Goudsche Courant, zondag 19 juli 1874

GROOTE OPRÜimil G 1873 Woensdag O April N 134Ö VAN i Sf ifgif tR t Ttl alsmede een groote Partij L A P P E tot buiteng ewoon L A G E P E IJ Z E N ID s A 3ynsonvvC GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverteDtieblad voor Gouda en Omslrelien 3 AUGUSTUS EERSTE TREKKING DEB ten behoeve der K K Kerk te Oudenbosch groot 135000 Gulden goedgekeurd door Zijne DoorL Hoogw Mgr J van GENE Bisschop van Breda verdeeld in 260OO Aandeelen ó jTB De inzending van advertentiön kan geschieden tot éto uur des nafhiddags van den dag der uitgave Eerste Trekking 3 Augustus 1874 als wanneer er zullen worden nitgeloot 1000 Amideelen tot een gezfimentlgk bedrag van 20000 bestaande nit een prys van 10000 1 van 1000 10 van 100 22 van f 50 82 van 26 214 van 10 en 720 van f 5 50 Behalve bovengenoemde ÜITLOTING zal jaarlflks te beginnen met 1875 een aantal Loten worden afgelost met 550 en van tgd tot tyd buitengewone Premiën worden uitgekeerd mn 1000 500 100 25 en 10 gulden een en ander volgens Prospectus omschreven Bg elke trekking bedraagt de minste premie waarmede een Aandeel wordt a elost 5 50 De betaling der uitgelote Aandeelen geschiedt te beginnen daags na de trekking Zoolang de To rraad strekt zgn Loten verkrijgbaar ten kantore van de heeran Wed KNOX DORTL AND te Gotida Groot Vooaal en Instrumentaal VolksConcert ONDEK DiRECTIK TAN DEN HeEK Joh W WENSINK TI QETEK DOOK DB Liedertafel APOLLO EN DE OECHEST VEBEENIGING Per Aspera ad Astra op ZONDAG den 26 JULI 1874 des ATonds ten 7 nre in den TUIN der Sociëteit Üns Genoegen Boelekade ENTREE Toor HH Leden der Sociëteit vrg Dames en Kiaderen van Leden 25 Cts per persoon HH Leden vuu Apoi Lo en van PxkAspeba AD Astra met hanne JDames en Kinderen 25 ents per persoon Niet Leden 49 Cents In de RIJTUIGSMEDERIJ van L WEL8CHEN kan dadelijk een BANKWERKER geplaatst worden Uitnoodiging ier Jeelne iing aau de op nieUW asnVSngen de trckkini en der door de regering Mn hrt fier toKdomBrunswijk Lunenburggoed gelEeurde en gewaarborgde gruote Geldverlolingf De hoogale prgi in het gelukkigste geral bol Kt 150000 Thaler Of f 262300 De Noofdpryzen zijn Thaler 100 000 50 000 25 000 20 000 2 a 15 000 1 a 12 000 6 h 10 000 1 a 8000 2 ïi 6000 la 5000 22a4000 enz enz Meer dan de helft der loien worden door m Terlotiogeo net piijren aiigetrokken in het gelieei 43 000 prijzen Bitgetrokken welke krachtens het plan binnen eenige muuden door het lot moeten gn aangewezen Tegen inzending tan het bedrag ier post wiuel of aangeteekenden brief daar ook gangbare coupons en postzegrls door mg in betaling worden aangenomen rerreudt da ondergetee kende originsle loten mor de eerste er loting wellie officieel vastgesteld reeds op den 2 en 24 Juli a s plaals rindt tegen de rolgende rasie prijzen JEen geheel Orgineel lot Thlr 4 of fl 7 haK 2 3 50 vierde 1 1 75 onder Tcrzekering der prompetr bediening Ieder deejnemer ontrangt ran mg de Van het officiële wapen voorsiene originele loten Het origineele trekkingsplan alsmede de Hollandache Trrtaling d iarTan wordt bg iedere bestelling gratis bggevoegil en worden de getrokkene prgren brnereiis eene aabtelgke trekkingslgst aan de belanghebbrnilen nauwkeurig toegezonden Men gelieve zich ttnspoedigsle en regtstreeks te wenden tot AUOLPH HAAS I STAATSEFFECTENHANDELAAR in Hamburg ff Toor het mg tot dusrerre gescbonkeneTertrouwen zeg ik mgne geëerde deelnemers mgB n beaten dai k WÊÊmimÊÊÊtÊiÊÊmmmm R V W IJS EM Vruchtensappen J Breebaart Lz Botermarkt te Gouda Depot van BIEREN VAN GOUWE Wijk C N 84 36 HA ANTJES B I E R 10 en 12 Cent per flesch Heineken s Biej 20 Cent per flesch Ecbte ENGELSCUE BIEREN 22 Cent per Flesch Met mistens 12 Flesscben franco aan hnis tegen CONTANTE betaling zoowel van Bier als Flepschen De Flesschen worden ïfSCent per stuk berekend en alleen eigeTie Flesschen in betaling terug genomen Openbare Verkooping te GOUDA op DINOSDAG 21 JULIJ 1874 des voormiddags ten 9 uur ten sterfhnize van den Weh Edfelen Heer W WEKNINK aan de Westhaven wgk B N 204 en 205 van eenen aanzienlijken Inboedel bestaande in MAHONIEHOUTEN en andere MEUBELEN SCHILDERIJEN in OLIBVERW Gemaakt GOUD en ZILVER JUWEELEN POPCELEIN BEDDEN en BEDDENGOED enz NDaags te voren te bezigtigen In het Hotel TIVOLI wordt te hnur aangeboden om dadeiyk of met 1 Augustus a s te aanvaarden EEN Natuurlijke Minerale Wateren VULLING 1874 oit de bekende Bronnen bij HESS te O SN J G de NOOtJ te Bodegraven Door de spoedige plaatsing der van de 6 oflftatste Serie der WOERDENSCHB VERLOTING zal de TREKKING daarvan plaats hebbfflt op 12 AUGUSTUS e k r j DB VRIES ROBBÉ lu I te Gouda Secr s Wekelflks PUIK VERSCH in Potien of Vaatjes te bekomen bjj J tav GROOS Jï Boteren Kaashandelaar te Boskoop Op franco aanvrage woidt Prgs Conrant geienden fló ia3 der beroemde Wekelijksciie Zamenspraken Uitoave J J H KBMMER te Utreckt is hvden voorhanden bg den BoekhandMaar Lange Tiendeweg te Gouda Owtlsi Dtak lan k Bfiakauo De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRLJDAG In de Stad geschiedt die nitgav in den avond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATERr DAG Db pi per drie maanden is 1 75 frahco per post 2 Buitenlandse Overzicht Pe litet Buffet bedt niet dezelfde becwaren ala de lieer Grifry w t betreft de meerderheid wurnede ik voorzitter van eeu groote vergadering looala de Nationale te Veruilles moet gekozen zijn om het noodige gezug uit te oefenen Met 304 Btemmen ran fit 750 atelde hij rich terre Ien eu dadelijk heeft hg dm voarzifteraz tel aaiiraard De uiterste linkerzijde heeft lich bij de stemming Anthouden de niinistera stemden töor den heer Mar lei De afti eJing van Grévy heeft overal in de provinciën een onnangeunmen indruk gemaakt en de ontevredenheid over de rechterzijde doen toenemen De leuze van Buffet die tweemaal onder Napoleon nf minisier was heeft dien slechten indruk juist niet uitgrwischt het is een persoonlgk tegenstander van Thiers De vet op de gemeente inrichting van L on is aangenomen met 401 tegen 178 nadat de regeering haar rigen ontwerp laten varen en dat der Commissie ovesgenoraen had De laatste zittingen vó Sr het reoèa worden besteed om de wet op de schadevergoeding aan Par s voor oorlogskosten te behandelen Inmiddels zgn weder aaavullingaverkiezingen voor drn 27 dezer maand door de regeering uitgeschreven Dtie zullen in 8 departementen plaats hebben hoe wel door hel ontslag van den heer de Laprade en deu dood van den heer d Chasseloup Laubat 10 vacatures in de kamer zijn Het Journtl Offieiel herinnert naar aanleiding vao deze verkieaingen aan de bepalingen der onlangs aangenomen wet vaa d n heer de Sarainr volgens welke om gekozen te wezen niet slechts de volstrekte meerderheid der uitgebrachte atemmeo maar ook een vierde van het aantal ingeschreven kiezers vereisoht wordt In den Duitschen Rgksdag heeft Lasiwr Vrijdag ïijn interpellatie toegelicht over de actietaaatsohap pgen de president der Bondskanselarg erkende dat een herziening van de bestaande et dringend noodnkelijk was de regeering zou een nieuw ontwerp indienen zoodra de afzonderlijk staten het eens geworden waren op dit punt Daarop ia de vergadering tot SI dezer uiteengegaan in het Fraisisohc Heerenhuis kwam voor de tweede maal het wetsontwerp in stemming tot wgzigiug van artt 15 eu 18 van de grondwet het werd opnieuw goedgekeurd eh wel met 81 tegen 53 stemmen Met groote voldoening wordt door de Bngelsche liberale dagbladen er op gewfzen hoe althaiiï enkele van de anomalieën in het lersohe stelsel van hooger onderwijs vóór het einde van deze zitting zullen verdwijnen De regaering heeft namelgk alwgkende van haar vroeger gekozen standpunt haren bijval geschonken aan de bill van den heer Fawcett strekkende tot tiet alhchaffen van de tests aan het Trinity College en de unireriiteit van Dublin De berichten uit Spanje getuigen nog voortdn eiiis van algemeentf verwarring en onderli nge verbittering der partijen Barcelona verkeert in aanhoudende agitatie Het fusilleeren van 60 gevangen vrijwilligers van Catalonie deor de Carlisten heeft de sluimerende hartstochten wakker geschud Geen geestelijke is meer veilig in de stad en de bevolking elscht wapenen om hare woede op de Carlisten te koelen Een derde bataljon vrgwilligara werd Woensdag gewapend en naar Berga gezonden om zich met de kolonnc van Gonlreras te veNenigen In Valencia hebben de Carlisten een belangrgke aederlaag geleden waarbg helaas door de tqwiliigers niet minder wreedheden gepleegd zijn als waaraan de Carlisten zich schuldig maakten Dexe toenemende verbittering der partijen doet voorzien welke ellende dr a bur eroorlag nog over Spanje ksn brengen wanneer de regecniig er niet in slaagt om spoedig een einde daaraan te maken a SS FaANEBLTK Eene oplichterij op grtwte schaal van denzelfdeu fard als waarvan de Engeiscfae bank de dupe geweest te heeft den len deier t FarjjS plaats gehad Een zeer elegant eu aaat het oite k beschaidd jougmauj die zioh Gustsv von Sha wwnde vencbeeo bi den bankier Keiler met eea wiuel groot 50 000 francs getrokken door het bankiershuis Oppenheim b C te Keulen Ue heer Keiler die den vorigen avond den advieabrief ontvangea had wilde hem het montant in verschillende geldswaardeu uitbetalen toen genoemde persoon hem venoeht slechts iO 000 franea m bankpapier te geven welke som hg op het oogenblik uoodig had terwgl hg den volgenden dag het restant zon ineassc ren De heer Keiler had hiertegen geen bezwaar en betaalde tegen re u de verUngde som nit Na het vertrek van den jongman laa de bankier 3en advieabrief nog eens na en bespeurde hg dat in strgd met de gewoonte van het Kenlsehe bankiershuis het nommer daarop ontbrak Dit wekte achterdocht Hg telegrapheerde naar Keulen en kreeg ten antwo rd de wissel is valscb Deozelfden dag verscheen deze persoon aan het Comptoir d escompte met een wissel van 100 000 francs BIgkbaar met bei doel om alle verdenking te vermgden vroeg hg ook hier slechts een gedeelte 75 000 francs welke soa hg zeide noodig te hebben De rest zon hg den volgenden dag komen incasseeren Aan zijn verlangen werd voldaan Van daar begaf hg zich naar Roihschild met een wissel groot 50 000 francs dien hg geheel incasseerde Nntuarlgk waren het Comptoir d escompte en de bankier Uotlisohild omtrent de aanbieding van den wissel geadviseerd Een andere wissel van 100 000 fnnca werd bjj den beer Fould gepresenteerd Voor de uitbetaling las men den advieabrief nog ceni na die ala alle anderen den datum 30 Maart droeg Men maakte den houder van den wissel er opmerkzaam op dat de 80e Maart een Zondag was lHt ia zeker eene vergissing zeide von Bhaden Heb de goedheid u hieromtrent te vergewissen dan kom ik morgen het bedrag van den wissel incasseeren Natuurlgk werd de wissel don volgenden dig niet weder gepresenteerd Voor zoover bekend is bedraagt het totaal waarvoorde ver cliiUende bankiers bedrogen zijn 146 000 francs Ir Druii vrerst echter dat nog indere huizen het slachtoffer van dezen gauwdief geworden zgn De reohtbnnl te Die in Frankrijk heeft de vorige week uitspraak gedaan in de aak van 12 besehuldigden van het oprichten van of deelgenootschap aan geheime geiioatscbappeii Het doel d it ilie vereenigiugen zioh voorstellen is geblelieu uit ten bg de beschuldigden in beslag genomen programma reu t ADV RTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend nabr plaatsruimte Afconderlgke Nommers VUF CENTEN revolutionaire Commune waarin o a Voorkomt Geen armen of onderdanen meer Geen prefecturen noch departementen de voor allen geiyke Commune Geen vertegenwoordiging nog d legatie geen leger geen geestelijkheid het volk meat zijn e en priester sgn geen magistratnnr het volk moet zijn eigenrechter wezen Solidaire teruggave der jegens h t volk gepleegde beroovingen en diaiitidlen Afschaffing der erleoia Uit de bekentenissen van sommige beschaldigden en de verklarinfi en van getnigrn kan worden a eleid dat de nouvelle charbo nene iiv het vulden van Frankrijk obgewer 30 000 leden telt en vooral in dedewrteBestlen Drème en Ardèehe talrijke aanhangen eeA Zy i reeds in de laatste jaren van het tweed i Keiierrgk begonaen te herleven maar is na den val daarvan op 4 September 1970 en vooral na deit val der Commune van Marseille aanmerkelijk toegeaomen De rechtbank te Die heeft de baschaldi den Curet en Hobert opnohters n een der Genoot sohappea tot vgf jaren gevangenisstraf en da overignii op len na tot lichtere gevangenisstraffen veroordeeld ENGELAND Het vertrouwen dat passagiers in de schepen stellen die hen vervoeren wordt dit jaar zeer geschokt De NorthReet zonk onlangs na r den grond aan de Eiigelaclie kust met 300 passagiers en nu is een der schepen van de gunstig bekende White Starline tusseheu Liverpool en New York met 750 personen vergaan 0e Atlantic had elf dagen geleden Liverpool ver laten eu was ten gevolge van ruw weder nog op eenigeu afstand van haar bestemming toen de voorraad steenkool bgna uitgeput bleek Koers werd gezet naar het noorden om in NovaScotia stecnkoul te laden Cij het rondvaren naar de rotsachtige landtong ivellie de haven van Halifax beschermt stootte het schip op de rptsen De siunrmau zag het Sambrulicht voor het Devil slicht aan De Atlantic liep met vall vaart op een rif stootte vgf of zes maal helde over een diep water en zonk na enkele minuten De kiipiteid en stuurlieden poogden de booten te klaren doch n werd slechts afgelaten en zonk in yde draaikolk welke het ronddrijvende schip maaHe Er waren 934 personen aan boord waarvan de meeaten in hunne hutten verdronken zgn De Atlantic was een fraai schip van 3007 ton en tiOO paardenkrachten dat met de tegenwoordige gzcrprgzen 150 000 p sterl aan aan bouw zou kosten De lading was op 50 000 p sterl geschat Meagher Rock watirop het schip te barsten stootte is ecu derde mijl van de kust bij Kaap Prospect verwijderd dat is ongeveer 8 minuten roeiens en is 16 mgleu ten westen van de haveu van Halifax De heer Brady derde stuurman op het schip deelt mede dat bij te twee uur des nachts gewekt werd door het stouten van het schip lig vond een groote menigte passagiers op het dek en zag dat de kapitein en manschappen herig waren met de booten los te maken Hij wist een der reddingbootrnjjfej zee te krijgen plaatste er twee vrouwen in en sprong er zelf ill toen het schip zonk de boot medesleurende in de diepte De heer Bindy boven water gekomen slaagde er eiiidelgk in na vijl vergeeJsi ie pogingen om in den tup van een der masten ta klimmen die boven wntcr uitstaken Met bclinip van twee boots