Goudsche Courant, woensdag 8 juli 1874

t bg en inkoiarmh TEpichea tot een too klein diag lyk aaiitat woordsn en bezorgen op die manier r oovel a in zich zelren als aan den handel eu de maatschappijen een zeker voordeel Dit stelsel ia reeds voor Iijdic China Japan Anslralie en Noord A inerika in gebruik en zal spoedig nu de tele mfi che gemeenecbap met Zuid Amerika geopend is ook bg üe verbinding met dat werelddeel in toepaasing worden gebracht Het lekende verhaal ran de outvinabting van de Oommane mannen van Nieuw Caledonië bg gelegenheid van een vischpartg bigkt minder juist gaweeai te ziju e Timet deelt althans een andereieziug mede dat wij voor beter moeten houden omdat zg afkomstig is van een der vluchtelingen liet verhaal kumt op het volgende neder lu weerwil van de strengheid der oewaking daoht min tochain middelen ter ontkommg vouial toeu lij wisten dat een Enfielsch schip in de haven van Noumea lug duor middel van Jourde die als eeu oudig gedeporteerde meer vrg heid genoot werden betrekkingen aangeknoopt met deu kapitein an het £ ii el8ch sciip dm aannam qm zes pas agiers op te nemen de namen werden voor hem verzwgen Ma ir hoe nu hetschip te bereiken dat op zeven mijlen arsttiiid lagvan het Schiereiland Duoos waar Kuchefjrt gevangen nerd gehouden Weer werd Jourde s halp tebaat genomen Kr werd besloten dd Jourde inden nacht óor het vertrek van het vaartuig met eenboot zou komen na ir een eilandje dat twee of drie Bglen van de kust lag waar fiochefort en zijn beide makkeis vertoefden IJen I9n Maart legen 7 uurdes avonds verlieten Rochrfort en de zgiien hun hut Toen bet geheel duister nas geworden bega en zgzich te nater Ken londe trok hen voorbg zonderhen op te merken De toolit naar bet eilandje w iShoogst moeilgk eu duurde neer dan een uur Zgkonden dien al wadende volbrengen miar bun voeten werden deerlijk gewond door ae zeeegels en een tarke stroom wierp hen vaak tegen de scherpe kauteo der rotaen Natuirlgk waren zg te vroeg ophet rendezvoas gekomen Zij tuurden iu de duiatcrois of zq de boot konden ontdekken en toen tgbat gelaid van riemslagen hoorden gingrn zg daarop 4 op gevaar van zich tergist te hebben en iu debanden der ronde te vallen die voortdurend op zeekniat Het was de boot van Jourde Rochefurten de ignea werden opgenomen van kleederrn vuurtien en de avontaurlgke oodernaming weid voortgezet Vlak vóór de haven ontmoetten zg op nieuw een krtltbobt 4ie reolit op heu aanbield Oiilk imen naa niet mogelijk Zg rjeiden dus mo dig naar de k tiboot en deze de vluchtelingen voor spelevarende officieren hoedende hieM af Inmiddels urak een ge eldigc regenbii los f ie wel de donkerheid en dus ouk de kaDSopOnt locbting vermeerder Ie mnarhet vinden ao het Eng schip zeer noeielijk maakte Kindelyk zagen z j een zwart gevaarte maar hel was niet uit te maken uf dit het Engelsche vaartuig was dan een derrijkssohepen dia daarnaast ten anker lagen Zij roeiden rondom fact arhip doch kwamen n et uit de onzekerheid Up goed gelak klom Hallère langs een takel naarb iven Z $ hadden het gezochte schip gevonden I e bemnnning daarvan sliep I e vluchtelingen kwamen aan boord duwden ban boot af en bereikten onder een geweldigen regenvloed zonder door iemand gezien te tgn de hut ran den kapitein Deze wiat niet met wie hg te doen had Hun vraag om zoo spoedig mogelgk nit te zeilen liet hem laaelgk koud Toeu gaven de vluchtelingen te kennen wie zij waren en de kapitein werd terstond kartelijker n beloofde zgn best te doen om zoo vroeg mogelgk te vertiekkeu Em portret van Rochefort in de een of andere Illastiatie gevonden kon den kapitein van de identiteit zijner passagiefa orertaigen Benedendeks werden de vluchtelingen in veiligheid grbraehl cóódat g e enkel man der eijuipage hen had gezien Toen het daglicht aanbrak kwam de looda aan boord werd het anker gelicht maar er was geen wind D loods raadde aan werr voor anker t gaan makf de kapitein zette het dbor om langs een ongewone passage in de riffen naar zee te komen Onmerkbaar gleed het ichip voorwakils Eerst drs namiddags te 2 uren waren de riffen gepasseerd en ging de loods van boord Nu mochten de rlnchteliageu aan dek komen en de frissche vrge zeelacfat iMdenen Tegen zor sondergang verdwenen de bergen én Nieow Caledoniè uit het gelicht Zeren dagrn later landden tij te NeweaStle in Aastralié Zg hadden een afstand van 900 mijlen in éea voor zeilschepen fabelachiig korten tijd afgelegd Paul de Cassagnac de hooÜredacteur vanden ffi benevens Piel en Oibial de nitgerer en de drukker van dit blad beschuldigd van hanne medebargeia tot onderlingen baal te hebben opgewekt tgn door de jur vrggrsproken Wq hebben vroeger enkele zinsneden medegedeeld ait de opruiende artikelen door de Cassjgnac geschreven naar aanleiding van Oambet a s uitval tegen de Bonapartistenen het gebeorde aan ket station St Latait De advo oaat generaal een Bonapartist droeg een niterat zwak requisitoir roor en deed het eigenigk voorkomen alsof hetgeen de Cissagnao had mis Ireveu bovenal een vergrijp was tegen den letterkundigen goeden smaak De Cassagnac heeft zich zel e zeer gematigd verdedigd Hg wees er op dat de Rappel en de XIXde Sukle die om gelgke reden gncfaorst waren niet zijn vervolgd Als een bewijs hue in Frankrgk de onpartgdigheid der gezworenen wordt op evat zjjn de volgeode woorden van de Cassagnac zeer merkwaardig Ik ken uwc staitkundige meeningen niet mgne heeren van da jury miar in lien gij republikeinen zgt ziih gg wel 7 0 billijk zijn m j vrij te spreken omdat ik niets anders heb gedian dan mg verdedigen en indien gij conservatieven zijt zult gg mg vrijspreken daar ik t it uwe partg behoor Het Bunapart ame zal ongetwgfeld van deze vrijspraak p iriy trekken Een teeken der tijden mag 4ie zeker worden genoemd £ n de vraag is geoor loofd of de uitslag dezelfde zou zgn geweest bgaldien in een republikeinse blad geschreven ware wat thans in een Bonapartistisch stond BINNENLAND Gouda 7 Jtu In de zitting der Arr Reehibank t Rotterdamvan Vrgdag stond o a terecht I A M r W appellaat van een vonaia van ket kantongerecht alhier van 8 Juni waarbg zg U egens beleediging van zekere H was veroord ld tot i 0 boete of I dag gev I e Officier r Justitie reqaireerderBrnietlgingran het appèl en het vonnis a quo en vrrx rdeeling van den bekl tot eeue boete groot ƒ 2 50 of I dag gev Mr H J T Buren trad voor den beklaagde op en concludeerde tot vrijspraak Men chrijft ons Dezer dagen vond zekere S te Stolwgk bg het bewerken van den grond een oud Romeinsoh geldstuk Volgens bet raiidsi hrifl is dit stuk geslagen ten tgde van Vespaeianns Het is van koper en nog geheel gaaf Het vervoer langs den Nederlandsohen Bijn spoorweg heeft gedurende de maand Juni 1874 opgebracht aan reinigers ƒ I7 1 60I aan goederen 43 661 aan direct verkeer van reizigers en goedereu 202 314 te zsmen 4I9 47A Sedert I Mii 1874 4as de opbrengst van reizigers en goedereu 855 489 Den In Juli is de nrgen en ijftigste vergadering der algemeeiic Synode van de Nederlandsche Hervormde Kerk dbor den president dr B Glatiua geopend De Synode koos tit haren voorzitter dén beer R J Koning pred te Limmen tut vicepresident dr B Glisius pfed te Geertruldeaberg en tot iliens secundus dr F J J A Junius pred te Tiel O ider leiding van den benoemden president werd het Brgirment an orde herzien en bier en daar gewijzigd Oi a nerd op voorstel van den secretaris die reeds met zoovele werkzaamheden belast is be sloten het stellen van het wekelgksch vertlag in de Kerk Courml aau den rice presulent up te dragen Men meldt uit Neuwlied Danderdag werd in bet vorstelijk slot de jonge priiis gedoOpt hg ontving de namen Wilhelm Alexander Frrderik Karel Herman De Krizer vaii Duitschland hield het kind ten doop Naait hem stonden zijne gemalin ru zijne zustsr groothertogin Alexandrine van Mecklenburg Va de plechtigheid bad er eeti dejeuner plaats waaraan vele vorstelijke peraonen eh hbojfe autoriteiten deelnamen ilie zijn alsnog wnoo Voor da dienst in Ned Indie zgn alsnog digd eenige onderwijzers bij voorkeur ongebawd in het bezit eener akte van bekoaamheid als hoofd of hulponderwgzer en van eene aantrekening voor eehe vreemde taal bg vbirkrnr de Kransche De voorwaarden zgn vermeld in de Staattcouraitl van heden wiiarin tevens er op wordt gewezen dat bij de regeerin g het voornemen bestaat om in bet begin van 1875 eene am aerkelijke uitbreiding te geren aan het getal hooldonderwgzers ia Nederlandseh Indië waardoor de onderwijzers der lagere klasse spoediger tot den rang van haofdonderwgzer zullen kunnen wordtin bevorderd Gisteren middag had da opening plaats van het nieuwe gebouw der Fereeniiing tot het terkeru va tulp UM mi vermogende oogli den toot Zuid Holland feteitifd Ie Sotlerdam De gefloodigden waaronder tieh Bnrgemeeafer en Wethouders de gemeente secretaris leden van den Raad heelen geneeskundigen ent bevonden kwamen in de met bloemen en een paar kleine tra p Sn e aoide wachtkamer der minteroogende lijdtra De voorzitter van t Bestuur mr A Hoynck van Papendreoht heette de aanwezigen welkom in het nieuwe gebouw der Vereeniging en voegde er een woord van dank en van aanbeveling bij Spr b slool zgne rede met nog een woord ann dr de H ias wieu hg op hartelijke wgze namens vrjegïre en tegenwu ir lige leden ran het bestuur een stoffelgk bewijs van waardeering en hoogaolitiii aanbood Da irop voerden dr de Haas en de heer Joost van Vollenhoven het woord De vergadering werd hierna gesloten waarna de inrichting wed bezichtigd Het bleek een ruim en flink lokaal te zgn met een open terrein aan din voorgevel en een tuin aan de ao iterzgde Beneden behalve de bergplaatsen en de woning van de dame die met de alitemeeiie surveillance is belast een balkamer keuken wajht aal en reoeptieznd van den directeurgeneesheer met aangrenzende daartoe noodige vertrekken Buven ruime ziekeiizilen voor lijderi van beiderlei kunne eene operatiekamer en afgezonderde vertrekken voor lijders aan besmettelijke oogziekten Allerwpge licht en lucht eenvund en doelm itigheid die een voonmaak geven van de z rg ruldige en doelmatige behandeling die den lijders wicht De inrichting maakte in het algemeen den gunstigsten indruk In zoo weinig tgd met groote geldehjLe opofferingen als t ware nit den grond verrezen strekt tij allen tOt eer die haar hielpen in ket leven roepen en zal zg door de groote diensten die zij bestemd IS te bewijzen der menschheid tot nut en Rotterdam lot sieraad wezen De verdienstelijke kunstschilder W Veriohaur la Z iterdug II op 63jarigen leeftijd te V orden overleden Naar men uit Katwgk aan Zee meldt was wegens windstilte en mooi neer de kanivisschery in de Itatste dage zeer schraal 28 schuiten hebben de kantvisscherij geëindigd waarvan reeds 12 ter haringvangst zijn vertrokken Bg genargzaae bemanning worden er 46 schuiten voor de steur en pekelbaringvisscherij uitgerust terwijl de vluot thnns is geklommen tol 48 achuiten en 2 zeilbooleu Het Bil meldt Zaterdag in den laten avond ia in een geheim speelhuis te Amsterdam huiszoeking gedaan duur de politie De heer cummisaaiis van politia Veri ée vergezeld dour eenige inspecleurcn en agenten bezochten de tapperij van de wed Kaspers in da Oude Keuuiasteeg elke verdacht werd een huis Ie zijn waar in het grheim hazjirdspel gespeeld w rd Het vrrmoeden werd bewaarheid De politis nam bak dobbelsteenen enz enz in beslag Merkwaardig was het dal de honderden burgers die voor de deur geschaard stondrn hun bijval aan de politie te kennen gaven door uit te roepen dat is lerm eiiz liet is e hopen dat deze krachtige daad der politie schrik inboezeme aan andere houders van dergelijke huizen en hun indachtig mike aan art 4IU van het wetboek van ilrafreebt Vele mensehen zgn indien wg el Z in ingelicht reeds ongelukkig geworden in die huizen Men meldt uit Hctrren Niettegenstaande d kersen dit jiar in publieke veiling iiauwelgkt 2 ii 3 cent per kilo hebben kunnen opbrrnüen moeteu de verbruikers ze bier nog duur bitalm Zooals het telken jare ging gaat het ook nu de Betuwenaar die in hel kersen and woont mjet meer belalen dan de stedeling die vruchten aan den markt koopt Men vraagt hier tan 12 tot 16 ecot pr kilu Dat niet allen die aan een cirque of eenige andera inrichting van dien aard verbonden zijn hun geld verkwisten zooals algemeen geloofd wordt bleek dezer dagen De beer Krembser een der kuostrgdera vanden heer Carré kocht voor een aauzieulijke som eenhuis in de Weverstraat te Arnhem Hg achtte ditde beste geldbelegging en heeft dan ook in anderasteden eveneena huizen gekocht Effecten kunnen dalen of wat nog erger is hg die ze bewairt kan zeverliezen of er zich mede rerwgderen met huizenloopt men niet weg en als de eigenaar zgne tegenwoordige loopbaan geëindigd heeft kan hg zijne pan den valideeren r A Cl van Nederlandsotad Prijskamp van Neder Letterkunde De Ixitterknndige Maatschoppij de Olijftak ran Antwerpen stelt zich roor op 16 en 17 Aognttni aénstaande zijnde Zondag en Maandag an Stadskermis een Plechtig Feest in te richten Waarop alls Noorden Znidnederlandsclie lietterkundigen nitgaDoodigd warden Ter dezer gelegenheid oohrgft onze Maatsofaappy den rolgenden Frgskamp uit waaraan alle Nedttlandtcbe Scbrgrers kunnen deel nemen 1 Bette beknopte levetisbesohrijving van Marnix van SIbt Aldegonde geschikt om onder het rolk rer preid te worden ft Vijf liederen een rolkslied een werktnanslled H zeemanslied een gezelschapslied en een miu jdied Het beste van elk dier stuicken zal bekroond warita met eene verguld Zilveren Medaile de Maatübappij behoudt zich het recht voor eeaen tweeden irgs toetekennen Al de stukken moeten oorspronkelijk Nederlandaob qja en nog niet uitgegeven De schrijver behoudt zijn recht van eigendom gogtans zal de Maatsi happij de bekroonde en andere itukken kunnen uitgeven De mededingers worden verzocht hunne werken ongeteeken I en eene kenspreuk dragende vergezeld van een geiloten briefje waarin de keuspreuk van bet sluk herhaald en Naam en Woonplaats des inzenders worden opg geven voor 5 Augustus oanttaauile in te lenden aan Mijnheer J de Geyter op de Vleir te Antwerpen De nitdecling der prgzen zil geicliieden op Maandag 17 AUj ttUus in plechtig openbare zitting pla its en uar zullen deu belangstellenden onmiddclijk na de uitspraak van den Jurij worden bekend gemaakt Nameiia het Bratuur De 1 Qeheimichrijver De Voor iiter V CfcULEMANS J de GEYTER De correctioneele kamer der arrond reclitbank te Amsterdam bod Dunderdog de volgende aak te behandelen De dienstbode van den beer O was door hare meesteres in den avond van 26 Mei uilgezundeu om 7 rak nin en te betalen een bedrag vertegenwoordigende van 1300 De rekeningen en het geld w ren ha r ter hand gesteld en bovendien bod zij een papier ontvangen waarop de namen en woonplaatsen der leverancier vermeld stonden In plaats van dadelijk de boodtoliappen te doen had zij haren beminde die op den Ootti rwa erweg woonde verzocht mede te gian Hieraan werd gevolg gegeven beiden wan lelden aangenaam voort totdat de dienstbode haar boezelair van het luiniljn waarin de rekeningen grii gd waren deed en bemerkte dat het briefje verloren was Pogingen werden aangewend het verloren stuk terug te vinden doch te vergeefs De toen aanwezige rekeningen erden den beminde ter bewaring gegeven en alle betaald Thuis gekomen bemerkte mevr v G dat wee rekeningen waant SOUaan papier gedaan was ontbraken Zg sprak de dteiistlioile daarover ann die zonder Ie ontstellen beweerde ricb niet te herinneren die twee rekeningen te hrbtien ontvangen m cht dit het geval zijn dan waren zij stellig verItrtefl of weggewaaid Deze vreeiO le verklaring deed de i heer v G beslui en le zaak in handen te geven van den heer offleier van justitie In de woning van den heer v O was natuurlgk het iioed der dienstbode ondrr ocht men vond daar niets allten een kleedingstuk dat toekwam aan de kinürijufvrouw Ook h ervan moest besc i opheldering geven hetgeen zij deed door te beweren dat rij dat sluk nimmer bg haar goed had ge ien en het dus bg vergissing op die plants gekomen w s Het O U bg monde van den Biibst ulf uir Verloren an ïhemnat vond beide opheldir ugen zeer vreemd de besch was altgd te opirt end ge eest om niet te weten dat zij een zeker getal rrkeuingrn had ontvangen het voordeel voor haar aan het brtalm verbonden kon hiar ook niet onverschillig zgn Voor hit wegwaaien wareu de twee rekeningen met bankpapier te rwaar en bet kwam hem voor d t het geld en hrt kleeilingttuk door h iar ontvreemd waren Hij vroe derhalve veroordeeling tot een jair eeij ame uj uiting en 12 60 boete De rechtbank vereeiiigde z eh niet met dit gevoelen volgens haar waa niet bewezen dat beeob h t geld en kleedingstuk bad ooivreead en ty aprak haar vrg In Apeliloorn is naar aanleiding ran een adres ran eenige dames waarbg aan den Raad rerzocht werd aatregelen te willen nemen tegen het mishandelen ran dieren in de laatste raadszitting heslote ran Nor af bet doen trekken van wagenl dowhonden niet meer toe te staan i Naar wg vernemen is de heer Dudok de wA ine ie die onlangs eene voetreis naar Pargs heeft ondernomen voornemens zich op geiyke w jze naar Weenen en Petersburg te begeven en linde maand Angustui übl Dat Californië nog zoo geheel en al niet bekend is bewast de omstandigheid dat onlangs aldaar eene Bagnetische grot ontdekt is waarvan een reiziger die te bezocht heeft het rolgende rerbaald Na een toeht ran 1 nig l door een onderaardschen gang bevond ik mg met ugne medereizigers in een lange dooh smalle kamer wier wanden uitt van kalksteen doch van geel bmin en twirt gzeretts waren Toen wg de kamer binnentraden namen w j eene afwijking van de magneetnaald waar daai zij zich Zoo snel bewoog dat men er geen oog op kon honden Ook onderronden wg een zonderling gevoel eene sidueriag welke op deu rag begon en tot aan de top pen onzer vingers liep Toen wij verder kwalfen werd dat gevoel onverdraaglijk Hoe die ier wij doordrongen des ts magnetischer werd de grot Een van ons gezelschap die eeu bijl droeg werd dat werktuig met geweld uit de band gerukt het bleef aan den wand zitten en de vereenigde krachten van vier man konden het niet losmaken Eeu zakmes dat toevallig op den grond viel moesten wij achterlaten daar niemand sterk genoeg was om het op te nemen Dat was echter nog niet alles Dezelfde persoon die zgn bgl verspeeld h id droeg ongelukkigerwijze een f aar berglaarzen van ouderen met spijkers beslagen bltliug kon bg niet meer voort en bleef staan alsof hij aan den grond geklonken was Terstond hielpen w om hem uit zgne laarun Ie krijgen want hg moest deze achterlaleu Men kan begrgpen dat wg toen geen lus meer hadden erder te gaan daar wij vreesden ook aan den grond te blgien zitten wat minder amgeuaam geweest zou zgn Hen schrgft aan de Jmtlerd Ct uit Metz dd 1 Jiili Daar het met alleen met mijn reisplan overeen te brengen was maar ik ook de begeerte had reus met eigen oog te zien hue de weleer bloeiende fransche atad Metz er wel uitzag sedert zij dnitsch geworden ia nam ik mgn koers dirwaarts Toen ik door de zeer sterke vestingwerken de atad was binnen gegaan trok ket reeds dadelgk mijne aandacht van zoo weinig menschen op straat te zien en bgkans alleen militairen van Pmissen en Beieren Ltter maakte ik eene groote andeling door de stad eu overal Zig ik bgkans om de 2 of 3 huizen een bordje aangeslagea met a vendre of i loner terwijl ik slechts zeer weinig menschen op mijne wan leling ontmoe te en die ik zag waien voor het mterendcel werklieden of kleine winkeliers Menschen van hoogere standen heb ik niet ontmoet Ik informerrde naar de re en hierv m bij verschillende menschen zoo wel Franschen a s Duitsohers eii zij deelden mij allen eenstemuig mede dat alle lieden van vermogen of aanzien Metz hadden verlaten of nug verlieten eveneens veten van andere standen zooilat de bevolking van Metz die vroeger omalreiks 6U 00U zielen was thans uiet meer te du dat circa IS 0 IU ru deze bestaan uieereudeei uit twg rlac itige persoueu die van Duitsoblaud en Fraukrji gekomen zijn I Op mijne andrling buiten om de stid heb ik geheele siraien thans cnbewooiid gez en Villa s met vroeger fraaie tuinen waren rerlaien en in zichtbaar rerral Het gro jte gebouw van de tabakregie waarin rroeger 8U0Ü peraonen werkten atood geheel ledig Ik heb nooit eene groote siati gezien die een zoo akeligen indruk op mg heeft gema ikt Het is hier op het midden ran den ila zou stil als in Amsterdam des nachts ten 12 ure I l e hotels rgn altijd Iniig en aanpe table d hóte Zig ik alleen Duitscae oflloieren Eeu werkman dien ik op mijne wandeling aansprak rertelde mg dat hg en zgne kameraden zoodra tij bel Kerk aan de resting erken gereed h addeii ereneei s roornemens waren van hier naar Frankrgk te j re trekken omdat tij hier dan toch niets meer konden verdienen Zoo als men mg verhaalde doet de Duitsche regeering veil moeite om aanzienlgke duitsche familien I bier te krggen doch schgnt h ar uit uiet te gelukken I De verstaudbondiiig tns chtn de Pruisische en I Beieisohe troepen die hier lu gariiuoen liggen moet zeer onganstig zgn dagelgks vallen er zeer ernstige veohtpartgen voor waarbij vele gewond ja zelfs gedood worden De vele rrstijigwerken OB en in de onmiddellijke uabgheid worden oog meer versterkt of verbeterd maar bg dat al blgft er lau de eens welvareode en teer bevolkte ilad niets over rDat de bevolking van l tharingen zich meer en meer rcrzoenen zon met hare tegenwoordige Duitsche rrgeering zoo als tele Duitsche dagbladen hunnen lezers diets willen maken moet ik bepaald tegenspreken en zal tg dit ook wel niet doen omdat zg reel lierer naar Frankrgk emigreert Op den Isten dezer had te Laekrn op het punt waar een roetpad de spoorweglgn Brussel Aalst kruist een zonderling incident plaats De spoorwegdirec ie die krachtens een koninklijk besluit en een wet van 1835 zich gerechtigd achtte dezen overweg op te heffen doch daarin door het gemeeutebeetuur ran Lacken feitelijk verhinderd werd telegrafeerde naar Brussel en re uireerde gendarmerie uiet het gevolg dat weldra 12 man gendarmes op de kampplaats verschenen doch de e reeds bezet vonden door 4 gendarmes en 6 gemeentelgke dienaren der gerechtigheid van Loeken met de plaatselgke overheid in officieel tenue aan het hoofd Daar stonden de v ondelgke korpsen dan tegenover elkander Wat ton er uu gebeuren P AWorens het signaal tot den atrgd te geven beproefden de beide aamoerders de hooUingaDtear der spoorweg directie tevens inspecteur van politie op de spoorweglgn ter eener de schepen Bockstacl der gemeente Laekeii ter andercr zijde de trouw der onder hunne berelen slaande troepen aan bet wankelen ta brengen Wakkere gendarmes ik ben inspecteur vanpoliiir gij moet mij geboor amsn riep de ingeniltur Dappere soldaten der maréchausec riep de schepen W sta hier op onzen gemeentegrond en gghebt mg te gehoorzamen Een oogenblik van pijnlijke stilte rolgila en toen toen ring een bloedige strgd aan Neen De aarzelende houding der Brusselsehe gendarmes ontlokte een hartelijken lach aan een hunner LiekensoVe collega s Die laeh was beslissend de strijd werd daardour oomogeljjk de dappire verdedigers der openbare orde verklaarden eensteicmig dat zij op deze plaats slechts de bevelen moesten opvolgen van den burgemeester van Laeken Van beide zgden werd proces verbaal opge naakt waarna de vijandelijke troepen de kampplaats verlieten het eene gedeelte zich naar Brussel begerende om zich over stijlhoofdigheid van bet Liekensche gemeeiilebestuor bg het openbaar ministerie te beklagen het andere deel als orerwionaars naar het gemeentehuis trekkende Belangrijk voor velen In alle branchen in het hiijzonder echter met betrekking tot de algemeen veel gezochte origineeieloten rechtvaardigt zich het vertrouwen eenerzijds door de bekende soliditeit der firma anderzijds door den hieruit van zélfs voctspruitenden cnormen verkoop der loten Het door zjue nauwkeurigheid bekende bonkiersbnis Adolpta Haas ia Hambarg kan drs 1 egen iedereen sterk aanbevolen wurJen en doen wij op het heden in onze cjurant voorkomende advertentie der ruormelde firma algemeen de aanrlacbi re tigen Laat ste Berichten Santander 6 Juli Eene AMeeling Carlisten op 2U0 i man geschat en met cavalerie bij zich is ouder Valdespino deu algeloopen nacht Astillero genaderd eu bedreigt Santander dat s echts een zwak garniz eu heeft de stedelijk autoriteit heeft om verst rkiiig getelegrapheerd en repnblikeinsche oorlogschepen zijn de baai opgevaren om de Carlisten te besehicten ingeval tij Santander aanvallen Versailles 6 Juli De Nationale Vergadering beeft bepaild dat de interpellatie van den heer Lncien Bruu aan de orde zal zgn na de behandeling der wet op de grnieentelgke verkiezingen wairov het debat morgen zal plaits hebben I s II I I I II m eg Ba IMOEZONDEN Mijtiheer de BedaeleurI Wilt U wel zoo goed zgn onderstaande regelen in aw blad op te nemen In nw nummer van Zondag komt voor een artikeltje over het nit te brengen rapport van de Commissie van Fabricage over de aanvraag van concessie van de bh Kipiija en Nievergeld om in onze stad eene waterleiding te maken en te exploiteeren roor gezuiverd IJselwater aan bet slot van dat artike e schgnt de schrgver te twgfelen aan de medewerking van die Commissie dat is niet logisch geredeneerd rolgens mgn idee hoe toa het toch mogelijk tgn dat die Commissie argamenten zou kannen hebben en aanroeren om te adriaeren tot de nie conoeasie rerleening diezelfde Commissie die adriseert iwor iedere rerfraaiing mor iedere rerbetering toor iedere uitbreiding der stad roor het aanleggen van nieuwe straten die schatten gelds aan de gemeente kosten alleen om vreemdelingen te trekken die Commissie kan niet tegen de concessle aanrrsge adviseren Trouwens de Gemeenteraad die het niet aan getond verstand aangelt zal de argumenten te beoor deelen hebben ingeval de Comaissie tegen de waterleoling adviseert Er zal toofa niet kunnen warden beweerd dat Gonda geen ander drinkwater noodig beeft er tal toeh geen enkel lid van de Commissie van Fabricage noch van den Gemeenteraad zgn die niet volisondig moet erkennen dat de toestand in Gouda zonder beter drinkwatrr onhoudbaar wordt Neen de Commissie ren Fabricage en de Gemeenteraad zullen medebcipen om de treurige rer maardheid die Gonda om haar water heeft op te heffen en daardoor zullen de vreemdelingen die na den moed nog niet hebben zich in Gouda neer te zetten ziëh in GOnda vestigen Het is te wcnsëhen dat in de eerstrolgende raadsrergajering wanneer de Commissie ran Fabricage nog in stilzwjjgenheid bl ft uitmunten een lid van den Raad den waarnemenden Burgemeester die lérens voorzitter van die Commissie is over deze zaak iuterpeUcert nissëhien komt er dan eenige klaarheid in Een V0OÏ8TAKDEB TiN OMl lvaBD IJ LWAT£S