Goudsche Courant, vrijdag 24 juli 1874

Êslnnm $ n Êsnihdmhtl mllmkl OOüDA Lange Tiendeweg D n 60 lofRctt 11 fijdfrhriftcn ujorden bimifit itn brtat mo t Ijjlifn tijd jflïüfrd Kcommandterl zich ïoor nh tegen eer billgke prezen Heeft mede voorbanden ALLE SOORTEN van J X V B I T E Sr T I Ei IsT ia alle BINNEN ea BUITENLANDSCHË COURANTEN worien dadelijk opgeiaadea waarvoor één afiebrift voldoeode ia Buitenlandsch Ovei zicltt De terwerping in het roorstel Périer in de Fran che Nationale Vergadering is na hetgeen wij rci ds wisten van de houding der Regeering niet vreemd meer e enniin de verwerping van bet outbinJingsTooretd van de linker yde het eerste viel met een meerderheid van 41 het laatste met een meerderheid van 29 stemmen Zoovel de uiterste recliterzyde als Je Tar ettis teu waren door de Broglie weder gewonnen terwgl het ontbindiugs voorstel ook werd ouderetettiid door de Bonapartisten üe Commissie van Dcrlinen heefi het ontwerp ter sub eommissie betreffende de samenstelling van Senaat sngraomen In dut ontwerp wordt bepa lid dat di Senaat dezelfde bevoegdheid zal hebben Is de voormalige Kamer der Pairs dat wil zeggen dot bij een tak der weigevenJe macht zal zijn en iu sommige gevallen rechterlijke functien gelijk het Hof der Pairs zal uitoefenen Het aantal leden zal omstreeks 300 zijn Nagenoeg een derde der leden zal door het uitvoerend gezag voraen benoemd en als waarborg lan zelfstandigheid onafzetbaar zyn Het uitvoerend gezag ia bij de benoeming van senatoren gebonden aaa zekere klassen van burgers De bepalingen difniinn aande verschillen weinig van die in het ootwerp de Broglie De overige twee derden tullen gekozen worden door de departemeniale arrondissemeiitsen gemeenteraden Voorts zullen in den Senaat zeker aantal leden rechtens zihing hebben het zijn de kardinalen de admiralen de presidenten van het Huf van cassatie en de rekenkam en vgf leden door het Instituut te kiezen De gekozen sena toren hebben zitting voor negen jaren om de drie jsren treedt een derde af Aan het lidmaatschap van den Senaat ia geen bezoldiging verbonden Het Jouroal qfflejel deelt mede dat de kiezers Van het departement Calvados tegen 16 Angustus zgn byeeiigeroepen tot verkiezing van een lid der Nationale De Bngelache loril m or heeft een feeetmaaltijd gegeven uan de Ministers waarop Disraeli in antwoord op een toast heeft gezegd dat in de geheele wtreld een groote verandering plaats hari tengevolge van de botsing tusscheif Staat en Kerk en dat het de plicht van de Begeering was om zich op den storm voor te bereiden door de kerkelijke instellingen te versterken die beschouwd moeten worden als het Ipiwerk van de politirke vrgheid Het ia nitt mogelijk leide de Minister om met voldoening het oog te laten rusten op den toestand van Europa Hij betrenrde dat enkele van de meest bevoorrechte natiën ten prooi zijn aan de anarchie of op den rand van de anarchie zgn Nooit was echter do vriendBchap van Engeland meer gezocht dan op dft oogenblik de Begeering gebruikte haar invloed in het belang van den vrede en de algemeene welvaart De Minister was geen voorstander van het beginsel dat Engeland niet verantwoordelijk wai tpgeuoi r Europa in de verschillende uaestiee die zouden kunnen opr zen Eindelijk meende de Minister dat de invloed van Engelan il het best werd aangewend ten gunste van het behond van den vrede en door belèngStellende raadgevinge aan d geschokte landen behulpzaam te zijnf opdat zij die positie weder zouden verkrggen die meer in overeenstemming is met bun oud prestige wil gMrne eens wat beter hooraft dan telken die aohullerij en dat het niet oumogelijlc ia goede corpsen in onze gemeente loo dicht by plaatsen gelegen waar die te linden syit te Itrygen bewgicn forige j rfn Wie herinnert lich niet een omer dat Dunckler s eorps ill Ons Genoegen speelde en daar geregeld eenigt Oo crt n gaf Waarom gebenrt dit niel merrf Er ijn genoeg ncnschen die een goed concert willen hooren en daarTo r iets willen betalen Zou hel faieitiaD leggen dat coiamissarissen van ytOiis Genoegen niet erg BU ekaal zgn oi niet eel om concerten geren Lalen dan de leden ban stem en isTloed doen gelden Lant dan een auiekale com missie optreden naast de finantieele oommissie opdat wij ook hier iets goeds te booreo krijgen Zooals t nu is ia t treurig Altyd de schutterij en telkeni wéér de schntlerij Het wordt eeutoonig Wie ia dit niet met mg eens Ik rerltng o reien met mg dat er hier geregeld een goed Co rpa in Ooa Genoegen concerten geeft Wie h lpt dien wenach ondersteunen en wie wil trachten dat in rerruUiog te d en komen Nog dezen zomer hoop ik zal die wensch worden Terrnld Hetzjj dan Hulschenmijttr a muziekcorps ofDunckler a kapel weldra moge er yoeife muziek in Mize gemeente te hooren zgn F O li I T Z E Aan bet Bureau ran Politie is in bewaring een WANDKLSTOK die acht dagen geledea ia blgren taan n h t Postkantoor alhier MARKTBERICHTEN Gouda 23 Juli l ij zeer kleinen omzet was de Menning Aauw Tarwe puike 1Ï 50 a ƒ IS 80 Mindere 11 I Rogge puike 9 a tt 25 Mindere a ƒ 8 7B Voer ƒ 7 ƒ 7 40 Gerst paiLe 9 25 9 4U Mindere 8 i 8 76 Heani naa 8 75 B ƒ 9 Koobuad 1U 75 f 1125 lie reemarkt net weinig aanroer de handi traag schapen en lammeren alsmede magera rarkensen bigren traag e rerkoopen K Aaagemerd 165 partijen prgaen 25 311 tragen handel fiofboler 1 50 a l 0 Weiboter 1 20 a 1 30 Burger 1 ij ke Stand Uaarlcn oydcn W ran jeta n A de Petraa fhili ni Adrimaa ooders P F Kwant fl IH ul i M Craijl n E Smeekent 81 Simon ouders J den Hertog O Lonriar r fieter ad n P ran Eaaao en M A Colic ijn Otmlcdin 20 Juli J B Veriyl w 21 U Ver iKg 3 ig ADVERTENTIËN B T llen Tan een Zoon M A VAN ESSEN COLLEWWN Gokda 21 Jnlg 1874 Voor dé ele hartelijke blgken van bel D Iling bjj mijn smartelijk verlies onder ronden betuigt Mevrouw de Wed KLAUS aan llen haren innigen dank Gotida 22 Jnli 1874 ümmmm CHIBG MEC DENTISTES l e WOENSDAGEN te consnlteeien voor het in et ten van KÜN8TTANDEN en het anrifieeren en plombeeren van aJle ZIEKELIJKE TANDEN en KIEZEN volgen de Amerikaansche Methode Adres Hotel de Zalm Markt te Gouda A OVEKTËI TIEIV voor dit Blad worden voor BoUerdam angfenonen door het AWfflïBEN ADVERTENTIEBüaEAU VAW NU6U eo VAN DITIHAR KOTTEKDAM Beste Vette Hollandscbe lO en 8 Ct per stuk by MARIA DB WAAL op de Hooge GouiVe jpuns BEST jaxjEijEtJdiisr r VAN H van iVijiigaardeii Korte Tien weg wgk A n 93 KONINKLIJK BELIEBSCH 18 Ct perflesch BOSCH en MAA RICHTS 12 PKINt ES SEN 10 Ct p flesch 12 Ct p kruik OEfiSTEN 8 Echte EiXGE LSCHËBlEREiM van B4kS Co PALE ALE BURTON ALE EXTRA STOUT 20 Ct per V flesch GEHifBEB BIEE 15 Ct per fleschje Met minstens 6 flesscbeu franco aan huis De flesschen worden a 6 Ct berekend of terug genooien Openbare Verkoopingfen Ijp WADDINXVEEN op VKUDAG den 31 JULLI 1874 des voorm ten 10 uur in de herberg van JAN SLOOTJES aan Jiet dorp zjjnde het vroegere Raadhuis van Noord Wadditucv en ten overstaan van den Notaris A N MOLE bg uitnemendheid goed te velde staande 2 OMER TAR V B wassende op de Landeii van de onlangs droogg aaéten Polder db Puttem onder Wadditumun En ten 12 ure ten zeUde dage en plaatse van bg uitstek goed te velde staands E 0C3 C3 S mede liggende in bpven noemden Polder onder W nxveeft Breeder bg biljetten en informatien ten kantore vao den Notfria A N I SNAAB te WaddOueiMiu Een fatsoenlijk J0NGMEN8CH ISjaaroud biedt zich aan als Hy is 6 jaar in dergeiyke betrekking geweest en van goede getuigen voorzien Adres aan het Burean dezer Courant onder letter X OudjCarthagena s Bergplantei olie Wie wil niet gaarne zgne haren zoo lang mogelijk in hare oorspronkelgke kleur glana en schoonheid bewaren Wie schrikt niet bij de ontdekking dat zgne haren beginnen ni ta vallen en ziet angstig om naar een middel na dat tweeledig doel te bereiken of liever wie staat niet verlegen om eene keus te doen uit de talrijke Pomades HearoliSn enz die dag Igk worden aangeboden Hoewel nog niet hing beiwiul is er aremnl onder deB naam Oud Carthag Bergpiantenolie een Haarolie in den handel gebragt Mie zichdoor vooraf genomen proeven als een krachtiggeneesmiddel heeft doen kennen tegen het vroegtijdig uitvallen en grgs worden van het l aat Zonder eenige schadelgke minerale zelfstandigheid die veeltgds een ngzaam maaj zekerwerkend vergift voor het haar zh a verlevendigt het de verdroogende haarWptels doat dezeop nieuw ontkiemen en hondt het uitvallen detverzwakte haren tegen zoodat het een probaai middel is tegen vroegtgdige kaalhoofdigheid e grijsheid Het fleschj met gebraiksaanw ziirl kost 60 cents te bekomen bg den hoofddepdtboudervoor Nederiand A BRBETVBLT Az te Z W Ï en verder bg Mej de Wed BOSMAN Gouda h J H KELLER Zoon BotterdamWegi émgtMi A REÜNARDT OostpoortA PRINS Zmmhitietn W BARES Gorinchem J J GROENHÜIZEN en Co Uereeht N A STEMPELS Dordrecht Eu meer bekende d pdts in ons Rgk r F I 43aad Dtak ran 1 Brkkouu 1874 N 1547 Zondag 26 Juli GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverteDtieblail voor Gouda en Omstreken ADv bRTENTIÊN worden geplaaUt van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlijke Nommers VIJF CENTEN De uitgave d zer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt d nitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG n ZATERDAG De prijs per drie maanden is f 1 75 franco per post 2 De inzending ran adrertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave BUITENLAND De Lord Mayor van Londen Andrew Lusk en de Sheriffs voor Londen en Middlesex J H Johnson en C Whethaiv zijn door de koniagin in den adelstand verheven eerstgenoemde met den titel van baron de laatsten met dien van ridder ter berinnering aan het huwelijk van den hertog van Edinburg en bet bezoek van den keizer vap Bueland Uit Santander wordt bericht dat eenige met artillerie gewapende Carlistiscbe afdeeliugen de bergpaesen van Biseaye en AJara hebben liezet De Italiianscbe ministerieale Opinime deelt mede dat in de rolg de maand bat besluit tot ontbieding der Kamer zal worden gepablieeerd de verkiezingen zuilen plaats hebben in Qel ier Willicbt heeft de gunstige afloop van de geaOntenudsverkiezingen bg den weifelaohtigen Minghetti den doorslag gegeven B E L O I È Gelijk oase lezers weten komt 27 dezer te Brussel het congres bijeen door betBnaseUcke gonverneosent aitgcschreven ten eindea wetten en gebrnikec vanden oorlog eenigermate te beschaven G de Molinari aan wiens belangrijke beschonwingen in het Journaldes Débati wij het een en ander ontieeoen merkt op dat de meeste ponten die volgens het ontuerp inbehandeling komen in geeoen deele nieuw zijn te j noemen Meestal zgn zij ontleend aan de beroemde Instructies voor de legers te velde in de VereenigJe Staten die door doctor Sieber bij het begin van den burgeroorlog ontworpen er veel toe hebben bijgedragen dat door gruwelen en wreedheden de onzalige 1 krgg niet nog werd verzwaard Hoe zeer ware bet Ie wenschen dat soartgelgke instructies gegeven waren aan de legers die thans in het ongelukkige Spanjezooveel barbaarschheld ain den dag leggen hoe zeer ook dat zij door l e beschaafde natiën werden aangenomen Het beginsel waarop zg berusten werd reeds door Forlalie den minister der frausobe republiek in het jaar VIII op zelfdzaam gelukkige wijze aldus omschreven De particuliere personen wanrtiit twee of meerdere oorlogvoerende natiën bestaan zijn slechts toevallige vganden zij zgn het zelfs niet in hunne qualiteit van burgers maar uitsluitend als soldalen Als soldaten derhalve en als soldaten alleen moeten zij aan de oorlog deelnemen en uitsluiiend duor legers moeten deze worden geveerd De Ameiikaansche instructies d leer van Portalis in toepassing brengende kennen aan de burgerg het recht niet toe om op directe wijs althans iu den strgd tusschen beiden te komen Doet zij dit dan weigeren zg haar de bescherming der krggsoetten Zoo leest men ook in het ontwerp der Bassisehe regeering de operation van den oorlog moeten uitsluitend gericht zgn tegen j de krijgsmacht en de oorlogsmiddelen van den vijaudeIgken Staat eu niet tegen zgne burgers vaur zoover dezen niet handelend aan den krijg deduemeu Ten allen tgde is dit beginsel en de goulgeo die daaruit voortvloeien ten hevigste betwist Harlstgchtrlgke bestrijding vonden zg onlangs in het Engelsohe paflement Zoo zij al door het congres te Brussel worden aangenomen zal dit niet dan na veel legenstand geschieden WJj meenen evenwel dat zij zooals de zaken tegenwoordig staan in bet welb grefen belang i u alle oorlogvoerende natiën zgn Men dieiit in het oog te houden dat de voornitjjang in de kunst van oorlogvoeren de ontzaglijke uitbreiding dér staande lifgèrs en bovenal de verbeteringen die sedert vijftien of twintig jaar het oorlogsmaterieel geheel lieblieu herschapen de actieve tusschenkomst der burgerij in den strijd nxeer en meer onvruchtbaar hebben gemaakt 1 oen de legers nog weinig talrijk waren toen zij geen versnelde middelen van vervoer ter hunner beschikking baddsn toen de vernietigiiigswerktuigen waarvan zü gebruik maakten in de verste verte niet die macht hadden verkregen welke zij thans bezitten toen kon eene bevolking die tegen den vijand opstond en tegen hem den kleinen oorlog voerde hem ge belige verliezen toebrengen en het welgelukken zgner operatien zeer beoioeielijken Het is b v uitgemaakt dat indertijd in Spanje de guerilla s Wellington Nfoede en groote diensten hebben bewezen Maar de legers die eei land veroveren gaan tegenwoordig daaibij te werk met bet ontplooien van zoo groote troepenmissa sXdie op schrandere wijze zijn georganiseerd en zij b thikken over zoo ontzagwekkend e veruiclingswerktuigen dat men hun op geen ernstige wijs het terreia kan betwisten dan door tégenover ben niet minder eoefende niassa te plaatdie voorfien zijn van een even sterk oorlogsaaterieel Ëena wreede ondervinding heeft Frankrijk geleerd hoe weinig waarde geïmproviseerde troepen hebben met geweren van allerlei kaliber met kapotj ssen van verbrand laken en met schoenzolen van bor lpapier wanneer er weeritand moet worden geboden aau eene invasie die volgens alle regelen itt kunst geschiedt Frankrijk weet evenzeer hoe weinig bet tet kenen moet op de vrijkorpsen en al die f intasiekurpsen welke gedurende den jongsten oorlog li uit den grond zijn verrezen en zich dikwijls veel schadelijker hebben getoond voor de vreedzame bevolking dan voor den vijand zelven Hoe tullen slecht gewapende burgers of boeren zbnder eenige militaire opleiding steden of open dorpen verdedigen tegen massa s die onaantastbaar en onzichtbaar duod en verderf verspreiden terwijl zij zioh zelf builen schot houileu Nog herinnert men zich hoe men den oorlog lot op het mes predikte Best zoo lot op het mes 1 Maar hoe zalmen van een mes ge brüik maken tegen lieden die a op 1200 meteii met een geweer en op 6000 metera met een kanoik doodschieten Men kan dus aannemen dat in dé t eii waurin wij leven tegenover de enorme ontwikkeling die de macht lot vernieling heeft genomen welke de legers bezitten de burgerij sleohts een telkens en telkens geringer hulp kan verleenen b de verdediging des lands Voegen wg er bij dat de rampen welke een veroverend leger zelfs wanneer het zich strikt houdtaan de wetten en gebruiken van den oorlog eener bevolking kan berokkenen die handelend en direct deelneemt aan den krijg oneindig belangrijker zijndan voorheen Iu de eerste plaats zgn die legere veet tolcgker Men zon tot de dagen van Attilla en Oengiskhan terng moeten gaan om troepenmassa s te vinden die kunnen vergeleken worden met de massa s welke til deif jongsten oorlog Fraukrgk hebben overstroomd Dan zijn de bevolkingen dichter nijverderrijker Terwijl zij eecen machtigen en georganiseerden vjiand slechts onbeteekeneud kwaad knnneii doen kan tnj zonder groote krachtsinspanning ouder hen verderf vertpreiden en verwoesting Is het nib t met het oo op deze veranderingen die een zeer versohitleiïden vooruitgang in de zaken van oorlog en vfede hebben gebracht io hel welbegrepen belang van cenen Staot die aori invasie blootstaat om zijnen burgers de ranipeii Ie besparen die overmgdeigk in het gevolg dier ver W