Goudsche Courant, woensdag 29 juli 1874

keling blijkbaar zün blijft haar christelgk foioof bclyden en daarrpfr df aitdrakkinj rofiy idie eenmaal eder e genoegzaam eenparige belydenis dor kerk z d kunnen zijn luaiddels moet de zorg voor de belangen zoo rtn do cbriMrijgke kerk in het algemeen als ran de hervormde in het byionder ii aaukweekiag vao chriatelukeu godlïlienst en zedelgkkoid do rermeerdering vau godsdienstkoanii de bewaring van orde en eeBdr cht do bevordering van liefde roor koning en vaderland steeds het hoofddoel zjju van allen die met eeuig kerkelijk beituur belast zijn doch kan niemand as iMma tt of leeraar ge eerd warden die by beantwoording aan de overige vereisohteii verklaart in zijn ge rteu orërtoigd te zijn dat hg overeeukoiijstig bovengenoemde beginselen tot do Nederl hervormde kerk mag behooreu Ou bet hooge beinng der zaak besloot da Synode het hieromireut uitgebrachte rapport zoo aouodig aogelyk algemeen verkrygbaar te stellen ï Ct Aan een Haagscbo oorrespoudootio aan da MitUeli Ct ootloenen wy het volgende Het komt my uug zoo zeker niet roor of de boer Heodskerk wel slogeii tal ia zgne zending ran oou eiliutie Aan zyue goede bedoeling ralt uiot te twy j ireleu editor wel aan de mugeiykheid ran het kuuuea i k wwr do wil niet rerdacht ii Sen oonoiliant kabinet zou thans niet beteekeaea een kabinet dat neutraal tussohen do paiiyen staat of oen staalkaart ran partyen rertoout maar een d het grootst i agclgke terrein ran politieke overeenstemming in be lag neemt Het bekoori zich in de eerste plaats oiet te stellen tegenover de liberale richting maar oiag met haar toch niet ZÓÓ rer meegaan dat do gematigde couserratiere katholieke en aati rovolatiooairo elemrnteu zonilcr welker steun het niet bestaan kan worden vervreemd Ën on vraag ik welk liberaal man hoe gematigd ook zal niet slechts naast den hoer Heemskerk zitting nemen maar rertrouwco stellen in oen door hem gevormd ministeriep De liboralrn en do coiiserratieven herinneren zich maar al te goed dat de heer Heemskerk ty ens het zieltogen van 186 de hand aan het openbaar onderwys sluog dat hy later in de kamer Ie keurieu gaf sinds dA wetje de bezviaren tegen de schoolwet voortdurend te zyn blyven bestadeeren dat hg de man is geweest ran do uliraiaontaanscbe party dien y to Gorinchem oreuals te Leiden ign aabtgeuaat Sobimmelpennick tegenover een conservatieven candidaat heeft rooropgeschovon Heea skerk hoeft zich door zijne aansluiting nan de Hltramautanen Wlorveu Zijn losmaking van de liberale party is indertyd uiierat gemakkelyk gOeiaan wy liberalen haaaten ons iemand zyue vryheid te luien wanneer by niet langer met ons meê wil gaan toen van Zuylen het fdwangjuk der beginselen moede was hooft niemand onzer hem orerreed Ie ülyren zoo ojt beeft niemand onzer Heemskerk gehinderd om de liberale rlbot te rerlaton ea op Ie poliiieko zeo op arontuur ait Ie gaan Uaar de nitramoutaneq zijn zoo ooataul niet wat zo eenmaal bobben laïen zo niet los Co yi est bon a prendre est bon a garder luidt immers de door liaaile herziene spreuk Ben ik wel onderricht dan utuet reeds by de tcgouwoordige miuisierieele crisis van die vastboB londheid der ultramoutunen gehlckeu zgn Ik verneem dat de beer Heemskerk reeds gereed was mot den beer an der jlelm voor binneiilaud oho zaken terwijl hy zelf als minister van justitie zon 9pI reden en meteen paar andere protestantscbe conservatieven doch dat inmiddels aan den formeerder van het kabinet een wenk was gegeven dat zoo men op de nltramoutaansche stemmen in de kamfr wilde rokenen aan de le en dier party meer diende te worden toegekend dan ne spooiuliteitaponefeuille Po andere personen die zich reeds bereid verklaard hadden om a S ministers up te treden moeten toen hebben te kenneu gegeven dat iTet inwilligen ran dezen eiioh niet met honne opralting r a conciliatie strookte en zy zich in dat gev d zuaden terugtrekken Ik ben niet bji do overleggingen en beapreicingeB tegeuwoordig geweest eu kan das niet roor dit boridit iustaaa maar het kwam lot mij langs een in myn oog roor vortroawbaren iveg Daarenboven is dit bericht zeer waarsebynlyk Ëen donkend politieker liberaal of conservatief kaa zich dunkt ity op geeu ander standpunt tellen dan dii gven rerbond geen traniuotio mol Onze wolmarkt neemt jiuir ijki tao in blooj troii MS bet cyfer der schapen in forentbé bedroeg in vorige jaar ongeveer 128 0 0 De gemeente Emmen heeft ér bijna 14 000 en de gemeeule Wcsterbork Buitenlandsohe handel wordt hier weinig gedreven t welk hoofdzakelijk te wyten is aaq t gemit ran toen goed raarwater naar zee Ezels z n iu Urenthe niet mag men zeggen Ëen enkele ezel loopt er mair is niet in tel I De bijeiitelt is in deze provincie ook van belang en het ann al korven iu de 33 gemeenten gevonden bedraagt ongeveer 26 000 Alleen in de gemeeule Emmrn heeft men er 2300 Tegenwoordig ziet men te s Bosch iets buitenge wuons iu de militaire wereld Nagenoeg allo onder oKciereu der iufsuterio dragen buiten dienst eoo ehacot Dit is het ge olg ran eeu berel ran don kolonel waarby hy wordt verboden langer do bnitónmolelscbe petjes te dragen De inodelpelten zijn zóó leelyk dat onderolficieren een chaco schijnen te prefereeroo Natourlyk vinden de onderuHicicrcn het allerskeligst en lacht de bur ery er mede Do Minister kan rry maatregelen neawa dio do jongelut aansporen dienst te neaoa sommige hoofdofficieren zoliou wel aorgon dat do toeloop niet to groot wordt Uit Harlingen schryft men dd 23 Juli i Een paar jaar geleden deed een onzer iageielenen aanzoek tot plaatsing tyner dochter als leerliuge op de hoogere Dorgerscliool bet mei je leerde perfect en werd met lof outsliyen by bet jongst gehouden examen Daarop deden drie huiiraders elk voor oen banner dochters aanvraag tot plaatiing als leerlinge op de H É school Opmerkelijk is het dat geen der ouders zelfs in do erte heeft ge iuspeeld op rerandering ran het onderwys oa ororii eus zoa men mogen aannemen dat op het oordeel van de ondeia en do leeraren wat betreft gk sehikiheiil en aanleg kan rertrouwd worden Waarom tal bet doobterkeu rsn om aputboker door papa roor de receptuur opgeleid perse meer aanleg Boeten hebben dan het dochterken ran den school Borster dat door dezen opgeleid wunlt rour onderwyzeres en voor wie hy dus een degelyker onderwys iu talen verlangt dan de meisjes scholen geren f Uit oen sdiiijrou uit Batoria raa 17 Juni doolt het 7 D hl t rolgende mede De zaak ran kapiieio rail Daairn keaft hier zeer reel ien gebaard omdat lie kapleio een algemeen geaekt oDcier ia Hy bad geea byzoihlrre veoto tegen den gourernear euerad Baar lioeft blikbaar party iiril cn trekken vuor gen Kroeseu deu rroogeren kommandaut vau t ludisih leger wien men om zyu te groot vertrouwen in do eerste exped ti bard is gevallen rn wiens naam zyn oud adjudaul beeft willen verdedigen doch ip minder gelukkige manier Men i cgt dat de kapitein wiens benoeming bij keuze tol Bajoor geleed lag na hg eervol ohtslag hoeft bekomen met recht op pensioen naar deu heer T Bülzinglöwo gaat den vertegenwoordiger ran ket Boode Kruis Io Atchin die zifh too eep goheo bnilengoHoone oerrollen naaar heeft verworren door zgn houding op het oorlogstooneel Do keer Bülzinglöive moet den wakkeren alhoenel nat onbesuisden kapitein heblien toegezegd hem een éerrolle en roordeelige betreicking op een zyner plaiilages te zulléa rerleenen De Hinko werkzame kapitein zal nu wellicht spoediger fortuin aken dan hy in lands dienst zou kunnen doen Do oorlog met Alehin i zoo heot hei geëindigd maar dat dit niet zoois zioawo hier eiken dag De n ariniors die to Padang gereed waren om naar ImiIs to gaan hebben bevel gekregen te blyren Men rreesl roor de gemeenschap met de reedt als de zware regen mbntson is ingevallen pau zal bet in en om deu kraton lastig worden en znllen we zeker reel zieken kekonini t e töesiond is en Uyft Ihel k Het is wel en wespennest waariu wy ons heboén gestoken JLaat tie ttërtöËtenT Barcelöaft 25 Jali Er zyn 41 Carl stisc ie ItMielgken en edelen geari stserd en oaar ket fort Alt arazonaa g racht als rii trèalllea roor d duor da parusten gepleegde Boorden Te Cuftelfullit heeft eoa Itgpt gerecht plaats gebad lusschen de culpnnea ran Méreb Cagnas eu Cirlótot on de Yeteonigde troepen derCarlisten uit de prorinciën Barcelona en Qerona De wlisten zyn net groot rerliet geslagen Do jagers do altraaoniakltsche par y atiii Itiibiiiiwrtitsja VotgOLS de rekening en ré irtffwéordilig ran do penii ingaeestera der ma itsebappy tot Nut ran t Algemeen orer het dieniljaar 1878 74 hebben de ontrangsten bedragen 95763 87 waaronder 66379 767 als saldo der rekening van bet rorigojaar en 81243 8t aaa sontributie der leden Do aitgaren bedroegeo 6UÏ 5V waaroiiiler V130 als Subsidiëili 4n zake ondofwysj ƒ 17 i7 2 als subsidie ter opleiding roor bet tooneel 1660 ter ondersteuning ran rolkarermaken 1180 roor rolksroorlezingen 4406 7 2Vs roor don almaoak I 323 65 roor andere goschriftatf OBs Voor et dioa aar 1874 76 tya do mid eea aohool roor Chr Qeref ing tot onderw ur M Onze Traegere ItaégeDoot de Heer J Jacob solotrombouitt bij het Park Orohett te Amsterdam ontving dezer dagen ran dan Burgameestn ran Genteen chrqteu Bet de vleiende verzekaring dat zijne marsoh door het korps der Goodsche scbattery aitgeroerd dour hem Bet geooeien ontvangen was l e bnrgemeester heeft he B e Jcwaardig gewrocht ia do handveste rao V couaerTatorium nedergelegd In de Folhvrkttd eekblad uitjegetiea door ie iW Fmenigiiig lot nftch fbig van sterken drank komt een bericht Toof aT r da bel ndeling in den Goodachen gemeenteraad van de bekende quaestie van het verkrygbaar stellen van gezuiverd water Daarby worilt io dat blad de wensch gettit dat de gezondbeidsconimissie haar ontslB in moge trekken en dan niet TIeen den gemeeuterud te dienen met haar advies maar ook een of tweemaal pel jaar eene meeting te houden waar de gezondheidsbelangen in t algemeen en die van Gouda ia t bjjionüer konden worden besproken Tut hilpooderwüier landc opaobare 01001 teZeiat M beooemil de heer J Booaendaal traq GiMulerak V Da hooiboaw in de Krimprnerwaard is oo good ala afgeloopeu alleen reat er nog eenig nahooi Qnaliteit en quantiteit roldoen den landman in hoogt mate D Truchlbaoaeu staan nog bijzonder goed Hoawel ec io de laatste dagen wat regen ia gevallen blyft alles nog droqg zoodat nog meet regen doB bouwman hoogst welkom u lya De voordracht voor hoafdouderwyzer aan de penbare Ingere school te Zoeterveer Zegwaart bestaat it de beerei 6 A Qeerligs A de Haas J M Vos hulpobderwyzers te Amsterdam en J Kuipers kalponderwyzer te Leeuwarden Het vertrek nit Batavia van den opperberellicbber an het leger in Atchin den generaal van Swieten ia naar vij vernemen bepaald op den 3l n dezer toodut hg in bet hrgiu van de maand September hier o lande kan verwacht orden x Onder a vragen dea Tyds zal er van November af a s bgde heeren Krusemnn bTjeeuk Willink te Haarlem een MaaD l8chrift verscbljnen onder redaotie ran de heeren W Heineken 8 rau Mooteii A K rdvk B U Pekelharing en J D Ve rensi In genoemd Maandschrift zullen de raaat cfaappelijke eil staatkundige vragen van den dug worden behandeld Het zal inzonderheid dieustbaar gemaakt worden om de epenbare meeniug ten gui ste der rareisohl hervorming to stommen Pe algemteoe Synode i ore gegaan tot de bekandaling ran do door de rorigo uode aurlooyig aangenomen voorstëllea tot roorganiaatie der kerk Uit het breedvoerig p naiwkenrig rapport drcr de daarop ingekomen kquideratien en adrii zen der ker kelüke besturen en kLssikalc vergaderingen blykt dat die roorstellen wat hon geheel aanging by na algemeen obchoon niet altijd om dezelfde redenen waren afgekeurd maar ook dat rati verscbilleade xgden werd aangedrongen op het veranderen van ait 11 van het algemren rcgleBent en op het writig raatstellen van oen door velen gewqnwhte leervrijheid Paarop nam de Syno Ie in behandeling het rapport der commissie in vrraudering van genoemd art 11 Vt overgroote meerderheid meende door een gepaste rerandering niot alleen aan de eiscben des tyda te roldoen en dat wat reeds feitelyk bestond wettig raat te atelleo maar ook juist daardoor het samensyn en sameublyven der rerschillende ricUtiogea elko thans bestaan fflogeIy k ie maken o te rertekeren Zy uenaèbte dus do woorilon haadhaving der leer woggenoosoa te üen maar m taodaoige vyze dat bet aaii do gen eoqten daideiyk lÉKlit worden w uiraa zg OD of do gegcrra onataódigkedeD to int besiuit ofdrgiog i Onderscheiden voorstello i arerdao t rtitfel gebracht mur acbtereeuvolgeus yprwofpep £ inf eljik werd bet volgend voorstel door ruim twee denleu der stemhebbende leden roorloopig vastgesteld oqa aan de konsideratiei der kerkbestaren co klassikale rergaderiifgeil 8irfW lTpni t Wofdrt Volgens dif roorstel zoo ait II ran het algemeen reglement aldus hiiden iDo loer dio bt grepen is i de Net ortandsola geloofsbelijdenis den Heidelbergsoben kateobimit On do Icerregela der Synode ran DordrecK aakt den kielorischen grondslag uit ran de Nederlaodseke berrormde kert Wordt deio leer door de gomeentfr niet Bet goDoegzame eenstemmigheid boleden er kan dan in de tegenwoordige oastandighcden van de handharing der leer in kerkrechtelykon zin geen s rafco zij De gemeente voortbouwende op de beginselen der kerk zooala die in haren oörs rong t hare ontwik dolen begroot op ƒ 84027 691 en de nitgaren op 79160 Men sohryft uit Friesland dat het oboolrerzuim zoowel onder de leerlingen iet openbare ala dor byzondore aoholen dit jaar bijtundar erg waa Het lengt den onderwjjfurs met dat in den loop ran W 8 80 jaar zooveel kinderen aio don reldarbeiil hebben deel genomen als tliana ia den a ntsten tyd Aan de onderwyzers en ondenvijzeressen te Harliiigen is ran wege het gemeeniebt Siour verzoolit bg buileugewane warmte vacautie te geven en dien zelfden dag dit te befiohloa aau den president der soheoloomm iwie De olGoier van Justitie ie Heereureei rer oekt opsporing aanhouding en opzending ran Q B Zglstra oud 42 j iren OHodidaat uoturis geQoren eu wucen le to Draokten tegen wiea door de arrond rechtbauk te Heereretn be el van gevai genneiping ia verleend tor zake ran rascbheid in geschrift Zaterdag werd te Botterdam in eene rorgadering ran belangslollenden beslaten tut oprichting ran ctu Bottordamiche lUaatichnppg roor kosthuizen Eene ojmmissie werd benoemd welke roorloopig het bestuur zul roeroa ea do slaiuten lal onlwerpeu Op bet Damrak te Amsterdam stond Zatardugavood röor het peroeei waarin de Amsterdauiscbo Maat schappij tot Aigemeene Dienstverrichting haar kantoor heeft omstreeks 10 uur het geheele personeel dezer Maatschappij om verschenen weekloon in ontvangst te noiMn waebtende op dea adaiinittratoar dio da itbetaling zou doen Maar de administrateur kwaa niet ea tot uitbetaling kun dut oiet worden overgegaan Dat het bosiellerspersoneel niet in zgn acbik waa ea bet Damrak het looneel werd van eea alle bebalro aangename woordeuwisaeling spreekt vaa zelf Het kantoorpersoneel der Ms lschappy dut eenigo blikken trommels in bewaring had deed de politie komen uit vrees roor overrompeling van de en tereohti woedende bestellers de politie kwam rerzegelde de trommels eo nam die in beslag 01 in die trommels geld of gel Iswoarde is zul men wel snedig te weten komen hetgeen ecb er by het opeens rerdwyoeu an den administrateur een zekeren Skene aiet waarschyulyk kan worden geacht In de zaak is bot meest betreareuswaardig dat de beslellera alleu een sjmme e geld hebben gestort dat zij nu misschien kwgt zyn Nog reruenen wy dal de aolteiappü eigonlyk nog geeu Maattckappj was eu dat do niet bestaande MaalKia ipiJ eeiie Feraitifinf zoa wezen die echter reeds hoewel niet beslaande eea boatuur had uit drie iwleu aaiaeugesteld Hand Uit s Hago wordt aan de Jnk Ct geschrereo Ik ben benieuwd naar de oplosaing dat is to zeggen oiet wie er eiodolyk ministers zuilen worden maar hoe de beaoa ing eu aanvaarding van do portefeuilles zal plaats hebben Do koning zal eerst in de tweede helft ran Aug in do residentie terugkamen en moet zich naar ik rerueem uilgelaten hebben dat de ministorioele krisis geene rerandering in dit reisplaa broogen zon Daar na de zitting der StateuUeueraal op 21 September geop nd wordt en de miniaters wol ooo week of zes aoodig zullen hebbeb om o or boa plan de campagne te raadplegen zal de benoeming ran bet nieuwe zeren gesternte nog wel te Moutreux geteekend warden Danrtegoa bestaat na geen bezwaar wanneer wetsontwerpen tot bekrachtiging van pro ijciale belaalingen in Friesland eu besluilen tpt beuooming van rechters in het hartje van Zwilserlfud warden gegeven kunnen daar eren goed miniaters worden aangesteld Maar ik beu er benieuwd naar hoe bet gaan zal met de beëedi 5 ing der nieuwe ministers die hunnen eed in haudep es kopings moeten afleggen Zal men een waggon roor het uitgeleteq zeréotal afhuren on dien kostbarea list op s ianda kostéo naar Zwitserland hoen en terug roeren 0 zal Nederland eens Siokweg tjonen daf hot eren ala Prn4eat Forniohel ion U monMmeul is en zullen do loreu oeden per telegraaf woideo èpgezondeq en de miqislofs pp eea ontrai stl riaht iiit Zwilserlaqd h poe pqrtefeoilin aanraardeo f Siëoo lastige kwestie ropr de rokoukamerl Mea schryft uit Meppel a n hei Utr ÉaglliAf Óüze bolermarkt neemt steeds toe in belangrijk oid hu do kwaliteit der boier wordt elk aar be r De boer begrypende dat do reohoaderg thaqsM qieette roordCel oplorert qliiziot moeite noch ko sléh om het gro alaod door behoorlyke afwaiering eif goede bemesting pEoduktief té maken en de botïrberëïdiug tot den boogsten trap ran rolmaaktbeia op te voeren Op oaze markt werden in 1373 aangeroord I 4Sff OVO kilogr boter dat is 200 000 kilogr fieér dan in 1372 De hoopt aaiizieólyko som róor dé boter door de lapdlieoen in den omtrek van Meppel ou vangen wordt voor oen groot deel weer uitjpièrta rpof Jp 01 raa keékïa ryitmeol at € i i tan lUasiille hebben te Cuehillo twee compagniën Qirlisten die weigerden zish orer Ie ge cn gedood Brussel 27 Joll De internationale conferentie is heden ran 1 tot 2 ure byeen geweest Op roorBtel van oen der leden word besloten de beraadslagingen ton strengste geheim te kouden Daar België voor het roorzittersehap heeft liedankt is de heer Jomini tot president benoemd De beer Borcbgravo is tot s cretaris gclo eu De vergadering is tot Donderdag uiteehgegaan Brussel 27 Ju i De iVorrf wil weten dat de ge oluachtigden voor de internationale conferentie alhier met de beste gezindheid herwaarts komen Zij zyn doordrougeu van het besef dat de conferentie een menschlievend werk te rerrichien heeft Het blad roegt er bij dat de coufereutie geacht worut mioslei s drie weken to zullen duren Versailles 27 Juli De beide commis ien vovr het parlementoir iuiiiatief hebben de rapporten go dgekenrd orer de beide roorstellen van de heeren Baoul Daral en Léoo de Mallerille tot ontbindinjj der kamer De rapporteo ooocludeeren ton gunste der roorstellen De nationale rergadering heeft besloton de discussie orer de rapporten Woensdag to openen KantoDgerecbt te Gouda Op do toreehtzitting raa ion ISn Juli 1874 zyn de narolgendo pertonea reroordoold J L eo C D ieder tot eeuo geldboeto raa S of iodor oen dag aab geraogeniaatnEf wegeoa bet anders dan staproets rgdeu over eene beweegbare brag in de gemeente Gouda B r d P tot eene geldboete ran 1 ofsuo gerangenisstraf rao eeu dag wegen het to Ooadabeschailigeu ran boomgewoa C L tot eene geldboete ran 1 of oen dagsub gooangenia ra wegeua bet te Gouda op deu optubareo weg buiten een openbare watorbak datgene rerricbteu w iarroor dio inrichtiiig bestemd is A M S tot twee geldboeten ran 3 elk of sub gerangenisstraf ran eoa dag roor elke boete wegens hel to Moordrecht 1 als geleider vau een mei een bood bespannen en over den opeoba eu g rydeod voertuig zich plaatsen op dat voertuig en Z het ryden met een roor eene kar aangespannen bond walko niet bdioorlijk was gemailband En alien in de kasten de nooda inrordcrbaar by lyfsdwang Burgerlijlce Stand Gk oa i 24 Jali Johaaaa Miria eoden H H Schratea ea J vaa Alkeisaill U laliaaaM aadws J Jaoiioo ea T P de HcMg 26 Msris ouden H Wettea ea l Visser Coraelia Johwoa anders I vaa der litcen en r E Maijea Headriki oaders C vsa der Wdir es G Daafelnans Kanrl Uiraelit oadsrs T Rianendgk ea G Wowlee FieuraelU ouders K Sehiakel ra M de Jaag Jokeaaa ouden J Mikkeis J vaa Bimb 27 Neli ouden A Aoden eo A na Vliet OviBLtDSX 25 Jali G Stok wed C J Rider 71 j H W Oeller n ï w 7 A Eadii 12 B ADVERTENTlfiN Een CANDIDAAT N0TARI8 een fraage hand idirijrende wanscht tegen solsriB alhier geplaatat te worden Adres onder letter X bg den Uitgerer dezer Courant Te HÜUK op een goeden stand EEN VOORKAMEa met ALCOVE Te bevragen aan het Bureau deeer Courant De Wed A C SCHOUTEN heeft de eer haren geachten Begunstigen te berichten dat zy eene ruime sorteering Galantcrlén en Kindef elgoed ontrangen heeft Zg beveelt zich iu ieders gonst minzaam aan CHIBÖ MBC DBNTI8TE8 alle WOENSDAGEN te consulteeren voor het inzetten van KüNSTTANDEN en het aurifJeeren en plombeeren van alle ZIEKEUJKE TANDEN en KIEZEN volgend deAmerikaaaséhe Methode Adres miei bb Zalh IJArkt liB dlrnda 7 WERKMEI Tegen I Angustna wordt gevraagd een knappe WERKMEID van den P G voor Noodhulp of voor vast Adres in persoon of met franco brieven bg Mevronw VOGEL te Alphen iPflMIS DB EAF Even als vroegere jaren gedurende d KËUI IIS Vcrverschingen eu TIIKE Toortdarend IJ S K O ü D BIER H GROOT Kastelein Théètre Chinois Mécaaique Acrobatique OTmoaatique onder directie van F CX3PPEJANS staande op de Groote MvW over hot vroe C nHERTHDIS nis alle avonden tw k groote Voorstellingen ten 6 en ten 8 ure Werkzaamheden van de Gebr ADOLP en MATTHIS Beweegfbaar Cyclorama Schilderachtige Kunstreis rond de wereld De oorlogf vao ATtllIV Een BUITENGEWOON PRACHTIGE ter herinnering aan het 25 jarig Jubilé van Z M Koning WILLEM UI PRIJZEN BEB PLAATSEN Ie Rang 0 60 2e Rang J 0 40 3e Rang 0 20 Kinderen beneden de 10 jaar op den Ie Rang half geld Korte Tiendeweg wgk A n 93 KO VINKLIJK BEIJERSCH 18 Ot per flesch BO CH en MAASTRICHTS 12 PRINOESSEN 10 Ct p flesch 12 Ct p kmik GERSTEN 8 ËcliteEiXGELSCHEBfERËlV van BAS ft Oo PALE ALE BURTON ALB EXTRA STOUT 20 Ct per Vs flesch GEMBER BIER 15 Ct per fleschje Met minstens 6 flesschen franco aan huis De flesschen worden It 6 Ct berekend of terug genomen Dr Ckotiiiiielaiins Oogenwater Dit onwaardeerbaar Oogenwater is een van de gelukkigste uitvindingen der weteM heteelve beat de kracht om alle oogen te kunnen verbeteren wdke door den tgd ooderdom oi andere omstandigheden Igdende zgn aan yerzwakking a natting prikkeling bitsigheid bloedroode en druipende oogen wellte des nachts toekleven zware jeukende drnkkende en stekende oogen door lang ingespannen zien of lezen verstopping in de oogspieren of aderen ook oogen die dikwgla tranen vooral bg Ifoqd wéér en die welke by een sterke lucht of bg schel licht niet goed kunnen zien al deze en meer andere ooggebreken worden door dit Oogenwater hersteld en waarborgt de gezonde oogen tegen die gsbrdcen en hondtzeinsland zoodat men tot in hoogen onderdom geen bril zal behoeven Hetsélve is verkrggbaar a 60 ets per flacon bü T A G VAN DETH Gouda J J BEUZEMAKÉR Leiden I J H KELLER ZooN Westewagestr RoUfrdcafi Mtrj L A ScHotTENs ScHLüter p Oostn iOlenstraat J J GROENHOIZEN C Utréeltt En meer bekende Depots in ons rgk