Goudsche Courant, zondag 2 augustus 1874

Zondag Z Augustus IT lööO 1874 GOUDSCHE COUR All T Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken OI 3DE 3CEiE 3 n S J LiaXBE CIRQUE VELOCIPEDE AMERICAIN Standplaats nabij het Stadhuis I BI R HIJi S POORWEG Rotterdam den Haag Gouda en Utrecht NAAE EN TERUG op Zie Aanplak en Strooibilletten Vo A feeerata maal alhier MtMiw Koninklijk TeOVEKPALEIS Thealor van Vfirscli l leHiii lcn oiid r Directie en Hoofdmedewerkiiig van den beroemden pavid Tobias Bamberg Hofmechanicus van Z M den Koning Dhgelyks BttlLLANTK VOORSTELLING volgens Gröote en Kleine Billetten Extra geëngageerd de beroemde Familie Monlagfne Wartenbergf van BERLIN Het non Plus Ultra in zgft Genre eiken avond de IndiaanscheWondermand of de vliegende Dame NOOIT VERTOOND Alsmede Magnetisclie Luchtzweving door DRIE Personen NOOIT VERTOOND Tot SLOT voor de eerste maal le iMagische Tooverspiegel of de Z arte Geestverschyuiugen uit het Schaduwrijk De Voorstellingen worden dagelijks met Stroo bitletten kenbaar gemaakt VRIJDAG 1 Augustus 1874 ten 6 ur eene enkele GKOOTE Familie en Kindervoorstelling met surprises en kerinisgeschenken voor de jeugd Tot slot KlüJDER BALLET Prijzen der Plaatsen 1 Rang 0 75 2 i Rftng 0 50 S Rang 0 25 en 41 Rang 0 15 De Zaal is zoodanig ingericht dat het beschaafd publiek zich geheel op zijn plaats bevind Theatre Chinois Mécanique Acrobatique Gymnastique oudtr directie van F COPPE JA NS staande op de Groote Markt over het vroegere Bekthoïs Gedurende de Kermis alle avonden twee grooteVoorstellingen ten 6 en ten 8 ure Werkzaamheden van de Gebr ADOLF en MATTHIS Bewcejrbaar Cyclorama Schilderachtige Kunstreis rond de wereld De oorloof van ATJirV Een BUITENGEWOON PRACHTIGE ter herinnering aan het 25 jarig Jubilé van Z M Koning WJLLEM III PEUZEN UKB PLAATSEN Ie Biang f 0 60 2e Rang ƒ 0 40 3e Rang 0 20 Kinderen beneden de 10 jaar op den Ie Rang half geld Vleescbhouwer Lange Oroenendaal heeft de eer te berichten dat bü hem gedurende de zomer en herfstmaanden te bekomen is PUIK BEST Kalfsvleesch 50 Cents per Kilo eiken dag VERSCB alsmede PUIK BEST RUNDVLEESOH Utrecht Jnlfl 1874 EXTRA ZWAAR STROOPAPIER te bekomen blJ Lange Tiendeweg te Ooada VAN H van Wijngaarden Korte Tiendeweg wjjk A n 93 KONINKLIJK BEUERSCH 18 Ct per flesch BOSCH en MAASTRICHTS 12 PRINCESSEN 10 Ct p flesch 12 Ct p kruik GEpSTEN 8 f EcliteENGELSCHE BIEREN van B AS Ck PALE ALE BURTOMALE EXTRA STOUT 20 Ct per Vs Aeseh GEMBER BIER 15 Ct per fleschje Met minsteijs 6 flesschen franco aan huis De flesscken worden a 6 Ct berekend of terug genomen VEBBETERO Annatto of kaaskleursel Sedert 21 jaren 1853 1874 bereid door A KERBBRT te Purmertndir Bekroond Sept 1872 te t Hagt Eenig bekroond Fabricaatop e in Sept 1878 te Amet dam gehouden Landboow Tentoonstelling Gunstig beoordeeld door een Oostenrflksch Verslaggever van de in 1873 te Weenen gehouden Wereld Tentoonstelling Zie Utrechtich Provinciaal h Medelijk Ihgblad van 21 Sept 1873 Verkrijgbaar te Gouda bg de HH J J van BBK SANDE W B VA STRAATÜN J BWITZER C THIM Db DIRECTIE A J CI0EMAI1T S30H CHIRG MEC DENTISTE8 alle WOENSDAGEN te consulteeren voor het inzetten van KUN8TTANDEN en het aurifieeren en plombeeren van alle ZIEKELIJKE TANDEN en KIEZEN volgens de Amerikaansche Methode Adres Hotel de Zalm Markt te Oouda Heden verschgnt de NIEUWE UITGAVE VAN Dl ZELFBEWARING EEN Geneeskundig Volkshandbock OVEE DE GKNBZING DBE ZENUWVEBSLAFFINO VAN HET LIOCBAAH ala een gevolg van geheime gewoonten of bnitensporigheden door Dr LA MERT N 37 Bedfort Square te Londen Lid van het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hg is dagelgks ten zonen huize te consulteeren Wie niet by hem kunnen komen worden met goed gevolg door middel van briefwisseling in de Hbllandsche of Fransche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in l et geheim en op veiUge wflze naar alle deelen der wereld verzonden De ZBLPBE WARING LA PRESERVATION PERSONELLE onder zgn onmiddellyktoezigt door een deskundige op nieuw vertaald ert voorzien van vele nieuwe afbeeldingen is door hem verkrijgbaar gesteld hy den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over de Molsteeg te Amsterdam doch alleen op franco aanvraag met vooruitbetaling de NederUndsche Uitgave voor 70 ets en franco per post 85 Ct de Fransche Uitgave voor 50 Ct en franco per post 60 ets Door het toezenden van ƒ 1 postzegels i kan men de zelf bewaring direct door gehee Nederland van den Schrgver ontvangen Goidt Druk tan A Brinkmu BUITENLAND Biiitenlaniiscli Overzlcbt De zitting Her nationale vergsdering wai eergiateren bijna uitslaitend ge rgd san de discuesie orer een wetsontwerp wsarbg de rerldezing loor de algemeene drpartemental raden van 17 Aagustos tot It Septiinber wordt uitgesteld en bepaald wordt dat die Terkirziiig volgens de oude lijstfn au 1871 zuj plaats kebben Qat laatsie wekte eeuige bedenkingen Van bet meesle gewicht was het rnpport over het VüorstelMalatlre verdaging tot 5 Jan door den lieer Paris oorgelezen Zal de rergadering verdaagd urdiu Wanneer eullen de zittingen worden ge loien P Wanneer zal de ergaiiering op nieuw bijeenkomen De meerderheid Oer comniissie achtte de verdaging op dit tijdelip noodzakelijk Donderdagochteuil te 10 uren beelt de comaiissiü an het congres te Brussel onder voorzillerachap van baron Joioini ecae zitiing gehouden die Itiree aren heeft geduurd De conmissie zal naar Dien tegl allereerst die pmiten io het ontwerp opzoeken waarover d aogenilheden bet eena z jn Het icbijnt dat de meerderheid der oommiaiie geneigd it m bet ontwerp der overeeukoiitt te beperken tot de zuiver buu aue vraagstukken De heer Ecaioedo g volm iCl iigd minister van Salvador en lid der maatacbnppij tot verbetering van het let der krijgage tangenen is te llrussel aangekomen Ëvenzoo de afgevaardigden van Brazilië De internationale commissie van onderstand voor ktyi sKevangeoen die in 1S70 e Brussel werd opgericlit heeft bg het congres een ontwerp iojediead waarin oadMwhcUlsaa bepaliogAu voorkouicn die de tank verlichten der instellingen elke de verbetering van het lot di r krijgsj evai enen rioh teu doel stellen Dour tutscheukomsl van den Belgischen minister van buileniandsche zaken is dit ntwcrpaao den preiideot van het congres ter baad gesteld De Nonnlduitsche bladen en t tlleimiDSt de Staalt tmeiijer hebben uog niet kannen betluiten dea pastoor Ham baler de voldoening te geven hem weder in aja eer te liers ellen niettegenstaande de herhaalde onmaning daartoe door Oostenrgkschs onafhankelgke n officieuse organen De zaak baart in Weenen CRiiig opzien te meer nog daar men thans te Berlijn bigken geeft van de onparlijdigbeid der in deze tangelegenhi den wefkzame Beiersche autoriteiten in t ijfel te trekken Zuo achrgft men b v aan de Uimtagi Ilnue ieUKtiiji het volgende nit Berlijn De resultaten van bet te Kitsingen en te Schweiufurt plaats beidende onlerzuck geven hier weinig bvvre digiiig Ik laat daar in hoever de in enkele organen der pers geuite blijken van wantrouwen tegen de Beiersche ambtenaren der justitie gerechtvaardigd zgn of nirt Doob dit staat vast dat de vrglating van Hauthnler onder de of misschien door de daarmee gepaard gegane omstandigheden hier eenig opzien verwekt heeft Men houdt birr nog niet zooals in Kissingen zijne onschuld voor bcwrzen maar in het allergunstigste geval zgne medeplichtigheid voor nog niet bewezen en de verklaringen welke hg gegeven heeft voor zijn verdacht optreden en voornamelijk voor zgn overijld vertrek van Kissiugen ign nog lang niet voldoende om zgne vrgstelling met vrijspraak van alle verdenking te rechtvaardigen De algemecae ongunstige indruk wordt nog verhoogd door verseheiden onregelmatigheden welke bij de verzending van olficieele stukken tussobeü hier en Kisaingen zgn voorgekomen ik hoor zelfs van een te late aankomst op zekeren dag van 24 uren Zeker ia het dat de onhandige en lompe verdachtmakingen van sommige Noordduitsche b aden in Beieren een zeer onaangenamen indruk mak en en den aard der Daitsche eenheid in een eigenaardig daglicht stellen De Prov Correip zegt dat het Duitsohe volk met groote tevredenheid vernomen heeft dat een Duilsch eskader naar de kust van Spanje gezonden is en men hoopt dat deze handeling der rijksregeering tot een gelukkige wending in de Spaansche aangelef eukeden aanleiding zal geven De andere Duiiache dagbladen volgen het voorbeeld vnn do Kölniache eu Tragen dat de regecring het Spaansche gouvernemeot erkenne Frankrijk is te veel onder den invloed van de cicricalen zeggen zij om te kunnen bopen dut hel als een eerlgke nabuur bandeen zaljpgensSpanje en daarom moet Duitschland in deze optreden De toon die tegen Jezuïeten en Ultramontanen in de Duitsche dagbladpers wordt aangeslagen wordt dagelijks heviger De Boomsche associaties worden door de regeeriiig in verschillende oorden van het Innd ontbonden omdat ze gelijk de Prot Corresp Zigt samenzweren tegen de Duittche eenheid Dit blad bescbuldigt de ultramöntjansche partijhoofden van door de woeste taal banner dagbladen ea woordvoerders alle staatkuudige en godsdienstige hartstochten op te zweepen en don weg te banen tot de schandelijkste misdaden f Oogeboorzaamheid aan de wet en het ge g van de rgksregA iing zegt het blad y vordt als een kalbolielte pliofit gepredikt en natuurlijk dat er dan dweepets worden gevonden die de gruwelijkste wapenen opvatten om de veronderstelde vgandea van hun godsdienst onschadelijk te maken De regeering ia verplicht al de haar ten dienste staande middelen te gebruiken om den bonzen invloed der Boomscbe aasooioties en Itraoionlaansche pers te breidelen meent het blad ten slotte Ia Spanje vecht men op dit oogenbiik niet Het repnblikeinscbe leger wordt vertteikt maar de Carlisten zitten evenmin stil Aan iroepenbewegingen ontbreekt het niet maar van leide kanten schgnt men den aanval te schuwen Gehetl Knropa heeft echter op dit ocwenblik de aandacht gevestigd op de beweging der Duitsche eskader Duitschland dit blgkt dnid lijk wil zijn paasieve houding vaarwel zeggen eu wordt daarin door tal van organen aangemoedigd Donderdag achroc jjioy de Kötn Zeit Het zenden van een eskmier naar dat deel der Spaansche kust waar de CarlisEÏsche provinciën liggen kan geen andere beteekenis hebben dan dat Duitschlnnd de zaken niet langer Igdelgk wil aanzien i bet wil de Carlisten zonder ze als oorlogvoerende mugeadheid te erkennen zooveel mogelijk bestrijden Er loopt ook een gerucld dat Duitschland Engeland eu Italië het reeds eens zouden zgn over ds aan te nemen gedragslijn maar heel waarschiJA fk klinkt dat verhaal niet Het onderzoek uaar de redenen die geleid hébben tot de overgave VBii Cueuca is nog niet afgelos n Generaal Pavia is in die streek nu opperbevelhebber van het republikeinscbe leger Een deel van dé troepen uit het Noorden ia ook gezouden naar de richting van Cucnca A es ENGELAND Het werk van de Kngelsche vertegenwoordigers voor dit ziltingjaar is genoegzaam afgedaan Waarschgnlijk zgn nog een paar belangrijke debatten en verrassende besluiten te verwachten Doch dit is zeker dat zonder onverhoopte bgzoudcre gebeurteuissen de nog aan de orde gestelde onderwerpen zullen worden afgehandeld Daarom kan reeds nu de geschiedenis van dit tittingjsar worden geschreven en is de natie reeds nu gerechtigd haar oordeel over het tot stand gebrachte uit te spreken Voortvarende bijna bespottelijke bedrgvigheid waar men die het minst zou verwachten kenmerkte dit zittingjaat terwijl zeldzame traagheid of werkeloosheid viel mi te nemen waar bepaalde beloften werkzaamheid kunde en succes badden mogen doen verwachten De leider der Kegeering had hg zijn optreden en te voren by de verkiezingen aan den lande verzekerd dal hg en zgn collega s niet voornemens waren opa bg wgze van proefneming wetten in te voeren het lievelingsdenkbeeld der liberajen Dat was inconstitutoneel cosmopolitiscb en in elk gevaUUet nieuwe Ministerie wilde dien weg niet op Bevordering van het voJksgelnk en de volkswelvaart was de beste staatsmanswijsheid Als nieuwe ministers in Ebgeland schoone toezeggingen doen en verzekeren dat zjj praktische scherpzinnige wetgevers zijn dan gelooft het goedhartige publiek hen op hun woord De milliocnen speeoh va den kajiselier der schatkist deed dien goeden indruk nog dieper wortel schieten En te recht machten zgu helder inzicht in de financiëele zaken de gedragslgn die hij zichzelven bad gesteld de onbepaalde goedkeuring verwerven van alle bekuame finaiiciers en inzonderheid van den betwnamsten die na Peel of Pitt den zetel van Minister van Financiën heeft bekleed Doch hier eindigt elke proeve van de groote bekwaamheid van deze Regeering in prnetische scherpzinnige wetgeving waarop bg rourbaat zoo hoog was afgegevei De Mijiister van Binnenlandaobe zaken was indien bet kort tusschenbestuur van den heer Lowe buiten rekening wordt gelaten een man opgevolgd die algemeen gezegd werd niet bedeeld te zijn met genoegzame geestkracht scherpzinnigheid en een eigen wil omdat hij niet wist wat hij eigenlijk wUde en moeielijk noen durfde leggen Algemeen werd verwacht dat in den nieuwen Minister van Binnealandsche Zaken de man meteen praktisch helderen blik en groote vastberadenheid zon gevonden zgu De heer Cross heeft echter al spoedig een groot deel van die schoone verwap itingen in rookdoen vervliegen Hij sprak veel meer dan zija voorganger eu hg scheen telkens van gedachten o althans van plau te veranderen Reeds kort na den aanvang der beraadslagingen o er de drankwet betreurden drie kwart der Eagelsclien het aftreden van den hter Bruce nu lord Aberdare En om den stand van zaken nog meer verward te maken bedreigd hg het land met verbodsbepalingen tegen bet drinken binnensfeiis op uren die hij niet goedkeurde De MinisteMWard Hunt bracht in het vuur der improvisatie ae begrootingen van Financiën en Marine in groot gevaar De eerste Lord van de admiraliteit werd evenwel spoedig te hulp gesneld door zijn collega s die beproefden hem uit het dreigend gevaar te redden De Minister had zich slechts in dichterlgken of figuurlijken zin nitgedrakt Maar de oogen der natie gingen open en zij begon te twijfelen of werkelijk die boog opgehemelde praktische kennii dezer Regecring allo moeielijkheden zou oplossen BINNENLAND GoüDA 1 Augustus Naar men verneemt kunnen de besluiten houdende benoeming van bet nieuwe ministerie aanstaanden Maandag of Dinsdag uit Montreux wordeu te gemoet gezien Donderdag middag is aan t einde van den Tieadewrg bij de stalhouderij vaa EIberveldt een paard met tilbury toen de knecht die het had ingespannen den eigenaar wat gaan waarsobuweo dat hij vertrekken kon achteruit in t water geluopen Niettegenstaande spoedige hulp werd het paard dat een fraai dier moet geweest zijn er dood aitgebaald VERGADERING van den GEMEENÏEIIAAD Maandag den 3n Augustus 1874 des namiddags ten 1 ure ten einde kennis te nemen van het rapport der commissie van fabricage op het verzoek van de bh Kaptijn en Nievergeld om concessie voor het leggen vaa eene drinkwaterleiding Te behandelen Het rapport der oommissie belast met de voorloopige opneming der rekeniagen van de besturen der gesubsidieerde Instellingen van Weldadigheid Te formeren eene annbevelingslgst ter benoeming van drie leden in het ooilegie van zetters Van den hoofdcursna bij het 6de reg in anteriehebben zich 14 eu van den boofdcursus bij lic t reg te Maatstrichl 6 onderofficieren aangemclil om iude maand Nov a a het examen af te IcftgeJivoor den rang van 2den luit bij bet leger in OustIndië Ten einde diegene onzer lezers ni teleur te stellen die vail ons een woordje verlangen over datgene waat hoofd tn hart dezer dagen bij velen onzer stadgenooten vol van is willen wg de kermis niet geheel onbesproken laten De amusementen die de kermis dit jaur opifver