Goudsche Courant, vrijdag 26 juni 1874

4 voorslel Casimir Périer zal het eerst voor de vergadering komen in den vorm van een amendement amendementen worden het eerst behandeld Daar het rechtercentrum voor het voorstel Lambert Sainte Croix zal willen stemmen stemt het tegen het amendement gelgk natuurlijk even7 er gedaan zal worden door de uiterste rechterzijde gematigde rechterzijdeen Bonapartisten Met ongeveer 375 tegen 330 stemmen zal dus het voorstel Casimir Périer worden verworpen Het voorstel Lambert Sunte Croix zal in de doos worden gedaan met 40U tegen 305 stemmen Uiterste rechterzgde Bonapartisteu hnkeroentrum en linkerzijde zullen er zich tegen verklaren De heeren Lucien Brnn c s zullen dan het voorstel doen tot herstel der monarchie dat met 430 tegen 275 stemmen verworpen worden zal daar men geen burgeroorlog hebben wil en gelooft dat de monarchie niet de minste kans heeft Het voorstel der Bonapartisteu om een rechlstreekscb beroep op het volk te doen zal door geen 50 stemmen ondersteund worden Hierop zal een voorstel tot ontbinding der Kamer volgen V 5ór de verkiezing te Nièvre zou dit voorstel zeker zgn geweest van een meerderheid doch op t oogeablik zullen viervijfden der Kamer er tegen zgn omdat het tegenwoordig ministerie verdacht wordt van Bonapartiatische neigingen De Maarschalk zal dan waarschijnlijk tusschen beiden komen Hij zal de klachten vernomen hebbeo van het ongeduldige volk dat uitgeput is door dien staat van onzekerheid welke de dood is voor een volk en hij zal vrg uit zijne meening zeggen AantHe Vergadering zal hij het treffend tooneel harer rig n machteloosheid toonen en de volstrekte noodzaak toonen om Frankrgk te onttrekken aan den afgrond waarin de worsteling der pattgca om lich van de regeering meester te maken het laud stort Vervolgens zal bg verklaren dat bg geen geweld wil doen aan de wenschen der vergadering doek bij zal tevens bewgzen dat bet noodig IS dat of hg of de Vergadering beshssend handelt en afstand doet van de regeering Deze eenvoudige boodschap zal onwederstaanbaar de ontbinding der Nationale Vergadering medebrengen Het is wMarschynlijk dat de conservatieven in het belang van hel land den Maarschalk bet recht zullen toekennen de nieuw te verkiezen Kamer te ontbinden wanneer dit noodig mocht blg ken Hetland zul Mac Mahoiis daad toejuichen en in zgn naam Hal de verkiezing gehouden worden Deze voorapelling van éen Fransch staatsman wien de correspondent van de Titus die haar aan zgo blad temt groote kenaia van dea toestand toeschrgft is werkelijk zeer belangi k Het is alechls te hopen dat alles op de vredelievende wijze door hem geschetst geschieden zal t jt 7C JV7 S= a i DUITSCHLAND Uit Beieren wordt weder een staaltje gemeld van schandelgke behandeling van een soldaat door zijn superieuren Tengevolge van eene interpellatie in de kamer is door den minister van oorlog een onderzoek in 6Steld hetwelk heeft uitgemaakt dat de cavalerist Plattner die tengevolge van zgn zwEkke gezondheid en een lichaiuelgk gebrek voor den dienst ongeschikt is door den eersten Initenaitt Jurtmeier den tweeden luiteiinnt van Gunder den vice wachtmeester Hartung en de onderofficieren Brauiilg en Muller herbaalde malen met de vuist eu ile aibel werd geslagen en bij de baren getrokken terwijl zij hunne manschappen tegen hem ophitsten Bg eene exercitie waarbg Plattner van het paard viel spoorde Ie genoemde eerste luitenant zyne manschappen zelfs aan om oVer den gevallene heen te rijden terwijl bg diengene wiens paard bem het eerste had getroffen prees De heerén zullen voor een krijgsraad terecht ataan Waarlgk de Fdks Zeitung mocht wel waaraohnwen voor de behandeling der manschappen door de officieren van hel Nederlandsoh Indisclie leger Zulke beulen als dieBeiersche oKoleren en onderofficieren zullen er hopen wij wel niet bij worden gevonden De directeur nitgerer van een blad over optoedknnde dat te Berlgn het licht ziet heeft de stelling verkondigd dat slaan een betere manier van straffen is dan de kinderen na schooltijd nog te houden Slaan zegt hg zet het bloed lu beweging eu Amsterdamsche Winkel MARKT A 148 Dubb Fijne ANISETTK CURACAO PERSICO FRAMBOZENLIKEUR 120 Dtibb ANISKÏÏE CÜRACAO PKRiBICO PEPERMUNT ANIJS PERSICO Roede en Witte Schillen 80 Ct ANUS 60 Ct de Flesch i Heden verschijnt de NIEUWE UITGAVE VAN DE ZELFBEWARING EEN Geneeskundig Volksliandboek 0 EE DE GENEZINU DEE ZLNUWYBBSLAPPING VAN HET I reOH AM als een gevolg vim geheime gewoonten of buitensporigheden door Dr LA MERT N 37 Bedtort Square te Lomkn Lid van tiet Heelkancha Genootschap in Engehind enz Hy is dagelijks ten zijnen huizo te consulteeren Wie niet bij hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling in de Hollandsche of Fransche taal behandefd en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wijze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARING LAPRÉSERVATION PER SONELLE onder zijn onmiddellük toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorlien van vele nieuwe afbeeldingen is door hem verkrijgbaar gesteld bij den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over de Molsteeg te Amsterdam doch alleen op franco aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 ets en franco per post 85 Ct de Fransche Uitgave voor 50 Ct en franco per post 60 ets Door het toezenden van ƒ 1 postz ges kan men de zelf bewaring direct door geheel Nederland van den Schryver ontvangen Hl Uitnoodiging ter deelneming san de door den Staat Hamburg goedgekeurde en gewaarborgde groots Geldverloling De hoogste prij m het gelukkigste geval bedmagt 300000 Mark of f 210000 De Hoofdprijzen zijiiMark 200 000 100 000 75 000 50 000 40 000 2 il 30 000 1 a 25 000 3 e 20 000 3 a 15 000 5 ii 12 000 12 a 10 000 enz enz Door nog zes veriOtitigen worden 3B 800 prijzen uitgetrokken elke krachtens het plan binnen eeiiige üMaideu door het lut moeten cijn aan geweien Tegen inzending tan het bedrag per post yidsel of aangeteekenden brief daar ook j ang bare coupons en pcstzegrls door mij in betahng worden aungenumeti verzendt de ouderf etee kende Originele loten voor de tweede ver loting welke ofBciesl Vastgesteld reedi op den 1 o en 1 6 Juli a s plaals vindt tegen de volgenHe vasie prijaeii Een geheel Orgineel lot Thlr 4 of fl 7 half 2 3 50 vierde 1 1 75 onder verzekering der piompste bediening Ieder drelneuier ontvangl an mij de van het officiële wapen voorziene originele loten Htt ongineele trekkingsplan alsmede de llqlliiudsche vertaling dnarvnu h ordt bij ledere bistilliig gtatis bijgevoegd en worden de getrokkene prijien benevens eene ambtelijlte trekkmgsl st aan de belanghebbenden nauwkeurig toegezonden Men geheve zieh ten spoedigsle en regtstreeks Ie wenden tot ADOLPH HAAS STAATSEFFECTENHANDELAAR in Hamburg SIF Voor het md tot dusverre geschonkene VI rtrouwen zeg ik mijne geëerde deehiemers mijnen besten dai k HZET Z ElsriDII T 3 S F EEST te MIDDACIITEM op 1 JULIJ PLAATSBILJE ITEN ihet PROGRAMMA S voor den FEESTTREIN zijn tot MAANDAG 29 JÜNIJ des middags 12 uur te bekomen aan de Stations te Gouda Nüuwerkerk Zuetermeer Zegwaard en Woerden De Feesttrein vertrekt van Rotterdam 6 05 van Gra venhage 6 Afzonderlijke Programma s kosten 40 Cents hg franco toezending van het bedrag worden Ex franco gezonden door den Boekhandelaar H B BREIJER te Arnhem Men zie verder het Programma en het groote Aanplak Billet mill III iiiiiiiHMiiiiiMJliTifiiiTwiMnMTM MAATSCHAPPIJ VOOR LANDONTGINNING gevestigd te APELDOOKN Goedgekeurd Hj Koninklijk Besluit van 10 Februarij 1873 No 8 h Tweede JaarlijkscheLoterij Negotiatie krachtens art 7 der Statuten Een Hoofdprijs in Vastgoed ter waarde van 25000 3184 prijzen in geld van f5000 f 2500 f 1000 enz Trekking Q December l 74r Obligatiën ad 4 90 per stuk alsmede Prospectussen op franco aanvrage te tekomen ten kantore der Maatschappij en bij BH Agenten H A de BOECK te Schoonhoven A N MOLENAAR te Waddinxveen M VAX DANTZIG te Gomh en J van GR008 Jr te Boskoop Icn behoeve der U U Kerk Ie Oudenbosch rool 125 000 iiildeii pedgekeui d door Zijne Doorinciitige Hoogwaardiglieid Mgr J VA GENK Bisscliop van Breda verdeeld in 25000 Aandeeicn i S Eerste Trekking 3 Augustus 1874 als wanneer er zullen worden uitgeloot 1000 Aandeelen tot een gezamentlijk bedrag van 20000 bestaande uit 1 prjjs van lOOOO 1 van lOOO 10 van lOO 22 van 60 32 van 25 214 van f 0 eik 720 van ƒ 5 50 Bij elke trekking bedraagt de minste premie waarmede een Aandeel wordt afgelost 5 50 Circulaires en Prospectussen betreffende bovengenoemde Leening alsmede Aandeelen verkrijgbaar bii Wed KNOX DÖRTLAND VBIIKIIIJOBAAU AAN HET Uoofd DêpOt voor Nederland bij M J C UAM te ütrccM VEllDER VMKBIJGBAAB TE Gouda bij Mej de Wed BOSMAN Montfoort 3 A JACOBI Oudewater 3 van LIEFLAND Sr oo Aown Wed WOLFF en ZOON Waarder Wed BOUTHOÜRN Woerden Gebr PFENNING Bodegraven P VERSLOOT Boskoop 3 ÜOUDKAÜE flarmelen W G KURVERS Hazerswoude Mej J GAARKEUKEN Alphen L VAROSs lEAÜ Zn En verder bekende Depots aanvraag om Dépót bü M J C HAM te Utredu HAARLEMSCHE FAAHBlIiOTERIJ UBBMDS PILLEN maar S Deze zoo gerenommeerde Loten wtoarop RIJTUIGEN met 2 Paarden en IPaard Zij die geene nagemaakte verlangen de ECHTE die bereid zjjn volgens het authentieke voorschrift van Paus UHBANUS VHI hale dezelve te Gouda alleen bij den Heer a bespanDen RIJTUIGEN PAARDENenz O 3 kunnen gewonnen worden zjjn wed om S dit jaar verkrijgbaar gesteld bij den Heer l ü 1 BOEOK I te SCHOONHOVEN J C ZELDiCNRIJK Drogist op de Markt Alsmede te Waddinxveen bfl 01 T Ha enbbeg Heele doosjes ƒ 1 50 halve ƒ 0 75 en kwart do osjes 0 3 77j Gouda Druk van A BniikmeD I Wf Beproeft de heilzame werking hun door I eene ondervinding van vele eeuwen toegekend 1874 w Zondag 28 Juni GOUDSCHE COÜRAWT o Nieuws en AdvertentieijJad voor Gouda en Oraslrclien üLir verleden evenmin als Tbierii steeds heeft hij dezelfde leerstellingen lief maar hg buigt zich voor de noodzakelgkheid De eischen der legitimisten die Frankrgk willen doen teruggaan tot voor 183U hebben de vestiging onmogelgk genaakt van een conatitutioneele monarchie en latea asn de met olericale conservatieven slechts de erkenuing over der republiek De oud minister van koning Louis Philipfie egt dat het reohterceutram door die erkenning het land op bet oogeablik een grooteo dienst doen en de toekoaat verzekeren kan Het is op de volgends gze dat de oude staatsmOi die reeds lang vreemd is aao den partijstrgd doch die deel neemt aan de rampen vao zgn land den eenigen weg wgst waarlangs redding mogelgk is en waarlangs men aan de schandelgke vernedering eo het onheil van een dtrde keizeiwgk der Bouaparte4 ontkomen kan De brief is gericht aaa den beer Casimir Périer wiens vader de ambtgenoot als minister was van den graaf de Montalivet Het staatkundig artikel waarop de graaf doelt werd door hem geschreven in bet Mei nummer van de üemtf det deux Mondet MgufaeerI £ enige weken geleden sobetate ik nogmaals in een historische studie de loopbaan als president van den ministerraad van uw beroemden vader Ik toonde er ia aao hoe b tot bet laatste oogenblik toe zich zelven getrouw u geweeat zoo in het ministerie ala ia de opppaitie hoe bg voorstander was tan bet gemeene reobt en vijand van nitzonderingawetten die bg met geestkracht weigerde aan ds haristocbtelgke beden zelve fgner eigene vrienden boe hg op Frankrgk vertrouwde en steeds bet oog hield op de wenschen van het volk en met aarzelde om dec noods zgn peraoonigke Mbrkeor op te offeren aan bet heil van zgo land gelgk bij bij qoaestles ala die der kieswet en van bet erfelg k pairachap toonde Nogmaals hebt gij u mgnheer de waardige er euaam getoond van den naam dien gij draagt De oude vriend en collega van uw voortreffelgken vader weoscbt u daarmede geluk ouder dea indruk vau de dubtieie aandoening gewekt door de herinneringen aan het verleden en door belgMn het heil van ons vaderland op het oogenbhk eiaobt Ik ben 8er op helumeel dat ik aan dal verleden geriomen heb wat ik lief had en vigeerde ben ik getrouw gebleven maar op treurige gze zgn mg mgiie illuaies ontnomen door de ro alistische mantfestaticn van 1871 die de vestiging eener waarlijk coustitutioneele monarchie en het recht van Frankrijk om over zich zelf te beschikken zoo vijandig zgn en even als gij heb ik van dien dag af zeker gelüoïd dat het beil an Frankrgk dringend de loyale erkenning eischte der repobliek welke de eeoig mo gelgke liberale regeeringavorA geworden is Van de tevens liberale en conservatieve p irtg die lu bet linkeiceutrum zetelt hangt bet af die wgze en conservatieve republiek te maken op voorwaarde dat het verstandig genoeg eg haar zonder vourbeliaud te ateuneo Moge God het rechterceuirum daartoe bet heilzame besluit dAen nemen na de stemming over het voorstel waaraan gg uw uaam verbonden hebt De splitsing tusschen Orieanisten en legitimisten achgiit dua weder volkomen te zijn Oii alloM nous Waar gaat hel toch met Frankrgk heen ia de vraag aarmede het zeker is dat het gesprek begint wanneer t ee Frauscheu elkander tegenwoordig oiiimoelen Een hooggeplaatst man in de politieke wereld van Frankrgk die in de gelegenheid IS een zeer goed oordeel te vellen over den tegenwoordig en toestand heeft deze vraag beantwoord op welke de meestcn rich onbe oegd achten uitsluitael te geven De correspondent van de Times deelt dit antwoord mede Het ia waarachgnlgk dat de cummiasie voor de coustitutioneele lïetten het voorstel Oasimier Périer veruerpeu zal eu dat van den heer Lambert Saiiite Cruix met eene kleine wgziging zal aannemen Gelgk men weet is het groote verschil tusschen de beide voorstellen dat lu het eerste de republiek genoemd wordt in bet tweede niet Beide dragen hel presidentschap op aan den Maarschalk Wanneer het rapport der co vmia8ie bg üe Kamer inkomt zullen de coualitutiuiiecle hecatomben beginnen Het j BUITENLAND Bultcnlandsch Overzicht De toestand in Frankrijk wordt door de wheoriog der rechlerzgde nog meer verward üe tweedracht tuawbea de legitimiitea en Orieaalaten moet weder ralkomeo igu Aanleiding danrtoe Bobijnen gegeren te hebbeu beunieuwe kuiperyen ten gnnite van den graaf ran Chambord welke van de zijde van de Orleanistea zyn beantwoord met volledtKe openbaarmaking der onderhandelingen ran het rorige jaar De rol die de tuning tuen gespeeld heeft was volgen een in de Timet gepubhceerden brief alles behaUe ridderlgk Wel is Changarnier in een brief tegen sommige onjuistheden opgekomen en beeft getracht Chamboid s eer te redden maar in hoofduak tchynen de bekend geworden byzonderbeden juist te zijn en too al Chambord zelf niet getransigeerd beeft met zijn beginselen dan hebben zijn aanhangers een dubbelzinnig spel gespeeld en bem daardoor onmogelyk gemaakt VVant dat blykt meer en meer het geial te zga Hue het m dese omstandigheden met de roorstellen zal gaan die naar de coustitutioneele com Isaie verzonden ign is een raadsel Men lie dienaougaande at wg nit de Tinut mededeeleii onder de rubriek Fnukrgk Het rapport is er altoos nog niet De Bat vergadering is tot de derde lezing or rgegaan van het neisantwerp tot bescherming Tan kinderen die een rondzwervend beroep uitoefenen zvoals van kunstenmakers enz De derde lezing ran het wetiontwerp betreffende den verkoop van sterke dranken ia reeds in bet ëii js irrlwhe hgcrhuis ten einde gebrattht Met 328 tegen 1 89 stemmen is bet aangenomen In den Dsitschen bondsraad vordert de quaestie drr rijkswetgeving tegenwoordig vrg goed De voor stellen Aet rechtsgeleerde commissie betreffen Ie het ilan en de methode an bewerking voor het burgerlgk wetboek de herziening van het wetboek van koopbandrl en van de wetgeving op de vennootschappen Kyn dour den bondsraad aangenomen die de genoemde oommissie de benoeming heeft opgedragen van de rechtsgeleerden die haar bij de bewerking van het outwrrpburgerlgk wetboek zullen behulpzaam zgn De Pruisische bisschoppen te KuIiIm vergaderd hebben besloten voorloopig hun overwegingen geheim te houden Uit Spanje deelt de telegraaf nog weinig anders ee di n berichten omtrent de plannen van generaal Concha de opperbevelhebber nil ign positie nog meer versterken en nog meer voorraad afwachten van levensmiddelen en munitie I at een korte beaiis eiide oorlog voor allee zaak is met hrt oog pp de Sprtanscko flnancicn wordt niet bedacht Castelar schgnt weer teraggekeeid te zgn Ie Madrid in een telegrafisch bericht wordt althans gesproken van een onderhoud tussolien hem en Martos ovrr een vereeniging van de ridica en en de republikeinen De eersten willen nnndniigen op het bgeenroepeu van nieuwe coustitnerrende Cortes Volgens de Italia komt Mioghetti op 1 Juli te Home terug Hg zhI lerat te Klorei oe eene bgeenkomst hebben met onileraoheidene telt einde te raadplegen over de staatkundige gesteldheid t llo linkerzijde her ft haar programma voor de verkiezingen gereed Het zal in alle gemeenten worden Verspreid en aangeplakt Het stuk is zeer uitvoerig De atniilknnde der gematigde partg wordt er vinnig in beaireden De Turksche regeering staat op zeer gespannen voet net Ferzie aanleiding beeft daartoe gegeven ile weigering van Perzie om een aantal Turksche familien lit te leveren die op Perzisch grondgebied zijn gevlucht lig den wanhopigen toestand van de Turksche tnancien zal bet waarsohgnigk el bg en spanning al blijven F R A N K R IJ K De Débati bevat een belangrijken brief vanden graaf J Montalivet den minisier en icrtrouwde van koning ini8 Philippe Deze monnichaal verlooclieiil zijn i