Goudsche Courant, woensdag 5 augustus 1874

V VfD leger en vluct is toegewezeo in EngrUnd wel te lerstaan noch bezitten zij den stillen sucialrn nrloed fiii de geetlelijkhuid Neeu lij tyn niets meer of minder dan een klnsee Mn ellrudij beiuldigde mensehrn die in betrekkelijke duisteruii lich Tan huB amblelyke pliehteu kwijten en eeui e persoonlijke ondeisclieidlng i o liuo die ten ileei lunci t lallen meestal wel te danken zullen hebben Aan iieigien tij Terrichtes buiten lian ambteljjken aibeid 2ij zg n de t pen an leii groot deel der middenklasse wier vernedeiiiig en erval een untionale ramp zou lijn Ro en en beneden beu stre en de bande sinan en de winkelier leifs de werkman met snelle subre den hoogerop Zij alléén in menig upziebt t tuut des lands te achten zij t kkeu jaariyks lager eu lager Het ie djiirom dnt t coöperittiere stelsel in tbeorie geen nieuwigheid thdna in Kugelasd onafsebeiddyk i erbonden is met den ivieleu dienst De opibtennren oiiderrontlen allen dat zij niet langer leren konden gel k tg plachten te leren en naar middelen zoekende om hunne uilgnven te besuoeien kwainen zij al ras tot de ontdekking dat zy een geheel ongicrenredigden prijs betaalden roor sommige eerste levensbehoeften Zij cijferden Kel j iedensrn t iloen kan de winsten der winkeliers na en berondeJi d e uitermate grout Zoo besloten zij dan zelf winkeliers te wor ien De Ce operntive Stores wev en op ericht groeiden tdoeiden en brachten een wezenlijke revo utie teweeg een revolutie tlie erauedetijk uer Britsolie middeuklassc nuttiger worden zal dan ééuige Andere beweging v ui den jongsten tijd De cuöperatie e Stures der ambtenaren hebben er andere in t leven geroepen Oezwegen nog van de voordeelefl die zij den deelhebbers afwerpen is de heilzame invloed ran de concurrentie dier Vereentgingen reeds na op geheel den Ijondeiiuhe kleinhandel laerkbaar DÜITSCHLAND Van goed omlerrichte zijde verzekert mes egt en ran il BerlijnMihe berichtgevers der eter Zeit dat eerhuig oadeibundeliugeu zullen worden aange knoopt met de groote mogeodhetlen over de erkenning der Spaansalie republiek Hij die onderbaudaliiigen tal de Duitsche regcering een eerste plaale innemen en het voorstel lot het erkennen dier republiek zal n Daitsehland uilgaan Dat Frankrijk mei bijzonder geneigd sehijnt om die elantkuudige ricfitmg te volgen dat ile Frairactae regeeriug zel s een tegenoverfiesteldeii weg schijnt to willen bewandelen zal aan de groolo mogendheden geen overwegend bezwaar in den ireg leggen om het voorgestelde plan te er ezenl ijken Daarenboven U de rijksregeeriug ran geroelen datX odrn door tie OVf ige groute mogendheden cullectief bij de Fransehe regeering vootstelleu in oedoelifen geest warden geda iB deze zich dnnriuj wel zal willen aansluiten Wat betreft de houding door Kngelaud ten opzichte van Spanjo aangenomen deze is lh iiis niitzóó gunstig te dien aanzien als de huuding van Duitsohland maar er wordt m regeerkringen te dezer stede niet getwgfeld of üngeiaod zal ten slotte ziehbij de oieiige mugeinlheden voegen Van den uoreelen invloed teweeg gebracht door eene erkenning der Spaniische rigeerui i spreken w thans niet wij laten bier buiten rekening boe eer die erkenning zal bijdragen tot verbellug der krachten van bet Madriiisohe bewind en hoe zeer de Carlistische beiveging daardoor zal worden ondermijnd Hetgeen hierdoor iii de eerste plaats zal worden verkregen is het tuigende de onzijdige mogendheden zullen op daarioe door Spanje gedaan verzoek allen toevoer aan rlogsoontrabande van de tetzijde kunoen verhinderen en aldu ten minste ééne bron verstoppen welke tot beden v or C ilislea zeer ruim beeft gevloeid Wat de andere bron betreft nl den toevoer van wapenen aanonitie enz over de Pyrcneen deze zal voorloopig wel niet a esueJen kunnen worden In ds erhte plaata zou bet hoogst bezwaarlijk gaan de feiten vu dien aard voldoende te staren ten andeie kan het wel niet andere n dat op f rand van algemeene siaatkuodige redenen of er zal nog vr j wat tijd moeten retloopeii alvorens alle ondersteniHOg lier Carlistes ook langs dien kant een einde aecmt Het plan tot bet doen van Toorstellen in dien geest en meer nog dan dat het bevel tot het zenden van en eskader naar de Spaansche wateren heeft in het elerica e kamp en gedachte uitwerking gehad De slag drta door teareeg gebracht treft des te zwaarder dewijl men zich in clerioale kringen oreiiuigd houdt dat de Daitsche regeering üe zaak hoog euistig opvat en dat tij Wet bg deze eerste maatregelen trgen den Diretigen Koning niet zal laten berusten Opmerkelgk ia bet Idns gaat de berichigerer voort dat men in olericale kringen aoo hier te lande als in Frankrijk de rijkarcgeering verdacht houdt van ondetlandsche ondersteuning tan het Madridsche be wind Om die reden zoo redeiieeron de clerienlen is het niet meer dan natuurlijk dat Frankrijk de Carlisten te hulp komt dewijl Duilacblaud ran de theorie rtii noninterrenlie ter gnr ste VhU de Madridsche rtgeeririg is afgeweken Van deze g insche bewering nemen wij alleeA als bewezen nan de erkenning dat Fiui krgk inderdaad de Cflriisten ooderiteunt Immi rs men weet dat de gezagvoerders der schepen liu krijgsroorraad aanbrengen ten behoe e van de Cartisteii zieh voordoen als Spanjaarden zoodra zij met Franscbe autoriteiten in aanraking komen terwijl zg daarentegen doorgaan voor gezagvoerders van Fruuscbo vaartuigen inilien zij de Spaansche kustoi een Spaansche hnveli aandoen Dewgl dit alles aan de Fran ehe autoriteiten ten volle bekend is en zij hiertegen niets uitriebten zoo volgt daaruit dat zij hetgeen onder hun oog g ebiedt eenruudig niet willen zien BINNENLAND GODDX 4 AtiOUSTUS Zaterdagmiddag is in den po der Westzij Ie van de Vli f de watermolen afg br ud De ourzauk van d u brauil is onbekend Zaterilag i roor het eerst ie RuUerdam water der drinkwaterleiding verkocht en wel aan de standpijp even buiteu de Oostpoort De verkoop bedroeg tus cben s ruormidd lü en des avonds fi ure 246 emmers Ouk werd met goed gevolg een zinker gelegd vanlU Ëiig duim wgdte en 4b M lengte i hét Baizeiigat bij de nieuwe Oostbtug De nieuwe begraafplaats te Capelle op den IJsel die lil dit jaar zeer doelmatig op een half uur afetands van de bebouwde kom dier gemeente ingericht werd ia thans ten georuike opengesteld De minister van bioucnlandsehe zaken Agelet ep art 1 van het kon heal van 3 Oct 1873 enz heeft bepaald dat met ingang van 4 Aug de artt I 8 4 6 6 en 7 van liet besluit niet Uuget van tut passing zijn in de door hem aangewezen deeien van gemeenten in de provincie ZuidHollaud en wel der gemeenten Zoeteimeer Stolwgk Noordwykeihout Vbiarduigen met ingang vap 4 Aug 1S74 de artt 1 3 4 5 6 ea 7 vaa b aangehaald kon besluit van toepassing ve Uaard i i de mede aangewezen gedeelten der gemeenten Woer den Veur Lopik Vreeswgk eu Haarlemmermeer De 2e luit der ild sohutterij te Leiden B I4 B ihimann is door den minister van oorlog op zijji verzoek by liet 4e rcg iufauterie ingedeeld om voor igen reU iiiiig a iu do oefeningen in het kamp by Milli feu deel te kunnen nemen Het Nederl Schaakbond tal op 31 dezer te Aift sterdam een algemeeoe vergadering houden en oJaitoii Ix palingen vasieiell iii voor een van 31 Aug lat 6 Sept e k ahloar te houden schaakwedttryd waarvoor vier prijzen warden uitgeloofd eene waarde hebbende van 150 75 60 en 25 Aan het verslag der handelingen van de Alge ifwe Synode der Ned llerv Kerk medigedeeld door de Kerkelijke Ct is he volgende ontleeml Daar d vorige Synode het advies der Synodale Uomtnissie in 1873 ter zake der regeling va het beheer der kerkelijke goederen niet had in behandeling genomen bisiiot de vergailering aan deze voor Ie ganisehe Kerk hoogst belangrgke aangelegenheid hare aanUoht ir wijden Na zeer ernstige eu breedvoerige beraadslaging besloot zij naar de voorstellen der Commissie aan weJke was opgedragen haar omtrent dit punt voor te liebten 1 het reolit eu de bevoegdheid der Synode on het beheer der kerkelijke goederen te regelen als voldoende gestaafd te beschouwen terstond tot die regeling over te gaiiii en 3 liet concept reglement door de genoemde Comm ssie ontworpen in behanileling te nemen Dit reglemeirt waarvan vrijheid der gemeenten verband tus chen kerke ijk bestuur en kerkelijk beheer zonder dat aan het eerste een te grooten invloed op het laiitste wordt verleend zorg iroor een eerlijk en juist beheer der kerkelijke goedereu en de bevoegdheid der Synoile om dit te regelen de hoofdbeginselen zyn werd meteenige wijziging en verandering vaorloopig vastgesteld Het zal dus ter consideratie aan de Kerkelyke Besturen en elassicale lergnderingen worden verzonden alsmede aan de Kerkvoogdijen de Provineiale Colleges en het Alg Ckillege van Toezicht op de administratie der kerkelyke goederen Door den Kerkeraad van Botterdam was eene verludering in de derde alinea vsn art 11 van het Beglement voor de Kerkeraden De diensttijd waartoor lij warden benoemd is hoogslens vier jaren Tot tweemalen zijn zij bij de a treding ieralond weder verkiesbaar Om ben ten derden male zonder dat zij minstens één jaar buiten dienst t jn geweest op nieuw te benoemen heeft de Kerkeraad de machtiging noodig van het Classicoal Bestuur en door de Waalsche Commissie voorgesteld om daaruit de woorden tot twee malen Clsasieaal Bestuur geheel te doen wegv illen Overwegende dat lüet alleen door de elassicale bestureu op zoodanig verzoek doorgaans dispensatie wordt verleend mrar ook de vryheid der gemeente die hetzij door hare Stemgerechtigden of door een Kiescollege of dour ilen Kerkeraad als door haar hiertoe gemachtigd hare item uitbrengt behoort geëerbiedigd te worden besloot de Vergoileriug overeenkomstig het voorstel der Waalsche Commissie Ook op de e wetsreraiidering zullen de vereisehte eonsideratien gevraagd worden Met ernstige belangstelling zijn de beraadslagingen over het rapport aangaande de Synodale voorstellen der Kerkreorganisatie voortgezet De Commissie ai hoc braelit op verzoek der Vergailering ren concept ter tafel ter verandering van art 23 A gemeen Beglement en een dubbel ontwerp van een gerevideerd Uciileinent op de benoeming van ouderlingen en diakenen en de beroeping tan predikanten Als nieuwe redoclie van art 23 Algemeen Ueglement werd nu definitief vattgestelrl Het rceht tot benoeming van omlerlingen en diakenen en tot bcroi ping van predikanten berust inde gemeente Deze oefent liefaouilens de verkregen rechten van derJen dut rreht uit wat de benoeming vau ouderlingen en diakenen belreCt door bare slemgerechti ile leden en wat de beroiping van predikanten aangaat door hare Kerkernden Urt overeenkomstig den inhoud van dit artikel ontworpen Beglement up ile benoeming van onilerlingeu en diakenen en de beroeping van preilikanleti werd met eenige wijziging door de Vergadering aangenomen Te Amsterdam heeft eei e bijeenkomst plaats gehnl van de commissie trH vourlieniding van een Ned rundveestamboek eu de afgetaardigden van de vereenigingen tlie in houfizaak het plan der Hollandache maatschappij van landlxi uw stcnuden De aanwezigen uitten als hunne lueentng dat de opriehting vau eene verecuij ing liet Ned ruuilveestnmboek wcn seheljjk is eu bespraken daarna eeriige hoofdzaken om later over te gaan tot behani e in vnn mede vroeger ronilgrzoiiiicn j ontwerp statuten voor zulk eeue vereeiiigiiig j I I J i I I Il V Ir eene Haigsehe eorrrspondentie van d Oro Cf woTilt omireiit de wonlingsgescliicdenis nn het ministerie o n het volgeaile medegedeeld De heer Heemskerk oiit iii per telegaaf uit Montrenx de opdracht om een nieaw kabinet te vormen nadat de he r vau llerekeren van Keil derwaarts was gereisd Ilij was terstond ereid de opdracht te aanvaarden én toyg nau t werk liet was dadelijk zyne opvatting lat al wat aan zyu kabinet een uiitiirteud karifkter kon geren moest worden vermeden hij wilde steun zoekiu bij ile meerderheid en zoowel d herinneringen oaa 1S66 als den slechten indruk dien zyue partij in de oppositie had gemaakt uitwissebeu Dtiarou weurlde bij zich allereerst tot gematigde maunea zoons van Keenrn Wintgeui Jaeob van der ilelm en van Goltstein te gelgkerlg d zoojit hg den beer Wiitzel op om dezen te bewegen de portefeuille van oorlog te behouden Mnar te gelijkertijd werden andere mannen gepolst Bg da genaligden vonil de heer Heemskerk weinig lust om een portefeuille te fiai vaardeo zelfs de heer Wiu gens weigerde halssiarrig Voor de portefeuille van koloniën werd aangezocht de oud raad van Indië van den Bossche maar deze wat niet te bewegeii om i e jiortefeuille te aanvaarden toen wendde de heer Heemskerk zich tot den heer Ha BelmaD die ook werkelijk tot de kombinatie toetrad Maar juist de heer Hasselinan wu ern struikelblok voor de niet hostile verzoenende politiek die de heer Heemskerk wilde aannemen de gematigde elementen dreigden hem te ontvalli en in eene kombinmie in den smaak van het ministciie van 1865 68 zou nqch de ieer van der Does de Willebois noch generaal Weitzel passen Nu wat het te ens eengroot bezwaar een minister van oorlog te vinden waiilTverscheidea militaire specialiteiten zooals van der Sobrieck en van der Star ht4den bedankt T t moet toen een oogenblik zgn ge reest dat de heer Heemskerk bereid was om zgne eert o voornemens te laten varen en op te treilen met at sej ian van Lynden Pels Rycken en des qoads met Scbimmelpenniuck Dat zou de voortzetting zgn geweest van d politiek van 1866 doel dit ware niet Ie doen zonder dat men kracbtigen steun vond bg de katholieken en hoc kon men op dien steon aaiispraak maken met een man n s van der Does ile Willebois in het kabinet De heer v Goltstein M ue redder in den nood Aanvanl elyk geweigerd hebbende trad hg op bet laatste oogenblik toe rn nam de portefeuille van kolomen voor zijne rekeoingt Da lüatjcs waaraan men ILtselman van Kuyek en Scbiminelpenninck bad vasigeliouden werden nu losgelaten ea ook generaal Weitzel trad thans toe De heren Van Lynden tn Fels Kyeken oftehoon niet geheel bij de overigen passende bleveu in de combinatie Htt molta van oude almanakken elek wat wilt is ook op bet ministerie toepasselijk door den heer Heemskerk gevormd Eik der pnrtijeu k u dairiu iets van zyne gading vinden V ui Lynxen is antirevolu tionsir Weitzel liberaal Pels Bijckcn volbloeil kontervutief van Goltstein gematigil liherail van der Heim gematigd knnservatief dv Wiilebois katholiek genre an der Maesen en Heemskerk uieuweonciliant In liberale kringen wonlt crkeml dat in deze combinatie veel govds is de vrees voor overivegenden ullramonlaarischen invloed en reactionaire koloniale politiek is verdwenen omtrent het onderwijs is eu zeer gerust Men heeft eehier ook geen groote verwachtingen men vreest vuur een periode van verslapping In coiiservimeve kriugeu heerscht groote teleurstelling omdat in p aats an eene verwachte rehabilitatie van het k ibiiiet vaij 66 de oppositie van di tgils in het gelijk wordt gesteld Erenivel zal alt de samenstelling een ulbuiiel feit is en de pert hoar oordeel geeft de po itiedr r partijen duidelijker geteekcnd worden Ciejuich zal het nel nergens ontmoeten genapende af achting het meest algemeene wachtwoord zijn In gruute werkzuuimbeid tullen de heer Heemskerk rn zijn inl tgeouuten banne voornaamsie kracht moeten zuekeo Vuor het meerendeel zyn zij bekwame manneo en ofsehouu het tmt de vraag is of zij wel allen in bet departement zgn geplaatst waar zij het best thuis zijn kdu bekwaamheid veel goed maken Ër zijn altijd zaken die men kan aanvatten zouder ge aar Ie loopen van part j i kwestlen op te wekken en zoodoenile z il het miaitterie het eerste jaar el wat te doen luuuen vinden Waarschijnlijk rekent meu er op dat de rerkiezingen in het volgende jaar wijziging zullen brengen in de psrtijverboudingen der Tweede Kamer eu zal Beo lol zoolang de groote bangeiiile vrsa ttukkio onaangeroerd laten In die verkiezingen scliiji t dan ook voor den levensduur van htt kabinet dat aan de krisis een voorloopig einde komt maken de eeoige kans te liggen Dat de heer Pelt Rijeken nog door den heer Taalrman Kip vervangen is kan aan de liberale party naar de meening van den currctpondent niet anders dan welkom zijn Het tekitad töor Voodu enz maakt gewag fan en soort van agitatie rn spanning die te Brielle ontstaan is door het plotseling verplaatsen van den aldaar teer beminden en om zijn rcchtsehapenheid Igemeen geachten pastoor an Saagtreldt die eentklaps last ontvangen heeft te zorgen dtt hij Zaterdag de gtoeenie te verlaten had Dit getdiiedde zegt het H tekt niettegenstaande de patloor de volgende week zijn zilveren feest te Bnelte zou vieren waarvoor in de gemeente toebereidtelen zijn gemaakt Bij de geheimzinnigheid waarmede de Eoofflsche Curie steeds redeen is het schier onmogelijk zrgt het eW dejttisie oorzaak en aanleiding van dit zonderling verpUatsen aan te wijzen Volgens t algemeen gerucht zou men hier te doen hebben met een sluk van ultramonlasntchc virvolging waarren de raddraaiers in t mans eigen gemeente reedt ling genoemd en lUL openigk bescbulrligd worden Het overgroote deePdir B K gennoute op die radpraaiers zeer gebeten en ieder weldenkend Protestant betreurt bet vertntk van den pastoor Onderscheidene planten ijn als Weerprofeten te gebruilun gelijk de tuin iotpeeteur llannemaan opgeBier9 heeft Convolvulus trvensis veldwinde en Anagsllii arvensie mourktaid spreiden bij het naderen van regenachtig wemr hunne blaadjes uit terwijl klaversoorten bg hetr naderen van onweder dt hunne samentrekken Het Aogelkruid Stellis media beft bij kelder weder t inorgmi omstrcekt 9 uren ignc bloesrmt omhoog spreidt tgne bladeren uit en blgft zoo tot s middags doch als er regen dreigt nangt de plant omlaag en blijven de bloemen gesloten Als deze laatste maar half sluiten is t niet te verwachten dat de regen van langen dtnr zal zgn Zoo it t ook met de weide pinpernel Pimpinelia taxifrnga De regen goodsbloem Calendula pluvialis ontsluit tich 1 Borgent tutsehen 6 en 7 men eu kan tot 4 aren t middags open blyven Zoo dit het geval is tin op bestendig weer gerekend worden ie ze echter te 7 aren tog niet ontwaakt dan kan dienzelfden dag nog regen verwaoht worden De wilde Latuw Sonchat arvcBsia en Oleraoena vtrkondigen mooi v eer oor den volgenden dag alt de bloesemknop zich s aaohts sluit daarentegen regen alt hg open blgft Zöo volgt hoogstwoatsehynlgk ook regen als de stentsllooze distel zuring en andere vno die soort de hitderen sluiten Wanneer bet patientiekiuid de blaadjes laat hangen het ware walkruid Galium verum f lt en iterk liekt en de berk eeo sterken geur verspreidt is evencent regen te wnchlen De kruipende ranonkel trekt de bladeren te zaraen als bet zal gaau regenen zoo ook de paaidenbloem De boseh anemoon laat by somber weer do bloem hangen bij helder weer draagt hij ze rechtop Omtrent de jongste groote rampen in de Vereenigde Staten wordt nog het volgende meilegedeeld Tweehonderd negentig mensehen zgn bij de overstrooming van Pittsburg omgekomen Het verlies aan eigendom wordt op 3 mHlioen dollars geschat Na zoowel de e stad als Alleghany geteisterd te hebben droog het water met onweerstaanbaar geweld van de nabij zijnde heuvels in diepe met huizen bebouwde valleien In Butcher s Bun is de vallei tan de Halleghany van 150 tot 200 voet breed de orkaan dreef dep stroom derwaarts Zondag avond ttond ertwintig voet wati r er werden zestig hulzeu met tl dè Inwonert verzwolgen Stmillen Spingarden Buns verkeerden in denzeifdeu toestand meer dan 80 buizen werden daar vernield De vloed ontstond door hevige regens tusscben 8 en 10 uur Al de ttrateu werden in stroomen veranderd bet gas werd uitgedeofil de spoorwegeu onder waler gezet en toen het water wos weggezikt bleef een voet hooge slib achter door welke de treinen zich moesten heenwerken De Ohio rivier tieeg des nachts vgf voet Honderdvijftig lijken zijn gevonden Kr is eene meeting gehouden om de ongelukkigen te hulp te komen en reeds is voor een oanzienlgko tom geteekend De troepen zijn ontboden om voor de handhaving der orde te zorgen Aan boord van een Italiaansch koopvaardij vaartuig de Nspoleui Camararo it den lOu Juli jl twee dagen nadatr het de haren van Macao verlaten had eeue moiterjj onder de naar Callae bestemde Chineesche koelies uitgebarsten die het ten getale vau 663 scheep had genomen Ofschoon de kapitein zoodra hij bespeorde dat er ren complot gesmeed was de helft dezer geroarlijke passngiers had doen opslsiten barste het oproer desniettemin uit De gezagvoerder verdedigde zich met zijne met geweren en revolvers gewapende veeitig manschappen manmoedig de muiters namen daarop de wgk naar het voorschip en staken dit in braml in de onderstelling dat de equipage zieh als nu uitsluitend met het blusschen dB irvan zou bezig houden en het hun zoodoende gemakkrigk zoo vallen de gevangenen te bevrijden en het scheepsvolk ts overrompelen De kapitein liet eehter toen bg het plan der koelies doorzag glingt op het achterschip de Hoep en de booten in zee te brengen en verwijderde zich met het grootste gedeelte der equipage Slechti de scheepsdokter de magazgnmeet ei de tolk en een paar matrozen bleven aan boord achter deze deden al het mogelyke om da vlammen te stuiten maar tg konden niet beletten dat deze ich aan eene groote hoeveelheid vuurwerk die zich rn acht doizeod kisten aan boord bevond mededeelden en niet langden ook nadat de kapitein zijn schip verlaten had zag h j dit met allen die die er tich op bevonden in de lueht springen Tot voor korten tijd wai in de gerangenis te Rheims eene diefegge opgesloten die zich zekeren naam gemaakt had door haar herhaald ontsnappen uit gevangenissen onder omttandigheden welke grooten moed rn kunstraardigheid vereischten Zij heeft nu onlangs dien naam niet te echande gemaakt ze verdween nu ook uit de gevangenis te Bheimsl Des nnclits is het haar ondanks de voortdurend nauwgezet uitge voerde nachtronden gelukt waarschijnlijk met een handzaag een opening in de deur barer cel te maken Op den gang in het gebouw stuitte zij op een venster dat met Ijzeren ttaven op een afstand van 5 duim lerztkerd wat doch z j wist ze zoo kunstig door e vglen dat zg er door kon sluipen Nu berrikte zij de plaats waarvan alle uitgangen des nachts gesloten zyn Ook hier wist zij echter raad onder de muren loopt een tan beide kamen met ijzeren staven voorziene goot voor vuil water Hoewel de staven slechts teven duim vin elkander standen wist de slanke viouw er door heen te geraken De laatste hinderpaal was eene schatting van 15 tot 18 voet hoogte zg is waarschijnlyk met een touwladder er overheen gekomen en toen was zij vrij Eenige jaren geleden was zij door het dak van de gevangeais ontvlucht ze heelt toen op eene wyze welke nog niet dnidelyk geuorden is de aarde bereikt van eene hoogte van 80 tot 90 voel Een allertreurigst ongeluk vond te Vlaatdingen onlangs plaats Een zesjarig knaapje lag nevens zijn tnee znsjet mtlig Ie slapen toen de Doeder omstreeks twee uren na middernacht met de petrolenmiamp in de hand het bed naderde om naar de kinderen te zien Op dit oogenblik sprong de lamp Vdneen en de brandende olie kwam op het het hoofd en ook in den mond van het jongentje neder zoodat het kind ta een smartelijk Igden twee uren later stierf De vacantitkomer vandcu Uuogeii üaid nam Ziterdag kennis van een beroep in cassatie iiigcstrid door zekeren K de Jager tegen een arrest van het Prov Gerechtshof in Noordhollnnd waarbij hg ter zake van poging tot moord is veroordeeld tot 7 jaren tuchthoisstraf Deze requirant zieli berin lei de in het het huis van correctie te Hourii tot het oiidergajin eener tegen hem uitgesproken straf hal het op een der bewaarders van genoemd huis aangelegd omijot deze wel eens ongunstige rapporten omtrent hem iug lererd had Hy had dan ook het stellige voornemeu opgevat den bewaarder Ie klasse F overhüop te steken Den 20 ten Deo van t vurige jaar wapende de J zieh met eene geopende sch iar ilie hij bij zijn kleedermakerswerk gebruikte wachtte dit voorwerp met een touwj b aan zijn hand bevestigd hebbende de komst van den bew iarder af Toen deze zich in de cel waar de gevangene was opgesloten vertoonde gaf hij dezen met een der scherpe punten van de schaar een steek iu de zijde onder het uitroepen der woorden daar verrader nu zal je geen valsohe rappoiten meer van mij opmaken In eene woisteling die toen volgde bekwam F ook nog eenige lichte verwondingen aan het hoofd ninnr hij wenl nl spoedig door andere gedelincenlcn ontzet Uit een geneeskundig onderzoek bleek dut de wond iu de zijde toegebracht meer dan niiarschijnlijk voor t leven gevaarlijk zou zijn geweest in lien ile steek niet op eene rib ware afgestuit Duur van des daJers wil onafhankelijke omstandigheden enl dus diens toeleg verhinderd eu op 6 Jan van dit jaar was de bewoarder weder zoover herstehl iLt hij zijn werk kon hervatten Het nu behandelde beroep in cassatie werd door geene middelen gemotireenl en er w is ook geen verdediger tot toelichting daarvan verschenen Advoeaat geueraal Polis nam daarom dadelijk conclusie Hij zag zich ambtshalve verplicht de vernietiging van het arrest te vragen voor zootee de qualiüeatie en de opgelegde straf betreft De requirant had terecht gestaan nadat bij vroeger door het Hoog Militair Gerechtshof in hu ger beroep tot drie jaren kruiwsgenstraf wat veroordeeld o a wegens diefstal Dit leverde eene verzwarende omstandigheid op waarop het Hof niet had iielet en had moeten letten Adv Gen concludeerde mitsilien tot vernietiging van het arrest en ten principale vol oordecling van den req tot zoodanige straf als zal bevonden worden te behooren in aanmerking nemende de vroegere veroordeeling van langer dan een air Den lydeu Aug zat de Hoogé Baad uïtsprafldcen In de vorige week zyn Ier ge e cnheid vaji de Brustelsqhe kermis de aeronauten gebroeders Glorieux ten aanschouwen van een publiek dat uinst ns uit 5i noO peieoneii bestond op het exercitiercid bu ten Brussel mit hunueu ballon de Sirins vergezeld vau nog een an Ier persoon opgestegen Do lucht eu weersgesleldheirl hebben deze opsiijging litermate begunstigd Toen de ballon ongeveer duizend ellen boog gestegen w is it de jongste der gebroeders met eene parachute neergedaald eene onderneming die met vrij wat beter gevolg dan de nrderdaling ran den ongelukkigen Groof te Lauden is bekroond en den stjulen Inclitreiziger dan ook de loigniehingeii vaa het overtalrijke publiek heeft doen inoogsten De luchtbal zelf beeft eene noordooslelyke ri hting genomen en is onder minder gunstige aqstaiidiglieden d m de parachute neergekoiiieu tussehen Leuven eu Meeheleu De Eloile Beige komt terug op haar bericht omtrent de meermin op de kermis te Brussel Zij zrgt dat zij zich ten onrechte en zij bekent dit gaarne door medelyden heeft laten vervoeren met het ongelukkige meisje t Is geen meisje het bedrog is nog grooter dan zy aanvankelijk meende t is een jongen die voor meeriain speelt met een langharige pruik op en de boezem die heji bet voorkomen van een meisje geeft is van caoutehouc De staart maak slechts schijnbaar een deel van zgn ligchaam uit doch licht op den bodem van h waterbekken bekken terwyl de jongen overeind st iat in ecu gat dat in den bodem van den bak is gemaakt en door mat spiegelglas op zeer vernuftige ivijzji ia gemaskeerd dit glas geeft levens tan hei bekken een schijnbare groote diepte terwgl er in werkelijkheid slechts eenige ceiilimetere water in staat Voor het geval de meermin na adoop der BrusselBche kermis ook onze kermissen mocht bez oekeii weet men thans met welk natuurn onder men alsdan te iloeii heeft Laatste Berichten Washington 3 Augustus Volgens mednleeling van het Lnndboaw bureau is de qiial teil van de winttrtarwe 4 pCt beter dan de gemiddelde qualiteit en die van de voorjaari tarwe 4 pCt Kinder De Minister ran Financiën heeft order gegeveu S mUlioeu goud te verknopen