Goudsche Courant, vrijdag 10 juli 1874

1874 Vrijdag to iill jjo 040 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken MAATSCHAPPIJ VOOR LANDOIVTGIIVIVING gevestigd te APELDOORN Ooeilgi keurd hij Kotiinllijk linliut van 10 Februarij 1873 No 8 Tweede Jaarlijksche Loterij Hegotiatie krachtens art 7 der Statuten Een Hoofdprijs In Vastgoed ter waarde van ZSOtM 3184 prijzen In geld van öOOt fi m lOOO enz Trekking 6 I ecernber l T Obligatiën ad 4 90 per stuk alsmede Prospectussen op franco aanvrage te bekomen ten kantore der Maateclmppij eu bij HH Agenten H A db BOECK te Schoonlimen A N MOLEJJAAR te Waddiurmen M van DANTZIG te Gouda en J van GROOS Jr ie BoAoop Het ISRAËLITISCH ARMBESTUUR te Gouda zal op den 28 dezer des namiddags te 4 uren in zjjn Oude Mannen en Vrouwenhuis BESTEDEN den VERBOUW van het ACHTERDEEL van dat GEBOUW op voorwaarden in het Bestek beschreven Ter verkrijging van inlichtingen en aanwijzing vervoege men zich by den Stads Architect den heer BÜKGERSDIJK Bestek en Teekening liggen ter inzage in bovenbedoeld Gesticht Gouda 7 Juli 1874 Het Armbestuur voornoemd D L HORNEMAN Pr N VAN BÖÜREN See Te KOOP Een span volledige VINKENNETTEN 45 voet lang 6 voet diep met benoodigde KOOIJ EN STAVEN ROERHOUTEN Te bevragen met franco brieven C B VERHEUL te Oudewatcr nriTBTiiii f ae ai Uitnoodiging ter dicinemiria ian de iloor den Staat Hamburg goodgpkourde on gewaarborgde groote Cieldverlotingf Dl lioojjite prijs in bet gclukkiijete goral bcdrsogt 300000 Mark Of 210000 I c 35 800 prijzen uit etroKkvn neiki kr cTituas liet pinii binnen eeiiige iniiituleii door bet lot moeten zijn ann gCH U Ült Teppn inznvlinff an het bedrng per post wissel ƒ mii el L kfiii n bru f dn ir ook g in biira Cüupuiis cti postzeg ts door mg in butuiiiig rturilcii jmii ciioiueii verzendt de onderjietee kende origioölo lotdQ voor de twfcde verjoting welke Offlcie © Vastgestolcl reeds op den 6 on 16 Juli a s plnats vindt tegen ile volgeti le vna e prijzen Een geheel Orgineel lot Thlr 4 of fl 7 half 2 3 50 vierde 1 1 75 onder verzekering der prompste bediening leder drelneuier ontvnngi nn mij de Van het officiële wapen voorziene originele loten liet ongiiiecle trekfcingsplan alsmede de Hollandsclie verlalinü dinrvau wordt bij iedere bealrlling gtatis bijgevoegd en worden de getfükkene prijien benevens eene ambtelijke trekkingstijst aab de belanghebbeiideu nauwkeurig toegezonden Men gelieve zich ten spoedigs e en regtstreeka te wenden tot ADOLPH HAAS STAA TSEFFECTENH AN DELAAR in Hamburg gtf Voor het mij tot dusverre geschonken vertrouwen zeg tk mijne geëerde deelnemer mijnen besten dank Gg da üiuk van A Brinkmaa Burgeriijke Stand GruoKKN 8 Jali Elisabeth ouders G IJsscIstpijn ea A M an Hirmsbergen é Alids Johnnna ouders D OitwpTiccI en J Kruijt 5 Uiaa ouders J Tan Stavel eu J vkD Oa eeUJe Mm ia oudera K Vouk en P v n Jei WoLDsvl 6 louis Khus oudura E L Cats en K de Vlies Maria Geertiuida uadtis U L Joiigerheld en M G Veddouburg O KLtDfN 8 Joü A J T ceflang 18 m 4 P Stikker ütj 5 W Adnaanse lOa 6 G HulsU in 46 j ADVERTENTIES HIjliS Hoogere Burgerschool Het OPENBAAR EXAMEN na afloop vanden cursus 1873 74 zal plaats hebben op 10 11 13 14 JÜLl e k f des morgens van 9 12 eit a namiddags van 1 3 uren en den 15 deï niorgens van 9 12 nren Alle belangstellenden zoo ouders als verdere Stadgenooten hohlwn vrijen toegang J De voorlüopige inschrijving vau nieuwe leer I lingen voor deu cursus 1874 1875 beeft plaatsMAANDAG 13 JULI van 5 7 ureu s namiddags in het Schoolgebouw aau den Tiendeweg Gouda De Directeur 4 Juli 1874 Dii JULIUS Uit de hand te Koop Eene soliede zoo goed als nieuwe DUBBiiiLB WINKELOPSTAND met eene TOONBANK inforniatiën zija te bekomen aau bet Bureau dezer Courant bestuur der IIEGISTRA TIK en D0 li ii K De ONTVANGER der REGISTRATIE en DOMEINEN te Gouda zal op DINGSDAG deu 21 JULI 1874 des voormiddags ten tien ure in het Logement de Zalm aan de Markt te Oouda overgaan tot de OPENBARE VERPACHTING bij inscbrijviug van een PLAAT f OPWAS geleganiu de Noord vim KrimpenoiBakkershit kadastraal bekend Gemeeute Krijnpen op fi zonder Sectie noniraer 2603 groot 1 2Ö 10 Hectaren eu bezetmet Biezen Lies eu Rouwert De Verpachting geschiedt voor den tijd van JSf jaren ingaande bij de gunning en eindigende den 31 Maart 1885 De Voorwaarden van Verpachting zullen ter lezing liggen ten kantore van den veornpemden Ontvanger en ter Secretarie der Geineeute Krimpen op de Lek De Ontvanger voornoemd ROIJAARDS Prof l ergrer d Alion II aar Extract Dit bo eugenoemde Extract geheel gegrond op de regelen der wetenschap en gelouterd dour de ondervinding en het gebruik is een ha irmiddel geheel eeuig in zijne zamenstelling geheel afwijkend van alle andere tot nog toe uitgevondene haarmiddelen Dit extract vereenigt alle voortreffelijke eigenschappen in zich welke tot versterking en voeding van het haar en hoofd dienstbaar zjjn het verfrischt en vetheldert daartoe dezelve houdt het hoofd rein van roos en andere uitwasemingen maakt de ziekelijke haren weder gezond zet de wortel vast zoozelfs dak de reeds verouderde en verflenste haren weder langzamerhand opkleuren zouder dat het Extract eenige kleurstof bevat De niet geringe eigenschap van dit HaarEx tract buiten alle andere haarolie of pomade welke altjjd met vet of olie verbonden zjjn is dat hierin alle vetmengselen zorgvuldig vermeden zgn die wel voor het oogenbhk eenigeu glans aanbrengen doch spoedig de haren weder dof doet worden door hare meerdere vatbaarheid tot aankleving van stof en vuil en het dus dubbel waardig is daarvan een proef te neme Het is met eene volledige gebruiksaanwijzing i 40 ets per flacon verkrijgbaar bij Mej de V ed BOSMAN Gouda T A Ö van DETH J H KELLER en Zoo jRo rdaTO F A BORONIE Ilodghecmraadscliai Rijiilaiid KENNISGEVING DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van KUNJjANI brengen ter kennisse van belan hebbenden dat zij hebben ontworpen Eene VEROKDENING ter bevordering vantdo waterberging en den waterafvoer bezuiden den Rijn Dat dit ontwerp tegen betaling van 10 Cents verkrijgbaar is ter Secretarie van het Hoogheemraudscliap en ter lezing zal liggen zoowel daür als in de betrokken waterschappen en op de Gemeen te8ecretariën van de hoofdplaatsen der kiesdistricten en onder kiesdistricten bezuiden den Rijn en van de Gemeenten Leiden Zegwaard Valkenhurr Veur en Voorhury gedurende 14 dagen Zondagen uitgezonderd van den 4 Julij tot en mat den IS July eerstkomende vau des voorniiddiigg 10 tot des namiddags I uur ten einde belanghebbenden in de geiegenlieid zouden zijn hunne bezwaren tegen de ontwerpverordening kenba ir te maken welke bezwaren vóór of uitejüjjU op 26 Juljj aan üjjkgraaf en liooghijjHfJMen schriftelijk moeten worden ingeleverd Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland DK CLEB 5Q Dijkcfraaf W G DE BRUiJN KOPS Seeretarie Leiden 20 Junij 1874 Gezondtaeidsmeel VAN B ADEMAtcAnilicin SCIIKIKUNUIO ONDKI ZOCIIT UOOU Dr R 8 TJADEN MODDERMAN Hoogleeraar in de Scheikunde aan de Hoogeschool te Groningen En Dr J A KAPPKRS Ad istent aan het Scheikundig Labora 1 torium der Hoogeschool te Groningen OhNEESKUXDIO AANBEVOLEN DOOR DE Afdeeling Arnhem der Nederlandsohe Maatschap ij tot bevordering der Geneeskunst en verschillende DOCTOREN Vele Lijden aan slec ite spijsvertfring zwakke magen of borstkwalen vinden zeer veel baat bjj het gebruik der FROMENTINE Ook wordt dit allezins versterkend middel om haren ligt verteerbaren aard 1 voedende eigenschappen en zuiverheid van smaak met groot succes aangewend biJ de voeding van Kinderen en Zuigelingen Verpakt in Bussen a 1 enii 0 60 voorzien van Gebruiksaanwijzing en Attest verkrggbaar in de onderstaande Depots te öouffabijP J MELKBRT te sHage bjj SNABILlE te Jo niam bii S J G WÜLPF en H J db RICHEMONT te Leiden bij de Wed BOSCH en FISCHER te Alplien bjj O GNEKOOP en verdere bekende De póts in andere plaatsen J BUITENLAND Bnllciilandscli Ovcrzli lit liet bealait der Fmaschc regeering tot schoriii g van de Uuio eo de verklaring van den minister de Fuurtau dat ket Iflgitiiaietiach hoofdorgaan ia gestraft wefeoa de opeabaarmaking van Chambord t Banifeat hebben groote ontroering in de parlementaire kringen ieweeg gebracht I e niterile rechterzijde legt het eptennium aodera uit en had in Nor jl geen andere bedoeling dan Mac Mahon voor 7 jaren de plaaia te doen bewaren oor den koning en stelde lioh voor dat de maarashalk op zon staan wanneer bet dezen gelegen kwam In deze stemming ziet de nat vergadering er tegen op om een beallsaing te neme en heeft dua de interpellatie van den heer Looien Brun uitgesteld tol na den afloop der disenssie over bet wetsontwerp op de gemeenteverkieiingen Men vraagt welke de houding der linkerzijde zal lijn wanneer die inlerpellalie in behandeling kout Wet de uitlegging die de legitimisten aan het olum van 20 Nov geven kan i j lich onmogeljjk vereeni gen Zy kan echter wel de houding der rtgeeriiig tefenover de pere afk aren Men tegt dan ook ilat een lid der hnler ydc eene verklaring in dien geest Heggen lal dat de pers niet van ninisterleele wille kenr aaar van het oordeel ran lecblbanken afbauksl k dient te zyn Meer n meer wordt bet intnseehen duidelgk ilat het voorstelP ler door deze nieuwe phase in ilr Fransche verwikkelinfen winnen tal Meu sprrrki ran leden rai het rcebter nnna die lieh than voor dat voorstel tallen verklaren Een eorreapor dent der IniéfeoAmee noemt de Lavergne ala zoodanig en zegt dat diens toetreding een aanwinst tan id atemaen met zich brengt Luider dan ooit roept mea dat de voorloopige toestand een einde nemen moet In dezen algemeeueii kreet worden de stemmen der Booapaitisten aHren niet gehoord Z j hebben eene byzondere toorlierda rour iet persoonlijk septenninm met andere woorden roor iiet troebel water waarin hel zoo goed vissoheo is Toch ion het minstens voorbjrig zyn te gelooren dal nu de oploesiog naby is Het is re ls neer aansobonwd dat de gematigden en de legitlaieten leKs ter elfder uar terngdeinsdrn roor een bealoit dat in ryn gerolgen aan de ti grnparty het roer in banden geven zon Langumerhand komt ar eenig licht over de zoo genaamde vrede elappen van de Pruisische bi schop E n te Fulda bet is de plaatsvervangende bisschop ahoe geweest die met uog een anderen bisschop sinds eenigen tyd in een güftt van vrnoeniog is werkuam geweest o a door zich tot den keizer te wenden mrt een verzoek on gratie voorde gevangen bisschoppen en priesters Op de conferentie echter wilde de meerderheid van de bisschoppen niets weten ran verzoening en alle voorstellen ran dien aard werden reiworpeo De oad katholieke bisaobop Reinkens tal in bet begin der rolgende maand op eenige plaatsen in Beieren bel vormsel toedienen nadat gebleken is dat de regeering zich daar niet tegen zal renetten en roor de baiidbavin der orde torg dragen die door de revolutionaire Bltramontaneo licht lou kannen worden verstoord I e opperbevelhebber van het Spoaniche Noorderleger generaal Zabala beeft een wapenschonwing gehoiden over de troepen en da irbij tot de hoofdofficieren een flinke toespraak gericht die een goeden indruk beeft gemaakt Generaal Moriones tal aan het hoold ran een legerkorps optreden terwyl Ëoba 2 ie en Marline Campos zullen rerrangen worden oorLasetna en Porlilla F B A N K B IJ K De keer Gonlard die den 4n dezer overleed behoorde tot die mannen die een soort ran aanleg esbrengen om een rol te spelen op het politiek toonecl Door het deparleaent ran de Hantes Pyrenees tot Igevaardigdf benoemd trok by weldra de aandacht van Gaizot die hem de waaidigheid van Staatsecretstis van het ministerie rn buitenlaodsche 7aken opdroeg Na den Hn Februari 48 onttrok Goulard zich aan bet publieke leven echter om in 1S50 weer in het Wetgevend Lichaam te rarïebijnen waar hij on der de meerderheid naast Tklen titling nam Andermaal na den 2n IVcember t ok bij zich terug en werd eerst na rerloop van 18 jaar weer verkozen lot afgevaardigde in elke hoedanigheid hem den 6n Febr in vereenigiog met de andere gevolmachtigden Herd opgedragen te Brussel deel te neaen aan de onderhandeliiiKeo aldaar geopeo l betreffende het preliminair verdrag te Versailles tusachen Frankrijk en Duitsobland geteekeod In 187S werd Gonlard tot gevolmachtigd minister te Rome benoemd maar keerde al spoedig naar Versailles terag om de portefcaille van kuopbandel te aanvaarden die hg tot in het begin van Mei behield Voor einii e maanden weigerde bij de hem door MacMnhun aangeboden portcftNiille van buiteul zaken doeh echruomile niet lieh te beiasten met de rorming van een nieuw kabinet ter vervanging van dat vanl De Bruglie Den dag na de ontstoimige titling waarin men tijn ministerie ten val trachtte te brengen vertoonden tich bij hem de eerele ersehynselen vau de tiekte waaraan bij ie beiwekni Omtrent dtn slaat van zaken ia Frankryk konben wy nog eeniice opmerkingen mededeelen vau den cjrrespoudrut van de Tu a die doorgaans goed op de hoogte bleek te zyn Wat de gevolgen betreft moeat nataarlgk bet jongste mauifeat van den gia f van Gkambord een gebed aad iv Miwerkiwi k MMir 4aar iÉ ria ram i Oct 1873 Toen wureu alle rraagstukkeu nog onbeslist en was tegen dr upenbaarmakiiiggeen wettig bezwaar Sedert besloot de Vergadering om aan MaCrMabon het hoogste getag op te dragen voor den lijd van teveu jaien eu a ingezien de iraafrich bereid rerk aart om onmiddellijk den troon Ie bealügen was het ministerie formeel in zyn reclit toeu dit manjfeit werd opgevat als in strjjd met het gezag van deu Maarschalk De legitimisten schijnen dit niet onmiddellijk te hebben begrepen en veel van de aangekondigde thans weer uitgestelde interpellatie te hebben verwacht Zg rekenden daarby op hulp van de linkerzijde die de schorsing van een blad niet kon goedkeuren Men berekende reeds dat dan met 377 tegen SS4 stemmen een votum ran a keuring kon worden aangenomen Inmiddela echler begon de linkerzijde te begrijpen dat ty rerkeerd iluen zou door met da rechtertyde te temmen Welken indruk loa bet maken op da natie wanneer zij het den Maarschalk lasiig maakten op hetzelfde oogenblik waarop tij rerklaien tijn gezag te willen bevestigen De slotsom dezer overwegingen cal wel zijn dat de linkerzijde bereid is elk roorstel te ondersteunen waarby in bet algemeen bet schorsen van dagbladen wordt afgekeurd Maar dan tal dit voorstel zoo moeten worden ingekleed dat bet ministerie kan blyven en zelfs aan de Fourton balde wordt gebracht voor lyne ruiterlijke verklaring Natuurlijk zal aan het laatste weer niet de rechtenyde mededoeu en op een afkeurend votum is niet veel kans Wy behoeven bijna niet te zeggen dat de corr Bpondent niet deelt in de wonderlijke dwaling van lyn blad dat aanrankel jk in bet manifest eene goedkeuring zag der oonititationrele oeginseleu Hy icbryfk t Gy lalt wel hebben opgemerkt dat het manifest niet de plaats noemt waar het is geachreren Uet werd geachreren te Montrrui in Wallis en de graal rerliet onmiddellijk dit plaatsje om aan de Kransche grenten eene gunstige aaaifestatie af te wachten Iiy is h monomaan öf begrypt hoegeoaaad niets ran de stemming in Krankryk ledrreen was eren rerbaasd orer dit manifest behalre eenige einigen die weten dat de pretendent onlangs tot eeii zjjnet rerlroawden leide i Van ministerieele rerautwoordelykbeid wil ik niet welen Ik wil niet het geraar loopen ran als de keizer ren Oostenryk wet ten te moeten afkondigen tegen myn wil en tegen myn geweten Indien de Graaf ooit eenige kans heeft gehad op den troon don heeft dit manifest die vernietigd Men zon kunnen onderstellen dat hij op ettelyk zgne zaak hdd vernietigd om dan in een klooster te ga iii wanneer niet menige zinoiede van bet stuk getuigde van vurig verlangen om Ie regeeteu v KIder doet de sclirijvcr nog opmerken dst zelfs de Nouvelliête een blad dat tieeds voor de monarchie ijverde bet heeft up eKeveii en van dit mauilest verklaart dat het is de abdicatie der monarchie De Débati deelt mede dal onder de papieren gevonden bij de hniswekiii en welke de Uegeering bij sommige Bonapariiiten heefi laten houden tick ook notulen bevinden der zittingen tan het comitd van bet beroep op het volk Daaruit blijkt dat er geld aan Bouapartische bladen en verkiezingiagentea gezonden is Men heefteen ly tontdekt van officieren en ambtenareo die het Keizerryk gunstig zjju een andeie lijst van Bonapartistiscfae dagbladen waaruit blijkt dat het getal daarvan 74 bedraagt De Bonapartisten hielden er een soort van usurantiemaatscbappj op na met talrijke agenten enz die kwansuis voor hunne maatschappij overal allerlei inlichtingen omircnt plaulseu en personen inwonuea Onder de agenten beldst met de verspreiding van portretten van den keiterlijken Prins heeft men leden der Internationala ontdeki OUITSCHLAND De Keizer heeft onUngs een reglement vastgesteld op de Kechtliankea van Eer voor officieren der Prui siscbe armee Thans bevat de SlaaU J teiger d hierbij bchooreude memorie van toelichting in den vorm eeuer Koninklijke order aan den Minister raa Oorlog In dat stuk wordt o a het folgeade aangevoerd De officier behoort alleen omgang te toeken ia latsueiilijke achtensHaardige kringen en vooral on openbare pUatsen in toog te houden dat hij zioh met enkel moet doen kennen als beschaafd man maar tevens als handhaver der eer en hooge plichten van zijn staud Uy moet tich ook atreog onthouden van alle handelingen waardoor bjj zijn goeden naam of dien van zjjn stand zon kunnen benadeelen Inzonderheid behoort hij zich te onthouden van alle uitspatiiogeu van dronkenschap ran hazardspel H j mag geene rerplichtingen a ingaau waaraan zelfs maar de sch jn ran iets onbehoorlijks kleeft My moet geen deel nemen ann giw gde beursipecuiatien of aan maatschappijen wier doel en naam niet oukerispelijk tjjn kortom hij mag geen geldelijk roordeel toeken langs wegen wier tuiverbeid aiet boven alle verdenking verbeven is Zijn woord ran eer mag bij niet lichtzinnig verpanden Hoe meer by andere standen weelde en ruime vertering toenemen zooveel te meer moet de oSciereustand iu het oog bonden dat hy dyne aohling in Staat en Maatschappij eft verkre ea en ook niet moet trachten te behouden door stoffcljjke goedereu Wanneer een officier jaagt naar geld en gemak loopt bij gevaar door eene verweekte levenswjjzs zgne militaire degelykheid te verliez s eu den grondslag van zijn stand te ondermijnen Hoe ijveriger by de officieren eene trouwe kameraadschap en ware broederlijke geest wordt aangekweekt zooveel te gemakkelgker tal het bun vallen onder elkander alle uitspattingen tegen te gaan afdwalende kameraden op den goeden weg terug te brengen untteloote conflicten en onwaardig krakeel te vermijden Nooit mag bij den officier bet rechtmatig gerool van eigenwaarde ontaarden in gemis van oebling roor of telf erhefflng tegenover andere standen Hoe meer de officier aan zyn werkkring gehecht is hoe hooger opvatting bjj daaromtrent heelt zooveel te dieper tal hy beseffen dat het rolle rertrouwen ran alle atanden op den officierensland eene hoogst gewichtige roorwaarde is roor eene gröotsohe roemrijke rolbrcuging ran de hoogste roeping der armee Ik hab alle rertrouwen dat de officieren die Bet rerlof huiswaarts zijn gekeerd alsook zy die bg buf ontslag uit den dienst vergunning hebben verkregen om de uiterlijke teekenen van hnn stand te blijven dragen ook in hunne burgerlyke betrekkingen steeds indachtig zuUeo blijvea aan hunne verplichting tot