Goudsche Courant, vrijdag 26 juni 1874

tfogcnden locht Tcrkingen door middel van pompen enz zou dknrvoor moeien norden betaald voori dnn tuigd nom p t van Bg eene eventueele vtrletning dir concessie zou ge traclij worden h t nuuilixe opitaal noudig voor aanleg rxpluitntie enz bgeeo Ie krijgen door het plnalsenTan nandeeleii Du kapitail zuu bedr gm ƒ 20Ü lUU g behueven dunkt oiis iiut II herlipleii natwg ireds mur dan lens bebüeii niiigetoond dut het 1 oil e gemeciiie eer wi iisclie gk zoh zqii goedMnter te hebben i It ieder is d arvan vreezin wg e m eer over I ten te vgze daarvan diene het n Jg iPnlangs god or ot s zoo zeer if tUkeurde raadlbesluit om J liQU en met het kuaielous verkrijgbaar stellen gezuiverd water j f 11 cezuivcru waier tii i Inllecne geuifieii e waarjflle raad met groote meer d een oodaiji bi s uit nam zal het wellioht kosleu het noodigl geld voor het plan der leVerfjeid en Kaptgn trijbekoinen hopin eohter dairviJihtt beste en zien ieq geen rudfc naaroni d geio nt lfeaU de e concessit zon w iger n derh oei bil IV niD 1 yiao H ï M döi RoningKi heeft In ten zeer vlen tn Haw dhnk dofh bttuigen ain de Liei V ollo l alü el vBor de medewerking tot dê Slaagd S ovitie H M op llJar joiwsten TOrj g fc kalht J f I r vg vernemen ia de heer i lEicbrj afe tVel Jaard MÜi et benoemd tot kupel mees tel b g hi idf te Ai nhem irtf t A JriKpm 1 liet batig sal c waarmede de rekening fi Qmmi 3ie voor let koniiigsfeest sloot ii nq 4erd ihft 15 oi dat dit nu bedraagt ƒ jlBSJ Vsi It 1 1 Het deparlemeui s jrivenhage der Nederlandsche Jtaiitschappu ter Uevordenng van Ngvetheid he ft o j iididuet gesicfu voor uirccieur i den heer A A 6 van Itürson a hier In de zitting d r arrond rechtbank te Botterdam ydn Dinsdag stonden o a terecht 3 j oud B3 jaar wonende te Waddinxveen ap Ilant van een vonnis dezer rechtbank van 4 Juni II wanrbg de beklaagde wegens moedwillige verwonding tot 15 dagen gevangenisstraf eeiuaain en ƒ 8 boete of 1 dag gevangenisstiaf veroordeeld was De officier van justide requirecrde schuldig verklaring van den beklaagde en bevestiging van het vonnia Mr H i Kranenburg alhier trad als verdediger voor den beklaagden op en concludeerde na een uitgebreid pleidooi tot vrgspraak U L B oud 28 jaar wonende te Berg Ambaclit beschaldigd van te hebben ontvreemd een lUeren knipje met 4 gouden ringen 1 oorbel cinaj gul den kleingeld en een brief met het adres J B Eisch 2 ma inden gtvniigenisstrif cellulair In deze zjktu zal over ac it dagen uitspraak gedaan worden Staten Generaal eerste Kamer Zittmg van 2d Juni De eerste kamer heefi eergisteren avond hare werk zaamhedeii hervat en aan al missives an de de parlementen van bmueiil z kcn financiën marine oorlog en kolomen ten gele de van stukken beschei den enz werden evLn als de andere mededeelingrn voor kennisgeving miigenonren Onder d ze missives was er eeni au het departement vjn kolomen aar b g meiledeiling erd gedaan van bet ontvangen be richt van dtii opperbevi Ihebber en civiel en rrgee ringscommissaris in Atchin houdende diens dank betuiging namens de zee en landmacht in Atctnn vour het totum der kamer den 9o April jl aitge bracht De voorzitter deelde nog mede dat andermaal van het dep van kolomen bescheiden ter zake van Alchin wartn ingekomen die ter griffie zullen worden gedeponeerd terngl bet gebruik daarvan ondergelgke voorwaiirden els vroeger zal plaats hebben De van de tweede kamer ontvangen wtls oiitiverpen werden ervolgms uanr de afdeelingen verzonden die op nieuw zgn samengesteld De afdeelingen van de eerste knmer hebben gisteren een aanvang gemankt met het onderzoek van de verscliillende wits ontwerpen haar door de twi e fcamer toegezonden StAten Generaal Iwbede Kaheb Zittmg van 23 Juni In deze zitting van de tweede kamer zgn de vgf aan de orde gestelde wetsontwerpen meest met al rmeene steromen aangenomen waaronder dat tot goedkeuring van het trnctaat tot aansluiting van den spoorweg Nieune Schins Ihrhove Het ontwerp tit wijzifting van hooidsl V binnenl zaken der staatsbrgrooting voor 1878j werd aangenomen met 62 tegen 2 stemmen Op de vraag door den heer Idzerda gedaan uf de minister tan fin incicn bereid zon zgn de afschaffing ron iea zcepaccij ns alsnog te behandelen heeft deze met het oog op depolitieke crisis en de mindere wensohelgklieid om giien eventueelen opvolger te binden ten aanzien van plannen tut herziening van bet belastingsielsel gl adviseerd om het ontwerp thans niet te behaninjen De heer Id erda verklairde daarop nu gcduvoorstel meer te zullen doen en Constateerde tevens dat de minister van binnenlandsmbe zaken zijne be lufle vervuld bad tot indiening der wet tot unbreidiifg an het spoorwegnet Na vaststelling van debegroo ing der huishoudelgke uitgaven voor lg7 IS de kniutr uiteengegnm Bg de in het kiesdistrict Amersfoort gehouden verkiezing van een lid voor de tweede kamer der statengeneiial zgn ingekomen 1918 stembilktten De uitslag was dat er eene herstemming moet plaits hebben tusschen jhr mr M M van Asch van W gek die 908 en mr W baron van Golisteiu die 822 sten men verkreeg De beer mr G U van der Linden Inkwam 148 stemmen Dit Gmelle i scbgiibaa verdedtgi en h4ew toenaderi hin vernemen wg schrgft de Jpenang den 17deo Mei dat Panglima i o iiu ipgehouden heeft aciiefop te treden bg de Tdii zgn Land tegen ijë Nederlander hij tot dusverre uo geéne slappen tot iheeft gedain gelo ft iqen toch dat hg niet zulk vgnndelgke gevoelehs qieer j ens bed koe tcr al nigeu tg4 geilden N R U Uit verschinenrie plaatsen ues landd verr eemt men klaohlen ovbrjde schade door de dhtv rsten van Ziteri g en udag aan dp veldviucbten veroorzaakt Door de te miesen der poatergen zgn adressenyigedisnJ aan den minister oien en aan 4 tweelle kamer waarbii zn isterdam an fioanaau jlWtiveelile kamer w arbg zg ainilriugen op eene noodMÏelgko verhooging hunuer trait emeutej U 1 1 Door het ia werking komen van een telegraafkabel tussöhen de Pbrtugeesche kust en het eiland Madera m verbinding met de beilci Is in de maand Apriljl aangekondigde on lerzdesolie gele iïing tusschenMadera en hel eiland M Vincent zgiijde Kaap Ver discne eilanden thans rechtstreeks met h burupeeschetelegraafnet verbonden J Men schrgft mt Vlnanlingen van 2S dezer t Volgens brief van den eersten haringjager gedatterd lö dezer waren er van de hanngvisscherij geen gunstige berichtau te melden Het weder was koud en guur en lig had nog maar 1 ton haring aan booid door stuurman Huisman van de logger VertroBwen overgezet Als een nieuwe treurige bgdrage tot Je kennisVan de herkomst en behandeling der arme kinderen die tegenwoordig in circussen en keruiisteuten wor den gedwongen om door halsbrekende loeren het publiek zoogenaamd te vermaken bevat het laatste jaor er8 ag an de diaconessen iiiriohting van Kei zerswterd hu volgende Hel gelukkigste onder onzeacht kinderen die wg met Kerstmis m ons ziekenhuis hadden nas een kleine hjngelschuian die vouracht daiien uit dtn circus 8 om miahnndelm gen we ge oopeii en door onzen doctor ge ouden en tot ons ge raeht as Nauwkeurig onderzoek bewees dat de aroie neguijange knaap aan zg e ou lcrs die in de grootste armoede leefden was afgepraat onder voorwendsel dat het in Duilschiand eene uitstekende opvoeding zou erlangen In plaats daarvan werd het klud dat steeds um zgn ouders nep vreesejgk mts handeld umdat hg bg de kunsten die mm hem m den cirout leeren wilde met oplettend genoeg was De wonden en striemen die hem geslagen weiden zgn nog met geheel genezen in den eeuen vinger heeft zgn 0 ivoeder hem een der knokkels stuk ge trapt Zoo kwam het kmd bg ons Het kwam ecliter spoedig weer bg en was voor de I efde die het van alle kanten ondervond zeer dankbaar Hg kan niet lezen of sohrgven hg kan zelfs niet zeggen hoelang bg reeds uit Luiiden weg is i Men schrgft aan de Letdache Courant Ër wordt zeer naar regen terlangd want het is droog Daarbg komt dat de Noordewind en teel zonneschgn de droogte hebben bevorderd terwijl het weer toch hraal bleef en al oo groeizaamheid ontbreekt In den laatsten tgd daalde de thermometer na zonsondergang beduidend en waren de nachten zeer koud De met eene heldere lucht spuedig afgekoelde temperatuur ging omtg Is met nachttorst gepaard Met vochtige weersierandering zouden de aardappelen die tevens klein van stuk zgn en waarian de verzending nog met ruim is spoedig zwellen en algemeen verzonden kunnen orden Het graan hel koo zaad en het vlas mzundorbeid boonen eu erwten bloemkool en andere gewassen hetben veel behoeltt aan regen In de kwrenenjen en tui nen is het der p anten en gewassen aan te zien dn zg veel van hare frischheid verloren hebben als een gevolg van droogte en schralen wind Toch beuien de rozenstruiken lot dusver het hoofd Her omhoog en bieden een aantal blormen enknoppen te genieten aan Hut gras staat schraal op de weilanden hooggelegen stukken beginnen reeds te lerdorren De hooibouw IS gunstig wordt over het algemeen voordeelig gemaaid en het hooi voorspoedig binnengehaald Zoo onbeduidend als de groeizaamheid wai in bet grootste gedeelte van Mei zooveel vergoeding schonk daarvoor het weer gedurende hit laatste gedeelte fan die maand en het begin van luni i Cl Onze afgevaardigde ter tweede kameil mr SaLnans Vader oo schrgft de Goeasf L Couranll heeft onlangs bg de behandeling van bet wqisilitwerp op den kinder arbeid ge egd dat het q ne groote mt ondering as wanneer van kjnderen v Jor veldarbeid gebruik wer gemaakt pe heer S Vader groi dde zijne méening natuurlijk op ondervinijing in Zeeland opgedaan en iben zou j gen aanneaieè di t hg althans wat die provïhcie beti eft op de hoogte kon zgn Eu wat bfgl t De schMlopz ener in het la district in Zeeli mr C J Ipick heeft in de Nieuwe bgdra enj 16 dezer eep staat gepubliceerd bevattende het rif taat van etn expre selgk ingesteld 6nder oek n bet aantal leerlingen dat op 15 Januari 187 $ in leland school gtjig fn boeveel leerlingen geduréifle Instens minsteMf drie maanden van het jaar tAigeolge vaiï veldanmid de school hebbeu verzuimd e cgfers van de steden zgn daarbg buittn aanin ij ing gibleten overigens hebben alle onderwgzjfg I Zeeland met uitzimdering van 8t Laurens iga ardeubuyg en enkele hoofdonderwgzers aan t zondere lioletiJ b de vraag van de respectieie schoalopz mAis de lrcrlangile opgaven geddau i Kn dfln bigkt dat over het geheele pUttelaid vin Zeeland van 207ii8 schoolkinderen met minder dan 69é7 of Srl j percent geUuren Ie drie maan ea of lanMi tengevolge ivau veldarbeid de school hebbea verziiimil Ruim drie en derlig percent der scboolkindereii dus wordt voor eldarbeid ebruikt om met te spreken va het aant d kinderen dat korter dan drie raniinden daarvoor gebezigd iiorilt 1 n dan zegt de heer 8 Valer dit het in Zeeland nog 8le hta eene groole aitzondering ii nanneir van iéindcfea voor veldarbeid gebruikt wordt gemaakt II Hoe moet het dan wel mei gesttld zfjn in de andere pro incien van ons lind Twee gevolgtrekkingen zgn uit deze rgfers af te lelden 1 dut het boog tgd was in het lot der arbeidende kinderen te voorzien 2 dat er niet de minste waarde te hechten is aan de advié m van onzen afge airdi de die zoo weinig op de hoogte IS van den toestand Zelfs in zgue oniniddelgke omgeving dat hg spreekt van groote uitroiidering Waar het niet minder dan drie en dertig percent der schoolgainde bevolking betreft Uit is een treurig staaltje van oppervlakkigheid en onvoordachta redeoeeriiig in de belangrgkste vergadering des Isnds Voor de arrond rechtbank te s Hage was Mamdag ter verantwoording geroepen de persoon van 8 H H B oud 24 jaren van beroep smid en wonende te Delft aan wien wordt ten laste gelegd dat hg in den avond van den 16den Vpril jl aan den mr smid van de nmriiiewerf te Amsterdam S die zich toen te Delft met verlof bevond met een pistool dat met scherp geladen was een schot in de Imkerborit beeft toegebracht Den voiigen avond was S ten huize V n B eu diens vroaw en Werd eerstgenoemde aangemaand eeniggeld te betalen dat men beweenie van hem te moeten hebben wasrnit eeue woordenwis eling ontstond over en weder verwgtingen werden gedaan tcrwgl vooral de vrouw van beklaagde onaangenaam moet zgn bej eod in tegenwoordigheid van haren man Den volgenden avond ontmuetten de mannen elkander weder lo een koffiehuis op de markt en aren ongenschgnlgk de gemoederen weder bedaard maar alras birek het tegendeel Beklaagde verwijder Ie zich trrwgl S met zgn gezelschap bleef praten l ien gen igd later bracht de koffiebuis jnlfrouw de booilscliap dat er iemand was om 8 te spreken en beneden op straat komende vond bg daai beklaagde di op het gebeurde van den tongen avond terugkwam en vroeg of S bleef bg hetgeen hg Jtoen gezeg I li d Op het bevestigend antwoord lat bekhagde ontving bracht hg een pistool te voArscbgn en loste d it op S hetwelk echter het doel miste Er wnrrn een paar ganzenhagels waarmede liet pistool geladen was door de kleederen gedrongen en hadden eer wondje ter grootte van een kwartje reroor aikt waarian de verwonde geen letsel beeft onderruiiden Dadelgk nadat het feit gepleegd was ging bekl naar de politie om van de zaak kennis te geten Zgn doel was geweest 8 te dooden watt hg gaf te kennen dat hg a bout portant het pistool had gelost en hg hoopte d it hg hem doodgeschoten had welke bekentenis hg i en volgenden dag voor den commissaris van politie lu meer bedaarden toestaud herhaalde Op d 7e terechtzitting trok hg zgne toen gesproken woorden terug nu luidde het dat hg enkel om schrik aju te jagen in de lucht bad geschoten en volstrekt geen doel had gehad Het bleek veriet dat het pistool met tuebihooren as gekocht voor eeu gedeelte van hel geld dat bg ontvangen had van de beleeiiing van zgn zilveren horloge De ebAoi de deskundigen waren het eens dat een bagelkorrel voldoende was een duodclgken woud toe te brengen msar dat alleen aan de verkeerde lading ian htt tistool de mindtre kracht was te schriji en De subsijituut officier van justitie mr Eoest liet eenige beschouwingen van het feit aan zgn re4 iiisitoir voorafgaan en ichtte het fut dat de verwonding met TOorbedachten rade was gepletgd geheel geleverd zoowel door de didelgk af elegde bekentenis als door de verklaringen der g tuigen die dal m elk opzicht hebben gestaafn De bekentenis ofschoon herroepen was e i un erzwakt gebleven Omirent de mate van straf die hg naar zgn ourdeel moest worden opgelegd wees hg op het leer en stiee oog nierk dat bedoeld was Het groute tgdstip tusschen Uen twist en de volbrenging van liet feit tuoiide den roorbedacbten rade aan en ofsüboun beklaagde door sgue houding eu logennchtiiie bewer ii en van beden de welnilleorfheul der Hcchtb ink vrrbeard ba I moest eene etraf worden opgeteld vour ecu tut d it gepleegd I was onder den In Jrnic ei ne venbgstermde jaloezie Hg eischte eene veroordeeling tot i illulaire gevangenis ran ééa jaar en les mnanilen benevens 25 boete Nadat bekl ter zgner verdediging o a had aangevoerd dat de eer zijner vrouw wns naiiget St en rik echtgenoot zoa geliaiideld hebiMrn ounls hg gedaan had mojfelgk Zelfs u er on geda n hebben werd de uitspraak op aiitst iaudeo Maand ig be paald Koloniën OOST INDIÈ BATAVIA 9 Um Het onthail dat ib vai Atchiii Irni rgekrerde troepen den 5n s namiddags op h t V ati riooplein was bereid zette de kroon op bet w rk van de talrgke bemoeiingen aarmede hU Cnnitc zich namens de burgerg belast bail Reeds bg din lersicn aanblik zag het er op het ruime veld recht feesie gk en ice eliig uit Rondom de kol m van Wairnoo t eiinvfr liet sociiteitsge bouw Concordia waren terschillei de tenten opgencht waarin otervloed van dranken en tirsn peringen voor de krg ers beschikbaar werden geitoudcii op eeni gen afstand bestond gelegenh id tot maslklimmen en anrlere vermaktlgkbeden waardoor prijzen waren uitgeloofd het gebicl werd opgf luislerd door balaljonsmu iik gammelaiig en wag ing an ieder soldaat was een bon ter band gesteld waarop hg tiob naar verkie ing aan wgn brood vruchten sigaren enz kon te goed ilnen Om icr iiur was bet terrein voor de trjittrs tue anketgk en werden de te Mtester Cornilis in garnizoen liggendin met een extra trein aangebracht lil tk der tenten h nddin eenipe der jonge dames IR herelfde bevallige eostunm mt zedo t als waarmede zg Zon ui jl dn terugkeerrndin tigemoelkuamen ben ld willig postgevat om bggi slaan door de herren van het Comiti de verl ngde vcrveri chingen tegrn de oitgereiklr bons m te rnilen laiiiideue nam de opgewekte stemming toe en vermeerderde het aantal belangstellende wanileina s die m bonte mengeling tusschen de feestvierende krggslieden zich op hst terrein bewogen en onder welke ook de legercommandant rn de generaals op emrrkt werden Men gretigheid werd van de k stclgke given gehrnik gemaakt zoo lal spoedig de rune voorraad uitgeput en de inwendige mensch door spgs en drank gesterkt was Nndai de duisternis as gevallen werd het terrein door Bengnalscb vuur verlicht hichtiinlions en vuur pglen werden opgelaten en een hassinet waaVop holde aan hel leger schittfreid verlicht Omstreeks 7 uer wns het feesl afgeloopen en zeker tot genoegens van dr gasten onze dappere krggers en de gistvroun Btitavia s mrnathlievende burgerg Aan allen komt veel lof loe aan het Codnté zoowel beeren als dames omdat het zich op ivaardige wgre van zgn mandaat gekweiin eu de eer der burgerg uitstekend beeft opgehouden aan de manschappen Omdat zg get loiid hebben ondanks ile vrees van eenige preiitschen zich volkomen bewust te zgn van de plaats en de peisunen tegenover wie tg zioh bevon den Zon ler dut het noodig was eenigen baiteiige wonen maatregels van voorzorg te nemen hebben g zich ordelgk gedragen en niemand aanstoot ofergcrnis gegeven ICr heer chte slom een opgeruimde toon men zong en schei tste Zg to inden de huti bereidde öntfangst ten Volle waardig te zijn zg gaven bigken van stille dankbaarheid door hun ingetogen gedrag Be onderofficieren kwamen en corps rien president tin het Comité in passende woorden hunne erkeiite Iglheid betuigen voor de bewijzen van mardcering waarvan zg ktt voorwerp waren Wij hebben nog verzuimd melding te maken ditaan het einde van het plein een ruime tent w is geplaatst waar de dames en hcereu van het um tegedurende het onthaal der troepen en ook nog eeiii gen tgd daarna vertoefden ook daar werd uit eiiieo bgdragen en met uit de uiiesclireven fondsen ooals de bewer ng van snmmigen zeer onjuibt luid te eeu glas champagne grs houkeii aan officieren danes en leden der commissie het gebruik dat anderen daarvan ongevraagd meenden ie UiO Lii m igen ni iken moit als zeer ungepasten en ouHclruegelgk best mpeld worden Jttdmr j Belangrijk voor velen In alie btanchtiii ui hei bg onder eebtf r met betrekking tot deal erneeii veei g ochte ori inteleloten rechtvaardigt zich bet ertruuiien eener g is d lor de bekende soliditett ler 6mia ander g U door den hieruit van zelfs toortspruitenJen en r nen crkoip der loten Het door zjne nauwkeurigheid bekende bankiershuis Adolph Haas in Hamburg kan de8 egeii iedereen sterk unnbevjlen wor len rn doen g op bet heden in onze courant vooikumende advertentie der voormelde firma algemeen de aandacht vestigen Wg vestigen de aandacht on er lezers op ile in on blad voorkomende advertentie betreffende de PilE MIELEENINQ der B K KERK te Oude botch welke wg als zeer voordeelig en uitetst soltfde gerustelgk aanbevelen De eerste groote Prcmietrek king heeft reeds plaats op 3 Augustus aanstaande als wanneer er prgzeu znllen worden sitgeloot van 10 000 1000 500 100 gnden enz INGEZONDEN Mynkeer de Redacteur Nog eeu enkel woord over de Crabethsiriat Men stelt in owe courant de zaak voor alsof de legenlemmers van net vooiFtel van den heer Oulgk al dun grond innproduct ef illen laten liever dan 28UUÜ te besteden om er daarna de roordeeleo van te trekken Dal IS een onjuutt voorstelling de tegenstemmers ik beu er teker tam willen gaarne den grond langs de reeds gemaakte straat ter bebouwing afstaan de heer I uiten heeft het zoo dutdelgk gezegd en ik lell heb voorgesteld dat het dagelgkuch Bestuur daaro cr met den heer O zou abuucheren Aldaar kunnen 28 buizen eerste klasse orden gebouwd en dit zou aan de gemeente lhai s met meer kosten dan 7750 toor het maken vin trottoir en riolen ik gebruik hier de cijfers van onzen architect de vooratemmers daarentegen ilden ook dien zoogen lamdeii driehoek die naast de Crabetbs raat ligt ter beoouwing er bg afstoau op dat terrein kunnen slechts 12 huizen verrgzen en dit alleen zou aan de gemeente een som van 20250 hebben gekost Belde sommen moet men natuurlgk verminderen mit hetgeen voor den grond iii evenredigheid van het getal huizen wordt betaald Die nu de gesckiedeais van Ie Ciaoethstraat kent en overweegt dat wg in het laatste geval icetr een kaaimuur moesten maken en een straat en een grintweg moesten leggen en dit alles zouden moeten on derhoaden die oordeele wie of er kleingeestig of ruekeloos wie of er wgs of dwaas heeft gehandeld V mgnheer de Redacteur dank zeggende voor de plaatsing bl Te met de meeate hoogachting Vhd Dténaar C MtSbLMAKEB Laatste Berichten Santander 23 Jnm des avonds De far listen zgn te larespounceltndi en Santa Coloma verrast en op de vlucht geslagen aarbg zg man schappen en eene groote hoeveelheid munitie terloren Fnlda 24 Jam Voor de conrirtntn d einar gen hier beginnen zal worden de gtznineiilgke l ruisiscae bisschoppen of hunne tertegenwoordigers ver vacht Versailles 24 Jum Men vcrztkirt dat de Commuiie van Dertigen afziet van het plan lot op richting van een Senaat Zg zou daurentegm voor stellen een Staatsraad op te riohten en vooits aan Mac Mahon het reci i van ontbinding willen toekennen De graaf van Chambord vo hardt in zgne wei ering om naar Frankrgk te komen Hg zegt dat het oogenblik daarvoor nog met fiumtig is Parijs 24 Juni De Ftance de Itgaro en de ir zgn tol 1000 fr botte veroordeeld negens het gedeeltelgk overnemen van een artikel van Uochifort dat in Amerikaai sche bladen vci sdicncn was WashlBgton 23 Jum Het Congres beeft zijne zittingen verdiagd President Grant heeft de bill op het papieren geld geratificeerd X O Xi I T I E Aan het Bureau vso Politie alhier is m oewaring een in deze gemeente geronden Gonden HOllOLOGIL met Gouden KETTING M aTrIï b erichten QOUda 25 Juni fanve puike 13 8 13 50 Mindere 12 a 12 75 Rogge puike 9 75 i 10 25 Mindere ƒ 8 60 a 9 50 Voer 775a 8 23 Gerst paike 8 75 a 9 60 Mindere 7 50 a 8 50 Haver zwore 5 25 a 8 25 Ligte 4 70 a ƒ 5 20 Hennipzaad 9 De veemarkt met gewone aanvoer de hafideliets trager Vette schapen traag lammeren vlug varkens traag Kaas Aangevoerd 140 partgen prgzen 26 a 31 vluggen handel Cioeboter I 24 a 1 84 Weiboter 1 02 a 1 10 Burgerlijke Stand Geboben 22 JuDi MartiBiia Jofaaaaes Antomai Msrie ooders f A Kliakhainer ea M M koaveo OvrBI nFi 22 Jual P van den Berfr 1 j S Dl 23 M Schriek 9 m 24 MM via Deuzea 2 j 3 m Ginc l 24 Jont J tSD der Zwalm en A C Bennii A Verhoek eo H klit J L tso Egadbovea en M A F TcoDiwcn ADVERTENTIËN Voor dfi vele bemjzflii van belangstelling bg gelr enheid onaer 25 JARIGE ECHTVEBEENIGING betaigen wy ook namens onze kinderen onzen hartelgken dank A M ZEEUW C DE ZEEUW Akwïh doufla 25 Jum 1874 Voor de talrgke bewgzen Tan beianggtelting ondervonden by gelegenheid der beide gedachtenisTienngen van den 7 en 17 JUNI j 1 betuigen wg ook namens onze kinderen onzen hartelgken dauk H e N TAN AMEBOM Gouda 8 M TAS AMEROM 24 Jam 1874 KopfcscHAAS FIRMA Bocck Kooiman van Zessen BIERBKOIJWERIJ de ZALM ta SCHOONHOVEN vragen te Gouda een SOLIED AGENT ter ZALM OUD en verkoop van GERSTENBEI JEKSC H BIER Bneren franco 285 Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begmt MAANDAG 29 J UNIJ e k VAN H van Wijngaarden Korte Tiendeweg wyk A n 93 KONINKLIJK BBIJERSCH 18 Ct per ftesch BOSCH en MAASTRICHTS 12 PRINCESSEN 10 Ct p fleaoh 12 Ct p kruik GERSTEN 8 Ct p kruik Echte ËNGELSCIIR BIERE van B A S C PALE ALE BURTON ALE EXTRA STOUT 20 Ct per j ftesch GEMBER BIBB 15 Ct per fleaohje Met minstens 6 flessclien framj aan huia De flesscben worden i 6 ft berekend of terug geuoinen