Goudsche Courant, zondag 2 augustus 1874

Woensdag 5 Augustus 1874 W lööl GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiën kan geschieden tot éèn uur des namiddags van den dag der nitgavé Sociëteit 0 S GEXOEGEN fioelekade te Gouda MAANDAG 8 AUGUSTUS 1874 Groot Vocaal cd liistniiiKMilaal AFSCHEIBS OQNCEET te geven door PFLa KING S JlKonctrt ro Ögerdtfii dSfïflsfliitp Aanvang ten S j ure Entree voor HH Leden hunne Dames en Kinderen 25 Cent per persoon Niet Leden 49 Cent per p ersoon Café TIVOLI Spoorstvaat te Gouda 450NDAG 2 Augustus ten 12 ure Entree 15 Cents ÜEDBN a oud en ZONDAG avond ten S j ure Na afloop BAL Entree 30 Cents EXTRA ZVTA AR STROOPAPIER te bekomen bij Lange Tiendeweg te Gouda HH SEEUISSEISimSü De ondergeteAende beveelt zich aan tot het VEBVOEBEN van KRAMEN TENTEN en l wat daarop betrekking heeft van Coarfa naar Botterdam 3 J van den BOOM Vrachtrijder 0udsche Weg N 114 Rotterdam VSI2 K oo fï C3 ploegende in de Boomgaarden van E L HOOGENDIJK in BooMOAABDLTJST C N 10 eB van G K0MPIEE in hbt PABAraJs C N 7 te Haastrecht bij L BLANKEN te Hamtrechl op MAANDAG 10 AUGUSTUS 1874 s voormiddags Elf uur ten overstaan van den aldaar gevestigden Notaris J G BROÜWEE NIJHOFF Depot van THEE DIT HET MaOAZI H VA N N Ravenswaay Zonen oorinchëm Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vyf twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en Pi s voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda NED RHUN SPOORWEG Rotterdam den Haag Gouda en Utrecht EN TEBU6 op WOENSDAa 6 AUGUSTUS 1874 Zie Aanplak en Strooibilletten Utrecht Julg 1874 De DIEECTIE Théitre Chinois Mécanique Acrobatique Oymnastiquè onder directie van F OOPPEJANS staande op de Groote Markt over het vroegere Heiithuis Gedurende de Kermis alle avonden twee groote Voorstellingen ten 6 en ten 8 nre Werkzaamheden van de Gebr ADOLP en MAÏTHIS Bewecjybaar Cyclorama Schilderachtige Kunstreis rond de wereld De oorloöf van ATJIi Een BUITENGEWOON PRACHTIGE THEATRE des VARIÉTÉS van Amsterdam onder Directie van ioir ludds ïtt loutó gsutt incratfr taande vóór het Stations Koffijhuis ZO OAG 2 Aujyustus de Componist en de Orgelman NicQw beroemd TooneclsjK in 7 Tafrrcelcn mar t Fnuscli p het IJl Jtre dela Porto St Marlin fe Porgs met groot itcces ttn Tooaeclc gevoerd waarin de hoofdrollen door de Heeren L BOUWMEESTER en JUDELS benevens de Dames SLUIJTBES en EBENKEL zullen vervuld worden AANVANG 8 Uur Maandag 3 Augustus tot zekere sluiting ter herinnering aan het 25 jarig Jubilé vaa Z M Koning WILLEM IIL PRIJZEN BEB PLAATSEN Ie Rang 0 60 2e Eang 0 40 3e Rang 0 20 Kinderen beueden de 10 jaar op den Ie Eau half geld Titus Vuurtoren Nieuw vre yk Kernriastnlc in 6 Tafereelan met nieuwe Coupletten Qaodlibetha enz waarin de hoofdrollen door den Heer JUDELS en de Dames SLUIJTERS zullen vervuld worden AANVANG 8 Uur f Lotgevallen van een weggeloopen Barbier kneclit Voor de eerste maal alhier Door de spoedige plaatsing der van de 6 of laatste Serie der WOEBDENSOHE VERLOTING zal de TREKKING daarvan plaats hebben op 12 AUGUSTUS e k J DE VRIES EOBBÉ ie Gouda Secr Nieuw Koninklijk TOOVER PALEIS Theater van Verscheidenheden onder Directie en Hoofdmedewerking van 4on beroemden David Tobias Bambergf Hofmechanicus van Z M den Koning Dagehjks BHILLANTE VOORSTELLING volgens Groote en Kleine Billetten Eittra geëngageerd de beroemde Familie VA H van VijIlgaar ien Korte Tiendeweg wijk A n 93 KONINKLIJK BEUEfiÖCH 18 Ct per flesch BOSCH en MAASTRICHTS 12 PRINCESSEN 10 Ct p flesch 12Ct p kruik OERSTBN 8 Echte ENGELSCHEBIEREM van BAS Co PALE ALE BURTON ALE EXTRA STOUT 20 Ct per j flesch GEMBER BIER 15 Ct per flesehje Met minstens 6 flesschen franco aan huis De flesschen worden a 6 Ct berekend of terug genomen Montafi nc Wartcnbcrflf van BERLIN Het non Plus Ultra in zjn Genre eiken avond de ïndiaanscheWonderraand of de vliegende Dam NOOIT Vertoond Alsmede Magnetische Luchtzweving door DRIE Personen NOOIT VERTOOND Tot SLOT voor de eerste maai de Magische Tooverspiegel of de Zwarte Geestverschjningen tiit net Schadujvrjjk De Voorstellingen worden dagelijks met Stroo billetten kenbaar gemaakt Tot slot KINDER BALLET Prijzen der Plaatsen l Eang 0 75 2 Bang No 785 der beroemde Wekelljksclie Zamenspraken Uitgave J J H KEMMEE te Utrecht is heden voorhanden bij den Boekhandelaar A BK iisrK 3 A3sr Lange Tiendeweg te Gouda 0 50 SI Eang 0 25 en 4 Eang 0 15 j r De Zaal is zoodanig ingericht dat het beschaafd publiek zich geheel op zjin plajits bevind DVËllTË¥Ti ¥ voor dit Blad worden voor Rotterdam aangenomen door het ALGEMEEN ADVERTBNTIEBÜEEAU VAN NUGH en VAN DITMAR Gouda Druk ran A Brinkman BOTTEEDAM De uitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiadt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maasden is 1 75 franco per post 2 Kennisgeving BUEGEMEKSTKa ea WETHOUDERS van Gouda br n rn ter Iceoai n de lageut nea dat de REKENINQ vu de INKOMSTEN rn UITGAVEN der Gemeente over het diena jner 1878 voor den tijd vin veertien dagen op de Secretarie ter IcanK rail eeo ieder ia nrderf eirgd wurtoe gelegeolirid wordt reineren op alle werkdagen van det morerna ten tien tot dei namidilagi l ëcii ure terwijl bovendien tegen betaling Aa kosten afacbrift dier Brlcening kan worden rerkiegen Gouda den 3 Augjstas 1874 Burgemeester en Wethouders voomoemd De Secretaris De Burgemeester DBOOOLEEVKK FOSTUUN EEMY BUITENLAND BuileDlaDdsct Uverziciit De Cammissie van Dertigen keefi in de rergtderlug vau 31 Juli nstgestcld Hel getal leden van den Senaat door den preaideiit vaa de repoblutk te kiezen betltaagt 150 Zg moeten gekozen worden uit de volgende Cdiegoneen 1 Uit de leden vuo de Nationale Vergadering de oudleden der wetgevende rergaderingen de miniitcie en oud mmlslers 2 Uit de leden vao den Baad ran State van de Bekenkaoer van de hoveu van Caaaaiie uit de procoreurageneraal by de boron de opper preaidenteii van de ha en ran appèl 3 Uit de vooraitlers en oud roonitter Tan de Aigemrene Raden 4 Uit de leden van bet Institaat 6 Uit de leden rau de con i ila toperienra ran den handel den landbouw en de nijverheid 60 Uit de aartsblaaohoppen blaachoppm de voorzitters van de Conaietoriea ran de Augaburgscbe Con feisie eu ran den Herr Godailieiisl de rooreittcra en de opperrabijnen an de Centrale Oonai torie der laraëlieten in Frankrgk 7 Uit de afgezanten de minittera plenipotentiaires de prefecten de diriaie generaala en riceHMlariraals 8 Üit de directeuren eu eoretaris8W tueruI vin de ministers met 10 jaren dienst de generale inspeoieurs bg de burgerlijke eu mililairt genie 90 Uit den gourerneur en de regenten ran de Franache bank IC Uit de mairea rao steden boren de 60 000 inwoners 11 Uit grondbezitters die gadïrende S jaar 5000 franken grondbelasting botaalden en uit de hoofden vau indnatrieele of bandclsondarnemiogen die drie jaar lang 5000 franken patentbelasting betaalden 120 Uit Je dekens en oud dekens ran de orde der adrooaten aan de Horen ran Appèl De leden ran den Senaat door da depaitenenten gekozen zyu gekozen roor negen jaar een derde nnoner treedt om de drie jaren af Be leden door den President beuoend treden niet af De leden ran den Senaat genieten bezoldiging Docb aohadeloosstelliug Aaa deo Senaat ia ia rereeniging met de Kamer ran a ersardigdeu het ontwerpen en aamenstellen ran wetten opgedragen Financiecle wetten erenwel moeten in de eerste plaats worden ingediend aan de Kamer ran algetaardigden De Senaat kan als Gerechtshof geconstitueerd wordeo roor hetwelk de President dtr Republiek en de Ministers terechtstaan en de aanslagen tegen de reiligheid ran den Staat hebandeld worden De I reue het orgaan ran Mac Mahon eent te weten dat aan bet ministerie ran buiienl laken een belangrgke en afdoende nota wordt gereed gemaakt die een eind maken zal aan dwaze bescbuMigingeu door soamige rreemde bladen tegen het Frauscbe goureraeBcnt ingebracht dat door hen als de medeplichtige ran don Carloa in Spiuje wordt roorgesteld Dezer dagen bracht de iuteraationale cbolera Donfe rcntie hare werkiaaaüudu ten einJe De laatste ntting was nitalaiteud gewgdaaa de beraa lalagingen orer de gele koorts Daar reeds ia beginad was aaogenomeo dat de permaaeiite Comaisaie roor epidemieën Bcb niet alleen a t ie cbolera qiaeatie tal bezig boaden maar ook bare werkzaashedeo lal Bilbreideo orer alle epidemisofct óetten die door bet rerkeer der menscfaeo onderling rooitgepUut wordeo zoo bleef der couferentie niets meer orer dan nog te bepalen dat tegen bet aanbrengen en de rerspreidmg dezer ziekte dezelfde maatregelen als tegen cholera nl inspectie of qaarauiaine door de Begeericgea behooren genomen te worden Ten einde de aatiologische studie der gele koorts te berordetca weed door de couferaatie eeo onafgebroken eu nauwkeurig aaderzotk aanbeiolen ran de rerschgning en de roortpianling dezer ziekte op scbepen die met door gele koorts besmette plaatMn reikeeren Dit oodersoek behoorde op gelgksoorlige wijze te geaehie den ala ten aanzien der cholera is aangenomen ook ran de raortplantiDr dacer ziekte op bet vasteland moeetrn plaMa ea t d e ei nauwkeirig worden nagedaan als bg okolera epidemi i Hiermede waren de werkraaaabaden der conferentie afgeloopeo Donderdagarond ten 8 uur zou de laatste oSeieale reoeptie bd den Voorzitter baron on Oagara geboadeo worden terwijl II Zaterilag ten 10 ore de plechtige slaiting der conferentie heeft plaats gehad nadat het oRIeirele protocol der beraad lagingrn door alle gedelegeerden der Landen die aan de conferentie deelnamen onderteekend is De Madridaabe Oactta berioht dat rersodeiden Carlielisohe bcndn uit Oalicie naar Portugal gerlocht egn Uit Port Vendus wordt ran Carlistirche igde getelegrafeerd dat bft g Mkt bg Castelfallit niet zoo geheel en al ten Tiordwll der republikeinen is afgeloopen als men bet ran die rgde heeft gemeld In een decreet ran bet Spaansche gourernement worden de baitenlindaohe houders ran Spaansrhe rlottende schold roor 100 rer die door geconsolideerde binncDlaudsolie schuld is geg irandeerd aangeschreren om binnea 14 dagen zich te verklaren of zij hel o mtract tussohen de Spaansche bank en de schatkist tot rerrekening ran de bvtnling ran hun schuldrorderingen aannemen Zg zullen te gelijker tgd de waarden die i j tot waarborg ontvangen hebben en de nummers ran die papieren moeten rertoonen Verklarvo zü zich niet dan zal men het er roor houden dat vj bet contract niet goedkeuren De houders ran de rloltende schuld die door schatkistbilletten gegarandeerd is zullen onmiddellijk aan de directie den waarborg kunnen rragen die hun is toegezegd Hen gelooft dat de bankiers Vrqu o deu waarborg van de Spaaaacbe bank zullen aannemen an ADVBRTENTIËN worden geplaatai van 1 5 regels a 50 Centen iedere r l meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlflke Nommers VUF CENTEN er in toeatammen zullen om hun wissels tot een drag ran 16 260 000 tot 1875 te rerlengen J2S ENGELAND D winsten die t stelsel ran ooöperatie onder d leiding ran dr zoogenaamde Cfvil Service Co opera tire Associations afwerpt zijn zóó groot gewordea dat de bengders dier Vereenigingen zelfs in t Par lement zich hebben doen hooren Sir T Ghamben en de heer Forsvth rermoedelijk opirrdendetengoliere hunner neringdoende constitneoien hebben nl onlangs de aandaeht ran t Lagerhuis gerestigd op t feit dat eene der Ciril Serrice Stores een kapitaal ran £ 90 000 bad orergewonnen Zg klaagden dat de Stores wel rerre ran rnkrl te voorzien io da beboeftcn der opriobters en deelhebbers de burgerlijke ambtenaren ook aan t publiek dsarboitea winkeltraien leverdm Op die wijr meenden zij werd door de boigcrlgke ambtenaren een handel gedreven dien de wet bon verbood Gelijk zieh iatnsohen denken l iat hebben de gneven dier bosrea nog bg de re teeriog noch bij d pers eenigen bg tal gevonden üe kanselier der schatkist antwoordda dat een eombinitie van ambtonarea tot t bewuste doel volkomen wettig was en dat 1 den ambtenaren aatanrlijk rrijatond in ban eigen tijd roor da belaDgcn eener zoodanige combinatie te arbeiden roorta dat de ttorea wel genoodzaakt worden tot toelating van niet deelhebbers als koopers door de pogiagiB der winkeliers om dr groothandelaars over te kaleo geen waren aan de Stores te leverrn Van zijn kant beeft de TVaiet iii Cf booldartikel t enbillgke van de kladit der beide kamerleden breedvoerig aaagetooad De geacbiedenis nu de cobpem leve heivpging laat ziob it t blad met korts trekken sclietsen Bij allen hoog of laag van slaiiil die bg grondberit handel of ngrerbeid direct betrokken zijn is de welraart in de laatste jaren enorm toegcnomm liijkdom heeft zich op rykdoa gestapeld en aan die opeenhooping ran achatten ia de handen van sommige klassen is nog geen einde te bespeuren De gelgke nis der talesten wordt rerwezenlijki wie geld herik kan geld maken Meer dan ooit vindt de eerzuchtige man ran zaken sgn roortrarendheid beloond De groote landeigenaar heeft zgne reeds roraielijke inkouslan zien rerdubbelen De mannen van den groothandel treden hem dicht op de hirirn En op een sport lager treft men den gverigen winkrlier in recht gezegeudié omstandigheden raak in 1 brrit van een rilla en een span goede paarden met wat daarliij behoort al welke goede gaven zijn rrnvoudigo winkel hem afwierp Hiddtlerwijl is er een deel van de bevolking een allerbrlangrgkst deel dat niet slecHs van al die toe nemende welvajrt en weelde nitgrslotrn is muar zelfs met steeds klimmende bezorgdheid dr toekomst tegemoelgant Voor de Heden met VHStr inkomsten il die toenemende welvaart eeo demuii die hen langraam doet wegrinken in vergetelhri l en pijnlijke ontbering Onder de lieden met vaste inkomsten nu moet men in de eetste plaats de burgrrlgke ambtenaren rangschikken De boogsten in rang onder hen mogen geheel of gedeeltclgk roor de eer werken maar verreweg de meestea werken zeer zeker om deo broode Hun is t zelden gegeven hooge intellectuee e gaven te doen schitteren zg btkleeden met de bevoorrechte p aats in de maat ohappg üie aan ofücu ren