Goudsche Courant, vrijdag 10 juli 1874

II uur opende de heer de Vetiaan Toorziltcr Jer afdeeling deze lentoouatelling met eene toepasselgke rede Gedurende den dag tol a aronds 8 uur viel de tentoonatelling een ruim bezoek ten deel zoowel van inwoners als van TreemdeliuKen e Avonds ten 9 uur was bg den logementhouder Kaptrin gelegenheid om deel te nCmen aan eeu aardbezien souper opgeluisterd door muziek Onderoemiugeii van iedere soort zijn van Omstandigheden afhankelijk Dikwgls in het gewone Leven waagt men groote Sommen zonder dat daarvoor naar evenredigheid kansen zgn geboden Een gelukkig Besultaat ia aan iedereen welkom Derhalve zal TOOr allen welke gaarne aan aolieje Ondernemingen Deel nemen de Adtertentie van het gerenommeerde Huis van S Steindecker Comp in Hamburg in ons B ad Tan helen van bijzonder Belang zijn aut hier handelt het zich om eóne dour den Staat gegarandeerdeen op de heobtsle grondslagen gevestigde GeldenVerluting welke door hare voordeeltje Inrigtingbg een in verhouding geringe Inzet groote G wiukansen aanbiedt Laatste Berichten Versailles 8 Juli De heer Lucien Brun ontwikkelde heden in de Kamer zgiie iuterpeltatie en las het manifest vau dsu graaf t Chambord roor De Kamer heeft het eerst ge temd over de motie VBO Lucien Bittn c s luidende De Vergadering het debat over de wel van 20 Nov ter zijde stellende betreurt den maatregel door bet Ministerie legen de Vnioa genomen Deze motie werd verworpen met 379 stemmen tegen 80 Hierop is de motie van deu beer Paris die door het Gouvernement wi aau enomen verworpen met 368 stemmen tegen 330 De heer Daliirel diende toen de volgende motie in De Vrrgailertog de partgdigheid af keurende waarmede het Ministerie iu zijne masirr gelen tegen de drukpers is te weik gegaan gaat over lot de orde van den dag Generaal Cbangaroier stelde zgnerzgJs eene motie voor waarbg de Kamer eenvoudig verklaart tul le orile ran den dag over te gaan Deze molie werd aaugcpomen met 339 etemmeu tegen 315 Versailles S JuU Nadat er beden avond een MiuMierraad was gcbuaUiiy berft bet Kabinet zga onlalag bg Mac M faau ingediend De MaaracbiUk heeft votataudig geweigerd het aan te nemen zoodat het Ministerie gcigk bet thana beataat aau het bealuur bigft Men zegt dat Mac Mabon morgen of orermorgen een bootlschao bij de Kamer zal indienen Iu die hoodachap zou hij Ie kennen geven dat bg gedurende zeven jaren het gezag zal behuudrn krach tena de wet van 20 November Teveiia zal hij wgzeu op de noudzakelgkbeid um zijn gezag te organiseeren De tormeu van die boodaahap zgn iuluaccben nog niet vastgealeld I N Q E Z O N O K N De Gemeenteraad en de ïemeentecommissies Niet ongepast schijnt het mg toe dezer dagen de verhouding van den gemeenteraad tot de commissies door dat college benoemd te besprekeu Opmerkelgk toch is brt feil dat weinige dsgen nselkander twee commissies in deze gemeente h lar ontslag tfemen De gezondheidscommissie en de muziekoommissie De reden hiervan mag als een openb r belang betreSenda worden nagegaan l e gezondbeidscommissie Dam haar ontshig om de vreemde weinig tertrouwen te kannen gevende houding tan den gemeenteraad de muziekcommissie om reden dat ja dat is minder bekend 0m flaalt te make voor vyf ieufM leden Zoo luidt het maar natuurlgk sohtilt daar iets anders achter Immers iedere cum miaaie die bedankt doet dit om plaats te maken Toor nieawe leden Dit behoefde dus niet rermeld Het Treelide ran het feit dat twee gemeentuwmmissies ban ontslag rragen doet echter t wensehelgke iu het licht treden ran de beantwoording der rrasg Mlke ü de verltouduuf uu de raad tot gemeenteammiuiet Deze rerhouding ia nainarlgk eene geheel andere dan dia raa dea laad lot gemeenteambtenaren De Terschillende oommissies zgn in t leren geroepen 1 omdat de raad niet voor alles tgd heeft en 2 omdat de raad niet van alles wel van heel veel natuurlgk verstand beeft Daarom worden Tertohilltnde peraouen aitgenoodigd ooamissies te Toraien tot nut der gemeente tot heil der stsdelgke maatsehappg In t opeobaar belang gelroosten Telen tieh dan ook tgd en moeite orertuigd dat ieder t zgne doen moet tot een goeden gang van zaken Die OomBissiesi verdienen den dank hunner medeburgers voor de briangelooze waarneming van ge kei bandbam der eer raA hun attod waartoe zij blgven buhoorcn De brpniiii ca rnn het hierbügnaail reglement kebbeii teu doel deu traditioneeleii nddrrlgken liii bg den oRioicrenstaad te bevorderen Zg geven de middelen aan de hand om langa regeliaati rn neg te werk te gaan wanneer een officier wordt beschul digd tlat hg in zgue eer ia gecompromitteerd of wannver hij zelf vreest dat dit het geval ia l e rechibanken van eer hebben ahoo een dubbele taak Zg moeten de eer van den officier voor £ oo er hem geen andere middelen bg zgn ataud len diende atoan van alle ongegronde beschuldigingen anireren en de eer van den land handhaven tegenover officieren wier gedrng met de elsohen van die er en ao den atand iu strgd ia Het ia niet duenIgk alle dergelgke gevallen bier te apcciüceeiea bij juiste opvatting en toepassing van het boveuatuande tal echter blijken wanneer al of niet loodauig geval uordoet De kei er vertrouwt i dat men niet onnooiliK lol ene rccbtbnnk van eer de to vlucht ral nemen dal £ tle liaiid liiigen bij die autori eit zich steeds zul en krnmerkcn door een wederzgdschen geest van we willendheid dut zg bepcikt zullen blijven binnen de punten viin bescbuidigmg zonder in ncvenzaken oi I ttoodeloo e formatitcitrn te vervallen en ook dat al wat bij een oific erskorps voorvalt binnen den fring van dat korps al blijven althans dat daarbuiten aieta meer er over gesproken zal worklen dRU on ermijdelgk noodig is Verder komt in d it stuk uog dit voor Wanneer een officier met een r ijner kameruden in wn particulieren Iwist geiaakt waarbij de eer betrokken is muet bij bepa ildeiijk wanneer hg den ndtr uitdaagt of door dezen uitgedaagd wordt ten spoedigste van de zaak aangifte doen of lutrn doen by den Raad van Eer die aladan in overleg metden regementabevelhebber eene vertoeuing moettrachten tot stand te brengen voor zoover bet voUgena de gewoonten en gebruiken van den atandmogelijk ia Gelukt dit niet dan noet er gezorgd worden dat de condition van het tweegevecht in juiate tveuredi jhrid zijn met het meer of minder lerzwarende van het voorgevallene Om hierop toezicht tebouden moet de president of een ander lid van len Haad tan Ëer getuige van het tweegevecht zijn n er op acht geven dat allea naar behaoren gs adiiMt I Xcn slotte spreekt da Keizer over bet mogelgk geval dat een officier iu euvelmoed een zijner kame 1 raden zonder eenige aanleiding eene zware beleedi j ging aandoet In dat geval moet die officier voor de Bechtbank van f er worden gedagviiard Want zegt de Keiier een officier die in staat is de er van ren kameraad met opeet te schenden kan ik bij mgne armee evenmin dulden als een officier die zgue eer Liet weet te handhaven BINNENLAND 4 GovDA 9 Jou In de zitting der Arrondiaaemenls reehtbank te Botterdam van Dinsdag etond o a terecht D v L wonende alhier beschuldigd van beleediging van een bedienend beambte Éisch 2 boeten van 16 of 3 dagen geraogeniastraf I e gemeente Haastrecht heeft een groot rerliea geleden Heden nacht ia aldaar de beer Simons die vele jaren als geneeskundige de algemeens achting genoot oterleden i it treffend sterfgeval lal door Telen met groote deelneming worden gehoord Velen rgner patiënten heriouervn tieh met dankbaarheid en groote erken elgkbeid de hulp aan hun ziekbed verleend door dca bekwamen man wiena leren gewgd waa aan de hulp zgoer medemensehen Het zal voor de bedroefde familie van den overledene een troost zgn te weten dat in vele huisge zinnen de naam van den heer Simons iu gezegend aandenken zal liliivea Dinsdagavond ging een landbouwer te Haastrecht melken en werd zonder dal hg het gewaar werd geiolgd door sgn driejarig daobtertje Ëeoige oogenblikken daarna kwam zgne vrouw naar bet meisje vragen en vond het in de sloot liggen Dadelijk haalde ig het er uit doch alle teekenea van leven waren reeds verdwenen De zomervergaileriog der Froviueiale Staten van ZuidHollan t werd Dinsdag door den Commissaris dea Koning Mr C Foek in naam dea Koninga geopend Nadat de geloofsbrieven der herkozen en nieuwbenoemde leden waren goedgekeurd namen de leden na aflegging der gevorderde eeden zitting Onder de ingekomen atukken behoort o a een miaalve van Ged Staten daarbij overleggende een adres van de heeren F A van Hall te Utredit en P M Mon tfn alhier om subsidie 9e Prorinwate geldmid delen ten behoeve der door hen voorgenomen droogmaking van de plassen o ider de gemeenten Keeuwgk en Sluipwijk Zij vragen een subsidie van 160 U00 welke Bom by de aanvrage om concesaie door ben meüe van het Bgk werd verzDobt De uitvoerige correspoudeutis met verschillende collegien over die aanvrage gevoerd gaf Ged Staten alsnog niet gelegenheid tot het doen vanaen voors el reien waarom üg thans voorstellen dat adrca aan hen te ren voijeeren tot nader onderzoek De vergadering vereenigde zich met het tooralel Verder kwam iu aen miasire van den beer Martinns Simons ingenieur bg den aanleg van StaalSfpourwegen die op het drietal geplaatst vvaa voor de benoemiug van Hoofd iugeuienr van de Provinciale Waterslaat m Zuid Hallaod doch in die miaaive verzocht niet iu aanmerking te komen De Voorz voegde aan deze miaaive de mededceling toe d it de beei Simons niet op de voordracht woa gepiuntst dan nadat hg zich bereid bad verklaard bij eventueele benoeming de betrekking te aanvaarden in banden ecner oommissie bestaande uit de heeren van Heukelum Gevers Deynoot Druogleever Fortuijn van der Heim en Poortman uerden gesteld de navolgende miasives van Ged Staten 1 betrekkelijk het aire van de heeren Maas en Kool te Scheveningen bg subsidie in de kasten van Je aanleg eener zeehaven te Scbeveiiiugeo welke missive voorwaardelijke toestemming geeft op bet verzoek 2 betrekkelgk een ontwerp van wgziging in het Reglement van orde roor de Vergadering der Prov Staten SO betrekkelijk een ontwerp tot wgziging van het reglement v Politie op de vaart door de schutsluis en de bmj van de Gouwe iu den Hoogen Bgndgk onder de gemrente Alphen In de zitting van gisteren was aan de orde de benoeming van leden van gedeputeerde staten Tol leden van gedeputeerde staten werden achtervolgens herkozen de aftredende heeren Mr C van VoUenboven met 69 van de 74 stemmen Jhr Mr H J van der Heim met 61 stemmen Jhr Mr U A Steeugracht van Duivenvoorde met 6 li stemmen £ H baron Bengers van Warmeubuyzen met Of stemmen Jhr Mr H A C de la Bassecour Gaan met 39 van de 75 stemmen Mr Verniers van der Loelf erlangde 32 stemmen Tot buitengewoon 4iAl van bet oollege van geJep staten wordt benoemd de heer C Maas Geesteranus met 41 stemmen De aidceliogen zouden heden ten elf ure vergaderen tut bet onderzoek van de onderwerpen die n inr de dfdeelingen verzonden zijn Door den beer Haeutjena Dekker wordt reeds rapport uitgebracht uu naam van de commissie in wier banden gesteld zijn verscbilUnde aanvragen van geueeiitebeaturen om toepassing van urt 36 der wet op het Lager Onderwijs Dat rapport tal worden gedrukt en luiiilgedeeld Op voorstel van den Voor Titter wordt beslaten aanstaanden VrgJag des voormiddagi ten hal I i ure eene zitting te houden tot behandeling o a van de aanvraag van het Bestuur van de gemeente Boskoop om aubaidie voorde inriobtingceuer nieuweulgemeene begraafplaats en de aanvraag om subsidie van de pruviucie voor bet Taalen Lelterkundig congres te Leiilen Omtrent beide aanvragen luidt het piaeadries Tan Ged Staten afwijzend terwijl aanstaanden Dinsdag zal worden overgegaan tol de benoeming van leden van de Kerste Kamer der Staten Geueraal tot behandeling der zaak van de benoeming van een hoofdingenieur Tan den ProTineialen Waterstaat in Zuidholland en van de verdere onderwerpen die alsdan mochten gereed zgn De vergadering wordt daarop ge ibei4 p lot awstaaudea Vrgdag ten balf 12 we De gcmeenteraa4 te s Hage heeft in zgne zitting Tan Dinsdag eene afwgzende beachikking genomen qp een adres houdende verzoek dat lot de openbare inriobtingen van middelbaar oudern ijs uitstekende leerlingen der armen en tuaacbenacholeu kosteloos mogen worden toegelaten Tusschen de eerste verkiezing eq de herstemming Ie Gouda toen de heer Kuyper candiiïaat was nam de administratie Tan de Standaard in overleg met commissariaaen bet besluit om geen ongeteekende adveriéntiën tot aanbeveling van candidaten meer te plaatsen Ter gelegenheid Tan de Amersfoortaobe Terkiezing schijnt dat besluit weer te zgn ingetrokken Althans het wemelde in de advertentie kolommen van de Stoadaard van ongeteekende aanbevelingen der candidatuur van V Asch t Wijck Tegen Veranderlijkheid ran inzicht schgnt ook de Christelgkhistorische wereldbeschouwing geen waar borg AT ie Bij de hersfemraing in het kiesdistrict Amersfoort ter verkiezing van een lid der tweede kamer zgn uitgebracht 2463 stemmen van onwaarde 9 Gekozen Mr W baron van Goltstein met 1283 stemmen Op jhr Mr M M van Asoh ran Wijck waren 1176 stemmen aitgebracht De negende algemeeie Tergadering dervoreeniging van leeraren van inrio itingen van middelbaar onderwijs zal dit j ittr gehouden worden te Rotterdam op 20 21 en 22 Aug Tot de verschillende belangrijke vraagpunten die ter sprake zullen komen behooren Is het wenschelijk dat aan de wiakuude als bepaald vak van ouderwga op de hoogere burgerscholen voor mei jis een afzomlerlgke plaits wordt toegekend Prof J M van Benmeleu zal spieken o er scboolventilatie de heer Kollewijn over h t doel en de methode bij het onderwijs in de geschiedenis Keu oursus van 6 jaren en de inkrimping der leervakken zulleu besproken worden door de beeren Grcnemao en J Versluys het wetsontwerp Geertsema door Prof Burger en Dr Renasen Den loatsteu dag zal eene bijei nkorasl plant hebben van de leeraren in het leekenen terwgl een tentuousielliiig zal gehouden worden ran teekrningen vervaardigd door leer ingen van middelb ire sclir pn en daarmede grlijkgesteide inrichtingen in Nederland Naar men verneemt is door den hoofd commiss ris te s Hage proces verbaal opgemaakt legen ren lid iKr tweede kamer gewezen burgemeesti r eener groote gemeente die zich bij gelegenheid van de harddraverij verleJen week te s Hage gehouden schuldig maakte aan politie overtreding Dit pioces verbaal moet reeds naar den procureur generaal bg den hoagen raad zgn opgezonden De persoon uit SliedrecM die dezer dagen als ver dacht van brnn latichting gevankelgk naar Qorinchem aa overgebracht heeft zich in het buia Tan arrest het leven beuomen Van den gisterenmorgen van den Haag Botterdam Gouda en Ulrect t vertrokken pleizirrtrein naar Arnhem hebben 1800 reizigers gebruik gea aakt en ongeveer 1000 van dien van Amsler dim naar Utrecht Naar aanlrirling der vraag waarom de ouderofl eieren t leger verlaten om p ililie agent veldwachterof zoo iets dergelijks te worden vindt men een schrijven uit Maastricht aan t If v d D waarin een staaltje wordt gege en van de wgze waarop eeu chef met de onderofficieren handelt De oorr schrgfti ffHier ter slede zgn vereenigd 44 onderofficieren uan welke t vergund waa zooiüeuaamde buitenmodelkleeding te dragen Ben In t begin dezes jnara by bet korpa gekomen oiSuier vond ee itet goed den ISJuni die vergunning in te trekken met uitzondering van die op bet dragen van halve laarzen en verlakt aabelkoppels t Spreekt van zelf dat dit verbod aanstonds in werking tredende bg de onderofficieren die ahoo noodelooze kusten badden gemaakt groote ontevredenheid verwekte Een hunner verplicht en gerechtigd als de onderofficieren waren om zich vanhunne nietdieostige raken te ontdoen vond daaropgoed in de krant te koop aasbieding te doen va buitenmodel uniformjassen pantalons koppels enlaarzen De chef in die advertentie eene beleediging ziende van zgn persoon vond daarop goed aan den onderofficier die de advertentie had ingezonden ds nieta beduidende airaf van vier dagen politiekamerop te leggen en zonder te onderzoeken of en ia hoeverre die advertentie inzender medeplichtigen bad al de oTerige 43 onderoBeieren op te leggen deatrafi 1 van veertien dagen kwartier arrest en van Tier strafmarseken te doen op Tier achtereenTolgende Zaterdagen s aronds Tan 6 tot 9i i re met gepakten randsel en met slaanden trom metbepaling 1 dat de troep niet mocht gaan langsden koristen weg maar langs de hoofdstraten opdat de geheele bcTolking dat onderofficiersstrafpeleton n zien en ï dat op den maraoh nietnooht geruat worden in de nabgheid Tan eenige herberg of woning De taak is ten uit roer gelqgd onsehaldigcn agn gestraft gestraft met een manebTan 122 pas snelheid in een minuut langs een hellenden weg met toeküng Tan 10 è 13 atnnten rost in t geheel en geJurende anderhalf aur na zonsondergang Zoo wordt in Nederland de onder officier die de kern is Tan het leger behandeld En lerwgl de onderolSeier alzoo wordt behandeld durft men neg aandringen op alfeneene dienstpliektigheid Naar men Ternremt heeft e collecte op het jongila tendingsfeest te Mid lachten omstreeks 90Q opgebracht welk bedrij onder da Terschillende zendingsgenootschappen z il worden rerdedd Uit Aasen aohrgft men dd 8 Juli i Prachtig weer bf rn istigt het Noordaohe landiiia feeat Er heerscht eene buitengewone drukte Dr Kujrper hield de aptningHedat Hy noeadn het Mn Jingsfeeat de proletie van een nieuw tijdperk in t ebrislendom een tijd ierk van vrije beweging vrgcn arbeid vrge vereeniging en Tan breken met transactie en dominoeratie Tegen den heer Haaaelman predikant bg de Hervormde gemrente te den Ham ia bg de Rechtbank te Deventer een aanklacht ingeateld wegens honende en laaterlijke uitdrukkingen gebezigd iu de namiddaggodadienstoefeuing ran 21 Juni jl tegenorsr eeu poa getrouwd paar dat van den predikant de inzegening van het huwelgk verwachtte Onder de vooratellen die Tolgena de punten van bescirijving lullen behandeld worden op de algemeene vergadering der Maatachappg Tvt Nut van t Algemeen op 11 Aug te Amsterdam te houden komen voor Ben voorstel van hei Haafdbcataur om eenige deskundigen uit te noodigen in overleg met eenige leden van hvt Houfdbestnur de werking der schoolwetten vaii 1857 en 1863 te onderzoeken en daaromtrent een gedetailleerd rapport uit te brengen Ben voorstel van liet dep Dueaburg on de wen ehel ijk beid van posttpaarbanken uit te spreken een voorstel van het dep Haaften om de oprichting van Toorschutb nken door de departemenien te ondersteunen en een om het Hoofdbestuur te machtigen bg de Honge Regering aan ie dringen op wettelgke regeling der eoöperatieve vereeoigin en etn paar vooratellen Tan Delft ontrent het sociale rroagstak en oen spaarbankencongres en eindelijk de Toorstellen der Cammissie Toor welsherziening Ais bglagen zijn achter de punten tbo beschrgring hoogst belangrijke rapporten geroegd omtrent het sociale vraagstuk Vooreerst de antwoorden van 42 departementen op vroeger gestelde vragen ver volgens een rapport omtrent de vr iag aangaanile de Kaden van bemiddeling bij geschil tusschen wrrkgeTS S en werklieden waarop door 83 departementen antaoord is ingezonden slecbti 10 departementen TerUaarden zich vóór Baden van bemiddflini Kiudclgk vindt men als bglagen een statistieke opgave van de werkuren en loonen van de werklieden in Terschillende dcpariementeu een overzicht van de bwaen en prgzen der levensmiddelen in 1851 en 1871 te Deventer een ovemcht van de behoeften Tun een arbeidersgezin in Terschillende deeleu des Lauila en sindelgk de toestand der arbeiderswoningen met den huurprgs in Terschillende gemeenten Near men vernacht zal de nieuwe brands eer te Amsterdam met 1 Augustus e k in werking tnden De telegraafleiding is gereed enkele toesirllen by partieaiieren aoeten nog worden geplaatst Hel peraonülel is nog niet geheel Toltallig doch dit zal spoe dig het geTal zgn De ondercommandant zal eerstdaags worden benoemd De derde itoomapuit buufJzakelgk Ingericht om in alegi n en op paden te kunnen werken ia rceda bg den brand aan de BaampoorI gebruikt aar ook een groot gedeelte Tan de manachap der nieuwe brandweer ter oefening aanwezig was In de kazernen worden Toortdnrend oefeningen gehouden dikwerf luiden de alaroieignalen en is alles in de weer Isof het een brand gold en de organ salie rredi iu werking ware De eommandant de heer Sternkamp is gverig aan het werk tm tegen 1 Aug de indienststelling der nieuwe brandweer mogelgk te maken HU De belangrgke Tangst meldt het HH welke da Amstcrdamsehe politie heeft gedaan in zake het tot duaver geheime apeelhuia van de wed Kaapers in de OttdeKenuiasteeg ia uaianrigk t onderwerp ran reler geaprekken waarbg men zieh niet altgd aan de juiate Kting houdt Ter aauToiling Tan het Troegere bérickl kunnen wg intusachen nog mededeelen dat de wakkere commiasaris Tan policie der 2de sectie de beer VeruiSe zeer veel bereidwilligheid heeft onderTonden Tan een der ABSterdamaobe burgers die zgn buis TOor hem benevens een inspecteur en agent beschikbaar stelde teo einde door een aehterraam zookl giet Teel te tien dan toch dea te meer te kooren Toen de commissaris en tgne beide getuigen op dh kgie genoeg badden Ternomen gingen zg bg tottatsiog da lapperg binnen giden naar de boTaokamer fD legden daarbg beslag op de apeelbak dobbelstet en enz Dit allea en wel bgzonder hst baroek aas db boVenkamer ging zoo snel in lyn werk dat dt D die achter de toonbank atond geen tyd g had om op den achter de tapkast Terborgan helknop te drukken ten einde de heeren spelert Is naar gewoonte te waarschuwen wanneer aea Onraad meende te bespeuren In geen 20 jaar wis het der Amaterdtmsche polioie gelukt dergciyke orertredera op heeter daad te betrappen iesmm Te Aalsmeer had op den In dezer de iangekondigde tentoonstelling van aardbezieo plaats In bet aohoollokaal smaakvol reraierd met beestera en bloe en waren ongeveer een 100 tal achoteltjes net Ufdbozien tentoongesteld Det Toormiddags miai meentezaken Zij moeien dus minst genomen rnorkomend en beleefd behandeld worden en alles di lit gedaan om hun taak gemakkelijk te maken D t moet ieder burger doen maar TÓur alles de gemeenteraad Deze moet de commissies die den taak van den raad rerlichten bg ailea in de hand werken en zelfs den schijn rermgdeu hen tegen te werken De raad moet hen wier hulp hij heeft ingeroepen beu uier kunde en talenten hg erkend heeft nnodig te hebben hen wier hoofden en vermogens hg in t belang der gemeente wenschte te gebruiken natuurlgk in de eerste plaa s eerbiedigen als personen aan wie de gemeente veel verplichting heeft dus nooit beu voor t hoofd stooten of hen in de vi rsle verte aanleiding geven zich gekrenkt te gevoelen maar hen integendeel zoo behandelen dat ieder knap ontwikkeld mensch gaarne de benoeming in eene gemeenlecommiaaie aanneemt Heeft de Goudache raad aleeds eene houding aangenomen tegenover gemeentecommiasiea zooala t behoort Buodnit gesproken neen Heeft immers niet onlangs de raid aan degezoudheidsc immtssie zojals men noemt t en klap in t aangezicht gegeven door eenvoudig mei alleen geen advies te vragen aan die commissie in een zaak die de gezondheid der burgerij betrof maar zelfs geweigerd botaf geweigerd een advies dier commissie aan te booren Is dit eene ge al niet genoeg om de uitspraak te rechtvaardigen de gemeenteraad van Gouda behandelt de gemeentecommissies niet zousls t behoort en daar men niet mag veronderstellen dat t genoemde college opzrttelgk met vooirlacht lm handelt moet men tot de conclusie komen dat de raad wellicht niet wet hoe het behoort Zon het eigenlijk wel te verwonderen zgn als men ten laatste geen geschikte personen meer kon krggeb die zich wilden belasten leden van commissies te zgn Een gemeenteraad is uit zich zelf niet achtenswaardig Eerst ten gevolge van zgne haadetinjenwordt hg dit Een raadslid is niet per se een verstandig mensch dit moet eerst blijken uit zgne adviezen Deze twee stellingen schijnen eenvoudig en toch blijkt het meermalen in tdagelgksoh leven dat t niet oi noodig is ze eens ter herinnering ne r te schrgven Een en ander mogen de raadsle len wel bedeuken bet moge hen leiden tot een biilgker behandeling van commissies tut een seistnudiger wgze om de gemeentebelangen te behartigen tot een resfectvollei en waardigtr houding Mijnkeer de Redacteur Naar aanleiding der twee stukjes in de Goudtelke Oaurant van Zondag en Diiiadag jl betrrffende de aanvraag van de bh Kaplgn en Nietergeld verzoek ik U bet volgende te plaatsen Het ia uitstekend en vbrdient onbeperkte goedkeuring om regeeringsmatrege n te critiseeren om geno men besluiten door het bestuur en gegeven adviezen an openbare personen als kamer en raadsleden aan een gestreng onderzoek te onderwerpen maar het is zeer aftekeuren om reeds te gaan twgfelen aan de medewerking van eeu bestuur of cammi 8ie oog voor die iets hebben gedain tot moliveering van dien twyfeL De schrijver in het Zondagsnr is van oordeel ilat de oommissie van fabricage lang wacht met haar rapport in zake de concessie aanvraag der hh Niererpcid sn Kaptgn Dit oardeel wordt waaischgnlgk door weinigen gedeeld a s men bedenkt dat die oommissie mier beefi Ie doen en tevens dat genoemd rapport wel niet Igvig maar toch goed doordacht moet zijn Niet alleen de plaats noodig voor de oprichting der gebouwen of moellgkheden bg het leggen van pgpen beeft de commissie te onderzoeken xooals de bovenbedoelde schr zegt maar ook de solidit teit der personen die de conoessie aanvroegen want en hicrap dient gelet de hh Kaptgn en Nieverge d vroegen gedurende eenige jaren gerrg waard Ie sga tegen concurrentie Zeer begryprigk en rerklaarbaar Maar vóór de gemeeateraad na daarin toestaat ea das erentneele verdere aanvragen afsngdt moet goed onderzocht worden of de tegenwoordige concessie aanvragers de noodige kansen aanbieden ter bereiking van hun plan De sohrgver in het nr der 6 Ct van Dinsdag doet een verwyi van onlogisch redeneeren Nog al eigenaardig daar zgn stukje too goed in elka r zit als droog zsnd pleegt te Joeu Wat doet hef toch af lot braordeeling der zaak n fUnstie of de Commissie van fabricage voor verfraalaig en uitbreiding der stad gestemd is Moet ig daanlmr ook roor de concessieaan de hh Kaplgn en NievaKcld zgn i De voorslander vau gexai ard IJst lw jerzëgthet Dochm i geheel onjuist Hel reneisëènmiisna ucs tie het andere volstrekt niet A Dat de gemeenteraad wiea door den schrg er een te twgfelachtig compliment wdrdt gemaakt de argamenlen door de commissie van fabricage aangevoerd moet beoorde e en weet ieder Voorts stelt de sohrgver de qumstie geheel verkeert Hetisnie de Tioagof Gouila goed drinkwater noodig beeft wie zou daaraan Iwgfeleu maar wel of de concesrie tot verschafling daartoe kaïi en og warden verleend aan de hh Kaplgn eu Nievergeld