Goudsche Courant, zondag 2 augustus 1874

Aan het Bureau van Politie alhier is in bewaring een GOITDEN BROCHE in deze gemeente gevonden Tlia act ll iue i i güigen dezelfde ah in vdrige jaren Het gehalte dier omusementen is natuurlgk uii rau zeer groote beteekeuia en men moet iijne eire en waarlyk met te boog sielren wil miu met grhcel oabefredjgd vmde kerous t buis komeu Hoeh cen froolijke stemming en aangenaam gëzel ihap dom pleizieri t kermis houdeiK ook id is hetgeen duarup aan ebojden Undfl de vermakeiykbedcn erdieut bit eerst geiiopokI l no den l Haging a coneert en opcr lten rzeischap dat in Ous jcuoegrn dagelijks optreedt 11 voikooieii wiiurd is bezoclit te worden IJii munt tilt onder de gez Ischappeu ran denzelfdeu aard door4 at het voor eni fatsoenlijk publiek allergeschiktsi is wut run de meesleu dergelijke niet kan gezegd worden en ook geivoou ia vuor eeu zoodanig pabliek op te treden De direelie zorgt voor een aller irdigste afwisseling en zoowel de geestige ehausoniiettrn als de vlug ran stapel loopeude operetten maken dal een berbaakl hezotk aan dit gezelschap volstrekt uicl vervelend wordt maar steeds amusant blijft Ons Gtnoegen t directie verdient ditmaal bepaaldelijt ilen ilank iler societeitsledeii Het üal dan ook reJen genoegen doen te vernemen dat ook Mnand ig rilt gezelschap nog zal optieden Op d e afschenlsfloirée zal o a liet aardige 10 Madchen uud kein Mann IS mi 9tier I Ink ni Vuil oudsher ia men gewoon op kermissen ook éen of meer tooneelgi zelschiippen aan te treffen Zoo ook hier Met gezelschap onder directie van Boat Judels en Bmwmtesltr heeft op den Singel z jn lent opgeslagen en zal zooals het annonceerde yde schoonste en nieuttste stukken van het repeituirc oproeren lie in alle landen den meestcn bijral hebben rerworven Wanneer men nu weel dat er slechts 4 roor tellingen zullen worden generen dan knu men dus iets goed verwaehten de fne Jieur van t repertoire Wel ia t waarschijnlijk menigeen tegengevallen en misschien de gedachte e n t woord hmhug in eler geest opgerezen toen men de aankondiging zag de eerste loorstelling uit Ben Leil of dezoun vaii len naeht zou bestaan Dit ia er waars hjuIgk niet beter op geworden toen men als bijzoudeie aiibrrellng las dat er een geotchl in volle zee up txrscilllende vaarlvige in voor zou komen en iqis seinen heeft de voorstelling zelve waarin allerminst ge brek wasaan menscbeii die werden doodgesehoteu me oigeen zeer telenrgesteld die zich afvroeg ia dit nu bet cboonste van het répertoire des heeren Judels VVij voor oiis stellen ons niet leel roor van de uitroeiingen van een gezelschap dut op den lijst der acteurs en actrices afgaande geen enkele nnnm van beteekeuis in de to meelwereld doet zien uitgezonderd céü Judels Deze echter munt uit lu een eer eigenaardig genre door velen wel is waar bemind eu door niet wei oigen eelfa geliefd maar aar eeo groot gedeelte van iirt ontwikkeld publiek uiei veel voorliefde voor heeft Niettegenstaande dat lieefi by in zekere stukken groote verdienste en door veleq zal zijn komst alhier met vreugde zijn begroet De overige personen die nedespelen zijn of niet $ f slecht bekend Üaarondrr behooreo de hh Bouwmeester die beiden goeden aanleg badden doch welke aanleg door studie niet bet minst is ontwikkeld Ook de jongste heer B zou oqder goede leiding een goed miasehien uitstekend acteur kunnen worden och na ie hij jammer genoeg eleobts zeer middelmatig Het geheel gezelschap geniet zgn reputatie door den beer Jodels en hoewel ar eaa acteur ouder is die denzelfden naam draagt als een der grootste aetegra die Nederland ooit heefi opgeleverd is het per oneel van zeer weinig beteekeni Hierop rillen w j bel aidd lpabt van de kermis de Markt gaan bezoeken na even te hebbeu ange tipt dal ook in TivoU een gezelschap uitvoe ringen geeft dat echter verre beneden Fflaging s gezelschap staat Als gewooiil k tyn er draaimolens kramen en spellen ia groeten getale aanwezig Baaberg een bekende saam op de kermis biedt a de genoegena van zyn tooverpaleia aan en wilt g j de kinderen een passende vermakelykheid gunnen zyo theater is u wel aanteraden Bamberg tal zijn naam eer aan doen b j de kleinen Coppejm t theatre Ckiutis nag eveneene niet vergeten worden n bet is de kleine eht ée wel waard daar eene een kykje te gaan n inea Voorts is er eene veloeipède eirqne eene inrichting die zeer geschikt is door vroolijke kermis gangers met voldoening bezoclit te word n Ue galanterie der hee Het is moffelUi dat de rolgeiMle dagen betere stokken worden ojigerMrd liet feil echter dat hetzelfde gezelschap Muodagavond n Middtlfanrg ook eeo roorstellmg geeft doel Tcrmorden dat eenige der beste ctetirs nog d arbeco lullen gezonden Hordeq fcndus dan dit personeel oog zal worden reideeld Dn doet de mogdykheid niet waarscbgnlyk chlea ren veroorzaakt dlat de dames in deze tent op alle gemak een ronddraaiende eu volgens vele aangename beweging kunnen genieten Htt is natuurlijk ondoenlijk en wij gevoelen weinig lust te trachten atles op Ie noemeu wal op de kermis te zien ia alleen vestigen n ij nog de aandacht op hel hondje Norma dat rele bewgzeu vnu vernuft aflegt die zeer aardig zijn om te zien in 1 woord de Markt ierert met alle spellen poifertjis koek en andere kramen draaimolens enz enz een woeligen aanblik op vermeerderd door talrijke kermisgangers en opgeluisterd door allerlei soorten rnn ma iek De Haren is als gewoonigk b zet met spcelgoedkrameo die natuurlg k ook rele bezoekers en waarschijnlijk vele koopers trekken De kermisdrukte is dus in rollen gang en oud eu jong heeft gelegenheid te geoieten Wij hopen dut vele met mate daarvan zullen profiteeren en dat vele wien het niet conrenieert weerstand zullen bieden aan de roor hen sterke rerieiding om bun geld weg te guoieo opdat zij ook na de kermis een rroolgke stemming kunnen hebben en tonder berouw aan den kermistgd knnnen terugdenken Wanneer echter de eigenlgke kermis zal afgeloopen zijn dan wacht den inwoners van Gnuda nog een genot Sindts eenige jaren toch is het gewir nle dat in Us üenoegeu een kmder kermis wordt gehgadeo D t tl t pleegt zi er genotrijk te zijn en niet alleen ruor h n roor wie bet eigenlijk bestemd is maar ook roor vulwassenen Het eenige minder ainge name danrbg is dat het wel eens te vol wordt en daardoor lastig wordt om zich te bewegen Dit uordl v r een deel reroorzaakt doordat er niet altgd goede c I o a is ifat alleen de rechthebbenden worden tuegelutfii Het is zeer gewenscht dat de commissarissen rourtaan da ir goed op letten Wanneer schoon neer het kinderfeest nag begunstigen zal bet een ieer prttligen dag z jn voor menigeen en tevens een schoon einde maken aan de kermia Naar Uut einde zal waarschijnlijk door velen worden verlangd door reien die de drukte en hel gewoel en de vele onwelluidende klanken die tot ons doordringen rerwenscheii en terens zeer ver wensoben Welnu lang zal het niet duren of onze gemeente ia weer even s il en rustig als gewoonlijk weldra zal de kalmte up onze straten weer zijn teruggekeerd die dan een vol jaar zal heerschen totdat in 1875 weder de Goudsche kermis wordt ingeluid Tot predikant bij de Chr Qer gemeente te Waddiiiiveén ia beroepe fin caudidaat H U de Jonge De thans afgeloopenaardbeziënpluk te Boskoop was zeer overvloedig door het heerlgke weder begunstigd aren de vruchten geurig en saprijk De rnime opbrengst veroorzaakte echter een lagen marktprijs waarover nug al eens een klacht gehoord werd Toch heeft de door de Aardbezien ooDpagnie verzonden hoeveelheid ongeveer b mille opgebracht Te Stolwijkerelnie werd j I Woensdag eene vergadering gehouden van het dgkeoUege met de hoofdingelanden van de Krimpeuerwaard waarin de rekening vau het boogbeemraadachap goedgekeurd werd tot een bedrag van ƒ 69284 16 in ontvangst eu 61367 65 lil uitgaaf sluitende dus met een batig saldo ran 7916 51 De beer i i ran der Weiden pred te Wolsum c a beeft het beroep naar de Ned Herv gemeente te Bergambacbt aangenomen In eene Donderdag middag onder voorzitterschap van deo beer C A 1 Qeeaink in t lokaal bet Vosje gehouden vergadering der Vereeniging voor bet Nederlaadsch Knnst Iiidustrie Museum zijn de statuten dier Vereeniging goedgekeurd en is besloten daarop onmiddellijk de bewilligipg des Koniiigs aan te vragen Voorts is in beginsel beslist dat op t initiatief der Vereeniging onder de kunstenaars en industrieelen die aan le Wereld tentoonstelling te Philadelphia in 1876 wenschen deel tt nemen eeu potltionnement aan de Nederlandsche Kegeering laX wordep op touw gezet ten einde bg die expositie in t nationaal belang deo krachtigeo steuo van t Gouvernement teerlangen Eenigen tgd geleden besloot het departement Bennebroek der Maatschappij tot Nut van t Algemeen pogingen aan te wenden om bet schoolverzuim tegen te aan door aan ouders wier kinderen in bet geheel niet of zeer weinig de school hadden verzuimd eene premie toe te kennen in geld Voor eeu klein departwneot kon dit tot al te groote uitgaven leiden juist wanneer de maatregel bet beste doel trof en dus velen in de termen vielen Desniettemin werd de zaak beproefd en nu bad men htt roorreobt bg aanzienigke ingezetenen steuo te vinden Uit eigen beweging stelden zij voor dit doel eene betrekkelijk groote som beschikbaar In de vergadering Dinsdag door het departement gehouden kon dank zij desf hulp aan 16 ouders van sohoolgnnnde kinderen op eenigzins plechtige wijze eene premie worden uitgereikt Ten kantore vrn Gebroeders Mooijman te s Gravenhnge gedelegeerden iu de Siaatsloterij had dezer dagen het eigenaardige oorral p aats dat een oud rrouwtjc nie baar tnintigste kooplot voor de derde klasse verlangde te verwisselen in plaats ran een ander loterijbriefje eene som ran 860 ontving Buiten bnar weten waa de prjja tan 30 000 op het lot gevallen waarrau j eeu gedeelte bezat kei elk eene verbazing en blgdschap zij iu t bezit ran de voor haar belangrgke geldsom bet loterijkauioor verliet kan men zich licbtelgk voorstellen Eene vreeseijjke gebeurtenis heeft in den naeht van Woensdag op Donderdag te s llage plaatsgevonden De agent van politie 2e kl Werson werd onger 11 ure terwijl hg buiteu dienst was in de Koningstraat in da nabijheid zijner woning in het Koningshofje dqor drie voermansknechten uitgescholden voor luien timmerman enz een scheldnaam die zijn grond vindt in het vroeger door dien politiedienaar uitgeoefende vak Van timmerman en lijn eigenaardigeu loop De agent driftig van aard raakte met zijne tegenpartij in een hevigen twist die daarmede eindigde dat h j in woede ontstoken eeu der koetsiers rerschilleude belangrijke wonden toebracht met een mes dat hij naar men beweert met bij zich droeg maar uit zijne woning baalde De verwonde eeu 2 3 jarige jongeling H iiisen genaamd knecht bg den koetsier Verhagen nel i aodelijk getroffen badende in zgn bloed neder Onoiiddellgk in bet huis ran den handelaar in aardappelen Jansen ingebracht werd hem da eerste geneeskundige hulp door dr Rup verleend en werd bij vervolgens naar het burgergasthnia orergeroerd waar bij ten 4 ure aan de gevolgen der bckomru wonden is overleden De poliiie agent ia onmiddelIgk in arrest genomen op last van den heer commissaris van politie Bcukman die zich thans bezig honkt met ecu onderzoek en het hooren van getuigen Men verneemt nader dat de teken door den politieagent Werson aan den koetsier Hansen zijn toegebracht met een knipmee dat bg nn den bewutten twist uit zijne woning zou hebben gehaald Donderdag middag ie liet Igk van den vrrsingene door de beide doctoren vau betgastbuis in die inrichting geschouwd iu tegenwoordigheid van de justitie De verdachte ia ten 12 ure uit het politiebureau op de Grueninarki waarheen hij na het plegen van de daad uit zgne woning was overgebracht in bet huis van burger ijke en militaire verzekering in beWaring gesteld Donderdag beeft er beurze te Amsterdam in den oogenaamden effectenhoek eene geweldige opschudding gebeoiscbt tenge oige ran pogingen om een beursbezoeker bekend uit de jongste diridendenzaak uit bet gebouw Ie werken wat sommigen zijner vrienden wilden verbinderen De bedoelde persoon kwam op dea Dam waar de aauval werd roortgelet De politie agenten die toetnelden wareu genoodzaakt de sabels te trekken ten einde den aangevallene ts kinnen vervoeren naar het bureau vau politie Oe Iiondenscbe Punch maakt in zgn nummer vim 26 Juli van de twee lettergrepen van den naam Bismarck u tweemaal mark wit doel de volgende woordspeling a prophecy mai in iii name 6e tee or Siimar fi k ticice a target nou hot bee Een roorspelling kan men in zgn naam zien want Bismarck heeft nn tweemaal tot mikpunt gediend De EtolU Beige de thans gehouden wordende kermii te Brussel besprekende deelt o a med dat op het plein des Manoeuvres aldaar in een tent een zoogenaamde Sirene of meerm n te zien is waarvan bet blad d volgende besohrgring geeft een vgftienjarig meisje tot op bet middel naakt met loshangende baren ruw beschilderd gezicht en de beenen in een groen gekleurde zak van caoutchouc die de staart moet rerbeelilen gesloten ligt in een met water gerulden bao Wfarorer een traliewerk is aani ebracbt De tent is juist zoo veel verlicht als noodig ia om het publiek te verhinderen goed te kunnen zien terwgl de geimproriseerde meermin ten einde de toetehouwera nog te beter te misleiden voortdurend in bet water plasoht Niet zelden moet dit ongelukkige meisje de tlroerige rol spelen van s middags twaalf ure tot na middernacht Zou bet niet der moeite waardig zgn vraagt bet blad om eens te onderzoeken of zg uit Iryen wU zich tot dit afschuwelijk bedrgf leent P Dat de iqaat achappg tot bescherming van verdrukte ong lukkigeo ziel dit eens aantrekke In Amerika doet zich tegenwoordig het zonderlinge verschijnsel voor ran eene drukke landvetbuizing naar Europa Nog nooit hebben de stoombooten zulk een aantal lusschendeks pasaagiers naar Liverpool Queenstown of naar de Duitsche havens ternggebraeht als in de laatste maanden sedert de lliuincieela orisii der maand September 1873 l aizeode Europeeacbe landrrrliuizers na langen tijil tegen de nrmoede geworsteld en de laatste spnurpunningen die zij uit Europa medegebracht hadden verteerd te hebben nemen het besluit om naar bun vaderland terug te keeren De rrees dat hen da ir waaischgnlijk nog grooter ellende zA wachten ia niet lu staat ben terug te houden De buitengewoon lage prgs der rrachten net de staombooten bevordert deze landverhuizing in hooge mate De concurrentie tusschen de talrgke rersehillcnde lijnen heeft den prgs ran den orertocbt als tusscbcndeks pnssagier van Amerika naar Europa op de Engelsche en Amerikaansehe toomachepeu thans doen dalen tot de onbeduidende som van 36 gulden per hoofd De maatschappgen erkennen zelven dat tg op dien prgs verliezen maar zg leggen op den overtocht nog liever geld toe dan dat zg een passagier aan hun concurrent gunnen Onlaiiga werd bet Amerikaansehe circus van Bobinson met de daarmee verbonden menagerie ingescheept op drie stoombooten Erie Champion en Argoty om naar Wyondotte in West Virginie te worden overgebracht Op de Mri bevonden zicb behal re andere heetten ook een reusachtige olifant en een rhinoceros De rhinoceros wist uit zgn huk te ontkomen en greep den olifant aan Het waa oumogelgk de woeste dieren te schelden Op bet noodsignaal van de Erie kwamen de andere booten ter bulp aarop alle passagiers werden overgebracht De vechtende partijen verwoestten alles wat in baar omgeving was en Üobiiisaii voorzag ulie passagiers ran wapenen Een donderend salio brak los maar het hielp niel de kogels stuitten op de harde huid af en de beesten werden nog des te woedender Toen k aiaen Bobinson op de gedachte om de dieren met beet water te bespuiten Dat hielp De olifant begon vreeselgk te jammeren en nel op het dek neder de rhiucceros kroop III zjn hok trrug Acht pa irden waren echter reeds gedood en vale n lerc zoodanig gewi nd dal zij voorgoed onbruikbaar zgu In Beieren wordt een statist eke opgave aamengestehl umtent de kleur van bet haar deoogeuen de huid der schoolkinderen Het eerste bericht ia ingekomen nit Ansba b rn betreft 1617 kinderen waaronder 26 percent met blauwe 30 percent met grg c eu 31 pcrc ut met bruine oogeu er wareu 47 percent mtt blond 49 percent met bruin en 4 percent luut zwart haarj 81 percent met blanke eu 19 percent met bruine huid Het D iiische kapperseoDgrei dat in de vorige week te Dresden is gehouden werd door ongoreer 300 kKppere uit Duilsebland Oosteurijk en Amerika bggekound Voorul belangrijk was de op den tweeden dag plaats gehad hebbende wedstrijd in het kappen roor dames Van de kapsels die door kracht en ele nce uitmuniru uerden terstond pbotographien genomen Op de stcrrewacht Ie Marseille ie op den 25n Juli il dour den heer Boirelly een ambtgenoot van den bier Ciiggia weder een komeet ontdekt Of ig roor bet bloule oog zichtbaar tal wprden is nog niet gebleken Volgens berekeningen in halfrond van de baan der komeet rail C oggia gemaakt die echter door berekeningen III het zuidrr halfrond moeten worden langeruld en bere tigl voltireiigt die komeet baar loop oa de ion in VOilU jaren De lengte ran haar staart is tijdens zij zictitbuar wa teer snel toegenomen en wel tustcben den 3n Juli en den 13u ran 4 millioan tot 16 milliuen en tusschen laatstgenoemden datum en den 19n tot 2 a millioen mijlen Dat ook Frtnkrijk geen land ran belofte is voor de onderwyzcis van de lagere aohulen bewijst bet roorelel dat door de commissie uit de Eransche Kamer ter verbetering ran hun maatscbappelgke positie ter tafel ia gebracht De commissie stelt roor de onderwgiars in rier klassen te rerdeelen Het tractement ran de 4e klasse tou bepaald worden op 900 francs 425 en dat van de eerste op I200fr 570 Voer de laagste klasse zgn dan nog drie oategorien tusschen bat minimsm ran 700 en het maximam van 900 francs Hen schrijft aan het Ulr Dagblad 1 01 ds aiandaari nu weder zeggen zal dat de Synods de droerigste bewgzeo levert ran eigen machteloosheid geestelgka onvrgbeid en bareaukratischeo knutselgeeit gelooven wg niet oa den krachtigeo greep dien zy in art 11 ran t Alg Eegl der N n kerk gedaau heeft Terecht heeft zg ingezien dat de reorganisatie der kerk beginnen moet met t opheffen ran het handhaven der leer Hiermee is t groote struikelblok weggenomen en de baan geëffend N de afsohafling van t coopt tie stelsel eu van de kieaooUegea heeft zg dan ook eene nieuwe redactie van art 23 Alg Begl geconoipieerd en eeu nieuw Wlement voor de Iwnoemiog van ouderlingen en uitkenen en voor de beroeping ran predikanten aan genamea De provinciale keAhestoren zullen bierorer hebben te beslissen Bg dat al heeft zij nog eene aangelegenheid ten einde gebracht die reeds 3 jaren lang op de synodale agenda prijkte eu dringend op nf lueiiiug wachtte nl de al te lang verwaarloosde beheeisch kwesiie Na ten derden male h ire beroejjdheid om deze zaak te regelen te hebbeu uitgesproken heeft zij het dringend noodzakelgk geacht eindelgk handen aan den arbeid te slaan en afdoende maatregelen te nemen Zij heeft een eonaept reglement in t leren geroepen waarin de beide takkeu van denzelfden stam nl oestuur eo beheer goed worden uit elkander gehouden en aan elk dezer twee licliajien zijn ondcscliei den eigenaardigen zelfstandigen werkkring wordt aangewezen Aan de rrijheid der gemeenten om hare eigene kerkelgke goederen te adminiatreeren wordt niets te kort gedaan maar tegen ongerechtigheden 7al worden gewaakt Het zal met langer kunnen gebeuren dat de kerkelijke middelen nier en daar tot onkerkelijke doeleinden b v een grindweg straat bevloering torenbouw en zooals te Hallum f 12000 roor eene zoetwalerdobbe worden gebezigd Ër zal toezicht zijn ran wege de synole en boren dien rerband tusschen decollegien vno bestuur en beheer bestaan zoodat de kerkroogdij naast den kerkeraad t prov coll V toezicht naait t prov kerkbestuur en talg coll v toezicht nnaet de synodale commissie iu t welbegrepen belang zullen werkzaam zijn Hieruit blijkt dat bet der synode niet te doen is om medebeheer maar om een zuirer kerkelgk toezicht op t beheer dat zg geen machtsuitbreiding beoogt noch rerkorling ran t recht der gemeente ma ir orde en eendrachtig samenwerken ran bestuur en beheer dut zg niet t werk der centralisatie roltooien maar aan den verwarden en ontredderden toestand een einde maken wil Moge haar streven waardeering eu ondersteuning vinden I Laatste Berichten Parijs 31 Juli Aan de dagbladen die den jongsten berdeilgken brief van deo aartsbisschop van Pargs Uuibert behandelden is eene officieele nota gezonden waarin gezegd wordt dat het Gourerne ment met leedwezen de openbaarmaking van dien brief beeR gezien en de wenaabelgkl eid uitdrukt dat die niet langer een onderwerp taiu polemiek in de dagbladen uitmake Madrid 30 Juli Tt 13e provincie Asturie is een colonne C arlisteu na eep gevecht ran t ee uur geelagea Berlijn 31 Jull Ten gevolge der sluiting van veraobiUende Katholieke Vereeoigingeii is gisterenaroud alhier in eene Knttiulieke rergadering geconstitueerd eene Berlgiische Vereeuiging der centrumspartg ten doel hebbende een raster politieke aaneensluiting der Katholieken De statuten zijn met algemeene stemmen aangenouen ook door den aanwezigen leider der socialistscbe partij den heer Hasselmann Versailles 31 Jali De Nationale Vergadering beraadslaagt orer bet voorstel lot schorsing barer zittingen G imbctta bestrgdt de prorogatie lo eeoe breedvoerige politieke redevoering bij tegt dat de Kamer hoogstens ééne maand op reces moet gaan wanneer zij volstrekt vactotie wil nemen dooh dat tij dit in geen geval kan doen alvjreus den staat van beleg te hebben opgeheven Na de hervatting l rer zittingen moet het haar eerste plicht zgu eeo goaverneuent te oonstitueeren De beer C lapler verdedigt bet prorogatie roorstel De Vergadering rerwerpt met 366 tegen 305 stemmen het ugiaiidement Turgaet waarbij opheffing ran deu staat ran beleg gedurende de rerkiezingen gevraagd wordt De Vergadering neemt zoader wgziging het ontwerpvoorstel d r jomaissie aan waarbij de zitting van 6 Angttitus tot 30 November verdaagd wordt Versailles 31 Juli Brisson vraagt of het Oourernement denkt dat gedurende de sohotsing der zittingen de róyalisten eren als roor 20 Norember 1873 zullen roortgaan een Comité te orgauiseeren dat gedaobtanwisselingen houdt met deu pretendent om zoo doende bg ds herratting der zitting eeu voorstel tot herstel der monarchie roor te bereiden De Cissey antwoordt hierop dat de r gteriog in alle gevallen de macht van Mac Mahon en de wet z 1 doen eerbiedigen met alle middelen welke de wet haar aan de hand geeft Na het sluiten der algemeene beraadslagingen verwerpt de rergadeiing het amendement Ijamy om niet uit een te gaan voor dat de wet tot ophelflng van den staat van beleg behandeld is met 377 tegen 307 stemmen Burgerlijke Staad GtBOEiai i Jnli Simon ouders P IW Slreelldnj en C van Looa Anna Eva ouders D J Veeiieudaal en A Ë Kleij Ov LH E 29 Juli W C Nien veld 2 ra J Sanders 88 j ADVERTENTIËN JAN PRINCE Cio TuBFMAKKi H 101 Correspondenten der onderlinge en tegen Vaste Premie BEANDW AABBORGMAAT SCHAPPLT Directeuren dk JONG Comp te Amalerdam Binnen deze Stad t HUUR gevraagd EEN vrij HUISJE of BOVENHUIS Franco brieven met opgaaf van stand en prijs onder lett P bg de W ed C van den AREND Turfmarkt Een Vlas en Hennepspinner bekwaam HEBELAAE en PAKKER ongehuwd goed kunnende rekenen en schrgven Toorzien van goede informatign omtrent bekwaamheid en gtdrag wordt voor PAKHÜISKNECHT gevraagd bij H Th C HELLINOa Binnenkant U n 107 te Amsterdam VERBETERD Anuatto of Kaasklcursel Sedert 21 jaren 1853 1874 bereid door A KERBERT te PHrmerende Bekroond Sept 1872 te s Ha je Eenig bekroond Fabricaat op de in Sept 1873 te Aintterdam gehouden Landbonw Tentoonstelliug Gunstig beoordeeld door een Oostenrjjksch Verslaggever van de in 1873 te IVeenen gehouden Wereld Tentoonstelling Zie Utrechtsch Prötfineiaal Stedelgk Dagblad van 21 Sept 1873 Verkrijgbaar te Gouda bij de HH J J van DBB SANDE W B van STRAATBN J SWITZER C THIM ïmmmm CHIRG MEC DENTISTES alle WOENSDAGEN te consnlteeren voor het inzetten van KUNSTTANDEN en het aurifieeren en plombeeren van alle ZIEKELIJKE TANDEN en KIEZEN volgens de Amerikaansehe Metbode Adres Hotel de Zalm Markt te Gouda Openbare Verkooping op DONDERDAG den 6 AUGUSTUS 1874 des middags ten 12 ore iu het Logement dk Zalm te Gouda vai Eenige perceelen LAND en VEENPLASSEN met WEG en WATEÜ liggende op s Giiivettbroek te Reeuwiji kadaster Sectie C N 377 378 379 400 401 402 431 tot 435 658 t 60 662 en 723 groot 7 hectaren 46 aren 30 centiaren waarvan de waterrenteu jaarlgks bedragen 68 62 en eenige perceelen LAND en VEENPLASSEN met WEG en WATER liggende op R vensberg te Reeuwijk kadaster Sectie E N 200 tot 205 408 tot 447 en 457 tot 461 groot 22 hectaren 28 aren 6 centiaren waarvan de waterrenten jaarljjks bedragen f 225 27 Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantoren van de Notarissen D H van ZüTPHEN te Haarlem en W J f ORTÜIJN DROOG LEEVEK te Gouda