Goudsche Courant, vrijdag 17 juli 1874

f NeW Yark 15 Juli Gisteren avond ten vgf nnr is in Chicago een hevige brand nitgebarsten Vi r blokken huizen beginnende bij den hoek van de Uarrisonstraat d de 12e strut zqn vernield Daarna iloeg d vlam over naar den anderen hoek van de ü rriion en Kake straten verotelde aeoe kerk bet posthautoor en vier hdtels Te vergeeb liet mrn tal van gebouwen in de luoht sprinieo Ten tien uur werden de vlammen onbedwingbaar endreigen zich tot aan den oever van het meer uit te strekken Er waait een hevige Zuidweetea wind CMoagO 15 JmH Te midderoftcht is men den brküd aan de Vauburenstraat meester geworden Meer dal 20 blokken hniten s JD vernield eo 4 pompiers werden gedood Munchen is Jull De kamer van afgcfaardigdeu lieeft b $ d gesohilponten ov r de baitengewque WiDgjrijk enofg ogi Uier een plnals te geven Wij ♦ eatig ft hKtop mei het oug op het alom verspreide iericht 3 t er in Gouda eeii geval van Cholera anaItca iüu z ii voüigekumeii de a iiid icht Advies vaa Or LUIJTRN uitgebracht in de Raadstittiag van 15 JQli 1874 Dr Li UTE N neemt het woord niet oni het voorstel om gexaiveid watetj veftkrijgbaar te stellen to bestreden integendeel hy zal voor elk voorstel stemmen dat leiden kan de inwoners nil beter drinkwater te voorzien Dit neemt niet weg dat hg eene zaak tot klaarheid moet brengen waar de belancen van onze stad en van het algemeen zeer in betrokken zijn Het geval zegt de spreker van Cholera asiatica dat opgegeven is kou niet anders dan een geval van Cholera nostrai geweest zgn De gronden waarom ik hier toe besluit zijn de volgende Cholera asmtica of besmettelgke Cholera ontstaat niet oorspronkelijk in Europa Deze ontstaat in IndiM aan de boorden van de Ganges en wordt van daar tot ons overgevqerd In vroegere epidelnien toen de Cholera asiatkca meer extensief besmettelijk was bleef die in den winter bestaan en kwam sporadisch zelfs onder felste koude voor Wanneer ons de winter verliet ontwikkelde zich de epidemie op nieuw om hevig in de eerste maanden van het voorjaar te woeden Die tijd is thans geheel Toorbij gegaan en mogen wg met zekerheid stellen dat de kiem van ontsmetting in den afgeloopen winter geheel ï verloren gegaan niet alleen hier in ons land maar in het geheele Europa dat ons omgeeft Nu weet ik wel dat de Cholera asiatica soms groote sprongen kan maken maar niet in die mate als dit thans zou moeten plaats hebben Was de Cholem b v in Londen was die in het naburige Ihiitschland ik zou niets Met zekei4ieid wiUen zeggen maar thans is eene besmetting onmogelijk Het is dus geweest een geval van Cholera ftostras niet van Cholera asmtica En die verassing is teligter mogelijk omdat de versobynselen van Cholera nostras met die van Cholera astalica soms geheel overeenkomen in die mate zelfs dat ze volstrekt niet van elkander te onderscheiden zjn Zoodat ik meermalen de woorden heb geuit dat Cholera asiatica en Cholera nontras geen ander verschil van verschgn elen geven dan dat in de eerste ziekte de Igdei s sterven ea in de tweede herstellen Nu kon er onder de menigte gevallen van Cholera nostras die voorkomen een enkel geVal gegeven worden waarbjj de zieke bezwijkt Dan vervalt ook dit onderscheid en is het alleen het wetenschappelijk aangenomen feit dat Cholera asiatica in Europa niet oorspronkelijk ontwikkelt terwijl geene besmetting mogelyk is dat wij met zekerheid kunnen beslaiten dat het gegeven geval geen Cholera asiatica maar wel Cholera nostras eweest is Ook zeide de heer Luiten nog dit De uitkom t bevestigt ook mgn betoog Wanneer en geval van Cholera asiatica in een plaats ich voordoet dan volgen onmiddellijk meeréere Er verloopen geen dagen daartusschen B tot nog toe heeft zich geen enkel nieuw geval voorgedaan Van 10 tol U drier ksd un de rijke hoogere borferscbool alhier bet jaarlgkach openbaar examen pliiala dut reedi vroeger het Bctriftelijk onderzoek geerhied wiu Enkele belangstellenden waaronder én lid van de comniinie van toezicht maakleD van deze gelegenheid gebruik om kennia t nemen van den gang en dea omvftng van het onderwijs Van de eerste naar de tareede klaeae werden onvoorua irdeluk bevorderd de volgende leerlingen voor het volledig onderwijs J A van der Lee H Paul F Mijnlielf B N J Coayn M B M van Koeta eld en M de Vries Voorwtardelyk ook T Drnijer B A La Lai H Ri ken K G Goede aagen J y Sofaenk rn H F So I De leerlingen voor enkele vakken L Nrnwieller en P Saoerbier werden in gclyks tot de 2e klasec bevorderd De leerling J Breiet nit deze klaere beeft bet monilWing amen niet bijgewoond daar hij reeds een voldoend exanen had a iélegd voor de 2e klame der hoogere borgerschoo It Anwterdam Vu de tweede naar de derde ktasM ign bevorderd J C Kruijt A H Muller H C B van DentekoB G W Hoogendyk allen leerlingen voor het volledig ondcrwya üe leeilingen voor enkele takken VV Julius J D Bax H F Glofka werden voor hun vakken J t tie Se klasse toügelajen It i A Hfkkcr h d ft eCs de school verlaten nadat hij nis uiiu hiiiixl lecrlins hij de marine was geplaatst Aan lerrlinpieu der derde klasse voor het vol edig ondeiwga J A de i iaff ea L C von Steinhaoli werd een diploma van goed volbrachte slodirn uitgeieikt Vour lut boekhouden ook tan P J van Vollenhoven Een ander leerling voor het volledig otiderwgs L C van der Werve heeft dezer dogen net gunstig evo g het toelatings exinien afgelegd voor de Hniulelsschool te Amsterdam Bg de ourloopige inschrijving hebben zich 13 nieuwe leerlingen voor den volgenden cursus aangemeld De gelegenheid tot inschryving wordt ook nog gegeven bij den aanvang van den uienwea curcus in September In de zitting der Arr Rechtbank van Dinsdagmorgen werd o a veroordeeld D V L besohaldigt van beleediging tot 2 boeten van 15 of 7 dagen gevangeniialraf voor iedere boete Eergisteren namiddag viel te Alphen een persoon die in lieschonkenen toestand verkeerde van een stoep in den Ithyn een uur later werd zgn l k net dreggen opgehaald De heer van Heteleren van Keil directeur van het Kabinet des Konings is gisteren uit Montreux teruggekeerd Naar wij vernemen is de luit enera l Verspijck den Sen dezer Ie Napels uangekamen met het plan eenige weken in het Zuiden te verioe eii alvoreua zijn reisnaar Nederland vouit te zetten f In de zitting van de provinciale staten van Dinsdag is beiioemd tot hoofdingenieur van den piovmc alen waterstaat de heer John van der Vegl ingenieur Je klasse oij rgks nnt rstaat te Brielle met 54 van de 74 stemjien Vervolgens werden al de aan de orde zijnde rapporten afgedaan en de concluslen dnarvaii aangrnojien Morgen zal de begrootiiig behandeld worden Dé uitslag der verkiezing van leden van de eerste kamer der st iten generaal Dinsdag door de piovtuoiale staten van de verbchillende pro incien gehouden is geweest als olgt Zuid Hollaild Herkoien de heer J van Vollenboven met 4 de hier mr A J Uuymaer an Twist met 69 cu de liter P Prinooffs met 54 van de 73 stemmen Noord Holland Herkozen de heer mr H J Smit met 54 en de heer A Prins met 55 stemmen Utrecht üeko en m de plaats van bet aftredend lid den heer van Gultstein benoemd tot lid der Iweede kamer de heer mr E da Marchie van Voorthuyzett Gelderland ilerhozen de heer mr J Thoofi met 32 Van de 68 stemmen O erjs el Herkozen de hrer mr J A Q baron de Vos van Steenwijk met 92 stemmen I Dr nthe Herkozen de heer mr W J Tonckeus met 20 van de 32 stemmen I Prieiland Herkozen de heer mr G Schot met 41 van de 44 stemmen Noord Brabaiit Herkozen mr 3 B Hengsb met 52 en jhr L J B Sasse van IJsselt met 48 van de 56 stemmen Limburg Herkozen de heer L F H Beerenbroek met nlgemeeoo 43 stemmen De titolnire graad vau onderofficieren waaromtrent verschil v iu opvatting bestaat beboort volgeus den Minister van Oorlog te worden verleend alleen aan korporaals die boeivel gescbikiheid tot sergeant of wacbtineester bezittende bq gebrek aan vacatures in den effectieven ruad niet kunnen worden aangesteld en voor wie het weiischelgk is dat tg tijdig den graad van ouderoRlcirr verkrügen opdat voor ben ten I de e geen beletsel outsla tot ket kannen afleggen van het olSciersexamen na vier jaren te hebbeo gediend Df graad van sergeant of wachtmeester titolair moet dus alleen worden toegekend aan die korporaals welke met slechts de vercischlen voor den graad bezitten maar ook dadelgk aan het wetensch ppelgk onderwgs kunnen deelnemen Aan bedoelde sergeanten of waohtmeestere titulair I zal in den regel den effectieven gr id knnoen ver leend worden wanneer bg ket corps korporaals tot onderoSicicreu zouden worden bevorderd die korter tgd dan zg hebben gediend In de Maandag te Utrecht gehouden vergadering van den Nederl Weerbaarheidsbond is in de eeiste plaats besloten de eewoue jsarlijksehe algemeene ver gadering in den loop der volgende maand te hon den Hel centraal comité had eenvoudig uitatelvoor gesteld omdat ia dievergaderingafte leggen rekeningen nog niet in staat van wijze waren Rotterdam stelde met het oog op de imperatieve bepalingen van het regleaent voor de vergsidering alsnog in Juli te houden De Zwijger achtte dat onmogelijk zelfs bij den besten wil van de wereld en stelde diinroin voor de vergadering te houden in den loop vnn de volgende maand Dit werd gemotiveerd door de noodzakelgkheid om tot de juiste kennia te komen jran den waren financieelcn toestand run den bond OOI daarna de miildeleo te ksnoM beramen en uit te voeren die daarin verbetering kunnen brengen Het is toch wel bekend dat dejilloop van den schietwedstiijd in het Wieselsche kamp een root te kort heelt opgeleverd ma ir de jui te cgfers noch de ware oorzaken daarvan zijn nauwkeurig bekend Dit voorstel werd met algemeene stemmen aangenomen nadut gebleken wis dat het voorstel van Botterdam niet voldoeude onderstcuod werd In de ütrecUsche courant van 15 Juli 1 1 komt de volgende advert ntie voor EKKENTELIJKHEID aan den heer Peek k Co te Amsterdam die voor mij gemaakt heeft eene Nortonsche pvjpwel enz op eene diepte van 200 Amsterdamsche toeten was get J Buis Pz Spierdijk 25 Juni 1874 r In diezelfde courant het volgende bericht Dat de kana van welslagen voor een Nortonsche piipwel ter bekoming van drinkwater op de ongunstigste plaatsen hier in het land niet tot de onmogelgkheden behoort heeft de trma Peek C Ie Amsterdam onlangs hier ter atéde doen blijken Op eene diepte van ruim 60 Ëng voeten heeft zg met het door hun verbeterd Nortonsch systeem eeu pijp geslagen op het St Fieters Kerkhof vóór het koetshuis van Mevrouw Taets V Amerongen waardoor het prachtigste water is verkregen dat door verschillende autoriteiten is goedgekeurd Uit een officieel schrijven dezer dagen bij het Hoofdbestuur der N Vereeniging tot be erkiug van opeubaie droukeoschap ingekomen bigkt dat da Staatscommissie ter herziening van het Wttboek van Strafrecht binnenkort baar verslag aan deu Koniuf zal aanbieden Uit Goes wordt per telegraaf gemeld Het ZuiderZendingsfeest van heden i door ruim 4000 personen bekocht Uet werd opgeluisterd door muziek uit Bergen op Zoom De openingsrede werd uiigcsproken door ds M Cuheu Stuart de sluitingsreile foor ds Drost uit Leiden Er waren dertien spre kers Er heerschte eene volmaakte orde In het Anderlosche Broek is gisteren sext boeren arbeidster na het suijden an het hooizasd dat jj met haal mes in haar voorschoot had geborgen bg het springen oltr een sloot gevallen en door het mea zoodanig gewond dat zg spoedig daarna overleed Te Alkmaar is Dinsdagmorgen de 97ste jaarvergadering geopend van de Nederl maatschappij van nijverheid Kecde Maandagarond waren de leden plechlstaiig ontvangen in het gemceiiiehuis alwaar de burgemeester ken benroette Daarna had er eene bijeenkomst plaats in de zaal der sociëteit Harmonie Dinsdagmorgen opende de beer J W L vau Ooidt in plaats van den voorritter dr A Vrolik door ziekte verhinderd de vergadering Hij herinnerde aan het verlies d t de maatschappij leed door den dood van prof H C van Hall die zes malen direoienr as Prof van der Boon Mesch het eerelii der directie aan wien de maatschappij ook zooveel erplieht is was steeds Igdende Directeuren richtten e n uitvoerig adres aan den koning op den dng waarop Z M voor 25 jaren het beschermheerschap dor maatschappij aanvaardde met de herinnering dat in dat tijdsbestek het der mtutschappg naar wensch ging en zij veel voorspoed genoot De spreker toonde voortt na de voorlezing van dat adres aan dat de werkzaamheden der maatschappij in menig opzicht belangrijk waren maar zal de maatschappij haar standpunt bewaren en naar weusch behonden dan moest ér gewerkt worden Blijkens het verslag van directeorrn nam het aantal donateurs toe het aantal leden nam in enkele depaitementen ook toe de moatschappg telt 30 depaitementen en 2039 leden sa donateurs Met de behandeling der voorstellen van verschalende departementiin is onmiddell k een aaovang gemaakt In plaats van te Bodegraven zoo ala in het vorige jaar bepaald werd zullen de onderwijzars it het 4 district wederom te s Molenaarsbrog bgeenkomen en wel op Woensdag den 29n Juli Op de vergadering die door den schoolopziener mr L A F Cosbetgb zil geleid worden znllen ter bespreking worden voorgesteld a het sparen door den heer Wiantjes i pedanterie door den heer Waarle eo c letrpliahtdoor den heer Krop Op de viering van het derde eeuwfeest van Leiden ontzet in de aanstaande Oot9bwitaW d b ia trtW algemeene aandacht zich meer en aiecr te fctigeu Oeigk men weet is in de jaiigsle zitting yft den Gemeenteraad eene feeatcommissie grconalitjeerd en eene som van 4000 voor de feestviering btscbikUar gesteld Maandag avond werd in het hotel Dt Burg eene algemeene vergadering gehouden van de Leidsche scherpschuttersvereenigiiig Daarin werd door het bestuur mededeeling gedaan van het plan om de Irstiviteiien bij gele uheid vadr bet derde eeawfaest ftn LeiJens ontzet op te Iniatereo door het hoadeo van een stedelijk feesi coocours onder bescherBing lan Z K H prins Frederik der Nederlanden Die edsirijd zal plaats hebbeu te Katwijk tn daartoe lalleu worden uitgenoodigd het stadeutenkorps ds dd tehutterij de infanterie de cavalerie en de artillerie daarin garnizoen ea de kweekschool voor zeevaart Uet bestuur deelde verJer me le dat het dagelgkseh l tuur der gemeente en de militaire auturiteiteo reeds hunne ondersleuning en medewerking hadden toegezegd en dat lu overleg met deu heer baige tester de dog voor het kondea on dien wedstr was bepaald op den 7n October In deze bijeenkomst is verder eene feestcommissie ter verdere regeling der zaak samengesteld Het programma zal nader narden bekend gemankt Voorts verneemt men dat lusschen de besturen van de eorpomtien van verschillende takken te Leiden een overleg plaats heeft om de feestviering op te luisteren door het houden van een optoekl fraoteudeels van historischen aard Als aeo buitengewone zddtEiaakeid verdieet ver nelding dat dezer dagen iemand bgua gelgktijdig tivaslf moal ia gedskureerd itoriea Dr K teA Jaruitschek Ie luit bg de rustende Oaltenvijksehe laudneer te Weenep lieeft als blgk van erkenning voor rg ne uitsteKeade bemoeiiogen op het gebied der biterkuude gekregen i l de OostenrgkaoUe ridderorde van de IJzeren kroon Ie kl j 2 hel kommandeurskruis der Kussisclie Stanislaus orde 3 de Pruisische kroonorde 8e kl 4 het Ridderkruis Ie U der Beiersche ord van verdiensten van den Heiligen Michael 5 de Saksische Albreehts orde 6 het Hidderkinis Ie kl der Wurtembergscbe Frede liksorde 7 het iddcrkruia Ie kl der Groother gelijke Hessiechc orde van Philippes den Groot Moedige t hst Bidderlfraw der teeklemborgscbe fkiisorde vafi de Wcndische kroon 9 het Riddeikruis Ier Bnuswgksche orde van Hendrik den Leeuw 0 ket Itid lerkruis ie kl der Ernestinlocka buis Ï le vaa Sakseu 11 het Bidderknus la U der is jrdc van Albreehl dea Beer tao Sakseo Aahal M het ItidderkrMi der orde van kertog AdoM n Na sau De Groof de bekende vliegeade man die in België vergtefaeh proeven met zijn parachute deed is lé iidcu het slaehtuffer van zgo oodernemiog gewor Itn Vocir eenge dagen was een proe hem Vrg wel r uilt ditmaal zon hg voor de tweede laaal de Creraorue Gardens bij Londen met t luchtballon opgaan Op zekere hoogte gekon begon de ballon te dalen en loo ucl dut dt Êruof die ouder de ballon in zijn toestel stoud friesde verplettsid te Zullen worden Toen de baUoa Aog 200 voet van de aarde veragderd was riep bg ipt den luckteeliipper In God s naam laat los Het bevel werd opgevolgd iMt vlieg of liever valtoutel vleugels als van een vledermnia was vr j aar kantelde bgna oiimiddelgk de Groof viel nit plotseling oeder en went deod opgeBomeo De indruk van ket gebeurde was te greater omdat zgn vronw b j ket ongeluk tegeowoordig va Miandeg namiddèg b eft eefi schultenvoeraer eenige knapen in de Raamgroekt te Amsterdam geworpen opdat zü met zijn aldaar liggende sehnit tonder i jn toestemming spieldea Hoewel de dreokelingen tl met den jsebiik en een nat pak zgn afgekomen keerde de woede van bet volk zich toch dermate tegen den ckuitenvoerder dat het niet dan met veel JKspaniiing aan de ter halp gekomen politie agenten elukt is den man naar het nabij zgude politiebnreaa h brengen Dit bericht is volgens lut HanMihtad Vg overdreno In oen der Petersburgighe bladen leest men Den 13 April jl heeft zekere Zooharis mladjitoke éboortig van I iffiie en 124 jaren ood Ie voet eene ildevaart gedaan uit l et Gouvernement Tomsk naar kapel ia B den HiiligHi IflBoo Hlu8 Vin het He Kelvaarttklooater Ie Irhdtsk H fs iü 1760 gebo M Zijn vader bereikte den ouderdom vaA 149 mne moeder van 13S jtreo Hg ie nog ongemeen as Zgo gezicht en gehiAir bebbeb neg weinig $ e lan ea dat lijne üehaamskracbt nog groot is kan pken nit het feit dat hg den Russisehen kerkjBMil die gil jk eo WHel VrQ long doart oog tan ktt begin tot het einde slaande bijwoont cretlietcn oor het depiitement tn oorlog groolcndeels de besluiten van den rijksraadkaoier goedgekeurd en stond diensvoigens toe de verlangde sommea voor wagens voor troepen verroer voor treiiiwagens voor de aaoftchaffing van ijzeren pontons in plaats van houten enz zij Blende daarentegen uf de aangevraagde som voor een bomvrij oorlogs magazijn in Ingolstadt Het geheele bedrag der toegestane sommen is slechts 10 129 710 gulden t welk mU 80 egen 46 stemmen deÖnitief aangenomen is Volgens vroegere besluiten der atgefaardigden waren slechts 9 457 660 gulden toegestaan De Repeating hid 10 826 900 gulden aai gevraagd Belangrijk voor velen In alle branehen in het bijzonder echter met betrekking tot de algemeen veel gezochte origineelelolen rechtvaardigt zich het vertroaweu eenerzgds door de bekende soliditeit der Brma aoderzgdi door den hieruit van zelfs voortspruiteaden enormen verkoop der loten Het door sijOe aauwkeurigheid bekende baukiershnis Adolpli Haas in Hamburg kan deswegen lederee sterk aaabtvolen worden en doen ng op het beden lu ouze courant voorkomende advertentie der voormelde firma algemeen de aandacht vestigen IN O E Z O N D K N Mijnheer de Sedaetmrl Wg komen tot U et bet vriendelgk verzoek onderstaande regelen in uw courant te willen plaatsen Wij zijn van oordeel dat de inkoud eene nuttige strekking keeft en daar wij meer en meer zien dat de jongere leden onzer sexe afwgken van de oude maar degelgke kleederdrackt zou ket missckiea ecu goeden Invloed kunnen uitoefenen ElMGÏ OUDE iONOE JLKVEODWIN Iets vo or d e Dames Wanneer men ziet hoe t schtoii geslacht In oiizeu tgd ziek orervraoht Met wat Ben jiti 4mt beeten Dao is het of nataur de maat Van hoofd ta voet eo rnggrgraat Der vrouw met heelt geweien Kn daarom beeft de damea sokaar Besloten kaar natunrigk baar Met pruiken te garnenn En wat aan t middellijf ontbrak Dat in den vorm van bult of zak lu schgn te completeren En wist natuur met om eea voet Xe maken zoo die wezen moet Zij hehben raad geweten En bragten onder loors en achoell Wat met het oog op het fatsoen Pilaren kunnen heeten BUITENGEWONE Vergadering van den Gemeenteraad Woensdag 15 Joli Tegenwoordig de hh Eeinj foorz Vtruly Uijten Prince Kraoeobarg vaa VreamtDgen Muller Urooglceter tbd Stnuiteo Foflt Droit Measeraaker HoogeDboom baiiiaora ea Stniver Ue Dotulea der vorige vergadenog worden gelczca eo gearresteerd Üe voorzitter deelt mede dat door dea beer Commiaaariades kooing voor eeue maand verlof it verleead aao deaheer Burgemeester ingaaude 14 dezer Notif Ingekofnen zijn eene misBive van hh Gedep S aten dezer proviocie hondende go keuring tot afstaod vaa grond aan Haivenav Notif twee missives van dezelfde goedkeurende de overscbrijving ran eeojge posten op de begrooling van 1874 Notif eene missive lan dezelfde goedkeurende de lekenmg vande dd aebfittertj over 1873 Notif Woidt gtlezeu het rapport der commissie in wier handea was gesteld de rekeuingder vertchiUeiide mstelhngea vaa weldadigbeid dit laidt tot goedkeuring onder dankzegging aan de rcndanteu voor de geboadeo admtoistratie Kenn eene niaaive au de comoiissie ever de mniieksehool daarhij renoekende ontslag de Foorzitter deelt mede dat zalka Diet ia dea voria is want dat de raad benoemt ea genoemdefaceren boa ontslag kaonen mdusoeD waarom in dien geestzal goaiUwwrd wor a Nftit eea aires vau dn haar A k Oalijk vanoekeiids noginaali eene goede brug tnet tjzeren leuningen voorzien te mogen leggen achter de Nieuwe harso aan het plautaoea ten eioda de benoaers in de gelegenheid te stellen water ait de gracht te kunneo haten want dat de grond daar qilï geschikt ia tot bet stellen van een pomp ia banden van de oamisiie ti fabricage De voorzitter deelt mede dot de bednen ea kia van 1m gemeenleoutvanger z a oageziea en in orde bevondeo Aau de orde ii Oeh Doaeal nis gg zoo op ktra k De mode oOs aansebouwea laat Waarin gij u wi t kleedea Gelooft toeh dat men om haar kchl Bij t zien van zulk een overvracht Van onuatmirlijthedea Wcest toch met eigen haar tevreêoj Kn als natuur nat karig scheen Bg uwe chterdeelcn Och klaagt toch nooit om dat pmw Ëo deukt irat onnatuurlgk is Uat kan den smaak met streeleo £ o als natnur t ventend ontbrak Om voor uw voet eeo koogeo kak Te kannen bbrieeereo Bedenkt koe hooger dat men staat Hoe ligter men aan t vallen gaat Ea zoudt gg dat begeereo Leg af dan dames al dien pronk Die zoo natuur u dien eei s eckouk U raad loos zou doen kkgen Weg dan die pruik en aebteivracht En kak wilt gij dat uw g elaokt Den naam van sckoon blgft dragen Houdt n dos kloek Gedraagt a wijs Ea haall niet langer ait Pargs Wat spotlast moet venirekkea Maar zoekt in gen brain ea geeat Wat fast en fraai staat voor nw leest En u tot eer kau strekken l f A IV Eent misaiv vaa den aani Sccretvia n de waara GezoadbeidiCoamiaaie die gm versehiUeode redeoen aay beveeh het verstrckkeo vta gezuiverd i selwater ea te Icttea op art 22 der wet dat Mdraehrijft em het hceraebea vaa beaaettd ke Kiekten de kermu oiet te honden tn verb hiermede en om eeq hcktad gemaakt geval ran cholen atellea B eo W foor om p 10 statioas getniverd water verknjjfbiiar te stellen waarvoor dan benoodigd zoude aijn de aaaBchaffing vao 39 vaten geschat o 600 ea eene dagehjki be uitgaaf aD a ƒ 6 dU gert kend op 6 maaiiden zou tegetyk eeocrLdiet van 2000 worden vereisebt waot bet hnnu van waterachuiLea ta mocie jk eo dan xosden dekeateaoik veel meer z n de heer Logten vraagt het woord en anreekt over het aangegeven geval vaa Cbelera tie hiaaralflod de heer Vil air z t dat ala bet Cholera No tra is doo de wet geen schold heeft naar alleen hg die bet fe hoifl opgegeven de beer Mesaemaker vraagt ialïeUtng omtrent de te plaetsio statione eo het daarvoor aas te weadaa water d voorzitter zegt dat dit zooveel nt lijk oit grachten of da naast bi elegeo waterachappea zal gebruiki wordeo waarom na nog gecne bepaling dieiiaaBgaande gegeven kan worden fl heer KraaeDbarg vil deaen maatre tydelgk toegaan bg voorbeeld voor 1 inaaodea ea dat dan in diea jd doer B en W planufn worden berfcanid om hetzij door het slaan van pompen of anderzios voor altgd goed water te kunneu verscU B de voorxittcr beantwoordt dieo aprekef aeeot dat dit SQ OHt OM de ordte ia alleeo bet voorstd e kao ala waamemend Voorzitter met op zich uemea om binnen 3 maaq AtÉ ean tiiDd i4g voorstel ter tafel te breageo De hftd Measemakef vraagt inlichtiag omtrent bet 2e piint van A ingekomen brief der gezondheidEcommiasie B eo W zagen nagedaan onderioek en ua het gesprokeac van dea heer Lu jteQ geeue uden om de kermis dit jaar nut te houden waarmede de vergade nnf zicb ook vM eeiiiKde He beer Luijteo vraagt inliehtiflg ooi rent de bekende aanvraag tot eene waterleiding van de bh Kaptgn en Nievergeld de voorzitter zegt dat dit reeds tot vt Iê oor respondentia aanleiding heeft gegeven naar spreker hoopt binnen kort daarop bepaald rapport ait te brengen naarop het voorstel vas B eu W in rondvraag wordt gebracht n met algemeene slemueo aangeoomeo Laatste Berichten £ en voorstel van ilurgemeester en Wethouders tot wijziging van den stent vaa bcgrootiag der aitgaveo dieaat 1S74 woiJt goedgekeurd Het voorstel tot goedkconng der rekening en verantwoording van libiymeeaters over 1873 wordt goedjjekeurd Insgelijks van den kassier der bank vaa leenmg over het boekjaar 1873 74 wordt goe ekenrd £ en verzoek van den heer i Badersma om ontslag ij holponderwijzer wordt tegen 1 Srnlember eervol verleend Tot regentesaen van bet beatedelioghuia worden t euoemd de dames van Zeijlco hcnk cd Lunenburg Gab rij en Krorebout Jonker Niets meer aan de orde sgnde wordt de vergadering na machtiging om aan de geooüien beslaiten nitvoeriog zondir rctainptie te geven gesloten MARKTBERICHTEN Gouda 9 Juli By weinig anbiediiig was da iteigiiiing flauw X rwe paike li 26 a 18 Mindeie 11 a 12 Hogge mindere ƒ 8 ü 8 60 Voer 7 i 7 50 Gerst pmke 9 50 a 9 76 Mia 4