Goudsche Courant, zondag 12 juli 1874

V De ondergeteekende betaigi zgnen oprechten dank voor de belangstelling hem betoond op 7 Juli j l J VAN DB PUTTE Onderwijzer Eene Dienstbode biedt zich aan als MEID ALLEEN die een goede bargerpot kan koken thans bniten Gouda in betrekking Adres met franco brieven letter Q aan het Bureau dezer Courant te HUUR voor eenige jnren nieuw gebouwd gelegen op een der mooiste punten van de staddicht bp t station met Voorkamer Achterkamer Zykamer Keuken en voorzien van kasten pomp en pletie Te bevragen bji den Boekhandelaar A B RINKMAN alhier Te Koop of te Huur op den besten stand te Moordrecht Een HEBRENHÜIS bevattende Jies Kamers Keuken Kelder Droogi older Tuintje en verdere gemakken Dadeljjk te aanvaarden Brieven franco onder letter M aan de Boekhau delaars J v an BENTÜM ZOON te Go uda LATIJNSCHE SCHOOL te GOUDA Het TOELATINGS EXAMEN zal plaats hebben op D1NG8DAG 14 JULI e k des middags tea 12 ure in het Lokaal der 8chool D TERPSTRA Rector li tti n Zondar lJ Juli 1874 W 1541 KEUKENMEID Heden verschynt dë NlEüWE üfÏGXVE VAN Dg tF 9 ZELFBEWARING een Geneeskundig Volkshandboek OVEE DE OENEZING UBU ZENUWVEBSLAPPINO VAN HBÏ UQCHAAM als een gevolg van geheime gewoonten of bni t nsporigheden door Dr LA MERT N 37 Bedtort Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hy ii dagelijks ten zijnen huize te consulteeren Wie niet bij hém kunnen komen worden met goed evolg door middel van briefwisseling in de Holaodsche of Fransche taal behandeld en de Geneesmiddelen wordou in het geheim en op veilige w ze naar Ile deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARING LA PRESERVATION PEKSONELLE ouder ziju onmiddellyk toezij door een deskundige op nieuw vertaald eii voorzien van vele nieuwe afbeeldingen is door hein verkrijgbaar gesteld bj den Boekhandelaar H MËWhiR N Z Voorburgwal over de Molsteeg te Amfterdam doch alleen op franco aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 ets en Jraneo per post 85 Ct de Fransche Uitgave voor 50 Ct en franco pt r post 60 ets Door het toezenden van ƒ 1 postzegels kan men de zelf bewaring direct doo ge eej Nederland van den Schrijver ontvangen GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Oinslreiien Men reikeaandet oi lolnde hand 300 000 Mark of 120 000 Thaler H r hrl t t lukki tt tu fitvnl zul de oieaMtte groote Grl diii Vcrluliug Hetkv üuor de boogt RtyeeriDK goejfcekeord eo Refiunraiid urd ii sis htioK le Prga bcvnUcn hlvourdi i lige liinVtin van het nieawe PUo bpttiut birnii dit in de opvoT iefide 6 Vrrlatin i n in het tgd bfBtck vsu fttetgkc Mundfu 35 800 Prgzeo ter volUtliffc bt Uiuiag zullfu kuia u Iq dez zga C ipitftla l iljzen VBD erLUlaecl Murk Cit 300 000 en peciell 200 000 100 000 75 000 50 000 40 000 30 000 20 000 15 000 12 000 10 000 8000 ÖOOO 5000 3000 152 a 2000 360 a 1000 410 a 500 17 700 ft 110 ete Uc ttamtRande turedA Cpwin Trckkinfr dezer grooU dtfor dt D 8tait gegAmndcirie UtldcnVerloting m vin aiubtiiwege bepaald plaata te b bbeu op drn 16 eit 16 lulij lUTi Dc VeriiieaHiugi l rui daarvan it toor I vierend Origiueel Lofc Thir 1 offl 1 75 c 1 half 2 3 50 1 geheel 4 7 letjeli cuataote iazeodiDg ran bet Uedraa Kdere Commissie zal ooiDiddcl jk met de meckte mrgvuldigheid Horden git Kvocrd en ieder speler oolvaofct ran ons d met het wapen vao den NtUt voorziene OrigineeilotPii eigrnhnndig Ug ledere UeBl Uing zal bet vercischïe officieeI PUd gratis Hurden bijgevoegd en eadea wij aan onze lotV rLSientLQ ua iedere Trekking ougevraagd da officicéle De oitbetaling der lewtonen getehicdt alapds prompt ooder waarborg van den Staat en kan door directe contante oezending of ook naar verkiezing der IntaresscDtea door onze Correipoudeoten aao aiulere grootere Plaatsen NederUndi nordcu voltrokkea Ons Debiet s steeds van eluk brgaustigd en voor slechts korten tijd badden wg reeds weder onder meer andere aaniieolijke RewinneD S maal de éérste Hoofd Treffers lo 8 Trekkingeo Uidens der officieéle Bewijzen verkregen en u f aan onze bulaagbebbeoden aitbetaald liet IS ta voorzien dat bij deie op den hechtileo groodalag gevestigde Onderoemiog van alle kanten op eene zeer werktame Deelneming mei lekerbetd kan worden gerekend men gelieve derhalve voor da aan taande Trekking alle Orden e Commusida ten spoedigste regtstreeks te renden aan S Sleindecker Comp 9ank nnd Wissel Handel in Hamburg Aio n Verkoop nu Uerbinde lOorUii tin StutloUinten Spoorweg Actun en lielUDliiglloteD F S Alle coaponi en baoknoten wordeD ia betaling near de gehcele wurdeMngeoomen ü conUnte zendingen door Puatwiiiel moet de naam en woonplaati dee afieudiri tolledig op da Coupon ungegereo worde Openbare Vorkoopmnp te GOUDA op DINGSDAG 21 JÜLIJ 1874 des voorraiddags ten 9 nor ten sterfhnize van den WelEdelen Heer W WERNINK aan de Westhaven wijk B N 204 en 205 van enen aaiizicHlijkcn Inboedel bertaande in MAHONIEHOUTEN en andere MEUBELEN SCHILDERIJEN in OLIEVERW Gemaakt ÖOUD en ZILVER JUWEELKN PORCELEIN BEDDEN en BEDDENGOED enz Daags t e voren te bezigtigen Openbare Verkoopiiig te Meuwerkerk a ü IJssel in het Sïaiioksxoi h huis op WOENSDAG 15 JU LIJ 1874 s voormidd 11 ure van een perceel BOUWGROND en WATER geschikt voor 10 WONINGEN in den Essepolder onder Nieu teeri rk a d IJesel belend aan de eene zgde Mej HOLSTEIJN geb Bavisstein en aan de ndere zjjde van VIANEN strekkende vóór van s fliravenweg tot achter aan de Wed POLLEN kadastraal Sectie A n 2154 en 2155 te zamen groot 8 a 80 c Breeder hg billetten Inlichtingen geeft Notaris MONTIJN te Gou da Voor de reelraldige blgken van deelneming onderrondea bg het overlijden van onzen geliefden Zoon BERNARD FRAN OIS CHARLES betaigen wg mede namens onze kinderen onzen hartelgksten dank A VAN GASTEL M vAit GASTEL PiNKsE Gouda 9 JnU 1874 da Drali vu A Briakaun ERRATUM To ons rori or is abnsievelyk vermeld dat A M t W alhier die Vrgdag voor de rechtbank ie Rotterdam terecht atond door den kaotuurcchter albier veroordeeld was tot eene geldboete Tm ƒ 2 SO of 1 dag anba gevaogeniulraf Dit WIS onjuiat wu reroordeeld tot 1 dag geviBgeoiMtraf Ik Toor nü geloof dit wel en sid mij icet in hcngCD aU ile concewie wordt toegestaan maar hel Caat m I rolslrekt niet aan over mede of tegenwerking te spreken It daarran nog niet het minste i gsbleken Z Kantong crcclit te Gouda Op de terechtzitting ran den In Jnli IS74 7ijn de navolgende personen rcroordeetd F r d S toteeae geldboete van 3 of sub Itetangenisstraf ran ren dag wegons het anders dan staproets rydea rer eene beweegbare bnig Ie Goa la U J V eo C V de eersic tot eene geldboete T n ƒ I eo de tweede betiaiigde tot twre geldboeten ieder wm 1 of de eerste een dag snb geirangenisstraf en de tweede twee dagen sub ge angenisstraf wegens het te Gouda zondy schiiftelijlte toeateraming ran Burgemeester en Wethouders afschieten ran een ruurwapeii d eerstgenoemde tens a de tweede genoemde tweemaai begain A r d A tot eene geldboete van 1 50 of sub gev ngenistraf vaji eeu dag wegens het te Gouda 4iggen iii en gra pcrk ran en openbare wanilclpla tts A d J tol twee geJdboeten eene ad 3 en eene ad SO Cis of sub gevangenisstraf van een dag voor elke boete wegens l het als geleider zich i erwg leren van z jn lrek liertMi zonder die onder vul doenil toezicht Ie lellen of behoorlük vast tr zetten op een weg a tje prov Zoid Uotland en 2 het huilen noodzaak laten staan vaji eet roc uer waardoor de doortncbt van den opuihaf g ooder de genrmte Kreuwijk werd beleamord J V h tot ene geldboete van 3 of sub gevangenisstraf van een dag met verbenrdverkiaring der Dl stuks stekken en bevel tot derzelver uitlevering of betaling eener som van 60 Centa met bepa ling dat h j gebreke vao hieraan Ie voldoen binnen 4wee maanden na aanmaning zulks zal worden verirangen door een dag gevangenimtr wegens het visschen in gesloten viachtyd in eens anders visehaater O L en 8 G huisvrouw van H de G eerstgenoemde tot eene geldboete van 7 60 of sob gevangenissiraf van drie dagen en de tweede genoe adc tot eene geldboete van 5 60 of sub gevangenisstraf van een dag wegene het verwekken van nachtelgk burengerucht tot verstoring van de rust der inwoners En allen in de kotten des noods invorderbaar by 4gledwaitg MARK T B E E I C HT M QOUda 9 Juli üy weinig aanbiedhig was de tlemming flauw Tarwe puike 12 26 ƒ 13 60 Mindere 1 J 25 aj 12 Rogge 8 a 8 76 Voer ƒ 7 25 a 7 7S erst poike 9 25 8 9 60 Mindere 8 aj Haver zware ƒ 6 a 6 t0 Jgte ƒ 6 25 a 5 75 lleanipzaad 9 l e veemvkt met gewone aanvoer de bande traag varken geschikt voor Londen vlug magere varkens en biggen traag schapen en lammeren mede traag Kaas Aangevoerd 12S partijen j prijzen 26 a ïl Goeboter ƒ 1 36 a ƒ 1 42 Weiboter 1 06 a 1 16 Bnrgerlijke Stand © raoRt 8 1 1 JrflMBine iJonidi ouden C P fiteeo riokel D i ii a der SUiys OviBl iiiFi 7 IvU i e Kielliiter 7 m 8 H W Sael 3 m 9 £ bumea il j Ganvirii 7 Jali CIC Sineeta es E Zuurhout 8 G Boawmaa M E Ie dj J Zoa M de Tom ADVERTENTIËN Openbare Verkooping ♦ Getrouwd a J G 8MEETS van Ooaterhout E ZÜÜRHOUT Weduw J C TiyKSK GotKh 7 Juli 1874 Voor de yele bewgieii T n belangstelling by gelegenheid Tan ons Hawelgk ondervonden betaigen wg tevens onzen welgemeenden dank te G o ü D A op MAANDAG den 13 JÜLIJ 1874 des voormiddags ten ELF ure in het KoBSjhuia DE Habmoniï aMaar van Zesden HUIZE en ERVEN te Gouda en wel een aan de Vjjverstraat wijk F n 122 een in de Vrouwesteeg H n 212 een aau de Nieuwe Haven N n 75 een in de KomjjnsteM K n 40 een in de Kuipersteeg K n 208 tWee ia de Keizerstraat K n 191 en 190 drie aan den Raam O n 18 98 en 94 twee in de Hontesteeg O n 161 en 162 drie in de Drapierstraat O n 260 263 en 266 en een in de Vlamingstraat O n 325i5 n EMM IWffWIÜ met TUINHUIS in de Heeienkade in de Korte Akkeren te Goiula P n 163 groot U aren 80 centiaren Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten kantore van den Notaris M J FORTÜIJN DROOGLEBVEB te Gouda Kennisgeving De BÜBGËMEËSTEtt M Gouds brenftt bjj deu ter keunis sn de belanghebbaudeu dat door den Heer Proriaoialru Inapectear der Directe Bdnatingen eui te Rotterdaoi op deu 7n Julij 1874 ia enecBtoir verklaard Ëen Kuhier na btt PATËNTBËGT dieuaijur 1874 75 Dat roomeld Kohier ter ia ordering iageiteld in handen ran den Heer Oatraager dut ieder daarop roorkomende rerpUgt ie zynen nanaUg op de f h de wet bepaalden oet te roliloeu en dat heden ingaat de termya ran DRIE MAANDEN binnen weikeu de reelames behooren te worden iiigedieud Gouda den 10 Julfl 1874 De Burgemeester voornoemd BEMY L B l BUITENLA ND DuÜenlaiiilscli Overzicht Onder al de vooralelleu die by gelegenheid der interpellatieBran in de Fransche kamer gedaan werden wdS er eea ru deu heer Paris waarmede de i geering zich rereenigile omdat zij haar gedrag goedkeurde Maar dit uurstel werd met 368 tegen 330 temmen rerworpen zoodat de regeering geilageo waa De miuialera hebbeu bun onitUg gerraa d dooh MaeMuhoii beeft atellig geweigerd het aan te uemen Daarmn heeft bij kennia gegereti in ame boudtohap welke de reiklariug behelat dat hg preluUiit al Uvnu wkug ïgu maudaat loopt Hg eriaekt de Targadering zyn macht te regeieu door ene conatitutie waarrtu hy de hoofdpunten door igo miniaten tal Uien aauwgzen Dadelijk na roorleziug vau dieboodiehap werd de ontbiudiiig der Tirpuleriug Toutgesteld doek aan dit Toorstel werd de urgentie geweigerd De zitting der nationale ran Diuidag waa belangrijk aau de aanneming met groole meerderheid ran de Kemeentewet gingen eeuige met minder belangryke iiemuingrn rooraf j het amendement ran Clapier om het Trrplieht domusihe in plaata an drie op één j ar te brengen werd verworpen met 444 trgen 23S temmen De eommiaaie had erenwel haar eisoh ran drie op twee jaar teruggebracht en dese meer gematigde wenach werd errulil Een roorstel fso Beloaalel om aau de buii sdurs een dubbele stem te gi eu tcu einde ook lang dien weg de oonarrTa tiere belangen te beiorderen erd rerworpen met ticchts 384 tegen 274 ateomen Engeland heeft zgu biuneulnndschen rgaud die iederuu da in kraonten wint nl de fuaeatie der lounen Te Barnale in Yorkshire heeft Woeaidag weder eeu groote rerecnigiug u werklieden plaats gehad die weigerden in eene Vermindering Tan het luou met 10 pCt genoegen te iiemeu en terstond hebben besloten om g ère te maken zoodst 20 000 werklieden aldaar deu arbrid zullen staken In de lersche fabriekatad Belfast hebben de eigenaars der werergen eene verminilering van het loon met 10 pCt aangekondigd waarop 30 000 werklieden terstond den arbeid taakten l3e eigenaars hebben daarop besloten om binnen reertien dagen hnnne weverijen geheel te sluiten De vraag of de bisschoppen die te Folda rereenigd z jn geweest voorstellen tot verzoening naar Berigu hebben gezonden is nog steeds aan de orde ran den dag en wordt voortdurend van rerschUleud atandpont behandeld Met zekerheid weet men hieromtrent nog niets maar intuaschen is omtrent de onderhandelingen te Fulda iets van anderen aard bekend geworden Naar men renukert ia aldaar ook de quaestie der eicommanioatie aan de orde geweest eo is daaromtrent besloten dat voortaan bg noodnkelgke verbanning uit de kerk hiervan aan hem wien het geldt slechts sohriftelgk kennia zal worden gegeven teneinde eouflicten met de strafwetten te vermijden In dit opzicht zouden dan toch de bisschoppen water in ana wijn hebben gedaan zoodat men oasu uo mag Oliderstellen dat zg het verkiealgk achten om wair t mogel k ia collisie met de wetten ts vcrmgden Daar de Beierache regeering den oad kstkolieken bisschop Beinkens niet het exequatur heett verleend vreesde men dat men hem de uitoefening van kerkelgke fuuctién met zou toeatasa en daar hg voornemens was om bij de oud katkolieke gemeente te Keapten het vormsel te komen bedienen zgn daaromtrent inlichtingen ingewonnen bij hei bestuur vau den kreitz van Swaben en Neubnrg hetwelk hierop heeft te kennen gegeven dat de burgelijke overheid geen recht had om san een bisschop een bepaalde vergunning te verleeiien tot uitoefening van zuiver kerkelijke of godsdienstige functiën en hem dus geeu hinderpaal in den weg zou worden gelegd m iar bij integendeel hiertegen zou warden beschermd Ur Beinkens zal nu aan zijn voornemen om naar Kempteu Ie gaan gevolg geven Vroeger maakten wij melding van een manifest van de linkerzgde van het Italiaaniehe parlement Dat manifest waa echter door verscheidene leden niet geteekend ec deze hebben zich tot een afzunderlijke groep ge ormd onder deu naam van nieuwe linkerzgde Ouk ij hebben een manifest uitgevaardigd Wdarin zij coiista eeren dat de nieuw linkerzijde het met de oude niet eeus ia over de wgze waarop de e de politieke adminiatratiert es fuancieele aaeatiêu in het parlement in bebaudeliag heeft gebracht Het Itaiuauaehe Himaterie is nog altijd met be sloten of het tot de onibiudiug der Kamer zal over gaaua en belt nu zelfs cer over om dit niet te doen Miughetti wett dat bet onzeker ia hoe de nieuwe verkiezingen zulleu uitvallen om die reden wil hy thans eeu der gematigde fracties van de lin kerzgde dia van Lucca trachten te winnen voor eeu plan voor den oieuweu veldiocht in de volgende aitling der KaaMr U ahaWa ladmk dim het hulie program van de liukeri jJe geioaakt beeft zou den preaidentMiaiater zeer lu de baud werken r ri J25i ji ir FRAN KRUK Woenadag aren de puhiieke en gereserveerde tribunes in de Nationale Vergaderiag reeds vroegtgdig zeer dicht bezet Onder reu vrg gruote agitatie nam de Vergadering een aanvang Luoien üruu w is aan het woord H j beweerde dat zoo onder de redenen tot schorsing van de Uiuon ook het manifest van Cbambord genoemd werd zulk een document de hoofdoorzaak genoemd moest zgn Ve andere redenen waren alechts een voorwenlsel Ouder toejuiching der reohterzyde laa hij het manifest voor Waarom met de schorsing vroeg hg niet gewacht F Men had eeu document van over het Kanaal laten pisseeren welks auteur als da taekamiuge redder zicu opwierp en op het plebiacit zich beriep De Figaro aa veel verder gegaau dan de Vnio Tegenover dit laatste blad nam da lankmoedigheid der regeering een einde Toch was deze partij de trouwste steun van het persoonlijk gezag van den Maarschalk Door de wet van 20 Nov had men een ijait admiHutrativemeut Mcompli dat enkel tparUmeniairevunt aecompU diende te lyn Brun zocht toen Ie betoogen dat de vergad ring door die wet van 20 Nov Laar souverein gezag niet had verloren Ging de opvatting der regeering door dan loodeo de legitimisten dien dag voor de aitslaiting der monarchie hebben gestemd Voor het recht der legitimiiten om herstel van het koningschap te vragen kwam Brun voorts met nadruk op De oploasing is nog uiet gekomen maar in afwachting daarvan heefk de monarchie evengoed als de republiek het recht zich te versterken De vergadering mag met toelaten dat men haar met geweld de oplossing van een vraagstuk ontneme die haar alleen toekomt lit Bie Pvtlic het oiffun van Thiers verzekert dat het parket Dinsdag aan den minister van justitie een a gemeen en gedetailleerd rapport hee t toegezonden aangaande het onderzoek dut naar de handelwijze van het Bonapartiatisohe ceotaal oumité heelt plaats gehad Dit rapport concludeert tot het vragen van verlof om den heer Boolier afgevaardigde en voorzitter van dit comité te veriolgen De minister van binnenl zake de Fourton be antwoordt den heer Luoien Brun Het oogenblik is daar om aan alle dubbchinnigheid eea einde te ma ken Niet de algemeene staatkunde van het ministerie komt thans Ier sprake er is slechta eene quaestie te behandelen i heeft de regeering het recht zich te verdedigen tegen de aauhondende aanvallen van een dagbUd Laat one eerst de wet van 20 November behandelen Toen ia de duur bep lald van de macht die den Maarschalk werd toei ekeud zeven jaren Drze duur kan door niets gewijzi d of veranderd worden De heer de Franclieu Zelts niet door God De Fottrtou Men heeft slechts bet eerste artikel der wet te lezen om te zien hoe onveraoderlgk het toegekende mandaat is Het is een tninstitaeereiid artikel Onherroepelijk is de daur van het preaidentBchap op zeven jaren bepaald Dit was een der grootste daden van de verg ering zg bewees daardoor een grootcn dienst aan bet land doordien zg het wilde onttrekken aan de verdeeldheden die het laud venswakken Welke is thans de plicht die de wet van 20 Nov aan het gouveruement oplegt Mag het ten koste van vrede en voorspoed het strijdperk open laten voor alle pirtijeo Ue regeering IS boven alle partijen Wat kan zü doen zoo men haar dagelgka verzocht weg te gaan De regeering moet zich versterken haar recht om te lüésturen moet niet bespraken worden Verseailleude artikelen van de üiutm worden na door deu minister aangehaald in welke de macht van den maarschalk in twgfel wordt getrokken en beweerd wordt dat zgu mandaat kan woidea ingetrokken Ntt verschera in het blad dat disdanige polemiek voert bet manifest van den graaf de Cbambord Bg voorbaat trek ik ieder woord in dat niel getuigt van de smart dia mij vervult eu van den eerbied die dr daa Oraaf toedraag Maar zgn manifeit w a geeu brief aao een vriend maar een document tot het geheele volk gericht Niemand heeft meer eerbied dan ik voor den afstammeling van het bewoi derenswaardige huis van Bourbon Zoo wü dus door zgn manifest te onderdrukken velen geërgerd hebban geschiedde dit tegen onzen wil Ue heer Ëruu beeft der regeering hare gematigdheid verweten met opzicht t jt een redevoering door deu keizerlijken prins gehouden Het tegenwoordig ministerie u aa nog uiet opgetreden toen in Maart die redevoering werd uilgesproken In elk geval is de tijd bijzonder slecht gekozen voor dit verwgt doordien op het oogenblik de regeering haar krachten inspant om de Bonapariistioche propaganda zoowel ala die der radicalen te tuuiken De regeering V4n deu maarschalk blijft onpartijdig Zg zal haar plicht vervallen met een volharding waartegen alle geweld zal afstuiten Levendige toejuichiug De maatregel door ons genomen was ter verdediging der wet van 20 Nov die door de vergadering zelve gemaakt is Ik verzoek u uw eigen werk te eerbiedigen en in dat werk Frankrijk dat niet bestaau kan zonder een regeering die door allen wordt geëerbiedigd Leveudige toejuiching ia het rechieroentrum en op eenige banken ter rechterzijde Na deu Minister voert de haer Ernoul bakwoord Uq betoogt dat de vergadering toen z j p 20 Nov het besluit nam om den Maarschalk het hoogata gezag op te dragen zich het reoht voorbehield om all Bouvereiue macht te besliisen over de oonstitutie Die voor dit besluit slemden konden iu de verste veite niet er aan te deuken dat het een stap wezen zon op d a tftaK nar de republiek Op grond daarvan beiv i ÜjK iMt het oonstitutioneele vraagstuk nog in acjcj t i is beslist en derhalve dat het ifest vlMMuomf van C hambord piet beschouwd eeu oproerig manifest Men kan worden cu uu bet tegenwoordig gezag eerbiedigen maar toch vrghoid vau spreken eiscueu Hieiop herneemt Lucien Brun dat de wet vaa 20 November hoe men die ook opvatte niet iudez ak belrokken is Beweging Of de Maarschalk onherroepelgk u benoemd dan wel voorwaardelijk doet volgeus hem uiet tot het puoi in quaestie Maar zeker 18 dat alleen de Nationale Vergadering bevoegd is om de beteekeuis van kaar besluit uit te leggen en op dit recht heeft de Minister inbreuk gemaakt door eeuzgdig te bealisien welke uitlegging aau de wet van 20 November Koest wordeu gegeven