Goudsche Courant, vrijdag 24 juli 1874

voor gedane TcrsohoUen en gemaakte onkosten tAn dienste Tan het Departement van Binnenlandsche Zaken declaratie in te zenden In t vertrouwen dat deze voorloopige inlichtingen voldoende zullen worden geacht om reien lot inseuding op te wekken Toegèo wij daarbij nog deu mededeeling dat zij wier voornemeu ons bl jkt tot inzending door hunne toetreding tot de Fereenigiag zoodra wij weten wat zij naar Amerika wensclieii te zenden kennis zullen erlangen van het oordeel onust Agenten in de Veieeoigde Staten van Noord Amerika omtrent den te verwachten aftrek de prgswoardigheid enz banner voortbrengaelen voor zooverre zij die inzenden asct het oog op duurzaam voordeel door het openen van nieuwe handelsbetrekkingen in de Vereenigde Staten vau Noord Amerika Zoowel in bet belang onzer Leden als in dat der later te benoeaea Neierl Qmmsne toor de Fkila delfkiaTemtoonttelling achten wg t wenschelijk tot deelneming aan de voorgestelde COLLICTIEF TENTOONSTELLINOEN IN SkpTÏMBBK EN OCTOBLK 1875 TE UODDEN in verband met de in t vooifjai nn 1876 TaHeiide WFEELD ÏENT0ONeTEiuH t iE Philadelphia slechts toetelaten de tot onze Pefeeniging taqtetrediin leden en genffilieërden bij art 3 der Statuten bedoeld De Ctlleclief TeHtoouilellinfe welke wg beoogen dragen geheel het karakter eener b yeoudere onderneming De Nederland che Staat verleende totiiutoe geenerisi anderen dan een zedelgken sleun aan de deelneming van Nederlanders aan de PhiladelphiaTentoonstelliug Zander zich aan het hoofd der ouderuemiiig te plaatsen of eenigen positieven waarborg voor bescherming toe te zeggen heeft de Wetgevende Macht aanvankelijk een êuiiidie aan de Nederlandsche Inzenders te Philadelphia toegezegd Het blijke thans hoevelen in Nederland in vrijheid willen samenwerken ter organisatie dezer onderneming tot eene der Nederlandsche Kutist en Volksvigt waaidige uiting van deu Nattonalen Ondernimingsgeest Naasens de Vereenigiog voor het NederL Kunst Iiidastrie Museam J C A J GEE8INK TooraV er LaatstyBerichten Parijs 22 Jali De republikeinsche bladen erkennen dat de kansen oor de aanneming van het voorstclPJrier verminderd zgn Zg melden i at de groepen der linkenyde gisteren lo de coulmri der Kamer bijeenkomsten hebben gehouden eu werkzaam zgn om elk ander oonstitutioneel ontwerp ifpn dat van Përier te verwerpen en ver volgens op eene ontbinding der Kamer aan te dringen De Bappel meldt dat onderteekeningen voor een voorstel tot ontbinding bgcengezameld worden Versailles 22 Jnli De heer Christophie zal in de nationale vergadering eeu voorstel doen tot ontbinding der kamer indien het ontwcrp Périer verworpen mocht worden Dit voorstel gieteekend door al de leden van de drie groepen der linkerzijde luidt aldus De kaaier in overweging nemende datdle verwerping van het vooratel Périer een bewgs is vau de dnmaeht der kamer om een definitief goureruement te consiitueeren besluit dat ze den 26 September zal uiteengaan dat de verkiezingen voor de nieuwe kamer den 6 September zullen plaats hebben en dat de oietiwe vergadering deu den 28eten September zal bijeenkomen Versailles 22 full De Commissie van Dertigen beeft de beide eerate artikelen van het ontwerp hJirSr subcommissie aangenomen Volgens die artikelen zal de Senaat samengeHeld zgn nit leden 1 die door de departementen zgtt gekozen 2 die reohtenji zitiin hebben ia den Senaat en 3 die door den PresidiMitder Bynbliek zgn banoead Madrid 21 Jali De Baad ran Sta e heeft besloten geene scliadeloosslelling aan de hypotheekbank te Terleenco zelfs in geval de waarborg roor de uitgifte Tan hypothecaire biljetten mocht worden xs ttrokken I I I i jjt fcfa III fcjajhwiu j iyhiaaifcai asaa IgrOBZOND EN Mijnheer de Sedocleuts p Het tukje Tad Dixi in jEét vorig ar ilwe Oourant 7 dep inhoud t aarvan ik toHnicb dap nicn di t a l njM Jia ft ij r ook kderdatf t v lk genoegen moet trachten te bezorgen geeft mg laiileiding olB sens iSi 6 leedwezen uittedtukkeh dn ir tegenwoordig in Gouda minder mUliekaal genot te solaken is dan vroeger Wat mag de reden daarvan zgn r Vroegere zomers hoorden wy zoo l Zondags als ook zoo nu en dan iu de week flinice muziekcorpsen m deb lain van Qp Qenaegec Cochth iit dait alkeA zich het mftziekcorps 3er mutiery aich dai hooien Mg dunkt dat dit verre van genoeg is Ieder X i Iw N r geUnnJiel punt vnn doorsnijding irt fcoèglr et itts Urw graomen wordt f l de lenj lr tsu leiilunnel dootdfn Monl Hlnnc bedragen U 800 of U óOU meter Wordt de tunnel op hi t Inaüs e punt geiioDen din 4iiu ie lieitiag ran den veg worden gotaacht op 1 S j P Ct neemt men het lioo ere punt T3U doorboring dat 13U0 aeter boreu den B iiegel der zee is geliegen dan I men ten helling n S6 fCt Teikrijge Door den heer Burgio uit Bare die zgn opleiding heeft genoten nn de eeilgenootschnppelgke poi ttchuiache school is een locomotief Vervaardigd ooT bergapoornrgtu Ue dtijf kracht is geen atoom mnar eleetromagiietiaaie BINNENLA ND Gouda 23 Juu Uit den Haag wordt gemeld De loopend geruchten omtrent de rermoedel ke snmeuslelUug tnu bet Ministerie komen hierop seder de lieer Heemskerk Azn zon de portefeuille van Bijinenlandscbe Ziik n baron ran Zitylen die van Builenlandsche Zaken graiif Schimmelpenninck die van Kiuuncien de keer ItViBtgéas die van justitie generaal ran der Schriek die van Oorlog de heer Tan den Bossche die Tan Koloniën en da heer Nierstrasz die Tan Marine aanvaarden Naar de Proc N Br Cl Temeemt zou generaal Veispjck eergisteren avond uit Parijs te Brussel aanko en en worilt hij 1 inneu neinige dagen te s Bosch Terwacht om iijnc ouders die aldaar woonachtig zijn te bezoeken alvuieus zich naar s Ilage te begeven De Conmissie die rich ten doel stelde Toor den Terminklen C Vermeere te s Graveaande gelden in te zamelen ten einde hem een onbezorgde toekooist te gemoet te doen gaan is hierin volkomen gesia agd daar zij bet rereischte kapitaal bijeen heeft gekregen Pe vrienden eener hooge opbrengst der jeneverbelasting beleven goede dagen het kermisseizoen toch ia aangebroken en de jeiievergod znaait in Nederland den sehepter Ook in Utrecht heerseht die schutspatroon Tim het Nederlandsche volk dezer dagen met ia oiibcpcrkter macht naarmate de eigenigke kermis w de kramrn spellen en andere TermnKelijkheden minder te brteekeuen heeft Had het gemei iitebestour indertijd niet zoo cntegoriach alle medewerking ontzegd aan de erdienstelijle Vereeniging tot veredeling van volksvermakeo beo ou er wellicht in geslaagd zgn aan de kermis een betere richting te geven en zou mm mils te rade gaande met de neigingen en wenschen Tan de arbeidende klasse allengs etn inderdaad Tormakelijk volksrermaak hebben kunnen verwachten Nu is ir op een TeTb tering in deze niet te hopen Integendeel TVannetr toch de door een Raadscommissie te Utrecht Ontworpen verordening op de hettiug van jaarmarktgelden waarvan ik dezer dagen kennis nam door den Baad wordt aangenomen dan zal voortaan Toor de plaatsing au qiellen kramen en dergelgke eeu hoogere som dan tot nu toe moeten worden betaald Het ceToIg daarvan zal zgn of dat er vele apcllen wegblgven of dat zg een hooger entree gaan Vorderen In beide gevallen is de ambachtsaan die zich vaak met vrouw en kinderen bet onschaldig genot van een of ander ipel placht te veroorloven bet siachtoffer Eu waar zal hy nu het toch eenmaal kermis ia veistrooiiog zoeken waar elders als in de kroeg T t spellen ontoegankelgk gemaakt voor den onbemiddelde en bet bezoek der jeneverholen verdubbeld is dat het ideaal dan zgn wg op den goeden weg Op een beteren weg brachten ons onlangs de staten dezer provincie door den heer van Voorthuysen die Mn vorig jaar bij de verkiezing van ten tid der Tweede Kamer voor van Tollenhoven het v6ld moest rnimqn ihaut in de Ëertie Kamer een zetel aan te bieden Ofschoon men den heer van Toonhu sen tgdens zgn Udmaatscbi p van de Tweede Kamer in de laatste jaren meer onder de gepatigde conservatieven moest rekenen acht men toch zjjn talenten ie hoog en zgn wg in Utrecht helaas I te zeer gewoon geraakt tan een triomf der uiterste en cleriMde ricbtioffen dan dat niet velen vooral nu ons een MinisterieHeensieik te duchten staat in de verkiezing van een man als van Voo tha Ysea reeds slof tot betrekkelijke ievredenheid meena te mogen vinden raderl De aeht en twintigste algemeeoe vergadering der Bollandaahe Maatschappg van Landbouw zal gehouden worden op Zaterdag 19 Seplember 1874 des Toormiddaga ten 10 ure in het kolEjkuis voor handel en zeevaart bg den heer J C van 3er Horst e Dordrecht Op die vergadering zullen o a behandeld woMeif het rtppnrt der cffuuissie belitst net e wijfjarige herziening der n Ih adviezen en Taorstelleii der nrileelmttou en van de commissie sijn hg u 2 der Mulriiecliiigen verzuilden K na ie r ellt n der afdeelingea tippen wij aan dat van de irfil Guedereede en Omëlrekea die door de Aliicnieene Vnrgadering wil doei beatait n dat net ingang v ii 1 Jan 1876 voor releenii der Miiatseliappg minstens twee wandellferaars lilen rordeii beuoeuid I e nfilceliiig Gouda wil met hel oog op do dringende behuefte aan een verbeterde meer welenschapprlgke kaasbereiding een prgsrrang te dier lake gitgeschreven zien De afdeeleng Hoorn komt met het belangrijk itoorstel ter tafel De vergadering spreke de meening uit dat de opheffing van alle rechten op des overgang onder de Irrendeu van het onroerend goed mitsgaders van hel hypothecair verband op dat goed is overeenkomstig den iieest onzer grondwet en bovendiao wensclielgk uit een staathuisboudkundig oogpunt bepaaldelijk in t belang Tan den landbouw Die opheffing hebbe trapsgcuijze plants en het lequivaleut worde gevoniirn uitsluitend op den grondeigendom Het Hoofdktetnor ondersteune dien wenschbgdeitegering en lie vertegenwoordiging De wet up de besmettelijke ziekten vlui het vee zou gnnriie door de afdeeling Sloten besproken worden Zg zoa willen eten wat de ondervinding der vorige atdeeHngea in deze heeft geleer en moeht er itit de beraadslagingen blijken dat dfeè wet wellicht hier of dnjr wijzigjngeu behoorde te ondergaan zoo licht het op den weg van het Hoofdbestuurder iUaatschappg ter geschikter tijd en plaata opmerkzaam te maken en aan te dringen Het Hoofdbestnur stelt voor dat de Hollandsche Maaiüclinppg van Landbouw haar gouden medaille unlove l enCTeiis ƒ 100 voor eene beknopte beschrgving van het Landbouwbedrijf in tl zgn deelen akkerbouw weiderij en veeteelt zuivelbereiding geschikt voor een lees en leerboek op de hoogste klasse der lagere scholen ten platten lande De nitgeloafde prijs zal met ƒ 50 verhoogd worden indien bg hel lees en leerboek gevoegd is een voorbereidemle handleiding tot het voorgaande geschikt voor de aan de hoogste voorafgaande klasse Ër zal voor de leden ook gelegenheid zgn om deel te nemen aan af ooifeslijke bijeenkomsten ter behundeling van b zondeie takken van landbouw en veeteelt Aan de igiendera wbrdt het vervoer hunner goedeien vour de tentoonstelling op allerhande wgze gemakkelgk gemaakt mits zij de noodige bcaoheiden tijdig d i vóór SS Aug e k omsoden aan den secretaris hnnner afdeeling of voor liegenen buiten Zuidol Noard Holland woonachiig aan den aeore larispeuniiigmeester der Maatschappg P F Ij Waldeok te Loosdaiokn A4U volkslvesten cenoetlen eni zal het bij gelegenheid der algeaeene vergadering niet ontbreken De trekking der loterg heeft piaala op Woensdag 23 September 1874 ten 12 uur op ha Stadhuis te Dordrecht De prgzen xnllen bestaan in vee groote werktuigen enz naar jaate van deelneming De lotrn zgu van nu af aan rerkrijgbaar bgden seoretarispenningmeeiter der Maatschappij op Traebtvige aanvrage en tegen betaling van 1 p lot Het elfde lot wordt gratis verstrekt Maandag 11 ovetleed te Utrecht de stnkrjjder Ute klasse S P kuoy tot het laatste oogenblik in dienst en tot voor een paar dagen werkcigk dienst doende bg het detachement veld t rtillerie aldaar in garnizoen Hg was voor zoover bekend de oudste toldaat van het Nederlaudtche If er hg werd geboren 2 Aprd 1802 trad lu dienst 1 Mei 1821 en bleef tot aan zgn sterfdag onafgebroken in dientt Hij whs dan ook versierd met de bron eu zilveren en gouden medailles voor trouwen dieast en droeg tevens het Metalen Kruis daar hg aan de campagne t gdens deu Belgischen o slaud deelnam in 1830 behoorde hg tot de bezetting van de vesting Grave 1831 36 was hg bg het mobile leger en neefl dus ook den tiendaagachen veldtocht b jge roond De droogte der tuinen en landergen te a ii da v is crscbrikkelijk en het gebrek aan drinkwater neemt met den dag toe Aan de Zaanstreek w ar gewoon is regenwater te drinken schgnt men zich moeielgk te kunnen gev ennen aan drinkwater dat uit Amsterdam wordt aangetoerd doch d l M PW beperkte hoeveelheid trgcn betaling wprdt verstrekt Reikhalzend wordt er naar re en uitgezien en da bekende oudZaanlandsche zindelijkheid Igdt gevoelig door het gemis van het ononlbeeflijke water Gisteren zou in de kerk der Christelgk Gereformeerde gemeente een bedeatond geftmdea worden Pe 77e jaarvergatiering van het Nederl Zenileljnggenootschnp werd Dinsdag te Botterd geopenl Ongeveer zeventig afgevaardigden aren nit alle oorden des lands daartoe bijeengekomen De Voorzitter ds B J Adriaai Tan Ameterdaa weesop Teel goeds dat bet Zendelinggenootaohap had ond ooden Op Java en in d Minafaassa tod Celebes ging het zendingswerk zij het nder velarlei bezwaren zijn geregelden stillen langzaméta ga g De belaagitelling was hij de vaderlandsche gemeenten ondanks veler tegenwerking niet verminderd De ontvangsten toch bedroegen over 1873 96 160 tern l cenesom van 97 St2£5 i il rgeven moeat warden Drie jongeliodan hadden zich aangemeld om all zendeling opgeleid te worden welke tot het proe aar zgn toegelaten Onder de voornaamste onderwerpen die behandeld werden behoort het voorstel om de belangen van het sr olwezen in de Minahassa van Menado woU het Genootschap zooals bekend is 117 scholen met ongeveer 9700 leerlingen en eene kweekaebuol te Tanawangko met 25 kweekelingen in tand houdt aan eene algemeene commissie Op te dragen die min of meer zelfstandig naast het Kederl Zendeling Genootschap werkzaam zou zgn Daar het behoorlijk onderhoud dezer sebolen op don duur de krachten van het Genootschap te boven zou gaan en de pogingen om een subsidie Tan het OouveNiement jaartoe te krggeo afstuitten op den eisch der regrering om alle godsdienstonderwijs van die scholen te bauuen hoopt men door dergelgke afzonderlgke commiuie deze Christelijke scholen in stand te kunnen houden Langdurig wetd discussie gevoerd over de stelling De zending vordert in onze tgd dringender dan ooit wetenschappelijke behandeling De waarheid dezer stelling werd erkend maar de bezwaren aan de bedoelde behandeling verbonden in de gewone vergadering zóuzeer gevoeld dut men nog niet tot een regeling kon besluiten en aan het hoofdbestuur opdroeg daaromtrent nadere roorstellen t doen In deze dagen nn de ongelukken by hvt bade en zwemmen zoo veelvuldig voorkomen kan het zgn nut hebben de volgende waarschuwing van de Mépe doHce bekend te giaken Van de tien drenkelingen worden er negen levend hegraven Men denkt dat de menschen duoil zijn aar ze zgn het niet Men beproeft geiluirende een half of een geheel nur den drenkeling in hut levea terdg te roepen en dan geeft men hei op lerwijl het dikwijls eeist na vgf of zes uren op verstandige wgze te hebben doorgewerkt mogelgk is de sluimerende levensgeesten weder op te wekken Onderde noodzakelgke middelen worden genoemd krachtic wrijven het leggen van zakken met verwarmd korea op den buik aan de Toeten tegen de ribben het gebruik van warme dekens en doeken bet inblazea Tau lucht in de longen door den neus waarbij mea een blaasbalgje gebruiken en het andere neu gat dieht houden moet het wr JTen met alcoholisohe Tockten op de slapen de borst en het inbrengen daarran bjj kleine hoeTeelheden in den mond Gelukt dit alles niet dan kan men nog beprocTen bat lAakta lichaam met krachtige zweepslagen te geeaelen Door het Terstandig gebruik Tan al deze middelen zegt het Belgische blad heelt men dreokeliugea dia uren lang onder Water Tertoefd hadden in het lerab teruggeroepen Eerst na een eren langen tijd aan proefnemingen besteed te hebbeu heeft mea het reoht den moed op te geven Te Oosterwolde beeft E Haanttm binnen dan tijd van 24 uur 3 kinderen door den dood verloren naar de Mur Cl Temeemt Termoedelgk ten gevolge Tan het eten Tan onr jpe Truchlen De arrondiesements rechtbank te a GmTeohage oati Dinsdag keunis van de verTolging ingesteld door het openb min tegen mcTr Boreal geb Dedal en ha koetsier Doehoom die op den Tei aanbig an U Ü de koningin ter gelegenheid eeiter oratie die U M op bat buis ten Bosch werd gebracht mat haar rgtuig dn paaaage belentmerde en niet wilde gahoarzaman aan de berelen die haar deawagen dpor de politie warden gegeven De aobetitunt ffieier van jnsiitie mr Bbeet elaehte tegen mevr B eene geldboete vaft lO of 14 dagen snbsid gavadgSBiaatraf Tan 61 dageo Uitspraak Din ag a a Het vHHlag Tan gedep atalen bver daa toeUknd def provibeie ZuidhMland oTer 1873 doet de bevolking op 31 Deoembat van dat jaar kednea als volgt mann CmI 347 288 vr gesl 374 229 totaal 7Ï1 6 waarraH in gemeenlea boTca da 10000 lialen 848 383 Het getal geboorten baliep 29672 16978 j en 14i d m iterfte 21S91 g 10941 v g 0 3fi k welgken 6784 en eohtaobeidingen 62 Vermeerdering der bevolking had plaats in 142 gameeolsn vermindering ia 41 Het aantal kieters vaor de pravineiale talw beliep ia Vli ISMSpin de joagate ufMi y ia ar eene doorgaande ftrmeerilering van het gey kiezers waar e nemen Het aantal kiezers voor yen der gemeenteraden was in 1873 30740 ook Merder dan in de vorige jaren Het onderzoek nopens en de rangichikking van de ijade arobiven is thans ouderoomeu en de zorg daarföar opgedragen aan den heer Uingmau comaiieaitartermeester bg s rgks archief Ha uitvoerige staten ofer de provincUie w ge eeoteSnanoiën gegeven te hebben deelt het verslag Bqzonderheden mede over de geneeskundige dienat ijit een onderzoek naar de volksgezondheid bleek o a dat de sterfte in deze provincie in 1873 bedroef 1 op de 31 03 inwoners In de gemeenten met meer gaa 10000 inwoners waa het l op 30 46 ia die BKt minder dan 10009 1 op 31 58 Kr zijn 18671 kaeeinatiSli opgegeven Blikbaar verzuimen oudara hunne kinderen te doen inrnteo totdat het Tcrlangeo eo deie in een school te zien toegelaten hen daartoe brengt Onderzoek naar den staat der woningen maatregelen tot reiniging van straten en lucht ge chiedden op vele plaatsen Men lelde in de e provincie een 16tal gast en ziekenhuizen Men telde den Sin Pee jl in deze provincie mcdicinae doctores 228 artsen 14 piattelauds heelioeesters 233 sledeijjke heelmeesters 45 offlcieren an gezondbfid Ie kl 4 2c kl 9 te zameo 528 VoorU hud men 14 andaeesterB 122 vroedvrouwen 164 apotheken en 48 droogiitwinkela By het hoofdstak nopens de politie wordt geiagd bt tot bestendiging der rast en orde in M verschillende gemeenten is bet met uuodig geweeat byioodere maatregelen t nemen Wat de nationale militie betreft telde men 6078 feilitieplichtigen waarvan 25 nalatlgeo waren Beswaren tegen de wijzrn waarop de lutiug heeft plaats gehad zgn niet ingebracht De geheele sterkte der schutter in deze prorincie was dlenstdoemle 12451 man en rustende 9836 te zameu 22287 Hef getal lagere scholen in dit gewe t bedroeg f eivoou lager ondcrwgs p72 meer uitgebieid idem 77 totaal 549 Bij alle lagere Icholen te zamenhad men koofd mlerwgfers 4 1 hulponderwyzers9 2 kweekelingen naonen 465 hoofd ouderwijzeresseu 88 hulp ondernyzureaaen 290 kweekelingen rouwen 192 Het getal der leerlingen op de dagecholeu beiiep op 15 Oi tuber 46464 m g en 42416 V g totaal 87879 Koatctooa OQlriogen ondervys 2u63l m g en 19782 v g totaal 40113 Decorzaak dat enkele gemeenten wegena miniler gnnstiged Itiautièelen toestand bezwaar maakten de jaarwedden der hulp OLderwgaera te verhoageu had ten gevolged it bij vacatures plaatsen sums vrg lang onbezet bleven waar de gemeenten er niet legeu op zagen de wedden op een Aink oyfer te betalen was het aiet gemakkelyk dceh steeds mogelgk geschikte titulariaaco te vinden De kosten voor bet lager onderwija hebbtn iu 1673 bedragen 1 171 392 daarvan aftrek keude bet bedrag der ontvaagen adioalgeldai ad 231 903 zoo hebben de kosten van genoemd ondcrwgs beloopen 939 8 Herhalingsscholen telde Biea een 17tal aaadi aaholeo 26 weikapbaleo 16 bewaarscholen 176 i i i Itoor het kabtpa reehl te Hlbittjoi if ia Sntnd veroordeeld tot vier geldboeten elk van ƒ 6 en iu de koeten of subsidiaire gevangenisstraf van twee dagen TOO elke boete wegens het op de openbare irakt te Hindeloopen aannemen eener houding als verkeerde hg in kennelijken staat van dronkenschap Te New York moet h t heet zgn geweest vooral in de week eindigende den 4n Juli De temperatuur Meej tot 102 Fahrenheit ongeveer 82 Beaumar JB de eohadnw Dt naniddags t n 4 u vis dé lucht bijna gloeiend Vele personen werden dien da door zonuesteeken getroffen f n ran de paarden van da taatapoorwegen vielen tr reien dood op dea weg Deêr Gelukkig hield deze tempelrattturuiet lang aan en aan het einde der veek kwam er door een zwaar tmweêr eeuige zotvertog en Terko liog j De Tai9 ontri n d p heer Pslageai re oud Inspeetear der wegen te Fargs een brief waarin een euToudig praoliaeb middel woiidt nuigegeveo Mn ballen ba wjiar lao f Aijkr chi kiat eeu gotd g geld kadaster te hebben dat altgd in orde is Dit middel zou hierin bestaan dat de notarissen dodr ien wet Terplioht weirdest 4 ibiljaJloioDttaélenianTMkMa Mm 5 renleaUog enz e n plan v n h t paitO óf eigendbin U voe n en dit plaq als conform door denbiifffemUster te laten otitM téekenen nadat deze het met bet register an pkin VUi het kadasttf vergeleken heeft De landmetets die hierin een bron Tan inkomsten zonden vitttlen kodden itü vootif de teekaaii n d r egan 4b ank daoriretkeji om snel aaa de aaovragen ivao aotmtpsart maires fu aderen te Jtnnnen rolqfea Men 104 hun werk konten betaléR tegen naaiëA r HteHtiibteü Aieier Wie n naatkeuiig plaa vaa ayn beaitting had hten opUken ci doM deaiukrtiakAniBg laagemeentewege beveiligd weaen dat b m of z erfgenamen de eigendom werd betwist Ue ItrnpttnAiX dit voorstel nader onderzoek waard Men zal niet licht raden waar men in rankryk ja wellicht in de geheele wereld het zeldzaamste archief vindt Toto gedurende de reitaurantie de Koningsgezinde politie alle schuilplaatsen van republikeinen eu Van verdachte documenten opsjiOjrde waa men juist bezig met de oprichting van het ruitersstandbeeld van Hendrik IV De republ keinen kwamen toen op het uitmunten Ie denkbeeld om deu buik vol te stoppen met revoluitionaire geschriften waartoe zg zich veratoiiden met de werklieden die aan de voltooiing van het beeld arbeiden Sedert ia die crimineele bildiatheek natunrigk nooit geopend en Frankrijk moge raa meeater reranderen de Monarchie moge zich wéér op de bouwvallen der burgertwisten vestigen deze geschriften zullen nogtaua in vrede blijven leven Oe Voréeniging voor het Ned Kunst ladtiBtrie Museum ea de Fhila aelpM Teatooa8telling i In verband met de nituoodiging van bet TechnologUch Bureau 2 aan IIH Knnstenaara IndustrieeIen en Vereenigingen om aeel te nemen aan CoUtcliefTe tomtttllmgen ter gelegenheid der Amerikaansche Wereldtentoonstelling te bonden weiden ons van rarschillenlle zydeu inlichtingen gevraagd Tut beant roording dient het volgende twelk wy n verzoeken in Uw reelgelezen Uad te willen opnemen Zooals bekend is bestaat bij de Nederlandsche Eegeering het voornemen aan de Wetgerende Macht vaor te stallen op de begrooting van 1875 eene som van bg raming 200 000 ait te trrkken teneinde tot t behartigen der Nederlandsche belangen krachtig de hand ts bieden Om te voordien iu de uitgaven voor plaatsruimte in het gebouw het vervoer der goederen heen en terug assurantie opstelling decoralief en inrichting der Teatooostelliugsgebouwen schadeloosstetling aan inzenders voor vermiste en beschadigde goedereu toezicht bewaking sohouiyhouden en bureaukosten drukwerken o a van een speoialen catalogue scbrgfloouen advertentten enz werd voor de Weener Teotooiistelling ruim 100 000 uitgegeven en t IS allen die aan de Weener Expositie deelnaaien btkend dat dia middelen onvoldoende warea om iir m a U t md e Kmtk e F otkaliJt m verhand wiet iaar roanryi wr edk e i icaardigt f laait op de Kereldmarkl te verzekeren Nu dus van de zgde der flegeering niet geaarzeld is t bewgs te leveren dat de Staat prya stelt op t uitbreiden der bestaande en op het openen van nieuwe deboachéa voor deu Nederlandsohen handel n njiverheid bebaort te blykei of Kunstenaars Induatritelco an Vereenigingea t van genoegzaam belang achten aan den ede en wedstrijd der valken in Pbiladelpbia uitgesohreien deel te nemen Van daar dat het leekHUogueh Bureau secretarii penniugmeester der Veree igmg tan iet Ned Kuu tInd liutttm allan die van dit belangstelling wenschen te doen blgken tot samenwerking uitnoodigt eu dat te meer omdat van hen die aan de Collectief Tentoonstellingen in 1876 te houden als leden der Vereenigxng toor het Ned Ktimt Indtulrie Muteum deelnemen geene geldelyke oBers gevergd zullen tardea Zij die aaii ligu uitnoodiging het oor leenen behoei ett slechts tot het lidmaatschap der Fereeniging tqe ta tredea en daarvan kennis te geven aan het ïeehnolagisoh Bureau waarna zg lid geworden worden opgeroepen tot het bgwonen eener iu Apg of Sept e k te beleggen vergadering van Inzenders tot vaststelling der lüdare bepalingen ooodzakelgk verbonden aan da CoLLECTIÏr MNTOONSTBLUNOÏN IK 1876 TIHOUDEN 0 a ter beoordeeling der plaalswaardigheid en der nuttige strekking van t ter deelneming bestemde aan de Fhiladelpbia Teutoonstelling De Voorwaarden aan t lidmaatschap verknoobt Mveren g en bezfrasr op terw jl de contributie aleobt ƒ 5 ajaars beloopt voor elk lid Om eene kas te vorn B lot l esirg ling d verschotten vereischt tot t verzamelen de fazéndin eil ia dergelgke contributie Boodukelyk Niet enkele personen alleen neen ook groepen van Kunithiiaars 6f Inddstrlëelen Maatschapp en eu Vereejiigingen kunnen in dezt een iri samenwerken Aeedt ja indexen zin met di Voornaamste Hsatsehappgen en Vereenigiogen onderbahdelingeu aaiigeknoopt Ook is by mioistrieéle resolutie van 15 Juli jl tfi 215 aan het lechn ilogink Bwrea vergund U Tea inde ieder ia die nlegenheid te itellea hct doel eb aé nfidielen dér Vereenigwg bevoMcraD z n Prograuima eo Statnten op fraaco iauvrMg ter beacbikl iag dcD Heer C A J GSESINK voorsittsi der rereenigvit te Ainiitef4ain MS 2 as 4e MvtKeatMo ia hst hMutntel mhilad 97 ca ia het HmiehUad van Donderdag 14 Juli jL