Goudsche Courant, woensdag 8 juli 1874

1874 N 1539 iuiü ll f4fiii Vruchtensappen J Breebaart Lz Botermarkt te Gouda RUW IJS S ED RHIJIV SPOORWEG VAN den Haag Rotterdam Gouda en Utrechl Woensdag 8 Jiill GOUDSCHE COURANT en Advertentieblad voor Gouda eo Oinstrehen EN TERUG op WOENSDAG 8 JUJLTJ IST Zie aanplak en strooibilletten ten behoeve der R IS Kerk Ie udeiibosch groot 125 000 liiildeii goedgekeurd door Zijne Doorluchtige Iloogwaardiglield Mgr J VAi GENK Rlsscliop van Rreda verdeeld In 25000 Aandeeleu a fb Eerste Trekking 3 Augustus 1874 als wanneer er zullen worden uitgeloot 1000 Aandeelen tot een g amentlijk bedrag van 20000 bestaande uit 1 priJB van flOOOO 1 van lOOO 10 van 100 22 van 50 32 van 25 214 van f 10 en 720 van 5 50 Bij elke trekking bedraagt de minste premie waarmede een Aandeel wordt afgelost ƒ 6 50 Circulaires en Pro 5pectnssen betrefifende bovengenoemde Leening alsmede Aandeelen verkrijgbaar bjj Wed KNOX DORTLAND Depot van TIIB K JIT HJSÏ MaüAZUN VA V M llavenswaay Zonen GORINCHEM De e THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prijs voorzien vau nevunstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aaubevelende J BRËKBAAKT LZ Botermarkt te Gouda Openbare Verliooping te OUDEWATER in de Sint Jonts Doklkn op DINGSDAG 7 JLJLIJ 1874 s avonds 6 ure vaneen zeergoedonderhouden HUIÖ met TUIN en SCHUUR te Oudewater aau de Korte Havenstraat kad groot te samen 4 A 9 O nog 3 WOMNGKN in de Broekerstraat en een perceel TUINGROND in den Biezen te Oudewater benevens een TUIN even buiten Oudewater onder Snelrewaard groot 22 A 80 C Breeder bij biljetten Te bezigtigcn drie werkdagen vóór den Verkoopdag s voormiddags van 9 11 en s namidd van 2 3 ure en op WOENSDAG 8 JULIJ 1874 te 9 ure in eerstgenoemd huis van eenen welgeconserveerden INBOEDEL daags te voren te zien van 9 11 en van 2 3 ure Inlichtingen geeft Notaris MONTIJN te Goitda ADVEUTE1 Ï1KJ voor dit Blad worden voor Rotlerdam aangekomen door het ALGEMEEN ADVERTENTIEBUREAU VAN MJGH cn VAN DITMAR HOTTKRDAM Goada Drnk nu A BriDkinn VERKBIJGBAAB Amsicrdafliscli zoet Roggenbrood bij L GROENENDAL Gouwe tweede huis van de Keizerstraat Depot van BIEREN VAN GOUWE Wijk C N 34 35 HA A Nl rii S B IER 10 en 12 Cent per flesch Heineken s Bier 20 Cent per flesch Eclilc EXGELSCHE BIEREN 22 Cent per j Plesch Met mistens 12 ï lesschen franco aan huis tegen CONTANTE betaling zoowel van Bier als Plessohen De Plessehen worden a 8 Cent per stuk berekend en alleen eigene Flesscben hl betaling terug genomen Men reikeaan de forluin de liand 300 000 Mark of 120 000 Thaler voor het gtlukki Me gcvul tul ii iiicunsLe groote Gel denVi iluliug wtlkc duor de lioogc Hi gei ring itortlgi keuid vu gi ituaraiiJcird is als houi 8tc l iijs btiiiiUii De Hiidcclim lurigtiug tao het nieuwe F1 hi tiiaUiat f bit riii dat in de u vol eiide 6 Vulatiii i n iu hel lijd bestek v i ettelijkt MaiHideu 35 bOO IVijjcu ter ïüIUdige biülissing 7u lcti koiiicii Iu deze zijn Cupiiulc Prijxcu vau eveulueel Mark Cit 300 000 en speciell 200 000 10 000 75 000 50 000 40 000 30 000 20 000 15 000 12 000 10 000 8000 6000 5000 3000 152 a 2000 3Ö0 a 1000 410 u 500 17 700 a 110 etc Uu aaiiKtHBiide tuetde icwio Tiekkiug dcz er giuute door den Staat jiegaraiidi erje iiildtu Vtrlüling ia van smbtsn rtrc bepaald plaats te hebben op den 15 en lÖ luly lt 74 De Veniicufiing8 Prija duarfuu is voor 1 vieread Orit ueel Lot ïhlr 1 offl 1 75 c 1 huif 2 3 50 1 geheel 4 7 tegen coulant iiizrnding wn bet Btdrug Irdere CoiniiiiB ic zal UQiniddelijk tnet de raee te rorgtuldigbeid wuidcu nitgcioerd en ieder sjieler outvaugi van ons de met het wapen van den Slaat roorzieut Origineel Lot en eigeuhaudig Hij itdcre lltst lUng zal ffct vereisehtc officit ele Plan gratis ïiordeo bijgevoegd en uden wij aan onze Int reMi nten na iedere Trekking ougcvraagd du oSicicéle lijaten lïe flitbftaling drr Gewinnen gcscbiedt steeds prompt onder waarborg tan den Staat en kan dour c irecte contante toeaeuding of ook naar tcrkieziug der luteresnenten door onte Correspoudeuteu aan andere grootere l laateeii Ntdcrlaud wordto tollrokkeu Ons Debiet u steeds van geluk brgonstigd en voor slechts korten tijd badden mj reeds weder onder meer andere aanzienlijke Oewinnm 8 maal de eerste HuofdTrefiers in 3 Trekkingen Inidens der otbcitéle bewijzen verkregen in zelf aau onze b lang hebbenden uitbetaald Het ia te ooriien dut bij deze op den bechtsltu grondslag gewettigde Ondtmr ming van alle kanten op eene zeer werkinine Deelneming met Eekerheid kan worden gerekend men gelieve derhalve voor de aaofitaande Trekking alle Orders en C ommissien ten spoedigste regtstreeks ie leudeu aau S Stcindecker Cönip Bank und Wissel Handel in Hamburg Aaa rn Verkoop van allerhande soorten van Staataohligatën Spoorweg Actién en belecningatoten P S Alle Coupons eu bankuotcn worden in betaling naar de gehecle waarde aaugcaomen Bij contante xrndiogpu door Postwissel moet de naam en woonplwts des afzenders volledig op de Coupon aangegeven worden Uitnoodiging ter dücliieiuinK uu de dour deu Staat Hamburg goedgekeurde en gewaai borgde groote üeldvcrloting De hoogste priji in het gelukkigste gerai budnugl 300000 Mark Of f210000 Dt llooIJprijzeii zijn Mark 200 000 100 000 75 000 50 000 40 000 2 iv 30 000 1 a 25 000 3 i 20 000 3 a 15 000 5 il 12 000 12 il 10 000 enz enz Uour nog zes vcrlotinj en wtrilun 35 800 prijzen uitgetrokken welke kruchtciis hut pinri biniieu eeni e iiiünudeii duor bet lul luuettju xijii aaiigewLv du I IV teii ii zeiidinf vau bet bedrfi per poit JBsel of aaiigeteekendüu brief dtiar ook gaiiK bure coupon en poetKegels door m iu betaling wüfdea uaiit t nuuien verzendt d uudergetee kende orlginöle loten voor de tweede rer loting welke officleel Vastgestolcl reeda op den lö en 16 Juli a s planis vindt tegen de rolj en le ss e prijzen Een geheel Orgineel lot Thlr 4 of fl 7 half 2 3 50 vierde 1 1 75 onder verzekering der prompste tiedieuiug Ieder deelnemer outrangl van my dO VaU het officiële wapen voorziene originele loten Het origineele trekkiiigspisn alsmede de HoUaudsche vertaling daarvan wordt bij iedere bestelling gtatiS bijgevoegd eu worden de getrokkene prijken benevens eeue ambtelijke trekkingslijst aau de belanghebbendeu nauwkeurig toegezonden Meu gelieve zich ten spofdigsle eo regtstreeks te Wenden tot ADOLPH HAAS STA A TSEFFECTENHANDELAAR in Hamburg JF Voor het mij tot dusverre gesohonkene vertrouweu zeg ik mijne geëerde deelnemers mijnen besten dank i rrr 1 i nrii Kennisgeving HERZIENING vav de BELASTBARB opbrengst der GEBOUWDK EIGENDOMMEN De UUKGEMEE8TEE der Gemeente Goud Brengt ter algeuieene kennis dat er krachtens de ¥ etteu van 26 Mei 1870 i StaaUUad n 82 en 22 Julij 1873 StaattUad u 1 1 zal plants hekben eeue herziening van de belastoure opbrengst der gebouwde eigendommen eu dat de Commissie daarmede binnen deze gemeente belast hare werkzaamheden eertUaagi zal aanvangen In verband met deze kenui9 cviug worden do eigenaren en huurders van woonhuizen en andere gcbuuwen gewezen op de voorsehrifttn vervat in lait tgenoande wet eu voornamelijk op de volgen ie bepalingen voorkomende in de artt 9 2a lid 12 13 14 en I Ó en lü Ie lid daarvan luiilende als volg Art 9 2e lid De Gummissie vuor de herziening is bevoegd aan hem lie in de jaren 1868 1872 tPn opzigte an een gebouw eent overeenkomst van jiarhuur heeft gesloten inlicfatin en te vragen omtrent de over elk dier jaren bedingen huurprijzen en de bijzonderbeden d artue betrekkilijk bedoeld iu art 3 dier wet Tut dat einde doet zij aai diens woning door een gemagtigrie een ilaartoe strekkend door ons rast Ie ete len furmulier van verklaring of WIjet uitreiken Art 10 Die de overeenkomst bedoeld in hel rorig artikel heelt aangegaan is in ien ten zjjnrn bui e een biljet als in het vorig artikel vermeld is uitgereikt verpligt dat biljet naauwkcurig eo volledig in te r Nea en Tervolg ne te onrle tackenen Art 11 De biljetten orden door den gismngtigde der Commissie minstens aeht dagen na de uitreiking teg u scbrirtelyk bewij opgehaald Indien het biljet niet of naar lel oordeel van den gemngtigde niet nanuwkeurig ot voUeilig is ingevuld zal deze den persoon tot de invulling verpligt daarop opmerkzaam maken en hem daarin op dans verzoek behulpzaim ij i Vtrk airt die persoon niet te kunnen schrijven dttn gescliiedt de invulling van bet bi jet op zijn verzoek en met vermeMing der redenen kosteloos dour den gemngtigde die de verklaring na voorlezing in diens nnam teekcnt in tegenwoordigheid en roet medeondertekeiiing van een derden persoon Art 12 De Coa misiie kanaan hem tie verz imd of geweigerd heeft de opjfiaf te doen in de Iwee voorgaande artikeleu bedoeld of die er eene heeft gedaan wanrrau tg de julitbeid betwijfelt door een Deurwaarder der directe behsiugen kosteloos eene nitnooiliging doen beteekeneu om na verloop van minstens acht dagen binnen de gemeente ler plaatse en op den dag eu het uur in de uitnoodiging sangewezen voor haar te verschijnen ten einde da op het biljet gtstelde vragen alsnog te beantwoorden of dienaangaande de noodige ophelderingen te geven Art 13 Indien de voor de Commissie geroepene niet verschijnt of weigert te antwoorden wordt daarvan door de Commissie proces verbaal opgemaakt Op dit proces verbaal is rt 437 van het wetboek n strafvordering van toepissing Art U Het niet verwliynen of het weigeren in het voor raande artikel vermeld wordt gestraft met eene geldboete van minsiens 1 en lioog tens 80 tenzij redenen van verhindering worden aangevoerd die door den regter als wettig of oannemelyk worden erkend Art 15 Tot het bepalen der belastbare opbrengst het onderzoek der hierna genoemde bezwaren en het verrigten van In richatiingen volgens de artt 20 en 24 hebben de leden der Comibissie dagel ks de zonen algemeen erkende christelijke feestdagen uitgezonderd van des voormiddags 8 unr tot zonsondergang tocgaiig tot de gebouwde eigendommen Indien hun ilie toegang gewegerd orijclet wordt toepen zy de lusschenkomst in van den Burgemeester of van den Kanlonregter op wiens bevel de toegang ondanks den gebruiker van het gebouw versohaft wordt Van die tusichenkomat eu de redenen die doartoe geleid hebben wordt door de leden der Commissie die het onderzoek verrigten binnen tweemaal 24 uren procesverbaal opgemaakt dat door den Burgemeeiter of Knntonregter m jde onderteekeod den gebruiker van bet gebouw in afschrift wordt medegedeeld Art 16 Ie lid De Commissie bepaalt de belastbare opbrenst der gebouude agemlommen in hare Controle gelegen bedoeld iu art 1 dezer wet nadat die door twee of meer harer leden zijn opgenomen Voorts wordt aan de beUnghebbcndeii medegedeeld dat de herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen niet Verordend is om meer opbrengst uit de grondnelasting ain de schatkist te verzekeren maar om door eene gelykmatige arhatting over het geheole Hijk het lejcnwoordig belasting bedrag wat de gebouwde eigendommen aangaat billijker te verdeelen In het belang der zaak wordt een ieder uitgenoodigd aan de Commissie alle medewerking te verleenen opdat de schatting der gebouwrte eigendommen door haar geregeld zoude knnaen plaats hebben Gouda den 4 Juljj 1874 De Bargemeestwi REMY L D BUITENLAND Buitculaodsch Overzicht Nog is het rap Ort der oimmissie van dertigen niet ingekomen bij de uai vergadering Intasscheu ticefl de graaf van Chambord een nieaw manifest uitgevaardigd waarin hij zijne beginselen kaudkHaft eu tuelieht mwr de groute qpantia der vlaf onaauger erd laai De Union het legitimistisch hoofdorgaan is voor 14 dagen geschorst omdat bet dit stuk beefi publiek gemaakt I e regeering heeft zelf cikeod in antwoord op cciie vraag van den beer Lucicii lirun dat dit de reden wiu Men zou iiii t toelaten dat de onherroepelijke benoeming van Mac lahon werd aangeiast Dinsdag zal een interpellatie plaats hebuen over deze zaak l e iliscussiën over art 5 van het wetsontnerp betreffende de gemeentelijke verkiezingen wSariu wordt bep iald dat men 3 jaren in eene plaats moet wonen om kiezer te kunnen zijn en over het amendement van den heer Pascal Uupiat om dien tijd te verminderen op één jaar werden Vrijdag in de nat vergadering ten eiudi gebracht Zg verwierp liet amendement met 366 legen 331 stemmen eu voorts alle andere voorgestelde amendementen Geen der partyen schijnt volkomen viede Ie hebben met het ontwerp van constitutie der commissie van dertigen zooals wg dat onlangs medeileelden De coirespondcnt van de Timei schryft Hét is Volkomen ounoodig over een ontwerp te haudelen dat alleen bestemd is om de doodgeboren voorstellen te vermeerderen die in de jougsie drie jaar zijn uitgedacht I e 5 2 man lichte ruiterij schijnen er ook al niet mede tevreden te zyn daar in bet ontwerp gesproken wordt van een senaat welke instelling zy bescbouwcu als strydig met de begrippen van het zuiver peraoonlyk septenuium Uiiürioor zullen zy desnoods stemmen maar ook voor mets meer Veruioedelgk zal de loop van zaken deze zijn verschillende coustitutioneele ontwerpen znlleu aan de kamer worden voorgelegd eu allen verworpen Dan zal het voorstel om de kamer te ontbinden worden gedaan door een afgeiaardigde tot de Bonapartisten wordt gerekend ofschoon hij oogenschijnlyk tot geene party behoort Uit Spanje wordt gemeld dat de uitvaart van generaal Concha met groote plechtigheid te Madrid is gevierd Bg de begraleuis gingen Serrano eu al de ministers achter bet lyk en eene verbazende menigte was op de been De Duitsche Kijkskanselier is Zaterdagmiddag te Kissngen aangekomen bij was vergezeld van zyn vrouw en dochter werd door de volksmenigte luide toegejuicht en in het rijtuig van den Koning van Beieren naar de woning van dr üiruf gereden waar hij zyn intrek heeft genomen het nitzicbt van den badpaliënC iel algemeen mee Te Paderborn beeft zich hel volgende zonderlinge geval voorgedaan een ijverig geloovige heeft zonder voorkennis van bisschop Martijn de boete betaald waartoe deze was veroordeeld üe bisschop heeft daarop bij de rechtbank protest ingediend tegen deze handelwijze maar deze besloot de 400 thlr te kehoBden en den bisschop rrij te laten De Köln Zeit boudt vol dat op de conferentie der Duinche bisschoppen te Fulda gesproken is over het staken van den ftrijd Een deel der bisschoppen zou verzoeuecsgezind zijn maar t ia de vraag hoe men te Kome over een verzoening of een modoa Vivendi denkt In de herfstconreieutie zou de zaak nader worden overlegd Uc koning Tan Beieren heeft den president minister Lutz een brief geschreven van gelukwenscbing met zijn overwinning up de uitramontaaosche fractie l rins Bismarck is naar Kissin en vertrokken aliv ir hij de gast is van koning Lodewijk van Beieren die alles heeft aangewend om den rijkskanseliw een genoegelijk verblijf te verachaifen en zijn eif rijtuigen paarden en bediendeo naar Kissingen heeft gezonden zeer tot stichting v n de Beiersche ultramontanrn Keizer Alexander van Rusland heeft weder eenbewijs geleverd voor den geest an voomilgang diahem be ielt door een besluit uil te vaardigen tothervorming van het lager onderwijs b zonderhedeazyn eo iter nog niet bekend 251 K F B A N E B U K Het tijdschrift de Ecanomut bevat de volgende mededeeling over de nieuw iugevoeide Franaobe loei fersbela ting üe proefneming in Frankrijk om eene belasting van de lucifers te heffen is tot heden jammerlyk mislukt Zoowel bet onrnal iet Eeonomutet van Mei 11 als He üconomiai vestigen daarop de aandacht eaoe mislukking tronnens nog versterkt door de onbegrijpelijk zurgelooze wijze waarop de zaak door de Frantche ailministratie is behandeld Aanvankelijk heeft sen gemeend een eenvoudige belasting op het gefabriceerde artikel te kunnen leggen doch het gemak waarmede de labrikatie beimelyk kan gedreven worden een werkman kan ten zijnen buize gemakkelijk tot 250 000 stuks per dog maken deed spoedig tot bet instellen van een staatsmonopolie besluiten Dit geschiedde bij de wet van 9 Augustus 1872 fabrikatie koop en verkoop van lucifers wordt siaatsBonopolie Dat monopolie kan hetzij in eigen beheer worden geëxploiteerd betzy door rerpechting onderhands of publiek Onteigening der bestaande fabriekeu was daarvan het uoodzakelyk aanhangsel de daartoe noodige gelden zouden door bet rijk worden voorgeschoten bg wgze van voornitbeschikking op de te ontvangen pocbisom De minister de ïoulard rekende op plus minus 20 millioen franken opbrengst tegen ongeveer gelijke som voor de onteigening te voldoen dus met opoffering slechts van het eerste jaar lutussoheu heeft de regeering tot beden niet meer dan 7 millioen franken sjaars kunnen maken Vele fabrieken zijn gesloten een bloeiende tak van industrie is gestjord en het publiek Iflaogt in de twee laatste jaren over hinderlijk slecht fabrikaat Van alle kanten is er niets dan verlies roor schatkist fabrikauteu en ingezetenen en tot heilea is de uilkomst allerongelukkigst van dezen door dringenden geldnood veroorzaakten terugtred tot het verouderde stelsel van fiscale monopol iën en verpachting De bekende telegrafische ogentschappen Ilavas eo Reuter te Parys en te Landen bezitten voor de overbrenging van dépêches nanr andere werelddeelen voornamelyiï ten behoeve van handelsfirma s eene eigenaardige inrichting De meeste handels dcpèchea bestaan uit minder dan 20 woorden en kunnen door het gebruik van een bepaalden sleutel gewoonlyk in drie of vier woorden samengeperst worden De tele gcanfmaatschappijen daarentegen nemen meestal geen kleiner dépêches dan van 20 woorden en bij meer woorden geen kleiner breuk dan 10 woorden aan De twee agenlachappen nu teieeuigen de rerscbilicuda