Goudsche Courant, woensdag 29 juli 1874

Café TIVOLI SPOORSTRAAT te Gouda OENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG en ZONDAG 29 30eB3lJüLI 1 en 2 AUGUSTUS des avonda t n 8 ure SPAARBANK te GOUDA ZATERDAG 1 AUG a s zal geene zlUIng worden geliüudeii doch In plaats daarvan MAANDAG 3 AUG a s s middags van 12 tot 2 ure Namens Commissarissen C KNAAP 1 Voorz D RUIJTER Secr IIOLLANDSCIIE SOCIËTEIT van LEVENS VERZEKERINGEN opgerigt in den jare 1807 te Amsterdam KAPITAAL EEN niLUOEN CülDE v igef r er i i Directeur P LANQERHUIJZEN Kantoor te Amtterdam Regnlie rsd warsstraat bfl het Koningsplein X 301 DOORLOOPENDE en TIJDELIJKE Kapitaal Verzekeringen mfZ ff WEEZEN PENÖIOENEN dadelijk ingaande en uitgestelde LUFRENTEN 0VERLEVINGS KAS8EN en OPLOOPENDE LIJFRENTEN Genoraal Agent de Heer T DRALFEB te Oouda Correspondenten in de Provincie Zuid Holland Te Oouda de Heer W J Portuijn Di oogleever Notaris VrUdag i JDII W 1549 1874 GOUDSCHE COURANT Niciiws en Ail ertentieblad voor Gouda en Omslrekn te geren door het beroemde Gezelschap onder Directie van de Heeren A BLZIAU co SüUVLET DONDERDAG ZATERDAG en ZONDAG na afloop Bill Entree Woensdag en Visdag 30 Cents en op de overigfe avonden 49 Cents per persoon DONDERDAG 30 Jnli ZATERDAG en ZONDAG 1 en 2 Angustos des middags 12 uur Entree per persoon 25 Cent ♦ an GOUDA maakt aan zijne geëerde Stadgenooten en Beganstigers beksnd dat hjj met zijne FOFFEKTJES EBAAU staande de tweede van af den Korten Tiendeweg Hjj zal even als vorige jaren voor eene goede bediening zorgen en hoopt met een talrnk beaoek vereerd te worden J l f Mr C E Overgaauw Pennis Vordrecht H Vriesendorp Oorinchem Heeren C de Gflselaar C Oravenhage Heer P J Landrij Leiden Heeren Lezwiju £ igem n OudemaUr Heer R W Haentjens Dekker Burgemeester Rotterdam Heeren Jan van der Hoop Zoon Schiedam P Loopuijt C Vlaardimjen Heer Paulus Kikkert Woerden ü Groeneveld Tliéatred Variétés v Amslerdam onder directie van goaij u els k l ouis ioutt mcfslcr Btaande de nieuwe fraaie Schonwburgtent op den Singel vóór het Stations Koffijhuis te Qouda Voorloopig Bericht De DIRECTIE heeft de eer te berichten dat fl na verscheidene jaren afzijns de Goadsche Kermis dezes jaars weder zal bezoeken om aldaar slechts VIER TOONEËLVOORSTEL LINGEN te geven aanvangende Vrgdag 31 Juli en eindigende Maandag 3 Augustus daarü auTolgendë bestaande in de opvoering der schoonste en nieuwste stukken an het repertoire die zoowel in Frankrijk Duttachland JBelgié als hier te lande den algemeenen bjjval hebben verworven en waaraan noch moeite noch kosten zjjn gespaard en niets zal worden onbeproefd gelaten om de protectie welke haar gedurende een dertigtal jaren zoo ruimschoots 18 ten deel gevallen bij voortduring te mogen waardig blQven B0A8 JU PEL S L OUIS BOUWMEESTER Voor de eerste maal albier gearriveerd de grootste nierkwaardigheid van Natuur en Knust van het in geheel Europa met roem bekenda Hondje Norma welke Kaart en Dopino speelt rekent en op e n horloge de tgd kan aangeven enz nz De prachtig ingerichte Tent is geplaatst over het Hotel de Zalm en is dagelyks geopend ran af 12 aren voorm tot des avonds laat ENTBÉE RANG 30 Cent e 16 MB Het is hetzelfde Hondje hetwelk gedu rende 6 weken in bet paleis voor Volksvlgt te AmHerdam met het grootste succes is werkmam geweest De Directie e SCHENKKAN De ondergeteekende maakt zijnen geëerden Begunstigers bekend dat hn wederom voorzien is van VERSCHE GEROOKTE PALING taande voor het Koffljhuis van den Heer H J Backees Tevens aan huis ook verkrygbaar Vogelenzang H 61 te Gouda A H f ABNAAU Sociëteit ONS GENOEGEN Boelekade te Gouda Sondcrditj ïïrijiliii 3tatcrtt t tv iandaj 30 en 31 Juli 1 en 2 Augustus 1874 des namiddags ten 1 nre en des avonds ten 8 ure Groot Vocaal en Instrumentaal te geven door het beroemde MUZIEK en TOONEELOEZELSCHAP onder Directie van den Be er Carl Pflaqing Op bovengenoemde avonden na afloop der Soir ee BAL Zondag middemacbt BUITENGEWOON PRACHTIG VUURWERK vervaardigfl en af te steken door den Heer G J RUISCH Hofleverancier te Utrechi a Een Lid met eene Dame of een zgner Kinderen heeft altgd vrijen toegang NietLeden am i 0 Cts ea êatondt 60 Cts en op den avond van het Vuurwerk 99 Cts entree Kinderen beneden 18 jaar de helft VERBETERING Op Donderdag 6 Augustus 1874 KUHMa KIUIg gevolgd door een des avonds ten 6 ure Toegang vrj en uiltluitend voor Heeren Leden met nnn geün JU licit uvittu j u T oruo wuitib neeren u gednrende bovengenoemde dagen slechts op toon van hun Bewüs van udmaatschap toeDs DIRECTIE In het belang der orde wordt Heeren Leden jdnrende bovengenoemde dagen slechts op verI toon van hun Bewüs gang verleend van GOUDA maakt nogmaals aan zijne geëerde Stadgenooten bekend dat hiJ met zjjne POFt ERTJES en WAKELKRAAM geplaatst ia de eerste van af de Korte Tiendeweg verzoeke nogmaals vriendelijk ieders gunst en recom mandatie Voor de eerste maal alhier Nieuw Koninkiyk TOOVERPALEIS Theater van Verscheidenheden onder Directie en Hoofdmedewerking van den beroemden David Tobias Bamberg Hofmechanicus van Z M den Koning Dagelps BRILLANTB VOORSTELLING volgens Groote en Kleine Billetten Extra geëngageerd de beroemde Familie JIIoiitag ne Wartenbertr van BERLIN Het non Plus Ultra in mnn Genre eiken avond de Indiaansche Wondermand of de vliegende Dame NOOIT VERTOOND Alsmede Magnetische Lucbtzweving door DRIE Personen NOOIT VERTOOND Tot SLOT voor de eerste maal de Magnetische Tooverspiegel of de Zwarte Geestverschyningen nit het Schaduwrük De Voorstellingen worden dagelgks met Stioo billetten kenbaar gemaakt VRIJDAG 1 Augustus 1874 ten 6 uur eene enkele GROOTE Familie en KiDdervoorstelilng met surprises en kermisgescbenkeu voor de JeninL Tot slot KIM DER BALLET Prflzen der Plaatsen l Rang 0 75 2 Ran t O O Bi Rang 0 25 en 4 Rang fO lb imr De Zaal is zoodanig ingericht dat het beschaafd publiek zich geheel op zgu plaats bevind Satit DrDk tm A Brinkoum BUITENLAND Bultenlandsch Overzicht Het votna tot verdaging der Ktaer heeft maar weinig aucoes bij de Parijsohe pera zelfi bg orgtnep vau het rechterceatram ala de Moaiteur Vaieertel en Pfette Merkt eeritgenoemd orgaan op dat er geeiie racautie lang geooeg ia voor eene lapoteate kamer ran die opsierkiug tot bet vooratel tot outbinding ia maar ééiw aohredr De Preue bet orgaan van MaeMakon had nog kort vóór dat de verdagiog gevraagd erd op de organiaatie van het geia van den Prcaideut met alle kracht aangedrongen Met erbazing vroeg men zieh af wat hiervan te deiiken dat de miuulera van Mao Mahon róót de erdaging waren en tqn orgaan er tegen Men eenile dnt de Preue na de verklaring Vrydag iiibiiiiiea of veranderen zon Haar neen ook bigit de Preue de verdaging aterk afkeuren Men kan niet gedoogen dat eene vergadering onder roorweitd ai van behoefte aan ruit te hebben de ukeu in een stait ran uitteiing de genoeileren in onruat houilt Krankryli op eene bealiaaiog laat wachten en Enrupa een verraaaing bereidt die niet ver van aianoegea verwgdrrd ia Sprekeode van hetgeen Cbaugariiier ali reden tot verdaging opgaf de noodnkelgkbeid van met de kieiera riiggeapraak te ne en gat de Preue er op dat het eigeolgk moet boeten afspraken maken met geeilrerwauten en uch door dezen iu de ernmaal opgevatte meeuing laten Btgren Opoieaw in aanrakiog koaeu mtt het land a i trcap r daaa ia pajrn r i aaar iin rnüAA daartoe Ie weten zich vour de kiezera plaateen wanneer die iu coiiiiti5 tgn bgeengekomen L e orgnueii vun het reohieroeiitruB voelen lelfa de moeilgkhedrn waarin ay zioh gewikkeld keb jea en koaaen nu met de bewering voor den dag dat in den daar der Vergadering nog allooa wguging kan worilta gebracht Maar U Tempt merkt daartegen op dat nirt die duur doch dieper liggeade oorzaken de ontbinding noodzakelgk maken Na korte en na lange rast zal deze Vergadering altooa onmachtig wezen om iets tot stand te brengen hetig repobliek hetsg moni rehie hetcq aeptenninm meer es eer wordt dit door de a etaardigdeu van het rrehtrrcentrum erkend Ook onder ben vindt thans de ontbinding vooraiaadert Max Richard Maic Uu fraisoe scharen zich lu deze aau de kant de ukerigde Hierdoor kreeg Ie Temp eenige hoop dat het vooiatel tol outbiudiiig slagen zoo doch de Indd penóance bisehouwde inlks ala eene illusie Iu de reerlieude zitting der internationale cholera ouferuniie ia bebamleid het rapport der cummtrsie over het riglement der zee fuaraotaiae ruor Staten die deten maatregel tegen de reiapreiding der cholera zuuden willen blijven toepassen Schepen die ndt besmette havens komen moeten dan aau eeue quarautiMue van i6a tot iwven dagen onderworpen worden In d Ooatcrsche havens kan deze termgn tot tien dagen verlengd worden Ala er op zalke schapen gednrende de reis geen cholera en auuere verdadita ziektegevallrn voorgekomen zgn dau zal de faaiantaina hoogstens zeven dagen daren Heeft de reis nlf reeds meer dan ze en dagen geduurd dan zal een scherp toezicht ran i4 uren voldoende zgn Voor de aeken moeten oholera hoapitalen ingericht ign Voorwerpen uit verdachte barena afkoaatig ZDlIeo niet langer dan gednrende vgf dagen afgetonderd bigven als aan boord Van het schip geen cho Itrageval is roorgekuaen Schepen weUe pelgriaa verroeren of wegens bgzondere reJeueu ais bgiouder gevaarlgk geacht aoeten worden kannen aan it tonderingsmaatrtgelen onderworpen worden Schepen die Dit besmette havens komen eu gedurende de reit andere havens hebban aangedaan aaar aldaar niet aan eene quarantaine onderworpen zgn geweest zbIl n beiohoawd worden direct uit de besmette baren gekomen te Egn oli eeuroudige verdrnking mag tot desinfectie maatregeleu aanleiding geren Ut wgte van deainfectie wordt aan de beslissing der geneeskundige autoriteiten orergriaten Hoewel dit niet waarsobgulgk is hoopt men toch dat het internationaal congres dat Maandag te Brus sel werd geopend ook eenige f austige gevolgen zal hebben met betrekking tot toestandtR als thans in Spanje roorkomen In Rusland heeft bet eén ouaaugenaae indruk gemaakt dat bat roorstel tot deze eooferentie niet alleen door £ ii tcland en Frankrijk minder welwillend is ontvangen maar dat zelfs het Rooile Kruis er zich niet mede ingeaonen heeft getoond De eerste zitting der cooletentie werd Maandag inde groote zaal ran het iniaiB eiie ran buitenl zaken te Brussel geopend en de eerste beeliaiing die werd genomen bepaalde dat de beslallen door de cjuferentie te nemen geheim zouden worden gehouden Nadat de leden door den Belgischen minister vanbuitenl zaken d Aapremont Lymlen aan elkanderwaren roorgesteld rerwgderde deze zich eu gingende leden orer om hin bastair te kie en Van de ii wareu er 31 tegenwoordig Nadat Bcigié oor de eer ran het voorzitterschap had bedankt werd ditaangeboden aan en aangenomen door den Russischeu vertegenwoordiger den geheimraad baron Joiaini ecuintiem vriend en vertrouweling ran prins GorischskolT Hg IS de zoon van den beroeaden Franschen generaal baron de JoainJ die ia 1812 dr beruchte brugorer de Béreaioa liet slaan waarorer het overschat ran htt leger ran Napoleon I erd gered eu diena het sluiten van den vnde in BuMiscben dienstovergiag Tot secretaris tan de amiferentie werd verfcoeen de heer de Barchgrare raad van legatie en chef van het kabinet van den minister ran buitenl zaken te Brusarl Nadat d volaashten der afgeraardigden H aren gevetiBeerd werd besloten om Uinsdag geeue zitting t houden maar gistwen te 1 uur de werklaiaikaiew ta berratta ji de aMuif d ledeik aa den koning worden voorgeateld en bg den koning en de konirgm diueeren I e telegraafkabel tnaechen Nieuw Schotlaud eu NewFooadlaiid ia gelegd De atoombooten Varaday en JmbmadeM keeren naar Engeland terug Ë n he ige orkaan en orerstroomingen teisteren Pennsjlrattie St atao spoorwegen en magaiguen zgn overatroomd bru geu weggeslagen en rolsUlokkeu neergeworpen op de straten Alleghany Cit ia gedeeltalgk overstrooad Veel aenscheolevens zgn verloren gegaan Vgfentwiutig Igken zgn gevonden rele personen worden nog reraist Groot is de rerwoesting in de districten Woodsmn an Sawmillron waar alle gebouwen zgn weggevaagd en 50 personen zijn omgekomm De fabriekwetgering in Zwitserland wordt nog steeds rerbeterd Te Bern is deier dagen een cuu rcs rau geneesheereo fabrikanten en arbeiders gehouden om hun gevoelen uit te spreken omtrent aenige belangrg ke punten Met betrekking tot den kinderarbeid werd het ooodig geoordeeld het abaolnte verbod van fabrieksirbeid 1 te strekken tot l4 jarigeo leeagd De scboolplichtigheid wilde men zeib uitgestrekt hebbeu tot ISjarigen leeflgd De arbeiilstgd van de fabriekskinderen van U U jaar nmest h i met langer duren dan K nar op schooldagen en 6 nor op andere dagen De arbeid van jongelieden van 16 tut 18 jaar wilde acB nog aan zekere regelen onderworpen bebbeu Met betrekking tol de waarborgen voor gezondheid enz was men algeni n van oordeel dat de wetgever bepalingen aoet maken op de gezonde inricbtiug der fabriekslokalen behoorlgke ventilatie en verwarming verbod van het schoonmaken vau machines terwgl zg in werking zgn en dat bovenal onpartgdige fabriekaioapeotenrs geheel oe haukelgk van de fabrikanten behoorden ie worden aangeseld DUITSCHLAND Het was bekend zegt de HaUoitel ZeUimg dat de minister van justitie dezer dagen een circulaire had gezonden aan de procureurs generaal bg de verschillende horen naar aanleiding ran den bekenden moordaanslag Ie Kisaingen gepleegd De inhoud daarvan wia tot heden niet bekend mair liet jongste oommer der Hatinov Cour berat een uittreksel uit bedoeld stuk betirelk door de Natumtd Zettung is overgenomen In bedoelde circulaire begint de Minister met te wgzen op de feiten en versohijnsalon in den joiigat verloopen tgd waargenomen die naar hg meent den meest voldoenden grond geven aan de onderstelling dat de beitaaude geest van verzet tegeu de wet en zelfs misdadige handdingec zoo als b v het feil te Kissingen gepleegd hun oorsprong hebben in dm rerderfelgkrn invloed door een reeks vau gera irlijke gescbriflen op hunne lezers uitgeoefend Het geldt hier roornamelgk de dagbladen die de thans aan de orile zijnde vraagstukken ran kerkelijk etaatkuiidigen aard bwh ndelen op eene wgze waardoor onrermtjdelijk onrust in de gemoederen moet worden aangekweekt waardoor noodzakelgkerwijze een geest van verzet tegen de wet moest geboren nordeo Het gevolg hierran is zoo gaat de minister roort dat ile leden van het openbaar ministerie thans met rerdubbeldcn ijrer hunne aandacht bcliooreu te restigeu op de bedoelde soort ran dagbladen dat hierbg rooral het oog gerestigd moet gebonden worden op de zoogenaamde kleine dagbladen de locale bladen wier aantal in den jongst rerloopen tijd in zeer bij zondere asate is toegenomeu Overal en telken male dat eau dier dagbladen de wettelgke grenzen orerschrgdt behoort daartegen met alle gestrengheid der wei te worden opgetredea Overal moet zonder rerwgl op elk der dagbladen die zieh aan strafbare handelingen schaldig maken de wettelgke strafaiddelen worden toegepast de gemcrimineerde dagbladen moeten iu bes ag worden genomen en tegen de personen daarbg betrokken moet met gelgke gestrengheid worden gehandeld enrerschiliig of zg aoiien geacht worden te zgn de hoofddaders de aedeetandera de rerspreiders enz al naar gelang die personen volgens de bepalingen van k strafwetboek of de rerordeniogen rerral in de wet op de drukpera ala strafbaar Bogen beschouwd worden De proeorears gencraal hebben daatmboren aanBcbriiriag oatvaagen on aaa d onder hen retsortwerende ambtenaren ran het openbaar minisiene de rereischte instmclien Ie geren hoedanig in voorkomende gerallen te handglen Tereus worden zjj aangemaand om van alle belangrgke Csiten van dian aard onrerwgld bericht aan den Minister te doen toekomen binnenlandT GoDDiL 30 Jbu Naar de N R Cl verneemt ia op het a lerlaalat nog een wgziging gekomen in de ministerieele Igsl De heer Peil Rgeken naaelgk heeft zich lemggetrokken en in zgn plaats ui na de aftredende Minister van Marine de heer Taalman Kip worden voorgedragen Z M heeft benoemd ot 2en luit bg de dd sohutterg alhier den beer C Q van dar Post Ihana schutter Dinsdagavond is iu een hais aan den Fl ais a leo Singel alhier de bliksem geslagen GelakkiiP ir et zo goed als geen schade aangenebt De laitenants S F Lindkoat en A K vao der Garden hier in garnizoen zallen op verzoek ket kaap van Hiliigen bgwonen De oBeieren auziek aoeieteit alhier eerat het vorige jaar opgericht ia op eene vergadering ipi Dinsdag jl ontbonden De reden zal wel gezocht moeten worden is te geringe deelneming Dit is zeer Ie betreuren Hel ia onaogelgk dat de muziek onzer schatterg van beter gehalte kan worden als de ingaietenen niei medewerken Hen moge het al bejammeren dat de muziek Biet beter is men moge al een ongnnatig oordeel Bitspreken over de uitvoeringen van bet muziekcorpa het ware rrg wat beter de pogingen die in t werk worden gesteld die muziek te rerbeteren in de hand te werken en met kracht te ondersteunen Men moest meer waardeeren de belangelooie pogingen der muziekanten en hoewel de muziek der sohuttérg in den laatsten tgd goed rooraitgaat kan de toekomst roor t muziekcorps met belder zgn als de bnrgerg geen belangstelling toont De geschiedenis der muziek societeit wier orerlgden wg met leedwezen bekend maken is een treurig staalde van gemis aan belangstelling in Gouda voor een goede saak