Goudsche Courant, vrijdag 7 augustus 1874

1874 Kennisgeving BUEQKMEESTER m WETH0UUEE8 an QiMdi brenneo ter sigemecne lunnia dat sheikunètt geiBiverd water kotteluo verkrijgbaar u ge Uld mil de aavolieuUe station De KAAM d ZEUGSTRAAT le NIEUWE HAVEN de BEEEDSlttAAf de HOUTMANS GKAcilf de ÏUKIMARKT de WACHTER 8TBMT de VhSl de KAENEMELKSLOOT de SPIEÊlNGSTRAAr en ACHlEK de VISCHMARKf bg den GROtN ENÜAAL Gouda den 6 Augurtus 1874 Burgemeester en Wethoaders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOQLBBVBE FOarOUM RitMT 1 B BXnTENLAND Buiteolandsch Ovcrzicbt 1 Vt oagedaohlenis van twee drr grootate Fnuaeke dichters zal bijna U gelijkertijd door de opncktiiig an een standbeeld vereeuwigd werden Voor LaB ttine tal er een opnerieht worden te Macou tyae gteboortepiHKts de versefiUeade outwerpeo voor bet 1 jBonuuieut zyn reeds aae eene eoniaisne van beoor doeling toegennid a Htt auilere voor Choteaubfiaml ühl den 4n uh 1671 op d u sUHrfdag vao deu schrijver t Saint Ualo onthuld worden Het wordt ld brons rertaardigd en tal ren werkstuk vu deu bekendra beeldhvawer Millet we eu Nwt alleaa U LasdeiU mtu ia EugeUnd was het Maandag jl iroor de bedienden der veraeliillniile ban dïIgkaatoreB een i dagi waardout een algesaeoiM atilte in de politieke ea m de bande swereid kon I worden waargenamen Het parlMMUl dat weldra rijn wrrkzaamhedsn ui eindigen nam Maandag cadet scheidcne wetten in behandeling Zoo sahouk het hoogetlittia by de bchasdeliag ia oniié z a goedkeuring aan de dotatie voor prihs Leopold icrwgl de wet op de Mngiften voor den bargerlgkcn stand bg geboorten en overlgden oor de tweede maat werd gelezen Gelijk lot viel bg dezen tak der vertegenwoordiging ten deel aan de et wgugenUe de bepalingen op de nndaiie Mholtu Eerstdaags verwaaht Men lil dit huis een belsngrgke interpellaiie over de olitiek van Groot Brittanje ten opuabte vau zga bbtiekkingen in het Oosten Voor de derde maal werd in het lagerhoia geleien en goelgekeurd de wet op den openbaien eeredieost die regelende bet patronaat over de kerk in Schotland en eindelqk en wet die de strekking heeft on de rechtspraak der geresktshoven in de graalschappeu ointv Cunrts wat minder kostbaar le maken In jezeirde rilting werd bg het parlement de Indisohe begrooting ingediend en toegelidit door lord Haailton De beer Fawoelt keelt zich dadelgk er over beklaagd dnt de regeeriug eerst na dit budget gereed had omdat too weinig gelegenheid meer overbleef de cijfers met de noodige aanilaoat na te gaan Toch ken hg zich over hrt algrmeeu wel vereenigen net de beginselen door den onderkoning ontwikkeld en döor drze regeering omhelsd Het tegenwoordig militair bewind in Spanje in zooveel optichten op het Franiche septennaat gelgkend heeft echter vrg wat meer moeite om tioh staande te houden Het onlangs genomen besluit om opnieilw lik 000 man onder de wapenen te roepen onflerrindt veel tegenstund onder de bevolking En inderdaad moet men uch verwonderen hoe het mo gelgk is dat dete steeds voortgaat met menschenlevena te offeren voor eeoen slrgd die bg haar bgua geen andere aandoeningen meer kan opwekken dan d e van algmg Het bewind van den maarsoharik Serrano mt aea staatsstreek voortgekomen staat batten de gematigde en de radicale requblikeinsohe ptrtgen die onder Martos en CasteUr in bet behoad iler repabliek de eenige kansen op een blgveiiUen staatsvorM meenen te zien Of B rraiio en de eijneu iets anders bedoelen dan hun eigen grootheid is twgfelaoh tig maar met hunne Alfonsistisehe of andere monar ohale dtooBcrijea itcmt zeker aiemaud ui Toch u MAATSCHAPPIJ VOOR LA VDONTGIIVIVING geveatigd te APELDOORN Geedgtkeurd hy KmmUijk BistuU van 10 Februarij 1873 N 8 Tweede Jaarlijksche Loterij Negotiatiey krachtens art 7 deij Statuten Een Hoofdprijs In Vastgoed ter waarde van ƒ 25000 van SOOO 2500 flOOO 3184 prijzen in geld Trekking 7 Obligation ad 4 90 per stuk alsmede Prospectnasea op franco aanvrage te bekomen ten kantore der Maatschappy en bn HH Agenten H A db BOECK te Schoonhoven A N MOLENAAR te Waddtnxveen M van DANTZIG te Gouda en J VANGROOSJr te Boikoop December l 7 4r Botlae 3 Augustas Men erzek rt dM hel Gou Vertieiubiit up vtrzuek d r Italiaau cbe consuls iik Spaujei en ouno sctiip iianr tie CautRbriscbe kust m eendcu Cer besotijeruitug der ItnliAauitcLe ondenluneii aldaar Malta 3 Augustus Hei Lnjcp che eekn It n de MiddeliAiidscbt Zrc ait murgpii luun HtrcLlonn BdrlliOt 3 Aug i e Gerut iiaM t einiictitig i te 0 mstaUfreii dtt de Bis chup vuu Br iiu natULns de rui8itthe bi8Mhop eii hui de I ruisische re eenng ei ue verkinnnti faeelt KcZondeu luhoudende dut ue k rk 7il1i Kiel kau oiiderwerpcu anu eeu ijd ge stints watei eu 81 a sbesiuiteii umtreut kerke ijke aken eit dat al eeu de pau aau de ref eerii ouder Hftir faoig tan bet kcrkei k begiusei bevoe j dbeid kau vrleencn pmtreiit kerkelgke aangelegen beden Hel mil laierie heeft bierop ailecu geantwüordt met ecn Iww s vau oiitvjugst Bt UBSel g Op bet internationaal congres dütiiKieh twee mceuingeu Tuor Lenige leden waar uder Uuslaud scbijuen le verlangen dal ieder boofd luk aitbaos wat de im en bedoeling betreft Ml worden aaugenonien Do overige iedfu diBreïitftgen nchijuen meer utgeuoueu met btt denkbetld van btb c Jiuitc om de berandsJn utgeii te bepalen tot de krijps geuin ctien de iif uienuig der jeneefsche conrciiue bepnaldelgk mei Lttrecking tot de ntutrale atiUn n an ere dmranit verwante ondei wt rp ii Ue meer derbeid der Wnsteiscie Mogrudheden en kleine sttteu i iin laatstgenoemd i voelen loege Unn Kl0l 3 Aug Utt eciie goede bron wordt geweld dnt de NmUiliia en Albatrosn beiden bestemd voor een kiuistocht tangsde bpaanscbe kust tn dieust u gesteld het ecrstgCDoeinde scliip vuur deu tgd ao tuee jaren bet andere vour ten jaai Vergadering van den Gemeenteraaa Mftoadng 3 Angustu TegBQvoorilig de hh Remjr Toori Viruly Piince Luyten aü Vreamiateo van Istiaatm lost Droi t Messeioaker Hooyenboom bamsom eo Mrarer De heer Mi tier had hennis gege tn de vergiMiw iiift niet te kunuen bijwonm D DotDleo der vvri veigiMlcnng tsoidtu f elezeu cage rrestcerd De TOor itlLf dcrlt mode dat de beiormJe rr entesaen over het beetrdeli ifchii s dit betrekking bebbeu uangriioniPD Notif B au W ditneu lo de reltening vau ont nnfï8lcn en uitgaven over l 7d die Hoi dt gisield in haudeii a de hh rürtuya Druojjlwver vau Straauu ea Poet Dr a B eu W itiUeu voir om de poit der begrovtiog hoofde Jgke omalag te verhwugLo mU ƒ 2000 tot b atiu tiii j aD bet toegevtane egfcr voar bet grills verkrUfLbnui tdlcD vun geiDirerd drinkwater natirioede de vt rgaduriag genoegen netnit Iitgekuiiitn E1JU de rtkLUiugeii van de beaiurru diri esub idieerdeiHsteUittgtH vao neldadigheid loor 187 $ dii ordtn LstcU lu hnudtn au dt bh 1 hij ten Miseeiuaker iii Siravtr luvgtbjks de rLLentng voof de dd ichuttirg onr 1876 dia rdt atild lu baud d thü de bb Frioct vau Vnii iingeu CD Huo i nbooio Ëent missive van bb librg otecstereo daarbij tuan den li J7 exeinfiUreH van dea Huuwen catalogua dtr hbf ui t CD Qiltotrig ra ipurl oiutreut d rt dt neu aaroia iMl 4en weuscb dn raada is afgeweken otn de vervaardiguit vas d on atalogna op te dr gcu aan d bh Scheltema cii I tbhen off 4e vour siilt tour dit oor nottfitutie aaa te nemen de Kcr Inijlen brmgt hulde a n bh libryemeestiren voor t itgibraeht rapport weuscbt talka U r vi ie gekgd te bt Fene misaiVL vaa de commisaie ver de muziekachooi die au als aoodanig haar oulslag Oiemt ea volgtus het regltaiLDt ecB dubbtUtil v u perauuLU awbiedl oor diL bt trekkiufi aaroii gepUatdt zgn du becren II P N Koeroaus di U Inlins vao Goor N Irai 9018 bnil en G C Fortuijii Droog lecver Th van tjehonnenburg en K Mars C C H FriucL n Dr H Wflt el a c lepper H W G Koning en P 4e iawg Eeu adres vao dvu biugiracfater Oortmaa 4aarbg vtfaoe keudc vtrhooging vai tracleuieut woidt gestild ia banden van B CU M oiu te bibaiidclca bg de b f routing voor 75 Aan de orde ia bit rapitort der coniniissie vju fabricage op het vetsoek vau de haeren Kaptgin eu Nii virtield om conee sie voor het leggi B van eene drinkwaterleidioK Int nj MHt dat strekt lot arvrgsiog tan bet verzoek uit hoofde vaa tfl geriage ishcbtngeu vaa bb coaccsste aoDTragira u aaiiu fvTMS te keanen vrordt gegeven dat de gcmreute fouda naar iMicn van B ea W vao te geringeo omvang ia o de exploitatie eener waterleiding te doen slagen nordt ter vuic gelegen ea zal in een volgend ar dezer cuarant v i heel norden medegedeeld HalMport dt r CQtRmxttaé belast met 4e voorloofi e p nrmHif £ r rakeniagen vso de beataraa der gesubaidicerde Iiistelltqpéi tan yeldadigfaeid het rapport laidt gaiutig ua oeue kleine opmriking wordt voorgeatind die rekeningen on der daukzcggitig iB d rendaoleu goid te keuren De formatie aeiiar HnbeveUngsbjst ter benoeming vaa drie lidea in bet cgllttgMi a wttera kitrop ordtn gtpinatst de Ui F oê i i Braggaar W Post Drost O A Oudgk h boorevaar ca W Brand van Straalea D oorzitter stelt voor in de volgeode vergadering over te gaan ot de beiioamhig vao vijf leden voor de gezood beidsruaiptisate lf fccer I ugten lag gaarne gevraagd of die bieren uu Dog bd w beslutt b veu volharden dit lukl eenige diKtMia w i aarnn weid besloten on tot d bcooe inmg over c i a Kiets eer aan da orde zgnde wordt de vergadering ge bloten Aan het Bureao van Politie gn in bewanng de aavol nd ui dexe gtOMmU geronden roorwerpeo een geld een onderstuk an een gouden OORBEL en drie snoeren KOKALEN met zilveren ÏIAKEN Burgerlijke Stand Ghiorin 31 Juli Klaas oudtrs K Jonkheid ea A Blom Rika onders J van der Steen en W J Heerkens 1 Augustus Pieter ouders J H Kooien en P M tan der Npilt Jeao Pierre ouders J P Delchambre en N J Inivirreus bristiaan onders M de Jong en M Jansen Kfi iitr Joannes ouders L OviHii DhN 31 Juh J van Vlaardingen Uw 1 Aug h A brie a m 2 L Bugtelaar 10 j 8 J M vau Waas 1 j 9 m L P Wiezcr 5 w ADVERTENTIËN Voorspoedig bevallen van een Zoon S E WELSCHEN RozESTBATEN Gouda 1 Augustus 1874 Bevallen van een Dochter A VAN VEEUMINGEN geb VAN WlJNBAARDBV Gouda 2 Angustus 1874 Voor de blgken van deelneming by hetoverlgdeh mgner geliefde echtgenoot betuig ikmet niyne dne kinderen uit Tong huwelyk den harteluk dank liBE UL HH mMEirasü De ondergeteekeiide beveelt zich aan tot het VERVOEREN van KRAMEN TENTEN en al wat daarop betrekking heeft van Qouda naar Rotterdam 3 3 van den BOOM Vracbtrjjder Goudsche Weg N U Rotterdam Een Vlas en Henneps ilniier bekwaam HEBBL AAR en PAKKER ongehuwd goed kunnende rekenen en schreven voorzienvun goede luformatien omtrent bekwaamheiden gedrag wordt voor PAKHUISKNECH f gevraagd bi H Th C HELLINGS BinnenkantU n 1 0 7 tff A msterUam AlCIOËNAAST SQON CHIRÜ MEC DENTISTES alle WOENSDAGEN te consnlteeren voor het inzetten van KUNSTTANDEN en het anrifieeren en plombeeren van alle ZIEKELIJKE TANDEN en KIEZEN volgens de Araenkaansche Methode Adres Hotel db Zalm Markt te Gouda EXTRA ZWAAR STROOPAPIER Goad Drak ran A Bruknu te bekomen bi Lange Tiendeweg te Gouda De ondergeteekendc bencht de ontvangit ener aanzienlgke party 1 qual PETROLEÜM HANGLAMPEN en PETROLEUM TOESTELLEN tot zeer lage prijzen en voor welker deugdMwnheid wordt gegarandeerd Ook kunnen er 2 4 3 SMIDSKNECHTS Plaatwerkers bfl den ondergeteekende tegen goed loon vast werk bekomen C van BEBKEL Kleiweg E 76 J M van Minden Gbïxamineebd TandhkïlkSkdioi Pubbele Buurt Gouda lei dagelijks te consulteeren tot het plaatsen van Kunstgebitten en Kunsttanden welke geplaatst worden op ZUIGPLATEN die dtor eigen aanzuiging vastzitten ook op Goud Cnoutchoux en i Al deze Tanden worden ingezet zonder de oude wortels te venvgderen en er wordt geen betaling gevordeid voor Gebruiker overtuigd is dat dezelve aan alle vérei icht n voldoen Tandheelkundige OPEBATIEN worden volgens de laatste Methode alt plomberen enz verricht Versterkend Gezondheidsmeel AN B ADK 1A te Arnhem CHFIKl NDIO OfpEllZoniT TXIOR Df R S TJADEN MODDERMAN Hoogleeraar m de Scheikunde aan de Hoogeschool te Groningen En Dr J A KAPPERS Ailaistent aan het Scheikundig Laboratorium der Hoogeschool te Groningen 0KVEB8KÜNDI 1 AWBBVOLEV DOO DB Afdeeling Arnhem der Nederlandsche Maatschappg tot bevordenng der Geneeskunst en verschillende DOCTOREN Vele Lijder aan tUehtt eptj rerterwg zwakke magen of borelhoalen vinden zeer veel baat bn het gebrnik der FfiOMENTINE enz Ook wordt dit allezins versterkend middel om haren Ugt verteerbaren aard voedende etgenachappen eaiuiierhetdvan maak met groot succes aangewend by de voeding van Kinderen en Zuigelingen Verpakt in Bussen a 1 en a O 6U voorzien van Gebruiksaanwyzing en Attest verkrygbaar in de onderstaande Depots te GoudahuP J MELKERT te sHage by SNABILIüi te flo rrfoin 1 by S J G WULFP en H J d RICHEMONT te Leiden bn de Wed BOSCH en FISCHER te Alphen by C GNEKOOP en verdere bekende Depots m andere plaatgen ♦ ti fi i iT N 1552 VrUdag 7 Angistns GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverteotieblad voor Gou a en Omstreken om dasraan te ontkomen vow Spanje geen andere weg open dan zich te werpen m de armeu der monarchale regeenog van don Carlos I Intusschen spreekt men hans weder vaa eene bgeenroeping der Cortes als bet eenigs middel om aa bet inisterie dezen stem der wettigheid te gavea Maar als de vertegenwoordigers dos vulks bgeea tgu dan rsl het weder bigken dat men het in geen enkel opzicht eens is en de ateon diea de regeeriog daarvan zal ondervin den sal neb wel weder oplosaea ia een uieawen staatsstreek misschien door ten minder belangeloos a n dan generaal Pavia ten uitvoer gelegd burg en weth reeds eene aaubevehug is ingediead tot benoeming van andere curatoren Eenige heeren te Scheveningen hebbeu bij adres aan den raad hunne adhaesie betuigd ten aairien van dea aanleg vaa teen spoorweg alduar terwgl door gedep staten dezer provincie naar aanleiding van het door de geweatelgke vertegennocrdigiug ter leende subsidie voor de op te richten haven aldaar een schrgven aan den raad 11 gericht BINNE NLAND Overeenkomstig de wet op ds besmettehjke ziekten heeft de bargemeester vaa Utrecht bekend gemaakt dat uch op 1 Augnstus jl daar eeu geval van Aziatische holera beeft vooigölaan QODDA 6 A0OII8TCS I In een bg het departement van kolomen ontvangen telegram v n den gonverneor geueraal van Nederlandsch Indie dd 3 dezer wordt het navolgende omtrent de jongste gebeartenissm i Atohin bencht Te Telak Semawe westwaarts higkens het m de SiaaUeourmt van U Juli bekend gemaakte tele gram een oortogaaehip met Obuirokar gezonden was waait de Ifederlaadsoba vfa f Moesapi ten oosten van den mond der Atchiiirivwr is door onze troepen bezet De lumpong Socnan 1 genomen en ook bezet daarbg zga 6 der onzen gedood en 17 gewond Waaronder de kapitein firelaer en de laitenants van der Zee en Krijgsman la de bentmg werden 7 lIgken gevonden De geioadheidstoestand laat veelie wenschen over Sl Ct Het besiaar der werkiariohting tot wering der bedelarg alhier heelt in dwsk oat aogeH ét som vaa ƒ 8 S zqadeftetariÉe A htiiinihiaiht ww het iHatnaeena ea aattvaau toig ui de Goawe I in Mei jl In de openbare vergadering vaa den raad van atete aideelmg voor de gescholen van bestaar zal eerlang behandeld worden het lüroep van J J Sanders te Oudewater van een besluit van den Bargemeester dier gemeente waarbg vergunning ia geweigerd tot het doen opgiaren van eeo Igk en het vervoeren daarvan naar de lataelitiache b raalptaati te Gouda Te Haastrecht is lot geneesheer benoemd dr IdenI burg te Aspereu Naar eene correapondentie uit die plaals aaa bet recMtc Ai iWteoordeeien schgnt die keuze eene gelukkige Bedoelde corresponilentie luidtDoor het a e vertrek van onzen teer geaohirn eu algemten beminden geoeetheer dr Idenburg naar Haastrecht Igdt ona dorp eeu gevoeligen slag te neer nog daar dit vertrek zoo plotseling en ouverwacht IS Wg verliezen eu Haastrecht wint door zgn heengaan van bier een kundig ervaren geneesheer die zich eu als zoodanig en als menwk in ieders h rt eeu vaste plaats heeft verzekerd Aller achting aller vriendschap volgen hem naar tgn nieuwe standplaats Wg weten niet wat zgue beweegredenen zgn om on te Tcrlaten en Haastrecht te kiezen maar ieder betreurt zgn vertrek Wg tallen zgo gemis al te spoedig ge voelen doch kannen niet anders dan onze beste wm sohen voor tgn welzgn bigven koesteren Haa trecht tg geink gewensoht met zga aanwinst en schenk hem ruimsohooU een verdiende hoogachting engen geah id Van de gisterenmorgen van s Hage Rotterdam en Goada vertrokken pleiziertrein naar Arnhem maakten 1700 personen gebruik Men verneemt dat thans te s Gravenhage beriolit is ontvangen dat Z M de Koning den 19den deter maand uit Montreux de terugreis naar Nederland tal aannemen toodat Z H den ÏOsten Augustus ia de residentie wordt verwacht De persoon van O uit Maurssen is Maandag ter be schikking van den fficier van justitie gesteld wegeas het leggen van een hard voorwerp op de rails vaa den Rgnspooriireg waardoor gevaar van menschenleVens ontstond De bedrgrer is eeu 17jarig jange hng men wil dat hier aan verregaande baldadigheid te denkenizg Den volgenden dag is hg echter we der op vrue voeten gesteld De ZuMcz Nutaotboie dnngt andrrataal aan op de gemeeaschappelgke wering der Belgische centen I door w erl verspreiding de speculanten eene ongeoorlimfds winst vaa zes teu honderd behalen en met welke vodral onze zuidelijke provinciën zoodanig overstroomd tgn dat men onder de tien centen er zeker zes van Belgische afkomrt vindt Alleen door eradrachtig de aanoemiDg te weigeren kan uen de vreemde indringerl weren hetgeen wel in den aanvang eenig ongerief Veroorzaken kan maar toch niet meer doa billqk IS Wie helpt daartoe een handje vraagt het ïisrikzaesobt b Ud Dinsdagmiddag het een jong meisje op Sen Voïtenkant te Amsterdam een rgkedaalder waarvoor ze leto ging inkoopen op straat vallen Toen ze het geldatak wtlde opr4pen werd tg daarin verhinderd door een man die haar tegeubield den rgksdaalder wegnam en dien in den tak stek Op de vraag van het kind ondersleand door eenige ooggetuigen om haar eigendom terug te hebb hield de man iich also hg vaa niete wist Gelukkig daagden er spoedig een paar agenten op die de taak onderzochten den rgkadaotder te voorsohga brachten en aan het auiqe ter hand stelden en dea maa onder de torjaiohingen der ent sUnders naar het politie barcel voerdao Door de aanhoudende droogte waren pattea en regenbakken op het eiland Urk ledig toodat er groot gebrek aan drinkwater hserschte Wel werd er door sohepeo in de kiel of lo vaten water uit deo IJsei of vaa elders aangevoerd maar dit water waa bgna ondrinkbaar en hoogst nadeelig voor de getondheid Toen er zich Woensdag eene regenbui ontlastte wat dan ook jong en oud in de weer met emmera ea vaten om zoo wemig mogelgk verloren te doen gaan Het aanhoudende gebruik van allerlei untniver akwater deed zich in de laatste dagen reeds gtntelen door de vele gevalleu van diarheeen die op Urk voorkwamen Donderdag deed er iiefa eelfs een geval van inlandsche cholera voor De toastaod van den Igdn is echter niet ongunstig Het door den gemeenteraad te s Hage aan heereji osmtoren van het gymnasium gedaan ver ek tot te rogname van hun besluit tot het nemea 8 sohgnt dat ooilegie nie tot intrekking te hebbeu be wogen Volgeoaiae missive toch eergisteren bg den raad ingekomen volharden ouratoren bg het besluit om himnc bettelkuig neder te leggen weshalve door Ongeveer vier weken geleden was eene damentet hare dienstmeid naar Wiesbaden vertrokken Vodr haar ven rek had tg haren huisheer al de sleoteb der kasten algegeven Acht dagan jater ontving dea eeu uit Wiesbaden afgezonden telegram van t jin huurster waann zg hem verzocht hare dienstmeid die den volgende dag bg hem zou aankomen de sleutels te overhandigen daar deze eenige benoodigdheden die men vergeten had mede te nemen moest halen en naar Wiesbaden verzenden Zes en dertig uren na ontvangst van het bericht verscneen dan ook hst den huisheer goed bekende dienstmeisje Hg gaf haar de sleutels en na dat zg ze gebrnikl had pakte tg de kostbaarste kleederen tiWerwerk linnengoed enz bgeen het een rgtuig halen stoot de woning gaf den verhaurder de aleutels terug en vertrok Ëenige dagen geleden nu kwam de dame uit Wiesbaden terag en verwonderde tich met wemig toen baai httitheer vroeg of de aeid wéér bg tijds