Goudsche Courant, zondag 28 juni 1874

ZOOLOGISCH BOTANI SCHE TU m te s CRAVENHAGR lederen Maandag avond ten 7 ure GROOT CONCERT te geven door de Stafmuziek van het Regement Grenadiers en Jaaera Directeur de Heer F DÜNKLER Woensdag 1 lull N 1536 1874 GOUDSCHE COURANT mm en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TOEGANGSPRIJS voor Vreemdelingen 1 per persoon De Entree buiten Concert Avonden is 0 60 Vreemdelingen kunnen bij den Portier door tnsschenkomrt van een Lid van den Tnin Abonnementskaarten verkrijgen Een maand Sen halfc maanil Voor een Heer zonder Dame 4 f 2 50 met één 6 3 twee Dames 8 4 drie 10 5 vier 12 6 Houders van Abonnementskaarten kunnen Kinderen beneden de 14 jaren die tot hnngezin behooren vrij medebrengen Voor Zoons van 14 tot beneden 18 jaren wordt betaaldals voor eene Dame Het BESTUUR Ze dogen 1 50 2 3 4 5 UTIJNSGHE SCHOOL te QOUDA Het TOELATINGS EXAMEN zal plaats hebben op DINGSDAQ 14 JULI e k des middags ten 12 ure in het Lokaal der School D TEBPSTEA Sector Amsterdamsche Winkel MARKT A 148 POMMEBANS SPIRITUS H Ketmk Zk IV j Ct groen POMMEBANS BITTBR 20 Ct SAKSISCH POMMEBANS SPIRITUS 16 Ct BOONEKAMP MAAGBITTEB 30 Ct BOONEKAMP ESSENCE 20 Ct BNGELSOHE STOUGHTON 30 Ct HAMBUBGER TROPFEN 20 Ct OBANJE BITTER 25 Ct per flacon FIRMA Boeck Kooiman van Zessen BIERBROUWERIJ de ZALM te SCHOONHOVEN vragen te Gouda een SOLIBD AGENT ter verkoop van GERSTEN ZALM OUD en BEIJERSCH BIEB Brieven franco 285 Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 29 JUNIJ e k YËRBËTËRD Aiinatto of Kaaskleursel Sedert 21 jaren 1853 1874 bereid door A KBRBEBT te Purmerende Bekroond Sept 1872 te e Hoge Eenig bekroond Fabricaat op de in Sept 1873 te Amüerdam gehouden Landbouw Tentoonstelling Gunstig beoordeeld door een Oosteurgkach Verslaggever van de in 1873 te Weenen gehouden Wereld Tentoonstelling Zie ütrechUck Provinciaal Stedelijk Dagblad van 21 Sept 1873 Verkrijgbaar te Gouda by de HH J J van DER SANDE W B VAN STRAATEN J SWITZER C TflIM HAARLEMSCHE J I PAASBENLOTERIJ I 2 Deze zoo gerenommeerde Loten waarop RIJTUIGEN met 2 Paarden en 1 Paard 9 bespannen BIJTUIGEN PAARDENenz M kunnen gewonnen worden zijn wederom a g dit jaar verkr gbaar gesteld bij den Heer O fi u boeök g te SCHOONHOVEN W 60EDK00PE nnZIEE voor Piano Soio Uitgave van F KOKS MA te P raneker Hofleverancier van H M de Koningin Shith Sidney Souvenir de Spa B 0 50 Le torrent de la mon tagne 2 druk B 0 50 DerFreischfltz fantaisie B 0 75 Songes du foret C B 0 20 Gait de co€ur val8e brill B 0 55 Martha Pantaisie brill B 0 75fes Marche des Tambours Morceau milit B 0 40 Moments joijeux Caprice B 0 50 Faust Fantaisie brill B 0 80 Alle nummers dezer Uitgave zijn steeds voorhanden bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda N M Engelbregt Haagsche Brood en Beschuitbakker is verhuist van de Gouwe n 178 naar de Gouwe hoek Nonnenwatcr Openbare Verkooping te GOUDA op MAANDAG den 13 JULIJ 1874 des voormiddags ten ELF ure in het Koffijhois IDE Habkonie aldaar van Zestien HUIZEE en ERVEN te Gouda en wel een aan de Vgverstraat w k F n 122 een in de Vrouwesteeg H n 212 een aan de Nieuwe Haven N n 75 een in de Komijnsteeg K n 40 een in de Kuipersteeg K n 208 twee ia de Keizerstraat K u 191 en 190 drie san den Raam O n 18 93 en 94 twee in de Houtesteeg O n 161 en 162 drie in de Drapierstraat O n 260 263 en 266 en een in de Vlamingstraat O n 325 en list msrmm met TUINHUIS in de Heerenkade in de Kori Akkeren te Gouda P n 163 groot 11 aren 80 centiaren Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris V J FOBTÜIJN DROOGLEEVEB te Gouda Openbare Verkoopingf te OUDEWATER in de Sint Jokis Doelen op DINGSDAG 7 JULIJ 1874 s avonds 6 ure van een zeer goed onderhouden HUIS met TUIN en SCHUUR te Oudewater aan de Korte Havenstraat kad groot te samen 4 A 9 C nog 3 WONINGEN in de Broekerstraat en een perceel TÜINGROND in den Biezen te Oudewater benevens een TUIN even buiten Oudewater onder Snelrewaard groot 22 A 80 C Breeder bij biljetten Te bezigtigen drie werkdagen vóór den Verkoopdag s voormiddags van 9 11 en s namidd van 2 3 ure en op WOENSDAG 8 JULW 1874 te 9 ure in eerstgenoemd huis van eenen welgeconserveerden INBOEDEL daags te voren te zien van 9 11 en van 2 3 ure Inlichtingen geeft Notaris MONTIJN te Gouda Goiidi Drnk Tan A Briiikmoii No 780 der beroemde Wekelijksche Zamensprakeo Uitgave J J H KEMMEB te Utrecht is heden voorhanden bfl den Boekhandehjar Lange Tiendeweg te Gouda Tot 07ertaiging worden kosteloos proeffleschjes afgegeven mits persoonlijk af te halen zoodoende is bedrog onmogelgk bruin donkerbruin of zwart nemen het EAUCHROMATIQUE eenig in zjjne soort om aan het haar de natnurlgke kleur weder te geven zonder rossen tint of nadeel voor den haarwortel door eenvoudig het haar er mede vochtig te maken Valsch haar kan men eigenhandig verven Franco aanvraag k 2 de flacon voor een jaar voldoende naar gelang wat men verft bg THEOPHILE Haarknndige Kerkstraat bg de Vgzelstraat 514 Amtterdam Die welke het ongelak heeft een bril te moeten dragen kan het beste oordeelen over den last het ongerief en tijdverlies door dat artikel en zoude zeker gaarne ontheven zgn dienj moeten gebniiken welnu er bestaat een middel allen wier oogen nog niet tot in den hoogsten graad zgn versleten kunnen daarvan ontslagen worden door het bestendig gebruik van Dr Chantomelanus Oogenwater Bg elke wassching der oogleden zal men de herstellende kracht der afgematte en verzwakte oogen voelen wederkeeren zoodat men in vele gevallen den bril weder zal kunnen vaarwel zeggen eer één flacon is gebruikt Maar vooral ook zjj die nog geen bril behoeven gebruiken dat middel om voor altjjd daarvan Mvrjjd te bljjven bjj velen ja bij oneindig velen is toch reeds het beginsel van verzwakking merkbaar aanwezig men lette maar op dat men bjj voortduring verpligt is op verderen afstand te zien dat letters zich dubbel vertoonen dat schel licht hinderlgk is dat de oogen beginnen te steken enz Welnu gebruik Dr CHANTOMELANUS OOGEN WATER en gg zult U beter gevoelen Het is verkrijgbaar a 60 Ct per Flacon bjj T A G VAN DETH Gouda J J BEUZEMAKER Leiden J H KELLER ZooN Westewagestr Rotterdam Mej L A ScHouTENS ScHi üter Oostmolenstraat J J GROENHÜIZEN C Utrecht En meer bekende Depots in ons rgk Wederom staan wg voor eene ministerieele crisis Wederom is er een oogenblik in Nederland s geschiedenis aangebroken waarop wg met bezorgdheid de toekomst te gemoet ziende vragen wat nu wat moet er nu gebeuren Wederom beleven wg dagen waann ieder Nederlandsch staatsburger met meer belangstelling dan gewoonlijk de nieuwsbladen inziet ten einde te weten te komen of de crisis reeds is opgelost en niet minder hoe die tot een einde is gekomen Nu de verwerping van art 1 der Censnswet zgn twee gevallen mogelgk een van die twee noodzakelijk geworden Of het ministerie treedt af en maakt plaats voor een ander van conservatieve of anti revolntionaire richting of de Kamer wordt ontbonden en de kiezers worden geroepen op nieuw afgevaardigden ter Tweede Kamer te zenden Tusschen deze twee gevallen is geen ander mogelijk Een van deze moet gekozen worden Tertium non datnr Wat is het verkiegljjkste van deze twee Naar ons inzien moet thans zonder eenigen twgfel verreweg de voorkeur worden gegeven aan ontbinding der Kamer boven aftreding van het ministerie Waarom Omdat de zoogenaamde anti liberalen die de oppositie vormen in de tegenwoordige Tweede Kamer het met elkander in geenen deele een jn ten opziehte van g vriefatige qoaesties Hetzg en anti revolutionair tzijeen conservatief ministerie aan t bewind kwam spoedig zon t blgken dat het aan geen van beiden mogelgk was eene meerderheid in de Kamer te krjjgeu daar de verschillende fracties van de oppositie in begin el te zeer met elkaar verschillen Eene kamerontbinding zou daarentegen zoowel gewettigd als gewenscht zgn Gewettigd omdat nu de tegenwoordige Kamer de censnsquaestie niet tot eene beslissmg heeft kannen brengen het niet meer dan natuurlgk is op het volk een beroep te doen ten einde dat beslisse of het uitbreiaiug van het getal kiezers goedof afkeart Gewenscht omdat het Nederlandsch volk reeds lang niet meer het zoo hoog noodige vertrouwen in de Kamer koestert omdat de Kamer haar prestige als volksvertegenwoordiging meer en meer ziet verloren gaan Ten bewgze dezer laatste woorden roepen wg slechts in herinnering wat Prof Vissering de Kamer toevoegde hetgeen en dit vooral moet hierbg niet vergeten worden overal in het land door tal van adhaesie adressen werd toegejuicht Er is een kwaad zoo schreef de heer Vissering dat meer en meer in onze Staatevergadering om zich grgpt en dat wel geschikt is om den eerbied voor de Vertegenwoordiging iet te vermeerderen Er komt geene groote c uaestie tor sprake of elke individaeele opvatting ook de meest oppervlakkige om geen haraer woord te gebruiken acht zich bevoegd zich als advies aan de Ilegeering en aan de leden der Kamer op te dringen Men roemt er in dat men geen deskundige is en neemt daaroit aanleiding om in het breede voort te ledekavelen zonder eenig licht over de aanhangige vraag te verspreiden Zelfs het in dubiit abetine wordt ter motiveering van een beslist afkenrend oordeel aangevoerd Als dit lüles een ander nadeel had dan dat de discus iën tot in het eindelooze gerekt en schromelgk verward worden het ware nog te verdragen Maar elk houdt liefst aan zjjn eenmaal nitgetproken meening vast en eindigt met alles te terwerpeu omdat zijne meening niet kan zege vieren Zóó is het in de Uatste jaren gegaan met meer dan één gewichtig voorstel van wetgeving Ten laatste eindigde hj met te zeggen Zoo komt er ten slotte mets tot stand Elke groote maatregel van wetgeving met hoeveel ernst en zorgvuldig overleg ook voorbereid wordt onder dien stroom van beginsellooze individaeele meeningen onmogelgk De wetgevende macht in den Staat geeft zichzelve een brevet van onvermogen Het Land kan daarbg niet welvaren En de gehechtheid des volks aan zgne Staateinstellingen wordt op eene zeer gevaarlijke proef gesteld Wat dankt a waarde lezer zou men het kunnen betrearen dat een Kamer wie zulke woorden onder algemeene instemming en toejuiching worden to evoegd ontbonden werd De ooBservstiere organen zgn over t algemeen van eene andere opinie Zg wenschen aftreding van dit ministerie Et pour canse De meesten hunner hebben slechts één doel twelk zg ten koste van alles willen bereiken Hun eeuige wensch is dat hanpartg aan t bestuur mag komen dat de mannen hunner richting de teugels van het bewind mogen aanvaarden En mocbl t blgken zoo zeggen zg dat samenwerking onmc elgk is wdna dan kan in dat geval nog de Kamer ontbonden worden en bet conservatieve ministerie ceu blgven Niet onaardig bedacht Alleen vergeten zg dat t niet meer behoeft te blgken dat eene conservaÜeTC r eering geeu meerderheid in deze Kamer kan hebl en Daarvan is men overal in het land genoeg overtuigd en slechts groote verblindheid of verregaande moedwil kan dit ontkennen Wg hopen dus dat in t belang van het land het gevraagde ontsl aan t Ministerie niet zal worden verleend al mochten dan ook een paar porteteailles die van den ministervan finantien b v in andere handen overgaan Wg gelooven dat ontbinding der Kamer in de tegenwoordige omstandigheden zoowel gewettigdals gewenscht is en verwachten daarvan de heilrijkste gevolgen W BUITENLAND Bulleolandsch Overaicbt Hartelyli begint nen in Frankrijk naar ne beaÜMing nit te ilea vso de groote mag ran Am dag republiek of monarcliie De overtuiging dat het koningschap geen kanten meer heeft maat dnt de atryd eigenlijk loopt over de republiek en hrt keiurrgk begint meer en aeer reld te winnen Talrijk tijn de aanhangen Tan de Bonaparle a roor het oogenblik nog niet naar een net van oomité a is orer het geheele land gespannen om elke gunstige gelegenheid tot propaganda aan t grepen en met elke gebeurtenis voordeel le doen Valt de proef met de republiek slecht uit uf krijgen de heethoofden de overhand dan zal ongstwyfelü eeji deide keizerrijk veel kana van slagen hebben waut de missa ran het Franaohe volk ia meer gesteld op een krachtig gouvernrmenl dat de orde ireet te hai dhaieu dan op eene vrye telfregeering Gisteren zou de constitotioueele commissie stemmen o er het voorstel Caainiir Piïrier en daarna dat van Lambert Saiute Croix in otenreging nemen De kansen voor het eerste voorstel worden er niet beter op De minister van financiën Mngne ta waBrschijnl k wel zgn ontslag vragen Zyn belasting ontwerpen lijn met 14 tegen 8 stemmen door de budget comaissie verworpen terwijl daarentegen het voorsielWolowski om de amortiaatie der bank van 200 op 150 millioen te brengen met li tegen 9 siemmen is aangenomen De minister wai tegen dit voorstul en had van de verner ing loo goed als ecue ksbi netsquaestie gemaakt Zoo de nationale het besluit der budget ooamissie bekrachtigt zal hij wel heengaan In meer dan éen opzicht zal zya verranging moeilijk zijii vooreeiat udat roor die portefenille met iedereen te vinden lai te meer daar het defic t groeiende is de opbrengst der belastingen bleef in April en Mri 21 millioen beueden de raming en in de tweede plaats omdat Mague als Bunapartist nog altyJ een zekere steun is bij eventueele stemmingen van de oude meerderheid Ue wapeuschon ing Zondag op Longcliamps ge houden orer 60 000 man werd door een onafzienbare menigte bijgewoond die Mac Mahon heeft toegejuicht Deze was rergpzelil ran een schitterenden staf de ministers en de militaire attiché s Het Jourtal Offieiel berst een dagorde ran MacMahon aan het leger naar aanleiding r n deze wapenschouwiag daarin wordt aan de flinke houding en den goeden geest ran de troepen hulde gebracht en op nieutr het septennaat beresligd By de aanbieding der diploma s a s eereleden van het kleermakersgilde te Londen aan den heer Disraeli eu de lords Derby ea Salisborr heelt eerstgenoemde eene rede gehouden waarin by enkele politiek onderwerpen heeft besproken Ten aanzien ran d kerkelijke aangelegenheden beeft hij het stelsel van godsdienstige gelijkheid rerdedigd terwijl hij ootkeade dat de Anglikaansche kerk in een toestand an achteruitgang verkeert Hij raadde aan alle uitersten zooreel mogelyk te rermijden zander die echter te onderdrukken Voorts besprak hy de Eagelsche staatsinstellingen en constateerde de tronw der natie aan die instellingen omdat de koningin d majesteit der wetten vertegenwoordigt Het booger buis hoe el het lidauOschap erfelijk ia ia eca representatiere senaat terwijl lagerhuis meer dia S millioen kiezers vertegenwoordigt en 30 miliioea llnjielachè onderdanen d aee t rolkomen waarboigen rinden in deze instellingen De plicht der regeering is om bet rolk te leiden en tut roorartgang op ts wekken en de zuakken ter hulp te komen Hg rerdeiiigde eindelijk den rrgen handel en verzekerde d it hdt Eiigelsctae ruik kalm gelukkig en tevreden is met den slant ran Zaken terwijl bet buitenland de groote mogendheden orer liet algemeen meer dan ooit rerlangen met Engeland op goeden roet en berrieud te zijn Lord Derby rerklürde dat in geheel Europa een meer en meer kalme geest beerscbt Engeland zeide hg zal al het mogelijke doen om dien geest aan te moedigen Het behoud ran den rre le roor Engeland i de eerste plicht ran een Engelsch minister maar zg n tweede plicht is zooreel mogrlgk te waken roor Itet behoud ran den vrede lu Europa Uit Berlijn wordt gemeld dat het tot stand komen der internationale oonrerentie le Brussel reriekerd is men weet nog uiet of Frankrijk er aan deel zal nemen terwijl ËngeUnd ook nog geea be paalde besHtsing heeft genomen De conferentie der Pruisische bisschoppea iaVrqdagnamiddag ten 5 uur gesloten Orer de beraad slaging en oonclusiin is niets met zekerheid bekend Men tegt dat de bisschoppen die aan de canferentic hebben deel genomen een herderlijk schrijren tot da kttholieken zullen richten De Beiersche kamer der afgeraardigden heeft de begrootiug ran uitgarcn raor ryksaangelegenbeden een bedrag run ƒ 8 602 810 zander eeoige beraadslaging beeft aangenomen De Badensclie landdag is Vrijdag door den groothertog gesloten In de troonrede worden de rerkregen resultaten dankbaar herdacht Voerta wordt betoogd dat de ontwikkeling ran het rgk aan de afzonderlijke landen eiligheid en kraoht rerschaft De troonrede sluit met den wensoh dat een langdurige rrede zoowel hel rgk als het land ten zegea mo je strekken In Italië orerweegt men nog steeds het voor en tegen van eeu kamerontbinding De oficiease organen beweren dat Minghetti zich op du oogenblik onmogely k aan algemeene rerkiezingen mag wagen Zg meenen dat juist onder den indruk ran de laatst gehouden stemmingen de leden der oppositie als éen man zullen herkozen worden Het is treurig maar waar dat het volk steeds rerdedigers r n zgn rechten meent te zien in die afgevaardigden die geen nieuwe be