Goudsche Courant, zondag 9 augustus 1874

Woensdag 12 Augustus 1874 N 1654 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en 0ni8lrei en De ineending van advertentiën kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave dat op 2 Aug acht en twintig bekende leden drr Mazzin stische partij uit Forli Cessna Faeiizn Kimini Pesaro Aucona enz waren bgeengekouien Van deze n de medicijnen en verwierf dien eerst loter loen aciit en lwintig zgn het meest bekend de namen van de reactie hem tgd genoeg liet voor egne atudicn Aurelio Safli den Toomaligen triumvir van 1849 medegedeeUl dat en genegen was over de teruggave van lign kind te onderhandelen Toen de tader vervolgens langs denzeirdeji weg de voorwnardwi vroeg wat het antwoord 1id IOU dollnrsï anders ziet gy nw kind nooit wederl De ongelukkige vader duet thais het nogfelijke om die sum bgecn te krij m Laatste Berichtenti Madrid Aagu tus De Diario zegt dal de Fiausche autoriteiten niets gedakn hebben om dr Carüslen de grenzen te doen verlaten De vsrtegenivuurdigeis van Pruisen en Engeland hebben ecne conTerontie met de buitenlandsche gezanten Londen 7 Augustus ïe Osborne is Minister raad gehouden Madrid 6 Augustus Het byeenroepen der Cortes is uiti e teld Gastéin 7 Augustus Keizer Wilhelm is vertrokken Hij heeft van den Oostenrykschen Ministerpresident prins Anersperg zeer hartelijk afscheid geiiuraeii en beloofd het volgend jaar terug te komen Atbene 7 Augustus Öe zitting der Ki mer van gevanrdigden is geopend De opkomst der lideii ia zeer gpring Brussel 7 Augustus Men verzekert dat liit Fraiisché Gouvernement een categorisch antwoord umi Spanje heeft gegeven en in dat antwoord bewees dal alle verwijten die men tegen Frankrijk inbrengt zou4 1 r grond zijn IX nden 7 Aug Het Parlement werd heden ge lutrn By die gelegenheid werd een Boodechap van de Koningin voorgelezen die hierop neerkomt dat 4le relutien met bet buitenland vriendschappelijk r ijii en dnt de invloed uit die relation voortspruitende bij voortduring zal aangewend worden tot handhaving van de nnngegnue verplichtingen en Iractateu tn tut het benaren van den Kuropeeschen vrede Hare Majesteit betreurt de woelingen in Spanje en nenscht vurig naar het lierstel van orde en vrede in dat land Uocb het zekerste middel om dit resnl iaat tot stand te brnigen is meent zij ontiiuuding van bemiddeling in de binucnlandsche aojigelegeuhi den van eeo zelfstandige Staat Madrid 7 Aug De Gactta meldl dnt Lagu rdi in Navarre door de Carltsten veiiufcsterd is De brigadier Yrinrte ia onder de loejuicliiugen der bevolking Teruel binnengttrokkeu otiiuiddeiijk heb ben de arlisten aldaar de vlucht genuiuen De onlusten in Rranuda naar aanleiding van dr conscriptie worden met kr cht ond rdr 4it De Icileralislisclie leiders zijn naar d Jmparcial verzekert heftig ti gen Ikander verdeeld Do rechter van iiiatiuctie in zike den moord van Prim heeft tijfiig nieuwe btsclwl digdeo opgeroepen Burger ij k Stand EBOAEN 6 Aog U ria ca Alids eadrrs A dea £ J 1 Q K Gordija Cornelia oudeis I raD dir KKy eu J du üroin Martina Mario oudern J Doii dmuiis en A E Saodmann 7 Frtderik uudcra 3 trii der tlooft en M T Hoti rr Nwltje Jolittnnn tiaders J Kiij tn N llazc roek JobaonR CorniJia oudirs W ilot re en M Kouijinan GsueWD 7 Aag G lioegenboom en T oic eWiugeN ADVERTENTIËN Vijf en Dertig Jarige ECHT¥EHSSHiGra i JAN BEVBT II m I EMMIG JE FBANCIBNA SPARNA AU I Gouda 9 Angnatus 1874 5a Getrouwd L P WELTER BH W A HUIGEN Gouda 5 Augustus 1874 Bevallen van eene Dochter C Mi MOOIJ SCHÜILEHBÜBG Gouda 8 Aog 1874 Hunne dankbare Kinderen o i Gehuwd G HOOGENBOOM 2 Luit Ingenieur O I Leger T S GOEDEWAAOEN ie ook namens wederzijdsche familie dank betuigen voor de ontvangen blijken vau belangstelling Gouda 7 Augustus 1874 Bekendmaking Het POLDEBBESTUÜR van dk NESSE onder Ouderkerk aan den IJatel maakt bekend dat de LAQE WEO tengevolge van daaraan te verrigten werkianmheden zal zijn AFGESLOTEN van af heden tot deu 1 Septeraber aanstaande en de passage voor rijtuigen en vee alzoo moet plaats hebben langs de IJSSELDIJK Ouderkerk ajd IJmt den 7 Augustus 1874 Het Polderbestunr voornoemd De Voorzitter VAN WANING De Secretaris F N00RDH0EK l 5ecr v Aanbcsledlng te GOUDA VAN EEN ArOOISTHITJIS te Gouda voor den Heer K lONKER op MAANDAG 17 AU ÏÖSTÜS 1874 des middags 12 uur in het Koffljbuis de Harmonie aan de Markt Aanw ing DONDERDAG 13 Auguitua desnamiddags ten 1 urë op liet terrein aan denïurfsingel j Inlichtingen worden gegeven door deu Architect J C VAN WI JK te Rotterdam Bestekken verkr gbaar aan bovengenoemd Koffijhuis a 1 per stuk alwaar ook de teekeoing ter inzage ia EXTRA ZWAAR STROOPAPIER te bekomen bij Lange Tiendeweg te Gouda Heden verschijnfde NIEUWE UITGAVE VAN DE ZELFBEWARING EEN Crenecskunilig Volkshandbock OVUK DE OËNEZINO OEC ZENl WVEKSLAFFINO VAN HET LIGOHAAM ala een gevolg van geheime gewoonten of buitensporigheden door Dr LA MERÏ N 37 Bedfort Square te Londen Lid vau het Heelkundig Genootschap in Engeland enz Hjj is dagelyks ten zijnen huize te consulteeren Wie niet by hem kunnen komen worden mei goed gevolg door middel van briefwiaseling in de Hollaudsche of Fransche taal behandeld en de Geneesmiddelen worden in het geheim en op veilige wflze naar alle deelen der wereld verzonden De ZELFBEWARING LAPRÉSERVATION PERSONELLE onder zfln onmiddellijktoezigt door een deskundige op nieuw vertaald en voorzien van vele nieuwe afbeeldingen ia door hem verkrijgbaar geateld bg den Boekhandelaar H A MEIJER N Z Voorburgwal over de Molateeg te Amiterdam doch Jleen op franco aanvraag met vooruitbetaling de Nederlandsche Uitgave voor 70 ets en franco per post 85 Ct de Fransche Uitgave voor 50 Ct en franco per post 60 ets Door het toezenden van ƒ 1 postzegels kan men de zelf bewaring direct door geheel Nederland van den Schryver ontvangen De DIRECTIE van het PAARDENSPEL van üebr BLANUS heeft de eer aan het geëerde Publiek te berichten dat op ZONDAG 9 AUGUSTUS a s ten half negen ure e nj LAATSTE 700IISTELLINQ zal gegeven worden met geheel nieuw Programma waardoor z zal trachten de rénommS die zg gedurende de KERMIS alhier verworven heeft te behouden en tevens daiik zeggeiide voor het drukke bezoek dat hen is te beurt gevallen waardoor zij zich durft vleien met een DRUK BEZOEK vereerd te worden Deze laatste VoorstelUng zal al de andere gegeven voorstellingen overtreffen MAD HASSAN eerste Kunstrjjdater zal dezeavond voor het eerst alhier te paard op treden Gebr BLAMÜS A J C E0ENAAIIT 2Q0N CHIRG MEC DENTISTE8 alle WOENSDAGEN te conaulteeren voor het inzetten van KUN8TTANDEN en het aurifieeren en plombeeren van alle ZIEKELIJKE TANDEN en KIEZEN volgens de Amerikaansche Methode Adres Hotel de Zalm Markt te Oouda De van ouda gerenommeerde THEEEIV uit den Koninkiyken Nederlandschen Wurtembergschen THEEHANDEL van P VV TIlOÜSSELüT dl Z00 Hofleveranciers van de Hoven van Nederland ea Wurtemberg te Rotterdam steeds verkrijgbaar te Gouda bj J J v D SAN DEN Botermarkt No 7 8 6 der beroemde VVckelIjksche Zamenspraken Uitgave J J H KEMMER te Utreclu ia heden voorhanden bjj den Boekhandelaar BR zisrK 3 A isr Lange Tiendeweg te Gouda Prof Pergrer d Alion IlaarExtract Sedert den korten tyd dat het bovengenoemde Extract bekend geworden is zjjn er reeds duizenden flacona van verkocht en ia bet debiet steeds toenemende 1 En geen wonder Wie heeft ooit een middel gekend dat beter ia om een fraai hoofd met haar te krjjgen te voeden en te onderhouden dan dit Haar Extract Hei is geheel eenig en wjjkt in zijne zamenstelling geheel af van alle tot nu toe bekende Haarmiddelen daar die altijd uit vet of olie bestaan welke toch zeker niet aan het doel kunnen beantwoorden omdat èn vet én olie het hoofd zacht en het haar krachteloos maken waardoor natuurlijk de groei ophoudt en langzamerhand het uitvallen der haren volgt Door het gebruik van Prof Pergrer d Alion g Haar Extract zetten de uitvallende haren zich weder vast blyft het hoofd rein en krjjgt men weer allengs een fraai hoofd met haar Ieder die dua daarmede prjjkeii wil make gebruik van Prof Pergrer d Alion a HaarEx tracht dat 40 Cta per flacon verkrijgbaar gesteld ia bg Mej de Wed BOSMAN öomAi T A G v N DETH J H KELLER en Zoon RotUrdam F A BOEONDS Gonila Druk van A Briukmatf De uitgave dezer Courant g 8chiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geachiedt de uitgave in den avond van DINSDAO DONDERDAG en ZATERDAG De prjja per drie maanden ia 1 75 franco per post 2 BUITENL AND I uilcjilaii l$ cli Ovcrdcht De rerhouding ran Frankrijk tot aodere mogeadlicdeu ia op dit uogenblik htt uitganf spunt van bijna aüe beS liüutvingen dt r Kuroppfsche pers liet Franache Gouvcrcemont baast ieh ca de aiidrre mogendhnleii te overtuigeu di het niit ran plan is zich Tour bel ultramontauls ne een oorlog op denhals te liuien liet heed een rapport opge teld tot wederlegging r in de be clmliliging dal het de Carltsten op de l yreneesche grens cou begunstigen en het heeft te gelijkertijd aiaatre e eu genomen die ongetwgfeld wel als een bctttifiug ran belirschap mogen worden aangemerkt Zio beeft het ilezer dagen berel gege en om alle Carislen ilie zich uver de Frantehe greni£n tiagfo eu da ecu o andere ring iu het leger uut den rooverhoordmau hebben gerangeo te Benaen Met t ourlezen D een konmklijke boodschap verd Vrgdag de zitting ran de beide Parlementibuizea ijl Engeland gesloten In die boodschap een tuk dat met zeer reel wooiden teer weinig zegt wordt opgewiad wat gedurende de afgeloopeu zitting door t Parlement rolbracht werd alsmede wat onaigedaan bfcef Er wordt uiteengezet onder welke roorwsardüii een afgevaardigde van de Britache Kroon aan t Congrrs Ie Bru sel deelneemt ea welke de iustruclien van dien afgevaardigde zyn Ten atelligtt wu di nuor de Koiiiugiii verzekerd dat wat ook aiidare Mo iendhedrn mogrn goedvinden te doen Engeland zicb van alle interventie direct of indirect in de aangelegenheden van Spanje onthouden zal waarbij levens de overtuiging wordt uitgedrukt dat t ook in Spanje s belaag ia aan zichzelf te woiden overi laten Eiudrlijk wordt lof toegezwaaid aan den Qiulcrkouing van Britsch ludie Lord Nurdthbrook wegens rjja ijver en goed over eg by t bcstryden van den hougeisnood in Bengalen Bgzondtr kalm en rustig is de erstreken zitting gewerst de nieuwe kerkelgke wet was de eenigste msHlregel van belang die in baren toop tut stand kiam en haar op tlaiitst uug Wdt levendigheid bijzette De Timei intusachen vei re van der regeering een verwgt te maken van hare werkeloosheid keurt ie goed Zoo er weinig gedaan is egt t blad er was ook weinig noodig Een gotd beheer van zaken is al wat t land voor t oogeublik verlangt en behoeft Het traditioneele risch diner waarmede ia Engeland het ministerie gewoon ia het einde der parlementszittingen te vieren is door het conservatieve bewind weder gegeven nadat het door het vorige ninisterie vier jaren laog achterwege was gelaten Politieke toespraken werden er niet gehouden de eerste minister was zelfs niet amwezig Kr was dan ook geen reden voor hit ministrrie oa op den verrichten wetgevenden arbeid trotsch te tgii en de vrachten der zitting worden door Punch zeer juist in zgn lutste nommer voorgesteld waar hg den heer Diaiaeli ffbeeldt als voorzitter van het in zijne eer herstelde minister diner het deksel van een reasaohtigen vischsohotel aflichtende in wiens kolossale ruimte drie onmerkbaar kleine vischjes raodzwemmen die de vettenvaagst gedurende het afgeloopen ziltingjaar voorstellen Het rapport van deo Spaanschen minister van baitsnlandKbe uken aaa hare rtrteguiffaordigera by d vreemde boven over ds gruwelen der Carlisten is thans gepubliceerd in het Journal det De óalt Hit uitvoerige stuk is op wurdigen toon geschreven en zjI ieder die nog eeaig aeuscheigk gevoel heef met veruut iaardigiiig vervullen vour mannen die bischermd door hun pricsterkieed onder schijn van vroomheid ziob aan de ellendigste laagheden schuldig muken Wij hebben hier au niet te doen met praattjc S en losse geruchten maar met een officieel stuk voor nelks waarheid zich bet geheele Ministerie ver antwoordellgk stelt en dat geen enkel feil bevat dat niet door schrirtelgke documenten bewezen kan worden Te CuenQa bet blgkt du duidelgker dan ooit heeft mea als vertcheurende beesten huis gehouden De zieken heeft men boven uit de vensters op straat geworprn weerlooze burgers op str iat doodgeschoten en geroofd op eece wijze dat de woeste Xfrikaausofce borden zich er toor zouden geschaamd hebben Pater Hjraoiatba Lojson tegt bet Journal dt Ontiee heeft bg deu staatsraad zijn ontslag ala pastoor te Geneve ingediend naar men verzekert op grood dat hg niet langer kan bebooren tot eene kerk die noch liberaal nocb tCutboliek is De Groote Baad van bet Zwitsersche kanton Bern heeft met meerderheid van stemmen beslaten een theologische faculteit voor oud katbolieken in te stellen welk zoo mogelgk reeds bij den aanvang van den nieuwen curcus in het leven eou worden geroepen Professor Friedricb in Munchea beeft zich berrid verklaard eea der leerstoelen te vervullen terwgl professor Gereis van de juridische faculteit der Hoogeschool de colleges over canoniek recht geven zal Ook met Fransche tbeologea van naam zgn onderhaadeiiugea aangeknoopt FBANKBIJK Ëen type van een Fransche avonturier staat dezer dagen te Parijs voor een jary terecht als verda ht van een dotijn valsche haiidteekeningen gemaakt te hebben De held van het gerechtelgke drama is Tronciu du Marson die onder tal van gouvernementen een politieke rol heeft ge8 jeeld door ze te badriegen ouder sobgn van zs te dienen en naar den vijand over te loopen zoodra de macht van den vriend te einde liep Ue levensbeschrijving nn dezen bernchten zwendelaar is belangrgk genoeg on er het voornaamste uit mee Ie deelen Troncin was als geoeesbeer verbonden aan de Folies Dramatiques het eigendom van den heer Ma rier Hij behoorde tot de lutiui van den directeur en Luwde na diens overlijden zijn weduwe Wel werd er toen wut zonderling over dien plotselingen dood gesproken dat Mourier was bezweken aan een aanvat van jicht Dat buwelgk stelde Troncin ia het bezit van een vermogen van meer dan een millioen franks waarmee hij echter terstond tot zgn groote schade op zonderlinge wgze begon te speculeeren Het duurde dan ook niet lang of bg had reeds 500 000 francs verloren in een maatsofaappij tot het drgven van handel m faecalii o Beeds lang vtor zgn buwelgk in 1848 toen hij nauwelijks j jaar telde had hg een aanstelling weten te verkiijgen als onder prefect te Compiègne In die dagen bezat hij nog niet den graad van doctor ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN Hij verbond zich als adsistent geneesheer aan de poIjrtechaiscbe school om later aan bet tooneel de betrekking te aanvaarden die hem gelegenheid schonk tot het huwelijk met de weduwe Mourier Nog meer op weelde gesteld dan op gsnot gaf hij zirb over aan allerlei verkwistingen In 1864 had hij reeds zijn geheele vermogen verloren en keerde hg daarom tut de politiek terug en werd aangesteld bij het Kabinet van den secretaris des Keizers den heer Mooquart maar ongestadig van aard legde hij zgn belrekking neder om zicb aan het hoofd te stel len van een Maatschappg ter exploitatie van ds BoulfesParisieas Ma verloop van 18 maanden werd by failliet verklaard en door den nood gedroagen aanvaardde bij een geheime betrekking ia dea dieoat der pers bij de prefeotaur ran politie waar bij zich leende tot de oneerlijke handelingen van dea prefect Piétri In 1870 werd hij op nieuw verbonden aaa het kabinet van den Min ster vau Binnenlandsche Zaken en wel voor het volgen van de debatten in de Kamer De omwenteling van den 4n Sept had echter zijn ontslag niet ten gevolge daar hij door Gambetta in zijn betrekking werd gehaadbaafd Geen wonder I Juist bij nam op zicb per telegraaf aan de prefecten keonis te geven van het gebeurde Den 22n Sept verliet bg P rijs en begaf zich naar Tours gedurende den oorlog bleef bg zich op het platteland ophouden kwam na deu wapenstilstand in aanraking met Thiers en bleef na het onderdrukken vau den opstand op I8n Vlaart aan zijn Ksbiuet verbonden Thans is hij vejeicrd met het Legioen van Eer en verscheidene ireemde ridderorder Te midden van definancieele moeilgkheden waarin hg voortdurend verkeerde openbaarde zich zija slechte geaardheid en zgn neiging tot onzedelgte handelingen Zoo verkocht hij zijn meubelen waarvan hij zelf tot bewaarder was aangesteld nadat er rechterigk beslag op gelegd was bg de inschrgvingen voor de Irening Tan 1871 maakte bij misbruik van vertrouwen door Toor zichzelf de iuschrgvingen zonder reductie te behouden die hij aan den beer Poornier bad beloofd Een zijner laatste slechte praktijken waarvoor hij werd iu hechtenis genomen was het maken vaa eea valsch bewijs vaa ontvangst van 85 000 fr onderteekend door den beer Lefebure onder slaatsseoretans aan bet Ministerie van Financien waarop bij van den heer Tassin een voorschot lan 10 000 fr bad ontvangen onder voorgeven dat de heer Lefebure dia som wilde nemen VVuarschynlijk zal die gevaarlijke persoon au wei voor geruimen tgd onschadelgk worden gem iakt ITALIË Met belrekking tot de inhechtenisnemini en te Rimini waarvan per telegram melding is gemankt wordt van dair bet volgende geschreven Aan deze zijils der bergen Verucchio en San Marino ligt een heuvel welke deze bgzonderheid aanbiedt datbg verscheidrae kruinen heeft waaraan de namen van het Kru s het Paradijs Corignano enz gegeven worden Het was Idaar te Covignano in eene villa Rutii genaamd