Goudsche Courant, woensdag 1 juli 1874

Vrijdag 3 Juli 1874 N 1Ö37 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Öonda en Ömslrel eo ten behoeve der R K Kerk te Oudenbosch groot 125 000 Gulden goedgekeurd door Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Mgr Ji A GENK Bisschop van Breda verdeeld In 25000 Aan deel en a S Eerste Trekking 3 Augustus 1874 als wanneer er zullen worden uitgeloot 1000 Aandeelen tot een gezamentljjk bedrag van 20000 bestaande uit 1 prgs van lOOOO 1 van lOOO 10 van lOO 22 van 60 32 van 35 214 van lO en 720 van y5 50 Bg elke trekking bedraagt de minste premie waarmede eeü Aandeel wordt afgelost ƒ 5 50 Circulaires en Prospectussen betreffende bovengenoemde Leening alsmede Aandeelen verkrijgbaar bfl Wed KNOX DORTLAND = er8 ujTTie iu Wij Ve3tif i a de aamiucUt üiuer ie ers OU bluii vourkouieiulc a ivurteutie bctrüffeiitleile PKE SIIKLËËNINQ der li K KEUK te Ou enhvëciy weike wij U zeer vounlrdiig eu uilerst solicile gcruslelyk uauüevi k ii De ctiatH groole I reiuicUtïkkiiig ht t ft reeds plauig up j Auj 4tstus aaiisUHUilv nis wiiiiiieer er prijzeu i ulien vvurden bit eluot van lU Üüij lUÜÜ 5ÜÜ lOU gulden eiiz Vergadering vau den Gemeenteraad MffiiaaHg 29 Juni TegeDwoordig de lih Wtmy vourz KIst Lugteu Prince Westerbaun vtii Vrt umiiigen Muller Droogleever fsn Üliaa Uu Host UroBt Huogeubuuui iwiufoio eo Ëitruven du fatier Vinil btelt ktiiuisgegeveu duur nuibUbezigliedcu verhinderd te ziju dtitti ver iudt riug te kuuuen üijuouea Of ncitulen der n rige vergadoiing uideu gelczep en getrrLstf rd Ingekomen zjjn eeue missive tn hh gedrp stnten dejtcr proviocie hoadeiide guvdkcuniig tut wgzigiug der begrootiug urer lb73 uulil ecoe raissifc viu hh libr eu fC8tt reu inzendende de rekening eu vcrantwBordiiig over 1873 ter visie eviie missive sd de commissie over de bt leeitbauk insgelijks aanbifdendfl de rekening over het afgfloopen dienstjaar ter viaie eeiM missiye tsii de gezondlieids commissie kenniegeTende dat xij in baar torig besluit tut uutslag blijft volharden nut if eeiie DiissJve van deu beer P M MoDtijo kennisgeve e dat hij zyn ontslag neemt als lid raa de plaatselijke schouleomiiutiaie nutif veue missive van de commissie vour bet museum van oudheden dank zeggende oor de goedkeuring der dour boar aaogibodcn begruotiug tilsmrde voor het genomen besluit tot liet iu bewaring laten der geroeeote eigeadommen waardoor echter nu reeds blykt dat er plaatsgebrek zal komen waflrom zij verzoekt om de boveuacbterkamer vau Arti J gi die nu voor nuziekli sseu wordi gebruikt benevens de open plaats die dan inet glus overdekt zou ro eteu worden baar iu gebruik af te staan voorts verzoekt de commissie doorloopende machtiging om tegen verminderd entreegeld op sommige dagen toegang tot bet m seum te verleuuen daar gebleken is dat dit goede reaultateu oplevert ia baiideu gesteld van B en W eene missive van den heer G A Oudijk kennisgevende dat bet t oor hem gedane aanbod wordt ingetrokken notif De voorzitter deelt mede dat de feestcoramissie van 12 Vieleen batig saldo ten bedrage van f 165 741 ïo dr gemeenlekaa heeft gestort omdat de gemeente evne subvidie hadbijgedragen tot het gevierde kinderfeest notif Aan de ordu Een vooistel tüt goedkeuring der rekeoïag en verantwoording vnu het door den Sehuit sraad gevoerd geldelijk beheer over 1873 wordt goi dgekeurd £ en vooistel tot wgzigiiig van den staat vau begrooting der inkomsten en uitgaven dezer gemeeute vuur het dienstjaar 1874 de heer Lugten vraagt inlichting umtreut de huoge som tot reparatie aan de Huastrechtsche brug de vooraitter geeft die naarua het voorstel wordt goedgekeurd Ken ver oek van den beer Joh W Wensiak om ontslag als stadsmitEiekiueester üit verzoek was dd i4 Juui aan den raad gericht terwijl op den 27u dauraunvulgende bij ti eu W een verdoek au geuocmdeu muziekmeeïier was iugckomen om eerstgenoemd verzoek als niet gescbreteu te willen beschouwen U en W hadden in dienzio niet kunnen handelen doch stelden oor de eerste brief als niet geschreven te beschouwen waarmede de vergadering zieh vereenigde De voorzitter deelt mide een verzoek van deu gemeentearchitect om belast te nordea oiet het opzicht o er do verbouwing Tan het Israëlitische oude vrouwen en mannenhuis waartegen geen bezwaren worden Ingebracht en ahoo wo dt goedgekeurd De voorzitter deelt ten 8lot4 e mede dat hb regenten vau het bestedelioghuia geene voordracht wenschen te doen voor regcntesseu waarom zoo hiertegen geen bezwaar bestaat ü en W xullen uvcrgami tot het furmeer u van dubbcltullen waaruit dan in eene volgende vergadering tot d t benoeming kun worden overgegaan dit wordt goedgekeurd Niels meer aan de ordt zijnde wordt de vergadering nadat machtiging oui aan de genomen besluiten uitvoering zouder resumplie te geven verleend was gesloten Laatste Berichten Foldai 29 uni Gistere zijn verzoenende voorstellen van de Biaschops cooferentie naar Burlgn gelanden Van het antwoord zal afhangen of er al dan niet een herderlyke brief zal wolden uiigevaardijjd Madrid 39 Juni De dood van Concha ut geene schorsing of staking der operatiën ten gevolge hebben Zaballa is op reis gegaan on het bevel over tet leger te aanvaarden en zal de uitvoering van Concha s plannen krachtig voortzetten Parijs 29 Juni De Commissie voor de constitutioneeie ontwerpen beeft hetavoorstel Périer met 19 tegen 6 stemmen verworpen en eene sub oommissie benoemd bestaande nil de beeieif Üara Laeombe en Vcntavon met opdracht aanstaanden Woensdag een ontwerp m te dienen hetwelk niet enkel de grondslagen voor eene constitutie zal aaawgzea maar ook de groiidartikelen eeoer constitutie zal bevatten Madrid S9 Juni De Gaceta deelt de Staatsbegrooting mede De ontvangsten zyn geraamd op 703 de uitgaven op 627 millioen pesetas waaronder 148 millioen voor militaire doeleinden £ r worden verschillende nieuwe belastingen aangekondigd De termijn I voor de betaling der sobalkistbiljettcn en Gon ernementswissels is met drie maanden verlengd De Minister wordt gemachtigd zich met de scbuldeischers des Lands te verstaan over de betaling der vervallen coupons eu van die van 1 Juü a s In de rentelieliiliijg der buiienlanJsohe schuld zal alsdan worden voor iei door middel vnn papier op de Hio Tinto ing ucn tot een janriyksch bedrag vau 25 millioen zullende I voorts een gelijk bedrag worden aangewezen voor de betaling der achterstallige coupons van de binneulandsche schuld en van de coupon vervullende 1 Juli as alsook voor andere uiigaveii De minister heeft het plan aangaande eene belasting van 6 o op de rente opgegeven Burgerlijke Stand Gkbokvn 27 Ju i Wilhelmiiia Adi iima Elisabeth uuders A C A Berlaerts van Kuiiuicliuvea eu C B jfi uijt Hartu ouilerb S H Polak tu S de Jong 2t Leoiiardus Fclrus ouders fi U icMreu J M Koolee Jnii ouders T U ÏJÉkerveld eo C Bunschoten Maria Fauliun ouders F inn Itruioessen en J F de Vrcil VVilheldiiua ouders E Huuruiao en H van der Palm OviuueutN 2G Juui B F C van Gastel 19 j S T L ti au Velzen lm ADVEIITENTIËN Heden overleed plotseling oa een langdurig lijden van 11 maanden tot onzer aller droefheid onze jongste Zoon BERNARD FRANCOIS CHARLES in deu ouderdom vau 19 jaren A VAN GASTEL M VAN GASTEL PiNKSE Qmtda 26 Juni 1874 Tot mijne diepe droef held overleed den 29 Juni te Nijmegen mijne innig gelieMe Echtgenoot J KLAUS gep Kapitein in den ouderdom van 66 jaren Wed A M KLAUS BoON TAN OSTADB De ondergeteekende betuigt zjjneu welmeenenden dunk aan den WelEd Zeer Gel Heer M J F J DE ROTTE voor de buitengewone hulp betoond bg de verlossing zijiier Echtgenoot ook komt Mejuifyrouw W M D8 KNOOP VAN VV iEEST dank toe voor hare bewezen hulp in deze S J DE BEUN Gouda 26 Juui 1674 BOEKe HDIDEKOPfiR LANDBOLTW en WERKTUIGKUNDIGEN Grroningen HH Landbouwers worden aandachtig gemaakt dat bestellingen Qp HOOISCHÜDDEltó HOOIPERSENen GEASMAAIMACHINES KAASPERSEN en WllONGELMOLENS zoo vroeg mogelijk moeten geschieden opdat de aflevering in tijds kan plaats hebben Inlichtingen voor Gouda en Omstreken te bekomen b deu Heer J VERBORG Landbouwer Asturie Reeuwijk VERBETERD Annatto of Raasklenrsel Sedert 21 jaren 1853 1874 bereid door A KERBERT te Purmerende Bekroond S pl 1872 te a Eeni bekroond t abncaat op de in Sept 1873 te Amsul dam gehouden Landbonw Tentoonstelling Gunstig beoordeeld door een Oostenrflksch Verslatrgever van de m 1873 te Ween gehoudSi Wereld ïentoonstelling Zie VlrechulProZeiaal Stedelijk Dagblad van 21 Sept 1873 Verkrijgbaar te Gouda bij de HH J J vla DEa SANDE W B van STRAATEN J SWITZER 0 THIM Uitnoodiging ter deelneming aan de door den Staat Hamburg goedgekeurde en gewaarborgde groote iieldverloting De hoogste prijs in liet gelukkigste geral bedraagt 300000 Mark Of f 210000 l c Hoüldprijzeii zijn Mark 200 000 100 000 75 000 50 000 40 000 2 il 30 000 1 a 25 000 3 a 20 000 3 a 15 000 5 al2 000 12 a 10 000 enz enz Door nog zes veriotingen worden 3B 800 prijzen uitgetrokken uelke kri clitens bet plan binnen eeiiige maaaden door het lot moeten zijn aan gewe en Tegen Inzending van het bedrag per post wissel uf aaugeteekendeu brief daar oiik gangbare coupons en postzegels door my in betaling worilen aangenomen verzendt de onderi etcekende originele loten voor de tweede ver loting weili offlcleel Vastgesteld reeds op den lo en 16 Juli a s ptaais vindt te reii de volgende vaate prijzen Een geheel Orgineel lot Thlr 4 of fl 7 half 2 8 50 vierde 1 1 75 ouder verzekering der prompste bediening leder drelnenier ontvnngi van mij de Van het oiHciele wapen voorziene originele loten Het origineele trekkingspinn alsmede de HoUandsohe vertaling diarvan wordt bij iedere bestrlliug gratis bijgevoegd en worden de getrokkene prijien benevens eene ambtelijke trekkingsiyst aan de belanghebbenden nauwkeurig toegezonden Men gelieve zich ten spofdigse en regtstreeks te wenden tot ADOLPH HAAS STA A TSEFFECTENIIANDELAAR in Hamburg Goods Drnk van A Brinkoua 04 Voor liet mij tot dusverre gesobonkene vertrouwen zeg Ik mijne geëerde deelnemers mijnen besten dar k BXnTENLAND Builcnkiidscli Ovmlcht Ue ontvangst van Mao Mahon oij de groote wapenschouwiiig is door het olilcieuse telegraphiscbe bericht gunstiger gekleurd dan de werkelijkheid recht gnf mcu boorde geen enkelen krert ter eere van deu president der republiek het putiliek gaf alleen zijn tevredenheid te Kennen over de houding van de troepen eenige regimenten werden bepaald toegejuiclit De Franscbe binden roemen om strijd de houiling van de soldaten een üuitsch correspondent lAauit vooral de iAfaulcrie lof toe luaar zegt dat de cavalerie voor ecu deel yeel te weiisuhen overliet Miuiodag heeft de heer Pradiu iu de commissie der rlertigeii een voorstel ingediend waardoor dat vau Perier werd geu zigd Iu plaats van de benaniiig r het gouvernement der republiek enz wilde bij iezcii het gouverneuient bestaat uit twee kaïners omlerseheiden in oorsprong enz Hij wenschte baudb ving der wet van ao Nov die vour zeven jurtn un Mac Mahon den titel van president der republiek toekent Aan den laaarscliatk zou bet recht tot ootbinding der kamer van aff eva irdigden worden tuegckend Nadat de jtermiju van de zeven jaren rcrsliuken is zouden d beide kamers veraenigd den apvolger van den mairschaik benoemen en omtrent de liirzienlng der cunstiiutie een btsluit nemen De euiuinissic nam het voors el l radié niet in aano erking De heer Lambert de Sitinte Croix heed verVoigeiJS de commissie gevraagd um ter kamer niet iliiien de grondslagen tan een ontwerp eene constitutie naar wezenlijke wetsartikelen aan te biedeu die de lerste artikelen eener constitutie narden zouden Aan de discussie hierover nakeu tiehilve de voorsteller k heeren de Vcntavon Batbic Lefèvre Foutalis deel Het voorstel Perier werd gelijk Maandag reeds Older onze telegrammen vermeld is met 19 legen t stemmen verworpen Het voorstel Sainte Croix Tcrd daarentegen aangenomen 61en ging ver olgeos er tot de di cu sie over de vraag of men een rap K ltnr zon benoemen bela t met het motiveertu vun besluit tut verwerping van hot vuoistel Perier D heer Dufaure stelde dat voor doch zijn voorstel werd erworpeii Aangenomen werd daarentegen het rootitel vau den heer Pari om eene sub oommissie Ic lienuemen die de artikelen zou opstellen door den Icir Lambert de Saintfe Croix gtvriuigd Ue beer Üaru do Laeombe en dé Venlavon zijn daartoe verkozen en moesten reeds gisteren Woensdag een ont terp iiid eneu In liet Engelsohe lagerhuis heeft de heer Butt zijn Toorstel betreffende Ierland toegelicht Hg leide o t dut Ëngeland s pogiugeu om Ierland te voldoen tooit zullen slagen daar het Ierland de ware vrgleden onthundt De advocaat generaal van Ierland heeft het vooritel lau Butt bestreden Lord Ilartington heeft uit laam van de liberale partij de hume rule vcrwor ert De beraadslaging is tot heden verdaagd De dood vau Concha schynt veel der voordeelen iie hij behaald had te zullen doen verliezen Al eet men ook zijn plan in bijzonderheden op de krachtige uitvoering komt alles aan Wat betreft de verslagenheid onder de Spaansche trpepen hebben wij een telegram uit Madrid Daarlit schijnt te moeten worden opgemaakt dat zg ie veroverde stellingen weder hebben opgegeven en ifgetrokkcu zijn naar Tufalla waar de divisie van Ichague stond Zelfs de Carlistische telegrammen Kbter zeggen dat de regeeringalroepen hunne kanonnen tn legertros in veiligheid konden brengen eu dat een Igemeeue nachtelijke aanval van de Carlisten door de artillerie werd afgeslagen Ue aftocht schijnt dus in goede orde te hebben plaats gehad Ook erkennen d Carlisten dat zij zelven zware verliezen leden De benoeming van den minister van oorlog Zabala tol opperbevelhebber van het Noorderleger heeft een goeden indruk gemaakt omdat het operatieplan van ooha in overleg met hem was opgesteld De nieuwe minister van oorlog Cotoiier was direo eur eneraal van de infanterie een der oudste officieren van het leger en een flink soldiat hij behoort tot de liberaal conservatieven De Pruisische regeering heeft bij besluit van 30 Juni bepaald dat het traktement van deu Poscnschen wijbisschop Janiszewski van 1 Juli niet meer zal worden uitbetaald Verder verdient een telegram uit Fulda de aandacht dat eene bevestiging schynt te zijn van hetgeen aangaande deze zaak ia gemeld Evenals wij eclitrr twijfeleu bezadigde Duitsche dagblailen of het Duitsche episcopaat werkelijk eene moedige houding tegen de drijvers der beweging zal durven aannemen als de berichtgerers uit Fuldaschijnen te verwachten J2S1 i FRANKRIJK De groote wapenscbouwing in het fioulogner Bosch werd Zondag door prachtig weder begunstigd Parijs zag er s morgens met het trekken der troepen door de straten zoo vroolijk uit als in langen tijd niet het geval was gewast Half Purys volgde de troepen te voet per rijtuig of per spoor men berekende de menigte die op Longehamps wa vereeuigd behalve ie troepeu op 500 U0U man Een gedeelte van de troepen was reeds in den vroegen morgen op Lougchampa aangekomen waar bivak werd opgeslagen en de maaltijd genuttigd t waien die soldaten die ver van Parijs ivaren verwijderd die welke iu de stad zelf in garnizoen waren gingen eerst om 10 uren op marnch Om twee uren precies waren de troepen opgesteld het opperbevel voerde de gouverueur vau Parijs Aan bet hoofd van de infanterie zag meu ue leerlingen van St Cyr ouder bevel van ge nud Uei rion Het geheel maakten een ioipuS iiiten indruk die nog werd versterkt door de dnizendsii nieuwsgierigen de boam u aan den rand der vinkte van Lungi bamps waren dicht bezet met Parijsche jongens die hit klimmen niet verleerd hadden Van elke compagnie soldaten had men 40 man genomen zeker de oudsten wat er mede toe bijdroeg een gunstig oordeel U vellen over de houding der suldaten Het publiek was o er de troepen uiterst voidaan meu boorde hier en daar de uitdrukking be igeu dat men met zulke soldaten de Pruisen wel spoedig zou kloppen en iu ke uiidrukkingen boorde men niet alleen van personen uit den minderen stt nd Uea behoeft echter aan zulke uitdrukkingen niet meer gewicht te hechten dan noodig is Aan de juuruaiisien Wurrn slechte plaatsen toegedeeld zelfs de dames van de zoogenaamd demi monde waren nog bt ter af Om drie uren verkondigden 15 Rnonscliuten de aankomst van Mac Mahon die bij de oulugnrr poort te paard steeg Het gevolg van den President der llepubliek was niet talrijk maar schitterend men merkte op de raililaire nttaclii s van Oostenrijk Kusland Italië Dnitschland enz De Duitsche militaire attaché majoor Bulow wekte opzien maar men hoorde luide geen aanmerkingen maken Het volk was niieroiBte kalm ook van de tribunes hoorde men geen enkelen kreet Om 31 4 uur begon het maroheeren der troepeu de bonding van de infanterie was uitstekend in vergelijking van vroeger de opgewondenheid van t publiek daarover werd echter getemperd omdat de bevelhebbera byna zonder uitzondering mannen waren die aan den laatsten oorlog een zeer werkzaam aandeel hebben gehad Van de soldaten werden door het volk toegejuicht de cadetten van St Cyr maar vooral ook de republikeinsche garde en de gendarmen De artillerie rukte voorbg in galop de meeste kanonnen waren blijkbaar nieuwe elf en zevenponders De cjvalerie maakte voor een deel een slechten indruk toen z j zich in gestrekien draf zette waggelde een half dozyn officieren op de paarden twee hunner werden werkelijk zandruiter Om i uur was het voorbijmarcheeren gedaan Mac Mnhou reed terug naar de Boulogner poort waar hg weer in zijn rijtuig plaats nam Het volk ging langzaam uiteen Ongelukken hebben niet piaiils gehad De blklagenswaardige toestand waarin do Franscbe bannelingen in Nieuw Caledonië verkeeren geeft de limea mnïeiding tot bet schrijven van een bericht dat zes kofommen beslaat Aan het eind daarvan wordt de opmerking gemankt dat het in het verbaal der Nieuw Caledoniërs niet ontbreekt aan plaatsen die een gevoel van leedwezen opwekken dat er menschen worden gevonden die louter uit gebrek aau kennis in zoo vreeselijke dwalingen vervallen Onbekend toch met de geschiedenis met de menschelijke geaardheid met de drijfveeren gedachten en ontwikkelingsgang hunner medemenschen handelden zg de zaak goed beschouwd niet anders dan het leger van Versailles toen het ongelukkige vrouwen als petroleuscé beschouwde en de gevangenen bij groepen fusilleerdein het Bois de Boulogne Lang nog zal het doreneer in Frankrijk door het onderwijs niet alleen inde scholen maar ook in het dagelijksoh leven de begrippen genoegyaam zullen zijn opgeklaard om den verdelgiugskrijg van laudgenooteu onderling te voorkomen E fe r SV5 5ïsi 2 DUIT8CHLAND Met 1 Juli zal te Berlijn weder ecu strike aauvang4n in de drukkerij van een der staatkundige dag b iden namelijk van de Tribune Reeds sedert eenigen ti d beeft er verschil bestaan tusachen den patroon d r drukkerij en het personeel der zetterij Het ge v Ig biervan is geweest dat de zoogenaande Verb ndoletterzetters dat zijnde leden van het Duitsche b nd weigerden den arbeid op de voor esteide bepa lil gen voort te zetten Om het verschijnen van bet bl ld mogelijk te maken aprongen de overige drukki rspatroons leden van de Berlijnscbe vereeniging Dl in de bres voor den drukker der Tribune ioot b m een gedeelte van hun personeel tijdelijk af te staan Nauwelijks was dit bekend geword p of al de ffVerbo id letterzttters staakten den arbeid Deze verklaring werd terstond daarop door een besluit van de zijde der drnkkerpatroons beactwoorri welk besluit waarschijnlijk de bron zal zijn van groot moeilijkheden acgt de Augshurgsche AllgemgiM Zeitung Als nniwoord op den aangekondigden strike beboen zij verklaard dat de bekende Leipziger overeenkomst witarby de jongst voorafgegane strijd tusschcn drukkerpatroons en letterzetters werd beslecht door hen beschouwd werd als te zijn vervallen ITALIË Be Paus beeft bet volgende geantwool d aan een deputatie van het Venetiaansche katholieken congre hetwelk aan Z H zijne hulp kwam bieden ffTocu op 17 Juni 1846 het conclare werd geopend ota een groot aantal meoschen toe te laten ï e den nieuwen Paus van nabij wilden zien was alles vroolijk en vol reugde Eenige leden van het corps diplomatique bevonden zich in de kapel van het Quirinaal en het ijverigst toonde zich daarbij de gezant van den koning van Sardinië De Paus met het pauselijk gewaad getooid naderde het allaar en vertoonde zicfc daarn op het groote balkon aan het vi lk Toen vattfr d gezant des konings van Sardinië den sleep van s Pausen kleed en aèhtte het eene groote eer dat hij de eerst was die dezen dienst kon bewijzen Later is dat anders geworden Datzelfde Picmont heeft mij het ganscbe gewaad der wereldlijke macht outnooieu en is op 37 8e t 1 870 Kome binnengedrongen ni t om mgn sleep te dragen maar om dezen die mg alleen nog van het ontstolen gewaad wa gebleven ook met geweld te ontnemen Zoo is de vreugde in droefheid veranderd maar ik hoop dat nog ier beneden de droefheid weder in vreugde veranderen zal BINNE NLAND Gouda 2 Juli Gisteren middag is aan de Peperstraat alhier een jongetje in het water gevallen Dadelijk toegeschoten hulp maakte dat het spoedig gered was en met den schrik vrg kwam Ouder de voorrechten die de gemeente Gouda boven vele andere pla itsen geniet is te rekenen de zoo bij uitstek gunstige ligging Niet alleen uit een handelsoogpunt beschouwd maar evenzeer wat betreft de gelegenheid om veelzijdig levensgenot te smaken De korte tijd waarin men naar Rotterdam Amsterdam s Hage eu Utrecht kan gaan is oorzaak dat onze