Goudsche Courant, vrijdag 7 augustus 1874

ADVERTENTIËN Zondag 9 Aupslas r 1sr ï58è 1874 50 JARIGE ECHTYEHESHïGmG VAV MARTINÜ8 VAN VELZEN JOHANNA MARU DIRKS Gouda 7 Augnstaa 1874 GOUDSCHE COURANT Nienws en Advertentieblad voor Ooudü en Omstreken De inzonding van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave eleii en waa daafoa trouw op haar post geUeven r i Alles wat nog aan de orde was is fg la n N i t S n k ok rd gaan want dat rat verbeiden uppl menUire begroolingen l drummond zal H niat de kleine gele Heden overleed tot diepe droefheid van ons na een droevig Igd n ons jongste geliefd kindje ALBERT PIBTER in den ouderdom tan drie maanden A VAN 08 M VAN OS VAN ZUTPHEN 1 Voor de blgken van deelneming by hetoverlijden mgner geliefde echtgenoot betuig ikmet mijne drie kinderen alt vorig hnwelgk dei tartdyken dank L BEUL Het is zrcr te betreuren dat Ds LÜIJTEN i en Raadslid van Utrecht is dan kou ZE het val van Cholera Asiatica voor het gemak ookin Cholera Nostras veranderen D E ROTTE De gewone jaarlijksche OPENBARE PRIJSÜITDBBUNG van de LEERLINGEN derLATIJNSCHE SCHOOL i l gehouden worden op WOENSDAG 19 AUGUSTUS in het Lokaal der Burgeravondschool das middags te 12 uur By deze gelegenheid zal de Leerling C A MOLENAAR eene verhandeling in de Latgn che Taal voordragen D ï ERPstRa Sector B O ID E 3Sr Tegen ruime provisie vraagt men voor alle steden en dorpen solide PERSONEN als BODE zy die geschikt en genegen z n leden aan te werven komen in aanmerking gegadigde adresseeren aich franto onder n 6910 hg de Boekhandelaar P SCHORN Ja Prinsengracht BB 600 te Amsterdam LATUNSGHB SCHOOL te Grouda Het TOELATING EXAMENzal plaatshebben op DONDERDAG 20 AUGUSTUS des middags te 12 uren in het Lokaal der School D TERPSTRA Rector EXTRA ZWAAR STROOPAPIER ► f te bekomen bi IJL HRxi n i jiO r Lange Tieadeweg te Gouda ïJiiimsTEoi CHIRG MEC DENTI8TES 11e WOENSDAGEN te consnlteeren voor het inzetten van KÜNSTTANDBN en het aurJfieeren en plombeeren van alle ZIEKELIJKE TANDEN en KIEZEN vorens de A erikaansche Methode Adres Hote u £ Zalm Uuki te 9iKi i Gevraagd half September een die goed kan werken en met 1 November een TWEEDE MEID geschikt met kinderen om te gaan beiden Prot godsdienst bjj Mevh üw KRANENBURG op de Westhaven Een JUPVROUW van fatsoenlijk familie zag zich gaarne voor 2 3 maanden in een BETREKKING geplaatst hetzij ineen WINKEL of ter hulp bij een OUDE MEVROUW Salaris wordt niet verlangt Adres met fneneo Weven onder letter A bij den Boekhandelaar A BRINKMAN Aanbesteding te GOUDA VAN BKN woonsrETcris ie Gouda voor den Heer K JONKER op MAANDAG 17 AUGUSTUS 1874 des middags 12 uur in het Koffijhuis db Hahkoniu aan de Markt AanwBzing DONDERDAG 13 Augustus des namiddags ten 1 ure op het terreiu aan den TurfsingeL Inlichtingen worden gegeven door den Architect J C VAN WIJK te Rotterdam Bestekken verkrygbaar aan bovengenoemd Koffijhuis a 1 per stuk alwaar ook de teekeninj ter inzage is Openbare Verkoopingf OQ eomptant geld opVRIJfDAGaiADGUS TUS 1874 des voormiddags ten 10 ure aan de Bouwhoeve Land Vak Bblopten bewoond door de Wed KAHiiksAAD in den polder de Honderd Morgen oqder Moerkapelle vani 7 uitmuntende W rkpaarden gelgktands I tweejarige Merrie 1 njarige Ruin 2 Melkkoeien 1 Kalfkoe aan den uring 1 Melkschot 3 Melkvaanen 1 Pinkstier 4 Kuispinken 2 Pinkossen 8 Schapen 3 Lammeren 5 aanhouders kalveren 2 Zengen met 17 Biggen eenige Kippen en Eenden 4 Boerenwagens 1 Tilbnrry 1 Speelwagen op veeren 1 Karretje op idem I driewielde Kar 3 Ploegen 4 i pan Eggen 1 Vttllegge 1 Rolblok 1 Molbord Bargheest SpUlen Ladders Windmolen Ploeg Wagen en andere Tuigen Tilbnrry Tuig en vele andere Bouwgereedschappen en meer 1 Kaarnmachine Kaarns Roomstaren Vloten Kuipen Melkkannen Melkemmers Jukken Paardeuemmers en ander Melkgereedschap Eenige MEUBILAIRE GOEDEREN BRANDHOUT en TAKKEB0S8EN en 5 kapitale YPEBOOMEN zeer geschikt tot werkhout te rooien in hei nsjfox van 1874 Alles by biljetten in het breede vermeld terwyi informatiën te bekomen zjjn ten Kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Waddünxvetn A DVERTERIÏIEIVI voor dit Blad worden voor RoUerdam aangenomen door het ALGEMEEN ADVERTENTIEBUBEAU VAS MJGU en VAN DITMAR aC EDAM Thé tre Chinois De ondergeteekende Directeur van boveng noemd Theatre betuigt by zgn vertrek van hier zynen bartelijken dank aan de ingezetenenvan Gouda en omstreken voor den grooten by val en het druk bezoek hem gedurende de Kermis ten deel gevallen Hy stelt die blgken van belangstelling op hoogen prys en geeft de verzekering bg zgne wederkomst in het volgende jaar niets onbeproefd te zullen laten om zynen geëerden bezoekers alsdan genotrgke avonden te verschaffen UEd Du Dienaar F COFPEJANS Een Bunder HAVER te KOOP in dett Zuidplaspolder gemeente Zevenhuüen bij MOZOS HOEK Openbare Verkoopingp om comptant geld op VRIJDAG 14 AUGUSTUS 1874 des voormiddags ten 10 ure aan de Bouwmanswoning bewoond door P RurrESjin het Noordeinde van en te Zevenhiiieen van S Werkpaarden 3 Melkkoeien 1 Vaarkoe 2 Pinken 3 Fokkalveren 4 Schapen 2 Geiten 50 Kippen of Hanen 2 Boerenwagens 1 Speelwagen 1 Karretje op veeren 1 driewielde Karre Ploegen Eggen Vuileggen Ploeg en Wagentnigen Rol Windmolen Heest Spillen Ladders Kaam Staven Kuipea Emmers Jukken Kaasvaten Melkkannen en vele andere Bonwen Melkgereedschappen eenig Meubilair waaronder een Bed met toebehooren Brandhout en Takkcbossen alles by biljetten breeder omschreven en zynde Dbdere informatiën te bekomen ten Kantore van den Notaris A N MOLENAARti Waddüimeen TeFHeer Dr J G POPP Kon Keiz Hof tandarte WEENEN Bognerstraat N 2 Weleddt H r Ik moet u betuigen dat myne vrouw geruimen tyd aan vreeselgke tandpyn geleden heeft en dat door het gebruik van 1 flesch van uw heilz m echt Anatherin Nondwater de pgn geheel gestild is Ontvang daarvoor mga harteiyken dank Ik zal het iedereen aanbevelen Met hoogachting A J STRAWKA te KratelJcau Bohemen Aan den Heer De POPP te Weerutn kan ik met genoegen mededeelen dat mn zün ANATHERIN MOMDWATEa werkeiyk uitstekende diensten bewezen heeft Nadat ik er twee fleschjes van gebruikt had is mön langdurig tandiyden geheel genezen en verdwenen Nogmaals mqn dank Uw toegenegen i Mtmchm L MODEL Kon Mouthandelaar ITeleiele HeerI Dat uw ANATHERIN MONDWATER bj ziekelgke zoowel als gezonde tanden eene buitengewone werking doet heb ik reeds na een kort gebruik van dit voortreffelgk praeparaat ondervonden Terwyi ik dit dankbfiar erken kan ik de opmerking niet achterwege laten dat de hooge pnis het voortdurend gebruik van uw ANATHiMNMONDWATER aan het groote publiek helaas niet toelaat Met hoogachting Rumbwg En 8TEA0HB Te verkrijgen te Gouda bg L Schenk winkeltet op d Uoogetraat wijk A 123 te Rotterdam bjj F K van Santen KolfF apoth en A Schippeieijn k C blaauwe poroeleinwinkel te Hage bq h V C Snabilié apoth t te Lejrden bij E Moordyk te Utreoht by F Altaaa apoth ta Amsterdam by F van Wiadh fc CO verkoophuiii t Oudewater bn T J van Vreumingea te Schoonhoven bij A Wolfl tUiiU Dt k na A fcinkaaa De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG Jn de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is f 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Biilteniandscli Ovei Mt Ue Fransche nationale ie Donderdag heengegaan Oretal in Europa politieke agitatie en toch overal parlementaire raat Vier maanden lang ml het nu te Veraaitln verlaten lyn AUreo zal oa de 14 dagen de permanente commiaaie er vergaderen om ten miutte de natie eenig bewy s te geven dat zy ecu vertegenwoordiging heeft Zelb de miniitera laten Versaillea in den ateek oa deel te neaen aan de Farytche genoegeni Te Parys zullen in de vaoantie oi k de miuiaterradeu wolden gehouden l e laatste zitting waa natnurlyk gejaagd maar niet alecbl bekocht De rechterzyde rrersde dotje linkef iyde haar uoj op het laatet waei zuu o errom waren aangenomen eu eenige wetsoLtwerpen ran meer locaal belang o a die betrekkelyk dé werken voor de havens Ie UHvre en te Marseille heefl iij de wet op de middelen in behandeling genomen De Uuitsche dagbladen deelen mede dat sedert 4 dezer de bissehop van Faderbom de gevangenisstraf ondergaat waartoe by op 28 Jnli jl door het gerechtshof voor kerkelyke aangelegenheden is veroordeeld Op de 3de jl was den bisschop hei bevel loeKemnden dat hij zich binnen drie dagen vrywillig gevangen zou stelten Dewyl hieraan geen gevolg was gegeven is hy dea ochtends te 8 nren door een executie inspecteur vergezeld van een agent per rijtuig naar bet zpogenaamde Inquisitoriaatsgebouw overgebraclit De leden van het domkapittel bevonden zich ten huize van den bisschop toen de ambtenaar van justitie zyn last ten uitvoer kwam leggen De bisschop protesteerde tegen zijn gevangenneming maar verzette lich daartegen niet in het geringst Er was een talryke menigte vóór de woning des bissohops saamgewhoold die den beer Martin op levendige wijze begroette toen hij per rytnig naar zi n tijdelijk verblyf werd overgebracht Demonstratien hebben overigens niet plaats gehad Ten einde tiob huiselijk gMd in te richten heeft hy vergunning gevraagd om da noodige meubelen nit zyn wooing naar de gevangenis te doen overbrengen hetgeen hem bereidwillig is toegestaan Er zijn ibans vyf prelaten die gevangenisstraf ondergaan waartoe ty door het gerechtshof tyn veroordeeld wegens overtreding der zoogenaamde Meiwetten De Times keurt goed dat Duitschland om zyne onderdanen te beschermen een eskader naar de Spaanscbe kust zendt en meent dat Bismarck niet anders handelt dan een Engelsch minister gehandeld zoo kebben als een Britsoh onderdaan door de CarIliten vermoord ware Het blad kenrt daarentegen scherp Frankrqks houding af De legitimisien zegt het die zich verbeeldden dat zy hnn eigen laak in Spanje verdedigden hebben aanzienlyke sommen an de Carlisten gezonden Zy die een vertoon van vroomheid maken en er van handen door vrome werken de aandacht te trekken hebben waaisohynlyk meer geld nitgegeven om de helden van Eitella en Cuenoa in staat te stellen hunne gevangenen te fnsilleeren dan zij in een menschenleettyd aan armen en lijdenden geschonken hebben Verder schryft ADVBRTENTIËN worden geplaaUl W 1 S regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTÊ LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nwnmers VUP CENTEN de Timet irOak ten optichte der erkenning van hit Spaanscfae goaveruement kad Frankryk een liberaler politiek kunnen volgen Men kan b rijpen dat oude fflonarcbiecn op formaliteiten etaao naar van eene voorloopige regeering van Frankrijk moobt men verwachten dat ty ch welwillead voor bare ongelukkige nabaren zou betoonen Er bekoort veel scherp ziuhigheid toe om een onderaekeid te vinden tuaachen de autoriteit die Frankrijk regeert en die aan geene zijde der Pyrenetèn gevestigd ia üeuigeen tou zeggen dat er gren weunlyk ooderacheid was en dat het eene de facto gouvernement evenveel recht op erkenning beeA als het noderr Oe Ëngelsche schepen zullru waarschynlyk niet handelend optreden om de opiosaiiig te verhuasteu Daar anJere nallcn op de kust versvhijiieu mueten wij het ook doen en onze schepen zullen daar minstens even veel goei doen als te Malta De tegenwoordigheid van ons eskader kan missehten be wer k e a Amt mméena zieh rustig hoa de betuigingen van bet Fransche ministerie blyken machteloos om dien indruk weg Ie nea a Men ziet uit dergelijke venchyoselea te goed wat Italic van Frankryk te wachten soa hebben indien bet onzydig bewind van den maarschalk Mac Mahon eens door de elerioale of monarchale partyen omvergeworpen werd of ttok slechts naar een dier partyen meer bepaald begon over te hellen De regeering beeft de opname van het aortabiaachoppilijk mandement in de Italiaanacbe dagbladen verboden genheid om zich te onderscheiden hebben die admiraal Yelverton voor Carthiigena vund De oproerlingen faaddeu een vloot er werden zeegevechten geleverd die de Briticbe adm raal bywoonde eu hy kon eenigen honderden Spanjaarden het leven redden Ue Cirlisten heboen geen so iepen wy zullen derhalve niet in hunne militaire operatien kunnen interveniëeren en wat de ontschepirg van oorlogs kantrabaude betreft indien de Spaanscbe marine bet met naodig aclit da kusi te blokkeereo zou het een wonderlijke bereidwilligheid van den kant van vreemdelingen zyn zich er aede te belas eii De Opimotu een officieus orgaan bevat een artikel over het zenden van een Duitsch eskader naar de Spaanscbe Noordkusl en zegt dat in dcZ U maatregel volstrekt geen scheuJiiig van het volkenrecht gelegen is Men is zeer geneigd zegt het blad om in alles wat de DuUsohe regeeriog ilojl ue zucht te bespeuren tol inmenging in de aangelegeahedeu van anderen d cb wanneer meu oprecht wil zyn moet men erkeuneu dat zij die dit beweren het bêwys schuldig blyven Wy zouden zelfs het bewys van het tagendeel kannen leveren en betougen dat Duitschland tot heden slechts de belangen zyner onderdanen zyner landgenooteu beeft behartigd en daartoe heeft bet niet alleen bet recht maar dit is ook zyn plicht Wy hebben reeds herhaalilelyk verklaard dat een gewapende tasschenkomsl m Spanje niet in de bedoelingen der Ëuropecsche aogendheden ligt en nog veel minder üelooveo wij dat dergelijke ttsachenkoout door het Berlijner kabinet wunlt beoogd Het zenden van een Duitsch eskader naar de Spaanscbe wateren heeft alleen ten doel voor de belangen der Duitache onderdanen te waken Overigens ia bet de plicht der mogendheden te verhinde ren dal de burgerkryg uit het buitenland gevoed wordt en ofschoon wij tegeiS elke gewapende lusschenkomst in de inwendige aangelegenheden van Spanje zijn gelooven wy toch dat Italië niet by de andere groote aogendheden an Europa moet achterblijven indien bet blykt dat ook andere staten oomemens zijn hunne eskaders naar de Spaanscbe wateren te zenden Tusschen Italië en Frankrijk blijft de stemming altyd nog min of meer gespaoiieu Orschoon de Fransche regeering haar leedwezen over bet mandement van den aartsbisschop van Parys betuigd heelt blyft de Italiaansche regeering echter over dit stuk van een Onder deze omstandigheden verkrijgt het eenigen schyn vou gewicht dat men in den laatsten tijd herhaaldstijk Fransche officieren op en langs de Italiaansclie grenzen heeft zien rondzwerven Nog in de vorige week weiden door da politie drie officieren der geoie aangahoadeo die in voUe uniform en met topografische kaarten in de hand een tocht op Italiaansck grondgebied deden Men deukt natuurlek niet oen eaniga vyaadelyka bedaeliug der Pranacfae regeenng maar er zyn oogenbUkken van prikkelbaarheid waarin alles onaaageoaaa aandoet en zoo zou ok het spionneeren der Fransche officiereu wel eens aanleiding kunnen geven tot bet wiaselen van minder aangename ophelderingen tuesofcen de twee mogendheden Voor bet overige is ook lu lialie gedurende de vacantie der volksvertegenwoordiging weinig nieuws De eerste minister Uinghetti bt eeft zich weUra naar Livorno om daar in overleg met den keer Sella eenige aanhangig zijnde wetsontwerpen uit te werken Ook spreekt men van nieuwe plannen tot reorganis tie der ministerieele parlij welke het gevolg van de s imenkomsi der beide staatslieden zuudeu weien JZSl FRANKBUE Het is toch Ung niet alles regeering in Frankryk te wazen Inwendige verdeeldheid buitenlandsche verwikkelingen zyn de eenige moeielijkheden niei waarmede zy heeft te kampen Steeds is er iete dan hier dan daar waarop baar aandacht gevestigd moet worden steeds is er iets waartegen men haar dient te waarschuwen Het klinkt als in Rossini s bekende opera Figaro ei Figaro U tot der arme het hoofd omloofit en ze ten slotte met de waarschuweude viieuden in alles kwaad in elkt eh iluw een spuok gaat zien Te Creuzot heeft men een depot vnn buskruit onldekt een depot dat belangrijk genoeg is weeklaagt de Patrie eu dat zander eenigen twijfel aangelegd werd met bat oog op een meer uf minder in het verschiet dreigenden opstand Creuzot de bekende fabriekplaats van den vroegeren prusUent van het Wetgeieod Lichaiim den beer Sphueider ia da bakermat de politieke bakermat wel te ve staan van Assy den beruohten commuueman die thans in NiLUWCaledonie naar men zegt eene smederij heeft op ezrt Een depfit van kruit ontdekt Ha roept bet reeds genoemde blad uit de oiitJekkiiig nelke thans door de justitie gedaan is zal de oogen van het gouvernement wel eindelyk openen vuor de wezenlyke gevaren waardoor het bedreigd wordt Men is sedert eenigen tyd nog al ongerust over zoogenaamde coaité s wier besta in tot nog toe raadselachtig is en die men zonder ophouden op het spoor tracht te komen Dat deput van buskruit bedt ui is raad elacbtigs £ r was voorraad gcuueg om di ie duizend patronen te maken Dat is geen hyp lue c dat is een feit Eu daar dl feit na r t ni t scbynlykheid met op zichzelf tanl knn mu liet Gun o o jcnyniyiiaeia niet op zicnzeir tant ünii iihi ii om al zoo hooggeplaatst geestelyke uitgaande ontevreden en rnemeut met dringend genoeg lan en leii