Goudsche Courant, woensdag 15 juli 1874

Eene prachtige PIANINO gebreveteerd Toor de INDIEN gemaakt dus bijzonder sterk Frangch fabricaat geheel nieuw wordt door gelegenheid TE KOOP AANGEBODEN voor 535 de kist er biJ Schriftelijke Guarantie voor 5 jaren de TOON is buitengewoon de boaworde zoer rijk koper mecaniek 7 octaaf 3 saarig te Oouda te bezichtigen Adres letter P ter Ouursntdrukkerij Gouda Vrijdag 17 Juli 1874 W 1Ö43 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Onistrelien niililelll gp re tfafil Hij nerd door de diep reroDlWAHrdigde bevolkitig Ujna vuu knnt g4 aiiiaU Prins Bismarck bevindt zich zóónel d it hij onmiddellijk ua deu aanslag in geielscbip ran graaf Pappen heiQi door de stad gereden is en rich aan het ljk vertoonde lie wond heefi niets te beteeketicii KiSSingOD 13 Juli Ue persoon die lpu aanslag op Ik le en van liistcarck heeft onderuoiuen is en jeugdig werkman Kulluianu geuaaiDd lid vau de Katholieke jongelieilen vereeuiging te Salzwedel Mea had hem herhaa dtlijk iii verkeer met een Katholiek pneaici opgemerkt cil daarbij gcoieeud reden tut ver denkiii te hcbbeti Berlijn 13 Juli Naar men verneemt jaJ het € ougres te lirussel den 278leu de er urden geopend £ oniti j vi itcgwi ooriJig r van Kngeiand en zal er lan ivotdeu beraailslaagd over En jelajiirs vooistel ot beperking van hit programma Eerst anneer dit is aiiBgfuonmi aai eeu Eiigelseh gerolmachtigde all het oniirts deelnemen Versailles 13 Juli in de Nationale VcrgadeWng beeft de beer Aneel namens de commissie voor htl budget bikend grmaakt dut zij tn de beer MAgne zich veieenigen mvl het amendeineut Joubfrt om do ïOütbel sting met iCn opoent te verboogeu Moigeii discussie Rome 13 Juli Bij de gemeenteraads verkiezingea alhier hebben de camlidaten die de regeeriug gunstig gezind lija de overwiniuiig behaald I e de licaleo hebben tich van stemming onthoudea Londen 13 Juh in het Lagerhuis hteft de heer l sraeii de hoop te kennen gegeven dat het Parlement den 5n Augustus zal kuimen worden ge lotea Aangaande het wftsout erp op het ceremonieel in de Anglikaaiische kerk waarvan de behandeling is uitgesteld zeide bij dat het debat overmorgen zal worden hervat Indien het dan bij tweede lezing wordt aangenomen zal de discussie over de artikelen 4egen Vrijdag a in de orde wurdun gesteld ten einde gelegenheid te geven tot eenegtdachtenwisseliug over jMjs besluiten door den beer Xjladstoue tegen betont werp ingediend De regeeriug ial eh onverzettelijk 4egen die besluiten verklaren omdat zij strekken ter vernietiging van bet godsdienstig gevoel waardoor de 4iatie zich reeds meer dan twee eeuwen zoo zeer heeft udarscheiden Burgerlijke Stand GfcflOUKN 11 Juli Martiaos ouders F Danem en 8 T a dcT lley Dirk ouders A l ciw en M J Keparoii 12 Adrnuia Maria ouders A vau tleijniugea en N de Oadea Adiiana 6eertruy oudere C J Vun der Louw eu R J Boot Johaonea cobu ouders W van ï oon fa A Hoogcrrboom 13 Mijnije ouders R van Weeldeu eu C van Eek Maria ouders 11 Verkerk co V A VVilheloias OvEBLfOtN 11 Juli C J van den Kog 9 d A G vao der List 4 m L Oicrkamp 7 m 12 B J Ter hegliet 4 m J C van Ueul hnisvr van H Sliedrecht 41 j W ae Vroom 2 j ADVERTENTIEN V Mfln geliefde Eehtgenoote J W F vak VÜQT beviel hede ontgdig van een döoden Zoon J J VBBDBIES Gouda 12 JnU 1874 Uit de Hand te Iiuur of te koop Ben HUIS HOOIBERG HUUR en BOOMGAARD dat in 3 perceelen bewoond en waarin allerlei ambachten kunnen worden uitgeoefend staande aan het Visaertje te Ghuda en te bevragen bg A BOUWMAN vooraan Bloemendaal Te Rotterdam wordt met 1 Aug in een klein gezin gevraagd eene ülTf 1 ÜESB als Dienstbode alléén voorzien van goede getnigen Adres met franm brieven bij de Boekhandelaren ALTMANN en ROOSENBÜRG te Rotterdam Er wordt gevraagd om ten spoedigste in dienst te treden BEN BEKWAME 7ERWERSKNECHT Adres aan het Bureau dezer Courant Openbare Verfcoopingf op VRIJDAG 17 JULIJ 1874 s namiddags ten twee ure aan de üouwe wijk C n 228 te Gouda vaii INBOEDEL bestaande in MEUBELEN eu HUISRAAD VLOBRKLEEDEN KARPETTEN PORCELEIN GLAS enz Alles vóór de Verkooping t zien en informatiën ten kantore van Notaris Mr KIST te Gouda Openbare Verkooping te Nieuwerkerk a d IJssel in het Statignskoffijhuis op WOENSDAG 15 JULIJ 1874 svoormidd 11 ure van een perceel BOUWGROND en WATER geschikt voor 10 WONINGEN in den Essepolder onder Nieuwerkerk ajd Used belend aan de eene zijde Mej HOLSTEIJN geb Ravestkin en aan de andere zijde van VIANBN trekkende vóór vau s Gravenweg tot achter aan de Wed POLLEN kadastraal Sectie A n 2154 en 2155 te zamen groot 8 a 80 c Breeder bij biiletten Inlichtingen geeft Notaris MONTIJN te Gouda Uitnoodiging ter deelneming aan d op nieuw aanvangende trekkingen der da üe regering van het hertogdom Bruasn kLui enburggoed gekeurde en gewaarborgde groot GeWverloting De hoogste prijs in het gelukkigste geval bedraagt 150000 Tlialer 0 7262300 Dt Ilooldprijzen zijn Thaler 100 000 50 000 25 000 20 000 2 a 15 000 1 a 12 000 O 10 000 1 k 8000 2 il 6000 lü 5000 22 a 4000 enz enz Meer dan de helft der lolen worden door zes verlotingen met pryren uitgelrokken in het geheel 43 500 prijzen uitgetroKkeo welke kraehtena het plan binnen eenige maanden door bet iot moeten zijn aangewezen Tegen inzending van het bedrag per postwissel of aangetsekenden brief daar ook gangbare coupons en postzegels door mg in betaling w rden aangenomen verzendt de ondergeteek nde originele loten voor de eerste verloting welke officieel vastgesteld reeds op den 23 en 24 Juli a s f laais vindt tegen de volgende vaale prijzen en geheel Oigineel lot Thlr 4 of fl 7 half 2 3 50 vierde 1 1 75 onder verzekering der prompste bediening Ieder deelnemer ontvangt van mij de Van het officiële wapen voorziene originele loten Het origineele trekkingsplan alsmede de Holland sche vertaling daarvan wordt bg iedere bestelling gratis bijgevoegd sa worden de getrokkene prgren benevens eene ambtelijke trekkingslgst aan de belanghebbenden nauwkeurig toegezonden Men gelieve zich tm epoedigslo en rogtstreeks te wenden tot ADOLPH HAAS STA A TSEFFECTENHANDELAAR in Hamburg Oir Voor het mij tot dnaverre gesohonlene rertronwen zeg ik mg ne geëerde deelnemers mijnen besten dai k GaaiU Drak na A Brinkman Mevrouw de Wed DIJXHOORN op de Markt vraagt tegen Augustus a s eene KEUKENMEID BOEKE HDIDEKOPER LANDBOUW EN WERKTUIGKUNDIGEN Grroningen HH Landbouwers worden aandachtig gemaakt dat bestellingen op HOOISOHUDDERS HOOIPEBSENen GRASMAAIMAOHINES KAA8PERSBN en WRONGELMOLENS zoo vroeg mogelijk moeten geschieden opdat de aflevering in tijds kan plaats hebben Inlichtingen voor Gouda en Omstrekeö te bekomen bij den Heer J VERBURG Landbouwer Asturie Beeuwljk Manheer Dankbaar voor het gewensehte gevolg met hetwelk ik hut aanwenden van uwen American Balsem bekroond heb mogen zien diiar mijn hoofdhaar dat aanmerkelijk begon uit te vallen in betrekkelijk weinig tijd weer flink is aangegroeid en de baarroos of schilvers die mjj hinderde geheel verdwenen is zoo veroorloof ik U dit feit wereldkundig te maken tea einde aan ieder het middel dat by U te bekomen is aan te pryzen was get A C C NIEUWENHÜIJSEN A mstebdam 31 Maart 1874 DE AMERICAN BALSEM geeft binnen eenige weken hergroei van haar verdr ft roos of schilvers belet het uitvallen ea vroegtjjdig grjjs worden Franco aanvraag a 2 de flacon gemakshalve 42 blauwe postzegels bij THEOPHILB haarkundige kerkstraat bg de Vjjzel3tr8at514 Ah STEBDAM NB Men ontvangt de bestellingsbrief weder Getuigschriften worden niet geplaatst ala op geteekend e toestemming Abshaubbin s of Anti Rhiirnatische Watten Groot zijn de vorderingen welke de AB8HABBIN S of ANTI RHUTISCHE WATTEN op het gebied der geneeskunde maken daar hunne genezende kracht aan wonderen grenst Ieder lijder die aan de volgende pijnen hetzjj jicht kramp buik hoofd kies of schouderpjjn pijn in de gewrichten armen beenen of welke kwalen meer van Rhumatischen aard en door koude of vochten veroorzaakt Igdende is wordt door het gebruik dezer Watten volkomen hersteld Brand roos uitslag of jeuking der hnid doen zg op eene voor het ligchaam onschadeljjke wijze geheel verdwjjnen Zjj die van deze Watten gebrnik maken zullen spoedig ondervinden dat zij snel krachtig en zeter werken en dat zonder eenig nadeel toe te brengen aan andere middelen noch aan kwalen van anderen aard schadelijk te zgu Ieder pakje met eene gebrniksaanwgzing voorzien en die wordt aanbevolen bg bet gebruik te volgen kost slechts 30 Cents een prijs die niemand moet tegenhouden om het middel aan te wenden Verkrijgbaar aan het Hoofd dépot bg A BREETVBLT Az te Delft die deze Watteno a vBrkrggbaar heeft gesteld bg T A G VAN DBTH Oouda Wed BOSMAN A PRINS Zevmhuizen T W DEN UIL Schmmhovetu A KAULING Alphn s J GOUDKADB Botkoop J H KELLER bn Zoon Weste Wagenstraat en A REUNAEDT Oostpoort Rotterdam SOIH TTTTE ie ICr BEKENDllIAKINO BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Ooarfa brengen Ier kennis van belangheb benden dat orereeokoOHtig Zijfier Majesteit besluit vao 28 Janij 1838 IStaattUad rO ii de Commissie van onderawk ent omschrereo in Art ISrlerH et op de 8CHUTTEEIJEN van II April 18Ï7 bare bg de Wet bepaalde warktumbeden heeft aangevangen en roepen bij dnse op alle dit jaar voor de SCHUTTRKU inge chreven en geloot hebbende per ouen om voor de voornoemde Uoianissie te oompar rea in hel KAADHUIS deur üemeeute op Frijdag den Hn Jolg 1874 des voormiddags ten 1 ure ten einde of voor de SchnUerlijke cKmtt Ie worden gedetignaerd of wel redenen van vrgsial ling brbbeade daartoe de rereiaolite bewijotukkeii iu Ie leveren opdat di zaadeo JtMinen worden ondersocbt en an de wet getoetst Wordende de belanghebbenden aangemaand om iet te vertainmi ten bepaalden tijd voor de Com inisaie van onderroek Ie vfrsofaijnen daar zij welke niet mogten opkomen gebonden worden geene rede nen tot vrijatelling te brbbèn en roor zooverre bun dienstpliglige iiomners xijn ten deel gevallen by de Seinttery zullen worden ingelijfd Gouda den 15 Julg 1874 Bbrgemeester en Wethonders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DUOOOUIVEK FOSTUIJN Bkhy L B BUITENLAND BulleDlaodsch OvcrzlcM De indiening tan het rapport der ooostilntioneele eommlsiie der Frauscbe kamer is weder vertraagd men zeyt na d t hrt he len cal inkomen £ r moeten wed r ouderbaLdeliiigeu zyn gevoerd tiusclien de rrgeering en de cummisale De bebanileliig ran de voorstellen Sa iite Croix en Périer zu len eerst Maandag iu leibnuil met du rapport bespraken warden lilt liukermidden blijft zijn afwachtende houding gclruuw maar i is de vraag of deze fractie bij de I route punten au verschil niet verdeeld lal geraken leii zegt dat wanneer de stemming tot geen resul ut leidt over h t voorstel Lambert de Sainte Croix of Casiniir Périer een lid der rechterzgde Chaper op nieuw eeu voorstel tot ontbinding zal indienen Daar de siterate rechterzijde echter in de laatste dagen vry wat kalmer ia geworden ia het weder zeer tnijfelacfatig ol er een meerderheid voor het plan van Caaimir Périer zal warden gevonden Intusschen ia het voor de aanwinst in kracht voor de linkerzijde een goed teekeu dat van de 15 afdeeliogavaarzilters e 9 van de liukerzyde zijn eeo ongehoord feit Het voorstel van den miuis er Magne tot rerhooging der zontbe asting ia in overweging genomen doch ten slotte met groote meerderheid verworpen Wolowski s voorstellen zullen nu wel doorgaan De vraag is dan of Magne consequent zal blijven en heen ul gaan Ia Duitschland heelt de moordaanslag op von Bis arok te Kiaaiugea veel sensatie veroorz iakl De zaak beeft overigens niets te beteekenen Bismarck heeft ren liebte wonde aan de hand hü gaat nit zooala gewoonlijk eu is bet voorwerp geweeat van vele de BODitt tijn De dader waa zegt men een lid lan eeo Booaaohe jougelings vereeniging die Haarschijaiyk daohi dat Bismarck s dood de katbulieke Duitsohers zuu verlossen van de Met wetten Met eenig doorzicht had de jonge knipei Kallasna wel kunnen berekenen dat deze wellen ea de geheele auti uUrtBontaanaobe politiek van Oiitseklaad niet meer staan of vallen met vorat Bismarck Hü zal door dezen aauslag oieDand benadeeld hebben dan zy u eigrn zaak Intuaohen ia nader ondertoek noodig alvorens men verband kan oonstaleerea tussohen dit feit ea deultnmontaaeu Op aommige plaateen in Praisen o a te Qnednau ija Detrekkeiijk eroitige oulosten onder de landelijke bevolking uitgebarsten sver de toepasaing der nieowe kreiêordnunj Aan de Timei wordt ait Santander getelegrafeerd dat de verontwaardiging ia Spanje zeer groot is over de roeste slachting ea den moord van kapitein Sebnidt Men rekende er op dat Duitssbland zicb zal doen gelden daar dit tbana de tweede Doilacber ia die binnen U dagea vermoord ward De Spaansche regeerlag bcelt plechtig verzekerd dat ofschoon bonderden Carlisteo in handen barer troepen gevallen zgn nooit een eake e gefusilleerd is en dit beweren dat brkraisbtigd wordt door de ver zekering der correspondeoten in het republikeinacke leger verdient geloof Dat de C arlisten troiweoa op woeste wijze oorlog voeren blijkt o a ait bet jaarvrrala van da Paapelana spuorwegmaataeba y Gedureode bet jaar 1873 hebben de Carlistea 19 stations en 49 buizen moedwillig verbrand en leer vele spoorwegbeambtea vermoord De Poitugeesehe regeering beeft bij de kamerverkieMuiien de orerwinoing behaald Er zijo ia gekeel veikozea 78 ministerieehi leden terwijl slechts 14 caadidateu der oppositie de meerderiieij hadden Aan de reeds veracbeideoe weken in Denemarken beetaaiide minislerteele criaia zal thans een einde komea door reconstructie raa bet tKSlaaade miaisterie althans de minister rag biunenl zaken Sonoeabach beeft de opdracht va een nieiw kaboiet te voraeo aangeneaen FR ANKBUK De beer Hoason beeft bü de Académie des sciences noriilea et pulitifaea t yijj ir ipmarkingen ing diend betrolfeude de Êai seiie bevolking fedarende de twee laatste eeimen Vao statistische tabellen deed bü deze vergezeld gaan c daarmede heeft hg zijne atel io en bewegen De ooncluaicn waartoe de beei Uusaou komt zijn ongeveer dete De toeneming der geboorten die in lekrr opificht ren natnarwet moet beetrn beeft in Parijs gelijk in geheel hel overige Frankrijk een zeer laugzamen tred aangenoaen Het getal der wettige buwelgkeu neemt belangrijk toe De buiten huwelijk geboren kinderen zijn in Pargs tweemaal zoo taltgb als in bel overige Frankrijk t maar brengt iku het in verband aet de werkeLgke bevolking dau kau men eene onmisken bare verbetering opmerken Het kwaad dat ait deze onwettige geboorten voortspruit wordt nog verzacht door de zeer spoedige toeneming van het getal wettige of gewettigde kindereu Ten gevolge vtn de algemeeoe welvaart ea deu vooruitgang in den algemeenea gezondheidstoestand neemt de alerfte der volwaasriien af en stggt het gemiddelde cijfer van bet leren te Parijs Ma r de aterfie der kleine kinderen is daar betrckkelgk groot Wat zon het zg a zoo men op de Parijscbe sterftelijsl de zoo talrijke sterfgevallen der kindena plaatsen aeest die baitea de stad by minnen besteed het leven verlieteo Wat de doodgeborenen eo de onderaobeideu loorlea kiudermoord oaagaat dit zija evenveel wonde plekken waarvan Ben gedwongen is te erkennen dat zij onophoudelijk verergeren Het zelfde zoo bet geval lijn bg de zelfmoordea n o de nieuwe aanbeohtiog van de bevolking der voorsteden bij die van Parijs geenen gunstigfsn invloed had doen gevoelen In het algemeen zegt de heer Mussou indien de bevolking van Pargs nit too verschillende elementen saaen gesteld ziob schijnt te verbeteren wanaeer men haar uil zeker oogpunt beschouwt zg biedt aan dea auderen kant dea beschouwer den moralist inzonderheid een tooneel aan wel geschikt oa een gevpel van droefheid in te boezemen Die slechte zijden heeft Parijs te danken aan haar positie als hoofdstad aan baar aobrikbarende uitbreiding waardoor zij een toevluchtsoord is geworden voor alle gevallenen en ooge lakkigen van Frankrijk en van alle landen de kweekplaats van alle kartstocbteu waar de ondeugd liobtelgk voedsel vindt en zich als eeae beametielijke ziekte verspreidt zonder dateenige aaalre l iu staat ia de verderfelijke werking daarvan ta ken te goao Het artikel van den aïigaro waarom dit blad is gesohorst is getiteld Enfin en daarin laat SaintGeuesl het vooriiomen alsof de militaire dictatuur nu eindelijk is iogeroerd Uij oierlaodt de Natiouale Vergadering met beleedigiagen Zoo gij aan een andere Nationale Vergadering uw coaatitaeereade macht zult willen overdragen zallen wij u oiet gehooria men zoo luidt bet De maa die zal gehoorzamen is een oproeriing De aioiibt vanden Maarschalk ia buiten uw bereik en gij kunt haar tron ene niet aanraken want bet gehrela leger verdedigt baar Daar de maarschalk door a bet hoofd van den staat gemaakt is kent bet leger slechts hem volgt bet leger slechts hem gehoorzaaat bet leger slechts hem Want het leger heeft een afschrik van de oproerlingen van het parlemenlarisme eo zal tegen allen den soldaat verdedigen wien gij de oppermacht geaohouken hebt Kn zoo in een oogenblik van opwinding de aanvoerders der partijen terug wilden komen op hetgeen ze onherroepelijk beslaten hebban dan zal de eerbied die bet leger n toedraagt bet nopen beu te dwingen uw eigen werk te eerbiedigea DUITSCHLAND Frita Beater wieot overlijden bericht wordt werd den 7n November 1810 te Slavenbagen in Meeklen bargSobwerin geboren waar zijn vader burgemeester en vrederechter was en tevens een niet ooaanzienlijke landboeve bezat Zija eerste opleiding ontving Frita een bnisonderwij lers eu bezocht later het gjmnasium Ie Friedlaad in MeckienbnrgStrelitz en dat te Parcbia Van iemand met een letterkundigen aanleg ala Seater mag het verwonderlijk heeten dat wü hm ia 1S31 te Uoatook vinden om zicb aan de recbtagelrerdheid te wgdeii en een jaar later te Jetia maar bet was don ook slechts met tegenxia dot bj dat studievak kaoefeade H j bracht die studie eobter niet ten eiodr rant in bet najaar vau 33 trof hem tijdens de zoogenaamde groote demagogenvervolgiog met zoovele andere jeugdige aunnen vao talent bet lot vao in Proiaiscbe gevangenschap te geraken Na een jaar op zijn vonnis te hebben gewacht werd hg ter dood veroordeeld duch ontving gratie en werd daarop tot 30 jaar vealingstraf verwezen Tot aao dea zomer van 1838 bracht bij ondanki alle protesten der Mecklenbuigsobe Ergeering zijn straftijd in verschillende Pruisische vestingen door ea na zijn uitlevering ging t hem niet beter daar bij teistoud werd geïnterneerd in de Meoklenburgsdie resting Dooitz lutrlat bij eindelQk krachtens de door Pruisen verleende amneaiie van 1840 de vrijheid terugkreeg De tijd van zijn gevaugeoschap waa echter voor wetenschap en kunst niel verloren gegaan Dat kj zgn reeatsgeleerde studiën had loten varen ia verklaarbaar in plaats daarvan had hij zich aan d beoefening der Duitsche letterkunde en aan teekenen gewgd eu wellicht uit beboefteaan afwiasoling hield hij zich ook met malbeais bezig en wat hem aan bet ouderlgk buis herinnerde aet landboawweteaschappen Dit laatste stelde hem io staat na bet herkrggea zijner vrgbeid bet btheer van Let vaderlijk er oed op zich Ie nemen waarvan bij echter in 1850 weder moest afzieu Toen zette bü zich ala priroal dooeut in de Poameische stad Treptow neder waar weldra zijn eerste dichtwerk verscheen onder den titel vao Lauschen en Eumels kleine plat Duitaobe verten die faun ontstaan hadden Ie danken aan dea vioolijken eu grzeliigen omgang met zijn vrienden Peters te Tbalberg en Schroder te Treptow Zonder ons te bepalen tot een dorre opaomming Van al zijn werken willen wij alleen nog vermelden zijn ook hier te lande zoo gunstig bekende rOlle Koaellen Gedroogde Kruiden een reeks van novellen in proza waarvan met recht Ut de Fianzosentid eeu juweeltje mag heeten Onder de dichters die in bet plat Duitacb hebben gescbreien komt zeker de eerste piaata toe aan Frita Beuter BINNENLAND GovOA 16 Jdu In t belang der zaak achten wij het door den heer Luijlen gesprokene in de raadszitting van pisteren