Goudsche Courant, zondag 19 juli 1874

VersaUIes I7 Juli Er zjjn rseds rik sprekers ingeschreven om tegen het ootirerp der commis ate van dertlken ket wooid te voereu Nog gean enkele spftkei heeft zich ten gooste daarvan laten iiischryven M gelooft dat de hertog da Broglie b t ontwerp i verdedigea Mftdnd 16 Juli De caloane Carlhten aid rbevel vaa Marco Baado is geheel alt elkander gedreven Casnza verdedigt zich moedig en zal morgen aanzieniyke versterkingen ontvangen Dorregarav erkent dat hy van de krygsgevaogenen de soldatendecinwde w alle offlcMren nder w lk kviitemfiehwdt i Hfeerde Parijs 17 inli Men verzekert dat er in t JCabiuat oaespigbpden ontstaan ia over df te solj ligntttDp politiek VefBailfe 17 JaH De Vergadering zet de diecnssie over de toancieele wetsontwernca voort Met algemeene stemmen der aanwezigie eden is t wetaosiver ke efSsnd dt nsDf a iac li B genogien Pe ministerieele crisis daart voort IU l i 16 Jnti Er is een ontond pHgebroIceii te Xei da naar aanleiding van t heSéo der iaVomende reebten De stad is door militairen bezet Eenige peraonea hebben fronden bekomen 14 tot de be eritii K rm den Rrrkel ken Stut door d f Praiiscbe hlljhiiettei Spoeilig tchirr kreeg bij onernigheid met den Franachen enfreal de iojron lije ke oa zekena mat toerutgile dat hy heoi ern moreelen oovreeg tae dicnue tea gerolge waarvan elke relatie luMchen do Minister van Ourlog eii den Praiiachen gmieraal af rbrul en yard en jlrie uch ateeiia dinM luel kardiiLial Antonelli in verbin nnv stelJe Vier Jaren later in 1865 nam de Mérode zijn ontslag ala Miniilcr van üorloit en verliet Kome ijn opvliegrnU en lielii k raktA Mi oorzaak van eek leeda ttruj keefrnile oni igli4d lyet Autone li Ry bleff echter intt Ia i m unii Lriade wjiit spoedig nep Plus 1 bcm tl rug en benueoide beni tut Aaits biosebop an Al t iene i p i T deiis het Cuucilie ran I8 1S70 dttigdé de Milfadfe op nieuw in ungeii de Ie vnlleii Hij frid Ziflr nt an e lotcn bij de prfïalen die de otlfellbnartieUls erklaring ontijilig noMndcn In Juli 18Ï0 vroeg Pius IX hf ol bij eiiulrUjk sijn adbaeaie aan het dogma lad ge geïi H en toen de Mérorte een eenigs iiis ontwijkend iiuUvoonf gaf ontstak de Paus m iirilt een toorn dat hg hem be al terstond dé pauSrl jke vertrekken te veriaten Sedert dien dag dateert de onderwér ping vitn de Mérode aun het nieuwe dügma Ëen kur iadiiardige bngolitsteking m lakf een einde aan syn leven Hg Stierf Zaterdag na eelt hevig lijilen mtt onverstoorbare kal iale en geduhl gedragen e hebbrn BINNENLAND GduoA 18 Juu De Heer J Heemskerk Aa heeft de ópdracbt ontvangen tot bet vormen van een nieuw kabinet ea deae heeft die op i dracht aangenomen Hoewel wij liever eene andere oplossing van de crisie hadden gezien hoewel wij reeds vroeger het wenscheljgkë aantoonden dat het liberale ministerie aftbans gedeeltelyk aan het bewind zou blijven hoewel wij wanneer dan toch een ministerie uit de oppositie moest gevormd worden liever de opdracht daarvan hadden zien opgedragen aan een man als den heer van Beeneu zoo doet het ona toeh betrekkelijk genoegen dat aithany het begifi van het einde der cnsis dna is Waarschjjnlijk zullen wg geeué herhaling te vreezen hebben van wat wy een vorig jaftr zagen toen den heer van Lynden opgedragen was een ministerie tq vormed maar hg onverrichter zake die taak moest nederleggeu daar hg geen nmbtgenooteo kon vinden die in t nieuwe ministerie zitting wilden nemen Dit zal thans anders z n Oilder de oppositie onder de staatkundige vrienden van den heer Heemsktrkzgn r verscheidene di zeer gretig uUen komen wanneer zQ groepen worden om een ministerieelen Zetd i4 te nemen Wanneer wj óns beriftneren het vorige ihinisterie Heemskerk diin bestaat et wel reden om de toekomst met bezorgdheid tegentegaaii De heer Heemskerk heeft tc a het béwgsgeleverd dat t niet genoeg is een uitstekendbekwame op velerlei gebied eminente persoonlijkheid te zijp om goed te regeeren maar datmen evenzeer noodig heeft en dit geldt zoowel bjj hoogere al lagere regeeringscolleges wat men noemt mannen van karakter Hetoptreden van hem die Bt bewgs door zijne regecring voWbende heeft geleverd begroeten wgnatuurlijk met weinig vreugde Het ministerie Heemskerk met ign kamerontbindingen en zijnproclamaties is Bo niet lang genoeg geleden om niet z fa opnienw optreden met beaoigfdheid te vernemen Wij witten cbter de hw p fcoeeteren dat onder de manbeo die naast den heer Heemskerk zitting zallen nemen k lme gemfttlgde personen gevoaden zullen w ordeü die het mogel fc maken dat t dan ook langzaam herf orming en verhetering bn vele toestanden en instellingen die daaraan dringend behoefte hetiben plaats vindt De Istï lüft tv N Roldant wwcdt mH 1 Anf ovc gapliitBt tttar hei ikrnizoen tb tèidea Tot directeoT der Mabtsolappij Mn N vAheid ii O a Iibttn nrt stsdgt oot A A O van Iterate Donderdag aaiist zal er alhier loting plaats hehiken tnsvchen eigenaars van mallemolens die op da kerais atkiu eCk plaats beg eentt Beo vimW a I gen geplaatst worileit ttttijl grtn l 1io il tl znllen worden toegelaten i e beer N van Rijnberk officier van gezoodbeid 2b kl ü nu a egd examet berarderd tot arts Aanataaiidcti Woensdag zat oraf den RÜanspaorwey een yolkttrwn l open viill Aririiem tear tftretlit Btiuda ett tfeu Hmg B Landa middelen over da es eerstf maanden dezes jaara hebben ofgebranfat 41 S87JE e 8 aijodi y 1 031 66 1 89 me r dal in Ifttulfde tydvidc van 1873 De ber n1n hSlroeg 39 666 105 92 Iii de uiting van de pror staten van giateren was aa4i de orde het legrootings oiitwcrp van kosten voor het pror bestuur van Zuid Uoliand voor zooveel liet rijkabeatuur is voor 187 geraamd op 82637 Dit werd zonder bg tdrlyke stemuing goedgekeurd UaariH kwaaa n behandeling de begrootiog van enkel prunnctala en hniahoudelijke inkomsten en aitgavea voor 1875 Na eenige discussie over enkele onderdeelen is die begrooting mede goedgekeurd in ontvangst en uitgaaf ad 1 032 834 36 By afd II van liou lst VIII ubsiJieo tea behaeva van het onderwijs werd bg aoclamatie eene motie aangenomen van dsn heer Vlieiander Hein overgenomen door di il berr Hubreoht lid v ngedep staten waarbij de we aq l wordt uitgeilrukt dit gedep staten leiken jure een gemotiveerd voorstel zullen indienen omtrent bet weuselielgki van kut vrrlengeu dier subsidien op de pri v begrooting uitgetrokken Vervuljrrne k am in oebandeling het voorstel van ged p stoten t jt bet verleeneu van een subsidie vau noagsteiiB 300 OUO veor den eriatueeleo aanleg dei haven t Sfilieveningen mit welk voorstel de meer dertxul der üonimissie fan ondersoel zich vereenigt Het rs ei wordt aatgenomeu met 46 tegen 19 eteuflieu Ue behandeling der voordracht tot wijziging van het rrglea ent van orde is tot de iiajdarsvergadering uitgeate d Ue voiijaars vrrgaderiag werd vervolgens ia naam des komngs geslt ten Da Cummissie vau oppertoe icht en beheer over de Kweekscboul voor Zeevaart te Leiden beeft ter kennis gebr icht dat op Maandag drn 27sten dezer ia de geuoemde mriclitiiig een keuring zal plaats hebbeu van koiipen die bij s Kgks Zeemacht een verbintenis weuschen aan te gaan Te Batlerd im is de jaarvevgaderiag gehouden van de mat9Ch ippij tot Nut van den Javaan De waarnemende vour itter de beer A M ieua bracht in zgne openingsrede eene hulde aan de oagedachtiaiis van dr Busch den siicbter der maaisohappg die zelfs heengaande nog een blqk van zgne luaige belangstelling bad gegeven door aan da maatschappij zgne boekerg na ie laten voer lover zg op ludie betrekking beeft De vuonuttïr trad in eene omachrijring vsn dea minder gunstigen teestand waarin aij verkeert daar zij la het ware ingeslapen is Hij stelde daaroti a s prcaUhele ijuaestie het eerst aan de orde punt 10 van den besehrgvioKsbriefi Wettigt de toestand vaagde maatsclmppg haar vooitbestaan i Kr volgde eene uitvoerige grdaehtenwisseling waarvan de slotsom waai dat men de ophelBiig der ai iatschappg met weusoheli ehite t In beginsel werd ten siotie bes oteis dflt de maatscbappg zal blijven bestaan De begroeting em de rekening en verantwoording uerden goedgekeurd Uit de laatste bleek dat er een tekort iras van ƒ StO dat evenwel in 1376 zal zijn gedekt indien htt aantal leden geen aancwnigke vermindering oadorgaat l t leden van bet Uoofdbestaar werden erkozen ds heaceo ds Maronier en mr van Qcanep on de beer i P Bridina l e alge scenc crgadeiing vaa lg £ zsi wordea gehoudea te materdkÉk Te Amsterdam vierde eergisteren avon j eet pas ondertroawd aar hét teett zgner roorloopige verbiadtenis in eeae wuiiiiig op het Hoedemakerapad Tegeu een ure werd het tgd om huiswaarts te iceeren en de bruid met hare ouders en l roeder zouden door den broeder van dea bruidegom vau de Ütrechtschetgde naar de VVeesperzi de op het Actiterbetgeas pad wordfn gebraclit Bniten komende vond het gezelschap èen vjitt omgekeerd op den wal liggen en zonder te onderzoeken ef kei vaar uig Dlykbï r niet bestemd om als zoodanig dienst te doen geschikt was tot de overvaatt werd de vlet te water gebracht en aamen alien pjaats m Wt rahke boótj e dat lek was Kadat ongeveer twee d de gedeelte van den afstand zonder holp van riemen was algelegd zonk de vlet met V ongeinklcige gevolg dat alle opvarenden vsxdrtniceo jtlet spreekt van zelf dat midden in den nacht in dati gedeel der sfad hulp niet dadelyk bg de hand waL ei eersl heden morgen lusichen 3 en 6 We werden de vi f lijken door jAirti cnlieren met hulp van de politie uit liet wat r gehaald In de woning op het Aohter Oetgenspad liggen vies lijken het lijk van den broeder des bruidegoms isnaar de wouiijk 09 i JU sdemakerspad gebracht Het onheil is het ouderwe f vatallè ge ekken enheeft 10 de buurt watt h gebied is een diepentndruk Ie weeg gebrast f ils een bewiJt boe gunstig ItiltBMn ia Nederland reeds voor de zalmteelt gedaan is werkt voor onze uaburei kan dienen dat de zalmrisicberg op den Kyn f a nimerik tut Het verslag van de commissie van rapporteurs der prov staten omtrent het onderzoek in de aftleelingen van de begafotsagw v w het jka L isie rschenen en dahacait bftjkt dat bij drlfehimaelfing der provinciale begrooting voor zooveel zij rijksbestunr is algemeen met genoegen werd gezien dal gedi staten bg vernieuwing en met kleo bij den minister van biu nenlandsohe zitken op eene erbooging der jaaviuedd van den griflier der staten hebben aangcdrongra men vleide zich niet minder dut bebake de reede plaats gehad hebbende kleine rerhooging der jaarwedden van de vaste ambtenareo bij de prov gritte venlere vermeerdering nn ook volgen zal Het onderzoek der enkel provl en hulsbowleUjk begrooting gaf tot geene algcaeene besohauwis en aanleiding Wat de itgaven belreftt in eene der afdeelingen werd bg de behandrling van den postiv tegemoetkoming aan gemeenten iu de kctleu vau het lager onderwijs te kennen gegeven dat de leden met groote ingeaomeildh id lién dat ged l staten mit vooizichtlge nildhtid ten oprichte van dezen pust handelen en dat zij blgveo hepen dM koe h ag het cgfer o k m ge klimmen sulk zal waulen bestendigd op dd fer overtaking AU g n rld nntifger kali worden besteed dan led behlSivé Viia hel oiiderwgs In eep andere aidceliog besprak men de aanivgzing vali gelden ter bevtwiferlttg ta ann moediging van het echoolgasijen van het meer getrouw scbqolbezsek £ en der leden was er sterk vour om eene poging in dien zin te doen en daarvoor gelden beaoliikbaar te stellen al erkende hg ook de gruote praelische moeirljjlshedm maar de andere leden verklaarden zich tefen de zaak meeuende dut het keeren van bet schoolverzuim aan de belangstelling van b zunderc personen moet worden overgelaten zuu Ittug aitlrans bg de wet een algemeene leerplicht is fttgevoerd Naar aanleiding der posten betrekkelijk de subsi dien ten befioeve v aYi de eredienst werd ook na weder in alle atdeelii en eene uiivoerigegedaohtenwisseliug Jiehouden waarbij de grinden die verleden jaar voor en tegen waren aangevoerd andermaal ter sprake kwamen In vier afdeelingea was de meerderheid voor hel beschikbaar stellen van gelden voor de eeredienst ia ééns was de meerderheid er tegen Door Duitsehers hier te ladde worden adressen van gelnkwensching aan vorst Blsmafek gezondso wegens den mislukten aanslafjf op zijn leven Gen huisbewaarder in een liefdadigheidsgc ticht t Leerdam heeft een nienw model ledekant niigevon den geschikt Voor zieken waarbg men het bed kan opschodden reinigen enz zonder de zieken te verbedden df hun eeulgeo last aan te doen Deze een i voudige vinding wordt door de geueesheeren zeer geroemd De inrichting BethmiC voor zwakke kiaderea neemt langramrrhand iq bloei toe Het aantal i rpleegdea bedraagt thons 28 Da ingezetenen van Zsiet voorzien de kleins patiënten rnimschoots vaa viachtsi en grwnto 1 i j Op de slgemeene vergaderii van onderwijzers is Dordrecht op 24 Jnli aautt zullen de volgeade onderwerpen behandeld worden 1 Hen sobynt zalk een groot gewicht aan de schoolopvoeding toe te acbrgven dat tot spreekwoord geworden is Geef mg de school en ik zal u detoekotnst gevea Int de heer ong sn i Pigsaitdeafingea eii schoolfeesten Inl de heer W P Maithgs S SchooW spaarbanken Inl da heer Labbertoo Voorts zal de afdeeling Msasdatn in deze vergadering het voorstel i m m de vaste quota te doeik ferv len en daarvoor dfa befftling in te voeren dai de onveffiydelgke kpsten voor de algemeeqe ver adering zallen gedragen wordea doo ue leden In de Peiftieie Courmt leest Dien het volgends ingezonden stuk Siuts geruimen tgd ventaw uen uit Java dat de Delfische boter aldaar minder gedocht was doèr ds groote aanvoeren van Deensehe boter in hlïk wetka bgzonder om da bardheid der kwaliteit veel aftceli vindt inzender dezes besloot du om zich per sioomboot van Java die Deensehe blikken te doen toeze den ten einde de inhoud aan eene scheikundige aiii ne te doen onderwerp wijf die baltengewone iidheid hem zeer verdj Jit morkwam En wat bleek nu nit i it getoudju ouiiemek Dat volgens eene verklaring van Dr 1 de Loos tekenii scheikundige en du ecteur der hoogere bnrgerschopl te Lodes da bote vetvft in bet blik gemerkt Rad Th Auders enii Kiobeijiava was vaa oazuivere kwaliteit ougevetr JVftütn talkbeialte Dat de buter ver at in het blik gemerkt Busck Jan Comp Cop ha dfrm piiie if en vermengd met een vet waarsehgnlgk van plantaardige lutnur met boog smeltpunt ten bedrsga van runt t Uit een en ander blijkt dat het veraoedeli alsof de oBgewoue hardheid in ludie dezer Deensehe otar alleen doof kaiistmidd le t af ve vnlSchii w ra te weeg gAraeht volkomen gegrond was la jioeifi re lyide autcje aw i ta da zoimIhefd gebaat woraan door des raan ing sn vervqlechiiig r vel niet tw jfet t ktig tacil ziet mea op Java dat d Wikken van da ateeet Uollandeeke allzenders moeten achterstaan vour dit vreemde mengeel allee omdat muere heter i i dot heelc klimaat in zacbten of dnnttïli taea aad verkeert e da bovengenoemde Deensch botec doof gezegde vetvalsebiag eo verqngia hsKieitti toBJar Ügfti inz i d r detfs sebtte bet uoodig langs dezen weg meerdere publiteit ook voor consuiy tea aan lorcngeiioeaid scheikundig onderzoek t naetea gescit niat twgTaieade of ook sudere bladen zullen daarvan in het belang vsé iea kaudel nota wiUsa nemeit Onze wetten zegt Spurgeon de iBngehelle MediIbiii ook met toepassing op ons vaderland bevorderen het sebniden maken op sebandrjgke wijs en ieder km oa bijna den naas v b djej antdiiikeo hy zette maar eea wiiikel op n g bankroet sp verdunkere zooveel als hg nooit zou lebben durven telen Zegt niet reeds een spreekwoord i Wie nooit isllliet ging cal no Vt rgk waidfut W l ik ken n uscben ia zaken die twee ep drie malen lailiiet gfDgeu n nog zich op den weg naar den hemel drooUen dpeh de vraag 1 wat sooden zujke sehei eu ia den hemel doen indien zg er komen konden p Is er voor hen nirt alle kans om d r te komen van waar zij niet zuHen worden vrijgelate tot dat zg den Isatiteo penniag zuliea betaald heWieai Soouiigsu OggeB boe vrggjevig zijn dezen 1 Ja vau eea anders geld Ik voor mg ik kan den man niet dulden die een gans steelt en meent alles goed te maken al hq den gi draM dfa afval vaa zga roof gunt Godsdienst is iedeia plicht en roeping uar uuider tertljkbeid is geene godsvracbt deakbüar Allfcu hjj eerlgkheid heeft edeluuedigbeid en gnlieid waarde Uiemen snijden van een andermans leer is licht werk en godsilieoat is raak een dek Éutel voor aUerlei dat vuil eo bedrag ia Iet ifaeUlfd war Haarlemtnermear bevat tea artikel n dr Sturing over longziekte De sebryver beveelt d ineniing san als een zeksrsniddel tot bestriding llNigtialgt antrtaat door besBrttiog Uooriaentitg kin men zg n vee ar warsa aaar dm moet dil geschieden sis bet vee nog gezand is Iffoget zeldzaam gebeurt het dat de inenting niet irerkt maar zulke itzonderingen dat het dier onvatbaar is voor het t engift doeh zich Aok bg andere ziekten b v de kindeipekken voor Gedurende 40 jaren zgn er in opa Isitd 234 008 fundare eeu wlatder FtegeB oorIKgeitde vaa minstens 28 millioea gulden verloren gegaan Hoewel in de verschillende deelea des lands de ziekte heeft geheereeht hebben toch de vier provinciën Friesland Utrecht en de beide Hollanden waw d lekte ook n nog becieobi het Beeat gsledea In hst geaoemde tgdperk s a ia deu oruieieu 214 000 stuks bezweken Bg deze Oi gave zegt df MtrtJviT moet men in aanmerking nemen dot een iantal gevallea verzwqgoD agn Moda hst jniitt jfcr da galedaa v£ liei n niet is op te geven Mangrjjk voqr velen I In alle h 4Khea in h M hg zonrfer eckftaf met betrekking tot 4ealgsaBen v l gezocWe orwi eelelolea rechtvaardigt zich hei vertroawen eenerzgds door de lektDde soliditeit dar Armaj aoderr daar den Wri rsa celfe vaqrtspi aitfadea eaoraten i rk i ip aer loten Het d or ague naawkeurigbekl bekeade mkierslinii A l rï ta mum in Huabors Un deswegen iedereen sterk aanbevolen wordei i n wy op bet beden in onze courant vooikomenèe Hverteotis der v oriwd4e W alaeme u de aaaMcht vestigen i l M lii ini n n i ttammm ifé 4 a oujceomda joag jaf ronv t ffaultcii Courmt Ha 154U Brati brave ondo Tnenrohen Wg iiDken u vo r uwe w ns $iM Wig zijn n l rteliik nkbnr vtKjf i Maar haat ni eeaa a ar pnzc wo t€ f Iu ruil voor at wij van u hoorden Waarnaar wij lliiteAfcn iu koor Gij doet ons tallooqa verwglen Durft veel leelijks ons naar t hoofd Ie stpijtea Ea zgt in ééa sroonï zeer reibólgeo Wij galooven met b ebeideoheid Dat iels ter verdediging dieut gezeid En kta he hie olg B Vaicreacst aloovM wij dat alle h rea Oijs met 5ezelf3e leel vecreij We gij zoozeer veracht Ous nog verreweg prefereerea Baveu U la uwe kleêren Ea eenvoudige kleederdracht Dit is aati utl4i aiet de radsa Qu gij afkort cDte w ja w Ucete Maar t bewijSt toch net Dat er velen rgn op aarde Die erkennen dq groots waarde Tan ons PargscS toUtt Daarop vragen we 0 beste Jufvroaifen Mi Sckiaa hebt gij t nog wel outhouwea Hoe wayt gij vT e r ptoifetteerd Droeg gij in nwe jonge jai u Sleéren dt sdüjU eavoadig wan 1 Niet versierd ea niet egarnserd Waart gij allijd even afkeerig En eteeii etea weutig b geefig r ïe doen wat U u node beval Kon Ü de opschik nooit bekoren Of hebt g ds Jast daana verlerc En in de plaats gekregen gaif Soms zagen wij oude modeplaatjes £ b boordan ook lael eeoa aude pmailjes Van luiiljes uit den ouden tgd Eu datruit konden wij niet merken Dat gg die onze kleeding wiit beperken 2elf hieldt vau e avoudigi eul Waarom kunt gij dan niet oilstaaa Dat wg nu ook eens aitgsan Net gekant eu net gekleed Waarom kunt gg nu met velen Nu gg raomieht niet kuat dsdea Dat wg dmjn wat gg aeoa dnedl 9este dM t ly oa l rgnud eeoaa raad te geveb Bljit VWMtaB Jgj yt kwiü w B aw koffie naüg levea £ n wil toch vooral aict meer spotten met onze Parysebe tollaten BB tcelr gttft gi os t letèt ia bande 0 te vertuigen van onze wille scherpe tanden Dte wy dan ootpu iaharlig in uwe bekoorlgke ffiguurijes toudea zettea Wy eindigen hierpede dit ons woord Wn daaken it M ga oas hsbt jwngekooid Wg betuigen tei slrate aan den redaateor onze erkeutelgkbcid Voor ét door ophane dezes betoonde vriende lijihcid EZNIGE JONOE DAUIS Laatate Berichten Aon het bureaa v n politie alhier zijn in ben arir g de navolgende in date gemeente gevonden voorn erpen als een goud HOROLOGIE mei dii6 KEÏ7 l U een lederen SIGARENKOKEE met zilveren SI UITING etn EINQ met kleine SLEUTBLÏJfSS ea ep zak TAB ft a Tevens kunnen inlichtingen verkregen worden anirjaande twee tamelijke groate HONDB N met vlekieu dh in de 4 geaieenie onbeheerd zijn tevoiidin Burgerlijke Stand Gebobin H Juh Lgnije Heodriks onderB A Dorllani en N de Haiin 18 Johanna Petrouelli ouders E korienoever eu M B Uurgersdijk OïtELCom 17 Juli A Bezem 18 d I Bluk 8 J M L tan de Pa oordt i2 j ADVERTEWTIÊN 25 JABIOE VAN CAREL EDÜAED SOW AAL EN HELSNA Qg HONDT Algemeene kemUgeomg aan inmne beUtngsiellende Vrienden n Famielie Nexe York 18 Juli 1874 Oodertrovtrd G HOOÜEXBOOM 2 Lnit Ingenieur O Leger ri T g CWEDBWAAöBN Gouda 18 Juli 1874 Receptie 26 Jall 1874 Eenigt en algememe kennugevmg Beralleu van eene Dochter N DOETLMQ eipA il Gouda H Juli 1874 hPi i i Eenij e kennügming Heden overleed tot di pe droef beii va ons ea onie kinderen na eene hevioe ongesteldheid voorzien van de laatste HH Sacrainenteiider stervenden onze innig geliefde Dqchter UAQIA LOUISE in den ooderdom van 22 j ten ea 8 maanden j P TA DB PAVOOBDT fG M t VA DB PAVOOUDT i GoHda 17 Jdli 1874 Vaviïb Die iets te vorderen heeft van of rerschuldigd ie aan vqjlen den Heer K SIMONS in leven Genecjheet te Haastrecht worden verzocht daarvan op jave of betaling te doen aan den Notaria J Q BROUWER NIJHOFF aldaar Eeij HOüFDONDERWlJZEBj geëxamineerd voor d 3 moderne talen en wisknnde heeft nog eeqige oren beschikbaar tot W geven vau Zg die hiervan gebruik ivenachen te makeq gelieven zich te adresseereu onder letter D aap bet Btuieau dezer CkHitaat Openbare Verkooping j op DINGSDAG 28 JULU 1874 ywrnj te tóe Bf in het Xi gement Tivoli te Gouda van eene zeer groote UITGEZOCHTE pifia Ifebottdde WIJNEN Vóór de Verkobping te zien en in nnati en kantore van Notaris Mr KIST te ou4a