Goudsche Courant, zondag 12 juli 1874

Woensdag 15 Juli N 1Ö42 1874 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Hodeu ZONDAG 12 JULI 1874 Groot CONCERT Vocale et Inslrumenlale te geven door het beroemde Gezelschap onder Directie van den Heer Th van der HEEM du Grand Salon de Lyon met medewerking van den beroemden Balet Dansers Frl ROGüÉ üauaeresse van het Thalia Theatre te Hamburg en den Heer THEODORE Balletmeester van het Opera Ballet te Berlijn en den Engelschen Comique de Heeren FBAwK en BELMüND Gezelschap bestaande uit 20 Personen AANVANG ten 7 ure ENTREE voor één Heer 49 Cents Dame 25 RUW IJS ISN Vruchtensappen J Breebaart Lz Botermarkt te Gouda Maandag 13 Julij 6R0ÜTE 0FRDIHIN6 VAN Mantels gekleurde Katoenen Ja pon stoffen Servetgoed enz Maandag Lappendag BAHLMANN Co Mevr SNEL te Gouda 7X ekt eene flinke MEID van de P G en liefst van buiten niet beneden de 30 jaren Occasie PIANINO te koop a f 185 goed van TOON uit de bekende Fabriek van COLLABD COLLARD te Londen keurig gebouvrd geen de minste gebreken Adres lett D ter Courantdrukkerg Gouda RUIPER gevraagd aan de STEARINE KAARSENFABRIEK GOUDA TREKKING der laatste SËRIK VAN DB wfflii mm op 12 AUGUSTUS e k wanneer si de LOTEN dezer gerenommeerde VERLOTING geplaatst worden zjjn er te winnen 8 PAARDEN 4 KOEIJEN 6 SCHAPEN benevens een groot aantal PRIJZEN tot hni houdelijk ebruik ter inkoopswaarde van minsUm vgf guMen en bovendien eene HOOFDPRIJS IQ VEE ter inkoopswaarde van VIJF DUIZEND GDIr DEN Een gulden het lot Elf loten voor 10 verkrgghaar hg den ondergeteekende te Gouda fs Namens het uitvoerend Comité J BK VRIES BOBBÉ Secret De Ondergeteekende maakt zijnen geachten stadgenooten bekend dat hg voor eigen rekening eene SMEDERIJ heeft opgericht op den Kleiweg N 86 Hg beveelt zich beleefdelgk aan tot het maken van alle soorten van Haarden Kagchels Fornuizen Ledekanten Brandkasten enz Eene prompte en nette bediening belovende verblgft hg met de meeste hoogachting Uw Dw Dienaar J VAN VLIET Openbare Verkooping te MOEREAPELLE aan de Bouwmouswoning bewoond door JACOB t hart in dek Polder de Honderd MoBQEN op WOENSDAG den 15 JULIJ 1874 des roormiddags ten 10 ure van ruim 20 Bunders best te velde staande TARWE ROGGE Gerst Haver en gewone Bleten nog eene psrtg afgesneden te velde liggend groot 1 Morgen 300 Roeden Rhgnl Maat wassende op de Bouwboeve Land van Beloïten in den Polder de Hondeso Mohben onder Moerkapelle Breeder hg billetten en informatien zijn te verkrggen ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Waddinxveen Men rei keaan de fortuin de hand 300 000 Mark of 120 000 Thaler voor het gdukl i 8tË grv I zal de uunwite groote Gel deaVtrloliiig welke door de boog Regeenog gvsdgeicturd eu geguorandeertt U als faoogglo Prys berattea üo Tüordetligc itingtiDg fiD het nieowe Plaa beataat bleriu d it lu de opvolgende ü VcrloLiogeo Q het tyd besttk van ettelijke MaaudeQ 3ö b Ü Prijzeo ter ruUedtge bealiariiug sulleo komen iu düXe zga Capitale Piijecn vaa eventueel Mark Crt 300 000 en speciell 200 000 100 000 75 000 50 000 40 000 30 000 20 000 15 000 12 000 10 000 8000 6000 5000 3000 152 a 2000 360 a 1000 410 a 500 17 700 a 110 etc be uauataande tweede Jewin Trekking dezer groote door dfn Staat gffcarandeerJe fleldenVerloting is an ambtswege bepaald plaats te hebben op deo 15 en 16 Julij lb74 i e Veruieawiugi Prgs daarran i voor 1 viereud Origiueel Lot Thlr 1 of fl 1 75 c 1 half 2 3 50 1 geheel 4 7 tegen contante inzending v Q het Bedrag Kderv Couimiiwiti zul oumiddelyk met de metUe r orgfuldigbeid ordt u uitgevoerd ea ïcdur speler oatvaugi Tso ous de mtt het wipeo vau den Staat voorziene Origineel Lot en eigenhandig bitj iedere Bestelling zal het ▼ ereiacble officieele Plau gratis worden bijgevoegd en zenden wij aan onze loterusseuteu na ivdere Trvkkïog uugevraagd de o cicéle Lysteo De uitbetaling der Gewinnen geschiedt steeds prompt onder waarborg tan dra Staat eo kan door directe conUnte toezending of ook naar verkiezing der Interessenten door onze Jorreapondenten aao andere grootere flaataco Nederlands worden voltrokken Ous Oebitit IS steeds vaa geluk beguusligd en voor sleohto korten tyd hajdfi wy retrds weder onder oicef andere aan7ienl ke Orwinnen 3 maal de eerste Hoofd Treffen ta 8 Trekkingen loidens der officit le Bewgzen verkregen ea zelf lau onze belinghebbenden aitbetaald Het ia te voorzien dal by deze op den heefatsten grondslag gevestigde Onderurniiag van Ue kanten op eene zeer werkzame Deeloeioing met zekerheid kan wo den gerekend mea gelieve derhalve voor de aanstaande Trekking alle Orders en CommissieD ten spoedigste regtstraeka te zenden aan 8 Steindeekcr Comp Bank und Wissel Handel in Hamburg Aao CD Verkoop van llerhsade aoorteo van Staata obligaten Spoorweg Actién eo beleentagaloteD P S Alle eoupoDS ea bankDOteo ivordeo m betallBg naar ds geheele waarde aaDgeaomea Bij contante leodiageD door PostwUsel moet de naam en woon plaats des afzenders volledig op de Coupon aange geven worden Mevrouw HANDEL Crabethstraat verlangt alsnog met Augustus eene BEKWAME Loon 80 buiten verval Openbare Verkoopin te ZEVENHUIZEN op ZATERDAG den 18 JULIJ 1874 des Voormiddags ten 10 ure in het Logement van de gebroeders HEEMSBERGEN staande in het dorp aldaar van 287 Bunders goed te veld staande Tarwe Rogge Gerst Haver DüIVENBOONEN AARDAPPELEN BIETEN en WORTELEN wassende op de lauden in gebruik bg den Bouwman H J BRINKMAN in den Zuidplaspolder binnen de gemeente van Zevenhuizen Dag van betaling 1 OCTOBER 1874 miU stellende twee gegoede en als zoodanig bg den Notaris bekende borgen Breeder bg biljetten en inlichtingen zijn ta bekomen ten Kantore van den te Waddinxceen resideerenden Notaris A N MOLENAAR tea wiens overstaan deze Veiling zat plaats hebben Openbare Verkoopinfr op VRIJDAG 17 JULU 1874 voorm ten tien ure in het Logement Tivoli te Gouda van eene uitgezochte partg gebottelde WIJNEN bestaande in ongeveer 2000 Flesschen Sr EMILION St ESTÈPHE St JULIEN Dü LUC St JULIEN BATAILLY PAUILLAC enz enz Alles vóór de verkoopiog te zien en informatien ten Kantore van Notaris Mr KIST te Gouda Uitnoodiging ter deelneoiiii naii de iloor den Staftt Hamburg goedgekeurde en gewaarborgde groote üeldverlolingp De hoogete prijs in het iieluIckiuBtr oiil bedraogi 300000 Mark of f2100Ü0 De Hnoldpryzen zgn Mark 200 000 100 000 75 000 50 000 40 000 2 a 30 000 1 a 25 000 3 a 20 000 3 a 15 000 5 a 12 000 12 a 10 000 enz enz Door nog zea verlotingen worden 35 800 prijzen uitgetcaKkeu elke kracTiteiia bet plan binnen eciiige maaudeu door bet lot mueteu xijn aiin gevve cn Tenten inzending tn bet bedrag per post wiuel of asogeteekeaileu brief daiir ook gangbare ouupoua en poetzegela duor mij m betaling worden aaugeuomeu verzendt de ouder eteekende originele loten voor de tweede verloting welke officieel Vastgesteld reeda op den 15 en 16 Juii a s Ê laala vindt tegen de volgende aa e pryzen ïen geheel Orgineel lot Thlr 4 of fl 7 half t 2 3 50 vierde 1 75 onder verzekering der proapate bediening Ieder deelnemer ontvangt van ny de van het officiële wapen voonsiena originele loten Het originceie trckklngaplao alsmede d Hollandaohe vertaling daarvan wordt bij iedere beatrlling gratis bygevoegd en worden de getrokkene pryien beoereua eene smbtelyke trekkingalyat aan d l tliuigbebbeoden nauwkearig toegezooden Men geliive zich ten apotdiga e en ragtstreeks te venden tot ADOLPH HAAS STAA TSEFFECTENHANDELAAR in Hamburg a Voor het raij tot dusverre geachonkene vertrouwen zeg ik myne geëerde deelnemera m joen besten dai k Gouda Druk vaa A Brinkmu BUITENLAND Bultenlandscli Ovci lcht De anuwij ing der punten welke Mac M ibon Toornamelijk in aanmerking wil genomen lirn by de regeling vao Tijn bevoegdheid heeft plaats gebad Het kabinat heeft zyn gevoelen daaromtrent medegedeeld Het ver angt eene kieswet wanrbij de verkiezingen irondissemeiils en niet depanementagewgs plaats hebben eene wrt tot instelling eeuer tweede kamer waarvan de president der republiek een gedeelte der leden z vl benoemen en de commissie de wijze van benoeming der overige leden zou regelen en eindelijk de toekenning aan den president van het recht tot ontbinding der veitegenivoordigiug terwijl weder de commissie zal moeten uitmaken of dit recht al of niet met medewerking van een der kamera zal worden uitgeoefend De generaal de Cisse r heeft verder medegedeeld flat bet ministerie niet voor de dadelijke ontbinding der knmer gezind was maar dat bet toch op die gebeurtenis voorbereid wilde zgn Gisteren zou de eonstitutiuneele commissie baar rapport indienen Hen weet nu reeds dat zij het niet eens is met het ministerie io de pauteo welke boven genoemd zijn Zoosls men weet was de Fransehe regeeriug zeer partijdig voor den Fiijaro een der meest gelezen doch ouk der meest begii selloaze bladen vun Parijs Men zegt omdat dit bet eenige blad is dat Mac Mahon geregeld leest Tbaaa echter konden de aanvallen van dit blad op de nat vergadering en de aansporingen tot een eoap fe M niet ongestraft blgven Het ia evenals de ünüm voor 14 dageo geschorst De Daily Ttlegrapk maakt er opmerkzaam op dat bet vertrek van prins Bismardi naar de badplaats Kisslngen op den Bn Juli junt op den veijaardag Vdn den alag by Sadowa plaais bait en knoopt aan de buitengewoon bartelgke ontvangst welke deo Duitschea rijksknaselier op Beierschen bodem ten deel viel eenige besckonwingeu vast Merkwaardig is het zeker dat hy die m 1866 met de wapenen in de vuist tegenover Beieren stond thans als weldoeoer van bel vaderland daar begroet wordt en moet in deze blijken vun sj mpathie veel geschreven worden op rekening van de gemeenschappelijke wapenfeiten in 1870 en 71 te ontkennen valt het niet dat de rykskanselier de kunst wel verstaan heeft beii die bÜ ten onder gebracbt heeft voor zich in te uemeii Intusschen mag niet bet oog worden verlaren dat de sympaibie tussclien de Beierscbe natie rn de door den rykskanselier in bet leven geroepen instellingen nog alles behalve algemeen ia De laatste zitting van den Beieischeu landdag leverde daarvoor overvloedige bewijzen en met dan door iuspauiiing van alle krachten kon de overwinning op de Beierscbe patriotten de clericals partij bebajild worden Toen het buitengewone militaire crediet tut reorganisatie van bet leger aan de orde was nam men de voorzorg alle leden per telegraaf op te roepen Allen hadden daaraan gehoor gegeven i sommigen wareu zelii van hel sterf of ziekbed hunner naaste betrekkingen opgekomen ten einde den minister van oorlog voor een nederlaag te behoeden en de regeering iu ataat te stellen het leger gelyk te doen zyn aao dat der andere boodstaten in het Engelsche Huis der Gemeenten heeft een belangrijk debat plaats gehad betreffende een wetsvoorstel der conservatieven tot regeling van den ecredienst in de staatskerk dat tot atrekking heeft de rituoliateo onder gestrenger tucht der bisschoppen te brengen De beer Gladstone sprak ten gunste van uitbreiding der vrijheid van geestelyken in plaats van bekrimpiog Hy sprak echter ni t in naam zyner party die bet grootendeeli in deze met hem oneens 18 De Daily Neai merkt op dat de beer Gladstone in zyn pleitrede van de viyheid der geestelijken te veel vergt dat de vryheid van den geestelijke en elke nienwigheid welke by wensckt iu den eeredienst in te voeren de onderwerping beteekent der gemeente die machteloos is Uit Bome telegrafeert de correspondent van de Jhilji jywi 4 r vetdeeldheid gekomea ii onder de clericaie partij ten gevolge het verbod van den paus aan de geestelijkheid om deel te nemen aan de verkiezingen De aartsbisMïbop van Napels ea de bisschoppen van Turijn eu Ivrea bebüeu besloten het bevel niet te gehoorzamen Uit Spanje is er weinig nieuws De wreede en barbaarsche wij e waarop de Garlisten na den dood van Concha gewonde en gevaagene vijanden in koe len bloede gedood hebben sebynt ongelukkig bevestigd te worden Iu een brief aao een Duitsch dagblad wordt door een correspondent iu het hoofdkwartier van don Carlos de gruwelyke moord die door de Timet te recht met innige venjutwaardigiiig geschandvlekt werd bevestigd van gevangenen en van een Duitsch oSicier luitenant Schmidt die als dagbladcorreipondeat het leger vaa Concha volgde Wel deelt de correspondent mede dat don Carlos den moord verboden had maar dat zijn bevel geminacht is gewordeo Het operatieplan van Concha schijnt opgegeven bet leger zil nu worden verdeeld iu twee korpsen w iar aii be een hooger iu Navaria werkzaam zal zyn en het andere de Ebro vallei bezrt houden Het republikeioscbe leger wordt voortdurend versterkt en grreorgaoiseerd De vervanging vau generaal £ cha que blijkt een noodzakelijkheid te zyn geweest want bji heeft na bet sneuvelen van Concha door gebeelen terugtocht zonder reden een belangrijke positie prjjs gegeven Tot zijn verschoatiiog strekt dat bjj ziekelyk was Uit Amerika wordt getelegrafeerd dat de sprinkhanen in Miuuesuta verwoestingen hebbeo aangericht en stgroot lydeu iuUtue njiritij veroorzaakt hebben F BAN C UK Donderdag is bet te Parijl verschrikkelifk heet geweest Volgens bet FetU mnial wees de therBometer ia de echadaw 95 graden aan De Figaro spreekt zelfs vau 107 graad i42 degrés ceutigrades J en egt dat de paarden op straat neervielen Des namiddags tegen drie nar werd de lucht met zware donkere wolken zoozeer bedekt dat men zegt bet Pelit Jourxal in oudersebeidene woningen licht moest aausteken Het begon te bliksemeu te donderen te drappeleu en tegen vijf nnr viel een zware slagregen Ëensk ps hield deze op en viel er eeo verscbrikkelyke massa hagel zoadat de goten verstopt geraakten £ ru waterhoos outlastie zich bo ven Pargs De openingen der goten konden die watermassa niet verzwelgen en weldra stonden de straten onder Tot halverwege moesten de ongelukkige voetgangers die geen schuilplaats hadden gevonden door de stortbeekjes waiien Het was een algemeene vlucht Vxa stormwind die veel schade heeft veroorzaakt joeg den regen en den ha el zoo onstuimig voort dat de pa irden bleven atilstsan en weigerden er tegen iu te ryden Des avonds te tien uren boorde men nog in de verte het doffe gerommel vau den donder BINNENLAND QOCD 14 Juu In de zitting der Arrand Rechtbank te Botterdam van Vrydag morgen werd o a veroordeeld A M V W alhier oetcbuldigd van hoon tot eene boete van 2 50 of 1 dag gevangeuisatraf Wij moeten helaas bet bericht in een paar bladen opgenonen dat bier een geval van cholera is geweest bevestigen Hopen wy dat bet by dit eene geval zal bleven Mochten er meer gevallen komen dan vreezen wij dat er alle reden zou bestaan tot zelfverwijt Alleen dan wanneer men al het mogelyke gedaan beeft om de ziekte voor te komen kan men onbekommerd de torkomst tegemoet gaan ia de overtuiging dat er gedaan is wat er kon en iiioei gedaan worden Die overtuiging kan men in onze gemeente niet bezitten Daarom destemeer is het te weuscbea dat dit eene geval zich niet zal herhalen Aan het door het bestanr der vereeniging Hulpbetoon aan eerlijke en vlijtige armoede alhier uitgebrachte 29ste j iar ijkscbe verslag ontleenen wij het volgende Wanneer wij ons nederzetten om bet jaarlijksche verslag van onze Vereeuiging op te maken is veelal onze eerite gedachte Wel er valt niets nieuws te zeggen Mies bleef zoo geheel bij het oude altijd betzelfde getal huiageziuneii die onder ons toezicht staan dezelfde uitdeeliiigen Wy zouden gerust onze geëerde begunstigers naar dat van een vorig jaar kunneu verwijzen Mochten wy toch eeua wat meer kunnen doen is de vrome wensch die wij telkens iu ons zelveu herhalen Maar belaas daartoe bly veu onze middelen te beperkt De siad onzer inwoning breidt zicb wel uit m ar ook liet getal liefdadige genootschappen is toegenomen Van onze leden ea begunstigers zijn reeds zoo veleu ten grave gedaald De jongere en uieuue Stadgenooten verdeelen hunne gifteu onder de thans bestaande inrichtingen wat niet meer dan billijk is ouar dat maakt om deel uiet grooter Zoo veel te meer erkenielijkheid gevoelen wij jegeiu U die onze vereeniging begunstigen en bieden wij U daarvoor dan ook onze oprechte dankbetuiging aan Ook U dauken wg die door het nemen van loten iu onze loterij ous in staat steldef eene menigte banden aan het werk te houden voor t vervaardigen van de pfijzin wg hebben voor een vasten regel aaugeuomeu geen geldelijk voordeel met de loleiij te beoogen maar ruor dezelfde aoa die wij vour de loteu outvangen prijzen te schenken Een twintigtal loten werd er dezen winter meer dan verleden jaar door ons gesleten Ontvangt ook Gij onzen dank Heeren Regenten van bet oude mannenhuis voor de herhaalde toerending der soepIgsten Wat men ook zegge moge dat vele armen ze veismadec eu liever geld er voor hebben de oazen stellen er ho u prgs op eo aoeaen bet eeM groote vemriting bij kan anders zoo sehraa kostje Gelukkig konden wij dit jaar bijzonder veel laten werken By ua bet dubbele getal extra naairroBww bielden wy een groot gedeelie vau den winter aan den gang Wel gaf eene treurige reden daartoe aanleiding De cholera die ous meer en langer dan eenige andere plaats m deo omtrek bezocht opende een ruim veld voor de ijverige en liefderijke be moeimgen van de Dames bestuurderessen van het Boode Kruis Konden zij al geene balp toebrtn gen aan de arme slacbtofiers van die vreesdijke ziekte zooveel te meer zorgden zij voor de herstel lenden of de nagelatene betrekkingen Voor die ea andere zieken die door baar verpleegd werden voorzagen zg zich bg ons van vele gemaakte kléediagstukken Omstreeks denzelfden tijd kregen wij ook eene bestelling voor den Kersboom Het asa en aadat maakte wel dat wij de prgzen voor onze loterij moesten aanspreken en wy daardoor eerst een groeten reertieudaag later dan aanvankelijk bet plan was de trekking kouden doen plaats vinden Dit speet ous wel toch was bet ons aao den anderen kant boogat aangenaam dat wü daardoor da extra vrouwen zooveel langer van werk konden voorzien en niet midden iu den winter laten nitsoheiden wat w j toch niet bodden kunuen voorkomen als de trekking vroeger ware geweest Onze depots zijn met iéa vermeerderd en wel te Bergambacht bij 8 Kastelein Aanvankelijk gaat dit heel goed Wij durven ons echter niet vleien dat dit zoo blijven tal Al meer badden wij pp die wijze eene teleurstelling In den b iniM schynen familiebetrekkingen en vrienden het nieuwe depot te begunstigen maar later verfluwl dit daarmede oek zeer bet debiet Wg willen hopen dat ditmaal onze vrees ongegrond zij Het bestuur eindigt met bet verzoek aan de leden steeds goed uustig gestemd te blijven jegens de Vereeniging en ook zooveel mogelgk anderen op te wekken de Vereeniging te stenneu Gisteretavond beers hteer weder een vroolijkedrakts op de groote Markt De muziek der schnttery lokte een talrijke schare daarheen die in opgewekte stemming den beerlgkeu avond daar doorbracht Gareo wy in een vorig nr den neusch te kennen dat de teut bij die eigenaardige volksconcerteu in t vervolg verlicht mocbt zyn opdat t genot iels langer zou kunnen duren wij zagen gisteren tot ons groot genoegen dat die weosclt is vervuld Wij twü