Goudsche Courant, zondag 5 juli 1874

Zjail HoU iid zal deu ïlie Juli it 9 onder t preaidLiim HU tien schoolopz enanr den ht er Brwdu et in Tlvo l alhar getiumtt ii v orilen Op de ngeuda i ii o a iplanUl de jmrlijLscht versliigea der vttrsoliilleiide uuderwijzers j ca Iscli ppeii in dit district eu de ïitTLieuiug yun het rrgltiucut dier Venen igiiig Donderdag had hier een treffi ud slsfrgrval plaats B Slis if ki echt bij den he r de J alhier viel terwijl hij III de open luclit werkzaam was wila scbijii lijk ten gevolge ran de drukkende wnruite djud ter aai de Bl jkeiis een tilegram lan den goaternaur generiial van Ned liidie girlcren middag bntvaiigen ijn iii Atohm hij hit geirclit vnn den 2Uu Juni 8U At chiitetzeii gebneuveld waaronder Iwee Pangltmt 9 De Minisier ran Binnenl Zaken heelt goedgevonden mit nijziKiiigder beschikking van 11 Mei 1869 u 167 bi trelfeLiie de veideelmg van het houfdkiisdistiiel juuda ter verkiezing van leden vjn de Tweede Kamer der Stuten Geueiaal de gemeei te Ainmer tol tut een alzondirlijk onderkiesdistr cl van dat huofdkle9dl trl t aan te wijden Bij besluit vai 2 Juli jl i door de gedeputeerde fltaten deztr provincie Lepaald dut de afzonderlijke jac ten up Huteruild voor dit jaar zuIIlii wuideii geopend op M aiidag den 27u Juli ainst wordende tereiis herinnerd aan de be almgen van lit t provinciaal j ichtregleuient krachtens welke die jachten met anders mogen plaats hebbeu dan op liet nater langs de stranden oevers vun meeien plassen rivieren eu op moerassige lauden Sedert hel uitbreken val deu oorlog op de noor Iclijke kust ras Sumatra z jn bier te lande a inzien l ke giften verzameld ten behoeve van de moedige strijders lu Atchin die ziek of gewond bet oorlojistoa neel ruiden of verheten Al de bijdragen uitgezonderd die van lüOOO door het cuiuilé Butlerdam heiwelk baar rechtstreeks n iar loJie heeft verzonden zgn aan liet haofJcumité van het Itoode Kruis ter hand g sleld welke lercemging ze op de metst doelma ige en nuttige wijze aau end le Het totaal der bij het hoofd omité ingekomen bijdragen leloopt 17SU 92 i Ce algemeeue vergadering der Maa schapfig tot Nut ♦ n t Algemeen zal te Amsterdam gehiuden worden op Dinsdag 11 Aug de morgens te 10 urtii lu hit ge bouw der J oopeg zinde gemteiite aid ur De heer dr T Modilerm ui Az lal het rooïzitti rschap waarnemen Naar men ran goedeihand verneemt zjl er in het najaar nog een examen worden afgenoineu aan onderotfieieren die genpffen ijn als 2de luitenant der infinterie naar Ousl ludie te gaan Ook onderofficieren die in de teiiuen verkeereu zch aan het lichter examen te onderwerpm zullen worden toegelatin fad Uit een pirlieuliereii brief uit Batavia rerneemt het Vaderlmul dat dour de ingezetenen aMaar met het minst notitie is geiiuraen van de gekwetsten die met de Kosmopoliet in Itatavia aankwamen des dangs nadat de geuerad ran Stvwteu en zijn legei set gijubel aren begrott Alleen aren enkele leden ran Het Koude Kruis de dappere gewonde etrgders ann rerweikoinen Men schrijft uit Vloardiugen dd 3 dezen Van deu koinmandeur aan boaid ran deu laatsten h rin ijager i bij kommisearissen der haringjagerij beden bericht ingekumen dat bij den tweeden jager2B Juni den vierdes jager 39 Juni had afgeladen n naar huis gezondeu en dat nog haring genoeg buren ater wai om den derden jager die met te zien nas af Ie laden In de rergadering ran dfu geneeskundigen Raad Tan Overgsel eu Drente dezer dagen te Asten gehouden IS o a ter sprake gekomen bet invoeren en rerkoopen van vleescb afkomstig ran gestorrrn ree dat door vilders san kooplieden of slagers wordt rerkocbt Te Meppel wprdt volgens het onderzoek ran dr Tresslmg d e schandelyke industrie op groüte schaal gedreven Van daar worden dagelijks ouua worst ran zulk ree afkomstig iia r Amsteidam gezonden raDw iar ze rerder naar andere plaatsen Eotte dam Utrecht enz worden rervoerd Om ontdekking te voorkomen wordt het vleesch vooral de nagelbouten gekleurd met kéikenzout en salpeter of door wasschingea met karnemelk Dete zaak zalJa da rergadaring der geneeskundige inspecteurs ter sprake worden gebracht om te trdchten deze bedriegelgke handelingen by de wet tegen te gaan Naar ij rtrneaaen aeWt de U C i bij de firma Kemink Zoon te Utrecht ter pene een mcnw werk van mr G Groen ran Printlerer naar janleidiDg ran Motley s boek orer Johan ran Oldenbaniefeld Htt zalberatten de rertrouwelijke bnefwisseling ran prins Maurits en graaf Wdlem Lodevijk in 1617 die ouk voorkomt in de twee ie serie der Archives de a Maison d Oraiije Naasnu gn de toelichting dnarv iu In dit nieuwe werk al ue schrijver vooral bestrijden het ongunstig oordeelvan Motlejr omtrent het karakter van puns Msurits en omtrent de eigenaardigheid der gereformeAde kerk i K Voor vijf vacante plaatsen als d igachrijnr a 1 bij de controle der Maatschappij tot Ëxpl ran slaats Bpoorwegen hebben zich aangemeld twee en vijltig aspiranten Op de landboere rag den heer Ruisenaar te Ewijk moet naar men ons mededeelt een put ontdekt ziju die naar de daarmede genomen prooen uitmuntende petroleum berat Nadat men deu put ecu paar malen geledigd had kwam de petroleum telkens tevoorschijn Thans heeft men hem gedempt ijt er iLantregelen genomen zullen zijn om van deze ontdekking partij te trekken N N Bij vonnis ran den Krijgsraad te s Bosch zijn vier hnraren die onlangs ronder erlof uit Venlo een uitstapje naar hunne geboorteplaats s Busch maakten te dier zake srhuldig verklaard aan afspraak tut desertie in tijd van vrede duor meer dan twee militairen door werkelijke desertie gevolgd gepaard aan ver achtende omstaudigh den en veroordeeld ieder tot het afuemcu en verlies der kokarde gedurende zes maanden en drie maanden Ictentie Aan een schrijven uit Atcliin ontleent de Zutpk Ct nog het volgende De tegeuslamlers van geuernul raa Swieteo heb beu op 16 April jl eeiie gevoelige les gekregen Er was des morgens eene t erkenning uit Kotta Itadja afgezonden die zich op uitilrukkelijken la t van dtn opperbevelhebber n et m gevec it mocM begeren Er werd echter heviaf gevnnrd De kolonel Pel commandant van Kutta Hn ja in de meeniug dat de uitgerukte compagnie overvallen nas en hulp behoefde gelastte den majoor Romsniitckel met zijn half bataljun om kipitein Barduk commandant der verkenning hg te stiinu Rumswincket vindt llardok niet deze was langs een anderen weg ui Kotta lladja teruggekterü llouisuinckel bijgenaamd de vecliimajoor een man iLet beitengemeeii reel personeelen moed stuit op eene vijande ijke verktnning en raakt met den vijnnd sliiaga Of hij Hirduk niet vip dende al of met terug had moeten keeri n laat ik onbeslist Toen kulonet Pel aan het vreeselijk gepaf hoorde dat majoor Uomswiiickel aaiigeva len was zond hij Bardok naar het tooiirei van den strijd terug Romswiiickel dit beinerkLii ie geeft toe aan zijn str d lust en duel een aanval op de sterke positievan deu vijaod die zich achter bamboedoerie grachten eu aardeuerken met kracht verdedigde U is een der ruorsieii krg t een paar matte kogils en wordt eindelgk door de groote verliezen die zgiie kolonne lijdt geiiov dzankt onverrichter ake terug te trekken Wg lielen bij du gelegenheid ivveeduoden m des vljamls handen en halden bo endien nog vier gesneuvelden en 60 gewonden Het WuS een zeer ongelukkige dag te meer omdat de vurst van üliii jui t m ons hoofd kwartier was om over zijne onderwerping te onderlandelen De anders a tgd kaluie opperbevelhebber was hoogst ontevreden Al ware het zelfs gebleken dat de Atcbiiieezen alleen door gewc d tot onderwerping gebracht ino ti n worden zou toch het oogenblik van ten aantal niet gelukkig gekomen zgn gewei s oriidat er te veel te doen was om de acliterblgvende troepen vau het uoodige te voof zieu en onze vestingen te versterken Onder Berg en Dal dicht bi Nijmegen op Pruissisch grondgebied is den 29sten Juni met de sabel geduelleerd geworden Naar men zegt waren de parlljeti Meeren uit Arnhem ook de vier secondanten zgn Arnhemmers Een der duellauten beeft eene wond aan het hoofd bekomen Te Jlnschedé trok Maandag avond teji 7 re de schutterij de stad uit naar gewoonte vergezeld ran eene tairgke schare i ieuwsgierigen en honderden kinderen Toen reeds een deel van t corps den orerweg ran den spoorweg gepasseerd w i ageu de ich nog op de rails lierindende schutters den trein van Glanerbeek in de onmiddelgko nabgheid aankomen Terstond erd alarm gemaakt om de nog rolgrnde schutters eui tot staan te brengen wat slechts met groote moeite gelukte daar de achtersten niet wetende wat het beduidde steeds opdrongen Door de tegenwoordigheid ran geest ran eenige beraden mannen werden gelukkig ongelukken roorkomen Een sleepte nog drie kinderen ran de rails onmiddelijk roor de locomotief weg Het gebeurde wordt toegeschreren aan nalatigheid ran den baanwachter die rergeten had den weg af te sluiten In Wurtemberg is de uitrindmg geootroi erd ran een toestel om de koelsitis in staat te ttellen bg bet schuw worden en aan het hollen slaan der paarden deze door een enkele handgreep ran den wagen lul M aken eu tegelijkerlijd de beide achterwielen zcjó Ie zetten dut zij met meer draaien kunnen en rgeu biJ ge lg blijft stilstaan Onder bet opachrift wat roor offioieren van gezondheid men ons zendt letst men in de Samaraiia sehe Ct In het begin der maand December rerroegde zich aan het Nederlandach consulaat generaal te Alexandrid in Egypte een Oustenrgker genaamd dr H in de uuiform ran otficier ran gezondheid Ie klasse ran het ludiaclie leger rijk rcrsierd met rerdienstkruizen enz o a ook met IJzeren Kruis Deze heer rerzocht fondsen om zijn reis naar Bativia te vervolgen zeggende dat de gelden die men hem volgeus zgn fOphuuden run betaling daarvoor had betaald door een plutselliig aanzinnig geworden brueder htt raam waieu uitgesmeten eu dal de quarniilaine een uitgave nas geweest waarop hg niet had gerekend De vicecobsul meikte op dat hij e n en ai der even goed lil Triest hatl kniluen neten op de vraag naar zgn virlof as antwoordde de officier dut het verlut 8 echts mondeling was en verletnd was door deu secreiaris generaal van Departtiucut van Kului iui r Men merk e op dat du liuo st zoudeiliu vi en vroeg oiu du marscliordc Ie zien Deze afgegeven in het midden of tegen het eindo van S pt duor den kommandaiit vau het kulunuial werfdtput luidde dat dr 11 ten spoedigste zich op een der schepen der stoomvaart uiiiatbchappij vNcdir diid had te begeveu Dr H verzocht ouk tnee maaudtu tractement vooruit maar men merkte hem op dat dit met de bepalingen streed De viceconsul telegrafeerde aan deu Aliuisier van Buitenl Zikeii en deze antwoordde passage voor hem nemen maar geen ctut lu handen geven Men Dam dus lu den Uaag de zaak lankmoedig op een officier die zich twee maanden nu zyii marschorder plotseling zunder eeuig geschrei en verlof in den vreemde vertoont het IS minstens genomen zonderling Kufiu men deelde het besluit anu den Oostenrgker mede er te ens op wg ende dat hg aan zgn eer verachuliligd was den anderen dag te vertrekken daar de oorlog reeds anii den gang zou zgn Maar deu andereit ochteud kreeg de vice cousul een briefje dat dr U verschelden kwalen had en niet op reis kon Maar aiingezien bekend was hg den a aiid te rorca in autasie uniform in den Uuiischcii club ongelooflijk geblagueerd had zoo rermoedde uien üat die ziekten den brave wel niet ten grave zuuden slepen Zoo was het ook Nog even dagen vertoonde bg ïicli den volke op het balcuii in voreugezegde uniform aitistiek gewijzigd kraag en opslagen waren namcigk ri n donkerruod fluweel kolossale sitrlgk geborduurde schouderlappen en nog het een en ander getuigduq rifu erusttge rqornemens om de ge voiidtii in htt vuur te gaan verbinden Moge hem dat gelukken en spoedig een regeling g troffen wurden die wernifgen ouuoodig maken woardour mtn ons dergelgke olTtciereii vau gezondheid be urgl De N Bred Cl is rerzocht alsnog te me den dat het verzoek van wege de tndische regeeriiig tuj den miuister vau oorlog gericnt om 2 a é oiScirrcu run den generalen stuf voor deu tg l van due jaren te detachteren bg het Indi clie Itger eiiz met is urn beUulp aam te zgn bg de orgatisatie vun den generaleu st if maar om uls leutaar op te trtdea bg de op te richten stafscbool aldaar Uit Hennekom wordt aan het Schoolilttd het rolgeiule gemeld Alhuc had vóür eenige dagen het toilatingt eiaisen plaats roor de jongelieden die van de gelegeuheid wenschen gebruik te makeu om zicb met ruime onderaieujitug vau bet gouternement te bekwaanea tut apotheker lu Oost of Wtst Het examen werd afgenomen door en ten huize ran deo a d hoogleeraar Mulder en h id uitsluitend onder zgn opzicht plaats Het schgnt rreemd dat terwijl aan andere examens zooreel openbaarheid mogelyk wordt gegeven dit juist gehouden moest worden Itt een algelegen dorpje van Gelderland op een uur afstands opgereer ran het staiion Kde waar het Doeielqk tusen en nog moeielgker onder dak te komea IS Htt examen kon dan ook met op den bepaalden t jd aanvangen aangezien de jongelui geen papier bij zich hebbende eerst een roetreisje naar Ede moeatcD ondernemen om zich dat te rerschalfen Bennekoa had slechts één papierhaudelaar den poat direotenr en deze rerkocht natuurlgk slechts postpapitf hetgeen met georitikt mocht worden j Bg arreet van het Prorinciaol Gerechtshof in Qfetjgael ran eergisteren is eep rrouw rau Oldemarkt wegens diefstal van een broodje bij nacht in een iKwoond huis gepleegd veroordeeld tot 16 dagen eeazame opsluiting ÖMorncnihiKM 0 iedere soort zgn van Omstandigheden afhaukelijk liliivgis in het gewone Leven waagt men groote Hiiimen zonder dut daarvoor naar evenredigheid kanna rgn geboden £ en gelukkig I csulta it is aan iedereen welkom Urbalve zal VOOr allen welke gaarne aan toliede deruemingen Deel nemen dr Al ert ntie van het lereiiomiiietrde Huis tan S SteiUdOCker it Comp in Hamburg m ons B ad van heden raa bijzonder Belang zijn aut hier handelt het zich om eéiie door den Staat gegarandeerde en op de hechtste grundsl igen gevpdtigde GeldeiiVerlwting nelki door hare oordcelige Inrigtiiig bg een m verhouiliug geriuge Inzet groote Qewinkaïiseu oanbiedt Wij vestigen de aaudacht on er lezers op de in ons bl ld vüorkonjenilf advertentie betretf ndede FRë MIËLËËNINO der R K KKItK te Oudenlou t welke IV ij al zeer voordceiig i ii u terst solieJe gerustelgk aanbevelen De eerste groute Preioieftrekking het ft reeds plaats op 3 u ustui lanstaaode als wauueer er prgzeii zullen wor eii uitgeloot van 10 000 1000 500 100 gulden i nz Belangrijk VDor velen In alle branchen m het bij onder echter met betrekking tut de algemeen veel gezochte urigineelelolen rectiivaardigt zich het vertrouiveu eeiierzyds door de bekende soliditeit dfr llrma ander ijda door den kieruit van zelfs voortspruitendeu en irmen verkoop dfir loten Hut door zgne nauwkeuri heid bekende bnukicrsbnis Adolph Haas in Hamburg liu desnegen iedereen sterk a iibevuleii warden rn doen nij op bet heden iii onze couraut voorkomende adverteutie der voo rmelde vSrma algemeen de aandaehi ve tigen jLiaatste Berichten Versaillea i JuU De nationale Vergadering hetft de discussie over de pulit eke kieswet oangeraiigtn De heer distelaiie heeft bet voorstel ingediend dat de kamer ui de eerste p aids de fiiiancieele wet la behandeling uemi en daarnal 1 15 December aitecuga Ue cunstitutioiiecle Cummi sie heeft besloten dat Kamer ran afgevaardigden duur hel algemeen tomricht gekozen zal wordeu rij heeft zich de belliwing omtrent de verkiezing van deu Senaat nog tooibi houden I Versailles S Juli De comtitulioneele Com issie bied nrt 2 van het voorstel der Sub oommissie Irtrelfende de Biiiisteritele verantwuordeiijkheld aanIBiio Den eventeiis art 3 hetnelk in beginsel het IWcekaiuersielsel huluigt Omtrent de wg ze ran Verkiezing van deu Senaat heeft zg nog geene beslis lu genomen Parijs 3 Juli De Uuton beefl een mauifest vau deu graaf au Chambord openbair geruaakt In dut tuk constateert de graaf do monarchale gezindheid van Frankrgk Langen tgd zegi hij heeft hg t stilzwggen benaard wgl hg de roeping iiicl dwaisbuomeo Berlijn 3 JuU Prins Bisdark rertrekt heken Irond pfer Leipzig naar Kissingen Eopenhè gdn 3 Juli Generaal Haffner rerilaarde de Kundig dat h met voldoen kon atn et mandaat tot vorming van een nieaw Kabinet INGEZONDEN TT 1 i Mynher de Sedacteur I ik U wtl verzoeken het volgende in nwe irant te willen o Miem ii Ks o 4Gfl verlaag ik tegen voord ig n iar awe Courant wauuecr er puS gemeenteraad is gehouden om t rcislag vau hel verhandelde lu diru raad te kuoiieu lezen telkeus leg ik met teleurstelling haar neder met de zucht n nog gem rappott vau de Commissie van Fabricage over de aanviaag der hh Nievergeld en Kaptgii om coccessia van deu raad te bekomen tot het aanleggen eu exploiteeren van eene waterleiding van sobiikuttdig gezuiverd IJwlwater iedurig vraag ik dan moet dat zoo u lijvig rapport rgn zal dat zoo n ingewikkeld interessant rapport wezeu want reeds meer dan 10 weken toch is het geleden dat de Itaad die aanvrage in handen dier Commissie tot hit uiibreiigeu van rapport en advies beeft gesteld Maar waarover moet die Coniaissie dan toch wel rs porteren eene finantieele kwutie IS er niet die toch naar oujiie meeuingniet door genoemde Commissie zou behoeven Ie n orden behandeld de kivestie of het wa er al of met goed gezuiverd kan worden die heeft zg o k niet te beoordeelen dat is cru zaak van de gezuudheidscoDinissie op Kier adoie de Rood luli eeuen huoi en pr jt itelt maar wit htttt die Couimiasia dan te beoordeelen m j dunkt alleen over de pUals waar de gebouwen machines enr zuilen wordeu geplaatst over evei tueele moeielgkheden bg het leggen vau het pypriinet door de stad enz Als dus mijne opvaiting omtrent het uit te brengen rapport door de Commissie vau fabricage de juiste IS doe Mgnbeer de Redacteur zoo ik nog ntrt aau tegenwerking m dere van die Comm ssie gelooven mag aan medewerking echter ook nut ik wil echter betere wenschen koesteren en hopen dat zg in de eerste raadsvergadering die komen zil met I eeu kort eu zakelgk rapport het nut zal uitspreken van een walerleuling voor chemisch gezuiverd IJsehvater Mgu dank voor de afgtstane ruimte mi uw blad Iemand die belang stalt in don gezondheidstoestand van Gouda Burgerlijke Stand GoBOBSü 1 ioh Adrians oiiilers F Bezem en V llluk 2 Letodert ouders W lit neer ea N ltuHlaoJ MargaretliB jubaaiis uiiders J Vaa der Bur 4ti eu sau Boveue 3 ilirtbi Junua Maru ouden J F buijniaeuJ M T Spruit Conitlia Johaaoa ouders Z van dtn Ëiig eo A H Priiiseuberg OviaiiiniK 2 Juli U Strarer Mj G Willeobur ADVERTENTIËN Ondertrouwd HENDKIK BOUTEBS Juk KN TRUCE DOROÏIIEA JOOSTBN Gouda 2 Juh 1874 Atgemeene kenniggeving Geen Receptie i M Bevallen van eene Dochter Spuuit J M T STEUNENGouda 3 JuU 1874 üntgdig bevallen van twee doode Zoons M M HOOGENBOOM VAS Leeuwl n Rotterdam 3 Jnh 1874 De oudergeteekende verzoekt die iets vau hem nog ta vorderen mogt hebben hunne rekeningen in te leveren bij den heer C vak OMMEREN koffijhnis Café Unik JOHs VAN DEB GRAAF Gouda 3 Jah 1874 Nog ingekomen Giften teu behoeve van CORNELIS VERMEERE bij J M van MINDEN Van N N N N Jongeh J v S N N te Gouda ieder f J d B M en L B te Gouda ieder 50 Ct R te Lanc erak 50 Ct Totaal met het vorige f 180 ATTENTIE Een ÏTeer zjjne bezigheden buitenshuis hebb n le verlangt bg fatsoenlgke Bargerheden KOST INWONING en eene VtllJE KAMER Opgaven worden mgewaoht onder letter V bij den Boekhandelaar P C MAA8 Jb alhiej Rijks Tiflogefc BnrJ crschooI Het OPENBAAR EXAMEN na afloop van deu cursus 1878 74 zal plaats hebben op 10 11 13 14 JULI e k des morgens van9 12 en s namidijags van 1 3 uren en den 15 des morgens van 9 12 uren Alle belangstellenden zoo ouders als verdere Stadgenooten hebben vrgen toegang De voorloopige inschrijving vau nieuwe leerlingen voor den cursus 1874 1875 heeft phiats MAANDAG 13 JULI van 5 7 uren a namiddags in het Schoolgebouw aan den Tien Gouda 4 Jnh 1874 De Directeur D JULIUS N FRANCOIS SNEL KASaiEK alhier neemt Geld a Deposito opvraagbaar na drie diigen van af lOOO a 373 7oi overeenkomstig het Wisseldiaconto der Nederlandsche Bank kleinere bedragen a 3 ZoGelden op langer t rmij n volgens oveteenkotnt Voor GELDBELEGGING te KOOP gevraagd Twee Boiitmanswoiiliigen ieder met 40 h 50 Hectaren BOUW WEI e i HOOILANDEN liefst gelegen in de omtrek van Gouda Fi aiieo brieven Wordeu ingewacht bij denNotaris J P R SURINGAR LeuvehavenN 9 t e Rotterdam EEN KAPITALE Bouwmansw oning met circa 28 Hectaren Puik VEI en HOOILAND gelegen lu het arroridnsement Rotterdam Te bevragen by den Notaris J P R SURINGAR aan da Leuvehaven N 99 te Rotterdam Openbare Verkooping te Nieu erkerk a d IJssel in het STATioxsKOFnjHuis op WOENSDAG 15 JULIJ 1874 s voormidd 11 ure van eea perceelBOUWGROND en WATER geschikt voor 10 WONINGEN in den Essepolder onder Nteuwerkerk a d IJitel belend aan de eene zijdeMej HOLSTEUN geb Ravestüin en aan deandere zijde van VIANEN strekkende vóórvau s Graven weg tot achter aan de Wed POLLEN kadastraal Sectie A n 2154 en 2155 te zamen groot 8 a 80 c Breeder bijbiUettep Inhchtingen geeft Notaris MONTUN te Gouda j ECflTE EAU DES FEES i a 1 50 bü Ch VAX VIVE Jb Coiffeur ït Premier Posticheur Tnrfinarkt Gouda 1 HAAR en BAARD VERWEN in blond bruin zwart zonder huid of linnen te vlekken als men de flacon half verbruikt heeft en t bevalt niet alsdan geef ik met alle genoegen de betaalde 1 50 terug STo 7 81 der beroemde Wekelijksche Zamcnspraken Uitgave J J H KEMMER te Utrecht i heden voorhanden bij den Boekhandpl ir Lange ïiendewog te Gouda 1