Goudsche Courant, vrijdag 31 juli 1874

J Sotl en J P van dcrl ijcle p W kiioeiBenA Schepen J itm igs Pcxjl en 4 van der trctde M Slolwyk ea J C Molenaar ADVBRTSNTIEN IXBRTIG JARiafi ECHÏ ERESHïGm VAN H C EDAUW J VAN HEEK Oottdet 31 Jnü 1874 Hunne dankbare Kinderen tn eenTottdIjieii burger wonU ruimschoots gel grateid aangnbtden zijne dikwijls mei moeite rerclleude p nninKeii te beleggen DilcKyls ijn d e ge JegeiiheMfii niet eer tw t vertruuvvi ti waard hoewel m op ier liii lii licKekeii wt 1 soiiede sehyuau leder aan a raileit eerst ihtormiities in te geld ibevertruuwd aan kent en van wicn mei vertentiea lu de ilq b tot het oiitvaugrn VHiil grld Uit naiT nanienliiiK van een spaarbank d Zij dia weiinu vuraiMd vim f eidisi ki ii lurblieii nor den niHar liurciit urrrreed duor schimnscbijneiKle beloften en fraai kllnl nde Oiffvr Het is dattodi il nvt de ooga te zien in innen vóur men iichtra Mdig rsunen die men niet genot j alleen weet dat zij bij ad idi n ziet l bikb ar stielleo ran acliler taande adMfrtentie WIJ wel wachten llen te recommaudeeren vóór jlrij daar meer reden ipe bebbeu dan thans het g Bij Kuuinklijk be lull is de Stikts commlssiiU uigestild by besluit vanlfso Octobefi 1 73 toi heVuit blenden v in advies otcM het Nedernndsch muniwe iu ontbonden j Uit de provincie Zu afneloopen jaar ms la Amerika Bi huofdenV luaniicn m 11 vrouwe der II riimte iied Si bolland ettrokken trtt het rerbuuéia mecrenÜleels niinr an Kestiiirbn uaarooder 88 VVHgeateld uaren daiiroti eni beliuetiig 36 jdet beu vertrokken 56 vrouvven en tOÖ kinderen zoo bet geli eL vcr rakkei 364 Ipersonen In 872 ve troXken 1M nera iiien iiiaai iind r 113 hooblen van getiuu ifflfe 62 rouwen en I9S kindereb I i t let bettuur der rereejuiting van en voor Nederl iiidHtrierllsn faeefl Z M dra kouAig eerbiedig m overwegjug gegeven om ohdi r de b taande omstandigheden van i ija Ersndwct ig raeht gebruik Ie maken I to bet wedeiKinstelien vaslleen alzonderlgk nimisiaie voor Ngveilheid Ook dit Standaard drungdezer tragen aan Op de oprichting van eea luieterie tl openbare werken I lEaterUag dea 19 3 pt a tall te Utreeht iu het Cabouw van Kanatenen etens iliMp en dejaarluksrhe algemeaue vergaderiufi plaats hebben der Ne lerl Ver aniging Ier verstrekking iv n dadelijke hulp aan minbtzoidigde onderwijzcra en tut bevorderuig eeuer vourt durende verbetering der ondeiH uzera trakteKeuleu Na afloop der bjaisboudelijke ueikzaambeden zulten le v lgettde panten ter beaprUktaif aan de orde worden gesteld 1 Zoe eene verecniging van solUettcerende onderwyzers die zich erUiiiden om iilleeji naar goed bezoldigde vaculures te dingen wei tot het beoogde duel leidtn 2 Zuu het naar ijn d t de opleiding van kwee kelmgeu den ondt rwg ier financieel iiiHieel toebrengt tcrwyl de toekoiBiiijte be uiigen van def ktrgekeling greusdiil voldoende verzekerd i ji f 3 V at IS ensohelijk voor den onderwyzer dat faij gemeente of staiitsamhteiiaar zij Üe genoeoide vereeuiginj die in den iaatsten hjd door toetreding van een groot aantal Irden eene aaiizienlyke uitbreiding hee t oiidergi nn vindt meer en meer de deelneming vun allen die beseSén dat goed onderwgs alleen dau kan gcge en wordei als de on derw zer eene voldoende be oldigiug geiiitt De hulp ayo Mioeftige onderwuzets wWt Wet luacbtoeming dar neett mogelyke geheimhouding verstrekt Mes frrneemt dat Maandag met den trein van li4l generaal Verepeyok t s Hertogenbosch is alag MDen Huizenden meiisohen waren op de been om den vroegereu stadgrnooi door banne tegenwoordigheid blijk van belangstelling te geven Op verzoek van den generaal wa albs vrengdeoetion evenwel achterwege gelaten behalve in de boort waar zijne onders wonen en tinar men alom de riaggen had nitgestoken Se ontmoeting an den genernl en z jne beide onders was aandoenlijk eUi tnaidcta op de OQitaudera een diepen indruk In de jongste Spectator schrjjl Flanor II Ten onzent weerklinkt een aanhuiidend twistgedraisch over de waarde en de uitkomst van onze beide expedition tegen Alchin waarbij hét kryschend gekakel van den Java Bode ren allerjammerlgksteu indruk maakt Of Meerlands naam of Neerlands leger en marine in bet bbitenland m komisch daglicht worden gesteld daar kreanen de bfunhazeo der Indische pers tlch niet om Neerlands roem Neerlands vlag alles goed ca wel aar wu zijn niet tevreden riet o WIJ I Reeds maakte zich ern Daitsch tijdschrift tot de echo iSn de7e tminpe ppp ilie p liikltig eefl een wakkor Nidtri ml oii nftjcitr verholpen wat daar op de f iinii ij e virliis iM ni s En altyd be FeerMli h aj U k 1 r pHriijui zelfs nitsluitend ter persuuin hei lurefmjskelijjj e i stuitend ebat Wie denkt hier niet onwillekeurig aan ds groote mannen an ons gemeeuebest op bet terrein van den zeeourloi Tromp en de Kuyter De twist tusschen b I Ie admiralen is bekend Na den noodlottigen tweeda igschen aeeshtg niimen de Staten v iii Holland d gewioht ge resolutiej om den oraije geiiodeu Tromp zijue deii ssie te geven Cornells Tromp verkl tarde dairop d t til ij men hem geen vlag of eequtdör toev4truuwde them geuoegh zou zyu dat hij dau vuori z jn secunde moght vechten Hij wilde deezeii tijtlt liever als kapitein t zee gaan en zouden zich ilrinf4u gelijk teen eerlijk man betnamde Mot and woorden bij nirrp zijQ admiraalslaf den hh Staten niet voor de voeten maar terzocht als gui t ora in een lageren raug te moj en dienen Toen na den omkeer mn 1672 het beleid der zeeoorlogen met meel alleen aan deh stiiaisgezinden de Kuyter werd toevertrouwd aanvaardde bij Zonder TuK Ie medewerking v in ïroma Weldra droeg men den rie to en tst jarigen admiraal eene gevaarlijke ex litie naar sclit n Als van siihepen hem gebrek nnt ourd diil e Vliddallandsfche Zee op tegen de Pran eii henv daarnel veel te geringe macht af i n tg ricli TOklaagde verweet men n Ipoéd en afl hy het merkwaardig wij allen kemi n Eenige van zyue vrienden mtt iden zegt Blra dt dat hij plat uit behoolr it te ekeren mei 14 kjeine maght uit te ga iii Ml r hij 2lagh de zaal luiders m en verstuitdt dut Ij ich tl o tdri bden det Hee eu Staten iib dt itoiulli iiiAen dh huntie beveel n rïa te k iome i gehoiirzaanide Hem e Stua en een on I n toch was de door hem aan t jdeminjg te stellen vloot 10 de Noord iVM niidere i por Bn de Ru riier legde lijpen beogen lieltijd n b vezen diensien r et m de schaal toenmen yne hfilp IVordelde bijwaobHe n lFr if schen kbgel b sterfebjkcii i emjby het nagesligrootel aduiifaal Initelyk verneihoofd van eene iosundaire onditerwijl Trofp met het gro vaoze kruiste Hond mg de herinnering ten oede vriend Spectator niet alleen de ibelen mmr ook de taïstorieheeft haar moraal i Te Utrecht liep Zaïerdag II een jongen in de Korte Smeeslrnat met zijn zesjarig zusje aan de hand toen eensklaps een onbekend persoon hem bet kind ontnam e knaap echter niet gesteld op die on erwaohte ontlieliing van zorg voor de kleine protesteerde tegen die handelwijze met zooveel leven eo geschreeuw dat een zestal mannen toesoboten en na korte opheldering der zaak van den onbekeode bet kind terngeischten hetgeen deze echter niet dan na eene worsteling afstond naarb de kleeren der kleinen gehavend werden Jammer is het dat de vreemdeling daarna alle gelegenheid kreeg om zieb uit de voeten te maken en niet aan de politie is overgeleverd Hondentrouw kan ook gevaarlyk zijn Dat is onlangs te Baden bewezen Een heer vergezeld van twee groote honden ging een bad nemen en scbeeti eensklaps een aanvej van kramp te krijgen Terwijl hij nog spartelde kwan een hengelaar die niet ver van daar was gezeten toesnellen om deu drenkeling den hengelstok toe te steken doch nauwelijks had hy dat gedaan of de twee honden vielen hem aan scheurden hem de kleeren van het lijf en beten hem geducht zoodat hy in alleryt op de vlucht ging wat den eigenaar der bonden die in hunne domme goedheid en trouw meenden dat de hengelaar hun mees ter kvaad wilde doen het leven kostte want de man zonk een oogenblik later In bet geneeskundig tijdschrift the Lancet wordt melding itemaakt van de liefelyke eigenschappen van adders 2oo iemand d e door een dollen bond gebeten is onmiddellyk een adder weet te overredenhem te bylen dan strekt het gif van het kruipenddier tot tegengif van dat v n het viervoetige Dr Jitcki heeA in het kruerlyk genootschap te Wiina Kusland de ontdekking medegedeeld £ en vrouw die door een adder gebeten was hid bet wirrccht kort daarop een dollen bond te ontmoeten die baar eveneens een beet gaf zonder dat re van een derbeten eenigen last bad Met bonden ia de proef genomen en steaiis bleek dat addergif de wonden doordolle honden gemaakt gevaarloos maakten Een kooi met jonge adders zou zoodra de geneeskundige faoulteit overtuigd is van het heilzame van addergif in iedere fatsoen Ivjke apotheek een plaats moeten vinden Indian de aotdekkiog werkelyk bevestigd wordt if o bet belangryk zyn eveneens proeven te nemen of het vaocHieeren van jonge honden met addergif ben waarborgt tegen dolheid Altfjd natuurlyk ingevalde orthodoxe geloovigen geen godsdienstig bezwaartegen vaccineeren van jonge honden hebben Evenmin als men kinderen op acbool laat zonder vaccinebewys zon men dan in het vetvölg en boud opstmat laten dic met het bewijs kon tooneo dooreen doctor of cliirurgyugeteeksnd dat hy behoorlyken met goed gevolg geigcoineerd ia vao een gezonden adder Vrijdag avond is té Ocnl eene poging tot eeiidubbelen moord gepleegd die in de wyk der Holstraat eene groote opschudding heeft teweeg gebracht Ken koopman lo suikergoed Lippens genaamd was getrouwd metAene vrouw die veel ouder wa dan bijen op ie hy niettemin hevig jaloersch was Sinds eenigen tijd kWam daaraan huis een jongman Claea geuaamd handelaar en coiamissivuuair aieest ondervoorwendsel van geld Ie wi sele en de echtgenoot veronderstelde hetiy terecht of ten onrechte dal bjin cbuldige betrekking tot zyiie vrouw stond Vrndag avond omstreeks 10 uren kwam ié man te hu sen vond rjhe vrgnw met Olaes aan tafel zitten Ineens trekt hij een dolkmes uit den pik en valt denman dien hy voor den minnaar ijner vrouw aanziet met woede aan h m veertien steken toebrengende wearvnii tw e m de richting van het hart d cdoodelyk zyn De vrouw wil er tusscben kom n maarheküoit ins lyka twee stekenj die eveu el geen gevaar opleveren De vrouw loopt dei straat Of 4m hnip roepende en de gftkwetale vindt inageljks nog de kracht om de deur it te vluchten en in eiie naburige berbirgte gaan wanr hij op den vloer iii zyn bloeil nederzeeg I j 1 V a v III CfM ia a a Terbtond werden geneesh ereu en iet gerecht gehaald en de iwonden i o goed mogel k gedeeld hetgeen to na middériiac bt duurde waarna de gekwetste naaf if hospitaal werd j ervöerj Heden Zaterdag iporgen i zyn toestand fleer bedenkelyk ep meft had geentf Jhoop heol in t léren te zullen liebOudei De wonden apr vrof w leverden geen bezwaar op Ï fat d n schuldigmetrell die werd zolider tegen and langeliouden jHy wai zeer terneergeslagen enzat mk het eeuigllkind fat nit vja huWelgkiage rotei op den schdbt In db Tonge weel had a den Oranje folder by Naaldvnjk een voorval plaats dat treurige gevolgen kan htjbbeu Een oppassende boerenknecht die de E aarden uit het land giilf halen kwam onder het eteikt van een stier die an een to w siiond Deze nam hem op de hoorens wierp hem omboog kwetste heia in de borst de zyde en andere plaatsen en verBchpurde bijna zyn geheete kleeding ilecbis met moeite geMkte bet den jonkman aan het dier leontkruipen Deq eersten dag sclienen de bekomen kwetsuren van weipg beteekenis en nam de persoon zyn werk nog waar thans echter blykt dat er innerlyk iets gekneusd of gebroken is althans hy kan zyn werk met meer verrichten en verkeert in ziekel ke omstaadigheden gepard met hevige pynen Uit Soheriaer Gem Oterleen wordt ran 27 JbH gemeld Gisteren avond bod alhier een ontzettende gebeurtenii plaat De oudste dochter van den heer M een geacht ingezetene dezer gemeente gewoonlyk bij een oom en tante in Gelderland verbl f houdende was voor eenige dagen in de onderlyka woning Met haar woont bij den oom die zelf kinderloos IS een neef zoon van eene andere zuster barer moeder Vrydag komt geheel onverwacht die neef zyo oom hier bezoeken Ofschoon hem kennende als een woeste jongeling meent de heer M zyn neef toch te moeien ontvangen en vergunt hem op zyn verzoek een paar dagan te z eut te blyvwo Gisteren nu tegen den avond noodigde de neef zijn nichtje ait een weinig muziek te maken Zy zette zich voor de piano en naast haar plaatste zich haar broeder om haar met de viool te accompagneeren De neef wandelde op en neer in de kamer en van een geschikt oogenblik gebruik makende plaatste bq zich achter zyne nicbt en trof haar met een kogel zoodanig m het achterhoofd dat zy na een kort oogenblik den Iaatsten adem uitblies Terwyl de broeder ontsteld naar buiten liep 9m hulp te roepen hoorde deze al zeer spoedig een tweede sohot De nloordenaar had ook nohzelven van het leven beroofd De oorzaak dezer gruweldaad schijnt jaloersohheid te zyn geweest Ofschoon door zyn oom en tante 11 jaar lang als kind verzorgd achtte hy zioh tekort gedaan door zijne nicht die mede door den oom en tante met bartelyke lieÜe was opgenombo Uit Harileaberg wordt gemeld Zekere E H een welgesteld landboawer in de nabyheid dezer plaata was wegens diefstal tot eene maand gEvangenisstraf veroordeeld doch wist een ander een ouden kaaia van de joetitie over te halen om in lyne plaat en onder zijn naam de straf te ondergaan Deza werd dan ook naar de gevangenis te Ommea gebraeht dooh nadat hy 28 dagen als remplapatlt bad gefuni geerd werd het bedrog ontdekt Da landboawer trachtte zich eerst nog schuil te houden doch hü werd in den naoht gevangen genomen en geboeid naar de gevangenis orergebraobt Te Reichenhall in Opper Beieren is door het Deutsche Beiohsvercin een feest gevierd ter gelegenheid van de redding ran Bismarok waarby een tooneelstulye aefil opgevoerd opzcUclIjk voor ilie gelegenheid verniriligd De daarin voorkomemlc personen wu eni rios Bismarck KuUman kuipersLiiecht uu Alaagdeo gig een tenorzaoger uit het grootbertogelijke theater jg Uarm itadt een geestelyke reu lol tie ageut eu verschelden dames De activiteit van de dramatiicbe poëzie in dit geval verdient be oudering aatste Berichten iPa De beschuldigingen van ouder de grenzen aan de Carlisten 1 iHarijs 28 Jnii Steldje faciliteiten op rerllend worden door de Uuitsche pers verspreid om de Spinie in Spanje tegen Fiankfijk op te hitsen De Vegen over grenzen iii de Pyreneuii zyn hoogst bezulaarlyk voor t vervoer van rwarc lusten het is cbii erkend feit at de C arlieteii het gruulete deel hum r w ipcueii en amnjunitie over zee ontvangen I I Brussel 29 Juli Op de interuationite confe xeiüïb lyu heden de geloofsbrieven der gevolmichtig deiifouderzueht De conferentie heeft voorts eene ConiBiiMie benaead dia rappurt zal uitbrengen over httflmierp 1 VersaillOT 29 Juli in de Nationale Vergkide ring 11 de discussie ovel de rapporten der beide onthnidingsvoorstelleh geopend De heer Laurent zèide dat de oorzaken van het aalaiee en van deu kwyneudea ttkat des h dels niet aan e staatkuude zyii toe te scfryreo Zy zyn het getuig van zekere erieia lo de iiidustrie I beer Max Bichurd verdedigde dat gedeelde van iijn Rapport waarin hij zegt dat de politieke to taud de Oorzaak is van den stilstand in handel eu nyverhi il len dat de ontbinding dientengeiolge is lau te bevdleu De heer De Lergerel sprak tegen de ontbinding De er Itaoul Duval verdedigde zyn voorstel outhmding In October op grond dat de nationale vergadering machteloos is geworden en aan de natie gelegenheid moet worden gegeven om zich te verklareli in lydeu eener politieke onzekerheid die een cref fikn loop van zaken belemmert Nadat bet gouvariiriDent zich tegen eeae dailehjke ontbinding bad Verklaard is met 375 tegen 332 stemmen bellut bet voorstel Malleville byeenroepiug eener aiMwe kamer tegen 28 Seiember Liet ia behandeling tn nemen De heer ilaoal Duval beeft daarop het ilf ingetrokken Berlijn 29 Joli De Norid JUgemei Zeiluag el t dat een ander eskailer voor een kruistocht naar Ipanje t iioordkust lu gereedheid gebraeht wordt om Ie de eerste dagen van Aogusius in zee te gaan Rome 26 JuJi De Ital Nackr bevestigt het kricht dat Keizer WUheln in hat najaar aeue reis Kor Italië zal doen Kantongerecht te Gouda Op d tereelilzitting van den 23a Juli 1874 zyu de navolgende personen veroordeeld Ik I O tot eene geldboete tb 1 of rtb I aiigrniestnf van eefl da wegens tiA te Goada flegen van straatseheoJing en baldadigheid door het werpen met een graszode N d V lot eene geldboete mo S of sab evangenisetraf van een dag wegens bet te Ooada harder rydeii dan in een matigen draf P V tot eeuc geWüoete van 6 5 Vof sub gefsngegisstraf au een dag wegens het verwekken van lUchtelyk burengerueht tot verstoring van de rost der inwoners En allen in de kosten d a nooda iurorderhaar by MARgTBKRlOHTEN O Udit BO Juli By zeer weinig handel waa Ie ucmming flauw Polder Tarwe puike 12 25 4 13 40 Mindere 11 è 12 Rogge poike 8 7B a 9 25 Üindere ƒ 8 a 8 50 Voer 7 a 7 50 Qêrst paike 8 76 a 9 § Uu iJete 7 76 8 SQ pninaad 8 7 a 7 lfo9lmd 10 76 i e veemarkt met weinige annvoi r de handeltl g varkens altmede schapen en lamiuek ii traag Kaas Aangevoerd 60 partijen j pryzeo van 28 il 80 met vinggen handel Ooeboter 1 60 a 1 60 Weiböter 1 10 1 20 t Burgerlijke Stand dtSOMH 27 Juli M lil onderl C vta Eyk a J Vpfk OvuLBDiN 28 Jali O Tytioul 66 j 11 m J C WM 6 in 89 D in Boer haisvr van L U g1 $ J J vin Wyk 8 m OlmiwDi 20 Juli A van Buoren en J Smiti C va Vlitt en C de Jong Zarg en h vsa MtareD Gttroewd fl J W HÜBEE ALIDA SCHEAAGEN tevena dank zeggende voor de vele beipii en van belangstelling b hnnne iniwel ksroltrekking ontvangen sGravenhage 29 Juli 1874 Bevailan van eeii I hter A B VEENENbAAL Kuaj Gouda 20 Jali 1874 Tot diepe droefheid van mg en mjinedrie kinderen overleed na een kortstondig Ijjden mgn veel liefde ecii g iioot THEODORA BK BOEB L BEUL Gouda 29 Juli 1874 Par BQite dn décès de M W WERNINK de Goada Mooaieur GüÉFAVË VANCAUWeNBERGHE sou repréMj tant aar la place de Dunktrque eDvirona demande la représentaiioD d mis inaison de premier ordre pour la YENTE des FEOMAGES Een Vlas en Hetincpspioner bekwaam HEBELAAB en PAKKER ongehnwd goed kunnende rekenen en schrigven voorzien van goede informatiën omtrent bekwaamheid en gedrag wordt voor FAKHUISKNECHTgeTffiigd bg H Th C HELWNGj Éji enkiuit U n 107 te Amsterdam Te Alkmaar wordt gevraagd in een klein giezin EENE Knappe en Eerlifke Dienstbode Brieven franco onder overlegging van goede getnigschriften onder letters V P bg den Boekhandelaar A NUIJ£f 8 te Alkmaar Voor de eerste maal alhier gearriveerd de grootste merkwaardigheid ran Natuur cu Kunst van het in geheel Europa met roem bekende Hondje Norma welke Kaart en Domino speelt rekent en op een horloge de tgd kan aangeven enz nz De praditig ingenphte Tent geplaatst overhet H0tel dï Zalm en ia dagelgks geopendvan af 12 uren voofm tot des avonds laat ÜNXRÉE 1 RANG 30 Cent 2 16 NB Het is hetzelfde Hondje hetwelk gedurende 6 weken in het paleis voor Volksvlgt te Amiterdam met het grootste succes is rkzaam geweest é $6 DA 9 voor het l tst te bezichtigen i lkii De Directie u ii H SCSHENKKAN EOPPIEHÜIS DB MV Even als vroegere jaren gedurende de KERMIS Vcrverschingeü en V i r voortdurend IJSKOUD HIER H GROOT Kastelein van AMSTERDAM Bakt zooals bekend is BES IB VVAFKLEM goede kwahteit heeft de eer zgne geachte Begunstigers te berichten dat hg niet zijn Net en Wehngen hte WAFEtKRA M alhier is gearriveerd waar fatsoenlijke gezelschappen kunnen worden afgewacht Hoopt zoo als reeds 9 jaren dezeflfe gunst te mogen genieten die hg zoo ruini ichoots heeft mogen ondervinden Standplaats MARKT tegen over Mr P J SNEL Bestellingen worden ten spoedigste en door eigen personeel aan huis bezorgd De NIEUWE NEDEBLANDSCHE SPAARBANK tcAmstcrilaffl 4 De DIRECTIE maakt bekend dat tot HoofdAgent Voor Gouda fea omstreken ia benoemd den Heer A BOÜT wonende Turfmarkt aldaar waar inlichtingen en prospectussen gratis te bekomen zgn Het doel der inrichting is een ieder in de gelegenheid te stellen door wekelgksche of maandelgksche bgdragen eigenaar te worden van Solide Rentegevende Fondsen en ook van die waaraan Uitlotingen met Prgzen verbonden zyn van Fondsen Coupons enz In en Verkoop ik Contant tot de gewone Beura usantiën Directeuren Va HALMAEL en C Kantoor Passage Wgnand Fockink Mgqbeer Hiernevens zend ik UEd 81 blauwepostzegels voor 2 flacons van uwe AMëRI CANBALSEM voor HERGROEI van Haar Daar ik de ondervinding heb opgedaan datdezelve aan hare vereischten voldoet durf A fe bg een ieder aanbevelen Het zal OEd misschien bevreemden dat ik reeds voor de derdemaal deze besteUing doe doch het is zeer doi delgk dnt deze op mgne aanbeveling voor an deren zgn en niet voor m n persoon daar ikdezelve niet meer noodig heb In afwachting heb ik de eer te zgn Sne k Gei B KROON 28 M 1874 Beambte in ut huis van arreet De AMBRICAN BALSEM geeft binnen eenige weken HERGBOEI van Haar verdrijft Roos of Schilvers belet het uitvallen en vroegtijdig grijs worden Franco aanvraag a 2 de flacon gemakshalve 42 blauwe postzegels bg THBOPHILE Haarknndige Kerkstraat bij ds Vgzelstraat 514 Amsterdam De ondergeteekeude bevee1 t zich aan tot het VERVOEREN van KRAMEN TENTEN en al wat daarop batrefckiug keeft van routiii naar RottérdarH ï 3 jT ran den BOOM Vrachtrijder Gigdbrti Weg N yi SiXSUlf i