de strijd der partijen meAveruauwde socdebc giiinen Het ral er om te oen zgn of men het woord republiek at dan met zal kuiiuen licbten iit het 10 18 cl Vénor Door de Home Rulers voorstanders van de autonomie vnB Ierland in het Ëugelsche lagerhuis wordt eeue agititie op het getouw gezet ten gunste van hunne zaak In eene door ben gehouden bgeenkomst hebben zij besloten den 30n dezer bij monde van den heer Bryan een voorstel te doe strekkende dat het huis eal besluiten in coraitiS generaal te vergaderen ten einde de betrekkingen tiis chen Engeland en Ierland te behandelen In de zittiug van dat oomitt generaal zal men eene oouclasie voorstellen dat het wenichelijk en biltgk is dal aun de lersche natie het recht worde verleend om alle uitsluitend lersche langelegenheden te regelen in een speciaal parlement voor Ierland dut tevens maatregelen zullen wordao genomen om de integriteit van het rgk en de vereeniging der helde lauden te handhaven en aan het rijksparleinent worde voorbehouden de geheele uitsluitende cbniidie over alle zaken die op het rgk betrekking hebben Deze conclusie zoo verdedigd worden door den heer Bult liet is niet eens waarschyulijk dat litt huis aan de Home Rulers gelegenheid zal geven om haar in comitë generaol voor te stelltn De Bndensohe eerste kamer heeft met 9 tegen 6 stemmen het ongelukkige besluit genomen om de door den landdag goedgekeurde inkomstenbelasting te verwerpen e Beiersohe landdag heeft het voorstel van de finalioicele commissie om van de Frunsche oorlogs kosten twee millioen af ta sonderen voor kunstzaken en daarvan 500 000 gulden voor een nieuw academiegebouw terwijl de rest op rente zou norden geplaatst met 92 tegen 46 stemmen aangeuoxen In Italië schijnen de clericaleu besloten om aan de verkiezingen voor de kamer geen deel te nemen men bemerkt althans mets van hun werkzaamheid op dit gehied des te ijveriger zyn zij in de weer voor de provinciale en gemeenteverkiezingen waarbij het blijken zal qf het congres van Venekc vrachten draagt Het orgaan van de Deensche regeering heeft artikel dat ons mislukken van de voruiing van iiienw kabinet opheldert Het blijkt dniruit dat koning er met aau denkt om een ministerie te be noemen cenigszins in den geeit der ofpusitie integeu deel de mannen van die richting zoo luidt het al te openhartig zijn onbekwaam tot regeeren De per soiien die zijn uitgenoodigd om een nieuw kabinet te vormen dachten dan ook wgselyk dat het lu du geval beter waa dat hel onde minitlerie bl 2oa la WIJ uit het aftredeu van den minister van Gnancieu zaïfen wordt nu het oude kabinet gewgzi d van personen met van beginselen len gevol re van de goedkeuring der nieuwe vrgzinnige grondwet rulkn de meeste Zwitsersche kan tons hunne bgzonderv coiistituLiin uioeten wgzigen a s een eerste regel geldt hier ilut geen kantonnale constitutie eenige verordening mag bevatten welke 111 stigd ia met de bepalingen der eeilgenoutschap pelgke constitutie Het kleine ksntun Zug b v heeft daarmede reeds eeu aanvang gemankt eu het resultaat der berandalagingen d i de guwijeigde constiiutie ter beoordeeling overgelegd aiti de bondsvergadering Zoowel Je raad der stenden ala de nationale raad beeft de nieuwe constitutie verworpen amens de bonuivergaderuig is het kanton Zug aangeschreven onverwgid o er te guan lut het wg iigeii van de bepalingen strgdig met de grondwet der republiek ji CS t FRANKR E Een der helden van de Commune de realistische schilder Conrbet is thans de held vun een merkwaar dig proces Hg wordt vervolgd als vernieler van die Veii lameZuil De heer Victor Lefraiic imicat de VadmiHUtraium eischte dat hg veroordeeld zou Horden de kosten der wederopr chting van de zuil te dragen Hg toonde aan hoe het Courhet s denkbeeld sinds tangeren tgd geneest was om de zuil te veriueti geiL en met eeu gematigdheid en billgkbeid welke 7ctt zelden door Fnnsche advocaten getoond worden duidde hg non in hoeverre Courbet de vf rai twoorde Igkheid draagt voor die daad van aii lahsjie Reeds in Sept 1870 schreef hg aan dereireiring di r nationale verdediging om haar opmerkzaam te mnken op het feit lat tde zuil geen km siwerk nas Hg veroordeelde haar als een monument bestemd om oorlugfuchtige denkbeelden op te wekken Frankrijk belacbelgk te maken in de oogcn der fiiropee Llie democratie en den vgaud tot weerwraak te prikkchn Toen Courbet lid wus van het bestuur dtr Commune werd de kolom omvcrgiladd kosten van wrderoprichting van het dwr hem ver mede kunsifitnk t ourlict werd verdedigd door den bekenden advocaat Lachaud wiens voornaamste argu Betere straf bestond or mit voor den n nn aan ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel Uieer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nommers VUF CENTEN ment ten zguen gunste was dat met Conrbet alleen de verautwoordelgkheid droeg voor de wandaad De gematigheid der advocaten had reden Lachsud is een warm Bonapartist en kon dus het keizerrgk u et aanvallen welks heldendaden de zuil verbeerIgken moest De heer Lefranc is een republikein en kon dns niet uuvarcn tegen H heden die elke herinnering aan en verheerlgking van het keizerTgk nilden wegvagen van de aarde Op onpartijdige wgze werd dus van weerszgden gepleit ENGELAND Eerstdaags wordt in het Ëugelsche pwleaiebt era boodschap an de koningin te gemoet gezien betrekkelgk de dotatie van prins Arthur Patrick die onlangs tot hertog van Cunnaught werd verheven Zelfs wil men dat Ae prins den titel van Onderkoning van Ierland zon tiekomen en voortaan minstens gedurende zes maanden verbigf zou houden te Uubtïn Op dit oogenblik geuiel hg een lukomen van 15 000 p st Dat de wetsvoorstellen tot het toekennen van dotaties aan voistelgke en andere personen wel eens tegenkanting vinden lu het Parlement is met te verwonderen als men in aanmerking neemt dat b V de hertog van Edinburg na zgn huwelgk geniet 25 000 p st de hertog van Cambridge 12 000 de prins van Wates 40 000 behalve de inkomsten vaa het hertogdom Cornwallis Daarhg komt voor verschillende vrouwelgke leden gezamenlgk ongeveer 50 000 p St terwgl eindelgk de Koningin behalve de civiele Igst len bedrage van omstreeks 385 000 p st aan andere inkomsten nog 135 000 p st geniet te zamen dus 520 000 p st D BINNEN Voegt men hierbg tal van hooge minister traktementen enz van 5000 tut 10 000 p st en de aanzieutgke inkomsten van tal van andere hooggeplaatste personen vooral van de magistratuur dan zal men er zich niet o er verwonderen dat er op bezuinigiug wordt aangedrongen GOUPA 25 JtM Getrouw nan onze belofte in het rong nr vfta oai bind gedriaii deekn wg het volgende mede aangaande de aanrrHge der hh Ntevergeld en Kapttjn om eoncess e t t het annleggpn ran eene waterleiding Het plan sireU om ann de inwoners der gemeente Gouda chemisch gezuirerd IJselwnter te rerschaffen Daartoe wü men op grüinl aan den Moordrechtschen dgk gelegen in de nabijheid ran de loogeuanmde ffgalg de noodige gebouwen plaatsen met machines reservoirs enz a r zou dan het IJselwftter cht misch worden gezuirer I en rervotj ens gefiltreerd Dit gezuirerde witer zou dan de geheele tfcmeente doorgevoerd norden door pgpen waardoor t teder zeer gemnkkehjk nordtgemiakt zich ztlfs op de hoogste rerdiepingen van de hoogste huj en dit aan te schaffen Voor bet gebruik znl nütuurlijk eene geldelgke vergoeding moeten urd n betnatd wnirborgd te rgn tegen coucuirentie Ingeval de gimeentirand dit watei voor t gebruik der minver Ue hli Nievergdd en Kiiptgu hebben aan den gemeenteraad alteen gtvrmi d bit reebtom voor rnke X