Goudsche Courant, vrijdag 7 augustus 1874

in Wretbtilen wu teruggekeerd Hat A hImI ward vctdm opKetost 1 e dame bad hare meid reeds rier dageii na hate ankpast in Wieab len wegens wederepannighettl uit h ire dienst ontslagen Vete had daarna een telegram verzonden ivaa nanr den verhuurder geganii en in het bezit der aleuiels hnd ri de dame bntoleii Uet outvreemUe bedraagt ai f ereef 8 0 gulden De g o li4er 4jier S Sehotti r ji 4 S dslcho4 aan de vut te Uotdrecht heelt onder de huugate klassen zyuer school een kiuder veraeniging opge richt die reeils 235 leerlingen als leden telt en die ten doel h ft de veruohting der ledeo gelylien t ed ie doen hyiiUeu net de nitbrqjifg an ut onc fwgs De stataten dier merkwaardige rereenigiog zyn te volgende Art 1 De vereeniging heeft ten doel het be hermen van dieren en eena anders eigendom en bbt bevorderen van al wat fatsoenlijk en knap staat Art 2 Tof bet mishandelen van dieren wordt creieHd 1 vermaak hebben in bliude Vogels 2 k t uithalen van vogelne ien 8 bet martelen of pfauigtu an dieren door ze te laan doot ze de TieuKela of paoten uit Ie trekken euz euz Art 3 Tot het bederven en benadieien Van hrt gueJ vaii ecu ander wordt gerekend 1 het besclia ligen vau ge clindeid houtwerk dqor er op te sclii eti of te krusBon 2 het zich toeeigeneu van eeiii iidcrs gucd tot het iniuste van wharde Art 4 Tut al Wit onfataoenl k en niet knap atnnt wordt gerekend 1 het zingen van gemerne liederen £ btt mtapiekeu van onzedelijke of cubetamelijke woorden ouwsaihe id spreken snoepeo onbelerfiiheid lu pieken en doen fit ongehoorzaamheid jegens ouders of ivyzere lieden S het overlant osod eu aau andere bewoners door werpen net ateeuen enz door nuodeloos b lleu kloppep of eeuig misbaar of ge edreeuw aau de woningen 4 bet naroepen of beleeiligen van wande aais het schelden vaif gebrekkigcn of ongelukkige lieikn Act 6 Die lid wordt v tbind zieh on alt voorbeeld te zyu lil iiefdergke behundeliog de dieren lo hot besrbermen van hel good van eau ander n lu hel bevorderen van I wat iitsaeiiluk ea knap staat ea teekeut daarvoor Alt b Die niet blykt t voldoen a art 5 kan geen lid der vereeniging blyvea Art 7 De leden knuoea vrgwdlig teta bydrageo i t aanschaffisn van geschriften ens Hierby beeft echter de heer gohotel het niet gelaten Overtuigd dat sp ana jafaeid de moeder v uorde en allerlei maatsctappelijks deugden is heefthg eeq eehoolspaarbank o igerigf waaraan reedsS80 a SUO kinderen deelnafitïn tt waardoor rerda 100 op de spaarhcnk der Unatiehappg tot Nut Van t Algenten is uitgezet Zaterdag it ta t Hage de jaailgkaehe vergadering der Nederl Dantonderwgzeisvereeniging geopend Uet balangrgkste vau bel verhandelde is wel de aanbieding tan een nieowen rondedjuSk die door de aauweaigeu met de meeste geettdnft e l begroet en dia gedoofit werd nel den naam van La üeiuc Dit knutistak it uct het werk van e u oudcrwyzer tBMt it ait het ovarii van veracbiileade peitMea voortgesproten hetgren zeker den duulf van de waarde niet Hcinig verhoogt On die reden kon de uitgaloolde eerepei ning nii t warden nitgtreikt De rol gend bgeenkomat zal te Arnhoib worden gbh adan Tb Dordt willen een pau hteren eena Maalachappg oprichten mat bet doel n iitQ aan de deelhabr bars vil ta keereu bq de gaboerl van het eerUe kind zoo aamelgk van bet ec tpau de man au de Trouw beidau op zeveujuigen Ibaftgd door betaling van een vaste premie led z n gewoideO limt wil daardoor dan niudereo stand teganoat konen daar zagt men aerat bet hawdgk au d 4i de geboortu Tte ha eertte kind velen totr arnocdo brengeu lieer dan tieadniUBdiienMieo hebben hal Lniiierfeest te Sooneberg ki gi naoadii dat ZatardAgnvond een aanvang nam Eatratmuteu reden van Cuburg en van tnaer d twititigv m o ta dea ontrek troomde de iandelgka bavolkiair samen Uartog Oeorge lao Iteiuingaa vertoeiüe de biide berbeig waar Lothtr in ISSO m kat uaauriKa dorpfo Juden baeh ziob ophield Hel eigenJiijlR lutbatfeast begon cettt üoadafnorgeu Ta aeka luwt werd r in da stadskerk eeoa Katholieke godtdlenatoef ing gehouden des avooda werd bat feest door een Proieataataebc gndsdieosloefeuiag gealotua men wüde daarmeda d reice ran Tbfinngao voor en n de hcrwuniBg aaodnideo bca mwiddags ta twto nar bagon h feaat op den Sehonkarf di den bttgwhtigea sfclargioud ▼ on Sonuebeig V9tmt aar talntbs taoteu en een anagene waren opgoaiagea lu aan dcT tenko g en een dorps jatrnarkt in LaÜaa fdagen roorge stdd Tetiel kwais vergeuU no toi van monniken tot verKhillcude ordan babaotande ia do tent vaar aan acbrgvcr voor en groot gtliUwt at die bat bakende O isohrift droeg SvbaKl daa GeU in Kasten klingt Pw Batle gleich ziun HiipiMl spr igt Deu schrgver deelSs allaatbYieven uit aan de monniken die hem hielpen en nam geld van hen lu ontvangst De monuikeu verkochten vrg wat zulke afiMtbriaren aan d bevolking Tttsel werd vo9rgiJa ld door eau boei verkooper tt Sonnebrr Neamau genaa ad diq w tkely k deze rol met buitengewooi veel tlleut rervald heen Terwgl Tetzel eu gn mouuJcea bon haadat drsiait werd daaraan plotaeJing eeii eind genaakt door de komst van dr Martin Luther Hg werd door Me anchlon Spa atinu8 eg anderen vergezeld door lansknechten begeleid en tgn konat we ddoor een heraipt aaugekoudigil laitber en ds zljuanroden op een open boercnwagen Zgn rersohguingbracht groote beroering te weeg onderde partg vau Tetzel dic schoon gedropgrn en mishandeld door bet volk hun krnueo geldkiat en lusignia m v ilj he braobtep Toen zg overhaast de vlncht nameu wefiea tg door Luther s speerdrogers en het volk acljtervulg I Na een hevig gerecht betwi k duurde tothet dal was bereikt gelukte het de ijo ia tateu ei van de schat van Tetzel meester te maken eu dien 10 triomf terug te brengeo Het was een zeer woeligm lu de hoogste date opwindend tooneel Lnthersprak toen de ounetelgks schare toe v eau v f hevenheid naast het Luther s hula en w d net grooteaandacht aangeboord De groote hervormer werd uitstekend voorgesteld door den heer Albfecht den Cretans van deu schouwburg te Cobung De verzamelde menigte hief daarop de grootsche Lut erhymne aan Ein fetter Buig is unser Gott De echo der onliggende bergen werd aau alle kanten door die tanenwakker geroepen Eg dit deed een iqderdaad keerlgk elfect Diepen indruk maakte bet schomyspel dier talrgke menigte door de groote vérscbeidenueid van kleederdraeht weid die indruk nog verhoogd Hetleest van Zondag werd in deu Jndeubbchel dorpsherberg met een Fettspiel gealoted 1 1 i j im 351 Oiij O iSr I E Nbetreffende de aaoTrage om conC0SS10 voor den aanleg van eene dtriakwaterleiding te Oonda door de Heei en A KAPTUN te troerden en J B F JH VB Qmji te Rotterdam Mfit betrekking tot de aanvrage om Conoetsie voor eene drinkwaterleiding te Gomla door de Heereo Kaptgn en Ni vergpld wordt heripqeri dat dep 14 April jl door b n eau adr s n dfjp Gam Dleraad wwd ingeasundau kaodaqdis vanjoek oot wttlnitende concessie xag eene loodde wi tnle d pg iu d n tgd van 99 jaren Bit stuk ten ISne van behgt ea raad in onze banden gesteld zyode besloot de Commissie van liib iCdge ohi bg de weinige mschrgviilg aan het adres gegeven i Oorloopig met el log op het grootebelang der zaak te oiidenëekeN wu ui andere gemeenten bg de aanvragen oA ïtmeessie woa rooral rgaan welke voorwaarden waivn gsttetd of door de aanvragers Waren aangebodeu en Voorts om adressanten uitte noodigen ban slan duidelgk te onsobrgven en de voorwaarden t uoea ke hbn trairtip tg deconcessie verlangden Op die Bituuudiging bg tehinreu tob dec 19 Uti werd ontvangen eene missive vu gdMssinten van deb 8 Jung daaraanvolgende daarin lutededeereudc dat het plan wts het water in ié woningen te leveren ter hoogte van 13 M f P iA ie betaling zoude wordeu geregrlj uaar de grootte van bet fauit en van dr daarin uitgeoefende eaik Ifat de plaats van watiruening nog met detnitief bepiUld wat en dat zg verzochien m de Vergbdettne del Cönmissie van fabricage te worden toegelaten teh eiude vèrdera bgniiiderheden te kunnen medè deleM Ëebige dagen V 5 Jr dat dit kefrr van werd afgazonden liragt 9a Heer Nievfergeld Vg onzen Voorzitter en den Geneenté Boawmeester eln boiaek eb deelde in korte wOordeu nede dtt het aditstanten niet anders t doen was dt n on Itene Ver rfnAtW ende uoodige hulp van den Gemeenteraad lè vercr gau um onder d è straten en zoo nöodigf dbor de grt UB der gemeente osphalten en gzeren buizen voor eene waterleiding te leggen pi ti d eqi en de plaatsfpg dëf piaobuife afl mgei vi i ee jtki ndi onderzoek van het water u t 4e l t e ilaf zg voornemens waren eene voortdur oe waleinezorging tot 18 Ut boven A P daar tt t l l w gsb ursp g ia ho g rsservoir of w ert ren grbiH f gfJ fW z u le word ft dat t w tef gez i efi4 da pa get Wi ra 4sr dpijr to w in et iauMn t ajirigt Tolgena het sys eme libre zonde g Wvfrd c d w der conoetsie op 99 jaren gestehl worden Bv de Haar van Echte pugtaf W 4 B Pflff noteittaot waren de plaane on da J l gM ffit UH de nt woorden op aeiugt BODdgliM t Uu vragen meende de Voortittw M A t Bo vilPtster te kunnen opmakan dat odresaMtM Iwt oqg gdiieq o M roorloopige Coooesn Oeiioeg aam is het bekend dat da aanvragen van CVncestie veelal worden gedaan door ntsoneo di viSiSr de uitvoering en exploitatie de voqrlöopige Couosssie aau derden overdoen en op grond daarvan meende uwe Commissie aan adressanten de beautwoordibg Van ranig vragen ta moaieu ve tto alvorens ar sprake kau zyu om aan U ecnig rouistei te doen De beavtwoording der rolg de vrapn t naar ona inuen ta wanschen over 1 Op de vraag Uil welk gedeelte vandenvier de I ssel het watar zal genomen fordea positief op ig geven wordt geantwoord i 0p deu Noor delyktn Oever der rivier ten N W van de boileg plaats Usseloord Ons kont bet wensohelgker vuor de prise d eau te bepalen op den N Oever der rivier Westelgk vau Moordrecht i De vraag of het door deskundigen la uitga naakt dat het Scheikundig ZuiversQ van waier op groote schaal kan plaata hebben worUt beaat iVourd nel ja want bg raadsbesluit der geaieente Rotterdam is vastgesteld dat Igdena eaoe epidemie het water door Chloorgzer zal gezuiverd worden e Om het altgd gehuiverd door de waterleiding te leve ren werd afgestemd wegens de aauzienigke kosten Zgn wg wel ingeliofat dan is dit adtwoord ninder juitt In Botterdam toeh is eene Commissie benoemd on te onderzoeken of bet nogelgkisop groolesokoaC water door chloorgzer te zuiveren en het rapport over dat onderzoek wordt nog te genoot gezien of wel IS nog niet openbaar genaakt 3 1 antwoord op de vraag in welk gedeeita der st id de inngiing waarmede de buiileiding be doeld w rd zal worden geplaatst kont ons mede ouvoldoende voor Mondeling deelde de Heer Nievergeld nada dat het voornemeu bestond da buuleiding door de gehaeta ttad te leggen De antwoorden op de overige vtagen kunnen alt voldoeode beschouwd worden Bg tohrgven van 13 Jnlg II zjn ooa odresaantau nog aenige vragen gedaan Op da la vraag Uit aelk soort van pgpen tol de wotarleidiug bettaau wordt te keuneu Kegeven dat ze eeu weerstandsvermogen zullen hebben van twaalf atgsospberen alsmede dat zg vau genengd materiaal zullen zgn als van getrokken ijzer ge goten gzer aspbali tin en veriiud lood Uierop noeleu wg bemerken dat door ons zouden worden verlangd getrokken eu gegoten gzereu buizen voor da leidingen in den grond voor de aausluitiugiu kan vau iin an vertind lood gebruik genaakt worden De Gemeente kou uoeb i tg zieh voor eeoa zoo gruota zaak niet onderwerpeii aan het nraten van provven aet oaphalteu of geaspbalte rde papieren baiuiu Op de it vraag Op welke wg e en tot welke boi e zal bet wotar in de woningeo gebragt wordden wordt geautwoord Tot op da boveuverdia ping van het boogtte Burgaiwooahuit doer middel van atoom Ia d t antwoord wordt van geen hoog reservoir geapioken eu ar bigtt daaruit uiet dat da adreasantea etne ooitdurendt of tuaaohenpouzfuda watarlevering tan doel hebben Aangezien eohter eene voortdurende lavenug door ons verlangd wordt hebben wy getracht daaromtrent mededeeliiigen te verkrggen ea zgn wg logaliobt dat bg eene voortdurende lerering of bg eene waterleiding volgeus bet voortdureod stelsel een hoog reservoir eene groote behoefte it Wal u waar er zgn waterleidingen vau het voort durend tttlttl zooall da door da adresaauteit woartahgnlgk bedoelde doch het is gebleken dat da levering van water niet altgd naar weiisch ging het welk aan bet onvolkomena van de waterleiding wordt toegaaohoevto veroorzaakt door etne te geringe uitgaaf toor den aanleg zooalt door buizen van te geringe eoptoiteit ao door gaea hpog retcfvoir toa ta patten Op da 3a vraag tot welken prgs tal het water galarerd wordaa u bet gegeven antwoord meaa ouvoldoende r Volgeot onzs meeniug mogen wg nimmer tol bat verleenen van aooeessie adviseren zoolang da noodige waarborgen ontbreken om de inwonen tegen eenen billgken prgt van gezutvcfd water te voortiea Op de 4e vraag tot weiken prija zal het water gtkiverd worden aan da liefdadige gestichten is bet Iniwoosd dat dit bg overeenkomst geregeld wprdf evitneeqt nÜt goed te keuren an op de Sa to 9 vraag znilao er popp tpt l goffleau gabnuk worden gapbutot aq zoo ja toi wclkiw prgs tol aldaar w tar verkrggbaar zgn l ul k t antwoord i Keen doe in de hifiian v dflf w kandau ttond hUcu kranen W9rd geplaatst eo kat yttéma libra ook dt r wordtn toq êpaf i 9iu tiaa cents per week eu par gtmn voor eigen gi bnuk Waouigen dif eanan ge etniehapper f itgug hebban aan d pablieken straat noq s po tea gangen enz wi cdan m bun geh voo zifo dook niet tfwndarlgk fWeiiMht Iwt bettwir dor geawente p MlsIn P9 pen of staadpijpfn foo zal de M itscbappg lUadaarsull n t A Vergoadiifg van da onkosten der plaftting O het water aan de gemeente Wekenen tegen deu ptfas van dertig ernts per kubiek netar hetgeen overcênkomt oiet een halve cent per euii er De hi veelheid gebruikt water dier pompen zal wordeujierekend bit de drtikkiiig eU de uitvlorijiugs op ing b vir lürni wt oii u i V u K Hoewel de prgs van éea halvejOe per ani niet ta hoog u meeueu wg dat waaneer de geluiltt da kosten van bat watar betaalt er genoag gap lebiruik van zal wordrn geuuaki doch moet de betaling door de gebruikers geseliieden dou zal det debiet gering zgn Indent da oorrespdudeatie met adrettautm hebbea wn zoofIs bierioren dpor ons we d grt y eeuige gemeenten waar aanvragen om concessie werden ge daan oen onderzoek lUg SUld U moagelykbeid om daarom ent lulicbtmgen ta verkrggen heeft eeiitu geraimeu tgd doen verluopen en ia oorzaak dat niet Vroeger versbot van ons onderzoek werd itgebri gt De vwkregen in ichiiuKcn zgn a s volgt J 1b s Gravenhago zgn op de door hi ge eetitebestuur bekaud gemaakte voorwaarden verschillende aandragen eener driukwaterleidiUK ingekomen en niettegenstaande son ige dier aanvrweu voor die geaeeoie voordaalig waren meenda de MBctnterood toch op advies vau deskundigen den aanleg eu de exploiiatie vtn eene drinkwaterleidiUK met aaa particulieren te mogen overlaten Het gruutatiB hehug der burgerg eene Koe Ie en geuoejizama levering van ibater gaf aanleiding dat Idoor baalotaa ward de inngting zoowel aanleg alt exploilotie tot aeoe geneenlemri tuig ta maken waaraan ook reeds wat de aanleg betreft gevolg is gcgexn 9 lu den Gemeeuteraad van Botterdam werd betloten de waterleiding lu eigen bebcer aau ta leggen an te exploiteren uodat alvorens de lugenieor odviaeur en da Directeur der Gemeentewerken oa doelmatigst bekende waterleMingeu hadden bezocht Het rapport dezer Meeren teer uitvoerig ea awt de meeste naauwgezetbeid bewerkt kan ia veledeelen dienen tot aiaatitaf voor keUeeo hier ter stede voor eene drinkwaterleiding noodig it Boveugenoeatd rapport overwegende zoonada bet voordeel ceuer Gemeeute inrigt ug noiteo wg erkennen dat het voorstel betrelfeude eeu eigen aanleg en exploitatie zooals het aan deu Baad der OeoMonte Botterdam wód gedaan den ueesten waarboig geeft dat aan de ingezetenen geAltereerd riviarwatar ia genoegzaraa hoeveelheid zal kunnen geleverd wordaa Het ligt dan ook in onze bedoeliog geen eonoeatie voor eene waterleiding ta varleenan maar waaneer cv kon besloten worden die onder eigen beheer daar te stalen u ta exploiteren onzen gepeenle bouwneet Ier pp te dragen eldart da noodigt ondarzoekiiigen te doen ten ciude hg lu staat worde gesteld dia taak tot ttfnd te brengen of wtl dit aan eena coa isaie ea deu gemeente bonwneettcf op ta dragen In verkg met dotk adIgen is ut a rgti 0 9d rapaori geMckeu dat noch de Lugktcke MylaeboMg m reaige oadara ai trage vofi cooo ie uli haltog der inwonert vtn Eottenltah ooi gzaaen waarborg gaf eu werd door deu Raau dier gemeeole tot het aanleggen en exploiteren eoucr drinkwaterleiding voor rekening der Oeneeute betfotci met ef M lag waarvao reeds is aangevallen C Te Delft adviseerde de Comnissie op de aaavrau om eonceasie voor een driukwaterlc ding door da Uetreo de Begt c s Ut da oot er iniirwurdhn ioD eenzydig en onbappihl waren dot oe tjmr Itlieve riftiug vab da adreahanten ten daidd Htim ket oog viel Zg zag dan ook in bei tragen van Dsdett InliAtingeo geea het n tte vaorded zoodAf vj om brèbdtoelrig gcHhr f m t dvarlkt voor ta komen adviseerde de cooeaatie met ta terloaaeo waartoe door dan Ganaentertad nat algeaetne atenmen werd besloten Kt bovengaaoande ini cktlagen te kebban varknigaii H bet onze overtuiging dat d taaleg aaner drinkwaterleiding door dt Geneente da pii tte waarborgen geeft eu acjiten wg hel ter fcareikina va bat doel dat met die lurigtmg wordt beoogd met jgendtn dit aan particulieren over te laten vooral niM met he oog op eene nitaluiteode CpneeMÜa voqr f jtren Vttf neBnen wg te mogen opmerken dat wonteer M e a iMnoeuie vo ir gasverliiiiifiag conoe ibftthdstAi niet vAldden oa h qn V lg iUg de gebraikart zich van ander licht lunacli voomeA iMtwelk echter niet het geval is kg eene waterleiding De ih i wiiftii n sn eeiinaal aan zuiver water gaéoou nlléa by de minste vertraging in de taveriu daarTtt lacer nadeel door het gabrd ken van graoltwataf WdtrviBden dan thaus UK een nanoieel oogpunt betohouwd kfmeo w klar tot de overtuiging datdaaaologen de aiploi Wit en r dHi kwtterltidiug onder eigen kabofer df lAiitleelakroohtaa dezer gemeapla var t bavstgoaa tf daarvoor knel grond temgdeinatn vaotai éutm wgiin kgr veiji j van J5 Stat gj miMre fól onderzoek vau drtnkwifter lezfn dat aterle diugen ait een geldelgk oo piint beschouwd alleen 10 toepassing te brengen zgn vopr Gemeenten van eene talrgke bevolking minstens 35000 i 40000 zielen waar door algemeen gebrek aan goed drinkwater op een rnim debiet of dealneniug gerekend kon wordeu en dj prise d eoo op eeu niet ta ver golegan pool te vinden it Mogt aave vergadering id weerwil vaa de opgaooamde bezwar tof bet geven eener voorloopige concessie besluiten dan adviseren wg dsaraaageeo uitvoering te geven dan na vooraf de voorwaarden voor de ta rerleenen eoncassia door bevoegde deskundigen te liebfaen doen opmaken en die altdan den eoncetsianaritaen aan ta Bieden Wg meenen echter hierbg U de opmarkiog niet ta mogen onthouden dat voor het opmaken en het daartoe noodige onderzoek aaoaerkciljke koaten zullen gevordtrd wordeu Dl CoMMmil VAV FaWSlCAOK Koloniën OOST IMOie Het aailioverzicht van het D v if I bevat het volgende De awil van 14 Mei nit Nederland bracht hier de tgding dat de natidnale gift deu koning den 12 Mei tn de Nienwe Kerk te Anaterdam aangeboden door Z M bestemd was voor de in relieden van ket ladnofah leg t Dat bancbt keeft deu aangenaameUa inflruk geoü t en op ateav dep lakt doen bewonderen waarmede koning Wille III goedheid en waordigkeid weet la veraenigaA Door de plaotselgke eomaisaie van geneeakundif onderzoek en tofvoorzicht te B ria is gerspporieard ea la ket regeeringshlad bekend § emaakt dat de cholera daar ter stade tlt gaeiadigd Inn wordea betchouwd en er geen bezwtar betloat op ket Ut reiken der geKjndbeidspassen te bervatten Wegeai loAvaardig gedrag lodens de joogtte oalusteu in Benkaalea zgn aan vanebiHande ililaadtcke ambtenaren in dat geweat tdveren eo broaxen madaljet uitgereikt Vaa At ui It ttdert he vertaekkea dar vongt ail geen nieuws Uet deukbeeld van dea liit ter zea Ie kL C J Mariukellc een gedenkteek i op te riobtaPi f gdaan de rugafaebteait van eenige kr jgtbra4d rt die f edureode de Ie expadil HtJMl k i AUjin au graf voodco ii ik t venrezealukt under awdewarkiug van dea lait ter zee Ie kt Hoc Leod onder wient tocnefat aaa koord via Zr Ma stoomschip Ztetaai tu raad van Atvm een gzeren kruis werd venaardigd S roaten koog eo over de armen 3 roeteu kreed dht aiet in kei metaal aitgetnaden letters het volgeiida opschrift draagt 10 April 1873 J J Engelvaart lai oast t z la jij J Broudgeest Ie lait 4 ea 10 soldatea Dea 21 April ia het in da oakgkeid van ea met ket frbot Baar den nissigit onpa oh 0 d gedankwaardige plfk wOren o a bueengakoMeii aMUOor I ooif komnandaat van bet 9e bot da luits der marine Mariokelle en Mac L od bouaVcaa aeaige oükterea en maaacktppen De hijer Mac Leod aam ket eent het woord om kalde te brengen aaa de nagedachtenis van de dappere ontalipauaa en ower in bet hgainder aan zgn vriend Efigelvavtt en eindigde met het gedenkteeken oveT t dragat en aag ta beveleu aaa da goede zorgen TOO boa die op Atqin achterbleven In warme en gdvaelvoUe fceawudiugau herinnerde daarna de keer M rinkelle atn de groote verdiensten den telfopofiereodeo Moed den edel inborst van ken die op ket veld van eer gevallea Waren wier krggtaan loopboao re t zoo vroeg getlotea wat die op nog kroektigen leéftgd aan konnt geliefde betrekkingen en goede v den Op zoo droevige wgze werden ontrukt Kadat hq vervolgent bad herdacht hoe de dappere genertal Kohier in persoOn de portda kad gakoavandecird by bet ter aarde bestellen van hen dis laoht slieoen in dea sobi der aarde en hot die opperbevelhebber Istar ket leven voer hel vhdarlaad liet eiodigda da plechtigheid en verjiftao d aobwezigep diep geffofleii de piek gew a aaa de rust der dappérao Soerabaio 13 Juni Sedert Ha dttitd di enpislf aeo fa ili olk e van ket geiui enI uigea kifou ta 4 het eap o der n b9 dif atveel tifeifiu ffl ktru dfv ais verjoren b ie io fw4e te vinden in de nabgaeid der woning van eeu voornaam Arabier dezer plaats Da kerkeanug wat met gemakkei jk ea eei ia ntifeenagiraldvel4 knaadiK Waatde veidwoaUe ken ioludtól kikd wt geneiaaoilb der volgelinge van deu profeet zgn kooloaaar wat afgesneden en en een witte k 6e bedekte nknua Het tljKk na jwj rii BWr i ï 1T II 1 hekentenis dat men een prwjlpt had willen maken tot weUc oelauds kg cwk eenig g d kad ul fuiV t UaJ lel kledk walrvaa ƒ SJdoor iVafea geacht terwyl het reatait ilru genstitneerd De zaak baviqdt ck lO tlftiden van den ulllbier an j ustilie aau wiens beleid het opgedtn ea is ten deze het noodige te verrichten ter voorkoming ceuer dergelgke herhaling van gedanuio verwissolingen van Europeanen m Mahomcdanen Het ontbreekt er nog maar aan dat dweepzucht van hadjies en consorten an 12jarige kinderen renegaten maajct Het gestrengste onderzoek met toepasselgke straf g amSevolen lerai fTaier tJitelmg va Serneo Maart Met de gerechtelgke ver olf tn t drr gevangen geuomeu opstandeliiigen is m de afgeloopea maand eeu aanvang gemhakt er zgn rce ls tien hunner ter dood en vier tot twintig jareu dKaugarbeid veroordeeld Te Siutang zgn door het inland ch Bestuur in de laatate dagen van Ma rl weder twie verA ningsleeaten gehouden tasschen Dajaksche stammeu tut dat B t behooreade Te Mampow bottof t nog altgd spauuing tusschea den Vorst en de Dajaka van K mngan April In den poliiirken toestand vau de afdeeling Sintang kwam geene of weinig verandering Niettegenstaonda alta mogelgke waakzaamheid door het Bestuur w rd in acht gruomen vonden nog eenige sneltochten plaats Met het opsporen au schuldigen aan het j ongste verzet werd steeds voowetaan Enkelen vielen nog in handen vau het t unr De détacheotenten te Boenoet en Poeloe Madjang werden voorloopig aog in hunne positieu gehandhaafd La tst e Berichten Ma V S hupurcul zegt dat da Franscbe autoriteiten langs de grenzen den carlistea ia gaea enkel opziekt tegen werken Kadrid S Ang Men verzekert dat de invloedrgkste leden van het minitteria tegen de byeenroeping der Cortes zgn vóór dat de carlisien geheel ten onder zgn gebracht FarijS S Alg De nationale vergadering heeft ket ootirerp der conventie met de Franscbe bant zonder debat aangenomen Ook de ontwtrpen betrefftnde de havenwerken te Havre Marseille en Bordeanx xgu goedgekeurd laOndMl S Aug In ket Lagerhuia werd kede gehandeld over de door ket Hoogerhuia verworpen aawndementen op het wetsontwerp tot regeling vaa dan aeeedieost in de Bniscke Siaaiskerk De heer Uiaraeli betreurde de verwerping doch raalde aan de twee aneodemaaten in naestie te laten vervallen ten einde bet aannemen van de bill in het Hoogerhnis niet te belemmeren In tgne redevoering trachtte bg nog duidelgker te doen uitkomen wat hg vroeger reeds betoogd had oaaulgk dat ofschoon Europa met uitzoudering van éëa ongelukkig land op dit oogeoblik in diepe nut verkeert er invloeden aan het werk zga die vroeg of laat geweldige beroering veroorzaken neelea üt heer Gladstone was taKt den Prenier eens dat de toekonst waarop hg tinspeelde ziek dreigend lut aauzien Hg achtte If daarom vau bekng de gelederen der tegenstoader niet te helpen versterken met drzulken die faondgenoolen wenackco te Ugven Daarna heeft deKaner zich out het weglaten der bedoelde twee amendementen vereenigd MABKTBBHICgTEN Gouda 3 Aag Bg kknoen omzet was de summing flauw Polder Tkrve pwke 12 25 a ƒ 3 Mindere II 4 ƒ I Bogge puike 8 75 i S 2B Mindere 7 80 è 8 80 Voer ƒ 6 9a a ƒ 7 80 Gerst puike ƒ 8 60 4 9 Miudera ƒ 7 75 a 8 50 Hennipzaad ƒ 9 Koolzaad 10 60 a ƒ U De veemarkt met gewone aanvoer de handel traag vette schapea vlug magare tokqiea traag ta verkoopen rorkena geschikt voot Londen vlug magere varkens en kggeu traag Kaas Aangevoerd 100 partgen prgzen vM ƒ 28 4 ƒ 80 Goeboter ƒ 1 40 4 ƒ 1 65 Welbeter ƒ M a ƒ 1 30 I n aia f I J I i M i Burg tfrlijke Stand a T 1 J j j Guottm 4 Aa Johta ea Daraardus oaiUra J B Teggtaua ea A H vaa BozeL t Pieter Jacobiu audess P Wskwr te i Stsa Ovzaum I if r S 4 vaa Os 8 at Gsuuwii Ang H Boaters tn G D Joosten LUeweiea a M Sproak f J VarssMlM sa M H J W via Oosin ON vaa aaaff sa E Jfauau G C ds Jong ea U Toen O liagtkatt ea M Uimtbiiir CSchoatenta G vsa Riemsbtrgaa A is Hiak en iV Prevoo L P Welter ea W A Heigea P Hautfcait ta W togthart é