Goudsche Courant, woensdag 12 augustus 1874

fflj f TBf w eerste t jd erk treedt In wanneer de eholera in het land of m na burigo rijken heerscht htt tweede tijdperk wanneer zieh een geval van cholera in de gemeente of in de onmiddellijke nabijheid veitoout het derde tijdperk wanneer de cholera zich iu üe gemeente verbreidt Voor het eerste tgdperk bepalea zich db werkza imhedeu tot het doen wegnemen eii opraiaen van alles wat de ziekte kan bevorderen Bij bet ingaan vau het tweede tgdperk wordt een bureel van understand geopend Verder bepalen zich de werkzaamheden gedurende het tweede en derde tijdperk tot het zoouoodig ontsmetten van wuningcii waarin de ziekte is uiigeuroken en bet bezoeken en ondersltunen van lijders Tot den werkkring der vcreeuigiiig behoort nog het uitgeven van rersiagcn en geschriften en het ondersteunen of in het leven roepen vau instellingen en maatreKelen welke a in het doel der vereeuging kunnen be orderlgk zijn Leden dier vereeniging kunnen worden zij die zieb iot deelneming aan de werkziambedeii uf tut de be taling eener jaarlgksChe oonlTibatie verbinden JaarIgka wordt minstens éénmaal in de maand Jan eeoe vergadering der leden gehouden De inkomsten der vereeniging bestaan nit joartpsche contribtttiën en vrijwillige giften Onder de negers die Livingstone vergezeld hebban op zijne laatste reis door Afrika was ook zekere Jacob Waitttight die lezen en sohrgven kunnende zelf een dagboek heeft bijgehoudeu beginnende op Livingstone s sterfdag den 4 Mei 1873 De roegere lotgevallen aa dezen neger zijn zeer merkwaardig Als kleiiie jongen werd hij door een Arabier als slaaf naar Qailoa gebracht op den overtocht naar Zanzibar door een Engelsohen kruiser bevrijd en ii ar Bombay gezonden waar hg den naam Jacob Wainright ontving Toen iu 1872 de beste weekeliiigen van het zendlugs statioo werden uitgezocht om Liviugstooe te vergezellea behoorde Waiurigfal onder hen Wsiarigbt heeft de verwachting niet hascbaamd die men van hem koesterde Tot aan diens dood Ueef hij bg Livingstone en verftezelde hem zoo lang de Msee de oude heer zooals L in de binnen landen genoemd werd heen en weer trok door de bossch van Afrika Toen L stierf liet hij het Igk niet aan zgo lot over maar zorgde dat het zoo orerkwam dat al was bet ook tot een zwart bruiue mummie rerdroogd de trekken toch nog goed te herkennen waren Het dagboek ran den neger wordt door Pctermann wien bet uit Zanzibar is toogezoaden verdienstelgk enoenid Behalve eene keschrijving van de verdere laignallen der bedienden en tochtgenooten na Livingstone s dood hun worstelen tegen banger ziekte woestijn rampen en kwelKogen der inboorlingen Siewi hei ook wetenschappelgke beschrgringen die het dagboek van dr Liviugstpne dot bggebsuden ie tot 7 dagen voor diens dood kunnen aanvallen Voor de terugkomst der bedienden met t Igk zal Wainrigbt s daglüek de rolledigste en gedeeltelijk de eenige bron zijn Petermann noemt dat boek dan ook een zeer merkwaardig doenmeot tot de reizen ran Liringstone Koloniën OOST IN D ZË BATAVIA 30 Juni Aan het Algemeen Orerzicht ran tdt Indiër oulleenen wg het rolgende Onder de steeds aangroeiende massa s rgandeii in Atjin bevinden zich eenige duizenden munueu van Pedir ofeohoon reeds voor Weken de geneigdheid van Pedir om in onderwerping te komen werd voorgespiegeld De radja ran Simpang Olim heeft de vermetelheid gehad aan Ëdi den oorlog Ie verklaren alsof het oude machlelooze sultans bestuur nog bestond en uiet onze rhg t Kdi waait Ds Bevallen op onze sterkten zgn afmattend voor de bezei ing waakzaamheid wordt alom tereischt om niet plaUeftng te worden overvallen terwgl het terrein oreral zoo weinig schooo geresgd is dat de rgaod rrg spel heeft telkens Igden wg rerliezen bg de dsgelgksche schermutselingen maar de Atjineezeu verstaan de ksust niet om een Europeesche krggsmacht te rerdrgren al is oatmgs een Amerikaan nit Pinang tot ben orcrgeloopeu De toestand heeft intusscbon een hoogst ernstige zgde De ougesondheiit van Kotta Badja heeft ten gerolge dat op de 30U0 man der bezetting rulgeos geloofwaardige berichteu ongeveer 1000 ziek zgn Beeds zgn per £ arm BeniUtck eenige oOciereo en minderen herwaarts geévacueerd en 200 per Priiu Alatnder te Podaag aangekomen Vervolgens zouden Dag 8 eehepeu met zieken van Aijin vertrekken Wanneer mea nagaat werk saota manschappen sedert den temgkeer vaa de hoofdmacht uit Java en Padang zgo afgezonden dan bereikt men bgua het ogfer van 2004 man De werving in Nederland hesft echter pLsats aJa f wg oifder lecime anstaa digbeden r erkeeieu Domenieo BUodcïod Camilla ügoKni den gruf 3Pioeolomini enz Hel wns bij reien sedert eeiiige dagen bekend dal deze bijeenkamat zou plaats hebben en als het hoofUoudtrwerp der diseasslën werd genoemd de brhuudelin der traag moet de Mazzinistiseke partg zieh blijven onthouden of a ui de Terkietingen deel neraeu Muet Aurelia Salli hetzij de Himiui of elders eandidaat worden gesteld Op ï Aug kwan gelijk gezegd is de ergaikriiig op deze afgelegen villa bijeen de beraadslaging dunrde een paar nur eu daarna werd het middagmaal gebruikt Kaowclijks was dit afgeloopen of de gaaien bespeurden dat de villa was omringd door politieageDteu kambiniers eu ongeveer 80 man linietraepen en een iu pecttur van politie kwnm de gasten verwittigen dat zij allen in arrest werden genomen Nadat onderzoek was gedaan of z ook verdaehte papieren bij zich hadden werd bun voo loopig de vrijheid gegeven om de vertrekken der villa te geb uiken kennissen of vrienden te ontvangen en Ift een protest op te maken dat den volgeuden ochtend iu de N ttfmo werd opgenomen Aan de gravin Piccolomini werd cenzeer Tergunjiliig gegeven om ziob by haren n voegen De gedetineerJen zijn des nachts en den volgenden d ig a i de villa gebleven en tot op dil oogenblik zijit de biiefjchrijver zijn zg nog niet naar eldeis vervoerd De vrees voor eene maniCesiatie van builiu diijiit overdreven te zijn geweest De ge angeiien houden zich zeer bedaard zij beweren dat het eenige duel Ier simeukomst was het beraadslagen over htt fll of met deelnemen aan de rerkiezingeii en zeggen dat de prefect van Forli en de onderprefeet vnn Ui4nifii in hun ijver te ver zijn f e an Volgei s een gerucht zouden de gedetineetdeu naar Aocoua zgn overgebracht doch diennangaaiide is niets met zekerheid bekend Als eene bijzonderheid wordt gemeld dat te lliaiioi slechts twee compagnieën infanterie aan verig zijn daar de overijie troepen naar de iegerkampen in het Noorden zyn vertrokken De oier tang vau daii priester Alcesta Lanna tot de evangelische kerk maakte des te meer opzien omdat zyue superieuren steeds een zeer guiwiigen dunk van hem hadden en zijn gedrag ter navolging asn muleren voorstelden Lanna is doctor in de theologie hij was boogleeraar in de wijsbegeerte san het priesterseminarie op het Vaticnan en ook leeraar in de wiskunde a n eeneyolyteehmsche eolioul ireiker leerlingen hem zeer genegen waren Zijne opvoeding ont ing b in bet door den Pnus gestichte geestei ke seminarie oUegio Pia Dun Tekafuro Valentini uit Pes Mro evenzeer een kweekeling deter inrichting ging kort vóór hen tot d evnngeliscbe Waldeiuergemeente Ie Some over en i tbani aendelingprediker te Genèv BINNENLAND Gouda 11 Augubtiis Te Berg Ambacht eu in ds mliggende gsmeeateu vertooncu zich sinds enkele weken vele gevallea via keeloiitsleking ook enkele van dipbtkeritii Het zeqarig jongetje van T Trewre ie o n au diphtheritis overleden tieral eB o muwlea komen er inig voor De kermisgangers te 6erg mhacht zullen het op de aanstaande kertnis zonder ip gfurjg gebak poffertjes genaamd m eten doen il ir zi h geen enkele poftertjeskraam heilt aangemeld Dt minister van oorlog oi tv ngen hebbenfie een aantal requesti n waarbij door of tei behoeve van flQÜicien Verlüfgaiigers vrijstelling wordt verzocht van het opkomen onder de wapenen voor te dezen jare it houden najaars oefeningen heeft ter kennis van de adressanten gebracht dat de belangen an de dienst niet toelaten in hao verzoek te bewilligeu Te ZoetcriBeer en Zegwaard is tot boofdonderwijzer anii de openbare school voor l ger eu naeer uitgebreid onderwijs benoemd de beer Q A Geerligs te Amsterdam Te Zoetermeer is en jongentje T n nog geen zet jaar dat bezig was te h ngelen in het water gevallen Ondanks spoedig aangebi chte hulp is het kind er levenloos itgehai ld Uit het toloniital verslag deeten w het rolgende mede ifRoode Kmit Het te Batavia gevestigde eentraalcomiti voor Nederinndsch Indië ran de vereeniging hel Jieode KnUt door verschillende Nederlandsche comiié s krachtdadig ondersteund leverde door de verstrekking van Daterieele en soms ook personerie boip op de lerMbillende geteditsterreinen op Celebes 10 iiel Delische en Beiikoeleehe en vooral te Atchin op nieuw de ichoonflte bewijzen ran groote belangsteltmg lil en ware sympathie voor bet lot van den irögsmao en veiwierf daardoor roor ziob eu allen die het steunden den warmen dank mn het Neder landschIndische leijer De diensten van het pemooeel van het Roode Kruis te Atchin wirdeu om strijd geroemd door allen die danrvau getuigen waren Men schrijft uit Vlaardingeu dd 7 Augustus De visscherij ig nog in geen enkel opzicht gebeterd De aanvoer is weder van minder beteAenis dan in de beide voorgaande weken het geval wae en de berichten met de loggers die uit zee komen luiden zoo ongunstig dat men niet mag verwachten dat in de eerste dagen verandering ten gunste zal komen De Bchaarschle in rangst moet wel algemeen zgn daar de bomsehuiten op onze kusten te huis behoorende en veleu in gelal die even als onze visscliers ter hHakhnringvaoget zijn uitgezeild ook nog maar met enkele hier of te Scheveningen aangekomen zijn De mindere aanbrengst met loggerschepen alhier of te Maassluis vergeleken bij het vorige jaar bedraagt minstens 4000 ton hetwelk globaal gerekend wel meer dan een ton gouds waarde vertegenwoordigt Met 1 Oct dezes jaars is er gelegenheid tot plaatsing van 7 leerlingen aan de rijkskweekschool voor vroedvroutven te Amsterdam Die leerlingen genieten van het rijk huisvesting voeding verpleging en onderwijs gedurende twee jaren ten ware zij zieh door wangedrag of door gebleken ocgesekiktbeid voor de betrekking van vroedvrouw een verder verblijf aan de sshool onwaardig tooncn Alleen zij worden opgenomen die van 20 tot 35 jaren oud zgn Belanghebbenden zyu uitgenoodigd van haar verlaugeu om geplaatst te worden vóór 10 Sept e k kiennia te geven aan deui voorzitter van den gctteeekundigen raad der provincie waarin zij hare woonplaats hebben voor Zuid Holland den heer dr L J ügeling te sGraveDhagc Als een bewijs van het druk verkeer in de afgeloopen maand tusschen den Haag en Scheveningen kan strekken d i het persoueo verroer ran eu naar dat zeedorp in de afgeloopen maand Juli o a aan de tramwaymaulschappg 15 000 beeft opgebracht De synode der Jierr kerk heeft blgkens het orerzicht hurer handelingen in de Kerk C net belangstelling kennis genomen van eene proeve vau verbetering der Psulmbergming ingezonden doordeeoumissie tot die rerbeteriug vroeger benoemd Hoog waardeerde de vergadering dezen arbeid der commissie maar achtte zich daar de proeve slechte weinige dagen geleden was ingekomen a het haar onmogelijk was bij zouvele werkzaamheden het geleverde te beoordeelen onbevoegd hare goedkeuring over dien arbeid bepaaldelijk vit te spreken Zij besloot de aandacht dier commissis op het haar gegeven mandaat ter verbetering der zangwijzen te vestigen en baar uit te nooiligen hiertoe in overleg met de Synodale eammiseie de noodigc stappen te doeu Hid de vergidering met leedwezen opgemerkt dat de uitgaven van de nieuwe vertaling van het N Testament slec ils geringen aftrek rinden en had zg eene commissie benoemd on haar omtrent de oorzaken daarvan en de middelen om het debiet te vermeerderen voor te lichten zij besloot thans oip in aanmerking nemende dat de verspreiding van die vertaling schijnbaar uuoverkomelgke belemmering ondervindt en daardoor niet beantwoonlt san het doel dat de synode zich daarbij had vuurgeeteld de hh J J Prins en W Muurling leden der gewezen commiesie voor de eiudrevisie ujt te noodigen de Synodale commissie te willen advieeereu omtrent eeoc herziene vertaling van het Nieuwe Testwueoi Nopene den tegenwoordigen slapt van het aardaf pelen gewas iu het Noorden van Xiropingen waai een uitmuntend soort aardappelen wordt geteeld wordt van daar nader medegedeeld at hier en daar behalve het begin i rotziekte ook wordt waargenomen het zoogenaamde doorspiereo waardoor de noodzakelijkheid van t vroege rooien dier aardappelen wordt geboren Evenwel meent ten cieh te mogen vleien dat de late of winteroardappelen van beide ziekten rrg zullen blgven Voor hst overige is dit jaar bijzonder veel van d beste aoorten de jammen ook daar uitgepoot Een onzer correspondenten schrgft ons ran welii geliohte rgde vernomen te hebben dat door den heer Égcken te Geldrop die bij het laatste spoorwegongeluk te Tilburg een heen verloor eene schadevergoeding van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen ten bedrage ran 100 000 gevorderd wordt Hand Ten gevolge van den aanhoudenden vrg herigen westenwind schrijft men aan de Pr Or Ct oit lllrum dd 6 Augustas welken wij in de laatste dagen badden werd het eeewatar zoo hoog tegen onze kusten opgestuwd dat heden middag omstreeks vier uur wederom eene overstrooming in de Westpolder plaats had die atBiienlijke schade rersorzaakt heeft Een nieuwe kadijk tot bes lier iig der werlzaamlieden gelegd was niet in staat hel zeewater te keeren Kruiwagens planken eu werden aan den dijk gespoeld en een paar huisgezinnen buiten den zeedijk wonende werden genoodzaakt hunne goederen te pakken en naar binnen te vluchten Door de justitie ia dezer dagen een huiszoeking gedaan ten huize van den heer V te Zwolle op hetvermoeden dat daar ten huize verscheidene krankzinnigen zouden worden verpleegd De uitslag van het onderzoek is nog onbekend zeker ie het echter datde daar gehuisveste personen allen nog iu dezelfdewoning aanwezig zijn Arnl Ct De eaer Zeitung deelt een zeer opmerkelijke lijst mede bevattende de namen tan al de Noord Amerikaansche spoorwegmaatschappijeo welke sedert 1871 hare verplichtingen niet zgn nagekomen Van elk dier maatschappijen wordt opgegoen het bedrag dal is geeturt de datum waarop zg hare betalingen aeeft gestaakt enz Daaruit bigkt dat het getal spoorwegmaatschappijen in 1871 in dien tuestaud geraakt is 5 in 1872 klom dit getal tot ï en in 187S steeg het bijna 800 pCt want niet minder dan 51 maatschappijen van dien aard voldeden niet oau bars rerplichtingen Hrt jaar 1874 schijnt aanvankelijk voor het jaar 1873 uiet onder te willen doen want in de eerste 7 maanden is het aantal maatschappijen welke in nood zgn geraakt reedt tot 29 geklommen het totaal dier maalschappgen is derhalve bijna tot het ronde getal van 10 j geklommen want er ont breken daaiaan uiet meer dan drie Als een bewije roor de knoht der gewoonte iiifig het volgende gelden I e houd van een bakker te Brugge die gewoon is dagelijks voor een karretje met brood te loopen kan zich vo strekt niet gewennen aan de rust die zijn meester hem des Zoudags vergunt Op dien dog mankt hij alleen en tonder kar achter ziob de gewone dagetijkeche tournee en blijft voor de woning van al de klanten een oogenblik staan De bakker heelt reeds hem bepn efd des Zondags raat te leggen of opgeeloien te boailen doch is daarvan op verzoek zijner buren teruggekomen daar het dier dan onophouilelgk jankt en huilt De Aruh Ct maakt de opmerking dat de lijkenverbranding een bg uitnemendlieid per oneele kwestie is omdat icler eenmaal een lijk zal zijn en de kwestie dus iedereen belangstelling iiiboe emt in tegeostel ling met zoovele anderen waar de groote massa geen belang in stelt Zij is daarom wel voor het denkbeeld van hel If eekbl mn foorne enz om een Boud op te richten die liet denkbeeld aan de orde kan houden en bet publi k voorlichten Men late de bevordering van het beginsel vooreerst nog over aan die individuen wier krachten daarroor berekend zijn groot la het getal ran ipaonen op elk gebied die roor de verbranding ijveren door woord en geschrift en hunne argumenten werken veel meer uit dan de besluiten van meetings of bonden wier leden voor bet meerendeel bestaan uit onbevoegden De waarheid zegepraalt altijd ten slotte maar de Ami Ct meent dat dia zegepraal neer belemmerd dan reitraagd zou worden door de opriohtiog ran ecu band met al zgn omslag en al zgn goeden wil maar zwakke kracht Den 16n Augustus zal het tien jaar geleden zgn dat het Paleis roor Volksriyt werd ingewgd Met tal ran moeielijkheden heeft deze instelling reeds gedurende dien betrekkelgk korten tyd te kampen gehad maar gelukkig ie zg die alle te boren gekomen Zes jaar geleden zegt de Amit Ct zgn rol nabg rerlaien eu doodsch is het paleis sedert dank zg ds werkzaamheid eu het talent ran den directeur den heer 3 Eduard de Vries gesteund door zgne wakkere eommissaristen gered ran den ondergang ran een bezi enden schuldenlast ontberen en aan de stichters ns het ware ternggegereu Terwgl bet roor zgn oorspronkelgk doel het houden van groote tentoonstellingen behouden is gebleven biedt het schier dag aan dag aan honderden en duizenden een telkens afwisselend kunstgeuoegen en ia het echt popnUir vereenigingspuut van alle rangen en standen Klopt de nijverheid aan haar wordt opengedaan en alles is om haar te ontvangen gereed en terwijl men haar afwaebt wordt alles door eene verstandige exploitatie in staat en in stand gehouden om haar WBsrdiglijk te ontvangen De levenskwestie van het paleis zes jaren geleden een hopelooze zaak gCactt is door den heer J Eiluard de Vries praktisch en bevredigend opgelost Er is allê recht en reden om feest te vieren het feest der overwinning van zoovele bezwaren die het bestaan der schoons stichting reeds zoo kort na de roltooiing bedreigden Het roqntsmen bestaat rolgeus het Bil om de rlerlng ria 20 tot 23 te doen plaats hebben door rersiering der gerestaureerde groote zaal door conoerteo waarby o a een talrijk koor een feestkanlate zal uitroeren onder medewerking ran rier uitstekende sausten en ook een beroemd bnitenlandsch araziekoorps zieh nlV men hoopt znl l iten booren Ken Tunrwerk alj slot zal natuurlijk met ontbreken evenmin als directie de syispatbie eu de medewerking der ingezetenen zal ontbreken De stand der proponenten bg de herr Jcsrk zegt list Vff t i l is al rolgt Het ettfl ran hen die reeds eenige of zeer vele jaren op de lijst gestaan Jl beit maar nooit ren beroep krijgen mi deuleclijk fit ook niet begeeren bedraagt 13 Van lMn die in 1872 eu 187 examen Jiebben afgelegd is er een Knkele neer dispooibel Eindelijk zgn run de 1 ie in Mei jl zijn aangenomen reeds minstens 7 beroepen ol bevestigd Voor zoover ons bekend j zijn nog alleen 6 jteraoiieu beroepbaar Is onze lierekening juist dan zgu er of kumeu eerstdaags 187 vacaturen ui wauueet wij de plaatsen niet nserekenen die door proponenten reeds zijn aangenomen maar waar ze iiug niet bevestigd ziju Voor 11 7 plaatsen derhalve 6 proponenten Ata ds frankf Pottztg worden uit Weenen nog eenige byzouderhedeu geschreven omtrent de ter asrdebeslelling rou het Igk rou baron Auselm von Bothsebild De doodaklearen ran den millioenen baron waren wat itof kleur en fatsoen betreft gelgk aan die welks ook aan den armste ouder Israel worden gegeren Ook de gebedsmaiitel waarin bet lyk ten slotte is gehuld werd ran zijn goudbordunrsel ontdaan ten einde elke praal ran het lijk rerwgicrd te honden Overeenkomstig den weniob van den overledene mochten bg de Igkstatie te Frankfort geen orden liocli andere eereteeken van den yiiis speue gezien worden zooals dit ook bij zijn broeder James de fiülbscüild te Pargs hrt geval was Het lijk mocht nict in een fraaie rijk getooide gair in ecu eenvoudige nit ougescliasftte planken lamciigestelde kist aan de aarde worden toerertrouwd Züu geschiedde het ook bg den vader van den overledene en zoo ok bij zijn grootvader den stichter Mn hrt huis Bothacbild De Kei er van Oostenrijk heeft door zijn adjudantbij de familie zgn deelneming doen betuigen zooook de Duitsehc Keizer de Keizer van Rusland en4e Koning van Italië door bun resp ambassadeursIe VVeeuen Graaf Andrasa prins von Bismarck co graaf van Beutt zonden hun sondoleauliën perlelegra if De oa ateiiachap wurdt zooals men weet op vele millioenen getaxeerd Volgeis mededeelingenintusscben aan het V eener FremdtnblaU hebben de gehuwde dochter eu de nog ongehuwde dochter baronnesse Alice niets meer ontvangen dan haar vaderbg zgn leven elk harer schunk Met vermogen derlaatste bedraagt intusachen nog altgd l s millioen let leeuwenaandeel ontvangt de oudste zoon baron alhaaiél het geriugste deel de tweede baron Ferdinand en iets meer dan deze hotste de jongste baron AlDcrt De vereenigirg roor internationaal veebt zal op 31 Aug aaiiFt en volgende dagen een bgeenkomst boBdrn ia hrt raadhuis te Geaère Volgens de agenda zullen d roigenile onderwerpen m behandriing uorileu gebracht Internationale arbitrage rapporteur GoMschmidt Onderzoek der drie grondregelen roor internationaal leerecht voorgesteld bij het traetaat van Washington nppurteur Blunttohli Orer het belang ran onder den rorm ran een of meer inieruotionale tnltlateu een zeker aantal algemeene regelen ran het internnlianaal privaatrecht verplichtend te stellen voor lie staten ten einde zekerlieid te erlangen roor een nniiorme beslissing bij centlicien tusschen de rerschitlende burgerlijke en criminerle weigering rapporteurs Asser en Mancini Ter vervanging ran de kermis wordt in de Del ii Ct het volgende plan aan de hai d gedaan In plaats van eene geheels week worden de kermisdagen op drie bepaald Op den eersten dag sou eene tentoonrteljiag gehouden worden ran verssbillende voorwerpen gemaakt door handwerkslieden nit de gemeente zelve Ieder roidAnecht timmermantkneoht of van welk ambacht ook mag zich toeleggen om een roor werp te maken dat hg kan iazcnden Al die roorwerpen worden tentoongesteld en eene commisaie ran beoordetling beslaande uit rerschillende patroons wordt benoemd wier uitspraak den tweeden dag bekend gemaakt wordt er s avonds een volkeconcert plaats hesft ilen derden dag uitreiking der prgz gev igd door het sea of ander volksvermaak Ia die drie dagso wordt niet gewerkt er zouden ok ten paar draaimolens eenige poSertjes en wafelkr aBen mogen staan maar allerlei bedriegelgke tentjes orilen gsweeid De koninklgke goedkearing ie verleend aan de sta ifeti Der reneniging ensamd nds Mholen Coo iiikiie te Utrecht opgericht in 1866 ten doel hebbende voorkoming en Bestrijding in cholera De werk Wheden regelen zich naar drie l dperken Het Generaal van Swielen beeft een tucht naar ianW rang en de Vorslenlauden g d ian eu is ecr isloroa teruggekeerd om op 16 Juli de rois iia ir Nudu rtaiid te aanvaarden Ook de kapitein ter zee van iogh vertrekt naar Nederland Nug altijd had men verwacht dal aan dezen verdienstelijken bevelh Ober der marine gedurende de tweede expeditie eoiiig blijk vao sKoniugs goedkeuring ten deel zou zijn gevallen Ook kon het niet onop citoerkl ttlij eu dal lerwijl een telegram den Gouverueur üeuera il ia den avond van 12 Mei in de gelegenheid stelde hen die zich in Indië bevonden mede te deelen dal zg een ouderscheiding ran de Begeering faaddeu verkregen eeu naam vergeten werd eu wel die van din ceuigen boofdoScier der marine in Indic die mude tot ndder van den Nederlands hea Leeuw was beiiueiud Gisteren zijn weder ongeveer 200 mau vut Padang naar Atjin vertrokken Padaag 17 Juni N iar wij van terzijile vernemen wordt er nogal geklaagd over de voeding der traepeu te Atjin gelegerd Te Batavia heeft zich een hoordcommiksiu gevormd om uitvuering Ie geven aan s Koniiigs denkbeeld tot oprichting van een monument gewijd aan de n gedaehtenis van de ge alleueu uij de eerste eu tweede expeditie tegen AiCiin Dea 18dcn Jani is Ie Sanarang ten aauhoura van een 350 tal peraouen bij ilen raad van Justitie het proem begonnen in de zaak van graaf F U von Baiizow gewezen adsistent reeideut van l jokjacarta en J P Apfel beschuldigd van verduistering vau gelden op groote schaal door vervalsching van opeubare geschriften De geheele zaak waarin 150 getuigen moeten worden geboord zal vermoedelijk den Raad vau Justitie wel zes woken bezig houden Den beklaagde v Rauzo slaat mr Pieteruaat ter zijde voor deu beklaagde Apfel treedt mr Sloet vau Ilageosdorp op Den tweeden dag zijn behalve verscheidene Chineescbe een achttal Europeesche getuigen verboord hoofdzakelijk over de male vau vcrtruuwen dat zg den heer Banzsw schonken vóór 1871 Eenparig w s de meeiiing vau de getuigen tot dien tgd tue gunstig jegens den beklaagde er waren er die verzekerden dat zoo bg hun 100 000 bad ter leen gevraagd zg geen oogenblik aan een weigering geJaHit zouden hebben Laatste Berichten Weenen lO Aug De Tagespretne meldt dat de Duitsche circulaire waarin de erkenning der Madridsche regeering wordt aanbevolen Zaterdog te Weenen is aangekomen De circulaire bepaalt er zicb toe die Europeesche kabinetten op de uppurtuuiteit der erkenning van de Spaansohe republiek wet nadrukte wijzen Mats 10 Aug De Jt m dagau der zes Lofbaringiache Kreue Diedenhoven S iargemiiud Porbaoh ChateauSalius Saarburg en Bitebe hebben zich be len in de hoofdplaatsen der Kreite gec nstitneerd nadat van de 54 vertegenwoordigers 43 den eed van trouw aan Keizer ao constitutie hadden afgelegd Parijs 10 Aag Volgens mededepüngen door de Opinion Nationale ontvsugcn zou Bismaick de erkenning van de Spaansche rrgeeriug mtitelleu om de gelegenheid roor eene Duitsche candidatuur roor den troou ran Spanje open te laten Rome 10 Aiig Heden nacht zijn acht hoofden der Internationale te Rome gevangen geuomeu eu werden eenige arrestaties te Florence eu andere plaatsen bewerkstelligd De in beslag grnunieii pipieren bewijzen dat de organisatie der Interiiatioualeu zeer ver gevorderd was Depêches uit de Romagna beriditen eene volkomen I rust De dagbladen deelen meJe dat zelfs de boeren I de openbare macht de behulpzame band boden om de benden bij Imola te arrealeereu Versailles 10 Aug Prln Hoheulohe heeft Zaterdag aan onzen Minister van Buitenlandtcbe Zaken te kennen gegeren dat Duits h aud geziud is hel Goureruemeot Ie Madrid te erkenueu Eene nota heeft de gezant niet orerhandigd Napels 1 Aag Er hebben huiszoekingen plaits gehad bg verscheidene beambten van de Zuidelijke on Uomeiosche spoorwegen Twee dier beambten bg wie oproerige geschriften zijn gevonden zijn in verzekerde bewaring genomen Barcelona 9 Au Er heerscht hier ongerustheid doordien in da nabgheid de er stad 2U0U Cariisleu zgn verschenen en bier geen troepen zgn Alle weerbare mannen zijn opgeroepen om dienst te doen Borger lijk Stand GcBOBKNi 8 Aag Leonardua Petras ouders M P Oosterbeek OD Overbeeo 10 Bartbi Gerardina Johanas Carolias Loaisa oaders G de Moog en C SchuiK nbaig