Goudsche Courant, vrijdag 3 juli 1874

atadgenooten ran amnMmenteo in die steden kunnen profiteeren s jraveiihage mag vooral in dot opziclit in aanmerking komen omdat men behalve de prachtige Dstuur daar een mutieknorpa heeft als dat gedirigeerd door deu heer Driukler Wy wijten daarom in t belang onzer stadgeuooten op achterstaande advertentie waaruit blykt d t men op weinig kostbare wijze die heerlijke muziek kan hooien lu de Zoologiacb botanische tuin aliianr Het zou ons verwonderen als niet menigeen van deze aangeboden gelegenheid gebruik maakte Het is toch meermalen gebleken dut velen in onze gemeente r gaarne wat voor over hebben goede muziek te hooreu Ds J J Ruys te Ërmelo heeft voor bet beroep naar ËergAmbaeht bedankt Dinsdag IL is in de gemeenten Berg Ambacht en Ammerstol een kind verilronken in een sloot In een regeeriagstelegram van Buiteuzorg 29 Juni wordt medegedeeld Den 2Usten dezer eijn byna al onze etablissementen in Alchiii door talrijke Pedirezeu beschoten doch loiider resnltaat I e vgafid die zicli versterkt had op den reehteroe er der Atchiunvier tunscien Penajang en de marinebeutiug beschoot opvaremle sloepen en wondde vier der onzen Van eeue patrouille op den linkeroever in hiaderluag getaiid werden acht gewond Des middag werd reiie kleiu afdeeliag oitgezoudcn die den volgeudea dag werd versterkt De v jand werd ait zijne sterkten met gevoelig verlies verdreven terwijl outerzgils 17 man gewond werden 11 officieren ea 4 0 man zyn naar Fadang en Batavia geë a ueerd Den 32sten zou Kotta Badja oostelijk van den mond de Atehinrivier door de mtrine beschoten worden Weersgesteldheid nas beter Staten Generaal ëebste Kdibi Zittingen van 3U Jiini en 1 Juli In de zitting van Dinsdag is met algemeene stemmen aangenomen het ontwerp betreifende voonehotten aan planten in Suriname Daarna was aan de orde dal tot wijziging der begrooting van Ned Indie over 1873 uilgaveo in Nederland Naar aanleiding van eene zinsnede voorkomende in het afdeeliligs verslag over het omwerp tot wqziging der begrooting van Néd Indie over 1873 en waarin de oorlog met Atchin rechtvaardig n onvertaijdelyk wordt genoemd heed de hrer Hartsen als motie van orde het volgende voorgesteld De eerste kamer der staten generanl van oordeel dat ouder de bestaande politii ke omstandigheden i land belang niet medebrengt om een gevuêlen uit te spreken ovtr den inbood der medegedeelde stukken betreffende den met Atchin gevoerden oorlog bedankt den minister van kolonieu vooir de overlegging dier tukken en gaat over tot de orde van deu dag Hierover is eenige diseuuie ontstaan De minisier van koloniën beeft met kracht aangedrongen op de bespreking van bedoeld onderwerp en gezegd dat de politieke crisiD niet belet een olgeetief oordeel over dt stukkeu Ie vellen De kamer moet er prijs op st llen onder alle omstandigheden van de verantwoording der legeering kennis te nemen Hij verlangt lof noch blaam maar is en bluft bereid tot bespreking zoo noodig io Comité Ten slotte werd de motie aangenomen met 33 tegen 3 stemmen Daarna is het ontwerp met algemeene stemmen aangenomen Vervolgens heeft de kamer nog bet ontwerp nopeue het pandreeht aangenomen met 33 tegen 3 stemmen en eeu aanvang gemaakt met ds beraadslaging over het wets voorstel van den heer van Houten tegen overmatigen fabriekarbeld en verwaarloozing van kinderen In de zitting van gisteren is het ontwerp ran Houteii tot beteugeling van deu arbeid van kinderen in faibrieken na door den minister van binnenl taken te zgn aanbevolen aangenomen met 23 tegen 10 stemmen Al d verder aan de orde ignde ontwerpen vaarooder die betreffende deo jk der gasmeters I el onderwqs in Teeartaenijkude wgziging der geneeskundige wet en regeling van de uitoefening d r vetkrtaenjjknnde cyo aangenomen het laatste met S3 legen 10 stemmen Na de bebandeling der haiahoodelgke raming van uit sren in comité i de kamer uiteengegaau lp de zitting der lilerste Kamer van Zaterdag heeft de commissie voor de verzoekwhriften o a een verslag uitgebracht bg monde van deii heer van £ ysinga UDgaande de adreaa n a van de kamer vata koophandel en abrieken te Gouda i van Bastert en Cie en rerMbitlehde ndeM teeufitbrikanlen in de provincie Utrecht e Van Jan de Koning en verSchilleD de andere ateenfabrikanten in de provincie Zuid Holland ea i van P Schelling en versdullende anderen mede allen steenbakkers in de provincie Znid Holland alle welke adressen de strekking htbben oti bexwaren in te brengen tegen bet door de T eede Kamer der Staten Generaal aangenomen voorstel van wet van mr S van Houten strekkende om overmatigeu arbeid en verwaarloozing van kinderen tegen te gaan Het eerste adres wgst vooral daarop dat de wet niet toepasselgk is op huiselgke en persoonlijke diensten en op veldarbeid alsmede dat aajrbg geen leerplicht is opgenomen zoudat adressante na date gronden ontwikkeld te hebben teu slotte vermeent dat indien dit voorstel onverhoopt tot wet mocht worden verheven er vrees bestaat dat de toestand van het kind zoowel physiek als materieel in plaatS van beter tecliter zid worden de beide volgende adressen van gelgke strekking en nagenoeg vaA denteifden inhoud stellen voorop dat de belangen der steen en pauneii fabricatie in Nederland een onder deel uitmakeu van de aigemeeu vulksbelangeu en geren verder te kennen 1 dat de arbeid van kinderen in deze fabrieken slechts plaats heeft van half April tot primo October zoodat voor die kinderen gedurende zes eu eeu halve maaud gelegenheid bestaat om néiir school te gaan hetgeen door beu zeer wordt aangemoedigd 2 dot de kinderen in dezen niet gebruikt wordeU als bezuinigingsmaatregel maar alleen ddlrom omdat die arbeid als vergezeld gaande van herhaald en gcilurig bukken niet door volwassen personeu kan geschieden 3 dat die arbeid bij regentijd geen plaats beeft en sleede wordt volbracht in de open latibt zoodat lu dezen geen quaestie is van bedompte en onreine werkplaatsen De adressanten ontwikkelen vervolgena dat deze kinderarbeid geene nadeelige gevolgen oplevert voor hunne phjrsieke en morele opleiding au betreuren dat niet ia verplichtend gesteld het sehoolgaan der kindereu beneden twaalf jaar daar in deu tgd dat die kinderen niet behoeven te werken ondanks den wel geneenden aandrang der fabrikanten nog raak met jhoulverzuim te kampen is terwgl eindelgk het laatstgenoemd verzueksehrift op verschillende gronden aangeelt dat dit wets ontwerp in het wezen der zaak niets te maken luselt met duch door te algemeene redactie ingigpt in den arbeid der op zoodanige Cabrieken arbeidenile kimleren ten gevolge waarvau door bet ontwerp bet hoofdbeginsel in eiken coiisti tutioneleu slaat gelgk recht voor allen deerlgk wordt miskend Adressinleu eindigeu met het ver oek dat het genoemde wet outwarj door deze Kamer niet moge worden aangeuomen Aangezien deze adreasen betrekking hebbeu op een bij deee Kamer aanhangig wets ontwerp adviseert de Commissie om deze ueder te leggen ter griffie ter inzage voor de ledeu De Minister vso Oorlog heeft naar aanleiding van s Konings besluit van 24 ioni bepaald l dal recruten die zich voor den militairen dienst iu Ned ludie verbinden Udar verkiezing een engagement voor den tijd van zes of van vier jaren knnneu aangaan rekeiiile van co met den dAg vhn inscheping naar Indie en 2 dat het maximum van hel bandgeld dat bg dusdanig engagement aan lederen recrnut ouvqrschillig van welken landaard kah worden uitbetaald ra bedragen ƒ 3U0 wanneer de verbintenis voor zes en 2U0 indien zij voor Vier jaren wordt aangega io Het vermelde wgzigt niet bet bepaalde bij art 9 der wet betrekkelijk de uii ionale militie volgens welk artikel elk die voor de militie is ingeschreven en ieder die doarbg is ingelijfd tot een militair engagement Van minder dan ze jaren uiet kan worden toegelaten Ten slotte zj opgemerkt dat aan ieder ingelgfde bg de militie te lande die op den voet van het bepaalde bg bet betluit van 29 Juli 1373 n 39 voor den tijd van minstens twee jaren gerekend van den tgd der ouiselieiiing in Ned Indie worden gedetacheerd eene gratificatie Van 200 kan noorden uitbetaald Dobr den Minister ran Binneniandiehe Zaken eijn bg circiilaire van 12 Juni jl de Provinciala Besturen venoebt versehillende opgaven te verzoeken betrekkelgk het lager onderwgs over 1878 Dien volgen zijn de Oemeentebestureo uitgenoodigd ten spoedigste aan Gedep Staten mede Ie deolen 1 of er iu denloop van dit jaar schooUokalen volgens hel 3de lid Tsn art 23 der wet zijn gebraikt t it hM g vea ran onderwas in den godsdienst 2 de opbnogat dtr sobootgeiden door de ondertv jMre ontvaugeui a voormeer dhta uitgebreid lager onderwgs i eu ib yaet an derwijs buiten de gewone choolaran 4 QisterenUittdag hetft op d ta Byutpoorwag een ongëlak plaats gehad Eea oondacteor ap den reia did van ËnmeHk kwam is van de loOppUak ig allen waardoor bij zwaar gewond werd Naar wij met eekerheid Ternemen is onder leiding ran den heer J M Collette inspecteur van hettach nisoh beheer bij den dienlt van de Bgkstelegraaf iMiihen de eilaaden Texei en Vlielaiid da telegnwf kabel gelegd die een deel moet uitmakeq ran dfl telegraphische verbinding waardoor de gemeenschap met hel Rijkstelegraafkantoor op het eiland Vlieland langs meer dan één weg verzekerd wordt Belanghebkendeu bg handel en scheepvaart zullen zeker met geoosgen vandeza mededeeling kennis aemeu Hi De eerst kollandehe haringjager is gisteren te Tlaardingen binnen gekomes Sedert eenigen tgd hebben 2 a S personen die tot dusverre onbekend zijn geble eo hun werk er vau gemaakt om aan gegoede ingezeteneo van het rgk brieven te zenden waarin een zich noemende wed A de Vries onder een breedvoerig verhaal van den dood van haar man een bgdrage vraagt ten einda een kleine affaire te beginnen daarbg overleggende een verklaring van den timmerman W Bos bestaan ia werkelijkheid De politie te Amsterdam veetigt de aandacht hierop Met het oog op de groota schade door de nacht orsten inzonderheid aan boekweiten aardappelen toegebracht o a is bet verlies in den nacht van Zondag op Maandag te Hanlerwgk geleden begroot op 20000 en dat iu de Oron Veenkoloniën op een half millioen wordt door den heer J T de Haan te Wolvega het denkbeeld geopperd ua in one land eene maatschappij Ier verzekering vna sommige veUlvmchten tegen naehtvorsiea in zekere maanden van het jaar op te richten Ëen laudboHwer te Diemerlirag die wegens vertimmering tan zijne woning aan eenige effecten ter waarde van 6000 eene veilige bergplaats wildegeven begroef ze in eene papieren envelloppe achterden kaestal Daar hebbeo de rot en ee ontdekt eu opgegeten Door de aeliaoljeugd in Ned Indie zal een fraai geschenk aan Z M den Konin ter faeriunering aan het krooningsfrest wurileu aangeboden Het bestaat uit een a bum van blauw fluweel met zilveren ver siiriugen ea lUO photographieen uit Indie oevatiendf De platen zgn in drie serien verdeeld de eerste bevait aflieeldiHf en der voornaauisto gebouwen te Batavia de tweede van types uit de bevolkiug de derde vau laudteh ippeu teiopels eu oudheden Woensdag avond werd i bet Oadrzgds Heerrnlogemint te Amsterdam de laatste veiling v in hu zen loens de lantite publieke rerkooping gehoailen De heksluiter zal zgn het huis waarin de banketbakker Boon woont op het R kiu Sedert onheugelijke jaren werd in hel Oudezijds Hecrenlogement waarvan de gevel zouals die uu nog bestaat m 1647 werd op getrokkin geveild Des Maandags kwamen haizru hofsteden en andere vaste goederui onder deo haurr en re ds in 1681 werd bg ordonnantie bepauld 23 Dee van dat jaar dal de gerechtelijke verkoop van schepen en koopmanschappen nej geus anders dM hier mocht geschieden Meer dan twee eeuwen achtereen tot op den huldigen dag zgn dai in dit hdtel waar eens Amelia van Solms 1665 prius Willem de Derde 1672 Peter de Groole 1697 en prins Willem d Vierde verblijf hielden veilingen gehouden Binnen kort zal het ruime gebouw met den grond gelgk worden gemaakt eu zullen de zalen waar de stemmen der levenden oog al luidruchtig weerklonken voor eea deel in een verbigf van dooden anatomia lijkenhuis worden herschapen In eene Hi agsohe eorrespoadentie ia de Zulpi 01 leeat men Met 1 Juli zal in deu Hang nog ecu nieuw ponaervatief blad reriehijaea De Baagttlii Niauoiioie die eerst zeide lusschen de verschillende partyen te willen doorzailen en daarna de tiberale vlag is gaan hgsahen is thans in de handen der caaservatieven overgegaan De manaea die het lilait gekocht hebben noemen zicb de fatsoenlijke coqservatieren ia tegenstelling van de DagbUdeoneervatierea dis eg eonearrentie willen aaqdoen maar rreend is bet ia dat gevat dat eg ali hoofdredacteur iemand genomen hebben die vroeger redacteur van Set Dagblad was later als redacteat Tan de NoorJttar is opgetreden ea nu na dan dood vau laatatgenacmde courant weder als radactaur bg hel HaagteU DasSlad was geëngageerd ik voor mg kan niet inzien waarom een redacteur van BH Dt iHai atppenlgka zal icbrgven als bij niet meer in h t Westei d mau in de Jao Hendrikstraat aaa zgn Icfieuasr zi Mes Terneefnt dat de reehtereommitsaris te H gf tick onledig houdt met het voeren van een instroe tie in een strafvervolging tegen 4e ronnesse B i j aldaar woonachtig te en wie den I7n Juni door dep brig majoor der rglcsveldwacbt op last van dea hoofdcommissaris van politie nroces rerbaal is opgemaakt wegens terzet tegen de politie In t Icort komt de zaak hierdp neder dat toen de ai üeplijlfa dame bg bet paseeeren nut jd fMUff by gelni A 3 der konstorati e wen nitgeneodig tt haar Jgche toao staande op de laan tegenover bet huis lai Bosch eenigszina den weg te bevrgden zij rtloent heeft geweigerd aan dat venoek la voida n ilthans baar koetsier daartoe laat heeft gegevea ja lick zelfs ten laatste voor de paarden bee t geplaatst on bet afspannen waartoe de heer van Schermbeek lisl bad gegeven te beletten Zaterdag II varvoegde zich aan bet Centraal boreaa ran politie te Boiterdam de kapitein van ket En gelsche barkscbip Gleam Burgess genaamd keonisgeVeude dat door hem op zgne reia van Java herwaarts op 104 1 15 ooBlerleugte en 12 10 euiderbreedte inden namiddag van den IDdeu Maart II ia den ludischen Oceaan was opgevischt een open boot waarin zich twee klenrlingen bevonden die blijkbaar veel ellende haddrn uitgestaan eu die hg aan boord heeft genomen een hunner was echter reeds den volgeuden nacht van uitputting gestorveu doch het was hem gelukt den andere lu het leven te behouden Da ir er iiieniand aan boord was die mi l den man kon sprekeu was het hem echter voor alsnog onbekend gebleven op welke wgze de man in deeen treurigen toestand as gerankt eu van waar hij berkumstig was Nadat die klearliiig aan bet burean van politie gebracht was bleek het ilat hg van bet eiland Java berkomstig was en gelukte het drn Inspecteur van politie A J ïorleg Uuwol vroegor daar ts lande gevestigd het navolgende in de Maieiacbe taal vau hem te vernemen dat bg genaamd is A pi vermeent oirca 22 jaren oud te zgn en geboren is in de residentie Bantam in het gedeelte Pedir genaamd nabij Serang dat hij op jeugdigen leeflgd zuue geuuorleplaats heeft verlaten en naar B itav a is gegaan om als koelit te werken en a s zoodanig gedunnde ernige jaren heiift gearbeid in dienst an Kurup esche haudeUhui zen eu toko s waariraii hem aommige nameu bekend tgu dat hij nu ongeveer een jiar gcltdeu Ie Batavia ia aangezocht om in dienst te ga m opeen Eugelsch Taartuig en daartoe heeft besloten met nog 19 zgner laadsliedin Bautammers dat bet vaartuig vermoedelijk kotter of sloep sights één mast had eu er a u koird behalve de Sn inlaudera een Ëuropeesche k ipitein stunrnun en dne matrozen waren dat het vairtuig vun Batavia n iar Australië ia gezeild en lusschen de eilauden am de Westkast is gebleven daar de man hoegenaamd geen kennis heeft Van tijd o plaats zijn zgne upg vrn daaromtrent hoogst gebrekkig om de aarlvisiclierij uil Ie oefenen waartoe zij zich op een eiland du rr hem Tjadbay hier bi doelde de man aarschgulgk Sharbsy genoemd tgdelgk vestigden dat bij en zijne landslieden op het schip door de Europeanen acbandelijk werden mishandeld en onvoldoende voedsel kregen vooral dan wanneer de vangsten met rijkelgk waren zoodat hij daardoor geheel mismoedig geworden eu vreezende toch ouder de beb ndeling te zullen bezwgken met nog vier Banlaramers heeft besloten om met de bg het vaartuig bebooreoile sloep ile vlucdt te nemen dat zij daartoe op een avond ten 10 uur in de bout eijn gegun en steeds vuur den wind loopende A eiland reeds dea morgens uit bet gezicht badden verlori n dat zg hoegenaamd gern voedsel in ds boot hadden kun en medenemen en dat daarin alleen twee kleine vailjes lagen waarian hel eene geheel het andere ten deele met water was gevuld dat het gebrek aan voedsel zich al dadelgk en aan water na wi inige dagen toen de kleine voorraad gebruikt was openhaalde zuodat zg allen ziek werden en vermagerden en een hunner den 13u dag na hunnsa aftocht overleed dal t ee dogen later weder een hunner stierf en den 17n d g eindelgk ook de derde welke Igken zg overboord hebbeu grworpaa j dat hg en zgn overltljjrende kamec a4 reeda zóó uitgeput waren dat zg bet licliaam niet m er konden oprichten eu alle beaiunr van de boot raocaten op S even daar ze zella bet roer uiet meer konden vtatonden en alleen met groole moeite van tgd tot tgd bet hoofd konden opheffen om te eien of er ook een schip in het gezicht kwam dat eg ia dien toeatand nog drie dagen op Goda genade hebben roadgedrevcn en dachten te atervaa toen ig op den middag plotaeling een nki i eagan dat het naderda op welk aobip zg door de man scbaiow agn overgediagea en lielderjjk behaudnid v dat ecbter zgn oveigebleven makker in dea nac it n hansa ppname reeda is over1e4iui da hg op bet s 4 p di tbanj op strop ro r deze gemeente ligt door den kapitein éq deprer opvarenden op menacblievende wgze ia verji lee d j i alles beeft gekregen wat tot z jn9 berstetlmg Mimdig was De geneemde Sfateicr ie door tiemiédeliDg der politie in het Zeemin iu t te Bot rdtia g laatst in afwachtieg naar Oost Indic te woiden teruggevoerd N R Ct De dieren koopman Beicbe te Alfeld in Hanover ootviog onhings eenige Afrikaansche dierea waaronder 26 giraffen Directeuren van zoölogische tuinen iu ooderseheideue plaatse o a ook it Botie d m zgn reeda derwaarts vertrokken om eenige dieten aan te koopen t Heeft vrg wat moeite gekost de dieren machtig te worden en nog meer hen te vervoeren Veertien maanden geleden besloten de gebr Belche die te Alfeld en te New York eep bloeienden dierenhandel drijven tot eene uitzeudiug uaar Alrika om daar dieren te vangen en op te koopen Men schatte den duur van den tocht op zes maanden en hoopte vooral op het verkrijgen lan giraffen ook thiuocerossaa eo nijlpaarden deze gruote merkwaardigheden in zoologische tuinen De tocht ging over Triesi Alrxandrie Cairo en Suez naar Suakin aan de Roode Zee Men was hier de woestijn genaderd Daar volgden zij den weg langs welken Malzac en Bys ières in 18S2 op hun tocht naar Tarka ruz trokken over Tokar Kasella en Homrau ging de weg die op goede kaarten aangegeven ia lu deze atreken lie en de hoofden van den tocht jagen n vangen en kochten dieren op welke zij met MariaTheresia daalders betaalden Eindelgk had men eea voldoend aantal dieren bgeea vooreerst 27 giraffen voorts 2 rbinocerossea uie ecliier spoedig stierven 2 olifanten een kudde fraaie antilopen van rerscbillende soort 4 Kaap che buffels 5 hyena s 3 luipaarden 2 wilde zwgiirn 5 groole apeu eu 1 jakhals Bovendien was meu 4 neushoorn vogrls 3 secrelarisvogels 3 arenden en nog ander pluimgedierte machtig geworden terwgl een kudde rui deren eu geilen tot voedsel dieude natuurlijk is daarvan maar een klein gedeelte aangekomeu Daar de verscfaeorende dieren meereiideels nug jong waren eu voor de vogels kooien wan u medegeoooien bleek echter al spoedig dat men niet gerekend k id op ds zeer snelle outwikkeling der diereu zoodat sommige de reis niet anders dan lu een gebukte houding konden medemakeu De giraffen antilopen koeien en geiten werden langs deu wrg voortgedre eu Kr waren 130 negera noodig om d it alles van Howrsu naar de kuat te venocren zg hadden ameelen bg zicb waarop de kooien geladen werdin De loonen zijn in die streken n g niet tut de Eu ropeesofae hoogte gestegen een Nuuur toch werd voor de reis van ongeveer acht ekeu met vier daalders voor agn kanteel met zes daalders betaald De reis giug niet altgd van een leien ilakje Vaak werd men suachta met schrik uu de teuten gejaagd door hot huilen en bl iffeu der hyena s natuurlgk was men dan niet geheel guust omireut het lol der giraffen die vaak ver vau elkduder aan hoornen gebonden Eena kwam het lul een bloedig gevecht met de bewuuers vau eeu uorp bg wiei bron de karavaan gelegerd woa Dezer dagen bad te Kawitsch in Pruisisch Silezie bet volgende voorval plaata Het ook hier te lande zeer bekende circns Meger gat Zündogjl eeue groole voorstelling Toen men de kooi met de leeuwen iu het renperk had gevoerd en de hoer John Cooper de dierentemmer zich te midden dier geduchte woes Ignbewoners bevond gaven zij bigken van een ongewone prikkelbaarheid Zonder schromen trad de heer Cooper in bun muiden oa hen de gewone kuuatatukken la doen rerrichteu maar elk poging door hem daartoe aangsweud waa vruchtelooa A mvankelgk slechts ongehoorsaam stng nam hun beoze atemmiug baud over hand toe zoodat zij ueldra in hevige woede tegenorer hjin neester stonden Deze verloor zgn tegenwpordigheid van geeai niet met behalp van de toegesnelde bedienden die gzeren stangen gewapend de leeuwen dapper te keer gingen werd aan den beer Cooper de gelegenheid geopend zieb ijlings te verwgderen H bracht er wel ia waar ket leren ai makr eea der leeuwen bad kam met een gedachten slag aan deo linker heuedcnarm zwaar gcfcwetat Laatste Berichten Berlijn l Juli De GenwHia is gemachtigd hst bericht aangaande vredelievende voorstellen der Pniiaiadbe Biaackoppen aan de Segeering ten atelligate tegen te apüken Parijs 1 Juli Voigena een gerucht heeft de graal an Oamboul aan de legitimisten den raad gegeven het persoonigk Septennium aan te nemen Daar Jin ook de ooapsrtisten het aannamen zen de WVepiluiting der elea evten die de meerderheid van 24 Ué rormim ii tt mQgelgk geworden egn Ueti gerwl wil dat de Commissie van Dtrtigan inbaar rappor deo titel van President d Republiek tal handbBv u liOn ont l Jnt Q eigeniurs der ateenkolon ijim i WdTYot S iM J Ji9n M9tail Mtwerk loon 10 percent te verlagen Men vreeat dat hieruit eene arbeidslaking van 20 000 werklieden zat ontatanu De eigenaara der gzer ovens iu Zuid Wolea eu Manmouth hebben een vermindering van loon aangekondigd vermoedelijk van 20 percent 1 = O L I T I ES Aan het Ba e iQ van Politie alhier z gn in bewaring de navolgende in deze gemeente gevonden voorwer paa als twee SLEUTELS en een SIGAREN KOKER waarin esnige briefjes van de bank van leening te Gouda MARKTBERICHT B N Oonda 2 Jull Polder tarwe poike 13 il 3 60 Mindere 11 75 a ƒ 1276 Rogge puike ƒ 10 a 10 60 Mindere 9 a 9 76 Voer ƒ 7 50 a ƒ 8 Gerst puike 9 a 9 50 Mindere 7 80 a 8 75 Haver zware 6 a 6 60 Ligle 5 26 k f 5 75 Hennipzaad 9 a ƒ i De veemarkt met gewone aanvoer de handel traag vette schapen lammeren en varkens mede traag Kaas Aangevoerd 150 partijen prijzen 28 a 31 vluggen handel Gvebote 1 26 a ƒ 1 34 Weiboter I 04 a Xl l i Sy l e Stand Mirgaretha OKdert C Verhoef ea 29 Jobannet Fraaeiicua Wilhelmai W Tu Niel Schsarea en F tab AsthoniSt oaden A Gietseo en TrQO Ottden A de Urain en J Sebümer 79 j 1 Jali J 6 Kolker en C M Nichtiag de Hoog A Keiler en M E B a r g e r GsoOBsa 28 Juni M W taa Vuorca SlnpluiDas oorkrs C L Wuk 80 PdraselU A P Tsass 1 Jali M E viii Nu Ovmi tD 30 Jani van den Berg 67 j tiknuwD 1 Juli H K van deo Berg ea W Daiiens ADVERTENTIËN PIETER GAIiENUS TEEKBNS van Reeumjk t JOHANNA BUÜSf die tevens ook namens wederzgdsche betrekkingen dank zeggen Toor de reelrnldige bigken ran belangstelling bg hiin hnwelgk outrangea Oude waUr I Jgli 1874 Bevallen van eene Dochter A P GIESSEN Totïs Gouda 30 Jqni 9 U Heden overleed onze waarde Vader en Behnwdvader de H r JACOBÜS SCHüMER in den ouderdom van circa tachtig jaren Gouda Uit aller naun 30 Junö 1874 J SCHüMER Voor de rele eii hartelgke bewezen van deelneming loo van bier als elders ontvangen bg het orerlgdeo raQ m n geliefden echtgenoot den Heer N J FBANgOIS betuig ik ook namens Kinderen en Behuwdkinderen mgn oprechten dank Wed B D W FRANgOIS TAM RdUTKSBDM Moordrecht 2 Juli 1874 Oeaondbei Krao i ea Lerensliut geveo de algemeen in gebruik liJDde EiigclsclieGjBzandhcWs PiHcq ook bekend onder den naam van Gal Slijm en IIaa f pillen De roem aan deze pillen gedurende 50 jaren in Ënropaeo Amerika ten deel gevallen is groot Zg werken aangenaam en zacht voor hoest gevatte konde kortademigheid gal slechte spgsvertering onaangenamen smaak in den mond bg het ontwaken hoofdpwï nttsselgkheid Zg versterken et gestd vocdi vefi huiduitslagen verwekken eetlust terwgl zgï ovendien gonatig werken 0 P dei algeineeoen gezondheidstoestand Verkiruabaai ip doosjes a 25 en 40 cent te Cfettda bg den Heet J O ZELDENRIJK Droogist op de Markt AlswMle te Waddkxtieen bg C T Hazknbbk i W F Namaaksels zgn hier niet van bekendkt Ui