Goudsche Courant, zondag 9 augustus 1874

kunst en wetenschap Aan allen die het feest zullep komen bijivoiiec wordt eep gulhartig onthaal in de Soheldestad voorbereid Door de innige 8omenwerkig der bside deelau van ous eegig Nederland zal het welslagen verzekerd zijn Dat dit feest een echt broederlijke bijeenkomst zij eo bijdrage door de onderlinge beoefening der Nederlandsche letterkunde door de opbeuring van tooneel en bouwkunde tot de groei eu bloei van het ge j meensehappelijk vaderland in kunst wetenschap vrijheid ra welvaart is onze wenseh Op bet programma worden o a rooidraobten aangekondigd van de hli J P Hazebroek Beethoveus doofheid dr L B Be rnen het ouclerwijs iu de geschiedenis voor pazen tijd dr Jaa teu Brink de Ned letteren in de XIX eeuw een tijdperk van frisschen bloei Emm Hiel zal een trilogie uitspreken gewijd aan de Vlasosche vrouwen mannen en jonkheid Overal bgint men reeds weder onrijp ooft te varkoopeo Om de tiadeelige gevolgen te voorkomen die hieruit zoo licht voor kindereu kunnen ontstaan dient ie politie een waakzaam oog Ie houden op de karren en de appelmanden van de rondi enteis Bovenal de ouders moeten tt aijs op hun kinderen streng toe ien al willen ze ook een nudevd straf toepassen dan die welke eeu Amertkaaiische redacteur iu zijn blad schreef Ouders doorzoekt Je zakken uwer kinderen zijn ze met ourrjp ooft gevuld dan verdienen ze straf zander gcuaile zijn ze ledig d in hebbeu ze het slechte fruit in de maag en verdienen ze ook weder straf Menig landbouwer heeft bij het zien der platenvau prufrisor George Villc in zgn werk over scheikundige meststoffen waarin afbedingen voorkomeu van op onbemeste met s lme t bemeste eu eindelijk metzoogeaaamden scheikundigen mest bedeelden grond gekweekte tarwe eu audere planten oogeloovig deschouders opgegaald en gedocht het papier is geduldig eo de bijna dubbele hoogte van het stroo en zooveel grootere opbrengst aan zaad besta iu alleen iu de Verbeelding van ileu schrijver of dienen alsreclame om die mest tollep aan den an te brengen Wie echter niet uit platen maar in de natoar meteigen oogeu bet verschil wil zien tusschen plauten gekweekt met of zander kunstnest dieu wordt aangeraden even eeu bezoek te brengen aau den moestuiu van de buitenplaats Deniieubeuvci te Bloemendaal alwaar vergelijkende proeen zijn genomen door denluiatuas 1 J Paaobar die Mat genoegen aan iederhelaogslellends zijn Turksobe tarwe zijne duireaboonen enz laat zien over wier ontwrkkeling hij die altijd beweerde dat uiets boven stalmest gaat zelf het meest verbaasd staat Niet minder verrassend zgn de resultaten op andere ptaatsen als ookiu den proeftuiu bij de fabriek vau kunstmeststolfen te Halfweg Hnarlem Amstcrdam verkregen waar ieder vriend van den landbouw zich van de juistheid dezermededeeling kan overtuigen H Ct In de Angtburgiehe Allg Zeitmtg wordt een uitnoodigiug gevonden van deii beer Wegmaun £rcolani ie Zurich gerieht aan alle vereenigiugen tot bevordering der verbranding van igken met bet oog op de weldra in Dresden te hoaden algemeene vergadering van leden dier vereenigingeu Bg die gelegenheid lul het stelsel Siemsus Uectam warden onderzocht Mocht het blgken aldus zegt de heer Wegmann i Ëroolani dat het bedoelde stelsel niet in alle deelen door de gedelegeerden dier vereenigingeu werd goedgekeurd dan blijft nog immer het middel o er om deswege een prysvraag uit te schrysen Wordt daarentegen bet stelsel als deugdelijk aangenomen dau zal de vereeuigiug te Zurich geveeligil onverwijld tot de toepassing daarvan overgaau en dit middel in de plaats der gewone teraaidebeeteliing bezigen Te Orefeld is het plan geopperd eeu verbindingskanaal te graven tusschen den Bgn en de Waal Deze vaart zou ii tgaan van Keulen en loopcn langs Suehtelen naar Venlo terwijl een tak zon gaan van Sucbtelen naar Crefeld Uerdiogen De kosten zijii begroot op ongeveer zes millioem gulden De Opinerkar deelt omtrent dit plan en de vroegere plannen van dien aard wetenswaardige bijzonderheden mede Aan dep hoogleeraar Henket is de leiding der roorlöopige opuamen en het maken vau ecu amnl pryect opgedragen Uit Zeiat schrgft men aan t V D De school voor zoogeuaamd Christ Nat Onderwys onder het beheer van deu N d Uervormden Kerkeraad alhier heelt over bet vorige jaar weer feu te kort van bgna f ISOO aau te w zep niettsgeustoande voor iaderen leerling bet volle schoolgeld vrordl Maald Voor de kinderen toch der bedeeldeq die de school oeteu be zoekeP Wdrdt het schoolgeld betaald uit de armeukas die bovendien ongeveer n g gelijke som bgpast om het te kort te helpen dejckg n De Jstfr Ctmmt fieWt het schier ongeloofcHike feit dat te Stadskanaal eene vrouw zich beeft laten doodhongeren omdat haar mnii h lar den sterken ilrauk onthield waaraan zij in hooge mate veislaafd was Eene jeugdige Neilerlandsolie zangeres mejuffrouw Kuipers uit Fraueker die in het vorige jaar op de concerten in het badhuis te Scbeveuiiigeu veel lof heeft ingeoogat heeft deli eerateu prijs ouu bet eouse vatoire te Brusiel behssld i mSit n i De vgftigduizend galden door ar A Teftnell ten behoeve van het te Brielle in aanbouw zijnde Asyl voor oude eu gebrekkige Nederlandsclie zeelieden geschonken zullen orervenkumstig het verlangen vaa den edelen gever besteed wotden voor den aanbouw van één der vleugels van hqt monumentale gebouw De aanbouw van die vleugel waarop de naam van Verhoell zal prgkeu zal aan den heer Lok op dezelfde voorwaarden uaarop hem de bouw van het hoofdgebouw dat weldra gereed zal zgii gegund werd toevertrouwd oidcn De commissie vleit zich dat zij door de liefdadigheid harcr lanilgeiiooten zal iu staat gesteld worden oolc den tweeden vieugel te doen bouwen en alzoo de piachtige stichting geheel te doeu voltooien De jaarlijkscbe Algemeene Vergadering van de Broederschap der NotarU en in Nederland werd Dlnsdaj4 te Breda gehouden 11 leden waren opgekomen van de v erkzaambcdi q valt alleen te vermelden dat twee aauvrageu om gtirautie der kosten in procedures betreffende het recht van overbedeeling bg scheidingen door de vergadering werden toegestaan Na afloop der bijeenkomst werd door de Groote Sociëteit ern matinee musicale ter eere der Broederschap in t Valkenberg gegeven Daarna had iu het Hof van Holland de gemeenschappelyke maaltijd plaats aau welken door 86 ledou erd deelgenomen De volgende vergadering zal te Utrecht gehouden worden Men sehrijfl nit Almelo aan kél Ftderland Elk jaar omstreeks dezen tijd heelt bier een eigenaardige verhuizing plaats TjI van jonge beereu van een bepaalden leeftijd r crkassen dao van de Stad naar bet Ambt en zulks eenvoudig om geen schutter té worden Gelijk men weet is er eeu gemeente StadAlmelo en gemeente Ambt Almelo maar een scheiding tusschen die beide gemeenten is nergens liebtboar de greuiiBcheiding bestaat alleen in naam hier loopt zij dwars door een huis of een taio ginds snijdt ze zelfs eeu stukje vau een huis af Vreemde gevallen zijn daarvan het gevolg zoo zit men b v aan den diseh le tafel met gerechted staat iu de Stad ds verbruiker zit in hrt Ambt Niet zeldzaam is bet geval dat de denkbeeldige gemeentescheiding door de bedsiede uf het ledikant loopt zoadat men net het hoofd of wel met de voeten in de Stad of het Ambt ligt welk verschil nog al vag belang is bij de berekening van den hoofdelgken omslag die in de Stad aanmerkelijk hooger is dan in bet Ambt Die nu in het Ambt woont behoeft niet te schutteren vandaar de hierboven gezegde verhaiziiig Het voornemen bestaat eeuige huizen aan te bouwen op de gemeenleacheidiug welke buizen zullen staan in de Stad met uiizoudcring van één kamer met alcoof om te verhuren aau eeu heer die niet vau schutteren houdt en rap één woonvertrek vgor dep eigepaar om iet in da Stad te wonan roor den boofdelijken omslag Dikwijls is reeds de vereeniging lot één gemeente ter sprake gebracht doch de hoofdelgke omslag is steeds het struikelblok Ojk de graaf van Almelo uroont in het Ambt Volgens de Provinciale Noord SmiaaiicM Ct is de Ie luitenant v k te s Hertogenbosch loor een raad van officieren commissarissen gel Oj rd jp de tegen heos ingebrachte beschuldiging v te Venlo een ivethouder die geweigerd bad met hem te duelleeren op eene openbare waudèlplaa s met karwatsslsgeu te hebbeu misbaudeld Alweder staat eep internalionaal congres te M esneu voor de deur Daar zullen besproken worden de maatregelen die men zou kunnen nemen ter bescherming der insecten etende vogels Het initiatief tot A congres zou worden genomen door do Italiaansohe ca de Oostenrijksch Hongaarsche regerriugeu die de zaak reeds vroe r hebben onderzocht De Londensobe Globe deelt bet volgende i ede Onlangs wandelden twee kinderen van den heer Boos Philadelphia in de Vercenigde Staten in de nabgheid der ouderlgke woning toeu ttr e hceren in een rijtuig gezeten hen uitnoodigden om een wandelridje met hen Ie doen waaraap door dei kleinen gretig gehoor werd gegeven Na een eind weegs te zgn weggereden hield bet rgtuig voor MA winkel stil en gaven de hceren het oudste kind enig geld om iets te gaan ksopen Nauwelijks echter was dit den winkel binnen gegsan f het rijtuig verwijderde zich snel met het andere kind Den volgenden dag maakte de beer E het geval in de lasWaden bekend waarop al spoedig in een advertenlit aaa den vade werd x attentie en l zijn nukiumhe ul nuur dezen Vaut té lieten Wij willen roor de Patrie om de moeite die het blad zich geeft hoopen dat de Uegeeniig al baar auuiiacht eu haar waakzaamheid naar den ki iU van Creuzot richt maar dan ar i e Cutoeri ifie iets aiidtrrs heeft ontdekt iets dat nia luiuder vieatdyk ie eu de attentie der regeering daarvoor iifroept lusclll u heriuiwrt men zich dat dt Uuiearf i t rtijil bitter TeroHtwaardigd was toen het in de Tomveii laA een l ui els b blad van hontcultnur de verafsebundc Lanterne ontdekte en boe het Tfoxe blad dit oiiiuiddèllijk bij de pslitie aangaf Of de adniii i4 at e ao de Lttnieriu is neer stomp wanneer zy hieruit iiiei begrepen heeft dat het orgaan van Veuilrot niet gediend is lao de ounjpe vruchten van den heer liochefort 6f ze 19 vcrscl rikkelijk plaagziek Verbeeld u de i ue le Tau den DnUxr tuen dezer dagen weer ieii numuier ven de Lantentt titssahen een Ë g x lt euuiaiit uitviel cii wel dit keer uit Tié Hour Ken dt r OU in drilt misschien het pam t ui het vuur iiebbeii geslingerd toen de Vnittn voor de eerste mai i de iMntvne in handen kreeg is hy niuir wij verend rstellen onverwijld zonder een uog iii het bockske te slaan naar het dichst bij zijnde tureau an politie gevlogen Ditmaal ging de XJnivns Icztn en de aliaf hiervoor bleej met uit de angst i s voOrbeeldelOoS gestegen want ja want de uitgeiL i van de Lentcrne berichtte dat hij een mioroscoi isclii ililie voorbereidde die met een een oudige loup geui ikkelijk gelezen worden kaa e i loot postduiveu iiiKir If rnnktijk rul worden vorgebraoht VVg kuiiueu iels anders duen roept de Uttitert dau ouze bede tot de aduiiuiairiitie te herhalen dat tij beter toessicht late houden om van onze grenzen die vooortbreugaelcu verwgdcrd te buuden die aehooa z zeer stom ijn niettemin teel kwiuid doeu Men knii iu die laatste opvatting van den V imrt Terschilien eu zrggea zq zija te stom em veel kwaad te dueu Doch dit daurgelateu 1 Wat baat het of de Uegcering de greniau bewaakt na er postdniven iu het komplut getrokkea zulleu warden Hoe Jammer dat de üruof te Landen ija stoute pogingen en de liegende man te worden net deu duud heeft moeten bekoopen Ware het gelukt de ünmn o de jft aiischa Kegtering waren te helpeu geweest Inilorduad de mu ilykheid is groot Let men ookal op het buskruitverraad in Creuzot s uiijuwerkeu men kan oumu ulijk bet oog op de duiveu huuilen Wie helpt de liegeering tegeu de dubbele eauuinzwering der demonen op de aarde eo der booae geestenin de lucht v 2S1 T IJ S L A f D In de gcbeele geschiedenis van IJsland is geeu bludzijde aan te w zen die gewgngt van zuovee i geestdrift en zooveel opgewektheid als de hoofdstad Beikiavik thans algemeen te aanschouwen geelt De masten van de schoeners en brikken der Koardscke i Mogendheden Ueueourkeii Zwedep Noorwegen n Uuittselilaiid hebben alle hun ylag in top iiy wjn naar Ueikiaük gekomen om door bun tegen 1 woordigheid het duizendjarig Csest der IJslaadere op te luisteren Van alle Begeeringsgebouwen eu magazyaen wnaien de natiuuale kleuruu Pen 3Ün Juli werd de Koning verwacht De telegraaf beeit re ds doen weten dut Z M den 27n jl T m de Far oc is vertrokken om deze fee8tda en ia het midden van de IJslanders dour te brengen Eeu uitroerig feeslprogmmma zal jen Koning bij zgn aankomst tt r goedkeuring woiden voorgelegd Zijn inhoud toont voldoende dat het deu aWamitteUngen der Vikings niet aan gulle gastvrijheid ontbreekt maar dat tij bereid zyn als de gelegenheid zich voordoet om huii sonvcrein een hartelyke ontvangst te bereiden Vermoedelijk zal s Konlngs eerste bezdek aan de Gejser worden gebracht voor welk doel ruiiq tweehonderd paarden beschikbaar ign gehouden roor den Koning en diens gevolg en elk IJilauder hoopt dat de Geiser niet alleen een dof underaardech gebrom tal doen kooren maar dat hij het koknide water in dikke stroomen zsl doen oprijzen Gewoonlijk heeft dit laatste tweemaal s weeks plaats doch mocht de Geyser werkeloos zijn dan weten de boCTBh wel eeu middel aan te enden om de woede van een andere hette bron de Strökr op Ie wekken daartoe werpen ay dan in de brandende diepte eeü hoefeelheid turf en na verloop van tien of twaalf minsten hoort men in den Strokr een zwaar gerommel c4 als ware hg Teroutwaardigd op zulk eeu wijze te worden gevoed werpt hg zyn t delgken last ohgeicer 70 a sO voet ih de hoogte Gewoonlijk dnort dit tien minuten ïle grooisté hooverlheid kokend water wordt wat van zelf spreekt opgeworpen bij de eerste losbranding en ais dan toevallig de zon schijnt heeft men het prachtigste natuurtafereel hetwelk men zu h bq mogelijkheid denkeu kan Van df ieyser wcujcht men den Koning te ge leiden i ir ïhiiigvelÜT waar de oude Althing verleggen uoidigiug gewoon was byetn te kooien Tal rijke depuialiin zuUan daar adressen komen aanbieden Niet alleen zulleii dt verschillende steden en dorpen Vdii IJsland daar vertegenwoordigil worden ook de hoogescholen van Noorwegen Zivedeu en Denemarken zullen hun afgeraiu digden iteudett Tiou duizend personen zullen daar bijeenkomen voorzeker éen groot aantal als men bed iikt dat het geheele eiland geeu 70 uua bewouers hc ft en bet reizeu alleen te paard kan geschiedei bij gemis van wegen en wel eeu bewys dat het nationaal gevoel op IJsland niet tl Uitgedoofd wij zouden haist zeggen bevroren Daar zal men bijeenkomen op een kale vlakte waarop geen huis te vinden is als mea een of twee hoeven en een kerkje met kleine pastorie uazoudert Alleen in het huis van den predikant kunnen reizigers onder dak komen mits zij tevreden willen zijn met een klein vertrek de logeerkamer eu dit is men al spoedig wanneer er geen andere keus overblijft dau om in de open lucht te overnachten Doch omdiit men op IJsland niet alleen kan reizen en altijd vergezeld ia van drie of vier personen behalve een gids en een jongen voor de pairden wordt van deze logeerkamer die msar een kleine bedstede beeft weinig gebruik gemaakt en men neemt dan liever zijn luevluoht tot de kerk De kleiue kerk te Thingvellir is echter ditmaal voor deu koning en zijn gevolg ingericht zoodat hoogstwaarsohijnlyk velt der duizenden IJslanders den feestnacht ouder den blooten hemel het hoofd zullen moeten nederleggen Van Thingvcllir is het plau om naar KeiUvavik terug te keeren Twee bals zullen iu ds booUstsd worden gegeven eeu aan de gasten en een aau de inwoners Te Beikiavik worden twee oourantea uitgegeven De eene verschijnt om de drie weken eu wordt uitgegeven door den IJslandschen dichter Jlatthias Jochmueson die o a Macbeth Romeo eu Juliette Othello en Hamlet in het IJslaudsch heeft overgebracht Alleen het eerste dezer werken is gedrukt kunnen worden eu dat nog wel alleen door particuliere iiisobrijviugeu BINNENLAND GoDDA 8 Auouexus Bg kon besluit is op zijn verzoek eervol ontslag verleend aan U van de Velde als 2 luit bij de dd schutierij alhier Uen meldt ons uit Stolwyk Ouicn geachteu arU den heer Bijlsma die voor het eerst in zijn nieuwe rgtuig zijne patiënten bezocht wus 11 Donderdag bijna een erg ongeluk overkomen De landboawer J V die in bescUonken toestand verkeerde reed hem bg het wlsselei tegen de wielen daardoor paard en rijtuig van deu geneesheer in het water geraakten en deu doop ondergingen De beer Bijlsma wist er bij tgds af te springen eu alzoo het gevaar te ontkomen Gisteren is te Stolwgk het ïVs Ja S Mootje vsn J Zuidervliet lu het water gevallen eu verdronken Het Vaderlmd verneemt dat een van de redenen waarom de ministrieele crisis niet spoediger ten eiade loopt ook daarin moet worden gezocht dat de heer Heemskerk reeds voor eeuige dagen Z M den Koning om audiëntie beeft verzocht maar tot heden geoa antwoord heeft bekomen Het Vaderlimd bevat een artikel over den amitierUelen eed naar aanleiding van het gerucht dat de heer Heemskerk zou wordea geisaclitigd zgn toekomstigen ambtgenoot den eed af te nemeu Het blad betoogt dat dergelgke handeling onwettig zen zijn e zulks op grand van een wet laa koning Lodewijk welke pooit ia afgeschaft De opening der jabht op klein wild voor dit jaar iu deze proviucieis vastgesteld sp Zaterdags September De StaaU CoHrant na 8 de er bevat het besluit van den 38sten Juli 1874 bepalende ds plaotsjng in bet SAutsiW van het tssscheu Nederland en GrootBrittanuie op 19 Juni 1871 te söravenhage gesleten verdrag tot vederkeetige iUev rtng van misdadigers De misdrijven ter zak waarvan uitlefeiing zal worden toegestaan zijn de volgende 1 Moord daaronder begrepen vadeisoord kindeimoörd on vergiftiging of poging tot moord Moedwillige doodslag Mnutvervalsching of rauntscbsniiis of het desbetfust in omloop brengen van valsthp munt Valsekbeid in geoohriftefl daar ndef begrepen bet uapiaken van bankbiljetten muntpapieren openbare schuldbrievei 6 Diefstal daaronder begrepen elke diefstal d e door de Nederlandsche strafwet niet als eenvoudige diefstal vol simple beschouwd wordt 6 O icktin i kaevela i f dutBt i i ontrretffl ding door openhkre ambtenaren met bewaring of ontvangsten belast Bodriegelijke bankbreuk Valsotuikuigenis VerkiHk OpcenëiPe branditicisiing De aitleveriog zal ook plaats hebben ter nke van medeplichtigheid aan de voornoemde misdrijven mits zoodanige medeplichtigheid naar de wetten vtn beide de eoutracteerende partijen strafbaar z Naar uien verneemt is na het inwsrklagtreden der verordening op da droakensehap te s Hage reedstegeu meer das 80 personen op dien grond procesverbaal opgemaakt ad Door den raad te Amsterdam is besloten dat na 1 Jan 1875 aldaar geene honden als trekdieren meer mogen gebruikt worden Men deelt ons mede dat bij de betrekking vaa d Premielmaing der R K Kerk te Oudenbosehde hoofdprijs van 10 000 is te beurt gevallen aan eeu Ingezetene te Warmenhni en bij Alkmaar Dit Igl was gedebiteerd door deu heer de Lange te Alkmaar Door de s Gravenbaagsche tuinbouw vcreeniging is in de groote zaal der rVcretnigin Willeaistraat te s Gravenhage eene tentoonstelling van bloemen planten enz tot stand gebracht De planten zegt het D g Gr wji noen en hier vluchtig de Caoifeien deAgave s de Bromeliaceën de Centaurea s en de bloemen vooral de rozen reseda s bepevens de bloembouiiuetten en ook de voorwerpea tot versiering dar tautooustelliiig die doer de bloemisten herwaarts werden gezonden vormen een geheel waarboven naar waarheid het opschrift mag worden geitehl tahlzaan schoon eu dat verdient bezichtigd te worden door allen die de planten en de bloemen liefhebben gelgk zij ds pogingen waardeereu van deze tuinbouw vereeniging welke voorgegaan dour eeu werkzaam bestuur eene dergelijke expositie vermocht tot stand te breui en Onder de bekroonden komen o a voor J van Veen te Boskoop die de 2e prijs voor de fraaiste verzameling Coniferen kreeg en M J vSii Laren te Waddinxteen die voor de fraaiste verzameling van 2S Colëus de 2de prys als liefhebber en voor eene verzameling Groenten van den kouden Grond ingezoudsa tot opluistering den Isten prgs verkreeg Men verneemt dat binnenkort het prospcetus zoi verzouden worden van een nieuw periodiek gesdbrilt dat onder den titel de Juriduehe Spectator zal vcrschgnen bij den beer D A Thieine en zich vooralten doel zal stellen eritiek der rechtspraak en wet geving in Nederland te leveren osf De Internationale zal te Utrecht nog eens weder trachten haar zinkendep inWoed te komen herstellen Tegeq Zondag den 9n Aug is bg de wed Easelink in bet Wed een vergadering aangekondigd van de afdeelipgen s Gravenhage Botterdam Amsterdam en Utrec bt in zoover deze aogbests t Alle werklieden worden nitgeooodigd tegen 10 cents entree De Haagsehe correspondent van de flnd pendmes Belge schrgft o a het volgende Ëeoigeu tijd geleden heb ik u bericht dat de Pruisische Begeering voornemens was de in Pruisen woonachtige Nederlanders het rerblgf daar te hinde te ontzeggen indien zg weigerden zich te laten iiaturaliteeren Thans verneem ik dat men op het punt staat dien mialregel ten uitvoer te leggen De Nederlandera die te Kleef wonen zgn uitgeuoodigd zich als Pruisisch onderdaan te laten natural iseeren of het g ondgebied te verlaten Wanneer men in aanmerking neemt dat alleen te Amsterdam en te Botterdam 40 900 Duitscbets wonen die daar handel drgven moet men zich met recht verwondereu over die buitengewone gestrengheid Van représailles zou geen sprake kannen zgn Van oudsher is Nederland een gastvrij land geweest en de grondwetgever heeft zorg gedragen die deigd te handhaven door iu art 3 te bepalen I Allen die zieh op bet grondgebied van deu Nederlanilsobeo Staat berinden hebben gelijke aanspraak op bescherming van persoon en goed Borcndien zal het ten uitvoer leggen vau dien maatregel noodlttttige gevolgen hebhen niet zoozeer voor onze lsndgeti9ot te K esf als wel voor die greusstad zelve die bgpa geheel van de Nederbuders leeft Doob kan er al geen sprake zgn van représailles daarom behoeft de l ederl Begeering uog niet lijdolglc toe te zien Hopderde Duitschers tr kke pensioen van den Nederiaudschen Staat Ëertyds waren alle gepansiooeerdeu verplicht htm Denstoen ip dat land te rerterep niets is gemakkelijKer du dkt besluit weer van kracht te verklaren gTerwgl ik dit schrgft deelt men mij mede Ut dia maatregel van Pruisen niet uitsluitend tegen de Nederl onderdanen is gericht maar in het algemeen t gen alle vreemdelingen dat in de afgeloopen moaaj e n aanraog is gea aÜ met de uitsettjing en dat ogder hen p wie zij wem toegspast zieh col iwtK Jëlgen bevonden afkomstig van Luik en van Virion Hst zon devbalve voor onze Kegeering moeilijk zijn lich bij bet nemen van tegenmaatregelen taisoleeren D 2Sste alg vergadering der Geldersche Msatscbappg van Landbauw deze week te Üalt Bommel gehoadtn wsrd geopend met een zeer belangrijke rsdevoering door het lid der Twetde Kamer mr D J baron Maokay uitgesprokep over de verieterinri der landbouKnljterHeid De redenaar toonde aan dat Mn den landbouw nog veel aitb cekt dat bg de ibrieksn rerheid wordt aangetroGfen en deze tot hoogen bloei heeft gebracht Ofschoon hij de vraag of klein grondbezit beter is dan groot voor geen absolute beantwodrdiag vatbaar achtte veei hg toch op de goede uitkomstea die bet eerste in vele streken heeft opgeleverd o a in Vlaanderen terwijl de bodem fan Engelmd grootendeels in handen van e nkeleu volgens lord I erby s uitspraak tweemaal zooveel kon opbrengen als thans De geringe pro ductie van den bodem is ook de oorzaak dat zoovelen au bet platteland naar de steden trekken Een andere behoefte is kapitaal dat te weinig iu biudbo w ond rnemiogen wordt gestoken Als middel tot verbetering ward ook ep de verlenging der pachteontraeten gewezen welke den pschter in staat stelt meer tot verbetering van den grond te doen In België ia daardoor de waarde van den grond sedert 1886 verdubbeld Ook hooge loonen kunnen daartoemedewerken daar de goedkoopste arbeid meental de duurste is omdat hij het minst opbrengt Betaling by siuk keboort boven dagloonen te gaan Ook de Staat kan veel doen om de productie van den grond te vermeerderen zander daarom uog het recht te hebben lich een deel dier vermeerdering door toevallige omMandighedeu verkregen toe te hlgenen gelijk Stuart Mill beweerde De spreker drong aan op verbetering van bet kadaster op de aanlegging van een grond boek om den overgang vau onroerend goed gemakkelijker te maken op afschaffing der hypotheekrechten n de invoering van hypotheken aan toonder op goed landbouwonderwijs betere btndbouwstatiatiek spoorwegen enz In een schrijvep van mr H Ph De Kanter in het weekblad Ve Henormiuff wordt medegedeeld dat Ie Zwartewaal terwijl de kerkeraad bezig was een oieuwen predikant te beroepen de pastorie verhuurd werd aan den nieuwbenoemdlsn burgemeester die zieh daar ook werkelijk geïnstalleerd heeft zoodat de dontioé als hij komt geen woning vindt Naar men verneemt is gisteren ochtend omstreeks 6Vi ure brand ontstaan op t Hgken te Tilburg en ign in ongeveer 2 uren tyd elf buizen in de asch Onlangs werd melding gemaakt ran de arrestatie van Notaris V te Sas van Gent Naar aanleiding van die mededeeling schrgft J P B Kieboom te Westdorpe aan het Xieuwi em Jde 61 v Vlaanderen dat deze notaris teu zgnent een wissel beeft geprotesteerd waanan het bedrag reeds des morgens ten kantore au dieu notaris doch in tyne afwezigheid vas betaald Deor bet bcsttnr van de rederijk kamer de Olyftak kenspreuk Labore et constantia te Antwerpen is het volgende schryvsn rondgezoadsn Nog levendig is bg ons de berinnering aan de enoegelijke oogenblikken welke w t vorige jaar tijdens het congres te midden der Noord eo ZnidNederlandsche letterkondigen doorbrachten en b ons dien bestond de wsnscb de panden an broederlijkheid toen aangeknoopt nog nanwer te kunnen toehnlen Onze verwachting was op t taal eoagres van dit jaar gersatigd en innig verUngden wti binutn Leidsp s wallen de broederband aan t Noorden te komen reiken Die wensch kan niet vervvld v rd p i bet oongres tal eene plaats hebben Tot eepe kifine rergoediug VfHir die terleurstelling heeft de rederijkksaier de Olyftak beslottn by gelegenheid rap groote stadsbrmis 16 en 17 Augustus a s eeu luisterrijk letteren toonkunJig feest interichten tot welks Onwonipg wij de eer hebben alle Noord en Zuid Nedeflandsohe letterkunde beleefdelijk uit enoodigen Dank aan ds opreokte VlaamwAgetindhrid r in ons f geMentebsstHr aai dit letterkundig feest plaats vip f den in den nieuwen tempel oneer Vlaaascbe vaderlaaisehe kunst welke tevens hij die gelegenheid plwhtig wordt geofepd f Os ilstekepste redenaars uit N rd en enidf Nederlsnd juichten ons voornemen toe en verzekerden t ons van hjinne medewstkipg teiwglde voorpaamste I angers ep zapgeressen uit ons middbp het muziekaal I ledeelte met bun ta tBt znUen opluisteren Kostep noch moeitep worden ontaien oif ihit feest in alle opzichten schitterend te doen zgn wjuirdig I im naam vaa de stad van Marnix ét Want jn de bibriBit by ititnemepdheiiü van echt v derlandsche