Goudsche Courant, zondag 28 juni 1874

I Veroorzaakt i oote wprVkracht ran Je hersens Itenige abooljoiij p n hebben den man danr ip een brief gezondt n uaann zij hem hun leedwezen te kennen geTeii dat hg in u jeugd met wat meer geranse d en wnt In Ier op school Kebundeii is De Uirxr Ztit dtclt in ha ir jjii 8tuutv iigBn nommer eeui byzuu lturlieid mrde belrtli eu le de k iuselrede dppf den heer on t etteicr bidsehop an Mauiiz dezer dagen te Hingen n n den Kgn gehouden Ilie rede werd uitgeaprtikrn in de kapel van Si Koehus tgdeni het betaek dier plaata d jor een groot annial leden der Vereeiiging ran Uaitsche Kiitholii kcn nadni de nlgeiieeiie rergailering der leden deier Vcreeiiiging tr Maintz gehouden w is gesloten l e kanselrede des bissohops zegt ie berichtgever was too door en docr een st iatkundige rederoeriug dat de todioordera schenen te refgeten op welke pla its lij zich bevonden zij werden er r aodanig duur midegesteept hunne iusteoiniug met le gepredikte gerurleiia uitte zioh op zoo lereudigs wijze ilat de bisschop zich gedrongen Z ig om zijn hoorders te herimeren dat hij au den kansel tot hen spiak en dat ij alleen ter godsdienstoefening unrcu opjfekomeii Van de door hem gebciigde itdrakkingrii hanlt le lierieiit ever o a de roigeade aan de Uijn is uiet een liuitsohi uiaar eeu Katholieke rivier Meu mag met grond bewann zoo laat de berichtgerer hierup volgeu dat de hrer Kramer redacteur der Gtreu M op geiijk i hoogte staat als de heer Tou Keiteler at dx staatkundige denkbeelden betreft i e r dagen hield nl de genoemde beer Kramer een rede in eene stsiitkondige rergadering lly seide bij die gelejien lirid o a dat aan het hoofd der z ikeo een kithuüek ministerie behoorde te staan Moge dit nu nog niet het geval zijn de diigen zullen veranderen zoo ging hij voOrt en lot troost voor zijn hoorders voegile hij er bij iiat de tyd eeiinaiil zau komen waarop in den Rijksdag uiisluitrod leden itting zu len hebben zooals thans iu het centrum w trden gevonden De gan che overige bende zal dau ryn opgeruimd e Mecklei burgsche grond letsquaestie welke in het land zelf niet tot een goed einde kan komen zal weder voor den rijksdag worden gebracht De liberale pnrtij in Mecklenburg vangt reeds ann met het vourbereidend werk ter hand te nc nen Te Uostock is 20 de er een bijeenkomst gehuuden duur gedelegeerden der vrgzinnige piirtg en bg die gelegenheid zijn Ie olifcii te resulutieu aangenomen 1 Kr z l eeu petitie betreffende de grondwets i ua 8tie worden ge ouden aau den rgksdag eu aan den bondsraad S Eeu hervatting der ouderhandelingen over dit Traagttnk tu schrii de beide regeeringen en de stenden der bride groothertogdommen kan uiet tot eru bevredigend doel geleiden Wut betreft de beraadslagingen vau de vsrtegenwoordigers der ridderschap n van de steueo eu het platteland deze behocren ziek te bepalen tot het kiezen van gedelegeerden aan wie de taak tal worden opgedragen aicb zoo Bogelyk te verstaan met de regeeiingen tot het sanenfiteileii eeiier constitutie 3 Ëeu petitie zal worden gezonden aan den Bondsraad waarbg zal worden aangedrongen op het indienen bij den Kyksdag van een wetsontwerp op het recht van ereeniging eo vergadering Hierby zal de dringende weinch worden gevoegd dat bedoeld ontwerp in de eeiatrolgende zitting van den Rijksdag zal worden overgelegd BINNENLAND Gouda S7 Jum VEKGAPKRINfi v in den GEMEKNTEUA 1 Maandag den 39n Juni 1874 des namiddags ten 2 ure wnaiiu zal worden behandeld Ken toor tcl lot guedkeunug der rekening en vernninoorditg van bet door den schullersraiid gevoerd geldelijk beheer over 1873 Ken voorstel lot nijziging van den itant ranbegrouliiig der iiikumslen en ungaren dezer gemeente voor het dieiisijaar 1874 Een veriuek viin den heer Joh W Wcnsiok om ontslag als stadt miiziekmeester Een voorstel van Biirgemeesler en Wethouders betrekkelgk de vervulling van die betrekking De beer Hoog pred te Slulpwyk heelt toezegging ran beroep ouivangen naar Gonderak In de zitting der arroinl reclitbank te Sotlerdam van Dulidetilag werd o a uitspiaak gedaan in de zaak van H K oud 7 janr besch van twee euke e diefstal fii n 1 v in schoetieii en yzer De rechtbank sprak den bekl vtij vai met oordeel drs onderscheids gehuiideld te hebben doch vond het wen cliehjk dat Wkl voor den gif van 8 jaar In een huia van correctie zou norden opgevoed Tot hoofdonderwijzer te Nieuwerkerk i d IJael ia oenoemd de heer U den Holl inder hulponderwijzer Ie Hellevortslais Woensdag had op het raadhuis te Schoonhoven de openbnre atinbesteding plaits eeiier nieuwe onderwgzerswoning Minste iiiuchrijver was de heer W vau der Boesl te Oudewater voor 6885 Aan de Utrechtsche Hoogeschool wenlen gisteren bevorderd lot doctor in de rechten de heer 8 J Lagerwrij van Woerden ua verdediging van eeu Acadefflich Proefschrift de geeonstitueerde gemeenschap volgens art 182 B W in liet voorm lige en hedendaagsche reafct De toestand der weide en hooilamlcn in den Krimpenerwiuird is zeer gunsti Men berekent dut er ongeveer Va tlicer hooi zal gewonnen worde d iu verleden jaar Meu is hier eu daar begonnen met het delven der aardappelen zij zijn goed van siuiiak en worden au de bond gedaan voor U 5Ü de 5 E Beloorden de vruobtbooioeii eeiii e weken vroeger veel tnaiis ia do verwaciiting niet groot daar de meesten veal t lyden hebben VdU iiisekten Ook iu de moastuiDen doen deze dieren veel schade Uit eene rai deJeeling jl Dinsdag in de gemeenteraadszitting te s tiravenhage gedaan bigkl ddt bg de Holl Spoorwegmaatschappij het plan bi stant om hare lyn door te trekken tot Schetenin en en daar een station te plaatsen Staten Geiieraal ëebüte Kaher Zitting van 25 Juni in de £ zitting is een vijftal wets uiitwerpeu waaronder de begrooting van marine tegen Zaterdag aan de orde g steld lil ileze zitt ng ia o a ingekomen een verinokschrift van V Sclielling en ld anderen steeuuakkers in Zuid Uulland houdeude bezwaren tegen het wetsontwerp stiekkeude oui oteruiatigen arbeid eu verwaarlouzing v iu kindereu tegen te gaan Dit zal lerzundeu worden nuar de commissie over de verzoekscbriltea Iu een der jongst zittingen van den Gemeenteraad te s tiravenliHge is i adres iiiKekomen houdende verzoek om up de ofieiibare inrichtingen vau midilelb iar ouderwgs uilslekeiide leerlingen der armeneb tusschensc huleii kusteloos toe te laten Met hel uog op het gevallen bi sluit over het voorstel van den heer de Pinto wiiiiruit bijjkt dat ie raad met hnt denkbeeld dxr koslelouze tooiating met IS in eiiuincii praedvisoereu Idirg eu V erh tut afivy ing uii het verMjok Donderdag werd tu Grouingeu gehouden de jaarlyksche algeineene lergaderiug laii de Ncd M iatschappg tol bevurdering der Phanuucie Vuu alle afdeeliiigen zyn afgevaardigden up ekuuieu In de la itste niuaiid reizen op het pluttelaiid iu Utrecht kjuimisaionairs de landbouwers af om kaas te kuopen Vooral kmipen zg Zu ti t clksche kaas wa rvDor zij rells tot 311 per lUM pd brla en het aaiigeltiwlile is echter niit voor de kuusumptie in het biiineiilaud bes cmd maar voor het gruutsie deel voor de Ktigclsche markt naarde llol aiid cbc kaas iu den laatsti ii tgd zi er getocht is Men meldt uit Wgk bij Duurstede van 25 Juni i Morgen zal in onze streek met hel plukken vap kersen tour de De Classikale Vergadering Woensdag II te Amsterdam geliuuihn heeft het rrsultaai opgeleverd dat men er van verwachten mixiht Natuurlijk werden geen andere itan oitbodoze leden gekozen volgens t jn vooraf samengesteld lijstje lan namen waarvan vele leden der vergadering een ciiemploar in drok voor zich hadden Opmeikelyk bij die stemming was dat dr A Kuyper gekozen tot onderling in bet Provinciaal Kerkbi stuur van al de gekozenen het geringste a mtnl sttnimen bekwam n et meer dan 35 Irrwgl de volshekte meerderheid 32 bedroeg Hy voiiu hm ook eiu diiclitigen medeilinger inmr J W Tyderaaii die nog 25 stemmen mocht haltu I Zooals het classikanl bestuur Ihans is samengesteld is dr Lauri lard de eenige liberaal die zitting heeft TIIj is dan ook een tamelijk alleen staand atryder de laatste der liberalen iets wat zijn positie in dat bestuur misschien zeer belangwekkend maar juist niet byzoiider aangenaam maakt De Maatscliappij Tot Nut der Israëlieten in Nederland die haren h ofil etcl te Ainstrrdain heeft zal iu Augustus aanit Iiaar 2 5jarig bestaan feestelijk heiJeiiken De werkkring dezer Maatschappij bestaat voornamelijk hierin dat zy minvermogende jongelingen die aanleg bezitten in staat stelt lager of middelbaar ouderwys te ontvangen De beste hunner in verschillende plaalseo van ons land woonachtig zullen in Augustus van het Hoofdbestuur prijken ontvangen en daaitoe op kosten der Maatschappg een reisje naar Amsterdam maken I Gistrrenac tend circa 6 ure ia te aHaire wordt nitgeoufeud brand ontstaan die ernstige gevolgen had kuiiilen hebben daar vrouw en kiiido ren nog te bed U Ccn toen de brand reeds an buiteu zichtbaar was Spoedig was de deur o cngelrapt en aan de onverschrokkenheid van twee buurvrouwen I die waar mannen weifelden den moed hidden den brandcnden winkel binnen te gaan en aau v ie het moeht gelukken de vlam in den aanvang te blus chen is bet te danken dat de brand geen uitbreidiug gekregen heeft Daar sommige streken in ons land tegenwoordig veel van meikevers en andere schadelijke tnsekten t lijden hebben achten wij het met ongepast het volgende middel tot vernieling derer dieren mede ta declen In La Mmde 1874 XXXllI pag 611 wordt het volgende aanbevolau om meikevers eu andere schadelyke insekten uit te roeien Men be strykt of begiet des avonds den bodem en de binnenwanden van een open ton met een dikke laag en plaatst in den ton een nachtlampje De iniekten komen op het licbt aanvliegen en besmetten hunne vleugels met teer zoodat zij nedervallen Da schrijver voegt er by dal men met 60 centimes teer zoo al de meikevers van een geheele streek kan vangen Ofschoon dit wel wat overdreven zal zyn is toch het middel de beproeving waard Door den gemeenteraad van Bnermond is in de zitting vau Woensdag met 7 tegen 1 stem aaniienomeu bet volgende rooratel dal tydeiia de disruisia nog eeni si tns gewyzigd is en oorspronkelgk door Burgeiueetter en Wethouders was gedaan i Uo en eo ia overeenstemming met hetgeen in art 24 der wet van 13 Aug 1857 is brpaald is het den hoofd en hulponderwyzers en kweekelingen verbodeu redacteur of mede redacteur van dag of weekbladen te zijn voor uitgevers van couranten artikelen te ehryven of te leveren of privaai quderwga te geven alleen is hiervan niigezonderd het geven van onderwijs aan kweekelingen lie hulponderwy ers zullen alleen na bekomen verlof der Plaatsalyke Scboolcoamiisia ouderwys buiten de scbool kunnen geven De komeet Coggia den 12 April ontdekt zal eerstdaags roor het ongewapende oog zirhthaar worden Zij berindt zich thans boven deu No rjwesteIgken hirizoiit in het sterrebeeld der iir ffe Zoekt men eerst de thans laag aai deu Zuidwestelijksa hqrizont staande schitterende slerren Pollux linkt en Cator recSts dan vindt men de komeet gemakkelijk in een van C astoi tot de Poolster getrokken rechte lyn De afstand van Caitor is dan dubbel zoo groot ais van de Poolster De dichtst by de P jolsler soliittereode ster van het vierkant in den gruoten beer vormt met de komeet en de Poolster een ua jenoeg rechten driehoek Van het laatst van Juni bewei gt zij zich tamelijk zuiver zuidelgk de richting naar Pollux behoudend den 5 Juli tree t zy in de Ljrux den 15n in de Tweelingen en is 16 en 16 Juli dicht hy Cn tur en Pollux westelijk en verdxijnt dun uit het gezicht Tot den 19 Juli neemt zij zeer snel a in helderheid toe In de eersla helft van Jnli zal teen sohilteremle verschijning aau deu hemel z jn daar dan geen maanlicht den glans verduistert Den 8 Juli is y het dichtst bij le zon en wel IS j millioen geogr mglen ervan vorwijdeid Hare verwijdering van de aarde bedroeg 23 Juni 20 millioen geogr mylen op 25 Juni 16 eu zal op 3 Juli 12 op 11 Jul 9 op 19 Juli 6 n eindelijk op 23 5 s ücogr mglen bedragen waarna zy zich weder van de aarde verwydert Ken zeer eenvoudig eu zuinig middel om paarden voor muggen enz te vrywaren wordt door den heer Perret apotheker te Moret Frankrijk a mbevolen Men heeft de dieren slechts met gentulde Inurierolia in te wrijven Vijf lood zyn voldoende om een paard voor drie dagen te besehermen Het gebruik is met I geenerlei nadeel verbonden de licht prikkelende wer liing is voor de hn d zeer gonattg en bevordert dea ihns van het haar De Laiuüi Cl ontleent aan de lllmlr tand undSncerie Ztg het volgende middel tegen mos bijirechtbojm n t Men bereide uit houtnsch eeó krachtige loog By 10 liters daarvan voege men kilo karbolnwr kook het mengsel op en brengt het met een sttoowis warm op de met mos bedekte plaatsen der vmchtboomen Het mos valt binnen weinige dagen af en komt in het eerste jaar niet terug Ook hebben aldus behandelde boomen minder Tan ioaecicn te lyden Het verkeer langs den Oosterspoorweg meldt het V D nog maar alleen voor het vervoer van personen opengesteld ia zeer druk voomamelyk op het gederlte Amsterdam Baarn Zondag 11 zijn uit Amsterdam alleen ongeveer 4000 personen vervoerd naar Eussum Hilversum en Baam Het gedeelte Hilversum Utrecht IS niet zoo drnk maar trekt tuch ook nog al passagiers en zal voorzeker drnkkrr worden all het gemak van de aansluiting met den slaatsspoorweg meer algemeen bekend is tiet het leggen van dubbel spoor is reeds op het gedeelte Weesp Amsterdam een begin gemaakt en dit zal lóót de winterdienst tot Utrecht afgewerkt worden De vijfde algemaene vergaderipg der Nederbindiche Jiristenvereeniging zal du jaar te Groningen geboaden worden en wel op Donderdag Vrijdag en Zaterdag S7 28 ei 29 Augustus a s De lergadering zal worden gepresideerd door mr B 1 H Teilegen lid van het bestuur D onderwerpen zullen behandeld worden in deze volgorde 27 Aug lyfsdwdug 28 Aug de verdediging by het voorloopig onderzoek in strafzaken 29 Aug de aansprakelykheid der spoorwegondernemiugen In het Achterom had te sGiavenhage Woensdag een stoute diefstal plaats Een vrouw liet aan een andere vroaw een gouden horologie zien toen eensklaps een man kwam toeschieten die niettegenstaande versciieiden menschen de straat pass erden der eigenares het uorwerk oninam en het daarmede op een loopen zetta Door schrik en onltteltrnis overmand dacht niemand er aan den brutairn dief te vervolgen zoodai deze ruimschoots tijd had zich met zijn bdit nit de roeten te maken Der policie van het gebear de onderriohl mocht bet spoedig ge ukken den deugniet in handen krfjgeii die het gouden sieraad reeds verpand had eu nog slechts iu het bezit van een edeclte der opbren at was In den nacht van drn 21 op den ü dezer Is uit een behoorlek gesloten stok land gelegen aan Vesiicudijk onder de gemeente Kampen ontvreemd een paard waarvoor in de vorige week aan den eigenaar de som van y 660 was geboden geworden en zulks luidat de dader het paard alvorens had ouldatn van de zoogenaamde bongel die den volgenden dag op het land ineen greppel erd terngjtevonden ten gevolge van de ormiildrilgk door den Commissaris van policie Ingestelde recherches is het te Utrecht opgespoord en aangehouden Kamfer Cl Aan het polit eburean op de Nienwchaven in den Haag werd den 26n aangifte gedaan dat eenige dagen geleden by eene julTronw in de Korte Houtstraat die gemeubileerde kamers verhuurt zich had aangemeld een jongmengch gebroken IlolUndsch Frenaeh en Dnilsch door elkander aprekende net verzoek een der kamers te mogen be ichtigen Aan dat verzoek wenl volda n rn daar hy te kennen gaf ambtenaar by de Kijnspoorweg mnattcliappy en van Utrecht na r s Ilage overgeplaatst te zijn stelde men al dadelyk vertrouwen in hem en werd tot den verhuur eener kataer besloten die dan ook werd betrokken De sleutels zoowel an yu kamer als van het huis werden hem Ier hand gesteld maar nadat hy een nacht op zijne kamer had doorgebracht en zich zooals het scheen naar zijn bezigheden begaf kwam hij in t geheel niet merr terug Later bemerkte de juffrouw dat uit eene op de kamer geplaatste kast een fluweclrn en nog een andera aaotel waren verdwenen Door de ijverige nosporingen van de politie kwam aan het liohl dat de mantels verkocht waren roor 7 maar het jonge mensch is oog uiet gevonden Te Rotieiilsm moet dezelfde persoon gelyke bedriegelyke handelingen hebben bedreven Gedurende de maand Mei II werden te Buhrort naar Nederland verscheept 1142401 centenaars steenkolen zijnde 606963 cenlennnri minder dan in Mei 1873 In de eerste vijf maanden dezes jaars werden van daar naar Nederland verladen 3iiS3390 centenaars kolen zynde 1288635 oenteuaan minder dan in de zelfde maanden van 1873 Dat in de laalsten tyd iu de reehoudet belangryke zaken gedreven zijn kan o a blijken n t het feil dat de lieer S Poot veehouder te Ikiigeisdijk onder Ovej schie aan een Belgisch handelaar sedert primo December II van zijne stallen heefi verkocht 338 stuks vette ossen voor eene gezamenlijke wi rde vau 108 500 vaarvan de laatste 130 stuks iu één koop legen 325 per stuk Neen daar ion de Koning niett aan doen zegt l HU dat een dronken troep een konmklgk rgtuig tierend omringt en de orde van een feestdag verstoort maar wel kan de politie er iets aan doen dat de goede orde op de straat beter gehandhaafd wo dt de politie doet daarvoor veel t weinig Zie de reisbeschrij ingen van eeu vreedzaam en rustig volk zegt bet UandeUhlad zy getuigen allen dat zy in plaats van een vreedzaam en mstig volk slechts woest en dronkaards aantroffen eene bende Parijscbe petroleuses ruwe tiereude onbetamelijke onfatsoenlgke wezens Jonge mannen zoowel als jonge vronwcn oude vrouwen even goed als jonge meisjes vormen groepen die de openbare straat onbegaanbaar maken voor ieder die buiten het bereik nenscht te blijven van bun onzachte aanrakingen vuile taal De bron van het hvt kwaad liet ia jenever die vloek van ons volkl Men behoeft echter nog niet eens verordeningen te maken tegen de dronkenschap men beschtrme de openbare orde de veiligheid vau personen en goederen die plicht urdt iu ons land tegenover besehonkeneu niet in acht genomen Het openbaar gezag is toegevend en inscbikkelyk voor dronken personen die niet zelden op elk nur van den dag of den naclit de hoofdstraten onzer steden onveilig maken Ds straten zgn niet vrij en veilig als dronken personen zwierend rn zwaaiend den weg innemen en den voorbijganger noodzaken uit te wijken en op een stoep of in een winkel zieh buiten gevaar van stompen en duwen te stellen dKen beeft is ons land nog maar al te zeer een verkeerd begrip van vryheid doch daarom ware het te wen schen dat het openhoar ge ag door do rtaalende eu gevoelige maalregeleu dat beitnp wat beter vormde bet zon een voordeel zijn als hel iii dit opzicht zijn taak iets ernstiger opnam en wat strenger voor de openbare orde eu de openbare zodelykbcui ea welvoegelykheid waakte 1 r Te Colmscbate werd dezer dagen eene 60 jarige vrouw door een slier op de hoorus genomen en op een pbtand neergeworpen Haar leten ia iu gevaa D H R Ct deelt als correspondentie der Penamg Gaietie onder dagtettening van den In Mei uit Aichin o a het volgende mede Tusacben den datum van mijn laatsten brivf en den lln der vorige maand is er niets gebeurd dst verandering bracbl in den toestand der Nederlanders te Atchiu Op uo vengenoemden datum echter werden zij verrast door een aanval der Atchineezeii op verscliiilende punten de Kraton het kamp en de booten lu de rivier werden tegelykertgd en door ren groote mocht aangevallen maar binnen twee uren was d aanval overal met groote verliezen a rslagen terwijl de Nederlanders weinig of geen vcnies badden Kr kan geen twgfet best iaii of de forten door de Nederlanders opgericht zijn bestand tegen eiken aan val der Atchineezen daar zy goed gebouwd en uieer dan voldoende gewapend zgn met kanonnen eu uior lieren t is een vergeefsch pogen der Atchineezen um hen hierin aan te tasten maar de Nederlanders hebben den naderenden vrede te vroeg bezongen en buiten hun vijand gerekend In denzelfden morgen van den bewusien dag kwamen de Javast e cjuraii ten in het kamp aan en daarin nas eeu stuk vau generaal van Swteien opgenomen waarin gezegd wordt dat elke dag nieuwe bewgzeti van de zgde der inboorlingen gaf dat wy den vrede naderen de oouianten die dit welkome nieuws bevatten kwa meu ten 9 ure aan en ten 11 ure 30 wordt een algemeene aanval gedaan door beu die bigken geven dat wy den vrede naderen Dize aanval wtrJ beschouwd als een laatste poging der Atchineezen en men koesterde de verwachting dat het mislukken goede gevolgen zou hebben en het volk den oorl g moede zgn zaak verloren zou achten maar tot daseer is van dergelijke gevolgen nog niets gebleken In den ochtend van den 16n April p trouilleenlen twee compagnien nog geen 600 el oosteigk ati den Kraton toen zij besoaoten werden uit een versterking van welker bestaan zij wellicht niets wisten Nederlandfche troepen 24Ü man beproefden ze stormenderhand in te nemen maar werden afgL slageu en kwamen naar den kraton terug Verv lgeiis werden 900 man met artillerie en moriiertn algezondeu die na een lang gevecht er iu slaagden de versterking te nemen waarin zij echter als gewoonlijk niets vonden de tcliinee en toch plegen een pl iats waaruit zg iesohoten hebben te verlaten wanneer het hun daarin te lieet wordt Laat in den namiddag keerden de troepen terug met een verlies van 67 man aan doodcn en guuon dm waaronder 7 omoieren Ge lnronde den ganaehen dat beschoten de Atchineezen den Kraton aan alle z jden en bleven de Nederlandsche troepen onder de wapenen van s morgens 9 uur 30 toen roeds alarm gemaikt werd N d t bewijAvan activiteit dfr Atii chiueezen besloot Keueraal van Swieteii 1000 man meer aoliter te lalen zoodat hier thans geilurende het slechte jaargetijde een troepenmacht van 3500 man achterbigft Den 2 n ging de generaal met d n staf aan boord van de Nederlandsche stoomboot Prins Alexander onder de saluutschoten der artillerie ea denzelfden dag verliet hij de reede met bestemming naar Batavia Laatste Berichten Falda 26 Juni De cnnferentie der Katholieke bisschoijpen is heden nainidd ig gesloten Omtreut de beraadala iingen en het resultaat is niets met zekerheid b keiid Men zegt d it de prelaten gemeeuscïlinppelijk een herderiykru brief usn de Katholieken zullen uitvaardigen Parijs 26 Juni Er hadden heden hnisznrkingen plaats in de bureaui van het ilagblad l Ordre vau de Correipondance JUaiuard en bij eenige Bonapartist scbe personen Versailles 26 Juni De Commissie van Dertigen beeft besloten Maandag tot stemming over te gaan over bet voorstel Pi irr Vervolgens zal zij liscussie voeren over het vourstel Lambert de SainteCron kanloiigci cciit te Gouda Op de terechtzitting van deu 18n Juni 1874 zijn dr navolgende personen veroordeeld J d G W v D en J t H ieder tol eene geldboete Van L of inder sub gevangenisstraf van een dag wegens hel anders d m stapvoets rijden over eene beweegbare brug te Gouda P K en J L ieder tnt eene geldboete van 3 of ieder sub gevaiigeiusslraf van een dag weg ns het Ie Gonda laten ti st t m van een met ren Kiard bespannen voertuig zonder dat zij als geleiders of ander nrsclrkt pers ou dr tengels hielden ofoiimiddelijk bij uf óót dr brspanning geplaatst waren L V geldboete van 3 of sub gevangenisstraf van een dag wegens het te Moordrecht als geleider van eeu met bonden bespant en en over den openbaren weg rijdend voertuig zich plaatsen op dat voertuig S Iwee geldboeten van 3 elk en eene geldboete van 7 50 of sub gevangenisstraf van een dag voor elkr boete van 3 en lan twee dagen voor de boele van 7 5C wegens het te Waddinxvern 1 stoomen door de Waddiiiiveensche brug 2 als schipper zich nirt gedragen naar de bevelen van den bragwaohter en 3 het op ettelijk toebrengen vau schade aan eens anders roerend eigendom En allen in de kosten des nooda invorderbaar bij lijfsdwaog 1 = O L I T I E an het Bureau van Politie a hier zijn in bewaring de navolgende in deze genieeiite gevonden voorwerpen als Een gouden HOKOLOOIE niet dito KETTING zes zikken TAUWE een ZAKMESJK benei ens een in het Pluutsoeu gevonden PET met eeu paar KLOMPEN Burgerlijke Stand ItDOHkN 24 Jani Petrontlla ouders L de Kort en W P I Ilollngnc 25 Piotrr oiiJrrs G llruiji jé lU D Fgo 20 Vetltjc ouders S I de licnn ea B de KoDing OvfcRLVDlN 25 Joni G M G klem Ij 1 m J b van der lieg huistr van B da Mol 4S j J 11 ter Laak 4 J tt m 211 A Hooaboat 2 ni ADVERTENTIEN Bevallen van eene Dochter Vrouwe C B BEELAEBTS van EMMICHOVEN Speuwt Gouda 27 Juni 1874 Attentie s v pi De WEBKLIEDEX van den Heer A IJS SELSTI JN betuigen hunnen hartelijken dauk voor het velo genotene bij gel gfi hii id van ZEd VIJF BN TWINTIG JAUIG HUWE LUKSFEEST Dfc WERKLIEDEN X