Goudsche Courant, woensdag 15 juli 1874

trim airt of de tMilrg rQ iU Ann paging om bet haar uiareel Bugei jk uasr deu ziu te mnken waardeeren Zaterduf liad de jaarlijksche zoarrvergadering van de onderwijzer ait liet terende distrio der proT Zuidllpllaod alhier in het lokaal Ti uli pinats Ouder t praesidium au den heer J BrorrWtt dn triclsrfbuolopziener begou Beu Tolgeni de ageuda met ie k nir iiug run bet raglcneut der vergaderiug dat artikelsgeogze beaprukeu werd en hier en daur vooral b j de refieling der i contributie en het aantal der verg iderio rn in hel jaar rersohil tan gevoelen deed uitkjuion doek ten alotte met eenige geiiug J7 igin u in eyn geheel anneuoBen ward lie tele tijd hieraan besteed belette de andere op de agenda vooikooieode zaken te behandelen woUat die lot de naj iatsrergadering uitgesteld werden Als n ar gewoonte rereenigdeu zich de aanwezige udcrwuzera na aAaop der rergadering aan een ge elligen disgb waaruan galle vroolykheid voorzat BUITENGEWONE VEBGADKRINO tan den GEMEENÏEKAAI Woensdag den 15n Jnli 1874 dee nauiddaga ten 1 re waarin aal worden behandeld Eena missive van de GezoudheidseoiniDissie betrekkelgk bat gratis rerstrekktn van gehuiverd IJaelwater Een roorstel van Burgemeester eu Wethoudcre tot wijiigiog ran den Stual raa begrootiag dar oitgaven lienst 187i Het voorstel tot goedkeuring der rekeuing eb rcrantwouriling 1 ran LibrjroeestenT over 1873 8 van dea Kassier der Bank Vao Letoing over èet boekjaar 1873 1874 Een verzoek van den Heer J Uadersma om oot lag als hulponderniJ7er Ta benoemen Regentessen van het bestedelinghuis Gisteren word te Haastreelit het stofielyk overschot aii den heer Simons wiens helfend overlijden wij roeger mededeelden aan de aarde toaiertrouwd Vele belangstellende vrienden waren faierbg tegensroordig om de laatste eer aan deu gestorvene te be Dr Terivogl prvdikaiit te Simonsharen sprak bg 4e geopende groere een hartelgk woord hem ingegeven door lijne vriendschap voor den oierledene en I aarop werd door den heer A F Maekenstein predikant te Haastre ht Bede de veehaldige ver ttiensteu van den waardi en Simons berdaoht Diep geroerd verliet men de begrasfj laat4 in de rertuiging ienaud te hebben begraven wieoa werken dankbare heiinneriog zullen blgveo bestaan Volgens een telegram van den gonvernear generail tan NederI Indië is op 23 Juui na een scherp gelaoht van anderhalf aur de kamfong Garouw met d zich daarin bevindende beatings en krijgsmacht d s uachis door de marine beechotea en vervolgens feilaten g vondea waarop ook Kotta Biulja Bedel groomen is en beide poiitlën bezet zijn Pe positie ten oosten der Atcfainrivier en de vaart op die rivier n aldus meer verzekerd Vier der onzen alleu minderen zijn gesneuveld B 28 waaraoder ier officieren gewand Vier vyauden lü li Vgsgevangen gemaakt Voorts Atljn 9 doodea gevonden en volgens bericht nog 10 geaneaveid en velen gekwe st Men beiiehtte dat veel vo4k ran PedirMerdoeen GrootAlehin zieh verzameld had om eaSi benting op te erpen tegen onze postenketeo die Moraksa bêsehrrmt door ous rnur wird die arbeid gealoord £ en oorlogschip met een eontroleur aan boord vaa naar Pülir en Telok Semawe vertrokken Zondag behbeo de ridders ran het Metalen Krnis nit rerichillende oorden des lands te s Hage een genoegslgkaa dag gepasseerd Opgewacht door de leden der Haagscbe siotie kwamen de afdeelingeu Amstiirdam Botterdam Leiden Gooda eu Dordretht per Uoll spoortrein ten 9 en II are te dier stede aan roorzien van hnnae banieren In optocht voorafgegaan door de mnziek ran bet 14de bataillon jagers trokken de feestvierenden langs s heeren straten den weg néiaende naar den Hoogduitschen Schonwbnrg in de Hoaletraat die tot paut tan tsmeokomat waa gekozen en waar ook des naBiddags ceue reanie en kameraadschappelyke maaltgd pUats hadden Gedurende den middag maakten ag eene wandeling door de stad en hielden o a stil voor de Koninkl ks ea Prinselyke pKleiaen de woning des Burgemeesters eenige militaire antoliteitea De stoet werd op zyaeo weg steed OBigeven door eene talr ke schare nieuwi ierigen De tt ftct Niamtbiidt spreekt noc eens over d o Boord van Deoeaber 1372 Zy legt o a het tolgtnde JDat intasidieo aan de rerklaringen tan de aeeatt personen die in deze Bdordtaslc a s getuigen zijn gehoord weinig geluuf mocht worden iieschonkrn is behalve Ut de zaak ran den beginne af aan veikeertl op touw schijnt te ijn gezet zeker een der oor jikrii dat men niet verder gevorderd is wuarbg nog zou kunnen warden gevoegd dut men i ich weleeua heelt uit elntcii d t een zeker persoon zich thaua built n Kurupa bevindende aan wien rertrauwen schijnt gi sclionketi te zijn wien men althans aiet mistrouwd hei ft meer van de zaak moet geweten hebben dan hij ilen cumiaissaris an politie et pour cause meiledeeide Wie weet of deu dou bait niet medegenomen en de personen die hg in het werk had itesteld bestuleu ja h n iiissohien hun loon nog wel onthouden heeft Wie weet ook of als er geen 30 uren vecloopen waren vóór dat men het steif huis ia binnengetreden al de schuldigen hun gerechte straf al niet oiidtrgiugen De heer mr VV baron van Goltstein van OldenalIer heeft de benoeming lot lid van de Tweede Kamer voor het kiesdistrict Amersfoort aangenomen De Provinciale Staten van Utrecht zullen alzoo een nieuw lid vdu de Eerste Kamer moeten kiezen In de vergadering van den Geneeskundigen Raad te 8 jravenlaj e is o a eene woordenwisseling gehouden over gevallen van cholera asiaties die in het Verslag der mededee ingen van den Inspecteur als twgfelachtig zijn vermeld Dat twijfelachtige is nader door hem toegelicht uit het oogpunt der velerhande gevallen waarin met alleen de huisgenooten rill den overledene maar zelfs geneeskundigen in dwaling eu in onzekerheid daaromtrent kunnen verkeeren Ook hel feit ia dat zelfde verslag geconstateerd dat bij 348 sterfgevallen waarbg 112 te Gouda werd opgegeven dat de overledene niet door een gehceskund ge was bfhandeld gaf tot discussie aanleiding in verband mei de rraag of daaromtrent ook eene laakbare onverschilliijheid bg de huisgenooten in het spel zou zijn inzonderheid ten opziobte van jonge kinderen en oude lieden eni of de gewone meening er wns toch niets aan te doen dan wel of andere bcweegndciieii er toe leidden Verschillende oraslandighedcn zijii met het oog daarop bijgebracht o a het al of niet lid zijn van ziekenbusseoi de al of niet werkelgke inroeping der hulp van geneeskundigen of het te laat inroepen dier holp het al of niet misbruiken van die fondsen de al of niet geneigdheid van geiieeaheeren om de ziekte te c mschrijven enz Oter de gevallen a n zi h cholerine had voorgedaan was de vraag gedaan of het niet weuschelijk was eene vervolging in te stellen ter Zake van nietopgava daarvan welke vraag door deu Inspecteur oiitkenuend werd beantwoord Deze had tooral bedenking er tegen nu zieh die gevallen in andere provinciën zouden hebben vooigedaun daaromtrent wenschen of wenken aan andere Geneeskaudige Baden kenbaar te maken immers vooralsnog en in afwoohting van den verderen loop van zaken Onder de vele vreemdelingen en bezoekere die Zondag o a deu domtoren te l trecht beklommen behoorde ook zekere Cs Fonds uit Zaandam De man die 63 jaar telde nas aan beide beeneu verbud eu beklom de 365 rappen met zijne krukken een tocht die 2 aren duurde Te Zwolle heeft de plaatseiyke schoolcommissie aan de boofdonderwgzers doen weten dat zij vacautie moeten g ven wanneer de thermoaeter s namiddags 80 Fahr aanwget Hot zeer aitroerig vefstog omlrent het rel ontwerp lol regeling vkh het hoógër onderwgs is aan de teden van de tweede kamer rondgedeeld Het heeft tot eene langdurige overweging in de aHoelingen a nleidiiig gegeven waaraan door een betrekkelijk groot tanial leden werd deelgenomen Door de oommissie van rapporteurs werd naar aanleiding van eene opgemaakte nota vao rraagpnoten een mondeling onderhoud met den minister van hinnenlandsohe zaken noodig geoordeeld waartoe de minister zich Volgaarne bereid verklaarde daeh lerwyl de zaak in dezea stand verkeerde ontstond de ontslag aanvrage door de gezamenlgke ministers na de kennisgeving waarvan aan ds jcamer de eommiisie van rapporteura oordeelde dat het te houden overleg met den min niet meer in aanmerking kou komeo Wat nu de hoo lpnnten van het zeer breedvoerig onderzoek betreft ze komen hierop neder Verreweg de meeste leden toonden zich zeer tevreden over de indiening eener wet aan welks iu het belang onzer hoogescholen en niet minder Tan ie gymuasien zoo groots behoefte bestaat en door welker vaststeUiug aan een Ie lang verwaarloosd voorschrift dtr grondwet zal worden voldaan Men betreurde het echter dat die indiening niet rroeger heeft plaats gehad Enkele leden aektten het tegenwoordig tgdsgewricht roor eene regeling van het ataiveniinr anderwljs Riet ganstig V den staat raa krisia vaarfn de taervvude iurt liitr te laode verkeert en rooral met het oog op hst tl of niet vooridurend bestaan eener theologische faculteit Het hoofddeukbee d van het ontwerp beperking tot regeling van het universitair akndemisch en gymna smaal onderwgs rond bg rerre de meeste leden j oedkeuring Men schrijft bet volgeode aan de LeidtcHe Ct Met ledereu dag wordt bet verlangen naar reïeii grooter Soms dreigt de lucht met ecu dondeibui doch dewestewmd steekt op en met vereehroe eiideil zonnescbgn met een dagen achtereen oubewolklen hemel neemt de droogte steeeds toe De pluk vau aardbozien is ruim doch zg zijn niet zoo groot en sanrgk meer als in het begin De tuingroenten zijn stug en de aanvoer er van beperkt Er worden steeds aardappeleu gerooid doch de struiken zijn niet ruim beladen en de knollen middelmatig van stuk aar Engeland gaau aanzieulgke scheepsvraohten uit het Westland hoewel ook het binnenland van da ir en andere streken roorzien wordt Eeu rale lint ligt over het groen van heesters en bloeienden planten verspreid daar zg hel noodii e ontberen terwijl vela bloemen verdorren voor dat zij zijn uitgobloeid Er is geeue grocizaamheid voor al die gewaasan Hieruit volgd dat er scbaarsohheid van bloemen bestaat Op sommige plaatsen valleu ds bladeren van de baoaeui de morellen beginnen rood te worden terwgl zii nog zeer klein zgu men vreest dat vele jonge vruchten van de peren en appelboomcn zullen alvalleu Voor de druiven in de kassen en langs de maren is het weer gunstig De eeiste beginnen rijp te worden de laatste hebben met het vooruitncht op een goede oogst vrucht gezet De sngboonen groeien doch verlangen toch naar regen van aogarken zal er eeoe menigte zijn Oranin boonen erwten en andere producten worden geel en kraolileloos De hooibouw is vlug rooiapoedig en zeer voordeclig geëindigd maar de weilanden ziju k ial het ree zoekt er oreral na ir het uoodige roedssl De melkopbrengst is tot op de helft verminderd In sommige streken zal men er toe moeten overgaan hooi aan het vee in de weiden te brengen Bij den hoogsten zonnistnnd als veel regen zelfs doorgaans spoedig verdampt is is er uu iu twee maanden geen regen van eenige beteekeuis gevallen Het buitenwater is laag hoewel er sedert geruimen tijd toevoer van water uit den IJsel plaats heeft Vooral nu blijkt die toevoer weinig te baten terwijl de polders overal water inlaten Sommige putten geven geen water meer Builen langs de wegen is bet overal stof grsüw van liet stof is het gras eu het kreupelhoRtt stof droogte dorheid kleurlousbeid oreral Onlangs deelden wg mede dat den 12 Mei jl den dag vaa het Kroningsfeesl de Nederl Israëlieten ta Jeruzalem woonachtig naar den nestelgken Tempelmuur gingen om daar te bidden voor het heil vaaZ M Willem III en het dooiluchtige staahuis van Oranje Thans vernemen wg wederom alt goede bron dat deze Israëlieten ook nog op andere wijze vanhunne belangstelling in het nationale feest en van hunne verknochtheid aan den Koning deden blgkeq hebbende zg oaaelgk een uit olgveuhont vervaardigd album met fotografische afbeeldingen van merkwaardige gezichten te Jeruzalem en ia de omstreken meteeu begeleidend sobrgven als blgk tan hulde arn 2 M toegezonden eeièl mor Ur Men chrgfl nit Assen aan het Vtr Dagblad Spoedig zal de aangename rust die gewoonlijk ftt ons Bosch heeracht volgen op de ontzettende drukte van de geestelijko kermis zooals spotters het endiugsfeest wel eens noeaeo wat ds Blacker aanleiding gaf om bij den bidstond in den avond Tüi5r het feestgehouden die kermis dan vele koopen toe te wensehen De meer dan gewone beweging na nog ia het Bosch op te orerken is dre der oprnlmitlg tta spreekstellages banken tenteiu atallenes enz enz Sprak men dagen lang over t geen het zendings eest zou aanbieden na houdt Itaen tibh hezfg met het gesproken woord te herdenken D te btOoftleelen Er waren pfektrs die de gate hebben oU tMr i volk het woord te roeren en ze ronden een gotU luisterend oor De zang liet nu en dan te Keilsthen ver en ging wel eeas aoeieljk taiet de muziek salAen Bekende en onder het rolk geliefde psalmen ook wat lie w ze liAreft maakten dan meesten indrak jtMaat houden in He diAgOn zoo ttbëieigk ook hier het gfoote strnikelhlók Dr Koypers s versohijning op den ewroadlgen met dennengroen bekleeden tpi eekstoel werd ttfèt oogedilld verbeid en toen hij dakrop vërstAëen WM er een oogenblik stilte Men nèm eenige nlifiutéAi om hem te zien Daardp hle d de ftdeniar die tm óver de tong gaat cefie UtifttA die gtüliigds ttfn een rappe tong ran levendig tenrperameftt VantMi zich welbehagelgk gevoelen tegenover de menigte Hg schetste het zendingswerk d t teekëu onzëttdd als voorbode wn Mis rerblirtie tg de hervormde kerk en gebtuikte daartoe tee i m enherïdsptaak diVfHil 9 bij de toehoortlert verrassing soms ook twijfel isii aande hare juistheid of gepastheid scheenen op te tkken l r Kuyper huldigt blijkbaar den lossen ipreektrant en wil ook in gewijde onderwerpen het toiset losrijgen in t welk deze door onze dtitige raderen gewoonlijk gesloken werd Deed hij hel uet uberispelgk talent Met vuur ast geestdrift Ja maar hij begaf zich voor de bevolking iu t noorden op gevaarlgk terrein en da £ heeft hg voor menigeen bewezen De Noormannen zijd den regel van drieën op den preekstoel oniwasisen en op goed zichtbare grenzen tussubeu rerklariug eu toepassing zijn zs niet neer rerzot maar boogea prgs stellen zij op den vorm en oratorische beelden en op het fatsoen vau den opschik Velen beueren dat de spreker tegen een en ander wel eens zondigda Hoe t zij men hiisterde oplettend toen hij het zendiugswerk den voorlooper noemde van eeue aanstaande oBwenteling iu de hervormde kerk en boe hij de e gaarne de kerk der zending wilde genoemd hebben Vrij lang lang genoeg sprak hij over vroegeren tijd en het heden en de toekomst en allerlei oraturische sprongen voerde hij op t gebied dier kerk uil Snel en met vuur liet bij zgu denkbeakleu voor de groote schare die om hem stond de revue passeeien en als hij niet rermueid mocht geveest zijn zou ieder dat rerwoudcrsu Waren er oniler de toehoorde S die een sterk geheugen hebbeu eu de pen kunnen voeren dan zbUcu lofspraak en kritiek met achterblijven Dr Kuvper kan volks redeuaar zgn Zijne stem de wijze vau voordracht gestikutatii n alles tezamen genomen trekt oog eu oor Maar bij moet althans in t naarden niet rergelen dat men booren wil eu daarna oordeelen dal men zich niet vooraf tot een gevangene stelt van uen spreker Het zeudingsfeest is overigens ordelijk getierd en komen eu hooren zingen eu bidden had tonder ernige stoornis plaats De herinnering van het leest zal niet zoo spoedig verdwijnen en de profetie van dr Kuyper wordt door velen niet vergeteu Men meldt uit Scheveningen D n 28 dezer zal eeo oude brave vissct er te Scheveningen Kornelis Pronk zgn vijftig jarig huwelijk mogen vieien Hij is de laatstovergeblevcu zoon van den in de geschiedenis van 1813 bekenden Jacob Pronk en mocht als sehippersmaal bij de gewichtige diensten door Scheveningen s vnschcrs in die dagen am het Vaderland en aan het Huis van Oranje bewezen hst ague oaar vermogen bydragen zooals aiea den braven oude thans nog een krasse 76er gaarue zal hooren rerhaleh Zoolang mogelgk bleef hij werkzaam in zijn beroep en hij mit zgne wederhelft Willemina Korving bebooren tot die goede stille oudjea die alle oehling en sympathie veidiei en Den 4 Juli jl werd een burgerliamilie te Amster m verrast door de terugkomst van een bloedverwant die sedert lang onder de dooden was gerekend uit Caliioruië Het lioufd van dit gezin had hem als kind gekend zich vaak Bet bea bezig gehouden en steida vcel lie de voor deu knaap gevoeld Groot was derhalve de vreugde toen de jongen als man terugkwam en het geziu waarin hg als jongen vele dagen had doorgebracht weder iiezocht De nieuwaangekomene kon dan ook van blijdschap uiet spreken en ts trrgee s had de vrouw des huizes hem eenig eten roorgezet ook tot eten was hg door trengde ovent lpt niet in staat Hoe hij het in al de jarri gehad wat hg gedaan had w ren attuuri jk de eerste vragen dea gast ter beantwoording lesgeven Hij verhaalde dat hij in Californië had gewoond als landboawer in bet bezit van een groote boerderij en aanzienlijke kadde vee Hoewel hg niet sehatrgk was gewotden vta hut hem todi goed gegaan van daar dat hij naar Holland was vcrtrokkan oa zgo broeder dien bij in het jaar I6S2 op dé reads tan Batavia het laatst had gezian te sri n nee te gaan de ovaitocht waa voor zgn rekeniqg Om zgn fsmilie een denkbeeld randen omvang zgner zaken te geven deelde hg mede dat hg bg zgn neef Kilsdonk een wissel had gedeponeerd groot 80d0 op den heer Gljckerorsel te Amsterdam betaalbaar ten kantore tan pe C Bij dft eene hewA Weel het naturigk niet de telgMide chgen kwatai de doodgewaande Uoedterwant trouw b de familie troeg toM wdl eens om enig geid zijn ueéf KJIsdonk had wel een wisse oaar hij bad zooveel niet noodig met en galden of tien was tng gëboipen Bg het derde bezoek weid het ter leen gevraagde geld tsimeetdetd aety hO totdat het ten laalsts JO bedroeg Argjvaan w rd tolslrekt niet gekoesterd in de trengde ater den ternggeronden bloedverwsnt dacht men niet a oplichting Vgf dogen na zgn komst te Amsterdinn bracht hg weer een bezoek aan zijn boilie en rroi of aan het pier ii Va la hÈt joi bièld een tsrde had van ISAD doHata toot bom in de hrandkast vilde bewaren later zoa Ug ftit vrvl tsragattl rangen Men voldeed hierain met genoegen en vond het aangenaam dat de jongen zulke goede zaken had gedaan Na oien dag echter werd ds bloedverwant niet meer gezien meu boorde uiets meer van hem en lot den huidgcn dag is men zijn spoor bijsier In de eerste dagen koesterde men nog geen argwaan later echter wel en de blijde familie begou te vreezen dat haar Ugdschap wat al te duur gekocht was Het duurde niet lang of het vermoeden werd zekerheid De broeder tan den doodgewaandeu bloedverwant kwam eens bg zijn familie sprak orer het plotselijka rertrek ran zijn broeder en kreeg het bewija ran d 1600 dollars in handen zoo zorgvuldig in de brandkast bewaard De oude zeeman die jaren lang op Amerika gevaren had en het Engelseh goed verstond sag terstond dat de gewaande 1500 dollars niet anders waren dan een afmonstering van eeu matroos onderteekeud door den Engelschen onsul te Antwerpen Thana was het bedrog zonneklaar tut meerdere zekerheid ging men nog naar den heer Kilsdonk en mocht daar vernemen dat desen niets bekend was vau een wisssl vau 8000 De blijdschap was veranderd in verdriet de jongen van vroegere jareu was teruggekomen als oplichter en gevaarlijk sujet Aan de politie werd keuuia gegeven van bet voorgevallene de bloedverwaut werd opgespoord doch te vergeefs de vogel was gevlogen tonder zgn tegenwoordige verblgfplaals op te geven FiUeit vaa JiutUie Te Dresden zijn den 2 Juli 11 proeven genomen met den regeneratieveo oven door Friedrich Siemens verv iardigd tot het verbranden van Igkeu Ëeo der taee kamers waaruit de oven bestaat is afgesloten met tegels die door gas en verhitte lucht tut den warmtegiaa 1 van witgloeiend gzer worden gebracht de andere bevat een bovenste afdeeling waarin de lijkkist gerold wordt en een benedenruimte waarin de aach door eetf rooster valt De lijken warden eerst door verwarmd gas uitgedroogd en dan v rbraiid Uour tot op SOO graden verhitte lucht met bijvoeging van g gas Gceu de minste rook of geur hss te bespeuren toen eeu 200 kilo wegend paard ur rd verb and Ten 4 u 35 miu kwam bet iu den oven leu 7 a waren nog slechts aach en overblij selen van beenderen te zameu 12 kilo wegende over Ëeu aantal geneeskundigen en andere autoriteiten op weleuschappeigk gebied wooudeu deze proef bij Meu meldt uit Bredi van 11 Juli Het zeer felle onweder dat hedeo ochtend tusschen 4 en S anrboven onze stad en om s a wk wi woedde heeft een treurig ongeluk teweeggebracht Vgf arbeiders waren aan den Tirbeischeo weg aan t uitdiepen der vaart werkzaam in een schuit gezeten In een klein overdekt gedeelte van die schuit schuilden vier hunnervoor den regen een vader en twee zoons en uogeen zoon van den vgfden aapwezige Deze laatsteging juist het zeil inhalen torn de bliksem iu deeehuit sloeg waardoor hg gewond en de vier overigen gedood we rden DelaDgi iJk voor velen In alle branchen in het bgzonder echter met betrekking tot de algemeen veel gezochte origineeleloten rechlvnardigt zish het vertroaweu eeneragds door da bekende soliditeit der Srma anderzijds door den hieruit tan zelfs voortspraitendeu enormen verkoop der loten Het door zgne nauwkeurigheid bekende baukiershnis Adolpfa Hau ia Hamburg kan deswegen iedereen sterk aanbevolen worden en doen g op het heden in onze oonrant voorkonuade adverteotie der tootaelde firaa algemeeu de aandacht vestigen aBB a jfaMgBeaa gigg ae38a = i i i V i iMseaes Koloniën b OSX IN D l £ Aan het a gemrett overzicht tan de Indiir tas 3 Juni is het tolgende ontleend Ëike dj brengt oi s nieuwe tydifigen dis bevestigen dat Atsjia niet overwonnen en de oorlog niet xcöiodigd is maar daarentegen nog zeer belangrijke ktachtainspanniqg zal eischei eer wg van de kiatstreek meester zgn Zoo bericht de koamandant der aaritien e middelen dat te Bigaa op de sommatie om de Nederl vlag ta hgscben ons zuik een krenkend antwoord werd gegeven dat hg het noodig heeft geacht een 40tal punigranatec in den kampong te werpen om de lieden wat meer welkiveodheid te leeren dff aDsahen zoiden zeggen poor laut apprendre h Tirrs Zoo hoeft kolonel Pel vf ciceoaardige wgie tet krooningsfeest p 12 Mei aan de Atsjineezen btkeod gDoiaakt Uè 101 lalnotschotcn njt den ktaton en da onüiggeude versterkingen gelost wareu met puntgranaten op ds vgandige kampangs gericht W de w tme 4Kscbaot eerendeela aet icherp 2yo ithans schrift mes lit At in De vijand is door den terugkeer van een gedeelte van onze troepen tevens zoo overaoedi r geworden dat de kraton en Maraksa door eenige duiteudeu gewapnden zijn aangevallen De meeste geloofwaardige iierichlen zeggen dat de vijaud met grooter massa a is te velde getrokken dan sedert de eerste expeditie tegenover ons hebben gestaan Er moeten nog meer aanvallen hebben plaats gehad dau waarvan de regeering berichten gewag atken Onze troepen werden bij dag en nacht bestookt De vijand bee t groots verliezen geleden Ouze versterkingen zgn evenwel onneembaar roor die ongeregelde benden en kolonel Pel is een waakzaam en energiek bevelhebber Gelukkig ia de cholera geweken maar desniettemin is onze toestand van ernstigen aard want een gedeelte van onze troepen lijdt aan buikziekte en koorlseo zoadat te Atsjin 500 zieken souden zijn Door de aanhoudende aanvallen worden onze manschappen afgemat en voortdurend moet uog worden gewerjil aan de bevestiging van onze uedeizetting De noodzakelijkheid bestaat dan ook om onze krijgsmacht te versterken zoodat het stoomschip Prin Alexander as van Atsjin teruggekeerd naar Sumarang is vertrokken om troepen in te schepen Behalte kleinere detachemeulen die reeds vroeger gingen zullen van Padang Samarang en hier binnen eenige dngeu 900 man ten strijde trekken Voorts wordt verzekerd dat elke maand 200 man derwaaris zullen gaan tut aflossing of vervanging van andere troepen Kolonel Pel zon ook de aehterlaadkanonnen hebben teru gverzocht die generaal van Swieten had weggezonden omdat daarmede nieuwe werken moeten worden hewapeod De Atsjineezen ge en overigens Idijken van toenadering tot onre vestiging wnut er moet een oogenblik zijn geweest dat men zich niet dan ast gewaperde madit 100 schreden buiten onze wallen of grachten kon wagen tem ijl des nachts ons vee is weggehaald en de kettiuggangefs gedood werden die het bewaakten Kolonel Pel heeft het ernstige van zalk een toestand ingezien Het laoge een bespottelijk denkbeeld van deu geoefendeu vijand zijn ons te verdrijven wil men den oorlog niet in duur en omvang zien toeneaen dan moet met kracht doorgetast en een ontzag voor onze u spenen ingeboezemd worden dat blijkbaar nog niet bestaat al zegt de Penang Gazette dat Paaglima Polim zich niet langer met de verdediging des lands bezig houdt Dat blad weerspreekt echler heden hetgeen het gisteren heeft medegedeeld en wij hechten etenviel aan de berichten die het a en dan ten gunste van ons be at als aan de lastertaal die wij een half jaar geleden tejgen Nedorli d daarin konden lezrn Vrijdag 22 Mri jl zijn eenige dames en de oommisiie uit de B taviasche burgerij naar boord r Ms fregat Zeeland gelogen om hulde te brengen aan de marine wegens de verrichtingen te Atsjin zij werden door het ctit major op feestelgke en harteIgke wijze ontvangen Te Soerabaija hebhen de officieren der aaride daar in station een feest gegeven aaa hun valn Atsjin teruggekeerde kameraden Aan generaal Verspeydt ia eervol ontslag en pensioen verleend met deu titulairen rang tan luitenantgeneraal Het Indische leger verliest in hem zgn meest beminden aanvoerder Ook de kolonel der infanterie van Daaien die eijn pensioen had aangavrvagd doch wien zoolang de enquête oog niet afgcloopen heette eervol ontslag werd onthouden is eindelijk gepensioneerd Men heeft al de schuld tan de mislukking van de eerste expeditie zeer ten onrechte grootendeels op hem geworpen en e a loenoffer voor de van vele zijden begane fouten in hem willen vinden De m oor Cava jé vertrekt insgelijks we poa redo nen tan gezoudheid naar Europa Tut inspecteur van het lager onderwijs roor Europeanen in e derde afdeeling is benoemd de heer W van der Lee hoofdouderwgur te Soerakarta In Bageleu kwamen in April 4480 oboleragevallen toor De Penmg Gatelle doelt mede dat Paaglina Polhn litijkbaar geen werkzaam aaudeel meer neemt aan den oorh g eu dat meu van meening is dat ij niet meer zoo vgandig gezind js alstjroeger al heeft hg zich dj n ook uog onderworpen De Penang Gezette verklaart van Toenkoe IVahim zich noemende zaakgelastigde van den spitim van Atsjin te Fiiiang eeu iugezouden stuk te heUben ontvangen dat echter niet wil plaatsen omdat het lasterlijk en kwaadaardig is Eenigen tijd geleden zag die krant tegen zulke stukken volstrekt nieiop I I II I saiagaagg SB saggi Laatste g richte i Kissingen is lluli Briaa fiiamvk is bedeu p een tocht iu t ypen veld ikmr en schot aan de rechterhand licht gewond De misdadiger een jong mensch wiens identiteit nog niet bekend is is as