Goudsche Courant, zondag 26 juli 1874

ADVEftTENTIËN ii titï iV fiio ivie iao 3 i ii V V Ondertrouwd j LODEWUK PIETEB WELTER EV ovcrtng zgD En anngezipn eene invasie atle volkeren i ï n overkomen celfe de wac ti sle zelf jlie welke sich hot bitit beveiligtl nchteii le eii eene keiitertti der forlutii z ju dun niet de rm eriti fn gf Ujkelgk feint resaeerU on de stelrt els van Furttt n naii Jtenemeu en deloep ssnfc daarvon nl eineen te inakfn Meu kan das lif t w ida li jKi intitf va i ttei lii Mt ficUe i uuienitiafut sltobis luveu en vtfusLln u d it hHOntwerp beC vtik nau het cungres te Beusael woiiU viio ete rt hel wetb k worle vnn Jen oorloj tnasc pu j btschaifLlc vulkeitii ui nftvichtmg dat het voor betwetboek dt ► rnies pin ts ntake BINNENLAND Gouda iS Jiu Reeds ziei men ele toebereidselen tot d kermis die e dra n 9 e itiwu e ital g ierd warden iug weinige dagen en bij lederen voetstap dienmen ztt wordt er gelegenheid aangeboden on ziju geld Heg ir Herpen en daar oor in de plaais te krijgen i tii r touEt Rn g not H y hopen dat velen hun Ve stand zullen gebruiken met het lureu der kermis en ofochoon wg een onschutdip e kerioisvreugde aan niemand misgunnen noriit de j e Kii d U iieid die ui de kermisdagen pleegt te hei r chen wel eens wat al te erg met het minst uit houfle van bet grout misbruik maken van sterkend rank l e nijvere Ark amu en de weriusanae burger in Goud I tuuue op wtnalaunde dagen te lliok en fat oenlijk te eijii am zelfs 111 icermistijd in ruwe uitspinniu n ian geuosf u te vinden elft te midden Taa de ketmv en daarvan profiterende zullen zij bopen WIJ beugzen genoeg ontwikkeld te zgn om ook zonder fdrimtim te zijii pleizier te k nneu bob en Op Douderdagiaiddag 11 sloeg te Berg Ambaclit de bliksem lu de woning van 8 de Deugd Ue schoorsteen WiUirdaar bg ludoeg werd in en Uitwendig beschadigd aoo aak aU srjioorsleenlijsl waarop alle Jiepjes borden enr vernield werden Gelukkig bavoBU zioh nieaaqd tydens het oufaed in k i vertrek I ea 2Uteu Juni beeft aan Jbet MiuigtTie ran Bwitenlaodsche Zaken de uitwisseling plaats gehad der alttén an bekrachngiiig van het verdrag den 19den Juni jl t isscheo Nederland en Groo Brlti unie j rsloten tot wederkerige nttlevering vau ous Udigers rv mifïwt r van 4 uitenlandsuhe zaken heefl op den 16den dezer een bezoek afgelegd bg den Duitscbengezant te P age om heui uit mam van onze rege ring zgn af keet te betuijteii over den aanslag op betleven ran den rgkskansetier gepleeg 1 en bem tevensgeluk ta weir chcn met den gelukkigen afloop waardoor de prins Hi het leven werd gespiird lie mmi ter voefKlc ef bij dat hg de oveituigmg kuesterJcdat di ze gevoelens dour de geaeele natie warden ge deeW Een groot gedeelte ler i ta i sGra rnhige werd eergisteren avoad legen half e t nee in duisteruia gehuld Zoowei de sLiaatlautnarns als de liohteg hinoeu huis gingen eeiisklafs nit en rag men lu de win kels eu koÉehuizen de petroleumlamp of waakaars verscbgneu Ue belofte tan den direct ur d r gas fabriek n dat en gelgk gev l zich had voorgedaan UI een brief aai drs gemeenteraad gegeven lat zulks met m er gebeiifn zou is dus niet nagekomen en oftoboon de dnistcrnis en huize ran de guverbruikers es op straat rlechtt enkele oo enbiikken aanhield w re het toch weincheiyk dat eene herhaling nderniaal werd voorkoaKU Pat BSD in de gememte PoSHrrhaU ii Limhorg geen holpooderwijzeriun krygen dewgl bet Gemeente bestuur daarvoor eene jaarwedde van ƒ 25U uitlooft IS aarlyk 10 dezen Jg l vu schaarsobte oiider de külponderwi zen te rerkliue doch dat sen ook daar waar bet bilaris rry goed mag genoemd ordeu lOf lang op hulp kan wachten bewitat 4e raeatune nn hulponderwijzer aan de twwle apen are school m Opelle a d IJseL Hoewel men hier SOO aalans Toor die betrekking uniMedt is er nog geen sollicitant komen opdagen en weckt de hoofdouderoy er sedert de l aUte twee maaodeo geheel illeea mat p 140 JterJinceo Opmerkelyk ia h i dat toen de hulpooderwqrjsr dte 31 Mei IL rdrlrok rnim dne jaien geleden kier in functie trad en bel anl ru elechts $ 50 bedroeg zich toen nog xeveo soilicititniao roor diehetrekking hadden aangeboden Or J ArieNs Kappen derlt jo de Or a s by drage tet de warmverva scSing 10 Nederlan i mede dat hy deur dagui een product t welk dAor een AmsterdMisch hudelahuia ai eci oitatekend aurnogaat T o naej is geïmporteerd icbeikiuidig heeft 01 derzocht en tot bet resultaat is gekomen dat het mets anders is Jaii ljn gemalen iifttunriyke gips l e e st if ufsuhoon j een sterk vergif i j Ie kan nii t nudei laii imiluelig iieZen voor de gezindheid Nur naiileiduig hierv m dringt de sjlirgver n iii up hei iHstcUen v in diskuii j ö o ilFegieu daar het punliek meeiendcas de hulpiuhidelen mist om iich au den vhlrn of en a stilten tjestan I c r leveiiamuldelel tl vonekereii J e Standaard beveelt da instelling am vau een af uiiilerlgk depirtemeiit van 0 jen are Werken lie weiiiihilgklieid diuirvau wur4t aldui geiooiiveerd de vo kswelvaart ook ju m iierieelen zin zju er meer 4aar kuniieu rekenen op nauwletteude atoats urg minder af e eid duurde bistudeeriug van tei bn sche quiiestién zou de Min ster van Biunenlaiidscbe Ziken zich beter kunnen wgden aan de hoWgere bi ljugeu vun zgn depaiteinent de keuze der Miuisleis ou er miniler dour beperkt worden de iulitieke t iestand zuu er beter bg varen omdat de Munster van Bmui nlandsehc Ziken z cli nii t meer lu cuiicrssien en beslekketi behuevenUe ttj ver liepen zicli tauer aan een kruolitigpuUtiek beleid z u kuunen toe vgden Uit Ze bem wurdt van H Juli gemeld Gisteren avund neid ue bouwplaats Julmk in de biuirttcliap Heldenboek benoond Joor den Imdbouwer C H liucviiik door den bliksem getrulfeu De soliuur eu bit vujr het wuonhuis staande bakhuis gn gespaard ge leveii m r lui luiis en acliterliuis met den ge beelin vuuriuid hooi eu buuw ereedschappen zgti verbrand Hel toe is met gruute mjeite gered en enkele meubelpii die uiet vjur brandscunde verzekerd waren zgn er iiu beschadigd uitgekomen L e knecht G J Sialmiuk scligiit di kalveren te hebben willen rdden daar niemind dit liad gedaan en er twee ongedeerd en een met brmdwoudeu zjn uitgekum n Des avonds werd hg vermist en heden ocuteud is tgu Igk geheel verkoold 111 zittende houding in het kalverenhok on Ier bet luj estorte achterhuis te vuorschgu g komen Vermoedelgk is de zolder aan de rgde van den buitenmuur iii 4e9tart eu heeft hg over de deel met kuiiuan ontriueliteu omdat die geheel m brtind stond De bckrude vuetreiriger de heer Duduk de Wit heeft bg zgn laitate voetreis na ir Parijs aldaar een pedomètte gekoolit Ue en toestel aarvan de heir la liuntaine de uitvinder is draagt men uls een hor loge bg zicli en bg wgst e krn voetstap aan dien men duet Eeiiige dagen geleden heeft de heer de Wit wet den pediumUf een vueireia gemaakt van Amsturdam na r zgn bvltcnverbigf Sraifgenvecht bg Ureukelin iil 4 uren eu SU minuten terivgl de af ataud 6 ureu is Uuai voor JueCt hg afgelegd 4J 3aU vuitaiappoi verdeeld ala vogt vau zgu buis Kei zerigracht bg de lletstriat te Amsterdam tot aan bet sbition van deu Kiju paoraeg diUU vau duur tut aan de kerk te Alic ule 18 A00 van daar tot aan den tol ISanmbrugge 4500 vau daar tmt Lue nerslout 415U van diuir tut Nieuue s uis biuneuweg OdOO vau d ar tot DreMke eu éUOO fan daar tot blaugenveclU 2i 0D De beer de Wit die m November een voetri is naar Weeuen dpnkt te maken z l dan ook lekeuing buuden vau brt aantal vuct lappeu die bg daarvoormoet allergen if Ct j Te Liverpool loopt men sedert e nige dagen met apen aii allerh inde sourt fi £M iai te koop l en dne master Viu 600 tunnen 9 m onlangs binnen itiet met muidtr dan I0U2 a ienral8 lading aan boord De reeder van hit se ip was zeer verbogen op den kapitein over deze zunderlinge weinig winst ople e rende retoarlading doch deze wist hem te beiluiden dat bg slechts nauwkeurig volgens dra reedcrs instruclien had gebatjdeld waariu te lezen stond Bring back also 1U03 munkeya Breng ook 1002 apen me Ie De reeder bad echier bedoeld 1 or t monkejrs ducb had het woord or of zi5ó ondaidelgk geschroen dat er duidelijk twee nuleir stonden dus 1002 De gezagvoerder begreep deze zonderlinge order wel oiet maar meende ze toch te moeten aitvorren Te Matran in Frankrgk drong voor eenige dagen een bedelaar eene landhoe e binnen op het oogeiibiric dat de bewoners zich in de kerk bevunden en alleen een jong dienstmeisje te bats gelaten was De onge rmagde bezoeker begaf zich regelredht naar de keuken waarvan hg de deur achter v Ai dicht loot greep een bgl en begon diarmede een bnifet open te hakken aarin een vrg belangrgke som gelds geborgen wa4 Het mei je door het gedruisch gewaarschuwd snelde langs eene andere deur naar binnen nep zouder aan het gevaar te denken waarain zg zich blootstelde den roorer toe dat hy zonder Inng oponthoud zgn biezen had te pakken en toen hg bieraan niet dadelijk roldeed greep zij eene kokende ketel soep die op het ranr stond en smeet die den dief naar liet hoofd Pe brandwonden die h hierdoor bekwam waren zoo heng dat hg aan geen tegenweer kon denken en qlingso de r ueht tojg steeds door de meid met haar kokende soepketel achtervolgd E 11 tiudiieester in Amerika de heer Bibcock liehandelt zgne patiënten met stoom Hg verricht alle operatiLu die dairvoor geschikt zgn met een stoom erktui ge van Morrisson eu prgst in een tnndlieelkundi tgdsohnft die bewerking wegeua bare snelheid en gemakkelgk aan Te San Francisoo ia dezer dagen een Chfneescha schouwburg geopend meer dan ISOÜ persjnen woonden de eers e voorstelling bg Natuurhjk begrepen weinigen s echts de woorden van het drama dat daar voor hunne oogen werd ontrold en konden siechts weiaigen het genie lan den dichter en de finesses zgner ta il naar waarde schatten De voorstelling duurde van s avonds i s s nachts 3 uur Zoo aan den einenkant de cjstumes der tuoneelspelers sohittereud waren men zag z eu satijnen schirlakeu kleedingstiikken met guud geborduurd aan den anderen kant het de muziek wel wat te wensobeo over Men kon zch bovendien verfrisschen door het drinken van een massi kopjes thee of de sigaren eu cigarettes op te rooken die door de vrgzevigheid der nd Diiiistratie ter beschikking van het publiek waren gestold Voor een pliats betnaMe men op den ersten rang ï op den twee len 3 op den derden 2 1 Mru huule m het oog dat dti m Cdifornie gis hielde VViit nu het draini betreft het bentond uit 16 bedrgven en IJ ti eieelen het bleek dus dat men bat publiek dan ook iets wilde geven voir zjngeld en wis zulk een opeenslape ing v ui gevechten intriges moo den zelfin lor len begrafenissen rergiCtigingei rer olgiiigen eu sa t i murtales dat men er abaaluttt mets van kon begrgpen Het tojneelgc elscliap telt niet min Ier ibin 1 2j sujetteu Men dient hierlig te voegen dat op het touneel even luig eerbied werd betoond voor de goede zuilen als voor i e drie eenheden van tgd handeling en p aats welke Aristuteles eisckt doch men was ook te San Fraiicwc Het glauspunt van dit vuurtrelfetgk tooneelwerk n een duo gezongen door twee kueieii our esteid iloir nw Chineezeu die zich met de huid dier dieren omhangen en horens op het h afd gezit halden lïe e bucolioa koelied herdersge ang iel een tunaaciitigen bgval ten doel Het geuouw eu de iiiwenilii e inrichtingen van dit theater hebben niet minder d lU 50 UU0 dollars gekust Koloniën OOST INDIË BATAVIA 17 Juni Aan het Algemeen Overzicht van tdf Indifr ont leenen wg bet vulgei de oDe berichien die wg van Atsj in hebben ontvangen adeit bet veit elc der vorige mail zgn m vierkame tegenSjjraak m t het beweren d t de oorlog geëindigd is De Minis er ran Kolomen heeft volgens eeu telegram van fieuter woarscbgnlgk op nieuwe interpellatieu ui de Tweede Kamer ten aiitwuurd gegeven dat bg nog met kon beslissen of eene derde expeditie nooüig was Intusscheu blgkt de tuestaiid nog zeer ongezond te zgn Niet alleen is de stemming 111 bet land ons steeds even vgaadig maar ziekie onder de bezitting ran Kotta Radj mankte het dr ngeild uoodzikelgk reeds nu rcr terkiugen te zenden Ue JPmang Oa ette deelde mede dat hoewel Ldi zelf rustig wat de naburige bevolking van Perlak zulk eeu vgandige houiling bad aangenomen dat de cummaiidant on er maritieme middelen maatregelen au voorzurg had noodig geac it Volgeus alle berichten is onze krggemacht verzwakt daar men van met minder dan 600 zieken te KottaKailji spreekt Een 9i 0lal manschappen zgn ter versterking afgezonden Op 5 dezer vertrokken van hier per s oomer Stoel m de Beele 360 manscliappen en een aintal Iiilandsche vrouwen Qenrraal r n Swieten zou zgn taak lutusiolicn als afgedaan beschouwen Hg ia op 10 dezer naar 8a miirang vertrokken om den spoorweg te be ichtigen Men verwacht da bg na zgn terugkeer bij een l erorder hei opperbevel over de expeduionaire micbt Ml nederleggen eu in de volgende maand de terugreis naar Nederland aanneemt Den 8n keerde de beer von Bnltzingslowe de verdienstelijke vertegenwoordiger van bet Roodê Kruu ts Sorrabaja terug De ontvangst die zgn medeburgers hem bereid hadden was even hartelyk als schetterend De luitenant ter ZM der Ie kl W A Arriensis tot a Ijudaat ran Z Ezc den Gouverneur Geueia benoemd De scliont bg nacht commandant der zeemacht bevindt zich tbana ts Soerabaji op een gewone inspeel lereis Twee belangrgke benoemingen hebben pi mts gehad nl ran den beer F Begerinok assistent resident van MoJj lkarti tot rtsiileilt rku Kediri en i den beer Pir F Til Pahud de Mortjnges vroeger inspecteur van Fiiicancicn tot resident van de l renuer liegeutschappen A Igemeeu beschouwt men bepaald de laat te benuemiug als een gunstbewg dat duur de antecedenteu vun den titularis niet wordt goreolitvaardi d Onder het tegenwoordige bestuur van ludie km men gerust zeggen dat het geluk voor sumioigeu nog aiet uit de viereld in daar zg tot betrekkin eu geraken waarvoor nieuaud ben opgewassru ac t a atste Beric hten Parijs 24 Juli Men geloult dat de Kamer na de aanneming run het budget tot Decejiber uiteen zal ga 11 Versailles 24 Ju i In de Vergadering heeft de heer jastellaue een voorstel gedaan lot veiilugiii nn de behandeling der ontwerpen betreifuide de openbare m ichteu tut na het reces De heer l ieiir I bestreed en de heer Chnngamier onder tiunie dit voorstel Daarop stede de heer Mi iirlre vuur dut de Vergadering alteen zou gaan na de emdslem ming üver bet budget om op 5 Jniiu ri en het volgende jaar wedrr bgeeu te komen Ue Vergide titi eeft hierop de beb indeling dei Cinstitutioueele ontwerpen verdiacd de urgentie tan het voorstelMa artre aangenomen en veivoigens de discassie over bet budgel vourtgezrl XiOndOll 24 Juli In aiitwooid op eene inter pellatie va i Loru Uussell verl aar Ie Ij nl Uarbj be den in t Parlement ilai aangezien bp niij de inter Lutie van Eiigelaud niet lietrekkiiig tot Prankigli i luurgewiind hulpUetuun j ens de drlistei met ver z eht hil de Brusehe Üeijeering daur imtreiit t t de Oriiisihe ook ge ue vertjugen gericht h d Lord Drrhj meende dot t erkennen va i het te eiiuuar ligefi iiiausi ie tjuufernemHiit een geineeifScbapfielgke s np van de Mogendheden bch jurde te wezen Het nemenaraii dun slap u iii uierweging kit iiien gegeven urdtn zuodia in bpauje eeu duurzaam Bewind zuubig keu geves ti gd r ou ijn INGE ZONDEN y Mijnheer de Hedaoteur Met de opname v n het onderst tan Ie in de Goudnlié Cli zuit ULd den on lergeteekende zeer verplichten WERKLIEDEN TE G OTjp A Wanneer iemand nit den werkeuden stand het nood4ot treft een Uiig ziek led ie krggeu of komt te overIgdeii e I eene ouver uigde weduwe met eeuige kinderen achterlaat hourt meu wel u waar van elk die onge Jukkigei bekluyeit eii hetzg ter eere mgner sui Iguiiooteii geictg 1 er Wur It veel aan avinmtge dier ongelukkyen gedaan doch La eeiiige vertruustingen bigft deu ongelukkige mets over dan de pbiUntropie en diaconie tu te ruepen Hoe milddaiig onze stadgenooten ook tegenover tiilke ongelukkigen cijn eu hoe g a ue 1 laconic of Armverzorgcrs dezulken geheel zouden Willen helpen nordt bun dit onmoitelgk gemaakt duur Ut veelvuldige aanvra eii om oiideis and I aar be t bier de plaats laet is om aan te tooueii boe duur eummigeu daarvan nag mulirutk urdt gemaakt ga ik d t slilzwgnnid veorbg Niettegenstaande er reeds tal van vereeuigingeii ten nutte van deo werken en tand besta in hebben twee werklieden te Botienlam liet pbiu evuruid om eene atiauale Vereeniging ran VVeikhrdeii in het leven te ruepen welke m i wanneer dezelve tut stand komt als eene weldaad roor den werkman mag warden beschouwd Het onderstaande vind ik althans daarover in het wiek blad de WerktuaH Dat aeu opncLte een fonds alwaar alle rereenigd zynde werklieden aan kunnen deelnemen tegen betaling vil men ook doniiatieu van den berkman goedgezindeu anrnrmen des t voordeeliger dit fonds zal men op dezellde gm kannen inhehten als het Algemeen Nederlandsch MerkliedeaVerboud met een Centraal Betluur en A dtelmgen de Contributie zal bedragen 1 Ct of halve Cent per week terwgl men na gelang van het ledental zal kunnen bepalen boeveel men aan elk in nood verkeerend gezin zal uitkeeren altg d leden vanditTonds rajnde De nitkeering zou moeten geschieden voor Mannen die tqdelgk hulp voor htii of bun gezin feoodig hehben door langdurige ziekie of ougeflukkigen weikstukiugen oitgezonderd per week die voor Weduwen de geheele aam ran ƒ 00 of y 300 of zooveel als naar gelang der inkomsten is bepaald eoz ent die uiikeeringen zu len zonder aanzien des ersoons moeten geschieden Nadere uiteenzettu a of des nooda bet outwerpiB aa een reglement willen voorstelleis ga rne op zich lemen dook vragen rovraf autnoorden lu dit blad nl de Werk au vnn alle vercenigingen welke illeu medewerken om zuodaiii e nuttige aasurautie lu bet leven te roepen ten einde vuoral hunne weduwen dour ëel help vour armeukassen of Uefdegiften te vrgw ren Het nuttige van zoodanig fo i Ie aan te toouen behoeft onzes inzteus geen betuir doch eeu ieder beilenke wat men mi t ééit ceiif per tceek al Hiel kan doen men sla het ojg op de ouitengeivone uit garen welke door het Ceutraa ikstuur van bet A g Nederl V erklieden Verbun I worden gedaan en dit van een kalve cent per week per lid eu niemand kan egi en dat 1 Cent te zwaar is oui te dr gm wg hopen dus dat uit a Ie ten minste uit z er vele sie den bel noodzakehjke van de oprichting worde bekend gemaakt alsdan rnlleii ook wg onze namen bekend maken doch omdat de eene de zaak zoude ver wrrpen om de personen die het voorsiel dueii terwgl do andere de zaïk zoude steunei oadat ha van die of die utgiat dair m leekenen wg in dehiiupvau uelsligen en op eipac teiten van timke uerk i d n rekenende alleen met de ziiis reuk RotlerdaM Juli T U 1 £ ubiciit maïiiT Mvciit W If onzer werldje len zal zich teijen n k eene vereeuigiiig verklaren V ie zal uu nog langer vour s echts I Ct per weelc willen hooreii dat na bet overlgihiU ielfs van de bekwaamste ei gvergsie werkman zjn weduwe en kinderen ten laste der Ar ueukisaen komen eu om eene trivale uiblrukkmg te bezigen can de kerk trekken om op die wij e hun elletitlig Ijesttan voo t te s epen of u nneer eene l ingilunge ziekte hem werkeloos maakt is hg dan met ijedtconijeu tot zgu lailste stuk kleeren te verpanden omdai niemand h m onJerstcuuil Het IS dan ook om bovei gchoemde rampen te lenigen dat do werklied n zelf on lerlin zich wcn sclieu te verst laii en is d laitoe mei eeue lucale lua ir eene nationale vereeni ing noodig oji zulke grootsche plann n ten niivuir te leggen Dut dau ouk 11 H Bestuurue s van J T IMHOLZ Typofl aJ u Achter de Vischii4 l l 141 ITaafde Btdacteiir Vergun me door mi Idel van nwe Courant een woor 1 vau keuring eu ontevredenheid te vofgeu bj hctgeue lu bet lugezjudeu stuk der Courant van 11 V rg dag voorkomt over de manier waarop de iJiieetie van Ons Genoegen aan t Goudsobe pvbiiek muzikaal genot weet te verschaften Of die heeren hebben zei s met bet min te muzikaal g boor of die heeieii mueten met de finantien vau ffOus Genoegen verbazend zuinig omspringen rou ik h last denken ala ze telkens en telkens zonder eenige variatie het muziekcjrps derOoudsche schutterj aan de leden buuner bocieteitte gemeen geeft Altijd en eeuwig valsch oumiaivast en nageuoeg dezelfde stukken te hooien afblazeu t IB vrrschrikkelgk I Of vindt men soms het spel dier muz kanten zoo ontzettend frani dat men ze daarom telkei s 111 Ons Genoegen laat bla eu of ia het eeu mid lel um de leden der Sucieteii zoo krachtig mogelgk uit yOi s jenoegen te verdrgveu Wg begrgpen er n dirlgk iiieis van maar koesteren den bartelgkeu eiisch dat de Direct e uf zelve óf dour deskundigen nu en dan eeirs ten goad tun gkoorps voor bare leden doen op treden Niet auu het einde vau bet zomer saizoen en eveomin b kermittgd maar bg kalme prachtige zomeravonden tls we lu den laatsten tijdgenoten Laat dan bg de Goudsche kermis onze schuttergmnzgk dr vuuipglen van t vnurwerk maar uaar boven helpen blaren of de lieve voetjes onzer bouwlieden op de maat doen trappelen dan kan te nog zeer zeer Veel dintsten bewgi en ran de en zomer maar de Directie vm Ons Genoegen zurge teu uiuste leu gerieve van het fiitsoenlgk publiek ilat ze uu eu dan eens betere muziek doe boorru lu baren wéliugeriditen muzgktempel Kn de Bajuor der dd Scbutterg bile zgn du rgkcor s dan jtgelgk een ro conceit op de Markt nitioereu DM zg lóu PIK Barigerlijk e Sta n d fi 1 u l 3 Juh C hnihiis Hendriks oajfers i tsleoberg n i f SehooBderooerJ 21 hQius Jocolia oudeiB J de Morree en P lüUHerenburg WO OvtmtULM 22 Jall J fl fursthöïtl 3 ii WILLEMINA ADRIANA HUIGEN i II Gomla 26 Juh 1874 m Voor de vele bewgzen van deelneniin bj de geboorte en het OTerlfjden van oiizea Zoon ondervonden b tuigen wjj onzen bartelyken dank A C O VERZIJL E J VERZIJL Jaspebs Par uïte du décès de M W WERNINK de Gauda Mouiieur ÜUsTAVE VANCAUWEN BBRGHE son représentant sar la place de Duvktiqiie environs demande la representation d uue maison de premier ordre pour la VENTE dos FROMAOES Te HUUR op een goeden stand EEN VOOHKAMi il met ALCOVK ïe bevragen aan het Bareau deaer Conrant ïe KOOP eeu eer soliede BRANDSPUIT zijnde ZUIG en PERS bijzonder geschikt voor fabnek of kleine gemeente te bevragen bij A J 1 DB RUITER Smid Kleiweg te Gmda Jufvrouw K I E B Ê R T op de Markt verlangt een met beneden de 14 jaar P G Depot van Joli Ilossniöldcrr DUITSCIIMBROODBAKKKinJ ROTTEaDAM BOTER BRÜODJES 2 Cent WATER BROOD JES 2 fer AN A BRÜODJES 2 DUdSKLDüRFEllBROODJES 1 Van af MAANDAG aanstaande elke monreu VERSCU verkrijgbaar bg A van W IJK Veerstal B 130 Gouda No 784 dor beroemde WckelIJksclie Zamcnsprakcn Uitgave J J H KEMMER te Utrec U U heden voorhanden hij den Boekhandelaar Lange Tiendeweg te Gouda VA H van Wijngaarden Korte Tiendeweg wyk A n 93 KONINKLIJK BEIJERSCH 18 Ct nerflesch BOSCH en MAASTRICHTS 12 PRIN0ES8EN 10 Ct p flesch 12 Ct p kniik GERSTEN 8 EctitcËNGELSCHEBIEHE Taa BAS Oo l PALE ALE BURTON ALE EXTRA STOUT 20 Ct per V flesch GEMBER BIER 15 Ct per fleschjo f Met minstens 6 flessche franco aan huis De flesschen worden a 6 Cl berekend of terug genomen