Goudsche Courant, vrijdag 3 juli 1874

3 W 1537 Zondag 5 Juli 1874 GOUDSCHE COURANT NIeüws en AÜvertenlieblad voor Gouda m Omslreken ledereri Maandag avond ten 7 ure GROOT CONCERT te geven door de Stafmuziek van Met Hegement Grenadiers en Jagers Directeur d Heer F DUNKLER TOEGANGPRIJS voor Vreemdelingen 1 per Persoon De Entre e buiten Concerten is 0 50 Vreemdelingen kunnen bjj den Portier door tusschenkómgt van een Lid van den Tuin Abonnementskaarten verkrjjgen 7ea dngen f 1 50 2 3 4 5 Voor een Heer zonder Dame met ée n twee Dames dVie vier £ ea maand Een hnltro mnanil 4 2 50 6 i 8 4 10 5 12 6 o Houders van Abonuementskaarten kunnen Kinderen beneden de 14 jaren die tot hun geain behooren vrij medebrengen Voor Zoons van 14 tot beneden 18 jaren wordt betaald als voor eene Dame Het BESTUUR i ED RHUrV SPOORWEG VAN ® J Rotterdam Gouda en Utrecht NAAE m 1 f mmm EN TËfiUO op WOENSDAG 8 JUJLIJ IST Zie aanplak en strooibillctten Met 1 Augustus verlangd men in een klein gezin eene DIENSTBODE als Meid alléén P G goed kunnende Koken Werken en met de Wasch omgaan Öéflecteerendeu adresseeren zich met franco brieven onder Letter B aan het AdverteutieBureau van G B van GOOR ZONEN te Gouda Vleeschhouwer Lange Groenendaal heeft de eer te berichten dat bij hem gedurende de zomer en herfstmaanden te bekomen is PUIK BEST Kalfsvleejsch HOMOLOGATIE Bjj vonnis der Arroiidiss Regtbank van 29 Juni 11 is het accoord in het faillissement van GERARDUS van der LAAR Jb Kamerbehanjer en Winkelier wonende te Gouda GEHOaOLOGEERÜ en verbindend vuiklaard overeenkomstig de bepalingen der wet Gouda De Curator 2 Juli 74 Mr P J SNEL tegen 50 Cents per Kilo eiken dag VERSCH alsmede PUIK BEST RÜNDVLEESCH Te HU DR Op een fraai gedeelte dezer Stad een zeer net ingerichte BOVENWONING met v le gemakken huurprijs 2 50 per week Den Heerc Dr I G Popp K K Hof Tandarts te WEENEN Stad Bognergasse N 2 Ik gevoel mjj verpligt u omtrent uw gerenommeerd ANATHERINMONDWATER te berichten dat het al müne verwachting overtrolfen heeft Het gebruik van het ANATHERIN MONDWATER is voldoende om de hevigsU Tandpijn te stillen en ze niet te doen wederkeeren In het belang der lijdende menschheid bdveel ik het Anatherin Mondwater bij alle Mond en Tandziekten als tot hiertoe het beste aan Ik geef u vrijheid van deze regelen gebruik te maken zooals u het best voorkomt en teeken mij met bijzondere hoogachting Dr BOMUALDO BELLICH M P Triest 18 Maart 1872 Te verkrijgen te Gouda by L Sclienk winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 j te Botlerdam bij F E van Santen Kolff apoth en A Schippeieijn C blaauwe porceleinwinkel te Hage bg J L F C Snabilié apoth te Leyden bij E Noordijk te Utreolit bij F Alteua apoth te Amsterdam bg F van Windheim O verkoophals te Oudewater bij T J rao Vreuffliugeu te Schoonborea bg A VVoIff X ok bestaat er gelegenheid voor een HEER tot verkrijging van Kost Inwoning enz tegen matige te gemoet koming Adres met fr brieven 11 A D bg den Boekhandelaar H J J LEIsJEN Gouwe C 21 Openbare Verkooping op VRIJDAG 17 JULU 1874 voorm ten tien nre in het Logement Tivoli te Gouda van ene uitgezochte partij gebottelde WIJNEN liestaande in ongeveer 2000 Flesschen St EMILION St ESTÈPHE St JÜLIEN DU LUC Sr JÜLIBN BATAILLY PAÜILLAC enz enz Alles vóór de verkooping te zien en informatien ten Kantore van Notaris Mr KIST ie üouda Openbare Verkooping VAN EEN BOnWfflANSWONINe drie HOOI of KORENBARGEN WAGENSCHUÜR en LOOTS ERVE TUIN BOOMGAARD en verderen GROND met OBgeveer 45 Bunders bij uitnemenheid goede Wei Hooi Bouur en Barmlanden alles staande en gelegen in den Zuidplaspolder van Schieland binnen de Gemeente van WaUdin meen vootta IS Bunder allerbest Wei en Hooiland gelegen in de Broekvelden OudBodegravcn binnon de Gemeente van Zwatnmerdam De Veiling op DONDERDA i den 9 JULU 1874 Afslag 16 beiden des Middags ten 12 ure in HUT ScHAAKBOiti Op den Kleiweg te Gouda bewoond door A W van WEKKH00 ÉN Breeder bij biljetten en information zijp te verkrijgen ten kantore van den Notaris A N MOLKNAAR te Waddituiveen ten wiens overstaan deze Verkooping zal plaats hebben Openbare Verkooping te OÜDEWATEE in de Sint Joins Dow bn op DINGSOAG 7 JULU 1874 s avonds O ure van een zeer goed onderhouden HUIS met TUIN en SCHUUR te Cm ww t aan de Korte Havenstraat kad groot t3 samen 4 A 9 C nog 3 WOMNGEN in de Broekerstraat en een perceel TUINGROND in den Biezen te OiuUirntcr benevens pi n TUIN even buiten Oudeteater onder Sm lrfiwaard groot 22 A 80 C Breeder bjj biljetten Te bezi jtigen drie werkdagen vóór den Verkoopdag s voormiddogs van 9 11 en s uamidd van 2 3 ure en op WOENSDAG 8 JULU 1874 te 9 ure in eerstgenoemd huis van eenen welgeconsorveerden INBOEDEL daags te voren te zien van 9 11 en van 2 3 ure Inlichtingen geeft Notaris MONTIJN te Gouda Heden verschjjnt de NIEUWE UITGAVE VAN DB VAN 1 K ZELFBEWARING BEN Geneeskundig Volksiiandboek OVEB I E GENEZING DEE ZBNL WVEESJ APPINO VAN HET UOCHAAM als een gevolg van geheime gewoonten of buitensporigheden door Dr LA MERT N 37 Bedfort Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hg is dagelijks ten zijnen huize te consulteeren Wie niet bij hem kunnen komen worden met goed evolg door middel van briefwisseling in de flolandsche of Fransche taal behandeld en de Ge neesmiddelen worden in het geheim en op veilige wjze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARING LA PRESERVATION PBRSONELLB on ler zjjn onmiddellijk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe afbeeldingen is door hem verkrijgbaar gesteld bjj den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over de Holsteeg te Amsterdam doch alleen op franco aanvraag met vooruitbetaUng de Nederlandsche Uitgave voor 70 ets en jranco per post 85 Ct da Fransche Uitgave voor 50 Ct en franco per post 5Q ets Door het toezenden van 1 pastzegcis kan men de zelf bewaring direct door geheel Nederland van den Schrjjver ontvangen BoM Ptok van A Brinkmaa BUITENLAND Bnlteulagdsch Overzicht D dagof er van den president der Fransche republiek tio bet leger brgiut dugelgks meer sympathie te viutluu onder de Kranseheu en wel uss de eenvoudige reden dat m o nu aituans voor zeven of liever voor trt jaren geru t kan rijn our staatsgrepen van de een of andere partj Mac Mjkuu hef fl zooveel g u egd aJs wal r ouk bêaloteu wordr ik blijf Van daar dat men met meer kalmte di u loop der liiea in de nationale te gemoet kan xien Het ontwerp Woensdag door de subcummiMie van de commissie der dertigen ingediend komt in hoofdnnk hierop neder l het presidentschap der republiek is voor zeveu jaar aan den maarschalk MacMnbon toeveriroifwd 2 de president der republiek besinart met de huip van twee karairs 3 de hooge kamer wonjt voor de hellt verkouii es voor de ndere hrlft door deu pretidrnt der republiek benoemd 4 alleen de preiideiit der republiek bezit kut reeht d kamer der geko K uen iiile kamer te ontkiiiilFD 50 bijaltJieu k t bewind vacant komt zullen de beide kamera zich vereei igeu eu in de IMiiueuiii van een nieuw hoiifd van het uitvoerend ge n voordien Ue caumiMie der dertigen heeft art 1 aangenomen gelyk het duor hare subeummissia was voorgeeteld na een ameiiHeuieut te hebbeu vsrworpen van dezen inhoud Het guuveriirm nt van Frankrijk is voor zeven jaren aan deu miutsobalk MuoMabou oevertrouwd dia dat gezag lal uitoaCsiMB net den titel van president der repUÜek Het oordeel der repnblikeinsclie daj aden ov r dii ontwerp voorstel der subcommisaie van de commissievan dertigen is niet gunstig gelgk te verwachten lU Volkomen te recht merkt de Tempt op dat dit Voorstel niet anders kan worden beschouwd dan als eeur laatste wanhopige poging om der natie eeue dellnitieve regcering te oothoadeo oo gant de Tep$p voort om ten slotte te verklaren dal ern ldus geregeld Septennium niet veel anders is d ui eene voorloopige di tatuur wat wel ieder mi toegeven He groote vriiag echter is of ia de gegeven om tandighedeu in Frankrgk iets anders mogeigk is en juist deze vraag kan slechts de vergadering beant woorden door iets anders dan deze dictatuur te Bohrppeu Kr loopt een gernctit dut de griiaf van Chambord zijn volgelingen heeft aangeraden voor het persoonlgk epti iiiiiiHt te stemmen Buimpnrlistische bladen verzekeren dat de miuisler van fuancièn Magne geen ontsNg zal nemeu wanneer de nat vergadering orereeiikoustig het voorste der commissie zijn belasting voorstellen verwerpt en in de veroiindering vau de amortisatie bg de bank toes emt Waartchijolgk stelt Magne de belaogeu van zijn partij de Bouapailistische booger dan eigen consequent handelen In de Donderdag avond door het Huia der Ge eenten gehouden zitting is de discussie o er het voorstel van Bult anionomie voor Ierland voortge tet De heer Disraeli heeft bet onraadzame betoogd om in de groote crisis welke nader ophanden is dan menigeen lermoedt oneenigheid onder het volk van Groot Brittannie te weeg te brengen Het voor leUBott is ten slotte verworpen met 458 tegeo 61 stemmen De heer Disraeli heeft een conferentie van conservatieve puirs bijeengeroepen om ovei den verderen loop der zitting en de behandeling der aangeboden wetsontwerpen te beraads agen De bijeenkomst ui binnen kort pisats hebbeo De wgze waarop de Pruisische oliloieuse bladen zich over den strijd met de nitramontaausche partg uitlaten doet duidelgk zien dat de voorstellen door de Pruisische bisschoppen van Fulda naar Berign gezonden volstrekt niet van verzoenenden aard zgn Da Dnltscbe bladen overwegen dan ook hoe lang die strgd nog zal duren en komen tot het resultaat dat bet einde nog niet te zien i De dood van Concha wordt zeer betreurd Het schijnt dat het in de Spasoacbe nilit iire zeden ligt dat de opperbevelhebber zich in tijd vju nood aan het hoofd der trorpen stelt met het zwaard in de vuist Dergelijke ziken kunnen echter met anders beschouwd worden dan als gebrekea in het leger Kenmerkend voor de l urijsche nieuwskraraers noentt eeu correspondent dat te Parijs onmiddellijk de dood van Concha op rekening van Serrano werri gesteld Men meent daar natuurlijk dat Coucha als Alfunsist een doorn in het oog moet zijn van Serrano De zaak is onjuist eo de gevolgtrekking meer dan lichtzinnig In andere telrgrammeu wordt nog gemeld dat Concha zal warden begravao op kosten van deu slaat en de regeering hem een gedenksteen zal siicitcn Brieven in de Madridsche bladen beweren dat dour de CarlisteD een groot aantal gekwetsten op bet slagveld zijn vermoord Don Alfoos de broeder van dou Carlos heeft bij zgne nederlaag te Cbtlva eciie wonde in den arm bekomen Te Santander liep het gerucht dat EatelU door de Carluteu was ontruimd eo Lizarraga met 14 stafolScieren gevaiij ru was geuomeo Hoogstwamchgnl jk is dit slechts een pr itje maar da Carlisleo hebbeu iek r bij de jan iste gevechten niet weinig leleden Toch besta t aan beide zgden de overtuiging dat aio den oorlog nooit een eind komen zal dan door een couveuio en aangezien iu Spanje uooil iels op na uurlgke wyzeeindigi IS voor deze ondersietling reel jiruud De Chineesche regi riiiK heeft ge eigerd bat nieuwe handelalractaat met Uuslaud te raliliceereii eu integendeel last gegeven deu lUasiscbeu handel zooveel ogelijfc tegen te erken Men verwacht thans een oorlog lusaonen de beide rijken F B A N K B IJ E In de allererrate dageu kan men de onthulling der Venddmeiuil te geuioet zien Men zal echter te erj eefs up haren top een standbeeld zoek u Hei beeld dat er vóór deu uurlojt op stond is zuu verminkt dat men het gehen zuu moeteu vernieuwen Minstens zou men eau j uir daar our noodi lieboru en men heeft dus daarvan afgezien Nu heelt uien nog wel de bekende st iiue met deu grijzen u rrjes eu den driekantea hoed die geheel ougeschondeii is maar de vergadering besluut de zuil te herstellen gelgk zij lóór haar verwoesting geweest wiis en van d it oude beeld zal men dus geen gebruik maken Men krggt alzoo voorloupig eene kolom van Napu Icüii zonder eeu beeld van Napoleon Gemeenlijk duurt in Fraukrijk de vourluupige lue taud nog ai laii Of dit ook hier het geval zal ziju zal echter te bezien staan In sommiger schatting zal ongetwijfeld voor Frankrijk de gouden eeuw aaubrrken de eeuw waarin dü leeuw stroo eet en de wolf kool plant uu de militaire aatoriteiteu het besluit hebbeu genomen om bel talud der vestingen en forten met langer luet gras te laten begroeien maar ze tot bet verbouacu van moesgroentan te bezigen en dat werk aan de suldalen op te dragen Die terreinen zijn uitgestrekt geuotg om daarop op belaugrgko sobaal jouge groenten eu vruchten te teelen Men wacht biervan een dubbel resultaat Allereerst een aangenaam tijdverdrijf voor den soldaat die dikwgls met zgn ledige uren geen weg weet maar ook een belangrijke verbetering in de voeding der troepen die uug vaak zeer veel tê weuscheu verlaat SPANJE Don Manuel de la Concha Markies del Duero werd in 1794 te Madrid geboren hij speelde ala elk Spaujaard van eenig aanzien eeu rol in bgna alle oorlogen en politieke beroeringen waaraan Spanje onderhevig was gedurende een 60tal jaren Beeds vroegtijdig opende hg zijn militairs loopbaan in den Spaanscheu onafhankelgkheidsoorlog tegen Napoleon zgne eerste lauweren won hg met Espariero iu deu oorlog tegen de opstandelingen in Peru Na zjjn terugkeer in Spanje omhelsde hij de zaak van koningin Christina en van Isabella Hij werd in de oorlogen tegen de Carlisten gevoerd eerst bri gadegeneraal daarna veldmauschalk ea bracht als zoodanig Barcelona tot onderwerping beteugelde dea opstand iu Catalonié en onderdrukte eindelgk in 1844 een progressistischen opstand iu Cartfiagena uitgebrokeu welke opstand destijds ook al aan de opruiiugen der Carlisten werd toegeschreien Iu 1847 verwierf Concha eene zekere Europeescbe vermaardheid omdat onder zgn bevel een Spaaiisch leger van 8U00 man Portugal binnentrok om volgens het besluit genomen door de vcrlegriiwoordijjers van Engeknd Fraokrgk Spanjs en Porlusil Koningin Maria te handtiaven op deu Portogeeschen troon Deze expeditie eiudi de met de iiiaening van Oporto In lSt9 werd hij aai het hoofd geplaatst van de troepen die uit Spauje den Paus ter hulp gezouden werden en bezette hij Terraciua Evenals eik Spanjaard loch wel minstens éénmaal in ijn leven deelneemt aan eene zamenzwering of althans a in iets wat er op gelgkt maakte zich Concha aan iets dergelgks schuldig In 18Ó4 teekcnde hg met CUonnell en Ooiizalez Bravo eene nieiuorie waarbij hij het ontslag van het Ministerie vroeg deze daad werd ali inconstitutioneel besoliouivd en hij zou in ballingschap naar de Caiiaiische edaiiden gezonden zijn geworden indien hij niet bijtijds ontsnapt ware naar Frankrijk De revolutionaire bewegingen in Spanje riepen hedi echter sp iedig in zgn vaderland terug en hu naa het bevel over de opstandelingen e Saragossa op zich De opstand gelukte da Koningin weduwe Maria Ciiristiua werd verbannen Narvaez geraakte iu ougenade Kspartero kwam weer in a inzien en Concha werd als uulitair opperbevelhebber van de revolutie wegens zijue diensten aan de Kroon bewezen bevorderd tut veldmaarschalk Na den coup i éttt waarb O Dunuell Espariero ten val bracht bleef üoncha ia i bezit van al zijne waardigheden maar moest er afstanil van doen toen bet Narvaez nogmaals gelakte het vertrouwen van Koningin Isabella te verkrijgen Dit duurde tut 1858 toen Isabella iu uuhoup Concha s hulp inriep tegen Prim Serrano en Tupete Coucha deed tueu aan Isabella niar men zegt de belofte dat hij tegen de opetandelingeu zou agee reu indien zij uaar Madrid wilde teiugïeereu zonder haren gunslellug Marfuri en toen zg weigerde gaf hg zgne troepen bevel zich niet tegen de opstaudelingcu te verzetten en bracht aan de Koningin te Si Sebastid 10 de tijding dat haar zaak verloren was Na dien tgd onttrok Coucha zich aan de politiek uat zijn leeftijd iu aanmerking genomen niet bevreemdend was ïuen Concha nu in Mei vsu dit jaar oor Serrano uitgeuoodigd werd weder een werkzaam deel te nemeu aan den veldtocht verwonderde mea zich over het vertrouwen dat men in iemand vau dieu leeftgd stelde Het is echter bekeud hoe de grijze krijgsman t échec van Serrano herstelde aan bet leger zijn zelfvertrouwen wedergaf eu de dtacipliue verbeterde Hoewel t uu schoon raag heeteu voor ziju Vaderland te sterven a s opperbevelhebber te sneuvelen aan t hoofd van de troepen op tachtigjarigen leeltgd te vallen door zgu laodgenooteu ia een uiteinde zóó tragisch dat ons omdat ze deu schijn van ongepaste scherts hebben slechts met weerzin de woorden uit de pea vloeien Zoo iets kan alleen in Spaig e gebeuren Dat Con6ha gevallen is aan het hoofd van zijne troepen is öf een bewijs dut er t zij onder de soldaten t zg onder de officieren gewankeld werd of lis weder eene van die zakeu die men alleen nil en Spaansch oogpunt billijken kao t Zal evenwel veiliger zgn voor wij hierover een oordeel uitspreken nadere berichten af te wachten BINNENLAND Gouj A 4 Juu Naar wij met zekerheid vernemen heeft de commissie vau toezicht over de mu iekschool alhier overtuigd van de weuschelgkheid dal zg plaats make voor vgf nieuwe leden aan deu gemeenleraaJ haarontslag ingedieüd De jaarl ksohe zomerversadering van de hoofdouderwijzers mt hel zevende schooldistrict der proiiucie