Goudsche Courant, zondag 19 juli 1874

74 Zondag 19 Juli jjq j GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverteDtieblad voor Gouda eo Omstreken len behoeve der K K Kerk Ie Oudenbosch groot 12S000 Gulden goedgekeurd door Zijne Doorl Hoogw Mgr J van GENK Bisschop van Breda verdeeld in 25000 Aandeelen ó f5 Eerste Trekking 3 Augustus 1874 als wanneer er znllen worden uitgeloot 100 Aandeelen tot een gezamentlflk bedrag Tan 2000O bestaande nit een pr s Tan 10000 1 Tan 1000 10 Tan f 100 22 Tan 50 32 Tan 25 214 Tan 10 en 720 Tan f 5 50 BeiialTe bovengenoemde ÜITLOTING zal jaarigks te beginnen met 1875 een aantal Loten worden afgelost met 5 50 en Tan tgd tot tgd bnitengewone Premlön worden uitgekeerd Tan 1000 500 100 26 iu 10 gulden een en ander Tolgens Prospectus omscbreTen AD VdCTENTIXSN trekking bedraagt de minste premie waarmede een Aandeel wordt afgelost 6 60 De betaling der uitgelote Aandeelen geschiedt te beginnen daags na de trekking ZoolBDg de Toorraad strekt zjjn Loten Terkrjjgbaar ten kantore Tan de heeren Wed KNOX DORTLAND te Gouda dere 8 4 9 Haver llgte ƒ 5 i 5 75 HeDnipuai 3 75 IJe Tfemarkt met gewone onnroer de handel tr eetiige onverkuclit geble en magere varkens en kis en lr ng varkens geschikt voor Londen vlug whapen tra te verkonpen K 8 Aangevoerd 140 partijen priiien f 28 32 r V ITM ioib ter ƒ l O a 1 65 Weibotcr I 5 a 1 36 Aan het Bureau van P ditie alhier is in bewaring een JIINO act SLEUTELTJES m deze gemeente gevonden Burgerlijke Stand Oiiniu 13 Juli Cornelia Agatlu ondfr E P iNimnr lanl fu C M di Nu U Fitter ODdera P aa W ilgen ca K K Nicuirlai d Hendrik oaderi J Bremmcrt en M Ypflwr Urndriua ouden J n der llor l en 11 den Hertog OvmicBiN 15 Jali J W de Weger 20 j D J de Vriet 2 n 1 = O L i T I E Voorspjedig beTallen van eene Dochter M a KORÏENOEVER BoEGBRSDWK Gouda IG Juli 1874 Eeuige kennisgeving In een Burgerhuisgezip wordt met 1 An stns gevraagd EENE DIENSTBODE Tan goede getuigen Toorzien Te beTragen aan het Bureaa dezer Coarant geTraagd by KARNEMELKSLOOT Vleesclihouwer Lange Groenendaal heeft de eer te berichten dat bg hem gedurende de zomer en herfstmaanden te bekomen is PUIK BEST Kalfsvleesch legen 50 Cents per Kilo eiken dag VERSCH alsmede PUIK BEST RÜNDVLEESCH BESTUUR der REGIST RATIE en D OMEINEN De ONTVANGER der REGISTRATIE en DOMEINEN te Ootula zal op DINGSDAG den ï 21 JULI 1874 des Toormiddogs ten tien ure in het Logement de Zalm aan de Markt ie Gouda oTergaan tot de OPENBARE VERPACHTING by inschrgving Tan een PLAAT of OPWAS gelegsnin de Noord tan KrimpenoiSatkerskil kadastraal bekend Gemeente Krimpen op Je X i zonder Sectie nommer 2603 groot 1 26 10 Hectaren en bezetmet Biezen Lies en Rouwert De Verpachting geschiedt Toor den tgd Tan £ 7 jaren ingaande bg de gunning en eindigende den 31 Maart 1885 De Voorwaarden Tan Verpachting zullen ter lezing liggen ten kantore Tan den Toomoemden Ontraoger en ter Secretarie der Gemeente üTrimpen op de Lek De OntTanger Toomoemd ROIJAARDS nit een onbewoond huis te Moordrecht EEN IJZEREN WINKELHAAK wellicht op de oud flzer markt te Gouda Terkocht Die hieromtrent de gewenschte inlichtingen geeft ter Secretarie der gemeente Moordrecht zal 5 beloon ing ontTangen In een fatsoenlgk Burgergezin P 6 bestaat Toor eeji Heer of Dame gelegenheid tot verkrgging Tan Kost Inwoning met vrije Kamer en Amusant nitzitht Adres met franco brieTen onder Letter B bg den üitg CTer dezer Conrant Naar het oortpronkelijke Correspondentie van dr Vetterlnl k scheepêdocter der eerste klasse te Ancona Hoe bewezen werd dat het Popp sche Anathe rin Mondwater bg scheurbuik bg varenslieden een voortreffelgk geneesmiddel is Ancona den 3 Februarg 1872 Ten gcTolge Tan mistig en ruw weder gedurende zes weken begon de scheurbuik zeer sterk onder onze varenslinlen te woeden en was die kwaal te bedenkelgker daar de geneesmiddelen die wg bezaten dikw ls hunne dienst weigerden De heer dr Bkittel Tan de hoogeschool te Weenen die hier als scheepsdoktor werkzaam is maakte mij opmerkzaam op de heilzame werking van het POPP SCHE ANATHERINMONDWATER bg scheurbuik In den pgnlgken toestand waarin ik mg boTond liet ik oogenblikkelgk tien flesschen Tan Triitt komen Openlgk betuig ik hier mijn dank aan den heer dr Beiitbl Toor zgne mededeeling en aan den heer J G Popp k k hoftandarts te Weenen Stad Bognergasse n 2 Het A natherin Mondwater bewees zijne genezende De VETTERINI scheepsdoctor 1ste klasse Te verkrygen Ie Gouda bg L Schenk winkelier op de Hoogilraat rijk A 123 j Ie Rotterdam bg V E van Santen Kolff apoth en A Schippeiegn fc C blaanwe porceleinwinkel te Hage bij 1 L P C Snabilië apoth te Leyden bg E Noordjjk te Utrecht bg F Altena apoth j te Amsterdam bg F van Windheim k C verkoopbuii te Oudewater bg l J van Vreumingen te SoboonhoveD b j A Wolff WINKELZAAK Men wenscht OTer te nemen een KLEINE WINKELZAAK geschikt om door eene Vrouw waargenomen te kunnen worden Hierop reflecterende gelieve franco opgave te doen in Tvelk artikel en waar gelegen onder het motto Zaak aan het Bureau dezer Courant Uitnoodiging ter deelneming aan de op nleuw aanvangende trekkingen der door de regering van het Eer togdom Brunswijk Lunenburg goedgelceurde en gewaarborgde grwita Geldverioting De hoogste prijs in bet gelukkigste geval bedraagt 150000 Thaler Of f262300 Üe Uootdprgzen zgn Thaler 100 000 50 000 25 000 20 000 2 k 15 000 1 h 12 000 6 a 10 000 1 ii 8000 2 6000 1 50O0 22 a 4000 enz enz Meer dan de helft der loien worden door es verlotingen met prg en aiigetrokken m het geheel 43 500 prijzen aitgstrotken welke krachtena het plan binnen eenige munden door het lot moeten gn aangewezen Tegen inzending van het bedrag per post wissel of aangeteekenden brief daar ook gan bare coupons en postzegels door mg in betaling worden aangenomen veiMindt de ondergeteekende originele loten oor da eerste ver loting welke officieel vastgesteld reeds op den 23 en 24 Juli a s plaals vindt tegen de volgende vaa e pryzeii Een geheel Orgineel lot Thlr 4 of fl 7 talf 2 3 50 vierde 1 1 75 onder verzekering der proapste bediening Ieder deelnemer ontvangt van mij de Van het officiële wapen vooraiene originele loten Het ongineele trekkiogsplaD alsmede de Hollandsche vertaling daarvan wordt bg iedere bestrlling gratis bggevoegd en worden de getrokkene prgzen benevens eene ambtelgke trekkingslgat aao de belanghebbenden nauwkeurig toegezonden Men gelieve zich ten spoedigste an regtatreeks te wenden tot ADOLPH HAAS STA A TSEFFECTENHANDELAAR in Hamburg St Voor het mg tot doarerre geaohonkene rertroawen zeg ik mgne geëerde deeloamers mgnen beaten dank 0oBla Drek van A Kennisgeving De BUROEMEESTEE van Goida brengt bg deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provineialen Inspecieur der Directe Belastingen ene te Rotterdam op den 14n July 1874 is exceutoir verklaard het primitief kohier voor de belasting op het personeel Dat rooroeld kohier ter invordering is geateld in banden lan den Haer Ontvanger dat ieder daarop Tsorkomende verpligt ia tijoen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen tn dat beden ingaat de termijn vaa DRIE MAANDEN biunea trelkea de reelamea behooren te worden ingediend Gnda den 17 Jnlg 1874 De Burgemeester Toomoemd j BEMY L B BUITENLAND BultcDliuiilscli Overzicht De coustilutioneele eommiasie uit de Franseke nat Tcrgadering heeft niet alleen geadviseerd tot varwerping vaa bet voorstel Cusimir Férier maar leU een voorstel tot regeling van aepteuiiaat gedaan Het bevat zes artikelen 1 Maaraehalk Mao Mahpa blgit de masht aitoefenen die hem voor zeVen jareo is taegeketfd Hg wordt enkel verautwoordelgk gesteld ingeval van faoo verraad i De aiiriamra jj caaameoJyh veraataroordeljik TOM de ilgedtMae MUkUande vaa het kabinet alninderlgk voor elk banner peraooulgke daden 3 De wetgevende macht wordt utgaoefeud do twee vergaderingen de kamer der afgevaardigden die door het algemeen stemrecht verkozen wordt en de senaat üie door het uitvoer ad bewind verkozen wordt CU door verkieiiog onder nader te bepalen voorwaarden i De president der republiek Ueeft het recht tot ontbinding der kamer van a eviaidigdeo de verkiezing der nieuwe kamer heeft plaala binnen tea BaaudcB na de ontbinding 6 Bij sterfgeval of vrgwillig aftreden Tan denpresident verunigea de twee vergaderingen ucb omde noodige besluiten te nemen r S Gedurende het bewind van den maarschalk mag aieta gewgzigd worden aan de coDstituuoneele wetten dan op voorstel van den maarsohalk preaideut der republiak Magne s toestand wordt onhoudbaar Men zegt dan ook dat de maarschalk geen bezwaar lal maken hem op Terzoek ontslag t verleenen Een later beriebt deelt mede dat Magne zgn ontslag reeda heeft gevraagd en dat Mao Mahon hem verzocht beeft tieh met de leiding van hel departement van fiuan0 cn te bigven belasten totdat i u opvolger benoemd ia Uit alle oorden van Daitsohland ontvangt Biamarok gelikwenschen en bewgzen van sympathie Zjjn toestand il hoogst bevredigend Omtrent den moordaanslag zgn geen nadere omstandigheden met zekerheid bekend geworden Het gerecbtelgk onderzoek dnutt voort De Proti Corr bevat een artikel waarvan de strekking is om te beloogen dat de ongeregeldheden onder de plattelandsbevolking in Oost Pruisen niets tegeu de nieuwe regeling van zaken bewgzen doch dat zij dn Ie meer alle rechtschapen en vaderlandslievende annen moeten unsporen om niet slechia de rggeering in haar stre en te ondersteunen maar ook io een politiek opzicht allea te vermgden wat alechta eenigizins zou kunnen bedragen om den eerbied voor en overheid te krenken De te Weenen vergaderde internationale conferentie tot het vaatatallen van regelen betreffende de openbare gezondheid heeft beraadalaagd over het voorstel der Commisaie tot het doen vervallen der quarantaine De vertegenwoordigers van Tnrkge Egypte Frankrgk Portugal en Zwitserland hebben met warmte bet behoud der zee uarautaiue bepleit De Italiaansche Teitegenwoordiger de heer Peanola heeft i ten schitterende rede het standptet der commisaie uiteengezet Een bemiddelingarotntal van den Fmuscben vertegenwowdiger ten doel hebbende om deze aangelegenheid nog eens te daan ondenoekeu door de commisaie met toevoeging van twee leden der oppoailie werd verworpen Daarentegen werd aaugenomen het voorstel van den keer Semmola strekkende om het onderzoek der caak nogmaals op te dragen aan de commissie die tevens zal worden mtgenoodigd om de gronden Jl bestrijding van haar voorstel aangevoerd io oferweging t nemen In het Éngelsche lagerhais is de discussie over de wet op de kerkelgke ceremoniën voortgezet Na eene redavorrin van Disraeli is de tweede lezing met bgna algemeene atemmen aangaaeBeu Uit Spanje komt bet bericht van nieuwe gruwe ten der Carliiten De eotreapondent van de TUxes te Santander telegrafeert dat de Caristen lieden in de kustpUataen die in betrakking staaa tot de liberalen in hechtenis hebben genomea en dat de opperboofdeo der Carlisien bevel hebben ontvangen voor eiken kogel door de Spaanseke vloot afgevuurd een gevangene te fusillearra De Carlisten sebijoea doa beilolen op allerbarbaarsie wijze oorlog te voeren voegt de correspondent er ecnigszina onnoodig aan toe Het wordt meer dan tgd dat de beschaafde volken tusscbenbeide komen en Engeland zou een dienst doen aan de wereld zo het krachtig daartoe het iuitiatid nam Wederom beeft te Cbieago Vercenigde Staten een hevige brand gewoed die een schade heeft veroorzaakt van 4 millioea didlata aarvaa 2 iU waa verzekerd f il A K t U K TraalrQk gaat een aieawe rlsia te gemoei Onder ous overzicht zal men het rapport vinden dat de C onatitntiooeele Commissie van Dertig eindelijk heeft uitgebracht orar het bekende vooratid van üasimier Péner tot erkenning der republiek Zij raadt aan dit vooratel te verwerpen en voor een neutrale naamloote luaackenregeering een constitutie te maken Zoo Frankrgk leta duidelgk getoond heeft dan ia het wel dat het land mt den voovloopigen toestand geraken wil welkf alle partgen zich ten nutte maken om te iutrigeeren waardoor het land io ouruat wordt gehouden en aan handel en nijverheid groote schade wordt toegebracht Wg kannen met gelooven dat de Nationale Vergadering die het Igden van het land kent deie 16c constitutie sinds 1789 zal goedkeuren en dus een oplossing ral geien welke niets oplost dan wellicht het land zelf Aanstaande week zal een ontzaglijken atrgd in de Nationale Vergadering uitbarsten over dit rapport Wü gelooven dat alleen de aanneming vaa C imir Périers voorstel aan de gevaarlijke onzekerheid een einde kan maken maar niemand zal bet lekcr durven achten dat er tich een mrerderheid voor verklaart De toestand in Frankrgk IS werkelijk uer ernstig ernstiger dan hg in de laatate twee jaren geweest ia Een nationale vergadering dia het vertrouwen van het volk verloren heeft speelt gevaarlijk spel wanneer zg aan dat volk de vaste instellingen en den regeeringsvorm weigert wellfe het malerieele behing van dat volk eisoht Het einde van den proviiioneelen staat van zaken zou nieuw leven zg n voor Frankrijk zegt de Bie JPuMic het blad van deo heer Thiers in een zeer gewichtig artikel dat men in Parijs algemeen van de haiid van den ouden staatsman zelven gelooft te zijn Dit artikel is niet geschikt om het vertrouwen te herstellen van fobrikanten en winkeliers en een einde ta maken aan de groote emigratie van vreemdelingen uil het land welke nu reada een paar weken duurt irWü staan voor een orisia zegt het blad ernstiger dan eenige welke wg beleefd hebben sinds de Nationale Vergadering Bordeaux verliet De Broglie heeft een noodlottige erfenis nagelaten Hü heeft de kar voor het paard gespannen den ambtenaar benoemd zonder bet ambt te hebben omschreven en den duur er van bepaald zouder er de attributen van bekend te maken Onzin zoowel als gezond vtretaiid heeft ouverzettelgke wetten Het is krachtens die wetten zeker dat wij van het ocveranderlgke in bet oDbepaald hoem n T b en tiakgeUutigde eener souv reine kamer die geheel onafhankelijk ia van de vergadering van welke hg afhangt Deze onmogelijke toestand gegeven zgnde is een conflict tusachen bet uitvoerend gezag en de wetgevende macht onvermijdelijk In den aanvang werden de parlementaire vormen geëerbiedigd als hel uitvoerend bewind aan de kamrr een mededeeling bad te doen doch nu is de tuou persoonlijk geworden en ten laatate zoekt het ministerie der minderheid tjjn reden van b4ttaan en reclit tot regeeren in den bijstand van het leger Zij die voor het Septenninm geatemd hebben beginnen vrera te gevoelen voor hun werk Doch de toestand is og niet onherstelbaar bedorven De Nationale Vergaderini behoeft zich met te laten dwingen een dictatorschap te organiseeren Zg kan nog ten minste in beginsel een regecnugavorm constitueeren welke Frankrg k de vernedering bespaart van een dier persoonlijke willekeurige regeeringen die de schandelgke buipmidde aa zgn van volken beroofd van allen eerbied voor zichzelven en veroordeeld tot nationale ontbinding Door dit recht te eiachen en te doen gelden kan de eri a bezworen worden Zoodra een minderheid lieh verklaard heeft voor een duidelijk geformuleerd rrgeeringsbeginsel als dat van Oaaimir Férier moet een nieuw ministerie optreden en een algemeene erkirzing plaats hebben welke aan wanorde en oniekerbeid een einde zat maken en een regeering sauKu lt gelgk het land verlangt Deze woorden van den heer Thien die leker in SO departementen gekozen zal worden bij ean algemeene verkiezing verdienen groote aandacht Het staatkundig inzicht van den veteraan der grondwettige partij in Frankrgk ig alle veKrouwen waardig DÜITSCHIsAND £ d ard Kallaaaaa de bedrQver vao kei anoode feit op den heer on Bismarck is uit Katholieke ouders te Neustadt Maagdenburg geboren en heeft thans den leeftijd van 31 jaren bereikt Zgn vader een goedig man vent in de atad zijner inwoning bokking en dergelgke waar langs de straten Zgn zoon werd nog jong zijnde in de leer gedaan bij een kuiper de firma Gebra Welach in Neustadt gevestigd Reeds deatgdi zat er een kwaÜe aard in den jongen Toen zgn meester hem eens een paar zakpiatulen welk speeltuig Ednard vooridureud hanteerde ontnam ontstak de knaap daarover derwgui in woede dat hij zijn snijmes naar zgn kameraiul wierp maar hem gelukkigerwijze niet trof hij werd hierop door zijn meeaer uit den dienst gejaagd lu 1873 bracht hij geholpen door een anderen deugniet den jongiten Welsch lid der firma gebrs Welscb een meseieek toe nadat zg met bun beiden hem vooraf op den grond hadden geworpen Beide bedrijvers van dat feit hebben daarvoor een gevaugaiMSr straf ondergaan Men beweert dal hg omstreeks Pinkster d be dreiging heeft geuit dat hg naar Berign zou gaan om vuu Bismarck te vermoorden Ook bief het bericht IS uit Maagdenburg keelt de juatiti eea oii derzoek ingesteld o a ten huize vaa den vader im Eduard Kullaiaun v T tszj ITALIË Te Rome is overleden Xa ier de ilétoie aaitabisschop van Mityleue i p i geheim kamerheer van den Paus Xavier de Mérode waa de tweede zoua van Felix de Mérode een der grondvesters van Bel gie s koningschap Hg is den 15n Maart 18U2 geboren werd officier in bet Belgische leger en nam in 1840 deel aan twee veldtochten der Fruuschea in Algeria bji welke gelegenheid hg met het Leiiiueu van Eer gedecoreerd werd In 1848 nam de Mérode Ie Rume net geestelgk gewaad aan Pius IX wieiia gunst bg blijkbaar spoedig gewonnen had benoeiude hem in 1849 tot geheim kamerheer vervolgeus tut oppersobeuker en in 1860 tot Minister van Oorlog Hg organiseerde een pauselijk vreemdeliugeu lrger waarover generaal Limoriuère op zyn aandrang het bevel op zich nam Na da nederlaag van Castelfidardo eu de inneming vnlmAncaua poogde de Mérode nogmaals de overblijHelen van dii legertje te verzamelen maar toen bg zich in zgn verwachtingen zag teleurgesteld moest hg zgn toevlucht weder nemea