Goudsche Courant, zondag 12 juli 1874

I Pp grond daarvan stelt by roor dat de Tergadering besluite wat men in bet telegram rindt rerneld De president deelt mede dat bij hem nog twee andere Toorstellen t jn logelcomsa De eene rao de Laicy Belcastel en Ernonl reokter ljde luidt aldui De nationale rer derini de wet Tan 20 Nor eerbiedigende naar betreurende dat btgkeus de retlclaiingeu ras den minister het manifest ran graaf Chambord de reden was der schorsing tan den union gaat orer tot de orde ran den dag De tweede ran Albert Gréry linkerzijde luidt De Nationale Vergadering betreurt het gebruik gemaakt ran het pez ig ontspruitende aan den staat Tsn beleg en gaat over tot de orde ran den dag Verder was voorgesteld de eenvoudige orde van den da Lnatslgcnoemd voorstel wordt ondersteund door den heer Ker Irel die er op wijst dat de Vergodering met kan terugnemen wat zy deu Maarschalk gaf en men dient nu het gezag ran den Maarschalk te regelen Hij betreurt dp schorsing van de Union maar aangezien de coLstitutioneele wetten nu toch si dese zaken zullen regelen stelt hy voor over te gaan tot de orde van deu dag Hierop dient de heer Paris zgn voorstel in zie telegram en rerklaart de Cissey dat de regeering ich daarmede vereeuigt Uierop verklaart de Kerdrel dat bg en zyue vr enden zich aansluiten bij het roorstel van Paris groote beweging eoodat de eenvondige orde van den dag vervalt Toen hierop het voorstel van Lncien Brun werd verworpen diende het linkeroentruB Gbristophle nog het volgende voorstel in De vergiidering overtuigd dat het eenig middei m een eind te maken aan de woelingen der partijen ia aan het gezag voor den tgd van 7 jaren bg de wet van 20 Nor 1873 den maarschalk Mac Mahoo verleend ten grondslag te leggen de vestiging der liepubliek gaat over tot de orde van den dag De Vergiidering geelt echter nu de prioriteit aan de moeie van Paris rechtermidden Alleen deze fractie en de Bonapartisten stemden tegen de priori teit in de hoop dat deze motie het laiitst aan de orde zou komen en zoo nog worden aangenomen Ma nauwkeurig tellen der stemmen bleek echter de motie ran Paris rerworpro met 368 tegen 330 atem j en op 698 stemmers De Bonapartisten stemden voor Het bekendmaken ran den uitslag der stemming verwekte natuurlgk levendige sensatie De zitting werd geschorst Nadat de zitting weder geopend is dient Dah rel uiterste rechterzijde een nieuwe motie in waarin de afkeuring wordt te kennen gegeien over partijdigbeid van het Ministerie gebleken uit de maatregelen tegen de drukpeis genomen De motie diende kennelyk om het Ministerie dat na de lerwerping van de motie van Paria lag te zieltogen den genadeslag toe te brengen Changarnier stelt de eebroudige motie van orde roor waarop Uahirel opmerkt dat zulk een motie onmogelgk is geworden na de verwerping van de motie an Paris immers met een eenvoudige motie van orde wordt mets beslist Toch werd thans me behulp van het linkermidden de eenvoudige motie vau orde aangenomen 339 tegen 316 Sij deze 8teB ming waren H stemmen minder uitgebracht dan by die over de motie van Parii De repnblikeiu che bladen oordeelen eenstemmig na deze zitting dat ds onmacht der Nationale voor goed geconstateerd was e Bonnp irtiitische Cmititutionel zeide Die zitting is de dood ran het parlement risme De ontbinding van de Nationale werd algemeen beschouwd als h t eenigste middel om een eind te maken aan de rerwarring SPANJE Vit een Spatnache oonespondentie in de K6ln XeU ontteenen wg nog bet rotgende orer het gerecht san 27 Juai dat zooals men weet met den dood ran generaal Concha eindigde Concha zag er reeds den vorigen dag Vrgdag verdrietig uit in weerwil dat hij orer den gang der operativn zieh rolsttekt niet te beklagen hüd de dorpen Groeie en Abarznza dezelfde plaats waar naderhand de gewonde repnklikeinsche soldaten door de Carlistische ksnibaJen werden verstoord en rerminkt waren tonder reel verlies genomen Den nacht bracht de generale staf door ia het dorp Abarznza niet rer ren de Carlisten rerwgderd Zaterdagmorgen tag Conoha er weer even verdrietig nit nog voor kg het dorp nit wat met agn staf veranderde hg weer van lichting en begaf aich naar het dal waar hij de artillerie deed rangschikken tagenoter de gedochte Carlistische stelling Casas de Moras Eenige soldaten staken intosschen bet verlaten dorp in brand Terwgl de infanterie links de dorpen Imoela en Ascona znirerde begon de artillerie in het dal een befcig bombardement tegen de in het midden ran genoemd gebergte gelegen loopgrarea De vnnrlinie ngevaer een mijl hebbeo bedragen De Carlisten antwoordden met een moorddadig snelrnnr Omstreeks t uur rukte de infanterie aan om de loopgraveiii boren Abarznza en Casas de Muraa Ie bestormen en au ontstond een hardnekkig gevecht dat van beide zgde met groote dapperheid werd gestreden De republikeinsohe reserve echter booil niet de verwachte hulp en de enkele soldaten die het tot de loopgraven brachten moeaten spoedig voor de overmacht bukken Oeheele compagnieën werden door het auelvuur van de oarlisteo neergeveld Den gewonden werden door da Carlisten de hersenen ingeslagen Een compagnie van het bataljon van Estella werd omsingeld en met de bajonet afgemaakt Tegeu 7 uur plaatste Concha ran slechts een hoofdofficier rergezeld zich aan het hoofd run drie compagnieën en rukte tegen de loopgraren op Keu kogel trof hem in den bnik Ik sterf aao de spits der mijnen was zijn laatste woord Hij wist moar al te goed dat het aantnl troepen te klein was om te gel k de aftochtslinie te beschermen en den storm te doen uil voeren tegen de hoogten waarop de Carlistische versterkingen gelegen waren Men had uit Madrid op het doorzetten der onderneming aaugedroiigen en met een bezwaard gemoed had hij toegegeven Twee dagen achtereen waren zgn troepen zouder toevoer geweest daar de proviandwagens door het snelvuur der carlisten verhinderd waren van Villaluerte den straatweg over te trekken Zoodra Concha gerallen was hield het rnur op en werd door Echa ue de aftocht berolen die door de carlisten uit hun verschansingen steeds verontrust werd totdat de achterhoede de hoogte van Laraga had bereikt Het verlies van de republikeinen wordt door dezen correspondent op 2000 geschat maar ook de Carlisten hadden veel geledin De terugtocht van het leger had overigens plaats in goede orde BINNENLAND Gouda U Juu Naar wij vernemen beetaHt bij de LIedertafel ApoUo rereenigd met het niuziek gezelschap Per Aspera ad Astra het roornemen op den 26n dezer in den tuin der sociëteit Ona Genoegen een Volks Coucert te geren Naar wij rernemen hebben twee leerlingen van de aohool van den heer Huber alhier C en W Brevet met gunstig gevolg eiiaiiien afgelegd voor de Hoogere Burgerschool te Amsterdam Bg de Ned Herv gemeente te Ondewater is beroepen de heer J i van der Wegde pred te Wolsum en Westhem op wien tevens een beroep is uitgebracht naar de gemeente Bergambacht Door het bestuur van den polder Lnogeland onder Krimpen aan den IJsel werd op jl Vrgdag aanbesteed hel verzwaren van circa 100 Meters Boezemkade welk werk werd aangenomen door den laagsten inschrijver den heer J Verschoor te Ammentol voor 11 26 per strekkenden Meter Morgen zullen onderscheidene aUeelingen van de vereen iging M UetaU Kruit een feestaaarscb door sGraveuhage muken De volgende afdeelingen nemen laaraan deel Amsterdam Botlerdau Leiden Gouda 2de sectie s Gravenhage en Dordreeht In de zitting van de provinciale staten van ZuidHolland van gisteren werden namens de commistien in wier handen verschillende stukken zgn gesteld rapport uitgebracht Vervolgeoa werd een aantal san de orde geatelde onderwerpen behandeld en overeenkomstig de voorstellen van gedep staten beslist Daaronder komen voor adres van kulde aan den koning bg gelegenheid van HDa 26 jarige regeering adres van het bestuur der gemeente Boskoop om een subsidie uit de provinciale fondsen in de koaten gevorderd voor de inriebting eener nieuwe algemeene begraafplaats aldaar en adressen om subsidie nit de provinciale geldmiddelen in de kosten voor een te Leiden te houden taal en letterkundig congres Op deze laatste adressen is afw jend bsackikt Op voorstel van den voorzitter werd hesh ten tegen aanstaanden Dinsdag aan de orde te stellen 1 de verkiezing tot leden vso de eerste kamer 20 de benoeaaing van een hogUiiigesiear van den provincialen wi rstaat en 3 de oodaiwerpea waaroBtiiaali reeda rapport is nitgebraokt De keer Leon stelde voor dat ged staten looden voideo lutgenoodigd de aanbevelingatgtt aan te valkuilen daar de £ r Simona verzocht heeft buiten aanmerking te worden gelaten Dat roorstel werd achtervolgens bestreden door de heereo Pteuyl P L 7 Blnsaé n Maas Gacsteraons Zg Waren van oordeel dat daar hel hier geene voordrsoht maar slechts eene Uoote aanbeveling geldt het niet nosdig is da aanbeveUngtlyst aan te vnllea De heer L n verdedigde zijn voorstel en meende dat de aanbeveling van gedep staten van grooten invloed op het doen der keuze zal zijn en daarom was hy voor eene aanvalling van de aanbevelingslijst Het voorstel van den heer liéon werd verworpen met $ 1 tegen i stemmen Men laeldt nit Voorburg vsn 10 Juli Gisteren had hier een brutale diefstal plaats bg een boer Terwgl allen op bet hooiland bezig waren heeft een dief zich door het keldergat toegang tot de woning verschaft en daar uit een kastje ongrreer ISO ontvreemd De ijverige nasporingdb der politie zgn tot duaierre zonder gunatig gevolg gebleven Naar wij uit goode bron vernemen is het in gips overgebrachte kindergeschenk aan Z M den Koning nl eene pendule in groot formaat zoover gevorderd dat het op het einde dezer lËaand naar de Kouioklijka Zilverfabriek van den heer van Kempen te Voorschoten zal kunnen gezonden worden om lu zilver te worden overgebracht V D Prins Prederik der Nederlanden is te Neuwied den 1 Juli bg den doop van zijn kleinkind benoemd lot GeueralOberst ron der Inranterie met den rang ran generaal reldma irschalk de anciënniteit gerekend ran 1 Jau 1873 en terens gerechtigd verklaard de uniform Ie dragen van het 2c gnrde ng en a la suite daarvan gevoerd te warden Dit ia ds eerste maal zegt de Köln ZeUung dat aan een vreemden niet Duitsehcii prins zulk een eer bewezen wordt de onderscheiding is te gr otor daar de keizer toen Kg nog prins van Pruisen wai zelfden titel General Oberst voerde evenwel der infanterie terwijl trins Frederik alechia General Oberat ms der infanterie ia Blijkens de rekening en rerantwoordigiog gedaan door deu algemeeiien penningmeester van het te zamen gebracht londs voor een nationaal gesoheak aan Z M den koning bij elcKenheid van zgue 26 jariga regeering zijn van 980 gemeenten giffên tezimeu ter somma van 106 891 11 ontvangen De noodzakelyke onkosten sd 421 50 hebheu bestaan in druklooiien kosten voor de vervaardiging eener portefeuille en van het daarin aangeboden document zoodat een bedrag van 196 469 54 2 bij s konings thesaurier is gestort geworden Uit deze offieieele opgaaf blgkt dat van ongeveer 200 gemeenten geene giften zgn ingekomen Het zekerheid verneemt men dat luitenant generaal van Swieten opperbevelhebber der expeditie in Atcfain de volgende maand Augustus hier te lande wordt terugverwacht De generaal Vertp ek wordt reeds in deze maand verwacht Naar men verneemt is de instmetie afgeloopen is zake Mevrouw Baronesse C M U Boreel gebaren Dedel aangeklaagd van politieoverlrading en leitelgk verzet tegen de politie bg gcUgeubeid van de gebrachte ovatie door de gezamenigka liedertafels aan H M de koningin op 17 Juni II aan het lluit ttn Boteh De processtukken zgn ter examinatie verzonden aan den hrer Procureur generaal De haute rolée ziet met gespannen verwachting den afloop te geaioet Wg vernemen van goeder hand dat prof A PierBon op zgn verzoek eervol ontslagen is nit zgn betrekking aan de Hoogetobool te Heidelbeix Vad Het Vaéerlani meldt dat de direetenr van het kabinet des konings naar Montreux op reis gegaan is Te Delft is eergislereu morgen door de politie aangehouden een persoon zich noemende P N oud 20 jaren wonende te Amsterdam wegens diefstal vanvee nit de weide by nacht De onirreemde koe waarvan de eigenaar vooralsnog onbekend ie wat reeds verkocht aan een te s Hage wonenden slager duch en was zoo gelukkig den verkooper die zich metde ontvangen gelden bereids van de markt verwgderd had te aelterhalen Het bestuur van het Nederlaodsoh WerkliedenTetboad beeft de volgende oirculaite verzonden Sinda da NederL werklieden bet voorbeeld banner boitenlandsebe staadgeuoatea volgden om door vereeniging van knokten te traehteo verbetering te btwicen in knooen toettaod veatigden ag hg den aaovaag in banna kindeehkeid als iwaie bat oog op samenwerking met patraont of anderen dia in da gelegenheid zgn om met hun de tieurea en gewoontens die in verschillende vakken bestaan en die klaarUijjkelgk ten nadeele der werklieden dikwerf dat geheele nyrerheid mortieren uit den w te ruüi i zoomede om te komen tot betere lognaregeling orereenkomstig de behoeften ran den tgd reroorzaakt door de voortdotende stüging der UvensmiddelcB waardoor h t inkomen der werklieden gaandewsg in waarda verminderde Zoiider eenige voorafspraak riepen de versohiltende nkrereeaigingen de patroons roor dat doei te sameu io kleinere steden waar geene afionderlyke rcreeuifisgeo roor rakken kunnen of althans moeilgk kunneu itstaan geschiedde Uit door de gevestigde algemeene rsfecoigingen aldaar In t algemeen slaagden zg in dat pogen niet naar wensch slechts enkelen hunner gelukte het meerendeel der patroons eens by elkander te krggen en daardoor hun weosch of verzoek bevredigd te zien By anderen ging dit gepaard met een wederzgdsoh dreigen dat niet weinig bijbracht om de gemoederen tegen elkander in t harnas te jagen en vy audschap te verwekken tusschen hen wier belang medebrengt in onderlinge vrede en vriendschap te verkeereu Het spreekwoord De patroons schitteren door l uniie afwezigheid gold niet alleen meer bij de werklieden maar werd ook op hoogere vergaderingen uitgesproken waar de algemeens belangen der MaatBclisppy of der Nyverheid werden behandeld Toch echter geld dat spreekwoord niet voor allen bij elke uitnoodiging verschenen lu deu regel enkelen die zoowel door hunne tegenwoordigheid als door bnnne handelingen toonden die samenwerking te Willen te begrypen en voor te staan maar hun getal was in eene enkele stad of lu leu enkel rak zoo gering dat zg niet bij machte waren lorloed op hunne eollega a nitteoefenen Het Algemeen Nederlaodsoh Werklieden Verbond dat ereneeus die samenwerking met IIH fabrikanten euz hoogacht en voorstaat verzuimde met zijue afdeelingen daarop steeds te wgzen tot eiudelgk die afdeelingen min of meer door hel volgeu van dien raad teleurgesteld by den rssilgever terugkwamen met de vraag Welke middelen zyu aan te wenden om die samenwerking tusscheu patroons eu werklieden te bevorderen De beantwoording dier vraag was evenwel niet zoo gemakkelijk voor hen die min of meer poefoiidervindelijk waren teleurgesteld waardoor zg genegen waren de hoop op samenwerking vujraisnog geheel op te geven en de strydvaardigüieid der werklieden te versterken om by onwil van geue zyde weerstand te bieden De meerderheid kwam echter ten gunste van een ander plan zg wezen er vooral op dat er steeds enkelen waren genoemd die genegenheid tot samenwerking betoouden maar wier stem in een enkele atad of eeu eukel vak te gering was om invloed git te kunnen oeCsueu tiauht diestsmmeu tot elkaar te brengen zeiden zg wellicht zgn zg dan by machte innne ooilega a in t land op te wekken en den weg te wijzen waarlangs die sameuwerking kan bevorderd worden Dit vond bijvsl en werd gevolgd door eene opdraebt aan het Centraal Bestuur vau bet Algemeen Krderl WerkliedenVerbond om in den loop van 4it jaar een Congres Ie beleggen voor fabrikanten patroons en werkgevers met afgevaardigden der rertehillende afdeelingen vin dat Verbond ter bespreking der middelen die bedoelde samenwerking kannen bevorderen Zoomede van onderwerpen daarmede in verband staande welke door de deelnemers aan ket Confires zullen worden ingezoodsn Ingevolge de opdracht der algemeene jaarlyksohe vergadering dd 25 en 36 Fchr 1873 uoodigt het Centraal Bestuur van bet Algemeen Nederl Werk liedenVerbond a le afdeelingen der Maatsebappg van Nijverheid van Fabriek en llaudwerksnyveiïieid Mastscfaappyen voor of ten nutte van den werkeudcD aland vereenigingeu en genootschappen voor of van industrieelen boowknudigen enz alsmede de veraohillende patroons vereenigingeu en de versobillende fabrikanten en patroona in deu lande uit tot deelname aan dat Uingres voor hetwelk tgd en plaats later zal worden vastgesteld wanneer de dealuamo genoegzaam blgkt te zg n Om die reden verzoekt genoemd bestnnr beleefd aan Maalschappgen of hare afdeelingen genootschappen en rerernigingen welke wg deze oimilaire tooanden san een der dnderstaande adressen sohriitelgk antwoord te mogen ontvangen of tg si of niet ge eigd zyn aan het Congres deel te nemen en aan de venebilleode patroons baar schrUlel k tennis ta geven wanneer zg tot deelname eMgan zHa tUt opgave der meerdere ondarirerpaD velka sjf aladaa wensohen behandeld te tiea Voor zooverie ona bovaaMwMa Kaatsohapp £ i at adiieelingao ao doaelva bekend waren heba wy deton jnalaira taafCfondeo aan de ona op baden onbekende tqn w j bereid ia af ftoooo aaa raga nog tae te aaodea U H I Meergenoemd bestanr aoht het onnoodig Mn enkel woord aaa dezen toe te voogao Overtuigd b wg zgn d t ge eveneens pr ji stelt op een goed organiseetde Maatsobappelgke toestand wsarin ban i en ngverheid hel beste zich kunnen ontwikkelen bloeien voeden wg de hoop dat ge deze gela pkeid niet zult laten voorkggaan om wederkeerig i ORS te tooneo dat Neerlanda industrieëelen wars I 1 van de gebevteniaaeo waaronder de boitealaud1 spocdigen doch op elke eventualiteit zoa traehteg voorbereid te zgn Parijs 10 Juli De boodschap van Mac Mahon wordt eenpsrigigk goedgekeurd met uitzondering van de legitimisten die verbitterd zgn De republikeinsche organen geven te kennen dat de organisatie door Mac Mahon verlangd niets anders zgn kaa dan de organisatie der Bepobliek Aan het Buresa van Politie alhier zyn in bewaring de navolgende in deze gemeente gevonden voorwerpen als een lederen SIGABËNKOKER met zilver gemonteerd en een fantasie OOBBSLLETJE sche ngverheid zoo vesk zocht des overtuigd duT ven wg met meer vrqmoedigheid een stap te doen dia ons naar onzen innigen wensch zul leiden op den weg van vooruitgang volkswelvaart eu geluk Wanneer genoegzame bigken van deelneming inkomen zullen wij tgd en plaats voor het te houden Congres regelen voor welke regeling wij mede uw raad verzoeken terwgl we ons roorbcboaden baar zoo goed mogelijk te rolgen Met de meeste hoogachting Htt centraal Batmir van t Nedtrl IFerldieden Firbtmd NaHEKI HETZELVE B H HKLDT foorciUer Burgerlijke Stand Oesoaax g Juli Jofaaaoa eoderi P Blok ea P Scharle Johaeaa oadcrs J vta der Klcy en U Joaker t Juli M vaa der bleea 78 j 11 m 6 j A van Nieu straai 472 i ï SCUUUBMaN SeorelarU Bloemstraat DD 250 Amstibdah Juni 1874 10 OViSLEDKÜ M 10 H ds Regt huisvr vao C de Hoop der Kiot 80 j J Uosland 41 j ADVERTENTIXIN Het ütrechtKh Dagblad rerneemt dat de aanrragen ran onderofficieren om roor 2ilen luit bg de infanterie in Oost lndie io aaomerkiug te komen zoo talrijk zijn dat lu November e k nog eeu tweede examen zoo gewoon als verliobt zal gehouden worden Ondertroawd H J W HÜBEB EN ALIDA SCHRAAGEN Gravenhcye 9 Jnli 1874 Algemeene henniegeving Naar aanleiding van hel bericht uil Grouiogeo omtrent het uiet schoolhouden in deu naalddog by te hoogen warmtegraad zegt de Wekker d t nel olieszius goed zuu zijn dsi van wege het schooltoezicht ernstige atappeu gedaan nerden dat dergeiyke bepaling algemeen werd ingevoerd Zoo dit niet geschiedt zullen er nog jaren rerluo eo roor het er overal toe komt De krnma der gezondheidsleer vordert nog niet sterk onder ons publiek Indien de onderwyzers die bepaling moeten rrageu zal bet bun door niel weinig gemeenteraden aangerekend worden als geoaakzucht als een middel om nog eeu uur of wat meer vry te krijgen en nat al mooie dingen uiet meer De komeet die sinda eenigen tijd aan den Noordelijken hemel met bet bioote oog zichtbaar is en waarvan wij reeds in eeu vorig nr melding maakten zal nog dagelgks in gUns toenemen tot den 22 de er wanneer zg haar koristen afstand 27 000 000 £ ng mijlen vsn de aarde zal hebbeo bereikt Tusschen den Grooten en Kleinen Beer is zij dadelyk Is vinden Zy werd verleden week ook in Hindostan waargenomen waar zy den inboorlingen groote vrees voor naderende rampen beeft aangejaagd Bevalen van een Zoon J J A ANDBEOLI VAK den Beeb Gravenhage 10 Juljj 1874 Eenige kennitgeving Ooderneuijagen van ledere soort zyn vau Omstandigheden af kankelyk Dikwyls in het gewone Leven aagt aieu groote Sommen zonder dst daarvoor naar evenredigheid kansen zgn geboden Een gelukkig Besnitaat is aan iedereen welkom Derkalre zal VOOr allen welke gaarne aan soliede Ondernemingen Deel nemen de Ad ertenlie van het gerenommeerde Huis van S SteiüdeCkOr ft Comp m Hamburg m ons B ad van heden van bijionder Belang zijn want hier handelt het zich om eene dour den Staat gegarandeerde en op de becbtate grondslagen gevestigde GeidenVerloting welke door hare voordeelige Inrigting bg een in verboading geringe Inzet groote Gewinkansen aanbiedt Voor de bewgzen van deelneming ontvangen bg hei overlgden van onzen waarden Vader en Behuwd Vader den heer JAC0BÜ8 8CHüM£Ii betuigen w onzen hartelüken dank GoHido Uit aller naam 11 Jnli 1874 J SCHflMEB R jks Hoogere Burgerscbool Het OPENBAAR EXAMEN na afloop vanden cniBus 1873 74 zal plaats hebben op 10 11 13 14 JULI e k des morgens van 9 12 en g namiddags van 1 3 nren en den 15 des morgens van 9 12 uren Alle belangstellenden zoo oaders als verdere Stadgenooten hebben vrgen toegang Belaogrt k voor veleo In alle branohen in bet byzonder echter met betrekking tot de algemeen veel gezochte origiueeleloten rechtvaardigt zioh het vertrouwen eenerzyds door de bekende soliditeit der IroM anderzgds door den biemit ven telfs voortspruiteodeo enormen verkoop der loten Het door zyne nauwkeurigheid bekende bankiershais Adolpb Hsaa in Hamburg kan deswegen iedereen sterk aanbevolen worden en doen wg op ket heden in onze ooorant voorkomende advertentie der voorowlde Irma algemeen de aandacht vestigen Gouda 4 Jnli 1874 De voorloopige inschrijving van nieuwe leerlingen voor den cursus 1874 1875 heeft plaats MAANDAG 13 JÜLI van 5 7 uren s namiddags in het Schoolgebouw aan den TienDe Directeur D JULIUa No 7S2 der beroemde Wekelpscbe Zamensprakcn Uitoave J J H KEMMEB te Utrecht is heden voorhanden bjj den Boekhandelaar Belangryke Verkooptog I Mii Lange Tiendeweg te Gouda Laatste Berichten De Notarissen tan dbs HOOP en is KUUPEB reaideiende te Sotterdam als daartje last h bende znn voornemens in AUGUSTUS 1874 in het Opeaboar te VEILEN n U VEBKOOPBN Twee KMpUh B0UWMANSW0NIN6SN net ruim 95 Hectaren nitmuutend WEI HOOI en BOUWLAND in den ZuidplMpolder van Sehieland onder de Gemeenten MoordrtM en Nieuwerktrk oon d n IJueL Inlichtingen zyn te bekomen ten Kantore van genoemde Notarissen en bg den Hew Mr P J SNEL advocaat te Gwia VersaillM lO JalL la de vergadering beeft de heer Bertaolt tot den heer Ciam eene interpellatie geriobt omtrent de strekkiag der boodsohap awt betrekking lot t recht vaa psesulent of vergadering om te beslissen of de wet vao 20 November een legislatief dan wel een oonstitationeel karakter dragen ui en tot den aard van t gezag en de verantwoordelykheid daa pmsidanta De disensaie over deze iaterpallatie ia reracbown tot de bekaodaling der oonatitationeele wetten De beer Foartou opperde de vraag of t Goaveraea ent het beginsel van t recht tot ontbinden der KaoMr opofferde ea of de President thans dit reokt alleen uitoebaen aoo dan wel in overleg met da Eerste Kamer De heer Cissey autwoordde dat t eouvernemsQt e e Mtbuubm i t wuuKiitU te ba