Goudsche Courant, woensdag 29 juli 1874

HEEUEIV BROODBAKKERS Aan belangHebBenden wordt medegedeeld dat ik den Heer j V JONGrfeBREUR van Moordxlcht heb aangesteld om te Goudj en omliggende plaatsen deTARWEBLliEM door mu als eeuige kooper or de provincie Zuid Holland TertegenwoordigjTwordeJa M bneken aan ie bieden sjji Voor puike kwaliteit wordt gegarandeerd I Hoogachtend i i UEd Dw Die aaM i j IsMC I O JW ljC f t 3 1874 vi f Woensdag 2 jQli M 1Ö48 b 4 ï i H t I GOUDSCHE COURAWT Nieuws en AdverlentleWad voor fiouda eo Omslreken JP J KZ I TrftoTsq 3 AUGUSTUS EERSTE TRE I DER Kennisgeving BÜ RGEMEËSTEB ep WETUOUUEES ran Ooada iireageu ter algcmeeue luimia dat door d plaaijs hebbende keroi riii heden tol orer ht daKeii de psiM langt den Ktiieu ioge nu tjte Kleiweicabruj tol ua de Cnbethstrut toor tjjlaiKea zal Ket Meo tyn Oouda den 27 Jnlg 1874 j Burgemeester en Wethouders vooit oemd tHe Secretaria De Baraemee ter o St ernbach L 8 Reuil L B l UITENLAkip t Puiteïlandsch Overzlelt waakzaamheid de gang dier vereenigingen moet worden uag gaaa en onverwgld de toepasaing der gegeven bevelen moet geacbiedea waar bet blijkt dal zg de brpaliugen der wet op het recht ran tereeniging overtreden Vooral trordt daarbg tcrcua de aandacht gevestigd op de entduikiagea die phuts hebben door bet geven van hoogst onaebnldige benamingen aan vereenigingen welke echter in karen werkkring nietaanders betoogen dan de bUende katholieke Oe ellenVereenigingen De Fouitche Heit dret Mg de volglnde bijzonderheid mede aangaande d jongat genomen maatregelen betreffende de vroeger genoemde vereenigiugeu vVel had het ministerie ia zgn jongat gehouden rittingén bepaald dat geatreage maatregelen zoudra worden genomen tes eind beter bekend te warden met den waren nerkkriog dier vereenigingen dan tot heden het geial waa maar een aluitmg daarvan had men niet bcTolen Tut dezen maatregel ia echter overgegaan gelijk bekend ia en dit is geschied op apeeialen laat deswege ml Kiatingea ontrangeo Het bedoelde be luit werd nitgeraardigd na een beraad alaging waaraan de rgksktaaeher de minister tan biunenl zaken de heer za Enienbarg de heer von Madai preiident van politie te Berlijn eti von Tekeodorf lid van hel openbaar ministerie by het gerechtshof Ie Berlijn hebbea drelgeooraen Ue Timet bericht dat ia de Prnisiache provincie Sileziè vele gevallen van Aziatische Cholera ztch hebben voorgedaan üit feit beeft in Engeland weder de aandacht gevestigd op da voorzorgsmaatregelen welke ielere regaefing vef dicht it te nemen tegen deze nool ott ge ziekte In brieven uit Madrid iM 33 Juli betobrgft een ooggrtgige weder nienwe l ittisdie gntwden thans te Cuen grpleegci IVn dag nadat de stad zich bad overgcgoen hebben zij na eerst tal van gebouwen aan de vlammen te hebben ten prooi gegeven met alleen de huizen geplunderd maar ook tal van vreedzame burgera zelfs vrouwen vermoord na hun eerst alle kleederen van het Igf te hebben gescheurd Ook een dag later zgn nog lUO burgers vermoord omdut zg bekend stonden als republikemschgezind Ue deken van de stad een eerwaardige grgsaard wilde nog het leven van 80 vrgwilligers die in het biasohoppelijk paleis waren gevlncht beichermeo Hij werd op betel van Don Alphonso gegrepen en Si oor in een cachot gestopt zonder eenig voedsel te ontvangen Mogen de regeeringen beschaafde natiën zulke gruwelen nvg langer gedoogen Veel gevochten wordt er tegenwoordig niet Generaal Zabaia is op dit oogenblik te Logrono Men verzekert dnt Serrano de Cortes wil bijernroaptn De Imparcittl begint tegenover het Prausohe gouvememeut een dreigenden loon aan te nemen Hel blad sohrgft dat Spanje de hulp van andere mogendheden moei inroepen als Praukrgk voorlgnat de Carliaien heimelgk te ondersteunen i SST r T 35 a jL OUITSCHLAND ongesteldheid vau prins Bismarck heeft iNG len beho fe dbrÉL K Kerkjte Ouden 1 50Q0 lliildeo lNK Bi880hi leh ó t r J 3 Augustus 1874 als wa i ieer4 r i ul mentlijk be r g Twi f200oê st 1 van 1000 + llO van lOO W f 4 2 vai 720 van ƒ 5 50 j l 1 f i Behalve bovenJ uoemde ÜITÉOTING zal jaarlijks te begii fen lUeflSTB j éen aantalLoten worden l fgelost m t 5 50 en van tjjd tot tyi buitelt eif y F emiënworden uitgekeerd van lOOÖ 500 100 25 en 10 gUldeci n en amfèi vafgels P i ospectui omschreveii 1 I J Bg elk trekking bedraagt de minste premie waarmede een Aaoileel vvordt afgelost 6 B0 De betalii der aitgelote Aandeelen geschiedt te begijnen daag $ na de trekking Zoolang de voorraad strekt zjjn Loten verkrggbaar ten kantore ran de h ren Wed KNOX DORTLAND te Gouda Parys m ldt en ffef toet IS t n 13 aUmaeu beslutea bnft het Be S 6 w wc ft j van GOUDA maakt san zgne Stadgenooten bekend dat hig dit jaar geplaatst is met zijne zeer zindeljjke en wel ingerichte POFFERTJES en WAFELKRAAM de eerste van nf de Korte Tiendeweg Hopende even als vorige jaren met een talrük bezoek vereerd te mogen worden daar hg alles zal n nwenden om zijne begunstigers Lekker en Zindeljjk te bedienen met beste Boter en bediening mei Zilver Zgn naam is des avonds met gas verlicht Bestellingen worden ten spoedigste bezorgd verzoekende vriendelijk ieders gonst De ongestaldheid vau print isismarck beeft in Duitscblaud reeds geruimen tijd aanleiding gegeven tot de vraag op welke wqze in den dieust de pbuta van den rgkskaaselier zou kaaAen aanvullen vooral na de werkzaamheden door den toenemende omvang van de bevoegdheden der rgksregeering steeds vermeerderen en een bekwame leiding dringend noodlakelgk is Ouwdlekeurig heeft die tiaag na den aanslag op Bitmarok nieaw gewicht verlïregen en dringt zij zich met dea te meer kracht op aan allen die begrijpen dat voor een groot rgk een goed gaorganiaeerda adminiatratie een levenai uattie ia Men heeft geaproken over eeo rgkaaecretaria ea indien het er alechta op aankwam om de werkzaamheden van de rgkaregeering atelaelmttig te regelen eo oor de goede uitvoering te zorgen zou daarvoor wel een geachikt persoon kannen gevonden wor au De buraobratie in Pruiaen zoo tierk ont wrkkeld ii rgk gaooeg aan bekwame en taleutrolle mannen die voor een goede verdeeling van werkziiau heden zouden kunnen torgen l e zaak it echter zoo eenvoudig niet en hel gewicht der quaealie betreft met zoozeer een goede rerdeeling van den arbeid ala el de orgauiaalie lan den aibeid die nog geheel yan de 6 oflaatsteSerieder WOERDENSCHE VERLOTING zal de TREKKING daarvan phato hebben op 12 AUGUSTUS e k J DE VRIES ROBB te Gouda Secr K Groot Vocaal en Instrumentaal VolksConcert ONDEB Directie vak den Heer Joh W WENSINK TB GEVEN DOOB DB Liedertafel APOLLO EN DE ORCHBST VEREENIGING Per Aspera ad Astra op ZONDAGf den 36 JULI 1874 Rotterdam 26 Juli 1874 def Avonds ten 7 re in den TUIN der Sociëteit Ons Genoeoen Boelekade ENTREE voor HH Leden der Sociëteit vröDames en Kinderen van Leden 25 Cts per persoon HII Leden viin Apoi Lo en van jPerAspera Al AsïiiA niet hunne Dames en Kinderen 25 Cents per persoon Niet Leden 49 Cents EXTRA ZWAAR Tèol goedgekeurd door ijae Doorl verdeel in 2i Eerste Trekkiöj deelen tot een gt STROOPAPIER te bekomen bij Lange Tiendewag te Oouda J M van Minden Gbexauineerd Takdheelkukdioe Dubbele Buurt Gouda is dagelijks te consulteereri tot het plaatsen van Kunstgebitten en Kunsttanden De aangekondigde Verkooping op Dingsdag 28 Julij 1874 van W IJ N E N VOORLOOFIG UITGESTELD Mr EIST Notaris welKe geplaatst worden op ZUIGPLATEN die door eigen aanzuigiug vastzitten ook op Ooud CaoutchoQx enz AI deze Tanden worden ingezet zonder de oude wortels te verwyderen en er wordt geen betaling gevorderd voor Gebruiker overtuigd is dat dezelve aan alle vereischteu voldoen Tandheelkundige ÜPEEATIEN worden volgens de laatste Methodes als plomberen eni verricht RUW IJS VEK KIOOIPIlTa ES van Vruchtensappen J Breebaart Lz Botermarkt te Gouda groeijende in de Boomgaarden van E L HOOGENDIJK in Boojjgaahdlust C N 10 DE TWEE EERSTVOLGENDE WEKEN geen OROELBESPEUNG en van G KOMPIER in het Paeadijs C N 7 te Huadrech bi L BLANKEN te HoMtredU op MAANDAG 10 AÜGUbïUS 1874 s voormiddags Elf uur ten overstaan van den aldaar gevestigden Notaris J G BROUWER NI JHOFF Openbare Verkoopingf op DONDERDAG den 6 AUGUSTUS 1874 dea middags ten 12 ure in het Logement de Zalm te Gouda van Eenige perceelen LAND en VEENPLA8SEN met WEG en WATER liggende op s Gravenbroek te Reeuwijk kadaster Sectie C N 377 378 379 400 401 402 431 tot435 658 660 662 en 723 groot 7 hectaren 46 aren 30 centiaren waarvan de waterrenten jnarlyks bedragen 63 62 Door de spoedige plaatsing der en eenige perceelen LAND en VEENPLAS8BN met WEG en WATER liggende op Ravensberg te Reeuwijk kadaster Sectie E N 200 tot 205 408 tot 447 en 457 tot 461 groot 22 hectaren 28 aren 6 centiaren waarvan de waterrenten jaarlijks bedragen 225 27 Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten kantoren van de Notarissen D H van ZUTPHEN I te HaarUm en W J FORÏUUN DROOGLEEVEB te Gouda u mmmmi CHIRG MEC DENTISTES alle WOENSDAGEN te consulteeren voor het inzetten van KUNSTTANDEN en het anrifieeren en plombeeren van alle ZIEKELIJKE TANDEN en KIEZEN volgens de Amerikaansche Methode Adres Hotel de Zalm Markt te Gouda Heden verschgnt de NIEUWE UITGAVE vaU de ZELFBEWARING EEK Geneeskundig Volkshandboek OVER DE OEKEZINH DER ZENl WVERSLAFFINO VAN HEÏ LIGCHAAM als een gevolg van geheime gewoonten of bnitensporigheden door Dr LA MERT N 37 Bedfort Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hjj ia dagelijks ten zijnen huize te consulteeren Wie niet bij hem kunnen komen worden met goed fevolg door middel van briefwisseling in de Holandsche of Fransche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wijze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARING LA PRESERVATION PBRSONELLE onder ziJn onmiddellijk toezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe afbeeldingen is door hem verkr gbaar gesteld bij den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over de Molsteeg te Amsterdam doch alleen op franco aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 Cts en franco per post 85 Ct de Fransche Uitgave voor 50 Ct en franco per post 60 Cts Door het toezenden von ƒ L postzegels i kan men de zelf bewaring direct door gebee Nederland van den Schrijver ontvangen Oa 4 ProV A Brinkoi oomiBiiKie roor hei meu dat de len 1 ateau 1 U aiillH ling ll ÜoDderdiVdaoriliüUTHIc ti iül afgerurüigden gedaan m overp hlc iDei i weet wordt la Preue ala het orgaan beach uwd liu en dan partioaliere mededeelingen rau Mar MaUon out angli Vau dut dat wel eeuige aandacht geaehonken rordett mg aan een rethaal in dit blad vuorkonienda koe louderling hel ook Moge l lmken VolKeua la Prtête heeft de taaataehalk eenige afgeVaanlJKden groep Target bg zich ontvangen en b ilie gelegenheid rreemda theoHén oiatrent gn gezag verfcoodigd Ue wet tan iO Nov obrijrt la Prute heelt deri laaarHkaik uiet aan hrt toirmdxenicpn M de Maaa r ohia at kat kacerrgk te lieiatelleii maar tg heeft bea nog veel miuüer bet mandaat itegefen om detnitief de rapabiiek te eou titaeerro De BUtsi alk gelooft dat de definitieve iiiatelliiig dor republiek de mweudige rust en den vre lr naar bulten ilechti tou reraturen Indien de maarackalk dit inderdaad ta kenuen heeft gegcvrii verdient zniki meer dan londarling te heeten Te recht merkt de Tempi op dat Mao Mahon hierdoor een oiipartgdig atandpant verlaten en partg f eko7en zou hebbieD Zonderling indien het hoofd van den atnat zich onnadenkend verk aard had legen hrt gouvernement dat jniat door het volk bet mecat begeerd wurdt Bovendien ligt eene greote conatitntioneele ketterq in de woorden d maaraobalk is niet aan het ben ind gekomen om detidtief de n publiek te ooiiatitueeren Zoowel de T n ri ala de l nivm wgien er op dat de maaraohalk daarmede uieu te maken heeft en deze laak alleen aan de vergaderi g opgedrngi n De derde krygiraad heeft weder een oommuniat ter dood reroorderld zekeren Chapitel touwalager van beroep betHiuliJigd van onder de commune een der comm aaariaaen van BaonI Bigault geweeat te zijn en meer dan 500 bevelen tot luhecbieuiaueBing te hebbon ondertetkend waaronder die an den aartabiaeohop tan Parga den ireaident Bonjean enz Chapitel bad geruimen ti d aan alia na r ringen weten te ontkomen en waa ta Parga onder naam igner bijiit bigven wonen Uit veraohillende oorden wordt gemeld dat huialoekingen op laat der Ptniaiaobe regeering igu geirhied Zoo heeft dit o a plaati gehad bg den praeaea van het katholieke Oeieilen Veietn ta HeiligenitadI en te Uingelaladt praetea ia de betiteling van den geestelijke die aan het hoofd ataat eener dergelgke verceDiging loomede in de lokalen dier beide Vereenigingen Alle boeken en stukken beiattende corretpondentièn en aanteekeuiu en betreffeode de adminiatratie zijn in beelag genomen In laatatgemelde plaaia heeft de politie tevens MD ondcrioek in het werk geattld in de bureatx en in de verdere lokalen van het EuVeldteke yolkttlatl b j die gelegenheid ign eenige exemplaren van dat blad in bealag genomen Op lut van den minister tan binnenl zaken ia een uitvoerige instructie gezonden aan de hoofden t u politie in de provincie Hanoier betreffciida de maatregelen te nemen len aanzien van de katholieke Gezellenen andere Vereenigingen van dien aard Uiarby Bordt o a voorgeachreven dat met geatrenge moet worden bepaald en vooral de vaatstelling van de rechten en bevoegdbeden van de rgka autoriteiteii tegenover het amblenaarawezen van de bgzondtre Blaten die rechten en bevoegdheden rnusen nog een vasten grondilog Beeds geruimen Igd geleden keefi de NorddtHtuhe JUgemewe Zethmg er up gewezen dat üuitachlaiid eigenigk geen njkaregeerhlg be Er heetaateeue rgkswetgeving en een rijkskanselarij de rgkawrtsetiug maakt wetten en laat de uitvoering daarvan over aan de regeeringen van de bijzondere itaten Ds rgkskansalarij ip wel verplioht er voor te waken dat de regeeringen der afEOaderlijke staten de rgkiwetteu naleven en de rijksregeering is zelfs bevoegd om door eeatie lederen ataat tot naleving van een rijkswet te dwingen Maar door te waken en door eiecuiie wordt nieta geordend en gertgeld owa kan beriipen en ttraffen in geval van dwaling of onwil maar meer uiet Aan de eigenlijke voltrekking der wellen kan de rgkaregeering nieia doen In de uitvoering van de rg kswetten volgroa regelmatiiie eu behoorlijk vastgestelde bepalingen is volstrekt niet voorzien Een voorbeeld daarvan levert de rijksaponrwegad ministratie aan wier hoofd een president staat dia onlangs zijn omslag heeft genomen alleen teq gevolge vau geuiia aan rechtstreeksche autoriteit tefreiiuver de ambtenaren in de verschillende landen met de mlroering belast Een overheid die niet bevelen kan maar alechta voeiachriAeB of aanacfargvingea kan geien zal lot in bet oneindige tMietan tebrg en en d S3utceren en wordt ten slotte radeloos ontdat tuch met geschiedt wat zij wil Een overheid die aiels kan doen daa waken es die altijd weder tut da rgkakaoaalarij 4aar toevlackt moet neaten zonder rechtaatreeka Ie kannen handelen ia alechta een openbaar miniaterie dat niet orgaoiteocn kaa tegen den wil van de abonder gks atalen Het hoofdgebrek ligt daarin dat er geen eigenlijke rgksregeering ia en zoolang die niet bestaat zua het nieta haten om een rijkaaecretaris te benoemeu die eveneens door allerlei geschrgf diacnasiSii akten en rescripten zoa worden afgemat en ten slotte de zaken tou moeten laten loopen zooals de regeeriogen der afzonderlijke staten willen Wat eigenlijk iiog ontbreekt moet oog geschapen worden nl een werkeIgke rijksregeering op goede grondslagen geb seerd of met andere woorden een rgksministerie dat voor zooveel het rijksaangelegenheden betreft veraotwoordelgk ia en daarom recht heeft om rechtstreeks te bevelen zelf organiseerend in te grijpen wanneer bij de bijzondere staten de wil of het inzicht ontbreekt om zich naar de rgksrerordeoingm te acbikken De vaste wil en hel groole preatige van von Biamarck komen voor een groot gedeelte aan het gebrek tegemoet Zoolang zgn krachtige hand de tengels houdt onder erpea zich allen en gehoorzamen zij zellb op den geringsten wenk van hun meester maar ho het gaan moet wanneer h j hiet meer kan ofwiirega ren is een raadsel ala oiat aliea op aate groo alagek wordt geregeld en de betrekkingen voor kei inwemlig beheer van het Duittebe rgk niet voor goed wurdea aalgesteld De gebeartenis te Kissingen bevat eea ernstige waarsohniring om niet hoger ml te strlleu want voorgelicht door Bismarck s kennis van hel rgk eu zgn groote administratieve talmten tal het veel gemakkelijker zijn tot ecne regeling te komea dan later BINNENLAND Gouda 23 iMU Met zekerheid verusemt men dat da volgcoda vaar dracht aan Z M deu Koning zal worden aangcbuücn Binneiil Zaken Heemskerk Justitie vau Lgudeu van Saudeubui Pmauctéo var der Heim Buiteul Zakcu van der Doea de Wdleboia Commissaris dea Koning In l iubuig Kolomen W van GolUtein Mt riue i eia Bgokeu en Oorlog Weiliel Gisterruarond zouden bovengenoemde hcereu een eiadcottfereutie houden De heer J van d Putie hoofdonderwijzer aan da Chr school alhier heeft bedankt oor eene bono