Goudsche Courant, woensdag 1 juli 1874

Wanneer men de werkzaamheid van dez partg ziet diin staat men verbaasd over de vruohteu die zij in het om lijn ongeloof om zijn onverschilligheid berucht geworden Frankrijk heeft weten te verkrijgen maar tevens kan mrn eeu gevoel vun angst niat van zich wenn voor de toekomst anneer men ziet welke bijgeloovigheden en zotternijen in onzen tyd duizenden op de mouw kunnen narden gespeld De bedeva iften uaar heilige wateren en heilige harten zgn zonder twgfel evenals de Protcstaotscbe zendingsfeesten iu de eerste plaats middel ooi het traditioneele geloof op te wekken omdat de kerkelijke gebruiken dour den al te langen duur weinig indruk meer mirken Een tucht door de open lucht met spoor of stoomboot met pleisterplaatsen en ververschingeu geheel lu den stgl der anders zoo diep vemciite moderne wereld diit alles moet meuscheu lokken Maar zooveel en daarmede gepnard zooveel dwaasheden die wij nauw behoeven te noemen wondenlailige genezingen bemelsche vertcliijuingeii praktijken die men mernde dat wij ontgroeid waren en die allteii nog belang inboezeiudeu aan den pliysioloog en psycholoog dat alles is een treurig teeken des lijds Wat baat het of onze kennis al met reuzenschredeu is vermeerderd in de laatste j iren indien die kennis niet meer algemeen wordt verspreid ja ile wettnsebappelgken voldaan over het results it hunner onderzoekingen aan het werkelgke teven verder weinig aandeel meer nemen en de dmliiig laten bestaan omdat zg eveneens een gedachte proces is dat zich laat ontleden en verklaren Hoe dit zij de bedevairten nemen in Frankrijk elk jaar tue het wordt een manie die gevaarlijk kan worden want wie met dweepzucht speelt speelt met VBIU De vorige week hadden op één dag vijf verschillende bedevaarten plaats naar Notre Dame de Villedieu naar Paray le luuial naar Notre üame de Liesse naar Nutre Dame d Auvergne en eindelijk naar Nu rePame de la Freille De laatste in het Noorden was ditmaal de belaogrgkste het touneel van de geestelijke comedte was Bgssel waar da straten leeatelijk waren versierd voor de plechtige kroning v n het beeld der H Maagd Op de Place de la République waren tribunes opgericht oor 100 000 personen daar muest karilinnal liegnier ia naam van deu Paus de plechtige kronli verrichten Donk zij de rorg van de geestelijkbsid in overleg met het stailsbrstuur heeft men er een volksfeest van gemaakt tien muxiekkorpeen moesten dienst doen voor afwisseling werd gezorgd om de gewone kerketgke verveling te verbifunen De bederuarien naar Psray le Monial gaan eigenIgk onafgebroken voort dezer dagen verschenen daar 900 pelgrims uit Longres en uit haijoa in Bretngne met hun bisschop aan het hoofd hier geldt de drukte zocils men weet het II Hart Redevoeringen or dun daarbij gehouden over het ongeloof over de smarten van den gevangen Paus enz en over de velden weerklinkt bet lied dat de Italinnen zoo ergert Sauvez Rome et la France An nom du uaé eueur De Vendeirs hadden een nieuw lied waarvan het refrein dus lu dt Non non Ciiez nous raSme au siècle oü nous Les coeurs virils sont fiers d etre chrétiens soaamts Dieu pour sa cause aura des hummes Taut que vivrunt des Venléensl Wie weet wat men over eenige jareu cal zingeq wanneer het zoo voortgaat BINNENLAND Gouda 30 ivNi Heden is het zestig jaar geleden dat de afdeeling Qonda van de Maatscbappg tol nul van t algemeen werd opgericht Hoewel reeds voor deze eene andere afd der maatschappy in dere gemeente bestaan had was die door de treurige tijdsomstandigheden in het begin dezer eettw te niet gegmu en daarop werd in 1814 de tegenwoordig bestaande afd opgereht Het vijftig jarig bestaan werd zooals telen onzer stadgenoüten zich nog zullen herinneren recht feestelijk gevierd In de Hemonstrantscbe kerk werd o a door den heer J Herman de Ridder pred te Htge en vroeger alhier een feestrede uitgesproken door den heer J Kramers Jz een toepasielijk gedicht voorgedragen terwijl het muziekgezelschap Eaphonia de geheele feestviering opluisterde Kortom men toonda de waarde der Maatschappy tot nut van t algeitttea te begrypen En nog steeds staat de afd Oonda met eere onder hsr zusters Zij ging voort met hit goede tk bevordtren en het hare te doen tot vermeerdering der Welvaart Wy wijzen slechts op hsip sB sptwrbank door t Nut in t leven geroepen wier nuttige strekking algemeen erkend wier verdiensten dobriedet weldenkende gewaardeerd worden Gelijk van onds worden in de wiittermaanden de leden met hunne dames tot gezellige b seDkomtten in het lokasl j Nnt en Yenuail geroepen wur d n X lasttngen nillen goedkeoren zelfs al zgo die belastipgen noodig om een 6nnnoiecl baukroet te voorkomen Het progtamoia der Knkerzyde vour de aanstaande ▼ erkiezitigen berat 1 vereenvoudigingen spaarzaam heid in de s antsliuisbouding 2 reorganiantie des legers 3 krachtiger o itreden in de kerke ijke aMigële euheden in den trgd oia de god dlenstige rigliei J en tot reiieling der verhouding lusschen kerk en B ant wordt aangsdruugen op aanslaiting by de politiek eener groote natie welke de vrgheid van den stiiut en van bet geweten tegen de aanmatigingen der KoODsche carie verdi digt Het manifest is geteekend door Cairoli Nieotera Crispi Manoiui den hertog van Seruoutta Micrii en anderen Tiendaizend Oarlisten uniler aamoering van don Alfonsus zyn gesiageu door 5000 republikeinen De slag hrcft twee dagen geJuuid Het leger van Conclia heelt na eene omtrekkende beweging zich van Villutuerta Luca Loroaz en Ailioz neester gemaakL De inaeniug van Ëstella wordt spoedig veruaoht Aan de gunstige verwnchiingen die deze berichten in Spanje en elders opwekten is eensklaps de bodem ingeslngeii door het nooJluttiji telcijram waarbij het sneuvelen van deven bek vamen generaal gemeld wordt Hg is iu de onmidd llijke uabijheid van het doel zijns tuchts de stad Ëstnlla bij de bestorming eener scbaus dour eeu gencerscbut gedood l e minister aii oorlog Zabala is onmiddellijk naar bet leger getrokken om het commando op zich e nemen en in zgne plaats is een ander aiuisier tan oorlog benoemd Het is de vraag of Zabala iu staat zal zgn om de meesterlijke tactiek van Concha voort te zetten die thans reeds byua den Carlisten een nederlaag bezorgd had even gevoelig als het ontzet van Bilbao Het sneuvelen van Concha bewijst voor het overige weder opnieuw hue roekeloos de aanvoerders in Spanje zich bloot geven Maar juist wanneer alles van zijn eigen persuonigkheid afhangt komt een bevelhebber er oatuurlyk het gemakkelijkit toe zijn persoon te wagen F R A N E B IJ K Het refrein van al de Franiche overwegingen in den eersten tijd na den oorlog intellectueele en moreële wedergeboorte heeft weinig beantwoord aan de werkelijkheid het gehaspel en ae onmacht der politieke fracties io verband met de herlevende macht van de keizerlijken gevrn daarop een even treurig rotwoord uls de sedei t den oorlog toegenomen bedevaarten met al het oij eloof dat daarmee gepaard g at De Répnbliqne Fran ise doet schier dageigks ajoelte om haar lezers te overtuigen vaji bet werkelijk bestiian van een Bouapartislisch comité dat overal zijn lerlakkingcn heeft en als geheime politieke vereèniging zou vallen onder rie termen van de strafwet Msar Jok zander nmlere beivgsetukken k in men aannemen dat zulk een ceiitraal eomitc besiaat dat lN ta iu toch is de mees natuurlgke zaak der wereld een groot deel van de militairen het oude keizerlijke ambtenarenpersoneel in deu meest uitgebreide zin is nog aligd aan het kei7errijk gehecht omdat het daarin een bron van bestaan heeft gevonden die door de republiek zoo niet ontuuoien dan toch elk oogenblik bedreigd werd Berustend op immoreelen grondslag wordt de oude ijver van de lóperialisten aangewakkerd door nieuwe beloften waarvan de on langs bekend geworden geheime verkiezingseirenlaire een ireOend staalde opleverde te werken op de over tuigiug ia bjj de keizerlgken altijd bijzaak geweest en het moet helaas erkend worilen dat inen door de zoogenaamde praktische middelen spoediger slaagt Het is reeds toover gekomen dat de meesteu gelooTen aan de heistelling van het Keizerrijk en er alleen verschil van gevoelen bestaat ten aanzien van den tqd wsnneer dit zal geschieden Naar ons inzien hangt de beslissing in deze voornamelyk af van de ültramontaansche partg Toor bet oogenblik is deze geheel op de hand van den graaf van Chambord omdat de paos moeilyk een beteren oudsten zoon zal vinden Kr komt nog iets by Eogéuie is wel vroom erg vroom naar de Curie vergeet nooit deze herinnert zich dat Engénie Keizerin was toen door het terugtrekken van de Fransche troepen uit Bome de heilige stad werd overgeleverd aan de rooTert de Italianen Dat moet gestraft worden en vandaar dat uUramontanen de Keizerlijken nog niet ondersteunen met hun machtigen invloed Toch zal dit slechts tydelgk zgn de legitimistische monarchie de SyllabusKoning is een onmogelijkheid in Fraukr k d Brvoor is zelfs in de Nationale geen meerderheid te vinden En als alle pogingen zgn mislukt vin de tsgiiiaisten en da zaak van den graaf Tu Chambord voorgoed opgegeven is het nog t d ganoeg om de vanen te keeren naar de bigotte Keilerlgke weduwe en den tot nog toe weinig belovenden leerling te Woolwieb De nltramonttnen zyn en bl vea steeds ds vyanden der lepobliek ook der conservatieve omdat z zelfs de schaduw der vrijheid óa lelfstandigheid katen lezingen worden gehouden door personen nitmnniende op verschillend gebied De afdeeling blijve óuk in t vervolg den goeden weg bewandelen j de zestig jarige toone nog jeugdige frischheid behouden te hebben om met kracht het doel der maatschappij te bevorderen I Zij ga voort met de bevordering van ontwikkeling en welvaart en moge uaar onzen innigen wensch nog lang in bloeienden toestand best iau I Daartoe mede te werken is de plicht van ieder die het goed met de gemeente Gouda meent Oel jk reeds een paar malen o a nog gisteren a ond plaats had zal voortaan geregeld na agoop van elke aiercitie der schutterij alhier de muziek dier schutterij zich op de groote markt doen hooren Dere geïmproviseerde volksconcerten zullen gewis den bijval oiiderriiiden die zy verdienen Tot nog toe echter is het muziekcorps genoodzaakt zoodra de duisternis eeiii is ins dreigt in te vallen aanstoiuli te eindigen Dit is jammer vooral met het oog op de heerlgke zomeravonden die zich bij uitstek prêteeren tol het genieten der muziek door de vele wandelairs die zich dan gewoonlijk op straat bewegen Weliicht kan hierin verandering gebracht en met geringe kasten detent eeiii szins verlicht worden Dit zou zeker medewerken t t bet genoegen ler burgerij Staten Oeneraal Erbste Kahee Zittingen van 37 en 20 Juni In de zitting van Zaterdag is een vgftat wets ontwerpen waaronder dat tot dcfiiiitive vaststelling van hoofdst VI Marine der stantsbegrooting voor 13 4 en dat tot Hijzigingvan hoofdstuk VIII der itaatebegrouting voor 1874 met algemeene stemmen aangeuomrn De voorzitter deelde mede dut de eommissien van rapporteurs gereed aren met hare eindverstagea over versehilleiide wets ontwiTpen In de zitting van gisteren is een tiental wetsontwerpen met algemecne stemmen aangenomen Het uetsontwerp tot wij tiging der wettelijke bepalingen omtrent de rechterlijke tucht lukte eenige discusèie uit het werd ten slotte aangenomen met 21 tegen 5 stemmen Door ged staten van Zuidholl ind ral aan de pror staten in buniic aanstiandc zomervergadering eeti voorstel worden gedaan omtrent de aanvrage om subajdie voor fleii iiunleg eener zeehaven te Sclievcningea ird staten geven aan de prov platen in overweging Ier verklaren dat de vergadering bereid blgft voor den aanleg eener binnen en buitenhsveo te Scheveuiugen geschikt tot berging van d visschersvloot eu ran stoomschepen een sukaidie uit de Provinciale geldmiddelen toe te kennen gelijkstaande aan een vyfdc gedeelte van het bedrag dat daartoe door het ryk en de gemeente sGravenliage zal warden verstrekt de som vnn 300 0ü0 niet te boven gaande te betalen iu uén termyn na verloop van zes maanden nadat de bedoelde havens in goeden staat voor de openbare dienet zullen zgu opeiitcesteld en vooits onder oorwaiirde dal het werk worde uitgevoerd volgeua eeu plan door de hooge regeering ta keuren onder onmiddelyk toa zigt van aryka waterstaat Te Nienwerkerk a d IJael ia eergisteren avond een meisje van 7 Jaren in het water gevallen en verdronken Dat er dit jaar veel hooi zal gewonnen worden kau blykeu uit eene verpaohtiug va het grasgawoa aan deu boezem van Stolwg kersluis Deze verpachting broebt II Zaterdag op 445 00 terwyl de opbrengst verleden jaar 823 00 bedroeg Het Vaiefland meldt Zaterdag jl kw imen ons gernchten ter ooren aangaande nieuwe aanwyzingrn over den bemcbten moord aan de Bocht van Guinea Wij maakten ran die gerechten veorloopig geeu adding omdat wy eerst nog nadere inforroatien wenaohten in te winnen Thans echter kannen wij met zekerheid mededeeleU dat er in de laatste dagen gelnigenissen ign afgelegdi die inderdaad hoop geven dat men eioiUlyk dedadet dan tooh op bet spoor is Iu het belang seuer hoogst wenschslykis ontdekking meonen wij ons echter ook nog hs ea van het mededcelen van byzonderhedea Ie moeten onthouden De justitie schynt inderdaad in haar argwaan niet zoo geheel miigegrepen hebben Ondant het proteet van alle oudheid en kltnstlievenden beeft de Leidsche Gemeenteraad favaloten de HoiOgewoerdsoh poort te doen afbreken en Voot afbraak te rerkoopen Zooals men weet werd op de Stastsbegrooting Mor 1874 op een amendement van den heer mr Bergamit voor verhoogiog van de jaarwedden der ambtenaren en bedienden by de Provinciale griSeo 17 000 uitgetrokken Dezer dagen is eindelijk op voordiaolit van den Minister van Binnenbindscbe Zaken de verdeelüig dier som 4oo den Koning geschied DMrbj lïMn elke provincie van hetgeen zy thans ontvangt w genoemde jaarwedden toegekend omstreeks 7 s Kau aanleiding der instelling van rijks adviseurs Itor de monumenten van geschiedenis en kunst heeft il minister van oorlog de onderscheidene autoriteiHo van het leger nitgeooodigd om voor zooverre £ t in hunne betreitking mocht kunnen te p is komen van al datgene wat voor het behoud eu de restauratie van rijks gebouwen en voorwerpen voor zoover die eene bistoriscb of kunstwaarde bezitten of voor de Nederlandsehe geschiedenis van belang zijn te alihten rechtstreeks msdedeeling te doen aan de bovenrermelde adviseurs Door deu gemeenteraad van Aarlanderveen is tot hoofdonderwijzer oaii de nieuw gebouwde school voor gewoon en meer uitgebreid Isger onderwijs op deI ge Zijde aldaar beaoemd de heer G H de Bock van Leiden Door het algemeen Ncderlandssh Werkliedeiiverband te Amsterdam geresliKil zyn de pogingen om onderde werklieden eene BunwvereeiiigiiiK up te richten ten einde hun eene goede woning iu eigendom te veisoiialTen reeds gedeeltelijk geslaa il het plan vindt by velen grootu deelneming r aodai de zaak als gevestigil kan beschouwt vorden f D De Vereenigiug van olBoieren der schutterij in Nederland hield Zaterdag in de duineu van Klein Bentveld aan den Zaïidvoortschen straatweg toebeboorende aan den heer mr H Enscliede te Haarlem baren aangekondigden wedstrijd Aan den kaapstrijd werd door 60 a 70 officieren ait verschillende steden deelgenomen Vrijdag namiddag had in het krankzinnigengesticht Meereunerg eene feestviering plaats ter gelegenheid nn het 25jarig bestaan van dat gesticht De schonwbnrgzaal in het gesticht nas fraai versierd en het grootste gedeelte der verpleegden met de geëmploieerdeu waren daarin byeen De directeur dr Persyn btcht een warm wourd van hulde toe aan hen die hunne gaven en kraC teii aan lc stichting hadden gewijd en daarin nog werkzaam waren Bij deze gelegenheid ontvingen de hecren A v d Linden architect V d Voort boeklioudiir en nog twee geëmploieerden namens het persuieel geBehenkeii tot herinnering aan den feestdag Er weril vervoltrens eene muzieknitvoering gegeveu die door de ly lera mtA belangrtsUing werd bijgewoond Zij werden krentebrood en chocolade onthaald tevens op Men meldt uit Herwijnen in d 26 Juni Gisteren is te Lage Zwalowe het lyk gevolgden Tan het kind van M v 8 dat verleden week ql n IBden jl alhier is verdronken Alle middelen die men aanwendde om bet lyk te viuden op de ploata waar het kind verdronken is waren vruchteloos We kunnen niet nalaten éin middel waarmede men hei kaalde malen de proef nam biede te dee en en dat kan santooneo hoe bijgeloovig en hoe reinig ontwikkeld de mensehen hier nog zyn Het middel ia du men zit een schotel liefst een linnen op de oppervlakte van het water en daarin een licht eene kaars of lantaarn Ter plaatse waar de ackotel noch fournoch achteri a irts gaat duch alleen eeu draaiende beweging aanneemt licht het Igk Wie het middel voor onfeilbaar houdt neme by voorkomende gelegenheid de proef Hier is evenwel de proef totaal isliikt eó niettegenst iaude de ondervonden teleurstelhs redeueenugeu kunnen de wyze mensdiea niet geVzen biyven zy nog aan hun dwaas bygeloof Imobten En 4ot in de tweede helft der 19de eeuw Voor het tfdmissie examen tot plaeistng aan de rykskweekschtAl voor onderwijzers te Haarlem hebbeir xich amgemeld 60 adspiiantrn nit de provinciën Geldyriand Zuidhollnd Noonlbollwd Ztar land Overijlt Drenthe Frieil n4 u Utrecht I et vergelijkend examen voor de A 1 beschikbaar gestelde njlts toelagen ad ƒ SOO lal den 7l isAi e k te sGravenhage aanvangen Aan een particulier sebrijven uit Atéhili gedufltee kend Penajorng 16 April ontleent de Zut heiuche Qmrant het volgend Nu de expeditie byna afgeloopen is ben ik blyde kitt mede Ie hebben gemaakt dew ik Jwelhuids terug zal keeren Dat anders een veiblyf van vier maanden aan boord van een ziekenschip weinig genot oplevert beboef ik n wel niet 4e eggen Ik ndoa nu met een paar goede kennissen in eene hut te oajoeng waar t hoofdkwartier is gevestigd De Kratdn il herdoopt en zoo veranderd dat hij niet meer te herkennen is Geheel hebbeo wy hem niet m beslag genomen man wat wé bezitten is ap Enropeesche wijze versterkt en wel zoodanig dat men emt kan zeggen dat hy voor de Atehineeieo onlueabau it e Pen joeDg ia ook een kleine sterke benting door ons gebouwd en dichter bij de manding der rivier nog eene 3de veislcrkiug aangelegd Er is bier ongeloofljk veel gewerkt Het terrein was geheel in t voordeel van deu vyand Men vond er missa s bamboe doeri De geheele kratoo was door eene heg daarvan umgeven daardoor aan ons oog onttrokken en bijna ongenaakbaar omdat de vijand nog bovendien in den omtrek eene massa traversen had aangelegd waaruit hg onze troepen Uigenoeg ongestraft op e iie vreeselyke w ze kon beschieten In den laatsten tijd hebben we ons bepaald tot verdediging van deu overwonnen grond tot het aanvoeren van materieel vivres en andere benoodigdheden tot het bouwen van versterkingen kazernen eoz en tot onderhandelingen met verschillende hoofden die daartoe genegen zijn Bijna dagelijks vallen de Alchineezcn ons aan maar ze bigveu op zulk een eerbiedigen afstond dat hunne kogels ons n ct schaden Gisteren was hier het hoofd van Gighen een rijkje ten zuiden van Pedir op de Oostkust ge egen die zijne onderwerping kwam aanbieden De vent was zou zwart als eeu Afrikaan Hy beweerde dat liei gewoonte was om by bet optreden van een nieuwen Sultai ain zijne onderdanen een groot feest te geven by stelde de Bouvereiniteit van het Nederlandscb gouvernement daarmede gelijk en beweerde dit ook nu te moeten doen Om daaraan gevolg te kunnen geven werden hem door den opperbevelhebber 15ÜU0 rijksil uitbetaald Ik beschouw de verkregen resultaten ais vrij gunstig en beu het volkomen eens met generaal van Swieten dat wy nu door eene afwachtende houding aaif te uemen de verdere ondcrwerpiug au Atchiu moeten trachten te verkrijgen De Atchii eczen zullen door hunne aanvallen telkens nieuwe verliezen lijden kr weinig kwaad doen en eindelgk eieren voor hun geld kiezen wanneer ze zien dat hunne pigiugenom ons te verdrijven vruchteloos zijn en dat de kampongs die zich onderworpen hebben onder ons bestuur welvaren zonder dat hun goilsdtenst geva ir loopt Sedert het begin der expeditie heb ik de tactiek van generaal van Swieten verdedigd en stond toen daarby nagenoeg nagenoeg alleen Langramerbaud zgn ook anderen tot de overtuiging gekomen dal de oude opperbevelhebber juist oordeelde en beter inzicht in de zaken had dan de lui die alleen door orerbaasten strijd verwoesting en plnndering Atchin willen veroveren In een hurloicie fabriek te Geneve zoo vertelt ons een Amerikoansoh blad dat er voor bet melden VdD de gelijk merkwaardig SKm S een correspondent in de oude wereld op na Bchijiit te houden wordt thans een hurlogie gems ikt waarvan bet werk banden heeft die dus zgn aaiigebraclit dal zg den drager van het hurlu tie precies te tien ure des avonds bij den kraag pakken en naar huis stuwen of hij wil of niet Men begrijpt dat indien de vervaardiging van zulk een horioj ie mogelijk en geeu verzinsel ware de ouders er terstond een aan hun zoons de vrouwen een aan baar echtgenoot zouden geven zood it zulk een uurwerk een kolossaal debiet sou hebben Koloniën o OST IN D I Ë BATAVIA a Mei De luit generaal van Swieten heeft vóór zijn vertrek lit Atchin de volgende proclamatie aau de hoofden en bevolking van Groot Atchin gericht Aan de hoofden en het volk van de drie sagics io GrootAtchin Ik maak bekend dat mijne bezigheden mg niet toelaten om langer te Atchiu te bigven en dat ik de regeling der lakcn van Atchin heb opgedragen aan L 1 I H Pel die voort zal gaan op den weg disn ik heb aangewezen fik ben bijna vyf maanden hier geweest en had gehoopt dat de hoefden tot my zooden zijn gekomen om den vrede te sluiten en de zaken te regelen Het oade voor o vootdeelig qjn gewseat waut gy zult spoedig zien dat al de onderhoorige Staten die zich onder de vlag vao Nederland hebben gesield rust en welvaart zullen genieten eu geeu nadeel zullen ondervinden dat zij onder de bescherming eener groote Mogendheid slaan Ik zoude als de hoofden tot mij gekomen wsren niet ken bsbben overlegd aan wien het bestuur oser de drie aagiea kon worden opgedragen want ik herhaal wat ik reeds zoo diknyls gezefd hebt met uw godidienst met nwe volksgebruiken en huishoudelyke zaken willen wij ons niet inlaten Wy vertangqn geen rechtstreekseh bestuur noch eenig voordeel van te trekken Wg willen slechts dat er rechtvaardig bestuurd worde dat er niet worde geroofd noch ter zee noch ter laad noch goederen noch menseben en dat vreemde handelaren van waar zij komen veiligheid genieten en dit voornamelyk on welvaart en rust onder het volk te doen komen en er dus ook niat onderling worde geoorloogd Dit zijn zonden die ook door uwen profeet veroordeeld zijn en die gij toch altijd onder de aanroeping van zguen naaiu en zijne leer hebt begaan Daarom heeft hij u verlaten eu is God in dezen oorlog met ons geweest Ik keer met eenige van mijne soldaten naitr Java terug maar ik heb deze te voren door andere doen vervangen Gelooft dus niet dat wij zwak zijn geworden want er blijven er nog zooveel teru als er in den aanvang van den oorlog geweest zijn Al wat Toeiuue Paja I uit Penang geschrcen heeft op den 2iln der maand Moeharam 1291 3 Maart 1874 is onwaar met uitzondering van het laatste gedeelte waar hij u berispt wegens het vermooi den van myu zendeling Het zijn uwe vrienden niel die u even als Toenkoe Paja tot de voortzettii g van den oorlog a inzelten Denkt gij dan dat wij onze kracht niet kennen en ons aan het gevaar om Van hier verdreven te worden zoudeu bluotstelien zoo dit mogelijk ware Neen zou dom zijn de Hollanders niet Kotii Radja zal altijd duur ons bezet blijven maar het zal ouder ons gezag epn welvarende starl worden watrran gij zeif de grout te voordeden zult trekken iuitien gij met ons in overleg wilt treden om onder onze heerschappij liet bestuur over de drie sogies aan een van uwe mecsl vertrouwde hoofden op te dragen Wilt gij dat dan kant gij n wenden tot den kolonel Pel die in Kotia Radja het bevel voeit Dit zijn mijne woorden en het zijn woorden van waarheid Atchiu 23 April 1874 Het SoerabaiaaiA HandeUblad schrijft hel volgende Wij zijn in staat den geest der voorwaarden mede te deelen waarop de verschillende staten van Atchin de souvereiniteit van Nederland vrijwillig kunnen aannemen I Erkenning van den koning der Nederlanden als souverein en het voeren der Nederlandsche vlag te land en ter zee II Het land rechtvaardig te regeeren orde en vrede te handhaven met de naburige rijken handel nijverheid landbouw en zeevaart te bevorderen eve dzoo bet welvaren van de opderdanen III Slavernij menscheu en zeeroof tegen te gaan IV Hulp aan schipbreukelingen en redding van gestrande goederen V Geen schuilplnala te verleeneu aan gouvernemenlB onderdanen die scH ig aan misdaden zijn VI ieen staatkundige trekkingen met vrecisde Mogendheden aan te kuoopen Vil Alle zaken hieibu en niet opgesomd zullen als ze in de termen vallen door den vertegeowoordi er van het Ned Ind gouvernement te Atchiu geregeld worden en het wettige gez ig van dat land m overeenstemming met de b taaiidu orde van zaken en met inachtneming van bestaande instellingen Voorts wordt aan de regeerende Vorsten een onafhankelijk bestuur en de bescherming van Neder Uud verleend zy worden vrijgesteld vnn alle verplichtingen en vao bet betalen van hassie aan Groot At chin terwyl het Ned Gou niets anders verlangt dan opvolging der bepalingen geeue enkele schatting wordt opgelegd Dezelfde eischen worden aan Groot Atchin gesteld Het bestuur blyft in de handeu der Hoofden Noch op de nationale gewoonten godsdienst of bestaande insteliingen zal inbreuk gemaakt worden in zoo verre zij bestaanbaar ziju met de bepalingen gemaakt omtrent de onderworpen Staten wat zeeroof alaverny enz betreft Als het noodig blykt zullen de Hoofden goed bezoldigd worden doch laar er nog weinig van het land bekend is kan op dit punt nog niets met zekerheid worden gezegd Maar dit staat vast dat alles gedaan zal worden i het volk te bevredigen dat noch gedwongen arbeid noch verplichte cultures noch gedwongen leveringen gevorderd zullen worden alle aangeboden zaken tullen betaald worden volgens de regels van vraag en aanbod Kolonel van Danlen heeft eenige weken geleden zyn verroek h haald om eervol ontslag uit den dienst met toekenning van pensioen Een antwoord daarop schynt nog niet te zyu ontvangen Jma Bode Belangrijk voor velen In alle brancheu in het by ander echter met betrekking tot de algemeen veel gezochte origineeleloten rechtvaardigt zich het vertrouiten eenerzijds door de bekende soMiteit der firma ander yds door den hieruit van Telfs voortspruitenden enormen verkoop der loten Het door zijne nauwkeurigheid bekende bankiershnis Adolpta Haas ia Hamburg kan deswegen iedereen sterk aanbevolen worden en doen wij op het heden in onze courant voorkomende advertentie der voormelde firma algemeen de aandacht vestigen